Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC Câu 1: Đáp án D ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 2018 THPT KIM LIÊN- HÀ NỘI Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) LỜI GIẢI CHI TIẾT Bậc của amin thường được tính bằng số gốc hidrocacbon liên kết với nguyên tử Nitơ. ⇒ amin bậc I chứa gốc -NH 2 ⇒ các đồng phân cấu tạo thỏa mãn là: CH 3 CH 2 CH 2 NH 2 và CH 3 CH(NH 2 )CH 3 Câu 2: Đáp án B Poli (vinyl clorua) (PVC) được tổng hợp trực tiếp từ vinyl clorua. nCH 2 =CH-Cl Câu 3: Đáp án D xt,t ° ,p ⎯⎯⎯→ [-CH 2 -CH(Cl)-] n A. Benzyl axetat: CH 3 COOCH 2 C 6 H 5 + NaOH → CH 3 COONa + C 6 H 5 CH 2 OH. B. Metyl axetat: CH 3 COOCH 3 + NaOH → CH 3 COONa + CH 3 OH. C. Metyl propionat: C 2 H 5 COOCH 3 + NaOH → C 2 H 5 COONa + CH 3 OH. D. Tristearin: (C 17 H 35 COO) 3 C 3 H 5 + 3NaOH → 3C 17 H 35 COONa + C 3 H 5 (OH) 3 . Câu 4: Đáp án D Chọn D do Cu2+ / Cu > Ag+ / Ag ⇒ Ag không khử được ion Cu 2+ . Câu 5: Đáp án C Đối với các HCHC có số C xấp xỉ nhau thì nhiệt độ sôi: Axit > ancol > amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > hidrocacbon. Câu 6: Đáp án D A. CH 3 NH 2 + HCl → CH 3 NH 3 Cl. B. 2CH 3 NH 2 + H 2 SO 4 → (CH 3 NH 3 ) 2 SO 4 . C. 4CH 3 NH 2 + 9O 2 t° ⎯⎯→ 4CO 2 + 10H 2 O + 2N 2 . D. CH 3 NH 2 + H 2 → không phản ứng Câu 7: Đáp án D DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Thu được sản phẩm chứa N ⇒ chất ban đầu chứa N ⇒ chọn D. A, B và C sai vì chỉ chứa C, H và O. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 7 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 8: Đáp án A Câu 9: Đáp án C Câu 10: Đáp án A A. Polietilen được điều chế bằng cách trùng hợp etilen ⇒ chọn A. nCH 2 =CH 2 xt,t ° ,p ⎯⎯⎯→ (-CH 2 -CH 2 -) n . B. Xenlulozơ triaxetat được điều chế bằng cách este hóa xenlulozơ bằng anhidrit axetic. [C 6 H 7 O 2 (OH) 3 ] + 3(CH 3 CO) 2 O xt,t ° ,p ⎯⎯⎯→ [C 6 H 7 O 2 (OCOCH 3 ) 3 ] + 3CH 3 COOH. C. Poli (etylen-terephtalat) được điều chế bằng cách trùng ngưng etylen glicol và axit terephtalat. nHOCH 2 CH 2 OH + nHOOCC 6 H 4 COOH xt,t ° ,p ⎯⎯⎯→ (-OCH 2 CH 2 OOCC 6 H 4 COO-) n + 2nH 2 O. D. Nilon-6,6 được điều chế bằng cách trùng ngưng hexametylenđiamin và axit ađipic. nH 2 N(CH 2 ) 6 NH 2 + nHOOC(CH 2 ) 4 COOH Câu 11: Đáp án D A. CH 2 =CHCOOCH 3 + NaOH → CH 2 =CHCOONa + CH 3 OH. B. CH 3 COOCH=CHCH 3 + NaOH → CH 3 COONa + CH 3 CH 2 CHO. C. HCOOCH=CH 2 + NaOH → HCOONa + CH 3 CHO. D. CH 3 COOCH=CH 2 + NaOH → CH 3 COONa + CH 3 CHO. Câu 12: Đáp án C Câu 13: Đáp án D Anđehit no, mạch hở ⇒ π C=C = 0; v = 0 ⇒ k = π C=O . Lại có: k = (2n + 2 – m) ÷ 2 = 2 (vì 2[O] ⇄ 2 -CHO ⇄ 2π C=O ). ||⇒ m = 2n – 2 Câu 14: Đáp án B : ● NaCl (X 1 ): NaCl → Na + + Cl – || Na + và Cl – đều trung tính. ||⇒ NaCl trung tính ⇒ cho dung dịch có pH = 7 ⇒ không thỏa. ● Na 2 CO 3 (X 2 ): Na 2 CO 3 → 2Na + + CO 3 2– || Na + trung tính. CO 3 2– + H 2 O ⇄ HCO 3 – + OH – ⇒ CO 3 2– có tính bazơ. ||⇒ Na 2 CO 3 có tính bazơ ⇒ cho dung dịch có pH > 7 ⇒ thỏa mãn. ● NH 4 Cl (X 3 ): NH 4 Cl → NH 4 + + Cl – || Cl – trung tính. NH 4 + + H 2 O ⇄ NH 3 + H 3 O + ⇒ NH 4 + có tính axit. ||⇒ NH 4 Cl có tính axit ⇒ cho dung dịch có pH < 7 ⇒ không thỏa. xt,t ° ,p ⎯⎯⎯→ [-HN(CH 2 ) 4 NHOC(CH 2 ) 4 CO-] n + 2nH 2 O. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ● CH 3 COONa (X 4 ): CH 3 COONa → CH 3 COO – + Na + || Na + trung tính. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 8 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER