Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bảo toàn nguyên tố Hidro: n NH4 + = (1,3 – 0,6 × 2 – 0,01 × 2) ÷ 4 = 0,02 mol. Bảo toàn điện tích: n Mg 2+ = (1,3 – 0,02 – 0,25 × 2) ÷ 2 = 0,39 mol. ► m = 0,39 × 24 + 0,25 × 64 + 0,02 × 18 + 1,3 × 35,5 = 71,87(g) Câu 31: Đáp án A X là C 6 H 5 NH 2 , Y là NH 3 , Z là C 2 H 5 NH 2 , T là C 6 H 5 OH Câu 32: Đáp án D Quy E về Ala–Gly–Gly, HCOOH và CH 2 với số mol x, y và z ⇒ n NaOH = 3x + y = 0,45 mol. ● Muối gồm C 2 H 4 NO 2 Na: 2x mol; C 3 H 6 NO 2 Na: x mol; HCOONa: y mol và CH 2 : z mol. ||⇒ n O2 = 2,25 × 2x + 3,75x + 0,5y + 1,5z = 1,125 mol. Bảo toàn nguyên tố Na, C và H: n Na2CO3 = 1,5x + 0,5y; n CO2 = 5,5x + 0,5y + z; n H2O = 7x + 0,5y + z. ⇒ m CO2 + m H2O = 44(5,5x + 0,5y + z) + 18(7x + 0,5y + z) = 50,75 gam ||► Giải hệ có: x = 0,1 mol; y = 0,15 mol; z = 0,15 mol ⇒ ghép vừa đủ 1 CH 2 cho HCOOH ⇒ peptit là Gly 2 Ala và Y là CH 3 COOH ⇒ muối có PTK nhỏ nhất là CH 3 COONa ||⇒ m CH3COONa = 0,15 × 82 = 12,3 gam Câu 33: Đáp án C 12n Axit no, 2 chức có dạng C n H 2n–2 O 4 ⇒ %C = > 30%. 14n + 62 ||⇒ n > 2. Lại có, n H2O = 0,45 mol > n CO2 = 0,35 mol ⇒ X, Y no, mạch hở. ● Đặt n axit = x; ∑n X,Y = y ⇒ n E = x + y = 0,2 mol; n CO2 – n H2O = x – y = – 0,1 mol. Giải hệ có: x = 0,05 mol; y = 0,15 mol. Bảo toàn nguyên tố Oxi: n O/E = 0,35 mol. ⇒ số O X,Y = (0,35 – 0,05 × 4) ÷ 0,15 = 1 ⇒ X, Y là ancol no, đơn chức, mạch hở. ● Đặt số C trung bình của X, Y là m (m > 1) ⇒ n CO2 = 0,05n + 0,15m = 0,35 mol. ⇒ n = 3 và m = 4 / 3 ⇒ X là CH 3 OH, Y là C 2 H 5 OH. Đặt n X = a; n Y = b. ⇒ a + b = 0,15 mol; a + 2b = 0,15 × 4 / 3 ||⇒ giải hệ có: a = 0,1 mol; b = 0,05 mol. ► Dễ thấy khối lượng lớn nhất khi các ancol đều phản ứng tạo este 1 chức. ||⇒ 0,03 mol CH 2 (COOH)(COOCH 3 ) và 0,01 mol CH 2 (COOH)(COOC 2 H 5 ). m = 0,03 × 118 + 0,01 × 132 = 4,86(g) ⇒ chọn C. Chú ý: hợp chất có chứa chức este không nhất thiết phải thuần chức!. Câu 34: Đáp án C DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN k = 6 = 1 vòng benzen + 2π C=O ⇒ X không chứa π C=C ngoài vòng benzen. Dễ thấy X là HCOOC 6 H 4 CH 2 OOCH ⇒ Y là HCOONa, Z là NaOC 6 H 4 CH 2 OH. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ||⇒ T là HOC 6 H 4 CH 2 OH ⇒ C sai vì T tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1 : 1 Câu 35: Đáp án D Do NaOH + X → kết tủa ⇒ X chứa muối Ca(HCO 3 ) 2 . Có 2 TH: ( ) 2 ( ) ⎧ ⎪NaOH + Ca HCO3 → NaHCO3 + CaCO3 ↓ + H2O ⎨ ⎪⎩ 2NaOH + Ca HCO3 → Na 2 2CO3 + CaCO3 ↓ + 2H2O ► Cần "tối thiểu" NaOH nên ta lấy TH1 ⇒ n Ca(HCO3)2 = n NaOH = 0,1 mol. n CaCO3 = 0,5 mol || Bảo toàn nguyên tố Cacbon: n CO2 = 0,7 mol. ● Lại có: Tinh bột → Glucozơ → 2C 2 H 5 OH + 2CO 2 ↑ ||⇒ m = 0,7 ÷ 2 ÷ 0,75 × 162 = 75,6(g) Câu 36: Đáp án C Bảo toàn khối lượng: m CH4 ban đầu = m X = 0,08 × 5 × 2 = 0,8(g). ⇒ n CH4 ban đầu = 0,8 ÷ 16 = 0,05 mol || Lại có: n π sinh ra = ∆n. ||⇒ n Br2 phản ứng tối đa = n π sinh ra = 0,03 mol ⇒ m Br2 = 4,8(g) Câu 37: Đáp án A (a) Cl 2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H 2 O. (b) T = n n NaOH CO2 = 1,5 ⇒ sinh ra 2 muối Na 2 CO 3 và NaHCO 3 . (c) 2KMnO 4 + 16HCl đặc → 2KCl + 2MnCl 2 + 5Cl 2 ↑ + 8H 2 O. (d) Fe 2 O 3 + Cu → 2FeO + CuO ⇒ còn dư Fe 2 O 3 ⇒ Quy về: FeO, Fe 2 O 3 và CuO ||⇒ tan tạo FeCl 2 , CuCl 2 và FeCl 3 . (e) CuO + 2HNO 3 → Cu(NO 3 ) 2 + H 2 O. (f) 2KHS + 2NaOH → K 2 S + Na 2 S + 2H 2 O. ⇒ (d) và (e) không thỏa Câu 38: Đáp án B Tại anot chỉ có H 2 O bị điện phân dù ở t(s) hay 2t(s). ► Xét tại t(s): 2H 2 O → 4H + + O 2 + 4e ||⇒ n O2 = a mol ⇒ n e = 4a mol. ► Xét tại 2t(s): n e = 8a mol; n O2 = 2a mol < 2,5a mol ⇒ còn H 2 (⇒ D đúng) ⇒ n H2 = 0,5a mol. Xét quá trình điện phân ở 2 cực: DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN – Catot: M 2+ + 2e → M || 2H 2 O + 2e → 2OH – + H 2 . – Anot: 2H 2 O → 4H + + O 2 + 4e. Bảo toàn electron: n M 2+ = (8a – 0,5a × 2) ÷ 2 = 3,5a mol (⇒ A đúng). MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

 • Page 1 and 2:

  Bộ đề thi thử THPT QG 2018 C

 • Page 3 and 4:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 5 and 6:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 7 and 8:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 9 and 10:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 11 and 12:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 13 and 14:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 15 and 16:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 17 and 18:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 19 and 20:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 21 and 22:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 23 and 24:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 25 and 26:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 27 and 28:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 29 and 30:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 31 and 32:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 33 and 34:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 35 and 36:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 37 and 38:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 39 and 40:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 41 and 42:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 43 and 44:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 45 and 46:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 47 and 48:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 49 and 50:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 51 and 52:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 53 and 54:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 55 and 56:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 57 and 58:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 59 and 60:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 61 and 62:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 63 and 64:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 65 and 66:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 67 and 68:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 69 and 70:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 71 and 72:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 73 and 74:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 75 and 76:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 77 and 78:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 79 and 80:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 81 and 82:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 83 and 84:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 85 and 86:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 87 and 88:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 89 and 90:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 91 and 92:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 93 and 94:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 95 and 96:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 97 and 98:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 99 and 100:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 101 and 102:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 103 and 104:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 105 and 106:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 107 and 108:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 109 and 110:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 111 and 112:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 113 and 114:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 115 and 116:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 117 and 118:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 119 and 120:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 121 and 122:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 123 and 124:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 125 and 126:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 127 and 128:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 129 and 130:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 131 and 132:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 133 and 134:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 135 and 136:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 137 and 138:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 139 and 140:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 141 and 142:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 143 and 144:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 145 and 146:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 147 and 148:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 149 and 150:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 151 and 152:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 153 and 154:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 155 and 156:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 157 and 158:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 159 and 160:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 161 and 162:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 163 and 164:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 165 and 166:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 167 and 168:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 169 and 170:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 171 and 172:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 173 and 174:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 175 and 176:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 177 and 178:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 179 and 180:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 181 and 182:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 183 and 184:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 185 and 186:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 187 and 188:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 189 and 190:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 191 and 192:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 193 and 194:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 195 and 196:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 197 and 198:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 199 and 200:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 201 and 202:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 203 and 204:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 205 and 206:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 207 and 208:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 209 and 210:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 211 and 212: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 213 and 214: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 215 and 216: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 217 and 218: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 219 and 220: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 221 and 222: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 223 and 224: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 225 and 226: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 227 and 228: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 229 and 230: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 231 and 232: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 233 and 234: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 235 and 236: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 237 and 238: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 239 and 240: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 241 and 242: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 243 and 244: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 245 and 246: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 247 and 248: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 249 and 250: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 251 and 252: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 253 and 254: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 255 and 256: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 257 and 258: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 259 and 260: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 261: https://twitter.com/daykemquynhon p
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER