Views
8 months ago

Xác định hàm lượng cadimi, chì có trong chè Shan tuyết, Bằng Phúc - Bắc Kạn bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/ktwu04o807hu0as1fsyk3us8zw9bxkmf

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Một số hằng số vật lý quan trọng của cađimi ................................... …3 Bảng 1.2. Một số hằng số vật lý quan trọng của trong>chìtrong> ............................................. 5 Bảng 2.1. Địa điểm lấy mẫu chè khô Shan tuyết tại Bắc Kạn ............................ 31 Bảng 3.1. Tổng kết các điều kiện đo phổ của cađimi, trong>chìtrong> .................................. 35 Bảng 3.2. Kết quả khảo sát khoảng nồng độ tuyến tính của cađimi ................... 36 Bảng 3.3. Kết quả khảo sát khoảng nồng độ tuyến tính của trong>chìtrong> ......................... 37 Bảng 3.4. Kết quả xác trong>địnhtrong> sai số của phƣơng pháp với phép đo cađimi .......... 42 Bảng 3.5. Kết quả xác trong>địnhtrong> sai số của phƣơng pháp với phép đo trong>chìtrong> ................ 43 Bảng 3.6. Sự tƣơng quan giữa nồng độ độ phát xạ của cađimi ...................... 45 Bảng 3.7. Sự tƣơng quan giữa nồng độ độ phát xạ của trong>chìtrong> ............................ 46 Bảng 3.8. Kết quả xác trong>địnhtrong> nồng độ kim loại trong chè bằng 2 phƣơng pháp: GF-AAS ICP-OES.......................................................................................... 47 Bảng 3.9. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong>cótrong> trong thực phẩm theo QCVN 8-2-2011/BYT ........................................ 48 Bảng 3.10. Kết quả phân tích cađimi bằng phƣơng pháp thêm chuẩn ............... 49 Bảng 3.11. Kết quả phân tích trong>chìtrong> bằng phƣơng pháp thêm chuẩn ..................... 49 Bảng 3.12. Kết quả mẫu đo cađimi trong mẫu chè ............................................. 50 Bảng 3.13. Kết quả mẫu đo trong>chìtrong> trong mẫu chè ................................................... 52 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN vi Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1. Cây chè Shan tuyết ............................................................................... 8 Hình 1.2. Sự phụ thuộc tuyết tính của lgR theo lgC .......................................... 19 Hình 1.3. Đƣờng cong đặc trƣng kính ảnh ......................................................... 20 Hình 2.1. Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử Shimadzu AAS-6300 .................. 25 Hình 2.2. Nguyên tắc cấu tạo của máy đo AAS ................................................. 26 Hình 2.3. Đồ thị của phƣơng pháp đƣờng chuẩn ................................................ 27 Hình 2.4. Đồ thị của phƣơng pháp thêm chuẩn .................................................. 28 Hình 2.5. Máy quang phổ phát xạ nguyên tử Agilent ICP- OES 5100 .............. 30 Hình 3.1. Đồ thị kết quả khảo sát nồng độ tuyến tính của cađimi ...................... 37 Hình 3.2. Đồ thị kết quả khảo sát nồng độ tuyến tính của trong>chìtrong> ............................ 38 Hình 3.3. Đƣờng chuẩn của cađimi (phƣơng pháp GF-ASS) ............................. 39 Hình 3.4. Đƣờng chuẩn của trong>chìtrong> (phƣơng pháp GF-ASS) ................................... 40 Hình 3.5. Đƣờng chuẩn của cađimi (phƣơng pháp ICP-OES)............................ 46 Hình 3.6. Đƣờng chuẩn của cađimi (phƣơng pháp ICP-OES)............................ 46 Hình 3.7. Đƣờng hồi qui so sánh hai phƣơng pháp đối với cađimi trong mẫu chè .. 51 Hình 3.8. Đƣờng hồi qui so sánh hai phƣơng pháp đối với trong>chìtrong> trong mẫu chè . 53 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN vii Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial