Views
4 months ago

Xác định hàm lượng cadimi, chì có trong chè Shan tuyết, Bằng Phúc - Bắc Kạn bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/ktwu04o807hu0as1fsyk3us8zw9bxkmf

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Kết quả phân tích trong>hàmtrong> lƣợng cađimi trong>chìtrong> trong một số mẫu bằng phƣơng pháp thêm chuẩn đƣợc ghi ở các bảng 3.11 đến 3.12. Bảng 3.10. Kết quả phân tích cađimi bằng phương pháp thêm chuẩn Mẫu + chuẩn (ppb) Đo Lần 1 Đo Lần 2 C đo (ppb) Đo Lần 3 Đo Lần 4 Trung bình Độ thu hồi SD % RSD Mẫu 3,475 3,425 3,510 3,397 3,452 0,050 1,463 Mẫu +2 5,375 5,303 5,438 5,520 5,409 0,979% 0,092 1,706 Mẫu +5 8,420 8,397 8,412 8,442 8,418 0,993% 0,019 0,223 Mẫu + 8 11,228 11,369 11,301 11,424 11,331 0,985% 0,085 0,749 Mẫu + chuẩn (ppb) Bảng 3.11. Kết quả phân tích trong>chìtrong> bằng phương pháp thêm chuẩn Đo Lần 1 Đo Lần 2 C đo (ppb) Đo Lần 3 Đo Lần 4 Trung bình Độ thu hồi SD % RSD Mẫu 1,996 2,012 1,997 1,990 1,999 0,009 0,468 Mẫu +2 3,986 3,978 4,008 4,012 3,996 99,85% 0,017 0,415 Mẫu +5 7,008 6,983 7,012 7,003 7,0015 100,25% 0,013 0,184 Mẫu + 10 11,869 11,985 12,006 12,008 11,967 99,68% 0,066 0,553 Kết quả phân tích theo phƣơng pháp thêm chuẩn cho thấy hiệu suất thu hồi cađimi trong>chìtrong> đều lớn hơn 90% sai số nhỏ hơn 10%. Sai số đối với những mẫu thêm chuẩn ở đầu đƣờng chuẩn cuối đƣờng chuẩn là lớn hơn sai số đối với mẫu thêm ở giữa đƣờng chuẩn, kết quả này hoàn toàn phù hợp với lí thuyết phân bố sai số Gauss. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Nhƣ vậy trong>cótrong> thể sử dụng một trong hai phƣơng pháp đƣờng chuẩn hoặc thêm chuẩn để xác trong>địnhtrong> trong>hàmtrong> lƣợng cađimi, trong>chìtrong> trong chè. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 49 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 3.3.3. So sánh hồi quy giữa phƣơng pháp GF-AAS ICP-OES. Để so sánh kết quả đạt đƣợc của hai phƣơng pháp hấp thụ nguyên tử GF-AAS quang phổ phát xạ ICP-OES chúng tôi dùng phƣơng pháp đồ thị bằng cách biểu diễn các điểm trên đồ thị là nồng độ mẫu đo đƣợc bằng 2 phƣơng pháp trên hệ tọa độ X, Y hai chiều. Đồ thị đƣợc vẽ bằng phần mềm origin 8.5: trục X biểu diễn kết quả đo của phƣơng pháp ICP-OES, trục Y biểu diễn kết quả đo của phƣơng pháp GF-AAS [7]. Nếu hệ số tƣơng quan r đạt gần 1 thì X, Y trong>cótrong> tƣơng quan tuyến tính. Nếu r không đạt gần đến 1 thì cần tính t tính theo công thức r n-2 t= (1-r 2 ) Trong đó: r: là hệ số tƣơng quan pearson n: Số thí nghiệm So sánh t tính với t bảng ( p=0,95; f= n-2) sử dụng chuẩn t 2 phía. Nếu t tính < t bảng thì X, Y không tƣơng quan nghĩa là 2 phƣơng pháp cho kết quả đo không phù hợp Nếu t tính > t bảng thì X, Y tƣơng quan nghĩa là 2 phƣơng pháp cho kết quả đo phù hợp [15]. Số TT Bảng 3.12. Kết quả đo cađimi trong mẫu chè Phƣơng pháp GF-AAS (mg/kg) Phƣơng pháp ICP-OES (mg/kg) 1 0,652 0,603 2 0,528 0,487 3 1,193 0,993 4 0,872 0,832 5 0,761 0,750 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 6 0,987 0,892 7 0,569 0,346 8 0,450 0,352 50 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial