Views
6 months ago

Xác định hàm lượng Chì và Asen trong một số mẫu đất và nước khu vực mỏ Trại Cau - Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử và phổ phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/aib3gftkn85oyz2964kmsnjsoyhg4vfo

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 40 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định b. Đường chuẩn của trong>Chìtrong> Từ kết quả thu được ở bảng 3.3 chúng tôi dùng phần mềm Origin 8.5 để xác trong>địnhtrong> đường chuẩn của trong>Chìtrong> ở hình 3.4. Phương trình hồi quy đầy đủ của đường chuẩn Pb có dạng Y = a + b. X được viết như sau: Trong đó: A i = (a ± Δa) + (b ± Δb) . C Pb A i là nồng độ hấp thụ của chất i C Pb là nồng độ Pb (ppb) Tra bảng ta được giá trị t (0,95; 8) = 2,306 Δa = t (0,95; 8) . S a = 2,306× 0,00103 = 0,0024 Δb = t (0,95; 8) . S b = 2,306× 3,73216 × 10 -5 = 0,0001 Vậy phương trình hồi quy đầy đủ của đường chuẩn Pb là: A i = (-0,002 ± 0,002) + (0,0087 ± 0,0001). C Pb DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Hình 3.4: Đường chuẩn của trong>Chìtrong> MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 41 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 3.1.3. ĐÁNH GIÁ SAI SỐ VÀ ĐỘ LẶP VÀ GIỚI HẠN PHÁT HIỆN (LOD), GIỚI HẠN ĐỊNH LƯỢNG (LOQ) CỦA PHƯƠNG PHÁP 3.1.3.1. Đánh giá sai số trong>vàtrong> độ lặp lại của phương pháp Để đánh giá sai số trong>vàtrong> độ lặp lại của phép đo chúng tôi chuẩn bị 3 mẫu chuẩn có nồng độ nằm trong khoảng tuyến tính của mỗi nguyên tố, ở mỗi loại nồng độ chúng tôi tiến hành đo lặp lại 10 lần. Trong đó: Các kết quả thí nghiệm được xử lý thống kê theo các công thức sau: + Độ lệch chuẩn: Trong đó: S tt S tt : Độ lệch chuẩn n i1 X i n 1 n: Số lần phân tích lặp lại của mẫu i X i : Giá trị phân tích lần thứ i X : Giá trị phân tích trung bình của n lần phân tích + Độ lệch chuẩn tương đối: + Chuẩn Student: + Độ chính xác ε: S td t: Chuẩn Student t X S X tt S tt X 100 µ: Giá trị thực cần đo được DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN t. S tt n + Khoảng tin cậy của giá trị phân tích: 2 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN X X Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial