Views
6 months ago

Xác định hàm lượng cadimi, chì có trong chè Shan tuyết, Bằng Phúc - Bắc Kạn bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/ktwu04o807hu0as1fsyk3us8zw9bxkmf

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Vì thế phƣơng pháp này gọi là phƣơng pháp ba mẫu đầu, tức là số mẫu đầu cần thiết để dựng một đƣờng chuẩn. Nhƣng trong thực tế, ngƣời ta hay dùng 5 mẫu đầu, cũng vì thế phƣơng pháp này đƣợc gọi một tên chung là phƣơng pháp đƣờng chuẩn. Sau khi chuẩn bị xong các mẫu đầu mẫu phân tích, tiến hành hóa hơi, nguyên tử hóa, kích thích phổ, ghi phổ của các mẫu đó theo những điều kiện phù hợp đã đƣợc chọn (theo một quy trình phân tích). Tiếp đó chọn một cặp vạch phân tích để đo độ đen S hay chọn vạch phân tích để đo cƣờng độ Iλ theo một trong hai phƣơng trình cơ bản trên tùy thuộc o hệ thống trang bị của phòng thí nghiệm. Tính các giá trị trung bình của cƣờng độ vạch phổ Iλ hay độ đen ∆S tƣơng ứng với từng nồng độ. Nhƣ thế ta trong>cótrong> Dãy chuẩn của phƣơng pháp đƣờng chuẩn [8, 9]. Chất Dãy chuẩn 0 1 2 3 4 5 Chất phân tích X Co C C2 C C4 C5 1 3 Các chất khác (nền, môi trƣờng) Nhƣ nhau trong tất cả các mẫu Đo I λ Io I 1 Đo S λ So S 1 2.2.3. Lấy mẫu bảo quản mẫu Mẫu chè khô sau khi lấy ở các địa điểm trên (Bảng 2.1), đƣợc đựng trong túi nilon sạch đƣa về phòng thí nghiệm [11]. STT Tên mẫu I2 S2 Bảng 2.1. Các mẫu chè Shan Tuyết khô lấy tại các địa điểm sau của tỉnh Bắc Kạn Kí hiệu 1 Chè Shan tuyết 1 C1 Địa điểm lấy mẫu Thôn Nà Pài - Bằng Phúc Chợ Đồn - Bắc Kạn I 3 S 3 I4 S4 I5 S5 Ngày lấy DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN mẫu 20/4/2016 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 31 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2 Chè Shan tuyết 2 C2 3 Chè Shan tuyết 3 C3 4 Chè Shan tuyết 4 C4 5 Chè Shan tuyết 5 C5 6 Chè Shan tuyết 6 C6 7 Chè Shan tuyết 7 C7 8 Chè Shan tuyết 8 C8 9 Chè Shan tuyết 9 C9 10 Chè Shan tuyết 10 C10 11 Chè Shan tuyết 11 C11 12 Chè Shan tuyết 12 C12 13 Chè Shan tuyết 13 C13 14 Chè Shan tuyết 14 C14 15 Chè Shan tuyết 15 C15 Thôn Nà Pài - Bằng Phúc Chợ Đồn - Bắc Kạn Thôn Nà Pài - Bằng Phúc Chợ Đồn - Bắc Kạn Thôn Nà Pài - Bằng Phúc Chợ Đồn - Bắc Kạn Thôn Nà Pài - Bằng Phúc Chợ Đồn - Bắc Kạn Thôn Nà Bay - Bằng Phúc Chợ Đồn - Bắc Kạn Thôn Nà Bay - Bằng Phúc Chợ Đồn - Bắc Kạn Thôn Nà Bay - Bằng Phúc Chợ Đồn - Bắc Kạn Thôn Nà Bay - Bằng Phúc Chợ Đồn - Bắc Kạn Thôn Nà Bay - Bằng Phúc Chợ Đồn - Bắc Kạn Phƣờng Đức Xuân Thành phố Bắc Kạn Phƣờng Đức Xuân Thành phố Bắc Kạn Phƣờng Đức Xuân Thành phố Bắc Kạn Phƣờng Đức Xuân Thành phố Bắc Kạn Phƣờng Sông Cầu Thành phố Bắc Kạn 20/4/2016 20/4/2016 20/4/2016 20/4/2016 20/4/2016 20/4/2016 20/4/2016 20/4/2016 20/4/2016 20/7/2016 20/7/2016 20/7/2016 20/7/2016 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 20/7/2016 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 32 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial