Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định CH 3 COO – + H 2 O ⇄ CH 3 COOH + OH – ⇒ CH 3 COO – có tính bazơ. ||⇒ CH 3 COONa có tính bazơ ⇒ cho dung dịch có pH > 7 ⇒ thỏa mãn. ● AlCl 3 (X 5 ): AlCl 3 → Al 3+ + 3Cl – || Cl – trung tính. Al 3+ + H 2 O ⇄ Al(OH) 2+ + H + ⇒ Al 3+ có tính axit. ||⇒ AlCl 3 có tính axit ⇒ cho dung dịch có pH < 7 ⇒ không thỏa. ⇒ X 2 và X 4 thỏa mãn Câu 15: Đáp án B n CH3COOH = 0,05 mol; n CH3COOC2H5 = 0,025 mol. CH 3 COOH + C 2 H 5 OH (H 2 SO 4 đặc, t o )⇄ CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 O. ||⇒ H = 0,025 ÷ 0,05 × 100% = 50% Câu 16: Đáp án A gt ⇒ X có dạng C a H 2a+2 O b (a ≥ b). Phương trình cháy: ► C a H 2a+2 O b + (1,5a – 0,5b + 0,5)O 2 → aCO 2 + (a + 1)H 2 O. ⇒ 1,5a – 0,5b + 0,5 = 3,5 ⇒ 1,5a – 0,5b = 3 ⇒ a = 2 + b 3 ≥ b. ⇒ b ≤ 3 || Mặt khác, a nguyên ⇒ b ⋮ 3 ⇒ b = 3; a = 3 ⇒ C 3 H 8 O 3 Câu 17: Đáp án B X tác dụng được với NaOH ⇒ chứa ít nhất COO ⇒ chứa ít nhất 2[O] ⇒ CTPT thỏa mãn là C 2 H 4 O 2 || Mặt khác, X tác dụng được với NaHCO 3 . ⇒ CTCT thỏa mãn là CH 3 COOH ⇒ tên gọi của X là axit axetic Câu 18: Đáp án A 26,7(g) X + ?HCl → 37,65(g) Muối || Bảo toàn khối lượng: m HCl = 10,95(g). ⇒ n X = n HCl = 0,3 mol ⇒ M X = 26,7 ÷ 0,3 = 89 (H 2 N(CH 2 ) 2 COOH) Câu 19: Đáp án A CO hay H 2 cũng lấy đi [O] trong oxit theo tỉ lệ 1 : 1. {CO; H 2 } + [O] → {CO 2 ; H 2 O} ⇒ n X phản ứng = n O phản ứng . Bảo toàn khối lượng: m O phản ứng = 36,1 – 28,1 = 8(g). ► n X phản ứng = 0,5 mol ⇒ V X phản ứng = 11,2 lít Câu 20: Đáp án A DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đặt n Cu 2+ = b || Do Fe2+ / Fe > Cu2+ / Cu > Fe3+ / Fe 2+ . ⇒ xảy ra phản ứng theo thứ tự: Fe + 2Fe 3+ → 3Fe 2+ || Fe + Cu 2+ → Fe 2+ + Cu Trang 9 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ● Bảo toàn khối lượng: m Fe + m X = m Y + m Cu || m X = m Y . ⇒ m Fe = m Cu = 0,2 × 56 = 11,2(g) ⇒ n Cu 2+ = n Cu = 0,175 mol. Bảo toàn nguyên tố Fe: n Fe(NO3)2 = (0,2 + a) mol. Bảo toàn gốc NO 3 : 0,175 × 2 + 3a = 2 × (0,2 + a) ⇒ a = 0,05 mol Câu 21: Đáp án B ● k = (2 × 8 + 2 – 10) ÷ 2 = 4 ⇒ không chứa π C=C ngoài vòng benzen. ● Phản ứng với Na không phản ứng với NaOH ⇒ OH không gắn trực tiếp lên vòng benzen. ||⇒ các dẫn xuất benzen thỏa mãn là: o, m, p – CH 3 C 6 H 4 CH 2 OH, C 6 H 5 CH 2 CH 2 OH và C 6 H 5 CH(OH)CH 3 Câu 22: Đáp án B Do hỗn hợp gồm các cacbohidrat ⇒ quy về C n (H 2 O) m . ► Phương trình cháy: C n (H 2 O) m + nO 2 → nCO 2 + mH 2 O. ⇒ n C = n O2 = 0,1125 mol || m = m C + m H2O ||⇒ m = 0,1125 × 12 + 1,8 = 3,15(g) Câu 23: Đáp án C 4HNO 3 + 3e → NO + 3NO 3 – + 2H 2 O ⇒ n HNO3 = 4n NO = 1,2 mol Câu 24: Đáp án C Nhìn 4 đáp án ⇒ mạch hở. Giả sử n CO2 = 1 mol ⇒ n H2O = 2 mol. n amin = (n H2O – n CO2 ) ÷ 1,5 = 2 / 3 mol ⇒ C tb = 1 ÷ 2 / 3 = 1,5. ||⇒ 2 amin là CH 3 NH 2 và C 2 H 5 NH 2 Câu 25: Đáp án B Các kim loại thỏa mãn là Fe, Mg, Al, Na và Ba ⇒ chọn B. Câu 26: Đáp án D PVC hay Poli (vinyl clorua) là (C 2 H 3 Cl) n hay C 2n H 3n Cl n . ► 1 mắt xích ứng với n = 1 ⇒ CT của 1 mắt xích: C 2 H 3 Cl. kC 2 H 3 Cl + Cl 2 → C 2k H 3k–1 Cl k+1 + HCl. ( ) ( ) ( ) 35,5. k + 1 ||⇒ %m Cl = 12.2k + 1. 3k − 1 + 35,5, k + 1 ⇒ trung bình 1 phân tử Cl 2 tác dụng với 2 mắt xích Câu 27: Đáp án A Saccarozơ + H 2 O H + ⎯⎯→ Glucozơ + Fructoz × 100% = 66,7% ⇒ k ≈ 2 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 10 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)