Views
6 months ago

DẠY TỰ HỌC HỌC PHẦN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO THÔNG QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÂN HÓA

https://app.box.com/s/kmrax24vgzxu9vt09n0habf94jf9yve9

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn ີ www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Kết quả bài kiểm tra Bảng 3.1: Kết quả kiểm tra lớp thực nghiệm (Lớp 3A) າະລາຄ 3.1: ກາກວຈກາຫຽ ຄ ຈລຄ(ຫຽ ຄ 3ກ) ືຼ ີ ິ ິ ິ ິ ມິ ຽ ີ ິ ິ ິ ິ ິ ພິ ິ ີ ີ ີ ຼ ິ ີ ິ ີ ລ/ຈ ແລະ າມສະກຸ ະແ 1 . ລັ ຈມະ ຍພະວ ຄ 6,50 2 . ສຸ ວມ ແກຽ ວສ ມຍູ 6,00 3 . ພັ ກລາ ໄງະສຈ 5,00 4 . ໄາ 5,50 5 . ຫົ າສະ 5,00 6 . ກຄລຽ 4,00 7 . ຄລັ ກ ແສສ ມລຈ 6,50 8 . ສສະຫວັ ສວຈ 7,00 9 . ເກສ ວັ ະສາ 7,00 10 . ໄກສ ັ ວ ຄ 6,50 11 . ຽ ງຈາວັ 4,50 12 . ຍໄລພ 4,00 13 . ມວ 5,00 14 . ວຽຄາ ຈາວັ ະວ ຄ 4,50 15 . ໄງະລາຈ 5,00 16 . ລຸ ຄ ສະຫວັ 5,50 17 . ມ 6,00 18 . າຸ ກ 5,50 19 . ຢ ຄຢຼ າຄ 8,50 20 . ຍ ຄຢຼ າຄ 8,00 21 . າສ ລໄາວ 7,50 22 . ເຢກລ ລເລງູ 7,00 23 . ເງຼ ງ ຍ ວຫວຼ າຄ ຄ 8,50 24 . າວາ ັ ະວ ຄ 8,50 25 . ໄມສັ ກ 6,00 26 . ຼ ຢຼ າຄ ເຼ ງຢັ ຄ 7,00 27 . ຍ ຄເອ ຫວັ ຄເັ ຄ 9,00 28 . ສະຊຽ ັ ະວ ຄ 6,50 29 . ສຸ ວັ ະລຈ 9,00 30 . ສສຸ ວັ ຫວຼ າຄ 5,50 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 66 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn ິ www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bảng 3.2: Kết quả kiểm tra lớp đối chứng (Lớp 3B) າະລາຄ 2: ກາກວຈກາຢັ ຽ ຄຢ ື ລະຈັ ຍ(ຫຽ ຄ 3ຂ) ືຼ ິ ີ ິ ີ ຼ ີ ີ ີ ີ ິ ິ ີ ິ ິ ີ ີ ີ ີ ີ ິ ລ\ຈ ແລະ າມສະກຸ ະແ 1 . ັ ຈສະພ ະວ ຄສັ ກ 5,50 2 . ເພັ ຈສະໝ ຈາລາສັ ກ 8,50 3 . ຂາວ ໄພະສ 7,00 4 . ຫວຄ ໄວຸ ຈ 5,50 5 . ສເພັ ຈ າເພັ ຄ 8,50 6 . ລັ ຈະະພ ຂຸ ະເສຈ 5,00 7 . ໄມຢຼ າຄ ເຢັຽ ງເຢຄຢຼ າຄ 7,50 8 . າຽ ງ ວ ຄພະັ 4,50 9 . ກາເລງລ ືຼາວເຍົ ງຢຽ າວ 6,00 10 . ກ ສພາຍມໄ 4,50 11 . ມ ລະຈ ງ ຄະຍຸ 5,50 12 . ເພັ ຈມະ ຄວັ 6,50 13 . ສຸ ພາຈ ສວໄລ 5,50 14 . ສ ມເພັ ຈ ຼ າມະໂລາ 4,00 15 . ພຸ ຈ ໄງະວ ຄ 4,50 16 . ພຈ 4,00 17 . ະເລສັ ກ 5,00 18 . າໄພວັ 6,00 19 . າໄພຈ ພ ມມະລາຈ 7,00 20 . ເພັ ຄພ ຄສະຫວຼ າຄ 5,50 21 . ໄ ຄາວ 7,00 22 . ຸຼ ະວ ຄ 6,50 23 . າໃຍ ພວຽຄໄ 4,50 24 . ແສຄລັ ຄສ ຫົ ວຄໂຈ 6,00 25 . າງ ພັ ະວ ຄ 5,50 26 . ສ ມໄ ສສະໝ 5,00 27 . າວຢຼ າຄ ກ ຄ 7,50 28 . າຈ ແກຽ ວວ ຄກ ຈ 4,00 29 . ວຽຄເອ ລຽຄເ 5,50 30 . ພຸ ຈພ ໄງະລາ 4,50 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 67 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER