Views
9 months ago

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng nitrat, nitrit trong các nguồn nước cấp cho các nhà máy xử lý nước của tỉnh Quảng Ninh bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (2016)

https://app.box.com/s/4efqvo3i42mi8hiygkonro392wcilx3f

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bảng 3.13. Nồng độ trong>nitrattrong> trong phép đo xác định LOD ......................................... 56 Bảng 3.14. Kết quả trong>đánhtrong> trong>giátrong> độ lặp lại của phép đo với mẫu thực khi xác định trong>nitrattrong> ................................................................................... 57 Bảng 3.15. Các điều kiện tối ưu xác định ion trong>nitrattrong> bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử ...................................................................................... 58 Bảng 3.16. Kết quả xác định trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> NO2 - trong mẫu nước quí 1 năm 2016 ........... 58 Bảng 3.17. Kết quả xác định trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> ion trong>nitrittrong> trong mẫu nước quí 2 năm 2016 ..... 60 Bảng 3.18. Kết quả xác định trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> ion trong>nitrattrong> trong mẫu nước quí 1 năm 2016 .................................................................................... 61 Bảng 3.19. Kết quả xác định trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> ion trong>nitrattrong> trong mẫu nước quí 2 năm 2016 .................................................................................... 63 Bảng 3.20. Hàm trong>lượngtrong> trong>nitrattrong>, trong>nitrittrong> trung bình quý 1 và quý 2 năm 2016, và trung bình các năm 2012, 2013, 2014, 2015 trong nước mặt cấp cho 12 nhà mày nước tỉnh Quảng Ninh ................................................. 64 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN f Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DANH MỤC CÁC HÌNH http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hình 3.1: Phổ cực đại hấp thụ quang hợp chất màu NO 2 - ........................... 42 Hình 3.2: Hình 3.1: Đồ thị ảnh hưởng của pH tới độ hấp thụ quang của hợp chất màu xác định trong>nitrittrong> ....................................................................... 43 Ảnh hưởng của trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> thuốc thử đến độ hấp thụ quang xác định trong>nitrittrong> ............................................................................... 41 Hình 3.4: Ảnh hưởng của thời gian tới độ hấp thụ quang xác định trong>nitrittrong> ... 45 Hình 3.5: Sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang vào nồng độ trong>nitrittrong> ............... 47 Hình 3.6: Đường chuẩn xác định trong>nitrittrong> ........................................................ 48 Hình 3.7: Phổ cực đại hấp thụ quang hợp chất màu NO 3 - ........................... 51 Hình 3.8: Hình 3.9: Sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang dung dịch NO 3 - vào thời gian phản ứng .............................................................................. 52 Ảnh hưởng nồng độ ion trong>nitrittrong> tới độ hấp thụ quang xác định trong>nitrattrong> .................................................................................... 53 Hình 3.10: Sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang vào nồng độ trong>nitrattrong> .............. 55 Hình 3.11: Đường chuẩn xác định trong>nitrattrong> ....................................................... 55 Hình 3.12. Đồ thị nồng độ ion NO 2 - trung bình các năm 2012 đến 2016 .... 65 Hình 3.13. Đồ thị nồng độ ion NO 3 - trung bình các năm 2012 đến 2016 ..... 66 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN g Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial