Views
9 months ago

Xác định hàm lượng cadimi, chì có trong chè Shan tuyết, Bằng Phúc - Bắc Kạn bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/ktwu04o807hu0as1fsyk3us8zw9bxkmf

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Đo độ hấp thụ (Abs) Trong đó: Hình 3.3. Đường chuẩn của cađimi Phƣơng trình hồi quy đầy đủ của đƣờng chuẩn cađimi trong>cótrong> dạng Y = a + b. X đƣợc viết nhƣ sau: A i = (a ± Δ a) + (b ± Δb) . C Cd A i là nồng độ hấp thụ của chất i C Cd là nồng độ cađimi (ppb) Tra bảng ta đƣợc giá trị t (0,95; 6) = 2,447 Δa = t (0,95; 6) . S A = 2,447× 0,01417 = 0,0347 Δb = t (0,95; 6) . S B = 2,447× 0,00169 = 0,0041 Vậy phƣơng trình hồi quy đầy đủ của đƣờng chuẩn Cd là: A i = (0.0375 ± 0,0347) + (0,09161 ± 0,0041). C Cd 3.1.2.2. Đường chuẩn của trong>chìtrong> Nồng độ (ppm) Từ kết quả thu đƣợc ở bảng 3.3 chúng tôi dùng phần mềm Origin 8.5 để xác trong>địnhtrong> đƣờng chuẩn của trong>chìtrong> hình 3.4 [15]. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 39 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Đo độ hấp thụ (Abs) Hình 3.4: Đường chuẩn của trong>chìtrong> Phƣơng trình hồi quy đầy đủ của đƣờng chuẩn Pb trong>cótrong> dạng Y = a + b. X đƣợc viết nhƣ sau: Trong đó: A i = (a ± Δa) + (b ± Δb) . C Pb A i là nồng độ hấp thụ của chất i C Pb là nồng độ Pb (ppb) Tra bảng ta đƣợc giá trị t (0,95; 7) = 2,365 Nồng độ (ppm) Δa = t (0,95; 7) . S a = 2,365× 8,8968 × 10 -4 = 0,0021 Δb = t (0,95; 7 . S b = 2,365× 6,0991 × 10 -5 = 0,00014 Vậy phƣơng trình hồi quy đầy đủ của đƣờng chuẩn Pb là: A i = (0,00037 ± 0,0021) + (0.00355 ± 0,00014). C Pb DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 40 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial