Views
9 months ago

Định lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/em0gd3t2avrk92gmn22a4cx17b1y3qpe

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Abs http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> Hình 3.9. Sự phụ thuộc độ hấp thụ quang theo trong>thờitrong> gian Nhận xét: Từ kết quả ở bảng 3.9 trong>vàtrong> hình 3.9 chúng tôi nhận thấy trong khoảng thờ i gian 90 phút sau khi pha độ hấp thụ quang của các dung dịch PRC, CPM trong>vàtrong> PNH tương đối ổn đinh. ̣ Sự thay đổi chủ yếu ở khoảng thờ i gian 525 phút sau khi pha trong>vàtrong> sự thay đổi đó là không đáng kể. Như vậy, có thể nói các dung dịch PRC, CPM trong>vàtrong> PNH có độ hấp thụ quang ổn định trong khoảng trong>thờitrong> gian từ 2090 phút sau khi pha. Kết quả khảo sát phù hợp với các nghiên cứu đã có. Do đó, chúng tôi lưạ choṇ thờ i gian tối ưu cho phép đo quang là 20 90 phút sau khi pha. 3.2.4. Khảo sát sự phụ thuộc độ hấp thụ quang của PRC, CPM trong>vàtrong> PNH theo nhiệt độ Thời gian Pha các dung dich ̣ chuẩn PRC, CPM trong>vàtrong> PNH (pha như mục 2.8). Sau đó đo đô ̣ hấp thu ̣ quang của các dung dich ̣ ở bướ c sóng 200 – 300 nm, trong khoảng nhiêt ̣ đô ̣ từ 25-50 0 C. Độ hấp thụ quang trung bình (3 lần đo) ở bước DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN sóng cực đại của PRC (244 nm), CPM (265 nm) trong>vàtrong> PNH (275 nm) được trình bày ở bảng 3.10. Từ bảng 3.10 xây dưṇg đồ thi ḅiểu diêñ sự phụthuộc độhâṕ thụ quang của PRC, CPM trong>vàtrong> PNH theo nhiêt ̣ độtrong>vàtrong> kết quả được thể hiêṇ ở hiǹh 3.10. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 48 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Bảng 3.10. Sự phu ̣thuô ̣c độ hấp thụ quang theo nhiệt độ http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> A Abs Nhiệt độ ( 0 C) 25 30 35 40 45 50 PRC 0,636 0,635 0,637 0,635 0,636 0,637 CPM 0,198 0,199 0,198 0,197 0,198 0,199 PNH 0,09 0,089 0,091 0,090 0,089 0,091 Hiǹh 3.10. Sự phu ̣thuô ̣c đô ̣hấ p thu ̣quang theo nhiêt ̣ đô ̣ Nhận xét: Từ kết quả bảng 3.10 và hình 3.10 ta thấy đô ̣ hâṕ thu ̣ quang của dung dich ̣ PRC, CPM trong>vàtrong> PNH ổn định trong khoảng nhiêt ̣ đô ̣ từ 25 đến 50 0 C. Do đó chúng tôi lựa chọn nhiệt độ thích hợp để tiến hành thí nghiệm là ở nhiệt độ phòng (25 ÷ 30 0 C). Kết luâṇ: Dưạ trên các kết quả khảo sát các điêù kiêṇ tôí ưu cho phép đo quang ta thấy các thí nghiệm tiến hành thuâṇ lợi trong môi trườ ng HCl 0,1M; trong>thờitrong> gian đo quang sau khi pha là 20-40 phút trong>vàtrong> ở nhiêt ̣ đô ̣ phòng (25 35 0 C), khoảng bước sóng đo quang là 210 300 nm. Nhiệt độ DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 49 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Xác định hàm lượng axit amin thủy phân trong một số loài nấm bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (2014)
Xây dựng phương pháp định lượng polydatin trong rễ cây cốt khí củ bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)