Views
6 months ago

Xác định hàm lượng cadimi, chì có trong chè Shan tuyết, Bằng Phúc - Bắc Kạn bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/ktwu04o807hu0as1fsyk3us8zw9bxkmf

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 3.2. PHƢƠNG PHÁP ĐƢỜNG CHUẨN ĐỐI VỚI PHÉP ĐO ICP-OES Trong phép đo phổ phát xạ nguyên tử, tín hiệu phát xạ của vạch phổ phụ thuộc o nồng độ của nguyên tố phân tích đƣợc xác trong>địnhtrong> theo phƣơng trình sau: Trong đó: I λ = K. C b I λ : Cƣờng độ vạch phát xạ K: Hằng số thực nghiệm C: Nồng độ của nguyên tố trong mẫu đo phổ b: Hằng số bản chất (0 < b ≤1) Trong một khoảng nồng độ nhất trong>địnhtrong> thì b = 1, mối quan hệ giữa A C là tuyến tính theo phƣơng trình dạng y = ax. Khoảng nồng độ này đƣợc gọi là khoảng tuyến tính của phép đo. Với thiết bị ICP-OES – 5100 của Agilent đối với phép đo cađimi trong>chìtrong> chúng tôi chọn bƣớc sóng là: cađimi ở 214,439nm trong>chìtrong> ở 220,353nm. Độ phát xạ đƣợc thể hiện bằng tín hiệu/giây (count/second). Để dựng đƣờng chuẩn của cađimi, trong>chìtrong> chúng tôi tiến hành pha dãy mẫu chuẩn trong khoảng tuyến tính đã tham khảo, cađimi trong khoảng 0,5- 10ppm; trong>chìtrong> trong>cótrong> nồng độ từ 0-10 ppm trong HNO 3 2% sau đó đo phổ lặp lại 3 lần lấy kết quả trung bình. Kết quả thu đƣợc ở các bảng 3.6- 3.7 biểu diển trên các hình 3.7- 3.8 [8, 13]. Bảng 3.6. Sự tương quan giữa nồng độ độ phát xạ của cađimi Stt Nồng độ (ppm) Độ phát xạ (count/second) 1 0,50 716,96 2 1,00 1532,97 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 3 5,00 8128,10 4 10,00 16233,52 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 45 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Nồng độ (ppm) Hình 3.5. Đường chuẩn của cađimi Bảng 3.7. Sự tương quan giữa nồng độ độ phát xạ của trong>chìtrong> Stt Nồng độ (ppm) Độ phát xạ (count/second) 1 0,00 8,55 2 0,50 89,70 3 1,00 176,99 4 5,00 890,76 5 10,00 1780,53 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Nồng độ (ppm) Hình 3.6. Đường chuẩn của trong>chìtrong> 46 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial