Views
8 months ago

Xác định hàm lượng Chì và Asen trong một số mẫu đất và nước khu vực mỏ Trại Cau - Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử và phổ phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/aib3gftkn85oyz2964kmsnjsoyhg4vfo

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định MỤC LỤC MỞ ĐẦU............................................................................................... 01 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN............................................................... 03 1.1. Nguyên tố trong>Chìtrong> (Pb) trong>vàtrong> trong>Asentrong> (As)................................................. 03 1.1.1. Giới thiệu về nguyên tố trong>Chìtrong> (Pb)............................................... 03 1.1.1.1.Trạng thái tự nhiên.................................................................... 03 1.1.1.2.Tính chất vật lí........................................................................... 03 1.1.1.3. Tính chất hóa học..................................................................... 03 1.1.1.4. Độc tính của trong>Chìtrong>.. .................................................................... 04 1.1.2. Giới thiệu về nguyên tố trong>Asentrong>..................................................... 05 1.1.2.1.Trạng thái tự nhiên của trong>Asentrong>................................................... 05 1.1.2.2. Tính chất vật lí.......................................................................... 05 1.1.2.3. Tính chất hóa học..................................................................... 06 1.1.2.4. Độc tính của trong>Asentrong>..................................................................... 07 1.2. Một số phương pháp xác trong>địnhtrong> trong>Chìtrong> trong>vàtrong> trong>Asentrong>............................... 07 1.2.1. Các phương pháp hoá học......................................................... 07 1.2.1.1. Phương pháp phân tích khối trong>lượngtrong>.......................................... 07 1.2.1.2. Phương pháp phân tích thể tích............................................... 08 1.2.2.Phương pháp phân tích công cụ................................................. 09 1.2.2.1. Các phương pháp quang phổ................................................... 09 1.2.2.2 Phương pháp điện hoá.............................................................. 10 1.2.2.3. Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử....................................... 12 1.3. Giới thiệu một số vấn đề cơ bản về phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)....................................................................................................... 14 1.3.1. Nguyên tắc của phép đo phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)............. 14 1.3.2. Những ưu, nhược điểm của phép đo AAS.................................. 15 1.3.3. Đối tượng trong>vàtrong> phạm vi ứng dụng của AAS................................... 17 1.4. Giới thiệu một số vấn đề cơ bản về phương pháp phổ phát xạ nguyên tử................................................................................................ 18 1.4.1. Nguyên tắc của phép đo phổ phát xạ nguyên tử........................ 18 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1.4.2. Các ứng dụng của phép đo phổ phát xạ nguyên tử.................... 19 1.4.2.1. Phân tích trong>địnhtrong> tính trong>vàtrong> bán trong>địnhtrong> trong>lượngtrong>...................................... 19 1.4.2.2. Phân tích trong>địnhtrong> trong>lượngtrong>.................................................................. 20 1.5. Hiện trạng chức năng môi trường mỏ Trại Cau - Thái Nguyên 23 1.5.1. Khái quát về mỏ sắt Trại Cau...................................................... 23 1.5.2. Hiện trạng môi trường khu vực mỏ sắt Trại Cau....................... 24 1.5.2.1. Tác động của hoạt động khai thác sắt tới môi trường nước mặt trong>vàtrong> nước ngầm tại khu vực Mỏ sắt Trại Cau - Đồng Hỷ - Thái Nguyên..................................................................................................... 1.5.2.2. Tác động của hoạt động khai thác sắt tới môi trường nước đất tại khu vực Mỏ sắt Trại Cau - Đồng Hỷ - Thái Nguyên.......................... 26 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU....................................................................................... 27 2.1. Đối tượng nghiên cứu.................................................................... 27 2.2. Phạm vi nghiên cứu......................................................................... 27 2.3. Phương pháp nghiên cứu................................................................ 27 2.3.1. Phương pháp thu thập thông tin ................................................. 27 2.3.2. Phương pháp điều tra khảo sát thực địa................................... 27 2.3.3. Các phương pháp quan trắc trong>vàtrong> phân tích kim loại nặng........... 27 2.3.3.1. Phương pháp hóa học................................................................. 27 2.3.3.2. Các phương pháp hóa lý............................................................. 28 2.3.4. Phương pháp lấy trong>vàtrong> bảo quản mẫu............................................. 28 2.3.4.1. Lấy mẫu trong>vàtrong> bảo quản mẫu........................................................ 29 2.3.4.2. Xử lý mẫu................................................................................... 31 2.4. Nội dung nghiên cứu……………………………………………... 33 2.4.1. Khảo sát khoảng nồng độ tuyến tính của trong>Asentrong>, trong>Chìtrong>...................... 33 2.4.2. Đánh giá sai số, độ lặp, khoảng tin cậy của phép đo, xác trong>địnhtrong> LOD, LOQ............................................................................................... 33 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2.4.3. trong>Xáctrong> trong>địnhtrong> trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> As, Pb trong các mẫu nước trong>vàtrong> mẫu đất 25 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial