Views
8 months ago

SMME NEWS - JAN 2018 ISSUE

SMME

SMME NEWS 6 January 2018 Business Profiles Marvellous Zondi Nay Maps popularly known as Mxolisi Xulu from the SABC 1 drama series Uzalo has a clothing label and it is nothing like the devious character he portrays on our TV screens. The vibrant Nay Maps Clothing (NM) label has all the makings of a trendsetter. Other than being the brains behind the fashion label, Nay Maps is also a community leader with a groundbreaking initiative where he helps young people from all 67 Municipalities in KwaZulu-Natal. Talking to SMME News, Nay Maps opened up about his love for fashion and passion for giving back to the community. “What inspired me to venture into fashion is the love I have for it, from an early age I have always been in love with fashion” said Nay Maps before adding that the feedback from the public has been overwhelming since the launch of his clothing label. “The feedback is so overwhelming and amazing, people are so excited about this brand and they are in love with it. We get so many orders every day from all over the country. We are still working towards having our own boutique, for now purchases are made online at www.naymapsclothing.com” Uzalo’s Nay Maps ventures into business Among the items NM clothing has to offer are t-shirts, pants, caps and hoodies for both genders just to mention a few. Multitasking has over the years been credited as the key to many success stories, a thing Nay Maps seems to be doing very well juggling between acting and being the head of an in demand brand, something which he says is not hard to do. “It’s not hard at all, both these things are in my heart. I make sure I give it all the attention, especially the fashion brand because it is growing in an amazing way, I have reps all over the country to make things easier” said Nay Maps before urging everyone to dedicate their lives to building their own empires. “Believe in yourself before people tell you what you can or cannot do. Strive to build your empire.” “The love I have for you guys reading here and owning NM items at home is unmeasurable. To those who don’t have it, please hurry up and get it. I love you guys there is no ‘me’ without you.” Further said the multitalented Nay Maps before concluding by urging young people who need help in skills development to contact him. “My heart is in Young people development, my company is currently working on youth development for all 67 Municipalities around the Province of KZN. Although it’s not easy to reach to them as intended, we request if there is anything they think we can do for them they must not hesitate to contact me on 072 8873 647” Nay Maps wearing a hoodie from his namesake brand Nay Maps Clothing Owe Elppag - The Brand wenza ezibukwayo ngengqephu ehlukile Nontobeko Duma Uthunga inqephu enenkosi phakathi uKhemamahle Kweyama onesitolo esithi yena sezingubo esitholakala eBat Centre, enkabeni yedolobha iTheku esibizwa ngokuthi i-Elppag. Lomthungi wenza ingqephu ehlukile kakhulu kwejwayelekile esebenzisa indwangu ka-Jean Kanye ne Leather. Kweyama uveze ukuthi ikhono akhe lokuthunga uphoqelekile kuthi alisebenzise ngesikhathi zama ukuthola izingubo ezitolo odwa engazitholi azithandayo. Ngabona lapho ukhuthi kukhona kushodayo ngengqephu yase zansi. Bengazi ukuthi abantu baningi bagqoka u-Denim, kodwa intula abantu abenza izingubo ziqondene ngqo nabantu Kanye emizimba yabo ngokuhluka kwayo” ubeka uKweyama. entokazi ayikuyelanga esikoleni kwenza lomsebenzi njengoba acela ukufundiswa ngothize kwenza amahembe okunye kulandela lapho yabe isizifundisa ona. Ngokusho kuka Kweyama, -Elppag ikhiqiza izingubo ziseqophelweni eliphezulu futhi zithakaselwa ngabantu bonke. Njengamanje asinazo izitolo ziningi ezenza imikhiqizo ehlala sikhathi eside, imikhiqizo eminingi Eminye yemisiko ka Khemamahle Kweyama uyithenga manje futhi ngemuva kwezinyanga ezimbalwa sezigugile”. Inselelo ebhekene no Kweyama inselelo ebhekene nosomabhizinisi abaningi, ukuzama ukunxenxa abantu ukuba bathande umsebenzi wakhe. Nakuba kunjalo lomthungi akazange athembele kokushiwo ngabantu ukubonisa ukubaluleka kobuciko bakhe. “Bengazi ukuthi ngaphandle kwekhulu kunamaphesenti angathanda ukuthi mina nomsebenzi wami sithokoze ukusebenza ngaleyo makethe” kuqhuba uKweyama ngaphambi kokuveza ukuthi ngesikhathi eqala ukubona umuntu ogqoke uphawu lwakhe wagcwala ukuziqhenya futhi usazizwa ngaleyo ndlela lapho ebona umuntu egqoke izimphahla zakhe ikakhulukazi uma engamazi. Iseluleko sika Kweyama kubantu abasha nabanamabhizinisi asathuthuka ukuthi babe nenhlonpho. “Hlonipha abanye, hlonipha ikhasimende lakho, futhi uthathe isikhathi sakho ngomsebenzi wakho.” Abafisa ukubona umsebenzi walentokazi bengavakashela isitolo sayo okuanye ikhasi layo ku Instagram, @Elppagbrand Organic food innovators Nontobeko Duma Many people have a set of New Year’s resolutions, usually they include getting healthy. Leading a healthy lifestyle requires being active and eating well. Organic food offers the best source of nutrients and can help your body fight illnesses and help it stay strong, it can often be expensive and the busy lives people lead can make the luxury of strolling through the aisle of fresh food markets picking vegetables seem impossible. Umgibe Farm Organics wants to make sure it’s not, by providing a professional well priced organic vegetable delivery service. The issue of healthy eating is a personal one for the founder Nonhlanhla Joyce who cites that “Poverty and hunger is a reality felt and experienced by me”. In 2014 Nonhlanhla was diagnosed with cancer, the prognosis was a huge blow to her family, because of her poor health she was unable to work. While looking into a way of dealing with her cancer she realized what she ate could not only alleviate her cancer symptoms but put food on her family’s table. She decided to start her own organic vegetable garden. Her first time around was not successful because chickens ate all her crop and that left her devastated but not discouraged. She then came up with a solution which involved growing vegetables in used plastic bags that were headed for landfills. With this simple solution Nonhlanhla had hit gold, not only could she protect her vegetables from the chickens but it saved water. This time around she grew so much produce she even sold the surplus to her neighbours. Nonhlanhla had turned her tragedy to triumph; dedicated as she was, Nonhlanhla began imparting her knowledge with other community members so that they too could successfully grow organic food to feed their families. Currently Umgibe farm organics is an award winning organization that provides a sustainable source of income for more than 497 families and is in partnership with 51 co-operatives. They have now introduced a door to door vegetables delivery system where you can order fresh vegetables, vegetables juice and free range chicken with just a Phone call. Nonhlanhla believes that “Umgibe is the rope of hope that pulls the unemployed and neglected communities up.” Watsapp or call 0711377779 to get full the product list and to place your order.

January 2018 SMME NEWS 7 Education Incwadi ecibisa ngolimu lwakho kwezamabhizinisi Marvellous Zondi Umsunguli wenkampani iMatoyana Business Solutions uNksz. Nokwazi Mzobe wethule ushicilelo olwehlukile lwencwadi ecebisa ngezamabhizinisi ngolwimi lwesizulu. Lolushicilelo lwesibili isihloko salo sithi ‘Umhlahlandlela Wamabhizinisi Amancane’ kant kuhloswe ngalo ukusiza abantu abakhuluma isiZulu ukuthi bakwazi ukuthola ulwazi ngolimu lwabo. IsiZulu sibalwa Kanye nezilimi ezinothile kakhulu ezwenikazi i-Africa kanti sihamba phambili ngokukhulunywa kuleli njengoba becela ku 11.6 million abantu abakhuluma lolulimi eNingizimu Afrika. Ngokusho kuka Mzobe ekhuluma nelinye lamaphephandaba akuleli inhloso yokwenza lolushicilelo ukuqinisekisa ukuthi abantu abakhuluma isiZulu bayakwazi ukuzilungisela izinkinga ababhekana nazo kwezama bhizinisi. “Izinsiza eziningi ezingasiza ngolwazi zijwayeke ukungabi ngolimi lwebele, lokho kwenza kube nzima ukukhulisa ulwazi” kusho uMzobe ngaphambi kokwengeza ngokuthi amabhizinisi amaningi ayafadalala enyakeni wokuqala esunguliwe ngesimanga sokuntuleka kolwazi olwanele kanye namakhono adingekayo okuphatha amabhizinisi. Lencwadi iqukethe ulwazi oluyisisekelo ngokusungula noku simamisa amabhizinisi kanti iyatholakala ezitolo zezincwadi ngo R295. UNksz. Nokwazi Mzobe nencwadi yakhe ecebisa osomabhizinisi ngolimi lwesiZulu. Isithombe ngabe Daily Vox. Learn a trade and make profit Small Business Resolutions for 2018 Nontobeko Duma Many young people have just gotten their results and are now expected to make a decision that will effect the rest of their lives. The obvious choice is going to university, studying and then having the dream job that will enable them to finance their expenses. The reality for many young people is not if education is accessible but if it is worth it. The high rate of unemployment in South Africa is a huge cause for concern especially as it is also prevalent amongst graduates. For many young people that makes them want to take a new direction so as not to be caught in that “trap” so they decide to try start their own business and often times they not sure what to do. They is often one business that is over looked; running a trade business. A trade is basically things like wielding, carpentry, plumbing, electrician, seamstress, mechanics etc. These type of jobs are not often chosen as they lack the glamour of a fancy degree and means getting your hands dirty yet they are able to bring in a steady good income where you can quickly become your own boss working your own hours (with public holidays off). The advantages of learning a trade • Cheaper: the cost of university is quite high currently as of this year registration fees alone are between R4000- R15000. Then tuition fees if you don’t qualify for a grant or financial aid ranges from R25 000 – R60 000 a year. A degree takes 3-4 years if you are able to finish it in time, you can do the math. That’s not adding in the accommodation, and textbooks. Whereas trade schools often cost R5000 –R 18000 for full course and once you can start earning half way through your course while getting work experience. • Quicker: As mentioned before even if you do end up learning a trade for few years chances are you will already be making your own money halfway in. The maximum amount of time to get a trade qualification is 2 years. It all depends on what you learn studying to be a welder will take less time than studying to be a mechanic. • Not effected by inflation: The need for people with trade skills has never not been around, even if the country plunged into war, the need for trades such as seamstresses, electricians, plumbers and other skilled workers such as doctors and nurses will be unaffected. In fact people with trades will be the first to recover as they will be needed. • Sense of satisfaction: for many people Academia was never their talent and they have often neglected their other talents trying to keep up with those who have the ability to pick up what is taught at school with ease Maybe even feeling inadequate. Learning a trade maybe where your talent lies working with your hands is how your brain works best and where your creativity really fly’s. If so you will find a great sense of satisfaction making a success on the road less travelled. Marvellous Zondi If you are an SMME looking to make 2018 as fruitful as possible, you may need to look at these few tips from the ‘small business site’. According to this online platform, small businesses everywhere need to take stock of the year and make final plans for the New Year. At this time, it is always good to revisit your business and adopt some key tips, strategies or reminders for the year ahead. Don’t be afraid to make big mistakes The best things that happen in a business most often happen on the heels of failure. Don’t be afraid to fail; it’s proof that you are meant to be a successful entrepreneur. The only difference between people who are hugely successful and those who aren’t is the time it takes them to get back up after being knocked down. Little companies always move faster The big guy may have the corner on money but the little guy usually has the corner on creativity. Take some time to sit down and figure out how your big rival is promoting their brand and plan something smarter and more creative for yours. Take full advantage of all the free social media out there Before you go out and blow money on advertising, capitalise on the free online access that leads you directly to your customers. Blog, tweet with humour, and make as many friends as you can on Facebook. You can quickly build a huge following of customers willing to try your new product without spending anything on advertising. Choose only really good people Make sure you pick good people to build your business with, as they’ll determine 80% of your success. The best people are honest and have lots of enthusiasm. Don’t worry too much about their level of experience when you’re interviewing, as the right attitude always delivers much more than just experience. Focus on what’s already working for you and do more of it When you look for ways to expand your business, the real pot of gold is usually the same stuff that’s already proven successful. So, before you move on to the next exciting project or a new strategy, slow down. Do a lot more of what’s already working and then do the new stuff. Never stop networking Never stop pushing, never stop networking. Keep looking for business or providing the best service. It’s hard to always believe, but as a self-employed person, you simply have no choice. Never stop. Stop putting it off Procrastination is the enemy of success. The time you waste on stalling breeds guilt, and guilt deflates energy and sometimes even leads to depression. When you feel stuck and can’t seem to move ahead, always remember that you don’t have to get it right, you must just get it going. Be decisive Don’t wait for everything to be perfect. Instead of seeking the impossible, efficient decision makers tend to leap without all the answers and trust that they’ll be able to build their wings on the way down. Make sure you know what not to do Everyone should have their own ‘Not to Do’ list. I sit down regularly and make a list of all the things I have spent time on that have amounted to nothing. It’s smart to post your ‘Not to Do’ list where you’re bound to see it so you’re reminded to do more productive things that give a better return on the time you spend at work. Shoot the dogs early If you spot a complainer and if you have the authority to do it, fire them right away. Complainers are like thieves, robbing you and your company of its good energy. Your whole team’s outlook will shine brighter once you’re rid of them. Don’t do it alone You need a support system when building a business. There are organisations such as the NSBC who can help with advice and inspiration, as well as quality networking opportunities. When you’re starting a business, experienced guidance is the best support system of all. Be different Challenge the status quo, get out of your comfort zone, do things differently and stretch your abilities. Stretching your abilities will make you great.

Issue 84 / Dec 2017/Jan 2018
SAP MarCom News - Jan 2018
CR5 Issue 152 Jan 2018
Heartbeat Christian News - June 2018 issue
Community News & Business Valencia Jan 2018