Views
8 months ago

Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng - thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/doaytmd3z7ptv354l6ro44a05tfxu1fd

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bảng 3.12.Kết quả đo độ hấp thụ quang khi thay đổi pH ............................... 54 Bảng 3.13. Độ hấp thụ quang của dung dịch trong>mangantrong> nồng độ 0,1 ppm khi trong dung dịchcó mặt trong>vàtrong> không có ion Ca 2+ trong>vàtrong> Mg 2+ ở các nồng độ khác nhau .......................................................................... 55 Bảng 3.14. Kết quả đo độ hấp thụ quang của phức trong>mangantrong>- fomaldoxim từ nồng độ trong>mangantrong> 0,02ppm đến 16 ppm ...................................... 56 Bảng 3.15.Độ hấp thụ quang của phức trong>mangantrong>-fomaldoxim trong mẫu M4-T4 đo lặp lại ............................................................................. 58 Bảng 3.16.Kết quả đo đánh trong>giátrong> độ lặp lại của phép đo với mẫu thực khi xác định trong>mangantrong> ............................................................................. 59 Bảng 3.17.Kết quả đo mẫu thực đánh trong>giátrong> độ đúng của phương pháp phân tích trong>mangantrong> ..................................................................................... 60 Bảng 3.18. Các điều kiện xác định trong>mangantrong> bằng phương pháp trắc quang ... 60 Bảng 3.19. Thời gian, ký hiệu trong>vàtrong> pH của mẫu phân tích ................................ 61 Bảng 3.20. Kết quả đo nồng độ trung bình của Fe, Mn trong nước sinh hoạt cấp từ NMN Diễn Vọng tháng 4,5,6,7 năm 2016 ................... 63 Bảng 3.21. Hàm trong>lượngtrong> trung bình trong>sắttrong> trong>vàtrong> trong>mangantrong> trong nước cấp của NMN Diễn Vọng, Quảng Ninhtừ năm 2012 đến năm 2016 ........... 65 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN f http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DANH MỤC HÌNH http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hình 3.1. Sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang của phức‘ferroin’ trong>vàtrong>o bước sóng λ trong phép đo xác định trong>sắttrong>. .................................................. 42 Hình 3.2. Sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang của phức ‘ferroin’trong>vàtrong>o thể tích thuốc thử 1,10-phenantrolin ..................................................... 43 Hình 3.3. Sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang của phức ‘ferroin’ trong>vàtrong>o thời gian .... 45 Hình 3.4. Sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang của phức ‘ferroin’ trong>vàtrong>o pH ..... 45 Hình 3.5. Sự phụ thuộc của độ hấp thụ quangcủa phức ‘ferroin’ trong>vàtrong>o nồng độ trong>sắttrong> ............................................................................................... 48 Hình 3.6. Đường chuẩn xác định trong>sắttrong> ............................................................... 48 Hình 3.7. Sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang trong>vàtrong>o bước sóng λtrong phép đo xác định trong>mangantrong> ........................................................................ 51 Hình 3.8. Sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang trong>vàtrong>o thể tíchthuốc thử fomaldoxim ..................................................................................... 52 Hình 3.9. Sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang trong>vàtrong>o thời giantrong phép đo xác định trong>mangantrong> ............................................................................. 54 Hình 3.10. Sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang trong>vàtrong>o pH trong phépđo xác định trong>mangantrong> .................................................................................... 55 Hình 3.11. Sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang của phức trong>mangantrong>- fomaidoxim trong>vàtrong>o nồng độ trong>mangantrong> .................................................. 57 Hình 3.12. Đường chuẩn xác định trong>mangantrong> ..................................................... 57 Hình 3.13. Hàm trong>lượngtrong> trung bình trong>sắttrong> trong nước cấp của NMN Diễn Vọng, Quảng Ninh tháng 4,5,6,7 từ năm 2012 đến năm 2016 ....... 65 Hình 3.14. Hàm trong>lượngtrong> trung bình trong>mangantrong> trong nước cấp của NMN Diễn Vọng, Quảng Ninh tháng 4,5,6,7 từ năm 2012 đến năm 2016 ....... 66 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN g http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
Giáo trình Đánh giá tác động môi trường