Views
8 months ago

Định lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/em0gd3t2avrk92gmn22a4cx17b1y3qpe

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> Bảng 3.26. Kết quả xác định độ thu hồi của PRC, CPM trong>vàtrong> PNH trong mẫu thuốc Decolgen forte Mẫu C o PRC C o PNH C o CPM C PRC C PNH C CPM Rev% C PRC Rev% C PNH Rev% C CPM 1 10,0 0,1 0,02 - - 3,96 - - 97,8 2 10,0 0,1 0,02 - - 6,01 - - 100,5 3 10,0 0,1 0,02 - - 8,01 - - 100,1 4 10,0 0,1 0,02 - 6,08 - - 98,1 - 5 10,0 0,1 0,02 - 8,02 - - 99,1 - 6 10,0 0,1 0,02 - 10,11 - - 99,6 - 7 10,0 0,1 0,02 11,01 - - 100,1 - - 8 10,0 0,1 0,02 11,96 - - 98,9 - - Nhận xét: Qua bảng 3.26 cho thấy độ thu hồi của PRC từ 98,9% đến 100,1%, của PNH là từ 98,1% đến 99,6% trong>vàtrong> của CPM là từ 97,8% đến 100,5%. Độ thu hồi của PRC, CPM trong>vàtrong> PNH đều mắc sai số nhỏ (

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com KẾT LUẬN http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> quả như sau: Sau một trong>thờitrong> gian thực hiện luận văn. Chúng tôi đã thu được một số kết 1. Đã khảo sát được điều kiện tối ưu cho phép xác định trong>đồngtrong> trong>thờitrong> hỗn hợp 3 thành phần PRC, CPM trong>vàtrong> PNH theo phương pháp HPLC. tích là 93:7. - Cột sắc : sử dụng cột C18 (250mm x 4,6). - Pha động: Dung dịch đệm KH 2 PO 4 0,018 M : axetonitril với tỷ lệ thể - Detector UV-VIS: λ = 216 nm. - Tốc độ dòng: 1,3 mL/phút. - Thể tích bơm mẫu: 20 µL. - Nhiệt độ phân tích: 30 o C. Thời gian lưu của các chất lần lượt là: với PRC là 7,73 phút; CPM là 3,397 phút trong>vàtrong> PNH là 2,72 phút. 2. Đã xác định được PRC, CPM trong>vàtrong> PNH trong thuốc Decolgen forte theo phương pháp HPC với độ chính xác trong>vàtrong> độ thu hồi của PRC từ 99,5% đến 99,9%, CPM từ 98,8% đến 99,8% trong>vàtrong> PNH từ 99,3% đến 99,9%. 3. Đã khảo sát, xác đinh ̣ điều kiện tối ưu cho phép đo quang đôí vớ i các dung dich ̣ hỗn hợp PRC, CPM trong>vàtrong> PNH, gồm có: - Khoảng bước sóng thích hợp để quét phổ từ 200-300 nm, PRC λ max = 244 nm, CPM λ max = 265 nm trong>vàtrong> PNH λ max = 275 nm trong môi trườ ng axit HCl 0,1M. - Khoảng trong>thờitrong> gian tôí ưu để tiến hành thí nghiệm đo quang là từ 20 đến 90 phút sau khi pha trong>vàtrong> có thể tiêń hành thí nghiêṃ ở nhiêt ̣ đô ̣phòng. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN - Khảo sát, xác điṇh khoảng tuyến tính độ hấp thụ quang của PRC là 1,0 đến 50,0 μg/mL, CPM là từ 1,0 đến 50,0 μg/mL trong>vàtrong> PNH là từ 1,0 đến 50,0 μg/mL. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 67 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG