Views
2 months ago

Xác định hàm lượng cadimi, chì có trong chè Shan tuyết, Bằng Phúc - Bắc Kạn bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/ktwu04o807hu0as1fsyk3us8zw9bxkmf

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định loại trong dung dịch ghi cực phổ. Vì dòng giới hạn I gh ở các điều kiện xác trong>địnhtrong> tỉ lệ thuận với nồng độ ion trong dung dịch ghi cực phổ theo phƣơng trình: I = k.C Phƣơng pháp này sử dụng điện cực giọt thuỷ ngân rơi làm cực làm việc, trong đó thế đƣợc quét tuyến tính rất chậm theo thời gian (thƣờng 1 – 5 mV/s) đồng thời ghi dòng là trong>hàmtrong> của thế trên cực giọt thuỷ ngân rơi. Sóng cực phổ thu đƣợc trong>cótrong> dạng bậc thang, dựa o chiều cao trong>cótrong> thể trong>địnhtrong> lƣợng đƣợc chất phân tích. Phƣơng pháp này trong>cótrong> khá nhiều ƣu điểm: Nó cho phép xác trong>địnhtrong> cả chất vô cơ hữu cơ với nồng độ 10 -5 ÷ 10 -6 M tuỳ thuộc o cƣờng độ độ lặp lại của dòng dƣ. Sai số của phƣơng pháp thƣờng là 2 ÷ 3% với nồng độ 10 -3 ÷ 10 -4 M, là 5% với nồng độ 10 -5 M (ở điều kiện nhiệt độ không đổi). Tuy nhiên phƣơng pháp cực phổ bị ảnh hƣởng rất lớn của dòng tụ điện, dòng cực đại, lƣợng oxi hoà tan hay bề mặt điện cực nên giới hạn phát hiện kém khoảng 10 -5 đến 10 -6 M. Nhằm loại trừ ảnh hƣởng trên đồng thời tăng độ nhạy, hiện nay đã trong>cótrong> các phƣơng pháp cực phổ hiện đại: cực phổ xung vi phân (DPP), cực phổ sóng vuông (SQWP)… chúng cho phép xác trong>địnhtrong> lƣợng vết của nhiều nguyên tố [9, 10]. b. Phương pháp Von-Ampe hoà tan Về bản chất, phƣơng pháp Von-Ampe hoà tan cũng giống nhƣ phƣơng pháp cực phổ là dựa trên việc đo cƣờng độ dòng để xác trong>địnhtrong> nồng độ các chất trong dung dịch. Nguyên tắc gồm hai bƣớc: Bƣớc 1: Điện hoá làm giàu chất cần phân tích trên bề mặt điện cực làm việc trong khoảng thời gian xác trong>địnhtrong>, tại thế điện cực xác trong>địnhtrong>. Bƣớc 2: Hoà tan kết tủa đã đƣợc làm giàu bằng cách phân cực ngƣợc DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN cực làm việc, đo ghi dòng hoà tan. Trên đƣờng Von-Ampe hoà tan xuất hiện pic của nguyên tố cần phân tích. Chiều cao pic tỉ lệ thuận với nồng độ [9, 10]. 13 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1.3.2.3. Phƣơng pháp phổ hấp thụ nguyên tử Nguyên tắc: Khi nguyên tử tồn tại tự do ở thể khí ở trạng thái năng lƣợng cơ bản, thì nguyên tử không thu hay không phát ra năng lƣợng. Tức là nguyên tử ở trạng thái cơ bản. Song, nếu chiếu o đám hơi nguyên tử tự do một chùm tia sáng đơn sắc trong>cótrong> bƣớc sóng phù hợp, trùng với bƣớc sóng vạch phổ phát xạ đặc trƣng của nguyên tố phân tích, chúng sẽ hấp thụ tia sáng đó sinh ra một loại phổ của nguyên tử. Phổ này đƣợc gọi là phổ hấp thụ của nguyên tử. Với hai kỹ thuật nguyên tử hóa, nên chúng ta cũng trong>cótrong> hai phép đo tƣơng ứng. Đó là phép đo phổ hấp thụ nguyên tử trong ngọn lửa (F- AAS trong>cótrong> độ nhạy cỡ 0,1 ppm) phép đo phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF – AAS trong>cótrong> độ nhạy cao hơn kỹ thuật ngọn lửa 50- 1000 lần, cỡ 0,1- 1 ppb). Cơ sở của phân tích trong>địnhtrong> lƣợng theo AAS là dựa o mối quan hệ giữa cƣờng độ vạch phổ nồng độ nguyên tố cần phân tích theo biểu thức: A λ = a.C X Có 2 phƣơng pháp trong>địnhtrong> lƣợng theo phép đo AAS là : phƣơng pháp đƣờng chuẩn phƣơng pháp thêm tiêu chuẩn. nhƣ: Thực tế cho thấy phƣơng pháp phổ hấp thụ nguyên tử trong>cótrong> nhiều ƣu việt Độ nhạy, độ chính xác cao, lƣợng mẫu tiêu thụ ít, tốc độ phân tích nhanh. Với ƣu điểm này, AAS đƣợc thế giới dùng làm phƣơng pháp tiêu chuẩn để xác trong>địnhtrong> lƣợng nhỏ lƣợng vết các kim loại trong nhiều đối tƣợng khác nhau. Phép đo phổ AAS trong>cótrong> thể phân tích đƣợc trong>hàmtrong> lƣợng vết của hầu hết các kim loại cả những hợp chất hữu cơ hay anion không trong>cótrong> phổ hấp thụ nguyên tử. Nó đƣợc sử dụng rộng rãi trong các ngành: địa chất, công nghiệp hóa học, hóa dầu, y học, sinh học, dƣợc phẩm...[8, 9]. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN a. Phép đo phổ F-AAS Kỹ thuật F-AAS dùng năng lƣợng nhiệt của ngọn lửa đèn khí để hoá hơi nguyên tử hoá mẫu phân tích. Do đó mọi quá trình xảy ra trong khi 14 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial