Views
7 months ago

Xác định hàm lượng cadimi, chì có trong chè Shan tuyết, Bằng Phúc - Bắc Kạn bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/ktwu04o807hu0as1fsyk3us8zw9bxkmf

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định CHƢƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 3.1. PHƢƠNG PHÁP ĐƢỜNG CHUẨN ĐỐI VỚI PHÉP ĐO GF-AAS Điều kiện đo phổ GF-AAS của cađimi, trong>chìtrong> Từ các kết quả khảo sát đã tham khảo đƣợc, chúng tôi đã chọn đƣợc các điều kiên tối ƣu cho phép đo GF-AAS (Shimazu 6300) đối với cađimi trong>chìtrong> nhƣ sau [6, 8, 14]. Các yếu tố Thông số máy Thành phần mẫu Bảng 3.1. Tổng kết các điều kiện đo phổ của cađimi, trong>chìtrong> Nguyên tố Cd Pb Vạch phổ hấp thụ (nm) 228,8 217,0 Khe đo (nm) 0,5 0,5 Cƣờng độ dòng đèn (mA) 7 9 Khí môi trƣờng Argon Argon Chiều cao burner Auto Auto Nồng độ HNO 3 (%) 2 2 Nền mẫu (modify) Mg(NO 3 ) 2 0,01% Mg(NO 3 ) 2 0,01% Lƣợng mẫu nạp (μl) 20 20 Các điều kiện nguyên tử hóa mẫu T( 0 C) t(s) T( 0 C) t(s) Sấy mẫu 100 150 Tro hóa trong>cótrong> Ramp 550 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 20 15 20 10 100 150 600 Nguyên tử hóa đo phổ 1700 5 1800 5 Làm sạch cuvet 2300 3 2300 3 20 15 20 10 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 35 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 3.1.1. Khảo sát khoảng tuyến tính của nồng độ các kim loại Trong phép đo phổ hấp thụ nguyên tử, tín hiệu hấp thụ của vạch phổ phụ thuộc o nồng độ của nguyên tố phân tích đƣợc xác trong>địnhtrong> theo phƣơng trình sau: Trong đó: A λ = K. C b A λ : Cƣờng độ vạch phổ hấp thụ K: Hằng số thực nghiệm C: Nồng độ của nguyên tố trong mẫu đo phổ b: Hằng số bản chất (0 < b ≤1) Trong một khoảng nồng độ nhất trong>địnhtrong> thì b = 1, mối quan hệ giữa A C là tuyến tính theo phƣơng trình dạng y = ax. Khoảng nồng độ này đƣợc gọi là khoảng tuyến tính của phép đo. Đối với các nguyên tố khác nhau thì giá trị khoảng tuyến tính khác nhau phụ thuộc o kĩ thuật đo. Để xác trong>địnhtrong> khoảng tuyến tính của cađimi, trong>chìtrong> chúng tôi tiến hành pha dãy mẫu chuẩn trong dung dịch HNO 3 2%, dùng dung dịch Mg(NO 3 ) 2 0,01% thêm o để ổn trong>địnhtrong> nền mẫu (loại bỏ nhiễu nền). Dãy chuẩn trong>cótrong> nồng độ cađimi trong khoảng 0,2 - 20 ppb, nồng độ trong>chìtrong> từ 1 – 35 ppb, sau đó đo phổ lặp lại 3 lần lấy kết quả trung bình. Kết quả thu đƣợc ở các bảng 3.2 - 3.3 biểu diển trên các hình 3.1 - 3.2 [6, 12]. Bảng 3.2. Kết quả khảo sát khoảng nồng độ tuyến tính của cađimi STT Nồng độ Cd (ppb) Độ hấp thụ (A) 1 0,2 0,0108 2 0,5 0,0629 3 1 0,1226 4 2 0,2475 5 4 0,3652 6 10 0,9891 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 7 12 1,1324 8 15 1,392 9 20 1,6046 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 36 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial