Views
8 months ago

Xác định hàm lượng cadimi, chì có trong chè Shan tuyết, Bằng Phúc - Bắc Kạn bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/ktwu04o807hu0as1fsyk3us8zw9bxkmf

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định KẾT LUẬN Với mục đích xác trong>địnhtrong> trong>hàmtrong> lƣợng các kim loại nặng cađimi, trong>chìtrong> trong chè Shan tuyết Bằng Phúc - Bắc Kạn bằng phƣơng pháp phổ hấp thụ nguyên tử phát xạ nguyên tử, chúng tôi đã tìm hiểu đối tƣợng, tham khảo tài liệu dựa trên những điều kiện tối ƣu của phép đo rồi tiến hành phân tích mẫu thực tế. Luận văn thu đƣợc một số kết quả sau: 1. Nghiên cứu, xây dựng quy trình phân tích xác trong>địnhtrong> trong>hàmtrong> lƣợng kim loại cađimi, trong>chìtrong> trong sản phẩm chè Shan tuyết Bằng Phúc - Bắc Kạn bằng phƣơng pháp phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF-AAS) phát xạ nguyên tử (ICP-OES). LOQ. 2. Khảo sát các điều kiện tối ƣu cho phép đo của kim loại cađimi trong>chìtrong>. 3. Khảo sát khoảng nồng độ tuyến tính của cađimi, trong>chìtrong>. 4. Đánh giá sai số, độ lặp, khoảng tin cậy của phép đo, xác trong>địnhtrong> LOD, 5. trong>Xáctrong> trong>địnhtrong> đƣợc trong>hàmtrong> lƣợng cađimi, trong>chìtrong> trong 20 mẫu chè Shan tuyết (mẫu chè khô) Bằng Phúc - Bắc Kạn bằng phƣơng pháp GF-AAS ICP- OES. 6. So sánh kết quả phân tích trong>hàmtrong> lƣợng cađimi trong>chìtrong> trong mẫu chè giữa phƣơng pháp GF-AAS ICP-OES với tiêu chuẩn Việt Nam. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 55 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]. Báo nông nghiệp Việt Nam ngày 16/9/2009. [2]. Hoàng Nhâm, (2003). “Hóa học vô cơ - Tập 3”, NXB Giáo dục. [3]. R.A.LINDIN, V.A.MOLSCO, L.L.ANDREEVA – Lê Kim Long dịch (2001), Tính chất hóa lí các chất vô cơ, Nxb Khoa học kĩ thuật Hà Nội. [4]. Trịnh Thị Thanh (2003), “Độc hại môi trường sức khỏe con người”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. [5]. Hoàng Nhâm, (2001). “Hoá vô cơ Tập- 2”, NXB Giáo dục. [6]. Nguyễn Nhƣ Lâm, (2011). “ Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử xác trong>địnhtrong> Cd Pb trong chè xanh ở Thái Nguyên”. Luận văn thạc sĩ khoa học Hóa học, Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên. [7]. Hồ Viết Quý, (2009). “Các phương phân tích công cụ trong hoá học hiện đại”, NXB Đại học Sƣ phạm Hà Nội. [8]. Phạm Luận (2006), Phương pháp phân tích phổ nguyên tử, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội. [9]. Nguyễn Đình Lâm các phƣơng pháp phân tích công cụ phần I - ĐH bách khoa Đà nẵng 2009. [10]. Dƣơng Quang Phùng (2009), „„Một số phương pháp phân tích điện hóa‟‟, NXB công ty cổ phần KOV. [11]. Phạm Luận, (1999). “Giáo trình hướng dẫn về những vấn đề cơ sở của các kỹ thuật xử lí mẫu phân tích” - Phần I: những vấn đề chung, ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội. [12]. Nguyễn Đăng Đức, (2006). trong>Xáctrong> trong>địnhtrong> trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> các ion kim loại Crom, Mangan, Đồng, Chì, Cađimi, Asen, Thủy ngân trong nước lập biểu đồ ô nhiễm ở TP Thái Nguyên. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ - Khoa Khoa học tự nhiên - Đại học Thái Nguyên. [13]. Makoto Takagi các phƣơng pháp phân tích trong hóa học - NXB DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN kaguku dojin (2010). [14]. Nguyễn Thị Vinh, (2010). ” trong>Xáctrong> trong>địnhtrong> trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> một số kim loại nặng trong động vật nhuyễn thể ở khu vực Hồ Tây”, Luận văn thạc sĩ Khoa học Hóa Học, Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội. 56 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial