Views
1 week ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định + ⎧K ⎧Fe( NO3 ) ⎫ 2 ⎪ ⎪ 3 2 : 0,05 + ⎧N O ⎪ ⎬58,75g ⎪Fe ⎪ ⎨M ⎪⎭ + KHSO → ⎨ + ⎨CO : 0,4 + H O ⎪ ⎪ ⎪ ⎩FeCO ⎩ 4 n+ 2 2 M a( mol) a : 0,3 ( ) 3 : 0,4 NO mol ⎪ 2− 2 4 105,15 g ⎩ SO 28,8g + Ta có n H + = n KHSO4 = 2n FeCO3 + 10n N2O + 4n NO = 2,5 mol. ⇒ n H2O = 1,25 mol và n K2SO4 = 1,25 mol + Bảo toàn khối lượng ta có: m Z = 105,15 + 2,5×136 – 28,8 – 1,25×18 = 393,85 gam 1, 25.174 ⇒ %m K2SO4/Z = × 100 ≈ 55,224% 393,85 Câu 38: Đáp án A Gọi số mol anđehit axetic (C 2 H 4 O), axit butiric (C 4 H 8 O 2 ), etylen glicol (C 2 H 6 O 2 ) lần lượt là a, b, c Trong 15,48 gam X có n C2H4O2 = 0,2713.15,48 = 0,07 mol 60 Ta có 44a + 88b + 62c = 15, 48 - 0,07. 60 = 11, 28(1) n H2O = 2a + 4b + 3c + 0,07. 2 = 0,66 (2) Lấy (2). 22 - (1) → 4c = 0,16 → c = 0,04 mol → 2a + 4b = 0,4 → n CO2 = 2a + 4b + 2c+ 0,07. 2 = 0,4 + 2. 0,04 + 2. 0,07= 0,62 mol Khi hấp thụ 0,62 mol vào dung dịch NaOH nếu hình thành Na 2 CO 3 : 0,62 mol và NaOH dư → m Na2CO3 : 65,72 > 54,28 ( Loại) Vậy chất tan chứa Na 2 CO 3 : x mol và NaHCO 3 : y mol Ta có hệ : ⎧x + y = 0,62 ⎧x = 0,1 ⎨ → ⎨ ⎩106x + 84y = 54,28 ⎩y = 0,52 Bảo toàn nguyên tố Na → n NaOH = 0,1.2 + 0,52 = 0,72 mol → x = 1,8 Câu 39: Đáp án A Ta có A : B = 29 : 18 → tổng số mắt xích của T là bội số của ( 29 + 18 )k = 47k ( với k là số nguyên dương) Tổng số liên kết peptit là 16 → k đạt max khi Z chứa 15 mắt xích ( ứng với 14 liên kết peptit) , Y chứa 2 mắt xích ( ứng với 1 liên kết peptit), X chứa 2 mắt xích (( ứng với 1 liên kết peptit) → 47k ≤ 2.2 + 2. 3 + 4. 15 → k ≤ 1,48 → k = 1 Quy đổi 3 peptit X, Y, Z thành một peptit G chứa 47 mắt xích gồm 29 A và 18 B, đông thời giải phóng ra 8 phân tử H 2 O. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Có n G = 0,29 : 29 = 0,01 mol 2X + 3Y + 4Z → 29A-18B + 8H 2 O MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com m G = m T - m H2O = 35, 97 - 0,01. 8. 18 = 34, 53 → M G = 34,53 0,01 = 3453 = 29. M A + 18. M B - 46. 18 → 29. M A + 18. M B = 42 81 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Thấy khi M = 75 ( Ala) thì M = 117 ( Val) → Vậy G là peptit chứa 29 Ala- 18 Val Trong 35,97 gam T đốt cháy sinh ra ( 0,29. 2 + 0,18. 5) = 1,48 mol CO 2 và ( 0,29. 5 + 0,18. 11- 46.2. 0,01 + 0,08. 2): 2 = 1,335 mol H 2 O → m' gam T đốt cháy sinh ra 0,74 mol CO 2 và 0,6675 mol H 2 O Câu 40: Đáp án A Thủy phân hết m gam hỗn hợp X gồm một số este được tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức → gọi công thức của X là RCOOR' Vì Ca(OH) 2 dư nên n CO2 = n ↓ = 0,345 mol 19,77 − 0,345.44 Có m Bình tăng = m CO2 +m H2O → n H2O = = 0,255 mol 18 Có n Na2CO3 = 0,105 mol → n NaOH = 0,21 mol Muối thu được dạng RCOONa: 0,21 mol →m muối = m C +m H + m O + m Na =12.( 0,345 +0,105) + 0,255.2 + 0,21.2.16 + 0,21.23 = 17,46 gam Vì este đơn chức nên n ancol =n axit = 0,21 mol Khi tham gia phản ứng tạo ete luôn có n H2O =0,5 ∑n anccol =0,105 mol → m ancol =m ete + m H2O = 6,51 + 0,105.18 =8,4 gam Bảo toàn khối lượng→ m este = m muối +m ancol -m NaOH = 17,46 + 8,4- 0,21. 40=17,64gam. ----- HẾT ----- DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN