Views
5 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Y 2 là đipeptit dạng C n H 2n N 2 O 3 ||→ m Y2 = 0,76 × 14 + 0,15 × 76 = 22,04 gam. Thay n Y và m Y vào (1) ||→ m = m X = 22,04 + 0,15 × 18 = 24,74 gam. Câu 34: Đáp án C Dung dịch X + AgNO 3 dư ⇒ m AgCl = 17,22 gam ⇒ n Cl – = 0,12 mol. + Bảo toàn điện tích ⇒ n Cu 2+ = 0,01 mol. + Cho dung dịch X + 0,17 mol NaOH. Tạo 0,04 mol Mg(OH) 2 và 0,01 mol Cu(OH) 2 tốn 0,1 mol NaOH. + Còn 0,07 mol NaOH tác dụng với Al 3+ . ⇒ n Al(OH)3↓ = 4nAl 3+ – OH – = 0,02×4 – 0,07 = 0,01 mol. ⇒ m ↓ = 0,04×58 + 0,01×98 + 0,01×78 = 4,08 gam Câu 35: Đáp án B Dung dịch X chứa các ion: Fe 3+ , SO 4 2- , NH 4 + , NO 3 – . Chia dd thành hai phần bằng nhau + P 2 + NaOH → 0,03 mol NH 3 + 0,01 mol Fe(OH) 3 ↓ + P 2 + BaCl 2 dư → 0,02 mol BaSO 4 ● Dung dịch X sau khi chia thành hai phần bằng nhau: n NH4 + = 0,03 mol; n Fe 3+ = 0,01 mol; n SO4 2- = 0,02 mol. Theo bảo toàn điện tích: n NO3 – = 0,03 + 0,01 x 3 - 0,02 x 2 = 0,02 mol. m X = 2 x (0,02 x 62 + 0,03 x 18 + 0,01 x 56 + 0,02 x 96) = 8,52 gam Câu 36: Đáp án C Đặt n = x; n = y → x + y = 0, 2 || 30x + 44y = 0,2× 18,5× 2 NO CO 2 ⇒ x = y = 0,1mol ⇒ n = 0,1mol . MgCO 3 Đặt n = a; n = b; n = c . Bảo toàn electron: 2a = 8c + 0,1× 3 Mg MgO + NH 4 n = 4n + 10n + 2n + 2n ⇒ 2,15 = 4 × 0,1 + 10c + 2b + 2 × 0,1 + NO + H NH O CO 4 3 m + m + m = 30 ⇒ 24a + 40b + 0,1× 84 = 30 Mg MgO MgCO 3 Giải hệ ta có: a = 0,65mol; b = 0,15mol; c = 0,125mol . => muối gồm 0,9 mol Mg(NO 3 ) 2 và 0,125 mol NH 4 NO 3 ⇒ m = 143,2 ( g) Câu 37: Đáp án A ⎧K, Na, Ba 86,3gam ⎨ + H2O → Y + H 2. 0,6mol ⎩Al2O3 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1 Từ số mol H 2 ta tính được số mol OH − (giải thích: Na + H2O → NaOH + H2 2 Trang 10 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn ( ) Ba + H O → Ba OH + H 2 2 2 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định n × 16× 100 = ⇒ = ⇒ = , mà Al2O3 86,3 O %O 19,47 19,47 nO 1,05mol ⇒ n = 2n = 1,2mol − OH H 2 Al O 2H O 2OH 2Al OH − − Ta có phương trình: + + → [ ] => dung dịch Y gồm 2 3 2 0,35mol 0,7 0,7 − + ⎧ ⎪OH + H → H2O ⎨ + Al( OH) − ⎪⎩ + H → Al( OH) + H 4 3 2O 0,7 ⎯⎯→ 0,7 0,7 Al2O3 − ⎧⎪ OH : 0,5mol ⎨ + 2,4mol HCl → ⎪⎩ Al( OH ) 4 : 0,7 mol + H ⎯⎯→ 3O ⇒ n = 0,35mol ⇒ n = 1,2mol Al OH kết tủa ( ) 3 + ( ) ( ) ⇒ Al OH + 3H → Al OH 0,4 ← ⎯ 1,2 => Số mol kết tủa còn lại là: n = 0,3mol ⇒ m = 23,4gam ↓ Câu 38: Đáp án C Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: m Este ? + m NaOH ? = m Muối ✓ + m Ancol ✓ Khi đốt muối của axit no đơn chức mạch hở ta có phản ứng: 2C n H 2n–1 O 2 Na + (3n–2)O 2 − 3 4 t° ⎯⎯→ Na 2 CO 3 + (2n–1)CO 2 + (2n–1) H 2 O. ⇒ n CO2 = n H2O ⇔ m Dung dịch giảm = m CaCO3 – m CO2 – m H2O . Đặt n CO2 = n H2O = a ⇒ 100a – 44a – 18a = 3,42 ⇔ a = 0,09 mol. n n Muoi CO2 + Từ phản ứng đốt muối ta có tỷ lệ: = 2 2n − 1 . 7,36 0,09 ⇔ = ⇔ n = 1,4 2× 14n + 54 2n −1 ( ) 7,36 ⇒ n Muối = = 0,1 mol = n NaOH pứ ⇒ n NaOH pứ = 4 gam ✓. 1, 4× 14 + 54 + Bảo toàn khối lượng ⇒ m Este = 7,36 + 3,76 – 4 = 7,12 gam Câu 39: Đáp án D DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 40: Đáp án A Có M Z = 22 > 2 → Z chứa NO: x mol và H 2 : y mol MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)