Views
2 months ago

Damming at gunpoint (karen Version)

y,DRok;w>ul.w&H;wz. 35

y,DRok;w>ul.w&H;wz. 35 [D. cd. *DR AeD. *H >A10IAy,DR ok; w> vD> vX rk> }wDR uD> &h. A2004

36 wrX>xHvXudscd.xD; ok; *H> bg [J td. tg xD. w csK; wkR CD b. R 'H; A1992AeH. b. M.AvX rk> }wDR uD> &h. ‘D w tylRAy,DR bh. ok; tvD> td. 0J 10A wDR RIAud; vD eH. ‘J; vX ok; w> vD> t*R wz. w> qSX mtDR Ek ql rk> }wDRuD> &h. ylR A’D; rR 0J w> ud> cg ‘k;,R &J. uJ sR w z. vD RIAzJM.t cg ok; tvD> w z. td. bl; ‘D; uJs rk> z. w A(bHvh=z. yl. =z. yl .)AM. vD RIAvX uvHRpd; wcDtok; w> vD> u td. AzS.*DR zJ ylR M. ’D; [H; M> w> tD. w> tDvXAz&J vdm uds t}wDR yl RAvX vX> ‘d. wcDM. vD RIA y,DR ok; xD. M> ‘k; pDR x. zJ AtD; uxdbX. A1992AeH. 0H RAym vDR tg xD. tok; wz. p; xD. vX Ajz. *DR ‘D; A’D; qlCd. vdm tuX> uds cd. M.vDRIAy,DR ok; tw> qJ; ud s; tuJs tHR ‘k; td. xD. 0J w> uDw> cJvX A’l o 0D wz. zd rh> R rh> *hR tw> A Ch> xD. uhR vDR vX Az. yl. uvHR xH; 'D; uvHR ql pd; AxD. ‘D; ql wD tl uD> &h. u0DR [D. t ylR t*D> 'd. r; M. vD RIA uJs w z. w> ym vDR rh. yd> [D. vm wz. A’D; Ay,DRok; [; A0hR 0DR xD vX bd tuJs w> bH .w > bX t*D> M. vD RIA rk> }wDR uD> &h. [D. u0DR tH RAvDR b. vX Ay,DR ok; Ark> xD. uvHR xH; ok; [D. u0DR ‘d. A(t a&S;awmifwdkif;ppfXmecsKyf)A t w> yX tylR vD RIAzJok; y’d. rR w> ywkm w> ‘k; ‘D; ‘l. u vkm t ok; vX A[D. u0DR t*R w z. 0HR tvD> cH Aok; vX A[D. u0DR t*R wz. w> qSX tDR ql }wDR rk> [D. u 0DR tylR A’D; w> tHR y. Ck m'. vJm Aok; ‘D; vX ttd. vX ApuJ uD> ‘d. t[D. u0DR tylRwz. M. vD RI 14 A p; xD. vX A1992AeH. ‘D; wkR vDR qX uwD> cJ tHR M. vX ttd. A10 wD RM. tg xD. 0J wkR vXA54AwDR vX rk> }wDR uD> &h. ‘D w tylR bh. vH vD RIA( bs;pJtg xD .eD. *H> A2)A w> xD ‘g w> yl xD. vD xD. twuGD. w z. zJA1997eH.M. Ay,DR ok; rR tg xD. tok; w> vD> zJ A’G J. vd uD> q. tylR M. vDRIA[D. u0DR tH RAp; xD. A1995AtvD> zJ cH uJ xD. w> vD> t&h ‘d. vX Aok; uh A1A’D; ok; uh A3 t *D> M.vDRIAvX w> M. t CdA p; xD. A1997eH. M.Ay,DR ok; rR 0J ‘. A’k; ,R &J. uJ sR vX tud; 0J vXA?v 0D ‘k; ,R&J.uJsRA= a&v+dif;ppfqifa&; /AM.vDRIA’k;,R &J. sR uJ tHR >’fod; rh Au rR yDs uG Hm [D. u0DR ‘D; AcH y wD> wywD> M.rh> 'f od; u ol. vDR w> ok; vD> wz. AvX u ‘D ‘X o A ok; t w> yD; w> vD ‘D; w> tD. tudsR Ekm ursX> ‘l o0D zd zdwz. vX t w> zD. wH> pD SR wH> vm t zD 14 AvX A K H RG Atw>ym zsgArhRA2001A?etzA’D; ‘H. ch. bH. th. At vHm [h. w> u vk> ql ‘lo0D wz./AAu - wL> A2001=u A t ylR ym Ckm ‘D; Ae t z t ok; vX t [l; *JR vX rk> }wDR uD> &h. tylRAvX t ok; w> vD> td. vXAuvh 0h> ApuJ uD> ‘d. tylR M. vDRI

KAREN
Karen Finney
karen skeels karen skeels - Arbonne
SMALL DAMS
Karen Wendel
Karen A. Horcher - Sotonsom.com
Living with Dams - Association of State Dam Safety Officials
DAM Catalogue6
Sand Dams
DAM Group Brochure, English
DAM Technical Notebook - Mapei