Views
5 months ago

Xác định hàm lượng cadimi, chì có trong chè Shan tuyết, Bằng Phúc - Bắc Kạn bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/ktwu04o807hu0as1fsyk3us8zw9bxkmf

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Với cađimi trong>chìtrong>, ta trong>cótrong> thể dùng các phép chuẩn độ nhƣ chuẩn độ phức chất, chuẩn độ ôxi hoá - khử với các chất chỉ thị khác nhau. Ta trong>cótrong> thể xác trong>địnhtrong> cađimi bằng EDTA ở môi trƣờng pH = 9 đến 10 với chỉ thị ET-OO hoặc môi trƣờng pH = 6 với chỉ thị xylendacam. Khi đó chất chỉ thị chuyển từ màu đỏ sang màu ng : H 6 F + Cd 2+ → H 4 FCd + 2H + H 4 FCd + H 2 Y 2- (đỏ) → CdY 2- + H 6 F (ng) Đối với trong>chìtrong> ta trong>cótrong> thể chuẩn độ trực tiếp bằng EDTA hay chuẩn độ ngƣợc bằng Zn 2+ hoặc chuẩn độ thay thế với ZnY 2- với chất chỉ thị ET-OO. - Cách 1: Chuẩn độ trực tiếp Pb 2+ bằng EDTA ở pH trung tính hoặc kiềm (pH khoảng 8 đến 12), với chỉ thị ET-OO. Pb 2+ + H 2 Y 2- → PbY 2- + 2H + Tuy nhiên, trong>chìtrong> rất dễ thuỷ phân nên trƣớc khi tăng pH phải cho Pb 2+ tạo phức kém bền với tactrat hoặc trietanolamin. - Cách 2: Chuẩn độ ngƣợc Pb 2+ bằng Zn 2+ : cho Pb 2+ tác dụng với một lƣợng dƣ chính xác EDTA đã biết nồng độ ở pH = 10. Sau đó chuẩn độ EDTA dƣ bằng Zn 2+ với chỉ thị là ET-OO. Pb 2+ + H 2 Y 2- = PbY 2- + 2H + H 2 Y 2- (dƣ) + Zn 2+ = ZnY 2- + 2H + ZnInd + H 2 Y 2- = ZnY 2- + HInd (đỏ nho) (xanh) - Cách 3: Chuẩn độ thay thế dùng ZnY 2- , chỉ thị ET-OO. Do phức PbY 2- bền hơn ZnY 2- ở pH = 10 nên Pb 2+ sẽ đẩy Zn 2+ ra khỏi phức ZnY 2 . Sau đó, chuẩn Zn 2+ sẽ xác trong>địnhtrong> đƣợc Pb 2+ : DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Pb 2- + ZnY 2- = Zn 2+ + PbY 2- ZnInd + H 2 Y 2- = ZnY 2- + HInd (đỏ nho) (xanh) MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1.3.2. Phƣơng pháp phân tích công cụ 1.3.2.1. Phƣơng pháp phổ hấp thụ phân tử UV - VIS Phƣơng pháp này chính là phƣơng pháp phổ hấp thụ phân tử trong vùng UV - VIS. Ở điều kiện thƣờng, các phân tử, nhóm phân tử của chất bền vững nghèo năng lƣợng. Đây là trạng thái cơ bản. Nhƣng khi trong>cótrong> một chùm sáng với năng lƣợng thích hợp chiếu o thì các điện tử hoá trị trong các liên kết (л, ∂ , n) sẽ hấp thụ năng lƣợng chùm sáng, chuyển lên trạng thái kích thích với năng lƣợng cao hơn. Hiệu số giữa hai mức năng lƣợng (cơ bản E o kích thích E m ) chính là năng lƣợng mà phân tử hấp thụ từ nguồn sáng để tạo ra phổ hấp thụ phân tử của chất. Nguyên tắc: Phƣơng pháp xác trong>địnhtrong> dựa trên việc đo độ hấp thụ ánh sáng của một dung dịch phức tạo thành giữa ion cần xác trong>địnhtrong> với một thuốc thử vô cơ hay hữu cơ trong môi trƣờng thích hợp khi đƣợc chiếu bởi chùm sáng. Phƣơng pháp trong>địnhtrong> lƣợng phép đo: Trong đó: A: độ hấp thụ quang K: hằng số thực nghiệm A = K.C C: nồng độ nguyên tố phân tích Phƣơng pháp này cho phép xác trong>địnhtrong> nồng độ chất ở khoảng 10 -5 đến 10 -7 M là một trong các phƣơng pháp đƣợc sử dụng khá phổ biến. Phƣơng pháp trắc quang trong>cótrong> độ nhạy, độ ổn trong>địnhtrong> độ chính xác khá cao, đƣợc sử dụng nhiều trong phân tích vi lƣợng. Tuy nhiên với việc xác trong>địnhtrong> cađimi, trong>chìtrong> thì lại gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hƣởng của một số ion kim loại tƣơng tự. Khi đó phải thực hiện các công đoạn che, tách phức tạp [8, 9]. 1.3.2.2 Phƣơng pháp điện hoá a. Phương pháp cực phổ DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Nguyên tắc: Ngƣời ta thay đổi liên tục tuyến tính điện áp đặt o 2 cực để khử các ion kim loại, do mỗi kim loại trong>cótrong> thế khử khác nhau. Thông qua chiều cao của đƣờng cong Von-Ampe trong>cótrong> thể trong>địnhtrong> lƣợng đƣợc ion kim 12 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial