Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Y 2 là đipeptit dạng C n H 2n N 2 O 3 ||→ m Y2 = 0,76 × 14 + 0,15 × 76 = 22,04 gam. Thay n Y và m Y vào (1) ||→ m = m X = 22,04 + 0,15 × 18 = 24,74 gam. Câu 34: Đáp án C Dung dịch X + AgNO 3 dư ⇒ m AgCl = 17,22 gam ⇒ n Cl – = 0,12 mol. + Bảo toàn điện tích ⇒ n Cu 2+ = 0,01 mol. + Cho dung dịch X + 0,17 mol NaOH. Tạo 0,04 mol Mg(OH) 2 và 0,01 mol Cu(OH) 2 tốn 0,1 mol NaOH. + Còn 0,07 mol NaOH tác dụng với Al 3+ . ⇒ n Al(OH)3↓ = 4nAl 3+ – OH – = 0,02×4 – 0,07 = 0,01 mol. ⇒ m ↓ = 0,04×58 + 0,01×98 + 0,01×78 = 4,08 gam Câu 35: Đáp án B Dung dịch X chứa các ion: Fe 3+ , SO 4 2- , NH 4 + , NO 3 – . Chia dd thành hai phần bằng nhau + P 2 + NaOH → 0,03 mol NH 3 + 0,01 mol Fe(OH) 3 ↓ + P 2 + BaCl 2 dư → 0,02 mol BaSO 4 ● Dung dịch X sau khi chia thành hai phần bằng nhau: n NH4 + = 0,03 mol; n Fe 3+ = 0,01 mol; n SO4 2- = 0,02 mol. Theo bảo toàn điện tích: n NO3 – = 0,03 + 0,01 x 3 - 0,02 x 2 = 0,02 mol. m X = 2 x (0,02 x 62 + 0,03 x 18 + 0,01 x 56 + 0,02 x 96) = 8,52 gam Câu 36: Đáp án C Đặt n = x; n = y → x + y = 0, 2 || 30x + 44y = 0,2× 18,5× 2 NO CO 2 ⇒ x = y = 0,1mol ⇒ n = 0,1mol . MgCO 3 Đặt n = a; n = b; n = c . Bảo toàn electron: 2a = 8c + 0,1× 3 Mg MgO + NH 4 n = 4n + 10n + 2n + 2n ⇒ 2,15 = 4 × 0,1 + 10c + 2b + 2 × 0,1 + NO + H NH O CO 4 3 m + m + m = 30 ⇒ 24a + 40b + 0,1× 84 = 30 Mg MgO MgCO 3 Giải hệ ta có: a = 0,65mol; b = 0,15mol; c = 0,125mol . => muối gồm 0,9 mol Mg(NO 3 ) 2 và 0,125 mol NH 4 NO 3 ⇒ m = 143,2 ( g) Câu 37: Đáp án A ⎧K, Na, Ba 86,3gam ⎨ + H2O → Y + H 2. 0,6mol ⎩Al2O3 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1 Từ số mol H 2 ta tính được số mol OH − (giải thích: Na + H2O → NaOH + H2 2 Trang 10 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn ( ) Ba + H O → Ba OH + H 2 2 2 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định n × 16× 100 = ⇒ = ⇒ = , mà Al2O3 86,3 O %O 19,47 19,47 nO 1,05mol ⇒ n = 2n = 1,2mol − OH H 2 Al O 2H O 2OH 2Al OH − − Ta có phương trình: + + → [ ] => dung dịch Y gồm 2 3 2 0,35mol 0,7 0,7 − + ⎧ ⎪OH + H → H2O ⎨ + Al( OH) − ⎪⎩ + H → Al( OH) + H 4 3 2O 0,7 ⎯⎯→ 0,7 0,7 Al2O3 − ⎧⎪ OH : 0,5mol ⎨ + 2,4mol HCl → ⎪⎩ Al( OH ) 4 : 0,7 mol + H ⎯⎯→ 3O ⇒ n = 0,35mol ⇒ n = 1,2mol Al OH kết tủa ( ) 3 + ( ) ( ) ⇒ Al OH + 3H → Al OH 0,4 ← ⎯ 1,2 => Số mol kết tủa còn lại là: n = 0,3mol ⇒ m = 23,4gam ↓ Câu 38: Đáp án C Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: m Este ? + m NaOH ? = m Muối ✓ + m Ancol ✓ Khi đốt muối của axit no đơn chức mạch hở ta có phản ứng: 2C n H 2n–1 O 2 Na + (3n–2)O 2 − 3 4 t° ⎯⎯→ Na 2 CO 3 + (2n–1)CO 2 + (2n–1) H 2 O. ⇒ n CO2 = n H2O ⇔ m Dung dịch giảm = m CaCO3 – m CO2 – m H2O . Đặt n CO2 = n H2O = a ⇒ 100a – 44a – 18a = 3,42 ⇔ a = 0,09 mol. n n Muoi CO2 + Từ phản ứng đốt muối ta có tỷ lệ: = 2 2n − 1 . 7,36 0,09 ⇔ = ⇔ n = 1,4 2× 14n + 54 2n −1 ( ) 7,36 ⇒ n Muối = = 0,1 mol = n NaOH pứ ⇒ n NaOH pứ = 4 gam ✓. 1, 4× 14 + 54 + Bảo toàn khối lượng ⇒ m Este = 7,36 + 3,76 – 4 = 7,12 gam Câu 39: Đáp án D DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 40: Đáp án A Có M Z = 22 > 2 → Z chứa NO: x mol và H 2 : y mol MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER