Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định C. Phân tử X có hai loại chức. D. Z là ancol etylic. Câu 33: Cho các chất X, Y, Z, T đều tác dụng với H 2 SO 4 và thỏa mãn sơ đồ: Fe(NO 3 ) 2 → X → Y → Z → T Mỗi mũi tên ứng với một phản ứng. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là A. FeS, Fe(OH) 2 , FeO, Fe. B. FeCO 3 , FeO, Fe, FeS. C. FeCl 2 , Fe(OH) 2 , FeO, Fe. D. FeS, Fe 2 O 3 , Fe, FeCl 3 . Câu 34: Cho 38,1 gam hỗn hợp X gồm CH 3 COOC 6 H 5 (phenyl axetat) và Val-Gly-Ala (tỉ lệ mol 1 : 1) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là A. 54,5. B. 56,3. C. 58,1. D. 52,3. Câu 35: Cho các cặp dung dịch sau: (a) NaOH và Ba(HCO 3 ) 2 ; (b) NaOH và AlCl 3 ; (c) NaHCO 3 và HCl; (d) NH 4 NO 3 và KOH; (e) Na 2 CO 3 và Ba(OH) 2 ; (f)AgNO 3 và Fe(NO 3 ) 2 . Số cặp dd khi trộn với nhau có xảy ra phản ứng là A. 5. B. 6. C. 4. D. 3. Câu 36: Cho dãy các chất: CH 3 COOH 3 NCH 3 , H 2 NCH 2 COONa, H 2 NCH 2 CONHCH 2 -COOH, ClH 3 NCH 2 COOH, saccarozơ và glyxin. Số chất trong dãy vừa tác dụng với NaOH, vừa tác dụng với dung dịch HCl là. A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 37: Cho các phát biểu sau: (1) Điều chế kim loại Al bằng cách điện phân nóng chảy Al 2 O 3 . (2) Tất cả kim loại kiềm thổ đều tan trong nước ở nhiệt độ thường. (3) Quặng boxit có thành phần chính là Na 3 AlF 6 . (4) Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí Clo. (5) Thạch cao sống có công thức là CaSO 4 .H 2 O. (6) Đun nóng có thể làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu. Số phát biểu đúng là? A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. Câu 38: Hỗn hợp E gồm pentapeptit X, hexapeptit Y, Val-Ala (trong X, Y đều chứa cả Ala, Gly, Val và số mol Val-Ala bằng 1/4 số mol hỗn hợp E). Cho 0,2 mol hỗn hợp E tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,95 mol NaOH, thu được hỗn hợp muối của Ala, Gly, Val. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 139,3 gam E, thu được tổng khối lượng CO 2 và H 2 O là 331,1 gam. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E gần nhất với giá trị nào sau đây? DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. 60%. B. 64%. C. 68%. D. 62%. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 5 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Câu 39: X là este mạch hở có công thức phân tử C 5 H 8 O 2 ; Y và Z là hai este (đều no, mạch hở, tối đa hai nhóm este, M Y < M Z ). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp E gồm X, Y và Z, thu được 15,68 lít CO 2 (đktc). Mặt khác, cho E tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp hai ancol có cùng số cacbon và hỗn hợp hai muối. Phân tử khối của Z là http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. 74. B. 118. C. 88. D. 132. Câu 40: Hòa tan hoàn toàn 216,55 gam hỗn hợp KHSO 4 và Fe(NO 3 ) 3 vào nước được dung dịch X. Cho 64 m gam hỗn hợp Y gồm Mg, Al, MgO, Al 2 O 3 (trong đó mO = mY ) tan hết vào X. Sau khi các phản 205 ứng kết thúc, thu được dung dịch Z chỉ chứa muối trung hòa và 2,016 lít (đktc) hỗn hợp khí T có tổng khối lượng 1,84 gam (trong đó H 2 chiếm 4/9 về thể thích và nguyên tố oxi chiếm 8/23 khối lượng hỗn hợp). Cho BaCl 2 dư vào Z thu được 356,49 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 20,0. B. 22,0. C. 22,5. D. 20,5. --- HẾT --- DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 6 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG