Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định B. Saccarozơ làm mất màu nước brom. C. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. D. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO 3 trong NH 2 . Câu 10: Polime nào sau đây thuộc loại poliamit? A. Polibutađien. B. Polietilen. C. Nilon-6,6. D. Poli (vinyl clorua). Câu 11: Alanin là tên gọi của α-amino axit có phân tử khối bằng A. 103. B. 117. C. 75. D. 89. Câu 12: Số liên kết xích ma có trong phân tử propan là A. 12. B. 9. C. 8. D. 10. II. Thông hiểu Câu 13: Dãy gồm các chất đều làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là: A. anilin, aminiac, natri hiđroxit. B. metyl amin, amoniac, natri axetat. C. anilin, metyl amin, amoniac. D. Amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit. Câu 14: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Dung dịch hỗn hợp HCl và KNO 3 không hòa tan được bột đồng. B. Photpho trắng dễ bốc cháy trong không khí ở điều kiện thường. C. Thổi không khí qua than nung đỏ, thu được khí than ướt. D. Hỗn hợp FeS và CuS tan được hết trong dung dịch HCl dư. Câu 15: Trong phản ứng nào dưới đây cacbon thể hiện đồng thời tính oxi hóa và tính khử? A. C + 2H 2 C. C + CO 2 ° ⎯⎯→ t CH 4 . B. 3C + CaO ° ⎯⎯→ t 2CO. D. 3C + 4Al ° ⎯⎯→ t ° ⎯⎯→ CaC 2 + CO. t Al 4 C 3 . Câu 16: Polime nào sau đây không phải là thành phần chính của chất dẻo A. Poli (vinyl clorua). B. Poli (metyl metacrylat). C. Poliacrilonitrin. D. Polietilen. Câu 17: Cho dãy các kim loại: Fe, Cu, Mg, Ag, Al, Na, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là A. 4. B. 5. C. 6. D. 3. Câu 18: Nhận xét nào sau đây không đúng? A. Tripeptit Gly-Ala-Gly có phản ứng màu biure. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN B. Các dung dịch Alyxin, Alanin, Lysin đều không làm đổi màu quỳ tím. C. Liên kết peptit là liên kết -CO-NH- giữa hai đơn vị α-amino axit. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 2 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định D. Polipeptit bị thủy phân trong môi trường axit hoặc kiềm. Câu 19: Để oxi hóa hết 6,0 gam kim loại R hóa trị 2 cần vừa đủ 0,15 mol khí Cl 2 . Kim loại R là A. Ba. B. Be. C. Mg. D. Ca. Câu 20: Cho các chất: HCOOH, C 2 H 5 OH, HCHO, CH 3 COOH, CH 3 COOC 2 H 5 , C 2 H 2 . Số chất có thể tham gia phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO 3 /NH 3 là A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. Câu 21: Cho dãy các chất: Al 2 (SO 4 ) 3 , Zn(OH) 2 , NaHS, NaAlO 2 . Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. Câu 22: Cho các chất sau: amilozơ, amilopectin, saccarozơ, xenlulozơ, fructozơ, glucozơ, etylaxetat, triolein. Số chất trong dãy chỉ bị thủy phân trong môi trường axit mà không bị thủy phân trong môi trường kiềm là: A. 6. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 23: Chất hữu cơ X có các tính chất: (1) tác dụng được với dung dịch NaOH sinh ra ancol; (2) Có phản ứng tráng gương; (3) có phản ứng cộng H 2 (xt: Ni, t 0 ). Vậy X có thể là chất nào trong các chất sau đây? A. HCOOCH 2 -CH=CH 2 . B. HCOOC 2 H 5 . C. CH 2 =CH-COOCH 3 . D. HCOOCH=CH 2 . Câu 24: Để xà phòng hóa hoàn toàn 6,56 gam hỗn hợp hai este được tạo ra từ hai axit đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức, mạch hở cần dùng 250 ml dung dịch NaOH 0,4M. Khối lượng muối thu được sau phản ứng xà phòng hóa là A. 10,56 gam. B. 5,96 gam. C. 6,96 gam. D. 7,36 gam. Câu 25: Cho một kim loại M vào dung dịch CuSO 4 dư thu được chất rắn X. Biết X tan hết trong dung dịch H 2 SO 4 loãng và các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Vậy M là kim loại nào trong các kim loại dưới đây? A. Mg. B. Ba. C. Zn. D. Na. Câu 26: Cho 0,15 mol bột Fe tác dụng với 0,15 mol Cl 2 , đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 8,125. B. 16,250. C. 12,700. D. 19,050. Câu 27: Cho dãy các chất sau: toluen, phenyl fomat, saccarozơ, glyxylvalin (Gly-Val), etylen glicol, triolein. Số chất bị thủy phân trong môi trường kiềm là: A. 4. B. 3. C. 6. D. 5. Câu 28: Hòa tan hoàn toàn 9,65 gam hỗn hợp 2 kim loại Fe, Al trong dung dịch hỗn hợp HCl và H 2 SO 4 loãng, dư kết thúc thu được 7,28 lít khí H 2 (đktc). Phần trăm khối lượng của nhôm trong hỗn hợp ban đầu là: DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. 41,97%. B. 56,48%. C. 42,53%. D. 45,32%. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER