Views
7 months ago

Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng - thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/doaytmd3z7ptv354l6ro44a05tfxu1fd

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... a MỤC LỤC ......................................................................................................... b DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ........................................................................ d DANH MỤC BẢNG ......................................................................................... e DANH MỤC HÌNH .......................................................................................... g MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 Chương 1: TỔNG QUAN ............................................................................... 3 1.1. Sắt trong>vàtrong> hợp chất của trong>sắttrong> ............................................................................... 3 1.1.1. Sắt ............................................................................................................ 3 1.1.2. Một số hợp chất của trong>sắttrong> .......................................................................... 5 1.1.3. Vai trò của trong>sắttrong> đối với cơ thể con người ............................................... 10 1.2. Mangan trong>vàtrong> hợp chất của trong>mangantrong> ............................................................. 11 1.2.1. Mangan .................................................................................................. 11 1.2.2. Các hợp chất của trong>mangantrong> ..................................................................... 11 1.2.3. Ứng dụng của Mangan ......................................................................... 14 1.2.4. Khả năng gây ô nhiễm của trong>mangantrong> trong nước trong>vàtrong> tác dụng sinh hóa . 14 1.3. Các phương pháp xác định trong>sắttrong> trong>vàtrong> trong>mangantrong> ............................................... 15 1.3.1. Phân tích khối trong>lượngtrong> ............................................................................. 15 1.3.2. Phân tích thể tích ................................................................................... 16 1.3.3. Các phương pháp điện hóa .................................................................... 17 1.3.4. Phương pháp trắc quang ........................................................................ 18 1.3.5. Phương pháp phổ phát xạ nguyên tử ..................................................... 21 1.3.6. Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử .................................................... 21 1.3.7. Phương pháp sắcký ............................................................................... 22 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM ....... 23 2.1. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 23 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN b http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2.1.1. Phương pháp trắc quang xác định trong>sắttrong> bằng thuốc thử 1,10- phenantrolin .................................................................................................... 23 2.1.2. Phương pháp trắc quang xác định trong>mangantrong> bằng thuốc thử fomaldoxim .................................................................................................... 24 2.1.3. Giới thiệu về thiết bị đo UV .................................................................. 24 2.1.4. Giới thiệu phương pháp đường chuẩn .................................................. 26 2.2. Hóa chất, dụng cụ trong>vàtrong> thiết bị .................................................................... 27 2.2.1. Hóa chất................................................................................................. 27 2.2.2. Dụng cụ trong>vàtrong> thiết bị ................................................................................ 27 2.3. Nội dung thực nghiệm .............................................................................. 28 2.3.1. Pha chế các dung dịch làm thực nghiệm ............................................... 28 2.3.2. Lấy mẫu, bảo quản trong>vàtrong> xử lý mẫu .......................................................... 29 2.3.3. Thực nghiệm xác định trong>sắttrong> ..................................................................... 30 2.3.4. Thực nghiệm xác định trong>mangantrong> ............................................................. 36 2.3.5. Phân tích mẫu thực tế ............................................................................ 41 Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ................................................... 42 3.1. Các điều kiện của phương pháp hấp thụ phân tử ..................................... 42 3.1.1. Các điều kiện xác định trong>sắttrong> ..................................................................... 42 3.1.2. Các điều kiện xác định trong>mangantrong> ............................................................ 51 3.2. Kết quả xác định trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>sắttrong>, trong>mangantrong> trong mẫu thực tế................... 61 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................................... 67 1. Kết luận ....................................................................................................... 67 2. Kiến nghị ..................................................................................................... 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 69 PHỤ LỤC DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN c http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit