Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 11: Đáp án D D sai vì: 2Fe + 3Cl 2 → 2FeCl 3 Câu 12: Đáp án A Glixerol có CTPT là C 3 H 8 O 3 ứng với công thức C 3 H 5 (OH) 3 Câu 13: Đáp án A Ta có m Muối = m Kim loại + m Cl – ⇔ m Muối = m Kim loại + n H2 × 71 = 2,33 + 0,04 × 71mol. ⇒ m Muối = 5,17 gam Câu 14: Đáp án A Đặt n Al = a và n Fe2O3 = b ta có: PT theo m Hỗn hợp = 27a + 160b = 15,6 (1). PT bảo toàn electron: 3n Al = 3n NO ⇔ a = 0,2 (2). Giải hệ (1) và (2) ⇒ b = 0,06275 0,06275× 160 ⇒ %m Fe2O3 = × 100 ≈ 65,38% 15,6 Câu 15: Đáp án C Vì thu Y bằng phương pháp đẩy nước ⇒ Y không tan hoặc ít tan trong nước. Câu 16: Đáp án D Số chất bị thủy phân trong môi trường axit, đun nóng gồm: Triolein, etyl axetat và Gly-Ala Câu 17: Đáp án B Xenlulozo thuộc cacbohidrat ⇒ có công thức tổng quát là C n (H 2 O) m . ⇒ khi đốt ta có: C n (H 2 O) m + nO 2 ⇒ n CO2 = n O2 = 0,1 mol ⇒ V CO2 = 2,24 lít Câu 18: Đáp án A Vì amin đơn chức ⇒ n HCl phản ứng = n Amin . ⇒ m Tăng = m HCl = 24,45 – 13,5 = 10,85 gam. ⇒ n HCl = n Amin = 0,3 mol ⇒ M Amin = 45 ⇒ Amin có CTPT là C 2 H 7 N. t° ⎯⎯→ nCO 2 + mH 2 O. X có 2 đồng phân đó là: C 2 H 5 NH 2 và (CH 3 ) 2 NH DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 19: Đáp án D A ⇒ Fe 2+ + H + + NO 3 – → Fe 3+ + NO + H 2 O. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 9 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định B ⇒ Si + NaOH + H 2 O → Na 2 SiO 3 + H 2 ↑ C ⇒ NaHCO 3 + HCl → NaCl + CO 2 ↑ + H 2 O. Câu 20: Đáp án D Axetilen thuộc họ ankin và etilen thuộc họ anken ⇒ (a) Sai. Câu 21: Đáp án C (a) Sai vì nguyên tố hidro không phải kim loại. (b) Đúng vì tính dẫn điện của kim loại giảm dần theo thứ tự Ag > Cu > Au > Al > Fe. (c) Sai trong dung dịch Cu 2+ có H 2 ⇒ Na sẽ tác dụng với H 2 O trước. (d) Sai vì không thể tạo ra 2 điện cực khác nhau về bản chất. (e) Đúng vì nếu AgNO 3 dư thì chỉ tạo ra được 1 muối là Fe(NO 3 ) 3 . Tuy nhiên có thêm AgNO 3 dư. (g) Sai vì FeCl 3 dư ⇒ Mg hết trước Fe 3+ ⇒ không thu được Fe. Câu 22: Đáp án A Vì Este có chứa 2 nguyên tử oxi ⇒ Este đơn chức. Este đơn chức + NaOH theo tỉ lệ 1:2 ⇒ Este có dạng RCOOC 6 H 4 R'. Vì các sản phẩm sau phản ứng xà phòng hóa không tráng gương ⇒ R ≠ H. Vậy CTCT thỏa mãn X gồm: CH 3 COOC 6 H 4 CH 3 (3 đồng phân vị trí octo, meta, para). C 2 H 5 COOC 6 H 5 . Câu 23: Đáp án A ► nCO₂ = 0,2 mol; nH₂O = 0,15 mol ⇒ nC = 0,2 mol; nH = 0,3 mol mE = mC + mH + mO ⇒ mO = 9,1 - 0,2 × 12 - 0,3 = 6,4(g) ⇒ nO = 0,4 mol ► nCOO = nO ÷ 2 = 0,2 mol = nC ⇒ C không có trong gốc hidrocacbon (chỉ có trong nhóm chức) ⇒ chỉ có 2 chất thỏa mãn là HCOOH và (COOH)₂ lần lượt là X và Y ⇒ %O/Y = 16 × 4 ÷ 90 × 100% = 71,11% Câu 24: Đáp án A Câu 25: Đáp án B Ta có sơ đồ quá trình: ( ) ⎧⎪ Na SO : a ⎪⎧ Ba AlO : 0,02 ⎨ ( ) ⎪ ⎩Al SO : b NaAlO : 2a 2 4 2 2 + Ba OH → BaSO4 ↓ + 2 ⎨ 2 ( 4 ) 3 ( ) 0,3( mol) 2 0,32 mol ⎪ ⎩ DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Bảo toàn gốc SO 4 2– ta có: a + 3b = 0,3 (1). Bảo toàn Al ta có: 0,02×2 + 2a = 2b ⇔ 2a – 2b = –0,04 (2) Giải hệ (1) và (2) ta có a = n Na2SO4 = 0,06 mol MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 10 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Tuyển chọn 405 bài tập toán 7
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER