Views
3 months ago

Damming at gunpoint (Burmese Version)

J oH oH vG if a & u m w

J oH oH vG if a & u m w m pD rH ud ef ; rs m ; vGifjrpfonf 2800 uDvdkrDwm (1350) rkdif &Snfvsm;onf? ‚onf ta&SŒ awmiftm&SwGif t&SnfqHk;jrpfjzpfonf? a&umwmrsm; rwnfaqmuf&ao; onfh jrpfvnf;jzpfonf? oHvGifjrpf. jrpfzsm;cH&mt&yfrSm w±kwfjynf. taemufzuf wdAufjynfe,fta&SŒzufa'owGifjzpfonf? ‚jrpf.t&Snfw0ufrSm w±kwfjynf taemufawmifa'otwGif;wGif&Sdum usefw0ufrSm jrefrmjynfxJwGif&Sd onf? wdkif;&if;om;vlrsKd;rsm; aexdkif&me,fajrrsm;tm; jzwfI pD;qif;v#uf&Sdonf? oHvGifjrpf. tpdwftydkif; tenf;tusOf;rSm xdkif;jrefrme,fpyfjzpfonf? oHvGifjrpfonf jrefrmjynf yifv,fa&ydkifeufjzpfonfh uy`vDyifv,fxJodk@ pD;qif;oGm;onf? oHvGifjrpf . wESpftwGif; yifv,fxJodk@ pD;qif;oGm;onfh a&xkxnf yrm%rSm y#rf;r#tm;jzifh 124 000 000 000 ukArDwm&Sdonf [kqdkygonf? 19&0 q,fpkESpf tukefydkif;up+yD; *syefjynfESifh =opa=w;vsm;EdkifiHrsm;rS twdkifyifcH ukrÜ%Drsm;ESifh xdkif;EdkifiH/ jrefrmEdkifiHrsm;rS at*sifpDrsm; yl;aygif;=uum oHvGifjrpfay:Y }uD;rm;onfha&umwmrsm; wnfaqmuf&ef jzpfEdkifajc &Sd§r&Sdudk pl;prf;&ef t"duusonfh avhvmr_rsm;ufdk t}udrf}udrf ðyvkyfcJhygonf? 2 xdkif;EdkifiH. v#yfppfpGrf;tifxkwfvkyfa&;tm%mydkiftzGJ@ EGAT u 1981-ckESpfwGif oHvGiftxufydkif;a&umwmESifh atmufydkif;a&umwmESpfckudk wnfaqmuf&ef pwif pDrHcJhonf? xdka&umwmrsm; wnfaqmuf&efae&mrSm xdkif;EdkifiHESifhjrefrmEdkifiH xdpyf v#uf&Sdonfhe,fpyf oHvGifjrpfay:wGif&Sd+yD; uDvdkrDwm 120 tus,ft0ef;&Sdonf? Te,f pyfrSm xdkif;EdkifiHY r,fa[mifaqmifjynfe,f/ r,fp&D;,ef;c±dkifYjzpf+yD; jrefrmEdkifiHbufrSmrl u&ifjynfe,fjzpfygonf? 2 *syefonf jrefrmjynfa&umwmwnfaqmufa&;wGif 'kwd,urBmppf}uD;t+yD; ppfav#mfa=u;tjzpf ay;tyfum yg0ifywfoufcJ honf? 196&-ckESpfwGif *syefonf u,m;jynfe,fxJwGif bDvl;acsmif; a&umwmESifh v#yfppf"gwftm;ay;puf±Hkudk wnfaqmufay;c honf? bDvl;acsmif;onf oHvGifjrpfxJodk@ pD;0ifaeonfh aygifjrpf. jrpfvufwufwckjzpfonf? aorif;wrefa&umwm 15

J oHvGifa&umwmpDrHudef;rsm; 1996-ckESpf ZlvdkifvwGif xdkif;tpdk;&onf jrefrmppftpdk;&ESifh em;vnfr_ pmc|efawmf MOU wckudk vufrSwfa&;xdk;cJ hygonf? Tpmc|efawmft& aemiftem*wfwGif ppftpdk;& ESifh yl;aygif;+yD; a&umwmwnfaqmuf&ef jzpfEdkifacs&Sda=umif;? 2010-ckwGif xdkif;EdkifiH onf jrefrmEdkifiHrS v#yfppf"gwftm; 1500 (MW) udk 0,f,loGm;&ef ponfjzifh xdkif;EdkifiHrS xkwfjyefa=unmcJhonf? EGAT onf txufyg a&umwmrsm;udk wnfaqmuf&ef twGuf &if;ESD;jrKyfESHaiG tar&duefa':vm oef;axmifaygif; (5²5 oef;)xnfh0if&ef pDrH xm;onf? 2012-ckESpfwGif Ta&umwmrsm;rS xdkif;EdkifiHodk@ v#yfppf"gwftm;rsm;udk pwifay;oGif;rnfjzpfonf? oHvGifa&umwmrsm; wnfaqmufa&;onf xdkif;EdkifiH. }uD;rm;aom&nfrSef;csufjzpfonfh ta&SŒawmiftm&S pGrf;tifuGef,uf wnfaqmufa&; ESifh wdkuf±kdufqufEG,faeygonf? EGAT u Ta&umwmESpfckudk xdkif;-jrefrme,fpyf oHvGifjrpfay:Y wnfaqmuf&ef a±G;cs,fcJhojzifh EdkifiHwumb¾maiGacs;ay;a&;tzGJ@rsm;xHrS acs;aiGrsm;&&Sd&ef ydkI vG,fulaprnf? 3 EdkifiHwumaiGacs;ay;a&;tzGJ@rsm;u jrefrmjynfonf yGifhvif;r_r&Sdjcif;/ qufvuf+yD; pD;yGm;a&;ydwfqdk@r_cHae&jcif;ESifh EdkifiHwGifvHk+cHKr_r&Sdjcif; ponfh tcsuftvuf rsm;a=umifh pdk;&drfruif;jzpf=uonf? ADB tm&SzGH@®z;a&;b%fuvnf; Ta&umwmrS xdkif;EdkifiHodk@ v#yfppf"gwftm; ydk@v$wf&eftwGuf vdktyfonfh yg0geef;}udK;rsm; oG,fwef; &mwGif ukefusrnfhaiGudk axmufyHhoGm;&ef pDpOfv#uf&Sdonf? Tb¾maiG axmufyhHr_rSm rJacgifjrpf0Srf;a'o v#yfppfpGrf;tm; tjyeftvSef qufEG,faer_r[mpDrHudef;. wpdwf wa'oyifjzpfonf? jrefrmppftpdk;&uvnf; oHvGifa&umwm pDrHudef;wGif yg0if+yD; &if;ESD;jrKyfESH=u&ef tjcm; ASEAN EdkifiHrsm;udk tm;ay;wkdufwGef;v#uf &Sdonfudk od&yg onf? 4 EGAT u TpDrHcsuftwGuf &if;ESD;jrKyfESH=u&ef tar&duefa':vmoef;aygif; (950) eD;yg;udk cGifhðyowfrSwfxm;+yD;jzpfonf? TpDrHcsuftwGuf EGAT u rdrd. aiGyifaiG&if;udk yxr&if;ESD;jr‡KyfESH&efvnf;aumif;/ ''bonds'' [kac:onfh aiGpkvufrSwfrsm;udkxkwf+yD; a&mif;csIvnf;aumif; rwnfoGm;&eftqifoifhjzpfae+yDjzpfonf? 3 befaumufydkŒpf 'DZifbmv 3 &uf 2002 ckESpfxkwfonfh owif;pmwGif “jrefrmjynfonfa&um wmpDrHudef;ukd xdkif;EdkifiHESifhvufwG JjyD;vkyfaqmif&ef” [laomaqmif;yg;wGifyg&SdcJ honf? 4 uarBm'D;,m;EdkifiHwGifusif;ycJ honfh 0ef}uD;tqifh ASEAN tpnf;ta0;wGifoef;a±$onf ASEAN EdkifiHrsm;tm; oHvGifa&umwmwnfaqmufa&;wGif yg0if+yD;&if;ESD;jr‡yfESH}u&efEd_;aqmf wdkufwGef;c honf? 16 u&ifjrpfacsmif;rsm;apmifh=unfhavhvma&;tzGJŒ

Damming at gunpoint (karen Version)
No Holidays for the Burmese
Flow - Burmese - IUCN
Damming at gunpoint(English Version)
Burmese - the NSW Multicultural Health Communication Service
SMALL DAMS
Oldest Burmese Group - startts
The Contraceptive Implant Factsheet - in Burmese
Burmese Language - RITELL
Indo-Burmese forests (PDF, 695 KB) - BirdLife International
Conduits through Embankment Dams - Association of State Dam ...
DAM-LR Flyer (PDF)
SHAMOKIN DAM BOROUGH COUNCIL
Grand Coulee Dam
DAM Leaflet - Mapei
Public Safety Around Dams
The World Bank and Dams
Federal Guidelines for Dam Safety
Overtopping Protection for Embankment Dams
Flood Overtopping Failure of Dams
DAM Workshop - ERCOT.com
Impacts of Large Dams
Building of the Oroville Dam
Lincoln County Flooding at Dam
Version
Version
Ohio 2010 Dam Safety Annual Report - Association of State Dam ...
Condit Dam Removal Condit Dam Removal - Access Washington
Nerang River - Hinze dam - Upstreampaddle
Dam Churchman Brook - Water Corporation