Views
6 months ago

700 bài tập chuyên đề HÀM SỐ có lời giải chi tiết - Thầy Hùng (267 trang)

https://app.box.com/s/9otci0x027l0oe71fe3lpeh1323gkxok

700 bài tập chuyên đề HÀM SỐ có lời giải chi tiết - Thầy Hùng (267

700 bài tập chuyên đề HÀM SỐ file word lời giải chi tiết MỤC LỤC 28 bài tập - Ôn tập về Đạo hàm - File word lời giải chi tiết ..................................................................... 2 34 bài tập - Tính đồng biến, nghịch biến của Hàm số (Phần 1) - File word lời giải chi tiết .................. 10 28 bài tập - Tính đồng biến, nghịch biến của Hàm số (Phần 2) - File word lời giải chi tiết .................. 21 14 bài tập - Tính đồng biến, nghịch biến của Hàm số (Phần 2) - File word lời giải chi tiết .................. 30 36 bài tập - Cực trị của hàm số (Phần 1, cơ bản) - File word lời giải chi tiết ......................................... 35 38 bài tập - Cực trị của hàm số (Phần 2, Hàm bậc 3) - File word lời giải chi tiết .................................. 44 40 bài tập - Cực trị của hàm số (Phần 3, Hàm trùng phương) - File word lời giải chi tiết ..................... 56 37 bài tập - Luyện tập về Cực trị hàm số - File word lời giải chi tiết ..................................................... 67 35 bài tập - Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của Hàm số (Phần 1) - File word lời giải chi tiết.................... 80 36 bài tập - Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của Hàm số (Phần 2) - File word lời giải chi tiết.................... 87 54 bài tập - TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ - File word lời giải chi tiết ....................................... 98 29 bài tập - Luyện tập về Tiệm cận - File word lời giải chi tiết ........................................................... 111 30 bài tập - Nhận diện đồ thị hàm số (Phần 1) - File word lời giải chi tiết .......................................... 120 25 bài tập - Nhận diện đồ thị hàm số (Phần 2) - File word lời giải chi tiết .......................................... 135 19 bài tập - Nhận diện đồ thị hàm số (Phần 3) - File word lời giải chi tiết .......................................... 148 22 bài tập - Nhận diện đồ thị hàm số (Phần 4) - File word lời giải chi tiết .......................................... 161 36 bài tập - Tương giao hàm bậc 3 - File word lời giải chi tiết ............................................................ 177 26 bài tập - Tương giao hàm trùng phương - File word lời giải chi tiết ............................................... 191 19 bài tập - Tương giao hàm phân thức - File word lời giải chi tiết ..................................................... 203 17 bài tập - Luyện tập về Tương giao - File word lời giải chi tiết ........................................................ 212 35 bài tập - Tiếp tuyến của đồ thị hàm số (Phần 1) - File word lời giải chi tiết ................................... 221 43 bài tập - Tiếp tuyến của đồ thị hàm số (Phần 2) - File word lời giải chi tiết ................................... 230 35 bài tập - Kiểm tra chuyên đề HÀM SỐ (Đề 01) - File word lời giải chi tiết ................................... 244 39 bài tập - Kiểm tra chuyên đề HÀM SỐ (Đề 02) - File word lời giải chi tiết ................................... 254

 • Page 2 and 3: 28 bài tập - Ôn tập về Đ
 • Page 4 and 5: A. 2 y' 2y 2 0 B. 2 2 y' y 2 0
 • Page 6 and 7: HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1. Chọ
 • Page 8 and 9: Câu 18. Chọn đáp án C 1 1 y'
 • Page 10 and 11: 34 bài tập - Tính đồng biế
 • Page 12 and 13: C. Hàm số nghịch biến trên
 • Page 14 and 15: Câu 26. Cho hàm số y x 1 . Hã
 • Page 16 and 17: Câu 1. Chọn đáp án D 2 Ta có
 • Page 18 and 19: 0 1 2 x x 2 x Xét ý D ta có
 • Page 20 and 21: y x x y x x x x 4 2 3 2 2 3 '
 • Page 22 and 23: A. 2 m 2 B. Câu 12. Hàm số m 2
 • Page 24 and 25: Câu 1. Chọn đáp án A Ta có 2
 • Page 26 and 27: Ta có y ' 2m 1cos x 3 m. Đặt
 • Page 28 and 29: Có bài sẽ tồn tại Câu 21.
 • Page 30 and 31: 14 bài tập - Tính đồng biế
 • Page 32 and 33: Câu 1. Chọn đáp án A Xét hà
 • Page 34 and 35: m 1 0 m 1 y ' 0 x ;2 m 2.
 • Page 36 and 37: 3 2 Câu 9. Hàm số y x 10x 17x
 • Page 38 and 39: B. Hàm số trên có 2 điểm c
 • Page 40 and 41: HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1. Chọ
 • Page 42 and 43: 4 2 x 3x 3 Với y x 2 y ' x
 • Page 44 and 45: 38 bài tập - Cực trị của h
 • Page 46 and 47: 3 2 Câu 19. Cho hàm số y 4x m
 • Page 48 and 49: Câu 37. Cho hàm số có bảng b
 • Page 50 and 51: A 1;6 , B1;2 nên AB Câu 6. Ch
 • Page 52 and 53:

  m x1 x2 6 1 GT x1x2 4 x1 2x2

 • Page 54 and 55:

  Do đó x1 y2 x2 y1 4.24 2.20 5

 • Page 56 and 57:

  +) Hàm số đã cho đạt cực

 • Page 58 and 59:

  Câu 18. Cho hàm số y x 4 2mx 2

 • Page 60 and 61:

  A. 6 9 ; 2 4 B. 0;4 C. 6 7

 • Page 62 and 63:

  Ta có 4 2 3 x 0 y x 2x 4 y '

 • Page 64 and 65:

  Câu 21. Chọn đáp án D x 0 y

 • Page 66 and 67:

  x 0 y ' x 2 3m 1 x y ' 0 1

 • Page 68 and 69:

  3 2 x 3x A. y 2x B. 3 2 C. 3 2 x

 • Page 70 and 71:

  B. Nếu f ' x 0 và f '' x 0

 • Page 72 and 73:

  A. m 1 B. m 1 C. 1m 5 D. m 5 C

 • Page 74 and 75:

  Câu 9. Chọn đáp án C a0 x 1

 • Page 76 and 77:

  Khi đó: x1x 210 0 2 m 10 0 m

 • Page 78 and 79:

  Do đó điểm cực đại là A

 • Page 80 and 81:

  35 bài tập - Giá trị lớn nh

 • Page 82 and 83:

  A. Hàm số đã cho đạt GTNN t

 • Page 84 and 85:

  Câu 1. Chọn đáp án A HƯỚNG

 • Page 86 and 87:

  Vậy GTNN của hàm số trên 2;

 • Page 88 and 89:

  A. 1 B. −7 C. −1 D. −10 Câu

 • Page 90 and 91:

  3 2 Câu 19. Giá trị lớn nhấ

 • Page 92 and 93:

  A. 1 B. 2 C. 3 D. 1,5 Câu 33. Xét

 • Page 94 and 95:

  1 x k 12 f ' x 4cos xsin x 1 1

 • Page 96 and 97:

  2R Dấu “=” xảy ra r . 3 T

 • Page 98 and 99:

  +) Đáp án D thì y liên tục t

 • Page 100 and 101:

  3 2 A. y x 25x 8 B. y x x 4 2 8

 • Page 102 and 103:

  x 1 A. y 2x 3 x 1 B. y 2 x 2x1 C

 • Page 104 and 105:

  7 A. 0; 4 B. 0;4 C. 0; 2 D.

 • Page 106 and 107:

  a 2 Câu 17: Ta có tiệm cận

 • Page 108 and 109:

  Hàm số có tiệm cận đứng

 • Page 110 and 111:

  1 y 2x 1 x Ta có y 2x1 là

 • Page 112 and 113:

  x 1 Câu 2. Đồ thị hàm số y

 • Page 114 and 115:

  Câu 22. Tìm các đường tiệm

 • Page 116 and 117:

  Câu 12. Chọn đáp án B TXĐ: D

 • Page 118 and 119:

  Đồ thị hàm số đã cho khô

 • Page 120 and 121:

  2 3a x 2 2 3a 2 a x 0 3 2

 • Page 122 and 123:

  Câu 4. Cho hàm số 3 2 y ax bx c

 • Page 124 and 125:

  Câu 10. Đồ thị hình bên là

 • Page 126 and 127:

  3 2 Câu 16. Cho hàm số y ax b

 • Page 128 and 129:

  3 2 Câu 23. Cho đồ thị hàm s

 • Page 130 and 131:

  Câu 29. Cho hàm số bậc ba có

 • Page 132 and 133:

  Đồ thị cắt trục tung tại

 • Page 134 and 135:

  2 ' b 3ac 0 2b Suy ra 0 b 0

 • Page 136 and 137:

  Câu 4. Cho hàm số là sai? y f

 • Page 138 and 139:

  Câu 11. Đồ thị hình bên là

 • Page 140 and 141:

  Câu 17. Cho hàm số y f x liê

 • Page 142 and 143:

  4 2 Câu 23. Cho hàm số y f x

 • Page 144 and 145:

  Câu C đúng vì 1;2 1; Câu D

 • Page 146 and 147:

  Câu 12. Chọn đáp án C Ta có:

 • Page 148 and 149:

  2 2 b 16a b 16 3 b b 12; a 9 Do

 • Page 150 and 151:

  x 1 x 1 2x 1 x A. y B. y C. y D.

 • Page 152 and 153:

  A. −1 B. −2 C. 0 D. 3 Câu 9. C

 • Page 154 and 155:

  Câu 12. Tìm a, b, c để hàm s

 • Page 156 and 157:

  A. a 0; b 0; c 0; d 0 B. a 0;

 • Page 158 and 159:

  A. y 2x 1 x 2 B. y 2x 1 x 2 C.

 • Page 160 and 161:

  a Tiệm cận đứng x 2 , ti

 • Page 162 and 163:

  Câu 2. Hình vẽ dưới đây l

 • Page 164 and 165:

  A. C. y x x 4 2 3 2 B. y x x 4 2

 • Page 166 and 167:

  A. 1 m 1 B. m 1 m 3 C. m 1 m 1

 • Page 168 and 169:

  C. 3, cd 2 a b D. 3, cd 0 a C

 • Page 170 and 171:

  Câu 20. Cho hàm số y phương

 • Page 172 and 173:

  Câu 1. Chọn đáp án C Dựa v

 • Page 174 and 175:

  Câu 11. Chọn đáp án A Dựa v

 • Page 176 and 177:

  Câu 18. Chọn đáp án D Dựa v

 • Page 178 and 179:

  A. m 2 B. m 1 C. Câu 6. Cho hàm

 • Page 180 and 181:

  A. 1 giao điểm B. 2 giao điểm

 • Page 182 and 183:

  HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1. Chọ

 • Page 184 and 185:

  Phương trình hoành độ giao

 • Page 186 and 187:

  Theo giả thiết, ta có x1 x3 2

 • Page 188 and 189:

  PTHĐGĐ đường cong với trụ

 • Page 190 and 191:

  x x 2m xB xC 4m 12m 8 xBxC 3

 • Page 192 and 193:

  Câu 8. Cho hàm số y x 4 x 2

 • Page 194 and 195:

  4 x 2 5 Câu 26. Cho hàm số y

 • Page 196 and 197:

  Phương trình hoành độ giao

 • Page 198 and 199:

  a t t t a b a b 9

 • Page 200 and 201:

  x 0 x m x 3 1 m x 3 x x 1 x

 • Page 202 and 203:

  t t t t t 3 t t 9t hệ 2

 • Page 204 and 205:

  Câu 7. Cho hàm số y C x 3 . B

 • Page 206 and 207:

  HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1. Chọ

 • Page 208 and 209:

  C cắt d tại hai điểm phân b

 • Page 210 and 211:

  C cắt d tại hai điểm phân b

 • Page 212 and 213:

  17 bài tập - Luyện tập về

 • Page 214 and 215:

  D. Khi k 0 thì đường thẳng

 • Page 216 and 217:

  3 2 Khi đó đồ thị hàm số

 • Page 218 and 219:

  1 Phần 1: Là phần của C nằ

 • Page 220 and 221:

  Với ' 2k 0 k 0 suy ra (*) 0; m

 • Page 222 and 223:

  x 1 x 1 Câu 11. Cho hàm số: y

 • Page 224 and 225:

  A. y 6x 1 B. y 6x 3 C. y 15x 17 D.

 • Page 226 and 227:

  Câu 10. Chọn đáp án A Ta có

 • Page 228 and 229:

  Suy ra phương trình tiếp tuy

 • Page 230 and 231:

  43 bài tập - Tiếp tuyến củ

 • Page 232 and 233:

  3 x 2 Câu 16. Số tiếp tuyến

 • Page 234 and 235:

  x A. y 2 B. 8 11 97 y 8 x ; y

 • Page 236 and 237:

  HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1. Chọ

 • Page 238 and 239:

  Gọi ; A x y là tiếp điểm.

 • Page 240 and 241:

  3 x 3 2 2 5 1 11 m x x x 2 m 2x

 • Page 242 and 243:

  Câu 33. Chọn đáp án B x Tiế

 • Page 244 and 245:

  10 3a 1 3a 2 2 3a 2 8 0 3a

 • Page 246 and 247:

  Câu 16. Tìm m để hàm số y s

 • Page 248 and 249:

  3 2 3 Câu 33. Tìm số m để đ

 • Page 250 and 251:

  Ta có: y' 3x 3m 2 2 . Để hàm

 • Page 252 and 253:

  lim x x1 2 x 1 Câu 21. Chọn

 • Page 254 and 255:

  Câu 31. Chọn đáp án C Hàm s

 • Page 256 and 257:

  Câu 11. Đồ thị hàm số y x

 • Page 258 and 259:

  1 3 2 2 Câu 27. Cho hàm số y x

 • Page 260 and 261:

  Câu 1. Chọn đáp án C HƯ

 • Page 262 and 263:

  2 x 1 y' 2x x 2 . Thay 3 11 2 x

 • Page 264 and 265:

  Câu 28. Chọn đáp án A Xét h

 • Page 266 and 267:

  Dựa vào hình vẽ, để phươ

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Bài tập Đại số lớp 12 chương HÀM SỐ có lời giải chi tiết - Thầy Khánh
[SÁCH THAM KHẢO - FULLTEXT] TOÁN HỌC MOON.VN - TẬP 2 HÌNH HỌC KHÔNG GIAN - CHƯƠNG 1 HÀM SỐ