Views
8 months ago

SMME NEWS - DEC 2017 ISSUE

SMME

SMME NEWS 6 21 December 2017 Business Profiles Nomcebo Mncube ounder and the owner of Eyadini lounge, Mr Jabulani Thamsanqa Zama known as M’jay, shared his business journey with the small business entrepreneurs in a grand finale of SMME forum event recently. With an aim of inspiring and motivating them. Eyadini Lounge is number one Ekasi Shisanyama Experience located in the heart of Umlazi Township. Eyadini is a highly sought out shisanyama restaurant and premium event venue popularly known for its “Eyadini walk”, where patrons are photographed midwalk as they enter Eyadini Lounge. Zama, who grow up near Durban in a township called Umlazi, R section, raised by a single parent. He faced challenges after he moved from Fumbuka to zelibanzi secondary school. ‘I started off by washing cars in order to get money for a train ticket, because Zelibanzi was not a walking distance. The people I used to wash cars for, sometimes they would give me a packet of sweets, he said. After completing his matric. His father’s friend advised him to join Zulu police. He worked as a police for 11 years. But after 6 years he established his own breakdown business and continued to work as a police. Thereafter, he then started his construction company. Where he was a constructor during the day Mr Jabulani M’jay Zama being awarded a certificate by Durban chamber staff members Photo:: Mthokozisi Dlamini Eyadini Founder motivates Entrepreneurs and working as a police at night. His construction company was then awarded a tender by the department of transport to build roads, but by he didn’t have enough resources. So he had to partner with someone who had equipment in order to finish the job. That was a huge loss for him because he had to ask his boss to assist him with diesel. Zama then went to the bank to apply for a loan so that he can buy his own equipment. After realizing that he was not making any profit. He decided to come up with a new business idea. Finally Zama bought a place from Mr Cele, and started building while he is applying for alcohol license. A place he bought was known as a scrapyard that is where the name Eyandini came from. Ohamba phamibili kwezesikhumba uVuyisile Zondi Ziningi izinkulumo ezikhona kulesis’kathi esikuso mayelana nem’khiqizo yokunakekela is’khumba, izinto ezishiwo yizithombe ezikulem’khiqizo mayelana nobuhlanga; kanye nokungazihluphi ngoku bandakanya abantu bomdabu kwezinkapani ezenza nezikhangisa imikhiqizo yokunakekela is’khumba. Sibona sikhona futhi sisikhulu isidingo som’khiqizo wesikhumba odalelwe abantu bomdabu base Afrika abahlala khona lapha. Kukhona intombazane yaKwaZulu-Natal esencane ekwenzayo lokhu. Ikwenza ngezinto zemvelo kuphela futhi kwenzelwe iskhumba sabantu bomdabu wase Afrika, U-Vuyisile Zondi ungumsunguli we-Corium Naturals Skincare. Uneminyaka engamashumi amabili nesikhombisa. Uyathanda ukugcizelela ukuthi inkampani yakhe “isebenza ngezinto zemvelo kuphela ezenziwe ngezandla. Im’khiqizo yabo ayiziqukethe izithako ezimbi ezitholakala em’khiqizweni em’ningi yezobuhle kanye nokunakekela is’khumba zakulesiskhathi samanje . Umangabe umama wemvelo engakwenzanga, ngeke uk’thole emikhiqizweni yethu. “ Njengoba kumnandi ukuzwa ngalem’khiqizo, kubamnandi noma usuyisebenzisa.” uZondi unezinsipho ezihle kakhulu (kokhona nale ebizwa phecelezi ngokuthi i-African black soap, izinto zokugcoba emzimbeni, ezokuzikhuhla (scrubs), amafutha kanye ne make-up). Lemikhiqizo inuka kahle futhi isebenza kahle nasesikhumbeni.U-Vuyisile Zondi waqala ukwenza imikhiqizo yakhe yesikhumba njengento yokuqeda is’zungu kodwa useshintshe lokho wakwenza ibhizinisi elincane elikhanda imisebenzi. I- Corium Naturals, wayiqala ngenyanga ya-April ngonyaka odule ngemali ayeyibekile engango R40 000. Akuphelanga ngisho unyaka, wayeseyenze yonke imali aqala ngayo. Manje usethola nenzuzo ebhizinisini lakhe. Wabona kukhona is’khala wayesesebenzisa lokho ngokuthi abenekhono lokukhangisa esebenzisa izikhundla zokuqhumana futhi uyakukhuthalela ukuxoxa nabantu abasebenzisa im’khiqizo yakhe ;kanti nayo lemikhiqizo ipakishwe kahle kahulu. Ezinye zezihlelo zakhe ukuthi abone imikhiqizo yakhe emashalofini ezitolo ezidayisa imikhiqizo yokuzinakekela (phecelezi ama cosmetic stores) kanye namapharmacy, Ufuna nokubona imikhiqizo yake ithola izitifikethi zakwa- Ecocert, okuyihlangano yasemhlalbeni jikelele yezinto zemvelo enikezela izitifikethi (phecelezi i-international organic certification Organization). Okwamanje, ibhizinisi lakhe litholakala kuma websites kanye nasezinkundleni zokuqhumana kodwa uma useGoli, imikhiqizo yakhe iyatholakala e-Plush Luxury Concept Store, eBramfontein. Vakashela u- coriumskincare.co.za; uqale ukuthenga into ezokwenza ukhazimule onyakeni omusha. He faced challenges when his business started to operate. Most people were discouraging him, saying the competition is too high. But that did not stop him to set his business apart from his competitors. In 2013 he started to advertise on social media. The famous “Eyadini walk” Zama advised the entrepreneurs to pay their tax and use their funds wisely. ‘It is important to pay SARS and do not be discouraged, do not give up. Focus on your goal and remember to give back to the community.’ Every Tuesday Zama feeds 300 to 600 people from Mlazi, as his way of giving back to the community. He is also mentoring entrepreneurs who are business minded. Zama derive his inspiration from his employees, family and the people he feeds. He also want his children to take over his business so that their children won’t suffer. At the moment Zama is not looking to expand his business anytime soon. Ezokuvakasha neZulu Nomad Kungezeka ukuthi izinyawo zakho ziyaluma ngoba ufuna ubumnandi nokuya lapha nalaphayana ngenxa yokuthi “Ke Dezemba,” isikhathi sikancibijane. Ziningi izinto ongazenza ukuzizwisa ubumnandi ngaphandle kokudla izibiliboco nokuphuza amanzi omponjwana. UNGA- VAKASHA. Ngaphambi kokuthi ucabange ukuthi ngeke lokhu kulanele iphakethe lakho bese ushintsha umqondo ,bheka is’khungo sezokuvasha; phecelezi itravel agency eyasungulwa uPhaka Dlula ebizwa ngeZulu Nomad, kanye neTravel Noba eyasungulwa uSingatha Hlazo. UZulu kanye noHlazo bayasebenzisana ngenjongo yinye yokugqugquzela intsha emnyama ukuthi yenze ukuvakasha kube inxenye yempilo yayo, baphinde bayinike indlela yokubuka inhlalampilo kanye nenhlanganisela yamazwe ase Afrika ngelinye iliso. Phambilini, uZulu noHlazo bake bazithola bedangele emva kokuthatha indiza ngenxa yokubona isibalo sabantu bomdabu basenigizimu Afrika sisincane. Ngokusho kwabo, bathi babona ukuthi ibamngela yalokhu ukuthi bantu abazi ukuthi banayo imali yokuvakasha, ngenxa yalokhoke, abakaze bazame, kanti futhi abantu bayasaba ukuvashela amanye amazwe behamba ngabodwana. I-Zulu Nomad yaqala ngesikhathi uPhaka efaka izithombe zempilo yakhe ehala edolobheni elikhulu laseChina, eShanghai enkundleni yokuqhumana u- instagram wakhe. Wathi uma esebuyela ekhaya, waqhubeka nokuvakasho. Abantu bathi umabebona ezithombe zakhe baphawula, babuza nemibuzo mayelana nokuthi uyithathaphi imali kanye nesikhathi sokuvakasha. Wabona kukhona is’khala emkhakheni wezozuvakasha kubantu abasha. UPhaka ubiza iZulu Nomad “ngombutho wezokuvakasha kwamaqembu” (phecelezi a group travel experience movement). Injongo yalokho ukuphikisa nenkoleloze ethi ukuvakasha into yabantu abambalwa futhi abakhethiweyo.U-Phaka uphinde wachaza ukuthi “phambilini, ukuvakasha into esingazange sikhule nayo. Abazali bethu babengakwazi ukusivakashisa emazweni angaphandle. Noma sesikhula siqala ukwenza imali, ukuvakasha into yokugcina ezinqoondweni zethu ngenxa yokuthi sijwayele ukuthi kumele sithenge izinto eziphathekayo ukuze sibonokalalise umnotho wethu.” iTravel Nobu kanye neZulu Nomad banezinto ezingajwayelekile ngengokutshuza emanzini (scuba diving) noshaka abakhuku eTofo, ukushisiliza (paragdliding) phezu kwe-Turkish Riviera eFethiye kanye nokugibela umkhumbi kwi Mediterranean, ukubala nje izinto ezimbalwa. Vakashela iZulu Nomad ne Travel Nobu ezinkundeni zokuqhumana u- facebook no instagram ukuze uthole umfutho nogqozi ngezokuvakasha. Suka ezintweni ezijwayelekile wenze izinto ezizokunika ubumnandi oyobukhumbula impilo yakho yonke.

21 December 2017 SMME NEWS 7 Education Enterprise iLembe hosts tourism SMME workshop Marvellous Zondi Enterprise iLembe in partnership with local municipalities hosted a Tourism Workshop on 28 September 2017 at the KwaDukuza Town Hall. The workshop targeted tourism SMMEs from across the district with the theme ‘Tourism Month – Inclusive Growth’. The objective of the summit was to create a platform for structured dialogue on issues facing SMMEs in the tourism sector and to provide knowledge and information for sustainable economic growth. Commenting on the summit, CEO for Enterprise iLembe Mr. Nathi Nkomzwayo said “The workshop allowed for engagement with tourism SMMEs on the programmes and opportunities available in the sector”. He further highlighted the need for capacity building and mentorship as well as awareness of the many programmes and incentives that are available to SMMEs in the sector. Furthermore the delegates received presentations from the National Department of Tourism on the Enterprise Development Incubation Programme and the National Tourism Incentives Scheme, from the South African Tourism Grading Council on the advantages of Star Grading as well as Driving Service Excellence and Access to Markets from Tourism KwaZulu- Natal. Enterprise iLembe and local municipalities also presented on their tourism strategies and plans. The Deputy Mayor of iLembe District, Cllr Dolly Shandu in her opening remarks stressed the importance of inclusive growth and encouraged SMMEs to align with government strategies and policies and to take up opportunities that exist in the tourism sector. Enterprise iLembe are working closely with local municipalities and provincial partners to profile and market this destination as a premier holiday destination, there are also strong focuses on niche product development, such as the natural, cultural and heritage tourism product offerings, and on balancing leisure and business tourism. Proud attendees of the workshop Businesses that thrive during the festive season The festive season is all but upon us, many people have given their businesses a facelift just to capitalize on the locomotion that comes with this period of the year. Missed your chance? Worry not, here are a few small businesses that do not require too much capital. You too can still make a profit to take back with you to collage or kick start the year with. Cleaning Service During the festive season thrill seekers hardly get time to clean up, they are often too busy to care about the mess they are making. As a small business person looking to earn some cash, that is where you come in. Contact a handful of people you know and tell them that if they are having a braai – you will be there the next day to clean up after them. It’s a win-win. Liquor Delivery Often times, when families come together for the festive season they don’t want to be separated, you will be surprised that some families don’t even want to be separated for as little as five minutes from each other. If you have a vehicle and know that you will be bored and probably not doing much this festive season. Offer liquor delivering services to the people you might know, and charge them of course. Beach Store This you might be too late for, especially if you want to sell drinks and food as there are beach bylaws preventing just about anyone from selling. However you can still catch up next year and follow the right channels to ensure you get a permit to sell a few goods for beachgoers. Used Goods salesperson We all have things that we no longer require, the festive season might just be the right time to let go of those. You can sell door-to-door, killing time by selling everything you deem as a surplus. What better time is there for you to sell those than when all family members are gathered under one roof? If the mother doesn’t like what you selling, the father or the kids might like it - vice versa. Ice cream/cool drinks By far the best festive season business, selling cold drinks or ice cream. This can be done at the comfort of your home. It’s as easy as putting up a sign at the gate written “Selling Ice cream” and the best part is that you can use your ordinary family fridge, to make things more fruitful for you, your family members can turn out to be your regular customers.

Issue 84 / Dec 2017/Jan 2018
Issue 73 / Dec 2016/Jan 2017
Filipino News 6 Dec 2017
Feb-Dec 2017
SAUDA MAGAZINE DEC 2017
Globerovers Magazine - Dec 2017
RSET NEWS Jan -Dec 2012 Vol VII Issue I - Rajagiri School of ...