Views
6 months ago

SMME NEWS - APR 2016 ISSUE

SMME

SMME NEWS 2 Editor’s Note Alikaphumi “es’bhedlela” irandi ALIKAPHUMI ‘esibhedlela’ irandi, okuyimali yakuleli, okuthiwa selokhu lahlatshwa wumkhuhlane mhla kushintshwa uNgqongqoshe weze Mali kuleli uMnu. Nhlanhla Nene, ngoZibandlela wezi 2015, kufakwa esikhundleni sakhe uMnu. David van Rooyen. Izinga le randi uma liqhathaniswa nemali esetshenziswa emakethe yomhlaba, okuyi dola lase Melika, lisalokhu limi kuma R15.00 edoleni elilodwa ($1.00). Lokhu kuchaza ukuthi uma owase South Africa ethenga into kwamanye amazwe ebiza idola elilodwa lase Melika ($1.00), ukuze athole leyonto udinga amarandi ayi 15. Uma owakuleli ezovakashela eMelika afike alale ehhotela lakhona elibiza u$100 ubusuku obubodwa, uma eseshintshe imali yalapha wayenza amadola ase Melika, lelo hhotela ngobusuku obubodwa yena uyolikhokhela u R1 500.00. Lesi simo sisho ukuthi zonke izinto ezithengwa ngaphandle ziyabiza uma irandi ligula. Lapha singabala uwoyela osinekeza uphethiloli nodizili, ukudla okulandwa ngaphandle ngokwezivumelwano ezifana ne Agoa, amakhemikheli asemasimini, omanyolo, izimoto, nokunye. Kuze kube ngcono uma sekuyithina bakuleli esidayisa impahla yethu phesheya ngoba lokho kusho ukuthi uma impahla idayisa amadola ayikhulu ($100), umdayisi wakuleli uthola u R1 500.00. Osomnotho baqagula ukuthi uma liqhubeka nokuphelelwa ngamandla irandi njengoba kwenzekile lonyaka uqala, kusho ukuthi izinto eziningi eziwumongo wempilo kubantu base SMME NEWSPAPER subscribes to the South African Press Code that prescribes news that is truthful, accurate, fair and balanced. If we don’t live up to the Code please contact the Press Ombudsman at 011 484 3612/8, fax: 011 4843619 Xolani Nxumalo - Editor South Africa zizobiza. Bathi okunye okuphazamise i-randi, wukushayeka komnotho wase China. Nokuduva kwesitokwe emakethe yase Melika, okungelinye lamazwe leli esihwebelana nalo kakhulu. Nesomiso sinomthelela omkhulu esimweni sokutsheka komnotho wakuleli. Sekuvele nokuthi izinga lokwenyuka kwamanani entengo yokudla nempahla kuleli (inflation), selenyuke laze ladlula isilinganiso sebhange-ngodla (Reserve Bank) njengoba seleqe u 6% lase layolunguza ku 7.5%. Lokhu kusho ukuthi sekunzima kakhulu kumuntu wakuleli ukuyothenga into ezokwenelisa umndeni wakhe. Lokhu umuntu ukubona uma ephuma esitolo uyothenga ukudla esitolo ekupheleni kwenyanga kumbe iviki. Igilosa umuntu abeyithenga ngo R600.00, manje useyikhokhela imali engaphezu kuka R1 000.00. I Reserve Bank ithi umnotho wakuleli ukhule ngo 1.4% kuphela ngonyaka odlule, kanti iqagula ukuthi kulo nyaka ukukhula kwawo kuzokuba ngaphansi kuka 1 % kulo nyaka. Kuyacaca-ke ukuthi osomabhizinisi abancane kufanele bazibambe ziqinie, baqinise izifociya, amabhizinisi abo bawaphathise okwezikhali zama Ntungwa. 18 April 2016 Human rights art NONTOBEKO DUMA Art For Humanity (AFH) held an exhibition of artwork and poetry centred around human rights at the KZNSA Art Gallery. The art work on display is from both national and international artists. This kind of exhibition is also often held at Luthuli Museum at Groutville, in KwaDukuza. The house of the late famous ANC President, Chief Albert Luthuli, who was a writer, farmer, teacher and deacon, was turned into a museum by KwaDukuza Municipality to preserve his legacy. This museum attracts visitors from all over the world. The AFH and Luthuli Museum aim to promote awareness of human rights with the poetry and artwork presented from various perspectives giving a voice to women’s rights, children’s rights and civil rights. The AFH has such a major impact in human rights education that it is alleged their website ADVERTORIAL Cybertrade Paints is not associated with any other paint company. We are an independent paint company. Cybertrade Paints has been established since March 2005. Rodges Pillay oversees the business from sales to the technical aspects of the business (quality control). At Cybertrade Paints we have a number of experienced staff members in sales, technical, tinting and machine operators. Together with the members of staff, the Cybertrade Paints team has over 100 years of experience in the paint industry. Cybertrade Paints manufactures both water and solvent-based coatings. All products that are manufactured are strictly subjected to tested quality control, together with a partnership with our raw materials supplier. We are committed to innovating the environment – friendly products and cost effective formulating so that we can pass the benefits to our customers. All our solvent-based enamels are lead-free. Waterbase, NONTOBEKO Duma and Tinky Ogle from SMME News newspaper. has been targeted by ISIS for 5 years. The director Cybertrade Paints Undercoat and Primers, Washable, Sheen and Matt, Pure Acrylics, Textured coatings/Acrylic/PVA, Roof coats and Primers, Supergloss enamel, Eggshell enamel, Non-drop polyurethane coating, Stoep enamels/ Road marking paints, Epoxy enamels/ OD Enamels. We offer the following services: Free on-site colour matching, free technical advice, free estimations and quotations. Free delivery. Cybertrade Paints: Paint Your Future. BRANCHES: Umhlanga – 173/183 Umhlanga Rocks Drive, Tel: 031 564 9744/ 031 564 8835, Chatsworth: 645 Sunset Avenue, Logbro Centre (next to Ismail’s Hardware, Tel: 031 402 1793/031 401 0709, Ballito: Shop 20, Kyalami Park, Tel: 032 946 1453 of AFH, Jan Jordaan, also facilitates school workshops that not only help, awaken and nurture the creativity in young people, but also raise awareness of human rights. These workshops have been happening since 2006 in places such as Umlazi and Phoenix. Jordaan would like the human rights to become personal to the young people and for them to be aware of human rights violations that take place around them. He believes that more can be done to the support arts just like science and business, with arts being held in the same esteem. He went on further to say, ”contrary to popular belief artists see things with a logical eye, and to expect South Africa to be a country of innovation but to ignore the arts, is a big problem” . Visit the AFH and Luthuli Museum websites to view the artworks and get involved. Ilembe community is encouraged to visit Luthuli Museum to learn about the struggle of a black man. JSS Foundation Launch at Dokodweni Beach Marvellous Zondi IT was a fruitful day at the soft launch of JSS Foundation, an organization focusing primarily at equipping people to be able to help themselves fight hunger and improve the quality of their lives. This event was held at Dokodweni Beach, between Gingindlovu and Mandeni, with speeches delivered by the co-founders Mr. Linda Zama and Ms Gugulami Zama. They are descendants of the late Aldenville Higher Primary School Principal, Jeremiah Sol Zama, whom the organization is named after. This school is situated at Groutville in KwaDukuza. The late JSS Zama was described as a self motivated individual who always tried to lay a helping hand whenever he could, especially through familiarizing community members with new and efficient ways of modern farming. He used to teach them on how to use land to their advantage which is among the reasons why the newly founded NGO caters for these needs. In simpler terms, he was a real life superhero. Linda revealed that the organization plans to expand into disaster management. In the near future an institution which will mainly focus on teaching Science and Agricultural Studies, will be established in iLembe District Municipality. Other projects that will be under the JSS Foundation are LimaZulu and Nomcabango Bursary Fund. Management & Editorial Team Office A,Suite 13, Sanhall Office Park,1 Kirsty Close, Ballito, 4420, www.smme-news.co.za Tinky Ogle - Publisher Phumzile Manana - Administrator. Neresh Gayapershad- Sales Manager Siyabonga Sikhakhane - Sub-editor and Layout Thandeka Ngidi - Journalist Nontobeko Duma - Journalist Marvellous Zondi - Journalist

18 April 2016 SMME NEWS 3 Izobathinta nabampofu intela kashukela namathayi XOLANI NXUMALO INTELA entsha eyethulwe nguNgqongqoshe wezeziMali , uMnu. Pravin Godharn, enkulumweni yakhe yohlahlo-mali lonyaka wezi 2016/17, izobathinta osomabhizinisi abancane kanye nabantu abadla imbuya ngothi. Kuyinto eyaziwayo ukuthi umuntu olambile eno R10.00 kuphela ephaketheni uyakwazi ukuthola ikota yesinkwa nethini kumbe Xolani Nxumalo EVAKASHELE KwaDukuza ngempelasonto eyedlule, oyiPhini likaMengameli wezwe neqembu elibusayo kuleli uMnu. Cyril Ramaphosa, udalule izibalo zabantu asebesizakele ngezinhlelo zentuthuko zikaHulumeni wakuleli, zokufukula abampofu njengokuphakela ukudla ezikoleni, nokwakhiwa kwezindlu zokuhlalisa imindeni. Ekhuluma ese Stanger Manor KwaDukuza, ezobheka ukuthi izinhlelo zokubhalisela ukuvota zihamba kahle yini, uMnu. Ramaphosa ukhumbuze ebebebuthene lapha bezomlalela ukuthi kusukela uHulumeni wathathwa yi African National Congress (ANC) ngowe 1994, usuwakhe izindlu zokuhlalisa abantu eziyi 4 million, kwaphakelwa izingane zesikole eziyi 9 million, abemukela imali yezibonelelo ibhodlela lesiphuzo esihlohlozayo esinoshukela omniningi ngoba asibizi kakhulu. Emalini anayo akakwazi ukukhetha uhlobo lwesiphuzo sezithelo esinempilo njengokuncoma kwabezempilo. Imali esephaketheni yiyona emlawulayo ukuba athenge uhlobo lwesiphuzo esinoshukela. Nabasebenzayo abahola kancane ngesikhathi sokudla abanayo imali yokuyothenga amajusi. Bathenga zona lezi ziphuzo ezihlohlozayo ezinoshukela omningi ezinganconywa ngabezempilo. Ngalokho-ke zikaHulumeni bayi 16 million. Uthe alikho elinye izwe eselake lakwenza lokhu ngaphandle kwe South Africa. Utuse uhlelo lokwakhiwa kwezindlu eConnubia eThekwini, lapho sekwakhiwe izindlu zokuhlala imindeni eyizi 5 000. Lezi zinhlelo ezibalwe ngu Mnu. Ramaphosa nezinye angazibalanga njengezoMnyango wezokuThutha, sezakhe inqwaba yosomabhizinisi esifundeni Ilembe. Emasontweni ambalwa edlule bekunezinkumbi zezinkampane zosomabhizinisi abancane nama cooperative ebezithutheleke emahhovisi oMnyango weMfundo KwaDukuza zizolanda amaphepha okufaka izicelo zokwenza ibhizinisi lokuhambisa ukudla ezikoleni. Ngelilandelayo osomabhizinisi abancane nezinkampane zabo nama cooperative bathutheleke emahhovisi oMnyango wezokuThutha nabantu abahlwempu bazoyikhokha kakhulu lentela. Abazukusala ngaphandle nosomabhizinisi abacane abasazabalazayo ebhizinisini. Nasenteleni yamathayi neyentuthu nezimboni (emission) kuzokwenzeka okufanayo. Abantu abaya emsebenzini, nabayofesa, nabayothenga emadolobheni, basebenzisa amatekisi namabhasi. Osomabhizinisi abancane bathembele emalolini ukudiliva impahla yabo. Ukufakwa kwentela yentuthu kuzobathinta uma amabhasi Baningi osomabhizinisi abakhiwe yimisebenzi kaHulumeni eLembeni nakhona bezolanda amaphepha okufaka izicelo zokwenza imisebenzi yokwenza nokulungigisa imigwaqo namabhuloho nokugunda utshani. Kubonakala ngezinhlobo zezimoto abahamba ngazo labo somabhizinisi ukuthi umsebenzi uhamba kahle. UMnu. Ramaphosa obehambele isifunda seTheku neseLembe izinsuku ezimbili, ephekezelwa nguNgqongqoshe wezaMabhizinisi amaNcane uNks Lindiwe Zulu, ilungu le NEC uMnu. Joe Phahlaa, uSihlalo we ANC KwaZulu-Natal uMnu. Sihle Zikalala, ilungu leSishayamthetho KwaZulu-Natal uNks. Makhosi Ntuli, uSihlalo we ANC ku Greater KwaDukuza obuye abe yiMeya yaKwaDukuza uMnu. Ricardo Mthembu, iMeya yase Mandeni uMnu. Siphesihle Zulu, noSekela-Nobhala we ANC ku Greater KwaDukuza uNkk Matozi Zibuyisile Khuzwayo-Dlamini. namatekisi esekhuphuma imali yokugibela. Olwentela yentuthu yezimboni nezimoto lwakhulunywa engqungqutheleni yomhlaba yokuguquguquka kwesimo sezulu, iCop 17, eyayise Thekwini eSouthf Africa. Amazwe anxuswa ukuba aluthathele izinyathelo. Namaloli asusa ukudla emasimini ekusa lapho kulungiswa khona kugcine sekusezitolo, azobe eyikhokha intela yamathayi nentuthu. Konke lokhu kuzokwenyuswa imali ekhokhelwa ezokuthutha bese kwenyuka eyokudla ezitolo. Nokho akukho okunye abengakwenza uHulumeni kulesi simo somnotho esehlayo. Okushayelwe ihlombe ngosomnotho abaningi kule nkulumo, wukungakhushulwa kwentela i value added tax (vat). Bekunovalo lokuthi uMnu. Godharn uzoyikhuphula le ntela. UMnyango weMfundo unikwe imali ethe xaxa engu R297.5 billion. Nesomiso esibhilitile sabelwe uR1.1 billion. Bazohlomula nosomabhizinisi emalini yengqalasizinda engu R182.2 billion. Newly Opened Boxer Shop Brings Opportunities to SMMEs at Mandeni Marvellous Zondi The popular Boxer retail shop opened its doors for the first time at Mandeni, at KwaGcaleka, on the 24th of March 2016. The move to have the store located just outside of the Mandeni Central Business area, was welcome by smiles from residents as they can now make shopping closer to their homes. Since Boxer is widely known and attracts a huge number of customers, SMMEs from in and around Sundumbili township will now be introduced to a huge number of customers as well. Apart from being just a retail shop, Boxer offers a lot to small businesses based around this area. They will be pleased to know that since 1995 Boxer has played an integral role into uplifting SMMEs. It provides intellectual support by imparting years of acquired knowledge and clear direction in order to help stimulate SMMEs to either supply a product or service to Boxer within the retail industry. Business opportunities with Boxer are listed in their website. Ketlaphela to fast track on ARV production Thandeka Ngidi A newly established state owned pharmaceutical company, Ketlaphela meaning “I will live” will now be producing ARVs to fast track the rollout of HIV treatment to the whole of South Africa. This was announced by President Jacob Zuma on his State of the Nation Address in February. Ketlaphela which is based in Pretoria was established in February 2015 and it’s manufacturing plant is still under construction. According to the Department of Science and Technology spokesperson, Lunga Ngqengelele, this company will not only source and supply the drugs, but will also supply other essential medicine required by the Department of Health. First Ketlaphela branded tablets will be available at the beginning of 2017. It is said that this pharmaceutical company will improve the availability of medicine in government health facilities by targeting the burden of diseases. Other shocking news on the AIDS pandemic include an announcement by the Deputy Police Minister, Maggie Sotyu, that about 88% of SAPS employees is infected with HIV/AIDS. Sotyu announced this at a seminar hosted by the country’s Parliamentary Police Portfolio Committee in February. This seminar was also aimed at focusing on the high number of police killings in the country. Sotyu said that the AIDS ridden force include both police officers and non-career personnel. “The 88% include active personnel, clerks, public service act members and sweepers,” she said. I-Tourism Indaba Iyabahlomulisa nosomabhizinisi besifunda Ilembe Marvelous Zondi KUYABAHLOMULISA ukuba seduze neTheku osomabhizinisi besifunda Ilembe njengoba minyaka yonke eThekwini kubanjwa ingqungquthela yezokuvakasha, iTourism Indaba, e-Chief Albert Luthuli International Convention Centre (ICC). Le ngqungquthela ethatha izinsuku ezintathu eThekwini, iyoqala ziyisi 7 kuNhlaba (May) ize iphethwe ziyisi 9 kuye uNhlaba, kophezulu. Amasango ayobe evulwa ngehora lesi 9 ekuseni, avalwe ngelesi 6 kusihlwa. Abahleli bale ngqungquthela bathi ihlose ukunikeza amabhizinisi ezovukuvakasha inkundla yokucobelelana ngamacebo kanye nokuzimaketha. Ingenkulu kunazo zonke ezalolu hlobo eNingizimu Afrika, kanti ingenye yezintathu ezinkulu ezwenikazi i-Afrika. Ngokuba mdimbi munye nabanye kuyo, FACILITATOR NQF 4 15 Credits 17 - 19 May 21 - 23 June usomabhizinisi uthola ukuhlangana nabanye abenza okufanayo nakwenzayo. Uhlangana nabakubo eNingizimu Afrika kanye nabavela emhlabeni wonke okumvulela amathuba okwaziwa yonke indawo. Amanye amathuba avela ngokuba yingxenye yale ngqungquthela , wukuhlangana namakhasimende amasha kanye nabaxhasi. ASSESSOR NQF 5 15 Credits 17 - 19 May 21 - 23 June 16D Smart Office Sanhall Office Park 1 Kirsty Close Ballito MODERATOR NQF 6 10 Credits 23 - 26 May 27 - 30 June Tel: 032 946 9032 Cell: 082 759 3550 www.spholaconsulting.co.za info@spholaconsulting.co.za Ngokusingatha le ngqungquthela ngonyaka odlule, iTheku lenza inzuzo yemali ebalelwa kuzi R144 million, kwavela namathuba omsebenzi abalelwa kuma-500. Kulo nyaka kulindeleke ukuba ihanjelwe ngabantu abeqile kwabayizi-9000 kubalwa nabezindaba, abashaya umthetho kwezokuvakasha kanye nezikhulu ezahlukahlukene embonini yezokuvakasha. Angaphezulu kwama-20 amazwe ase Afrika asuke emelwe lapha, nokuphumelelisa izifiso zalabo abafuna ukuqhuba amabhizinisi abo kwezinye izindawo. Ngaphandle kokuba intuba yosomabhizinisi, iTourism Indaba iheha nabathengi kanye nezivakashi, okwenza kubelula ukufukula amabhizinisi asafufusa. Siyahlomula nesifunda Ilembe ngale ngqungquthela njengoba sinamahhotela asezingeni lomhlaba eZimbali, Ballito, Salt Rock, nase Princess BOOK NOW! First 5 Bookings per Module 50% OFF Grant KwaDukuza. Kwabafuna ukwazi kabanzi ngale ngqungquthela nangezindawo ezivakashelwayo esifundeni Ilembe, bangavakashela esizindeni sezokuvakasha esise Ballito, eduze kwesikhungo samatekisi.

Quad Issue 1 APR 2016
New Year Issue JanFeb 2016
Apr - May 2013, Issue 172 - Royal New Zealand Navy