Views
2 months ago

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic

https://app.box.com/s/i261olkdqw5yivftlgshl16zot3wevsz

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 15. Jigang W., Haiyun J., Jiang N. (2009), Study on the pyrolysis of phenolformaldehyde (PF) resin and modified PF resin, Thermochimica Acta 496 (Iss 1-2), pp. 136-142. 16. Jinggeng Z., Yang L., Li F., Yu R., Jin C. (2009), Structural evolution in the graphitization process of activated carbon by high-pressure sintering, Carbon 47, pp. 744-751. 17. Ko T.H., Kuo W.S., Lu Y.R. (2000), The influence of post-cure on the properties of Carbon/Phenolic resin cured composites and their final Carbon/carbon composites, Polymer Composites 21 (1), pp. 96-103 . 18. Ko T.H., Kuo W.S. and Chang Y.H. (2003), Influence of carbon-fiber felts on the development of carbon–carbon composites, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 34 (5), pp. 393-401. 19. Ko T.H. (1992), The effects of activation by carbon dioxide on the mechanical properties and structure of pan-based activated carbon fibers, Carbon 30 (4), pp. 647-655. 20. Li J., Luo R., Bi Y., Xiang Q., Lin Ch., Zhang Y., An N. (2008), The preparation and performance of short carbon fiber reinforced adhesive for bonding carbon/carbon composites, Carbon 46, pp. 1957-1965. 21. Liu L. (2004), Resistance to ablation of pitch-derived ZrC/C composites, Carbon 42, pp. 2495–2500. 22. Mentz J., Müller M., Buchkremer H.P., et al. (2006), Carbon-fibrereinforced carbon composite filled with SiC particles forming a porous matrix, Materials Science and Engineering-A 425, pp. 64. 23. Palaninathan R. (2010), Behavior of Carbon-Carbon Composite under Intense Heating, International Journal of Aerospace Engineering Vol. 2010, pp. 1-8. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 24. Paulmier T., Pichelin M.B., Quéau D.L (2005), Structural modifications of carbon–carbon composites under high temperature and ion irradiation, Applied Surface Science 243, pp. 376-393. 25. Probst K.J., Bermann T.M., Stinto D.P., Lowden R.A., Anderson T.J., Starr T.L. (1999), Recent advances in forced-flow, thermal-gradient CVI for refractory composites, Surface and Coating Technology 120-121, pp. 250- 258 . 26. Sharma M., Gao S., Mäder E., Sharma H., Wei L.Y., Bijwe J. (2014), Carbon fiber surfaces and composite interphases, Composites Science and Technology 102, pp. 35-50. 27. Song Q., Li K., Qi L., Li H., Lu J., Zhang L., Fu Q. (2013), The reinforcement and toughening of pyrocarbon-based carbon/carbon composite by controlling carbon nanotube growth position in carbon felt, Materials Science & Engineering A 564, pp. 71-75. 28. Thornton E.A. (1996), Thermal structures for aerospace applications, AIAA Education Series, Ohio, USA. 29. Venkat R.M., Mahajan P., Mittal R.K. (2008), Effect of architecture on mechanical properties of carbon/carbon composites, Composite Structures 83(2), pp. 131–142. 30. V M Thanh, L K Long, N D Nghia, P T Anh, D T Anh, L V Thu (2015), The influence of temperature - programmed decomposition treatment on microstructure and thermal properties of the graphite powder - carbon fiber - carbon nanotube - phenolic resin composite, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Vol. 53 (1A), pp. 192-198. 31. Vix-Guterl C., Shah S., Dentzer J., Ehrburger P., Manocha L.M., Patel M. and Manocha S. (2001), Carbon/carbon composites with heat-treated DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN pitches: II. Development of porosity in composites, Carbon 39, pp. 673- 683. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm - thuỷ tinh hệ CaO-MgO-SiO2
Nghiên cứu khả năng biến tính của aminopolysacharide tự nhiên, ứng dụng làm chất hấp phụ hợp chất màu hữu cơ
Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano SrTiO3 (2017)
SKKN Nghiên cứu giải thích ứng dụng một số chất dựa vào tính chất vật lí và hóa học
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA MUỐI KÉP NATRI - KẼM HYDROXYCITRAT TỪ DỊCH CHIẾT HCA
Nghiên cứu chiết tách, xác định cấu trúc các hoạt chất từ cây Bách bộ (Stemona pierrei Gagn) ở Lào
TÍNH CHẤT TỪ VÀ HOẠT TÍNH QUANG CỦA La0.8Ba0.2Fe0.9Mn0.1O3-δ VÀ LaFe0.9Mn0.1O3-δ
SKKN ĐỀ XUẤT CÁCH VIẾT ĐỒNG PHÂN CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ LỚP 11 VÀ LỚP 12
Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng vật liệu WS2 có cấu trúc nano
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN VÀ CẤU TẠO CỦA PHẤN KHÔNG BỤI
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, XÁC ĐỊNH CẤU TẠO CỦA MỘT SỐ FOMAZAN CHỨA DỊ VÒNG PYRIDIN
[VIETSUB] PHÂN LẬP, ĐỊNH TÍNH, NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN VÀ ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG CỦA QUERCETIN-3-O-α-L-RHAMNOPYRANOSIDE-2’’-GALLATE
Nghiên cứu khả năng thế nguyên tử clo bằng hidro trong phân tử hexacloxyclohexan bằng phương pháp sử dụng phần mềm tính toán lượng tử (2017)
Preview Nghiên cứu khả năng biến tính tro bay bằng chất hoạt động bề mặt ứng dụng hấp phụ ion Hg2+(2017)
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ HOẠT TÍNH XÚC TÁC QUANG CỦA COMPOSIT SnO2/g-C3N4