Views
7 months ago

Xác định hàm lượng Chì và Asen trong một số mẫu đất và nước khu vực mỏ Trại Cau - Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử và phổ phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/aib3gftkn85oyz2964kmsnjsoyhg4vfo

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 60 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 11. Lê Đức Ngọc, (2001). “Xử lý số liệu trong>vàtrong> kế hoạch hóa thực nghiệm”, Nxb ĐHKHTN – ĐHQG Hà Nội. 12. Bộ Tài nguyên trong>vàtrong> Môi trường, (2008). QCVN 08:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất trong>lượngtrong> nước mặt. 13. Bộ Tài nguyên trong>vàtrong> Môi trường, (2015). QCVN 03-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất. 14. Tạ Thị Thảo, (2008). "Giáo trình thống kê". 15. Agency for Toxic Substances and Disease Registry - ATSDR, (2000). “Toxicological profile for manganese”, Department of Health and Human Services, Public Health Service, Atlanta, GA:U.S. 16. Ashley Senn, Paul Milham (2007), "Managing cadmium in vegetables", NSW Department of Primary Industries' Plant Health Doagnostic and Analytical Services, 04/2007. 17. D.H Han and J. H. Lee, (2004). "Effects of liming on uptake of lead and cadmium by Raphanus sativa", Archives of Environmental contamination and Toxicology, pp 488 - 493. Springer New York. 18. E K Unnikrishnan, A K Basu, N Chattopadhyay & B Maiti, (2003). "Removal of arsenic from water by ferrous sulphide", Indian Journal of Chemical Technology , Vol. 19. EU, (2001). Commision Regulation (ED) (No 466/2001), “Setting maximum levels for certain contaminants in food stuffs”. 20. Goku M.Z.L, Akar M, Cevik F, Findik O., (2003). “Bioacumulation ofsome heavy metal (Cd, Fe, Zn, Cu) in two Bivalvia Species”, Faculy of Fisheries, Cukurova University, Adana, Turkey, 89 – 93. 21. Greenwood N.N, Earnshaw A., (1997). “Chemistry of the elements” (2nd DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN edition), Elservier, Great Britain. 22. “Spotlight on Applications e-Zine”(2012), Special edition – Food & Beverage, PerkinElmer, USA. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 61 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 23. S.Tu, Lena Ma, Abioye Fayiga, Edward Zillioux, (2004). Phytoremediation of Arsenic-Contaminated Groundwater by the Arsenic Hyperaccumulating Fern Pteris vittata L, International Journal of Phytoremediation, Volume 6, Number 1, January-March 2004, pp 35 – 47. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial