Views
7 months ago

Xác định hàm lượng cadimi, chì có trong chè Shan tuyết, Bằng Phúc - Bắc Kạn bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/ktwu04o807hu0as1fsyk3us8zw9bxkmf

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 3.1.3. ĐÁNH GIÁ SAI SỐ VÀ ĐỘ LẶP VÀ GIỚI HẠN PHÁT HIỆN (LOD), GIỚI HẠN ĐỊNH LƢỢNG (LOQ) CỦA PHƢƠNG PHÁP 3.1.3.1. Đánh giá sai số độ lặp lại của phƣơng pháp Để đánh giá sai số độ lặp lại của phép đo chúng tôi chuẩn bị 3 mẫu chuẩn trong>cótrong> nồng độ nằm trong khoảng tuyến tính của mỗi nguyên tố, ở mỗi loại nồng độ chúng tôi tiến hành đo lặp lại 10 lần. Các kết quả thí nghiệm đƣợc xử lý thống kê theo các công thức sau: + Độ lệch chuẩn: Trong đó: + Độ lệch chuẩn tƣơng đối: + Chuẩn Student: Trong đó: + Độ chính xác ε: S S tt : Độ lệch chuẩn tt i n n: Số lần phân tích lặp lại của mẫu i 1 X n i 1 X X i : Giá trị phân tích lần thứ i X : Giá trị phân tích trung bình của n lần phân tích S td t: Chuẩn Student t S tt X X S tt 100 µ: Giá trị thực cần đo đƣợc DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN + Khoảng tin cậy của giá trị phân tích: t. S tt n 2 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN X X 41 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tiến hành thực nghiệm với các mẫu chuẩn xử lý các kết quả thu đƣợc bằng thống kê chúng tôi xác trong>địnhtrong> đƣợc sai số độ lặp lại của phép đo. Kết quả đƣợc trình bày trong các bảng 3.4 đến 3.5. Từ kết quả tính toán chúng tôi thấy: - Các kết quả phân tích đều trong>cótrong> độ lặp tốt. - So sánh chuẩn Student t với t α, f = 2,262 (α = 0,95; f = 9) cho thấy t < t α, f , do đó phép đo không mắc sai số hệ thống [16]. Bảng 3.4. Kết quả xác trong>địnhtrong> sai số của phương pháp với phép đo cađimi Nồng độ được phát hiện ở 10 lần đo (ppb) Nồng độ chuẩn bị 1 ppb 2 ppb 5 ppb Lần 1 0,9991 2,0006 4,9992 Lần 2 0,9987 1,9996 4,9987 Lần 3 0,9992 1,9992 4,9991 Lần 4 0,9996 1,9987 4,9996 Lần 5 1,0003 1,9994 5,0008 Lần 6 0,9997 1,9991 4,9994 Lần 7 0,9989 2,0003 4,9985 Lần 8 0,9985 2,0004 4,9993 Lần 9 0,9993 1,9995 4,9993 Lần 10 0,9986 1,9985 4,9994 Nồng độ trung bình ( 0,9992 1,9995 4,9993 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Độ lệch chuẩn (S tt ) 5,61.10 -4 7,13.10 -4 6,16.10 -4 Độ lệch chuẩn tƣơng đối (S tđ ) 0,0561 0,0356 0,0123 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 42 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial