07.06.2018 Views

WE Smile Magazine January 2018

The In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

The In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

นิยสารวีสมายล

มกราคม 2561

THE ART OF TRAVELLING SMART

JANUARY 2018

รับลมหนาว

ที่เียงใหม่

WINTER TIME

IN CHIANG MAI

สีสันอินเดีย

Colours of

India

WWW.WESMILEMAG.COM

#WEFIEWESMILE

รวมชิงรางวัลจากไทยสมายล

WWW.WESMILEMAG.COM

COMPLIMENTARY COPY

บับอินันทนาการ


THE ART OF TRAVELLING SMART

สาราก

้บริหาร

อตอนรับทุกทานสูสายการบินไทยสมายล ึ่งพรอมใหบริการ

ทานดวยรอยยิมตลอดการเดินทางครับ

เนื่องในวาระดิถีึนปใหม ออารานาคุณพระศรีรัตนตรัย

และพรจากสิ่งศักดิสิทิทั่วสากลลก ดลบันดาลใหผูดยสารทุกทานและ

ครอบครัวประสบแตความสุ ความเจริ สุาพแ็งแรง พรอมเริ่มตน

ปใหมดวยความสมบูรณทังกายและใจ พบเจอแตสิ่งดีๆ ตลอดทังปครับ

เดือนมกราคมเปนเดือนที่หลายทานยังอยูในชวงเดินทางทองเที่ยว

และพักผอน วีสมายลเลมนีจึงไดรวบรวมสถานที ่ไหวพระและสักการะ

สิ่งศักดิสิทิเพื่อความเปนสิริมงคล พรอมแนะนํ าสถานที่ลิมรสกาแ

ในบรรยากาศสุดชิคในเชียงใหม นอกจากนี เรายังจะพาทานผูดยสาร

ไปทองเที่ยวเมืองพาราณสี และเมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย รวมถึง

เที่ยวเมืองยางกุงในยุคใหม ผานคอลัมนพิเศษในเลมนีอีกดวยครับ

ตลอดปที่ผานมา ไทยสมายลมุงมั่นในการรักษามาตรานดาน

ความปลอดัยสูงสุด การผานันตอนสุดทายองการตรวจสอบและ

ไดรับใบรับรองผูดํ าเนินการเดินอากาศใหม การไดรับการรับรอง

S และการดําเนินการอรับรองมาตรานดานความ

ปลอดัยในการเดินอากาศสากล ตามครงการตรวจสอบตาม

มาตรานเรื่องความปลอดัยในการปิบัติการบิน S นับวา

เปนเครื่องตอกยําถึงมาตรานความปลอดัยองเราไดเปนอยางดี

นอกจากนี เรายังพันาการบริการอยางตอเนื่อง ดวยการใหบริการ

แบบไรรอยตอระหวางการบินไทยและไทยสมายลดวยการเปลี ่ยนระบบ

มาสู me le การดําเนินการปรับมศูนยบริการลูกคา

ไทยสมายลูเก็ต Smile Seie ee ที่พรอมใหบริการ ณ บริเวณ

ชัน อาคารผูดยสารายในประเทศ ทาอากาศยานูเก็ต รวมถึง

การปรับปรุงหองรับรองพิเศษมใหม สมายลเลานจ Smile e

ณ ทาอากาศยานอนแกน เพื่อใหผูดยสารไดรับความสะดวกสบาย

ยิ่งึน ในป นีเรายังคงยึดมั่นรักษามาตรานความปลอดัย

และมุงมั่นสูบริการที่เปนเลิศ รวมถึงการเดินหนายายครงายการบิน

ไมวาจะเปนทังเสนทางบินายในประเทศและระหวางประเทศสูหลาย

เมืองในสาารณรัประชาชนจีนและอินเดีย พรอมทังเพิ่มความถี่เที่ยวบิน

ายในประเทศเพื่อเชื่อมตอการเดินทางหรือการทองเที่ยวายในประเทศ

และูมิาค นําไปสูการเปนสายการบินูมิาคองคนไทยที่อยูในใจ

ทุกคนและไดรับการยอมรับในระดับสากลตอไป

สุดทายนี ผมหวังเปนอยางยิ่งวาทานจะมอบความไววางใจเลือกใช

บริการองไทยสมายลอีกในอกาสตอไป แลวพบกันบับหนาครับ

Welcome aboard Thai Smile Airways. On the

occasion of the new year, we wish all our passengers a

happy 2018. In this issue of WE Smile, we’ll take you

to sacred places around the world, including the city

of Varanasi and Jaipur in India. Our special columns

detail coffee tasting in Chiang Mai and the changing

face of Yangon.

Through the years, THAI Smile has been committed

to the highest standards of safety. Our ISO9001:2015

and IATA Operational Safety Audit (IOSA) certification

is a testament to these commitments. In addition,

THAI Smile has recently converted to the Amadeus

Altea reservation system to better link with THAI

Airways. The Smile Service Center is now ready to

serve passengers at the 3rd Floor, Domestic Terminal

of Phuket International Airport and a new Smile

Lounge at Khon Kaen Airport has recently been

opened. We strive for excellence in expanding our

network with both domestic and international routes to

China and India, as well as increasing the frequency

of domestic flights.

Finally, I would like to thank you once again for

choosing THAI Smile. See you next issue!

迎 各 的 乘 客 选 乘 泰 国 微 笑 航 空 , 们 将 为 你 提

供 最 优 质 的 微 笑

首 先 们 在 这 里 在 2018 年 美 。

在 一 大 家 都 会 选 择 在 假 期 旅 游 , 们 尤 其 推 在 这 个

游 览 府 红 湖 以 及 所 的 文 化 节 , 或 者

还 可 以 前 往 的 多 中 , 求 在 接 下 来 的 一 年 中

好 运 不 。 此 外 们 还 会 带 往 印 度 瓦 拉 西 和 贾 普 尔 ,

还 有 光 航 , 让 与 微 笑 航 空 一 同 尽 情 游 玩 。

纵 观 这 些 年 , 泰 国 微 笑 航 空 一 直 致 力 于 最 全 标

。 们 通 过 重 重 验 , 最 得 了 90012015 的 全

并 且 一 直 行 该 标 。 同 时 , 微 笑 航 空 的 微 笑 中

心 也 已 经 在 泰 国 国 三 个 场 备 就 。 为 了 能 让 各 乘 客

在 的 一 年 得 更 加 舒 适 的 体 验 , 们 致 力 于 全

和 标 , 并 大 整 个 的 , 使 得 们 的 航

更 好 的 接 泰 国 与 国 家 , 使 们 成 为 被 国 际 会

可 的 知 名 泰 国 航 空 公 。

再 次 感 选 择 乘 泰 国 微 笑 航 空 班 , 们 下

次 再 会 。

ัตรชัย ปานอยู

รักาการประธานจาหนาที่บริหาร

บริัท ไทยสมายลแอรวย จากัด

Chatchai Panyoo

Acting Chief Executive Officer

Thai Smile Airways Company Limited

Chatchai Panyoo

泰 国 微 笑 航 空 有 公

理 首 行


THE ART OF TRAVELLING SMART

COVER

MODEL: PANICHA CHOTIKUNOPAKARN

PHOTOGRAPHER: SOMPOCH THUAMCHAROEN

STYLIST: ATINAN NITISUNTHORNKUL

MAKEUP: CHAWAKIT SUPANPONG

HAIR: TEERAPAT YANGSAIPRAI

FASHION: DRESS FROM THE WEARABLE ART

COLLECTION BY KRISSADAR RATTANANGKOON

LOCATION: SIAM NIRAMIT

THAI SMILE AIRWAYS COMPANY LIMITED

BUILDING 9, 1 ST -2 ND FLOOR

89 VIBHAVADI RANGSIT ROAD,

CHATUCHAK, BANGKOK 10900

WEBSITE

WESMILEMAG.COM

EDITORIAL ADVISORY BOARD

NEDNAPANG TEERAVAS

CHIEF CUSTOMER SERVICE OFFICER

SIRIKWAN SONGSITTICHOK

BRANDING & MARKETING COMMUNICATIONS DIRECTOR

SANCHARN SATHAPHORNWUTHIKHUN

IN-FLIGHT SERVICE DIRECTOR

MANAGEMENT & EDITORIAL

MASS CONNECT LTD.

9TH FLOOR, KIAN GWAN 3,

152 WIRELESS ROAD LUMPINI,

PATHUMWAN, BANGKOK 10330

CEO

ALI ZIANI

EDITOR-IN-CHIEF (THAI)

CHIDSUPANG CHAIWIROJ

ART DIRECTOR

TEERANAT THAPLUM

PRESIDENT

KUSUMA CHAIYAPORN

EDITOR-IN-CHIEF (ENGLISH)

ANGELA THIEN

PHOTOGRAPHERS

EKAPHOP DUANGKHAM

SOMPOCH THUAMCHAROEN

CHATCHAN CHANTAJINDA

VICE PRESIDENT

PORNVIPA THIENTANAVANICH

CREATIVE DIRECTOR

PERAYUT LIMPANASTITPHON

ADVERTISING

NIRAMOL SUWANDEE

MEDIA MANAGER

NIRAMOL@WESMILEMAG.COM

LAPASSATHORN SANGVALPECH

MARKETING EXECUTIVE

LAPASSATHORN@WESMILEMAG.COM

MONNICHSHAR CHAISEEHA

MARKETING EXECUTIVE

MONNICHSHAR@WESMILEMAG.COM

ADVERTISING SALES HOTLINE

NIRAMOL: +66 (0) 813 159 814

DARUNI: +66 (0) 879 296 611

INFO@WESMILEMAG.COM

OVERSEAS MEDIA REPRESENTATIVES

AUSTRALIA

THE MEDIA COMPANY

Leanne Richardson

Tel: +612 9960 4392

leanne@themediaco.com.au

CHINA, HONG KONG, MACAU

CHINA MEDIA OPTIONSCO., LTD.

Rebecca Tsang-Pereira

Tel: +852 2321 9788

rebeccaCMOsupport@gmail.com

FRANCE, GERMANY, SWITZERLAND

INFOPAC MEDIA HOUSE

Jean Charles Abeille.

Tel: +331 4643 0066

jcabeille@infopac.fr

INDIA, MALDIVES

RMA MEDIA

Faredoon Kuka

Tel: +9122 2925 3735

kuka@rmamedia.com

KOREA

MEDIREP CO.

Soohoon Oh

Tel: +822 734 0786

soohoonoh@medireponline.com

JAPAN

NEW BASE JAPAN

Hiroko Minato

Tel: +8150 8882 3456

hiroko.minato@thenewbase.com

MALAYSIA

MPMI SDN BHD

ALVIN TAN

Tel: +603 7880 2185

mpmimy@gmail.com

SINGAPORE, INDONESIA

MPMI PTE LTD

S. S. Hoo

Tel: +65 6464 6261

mpmisg@gmail.com

UNITED KINGDOM

MAJOR MEDIA LTD.

David Hammond

Tel: +44(0) 20 8467 8884

david@majormedia.co.uk

USA

THE MULTIMEDIA INC.

Fernando Mariano

Tel: +14 0790 3500

fmar@multimediausa.com

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted,

in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without prior permission.


สารบั

มกราคม

อาเรียนนา คาโรลี

เบื้องหลังลงานดอกไมแสนสวยและโปรเจ็กตลาสุดของเอ

Arianna Caroli, the Artist Behind the Flowers

พุทรัก ดาดา

ชีวิตและการทางานของิลปนหญิงรุนหมของจังหวัดเชียงราย

The Life and Works of Puttarak Dadsada

โลตัส ออน วอเตอร

การพบกันระหวางาสตรแหงวงจุยและิลปะ

Lotus on Water: Blending Feng Shui and Art

เดินได เดินดี ที่นี่บางกอก

โครงการสารวจและพันาการเดินเทา

Goodwalk Thailand: A Walkable Bangkok

ไหวพระที่ ‘เชียงหม’

เริ่มตนปหมดวยทริปไหวพระขอพรเพื่อความเปนสิริมงคล

ที่วัดเกาแหงนเชียงหม

Start the New Year at These Nine Temples in Chiang Mai


Cruising Through

the ASEAN Seas.

The tide never sleeps, neither do the cities…Fluttering through the

vast land of Southeast Asia, the waves reflect the diverse beauty

and the unique charm of each city. It is unquestionable that a cruise

to the Far East is able to imprint an unforgettable and one-of-a-kind

travel experience.

Over half of the tourists travelling to ASEAN want to relish the region’s

beautiful seas. Cruise tourism has now become their new option,

an alternative choice for an all-inclusive holiday of leisure,

entertainment, sports, and health, blended and balanced in one

voyage. The popular cruises to ASEAN has made Georgetown

in Penang, Port of Singapore Authority, Patong Bay in Phuket

and Halong Bay in Hanoi international ports of call.

Celebrated among one of the most fascinating destinations,

ASEAN countries offer the world beautiful beaches, exotic islands,

unique culture, and colourful way of life. As cruise tourism continues

to grow with a bright future, ASEAN nations have come together for

one goal and one vision for a sustainable future of ASEAN tourism.

The upcoming “37th ASEAN Tourism Forum or ATF 2018

in Chiang Mai, Thailand -- hosted by the Ministry of Tourism and

Sports -- will welcome Ministers of tourism, Heads of National Tourism

Organizations (Heads of NTOs), high-ranking delegations, and

tourism industry leaders from 10 ASEAN nations, and dialogue

partners, namely China, Japan, South Korea, Russia, and India.

The forum aims to provide the ground of collaboration to speed up

regional tourism development, sustainable tourism, gastronomy

tourism, and to promote ASEAN as a “Single Destination”

tourism in order to welcome visitors from across the globe.

www.atfthailand2018.com


สารบั

มกราคม

เที่ยว ‘เชียงหม’ แบบคอกาแฟ

จุดหมายยอดนิยมนชวงหนาหนาวแหงนี้คือสวรรคของ

คนรักกาแฟโดยแท

The Best Brews in Thailand’s Northern Capital

แอบมอง ‘พาราณสี’

บันทึกการเดินทางของชางาพแนวสตรีท ณ

เมืองักดิสิทิของอินเดีย

Varanasi Through a Street Photographer’s Eyes

ตระการงานคราฟตที่ ‘ชัยปุระ’

เที่ยวเมืองหลวงแหงราชสถาน พรอมบุกไปยังหมูบาน

าพิมพอันเลื่องชื่อ

Visit the Capital of Rajasthan and Discover a

Textile Village

‘ยางกุง’ ยุคหม

ตระเวนชิม เสพิลป และช็อปปงสินคารวมสมัยนเมือง

ที่ไมเคยหยุดนิ่ง

Eat, Art, and Shopping in Yangon


เมื่อโลกนรรมชาติมีบทบาทนอยลง

นี่คอมหานครแหงชีวิต รอม กับการกระจกตัวของมนย

วกมันอยูที่นี่ ดินรน ชชีวิต าน ผานกาลวลา อยูรอดทามกลางมองที่ไมคยหลับ

ติดตามการดินรนอาชีวิตรอดของสิ่งมีชีวิตตางสายันธ

วันเสาร เวลา น และ วันอาทิตย เวลา น


นักเขียนรับเชิญ

CONTRIBUTORS

Ôµ ÀÔǹªÕ¾

BANDIT PHINYOVADTANACHIP

บัณิตเป็นคอลัมนิสต์และนักเขียนที่คร่าหวอดในวงการอาหารมากว่า ป นอกจากการตระเวนชิมอาหารและ

พูดคุยกับเชฟแล้ว กาแฟคืออีกความชอบและแรงบันดาลใจจนทาให้มีงานเขียนพ็อกเก็ตบุครวมลิสต์ร้านกาแฟ

ออกมา เล่ม คือ Tokyo Caf uide และ ingapore City uide โดยใช้นามปากกา attaku

Bandit is a well known food columnist. As a writer in the food industry for over years, his second

love to food is coffee. This was the inspiration and motivation for his two pocket books, Tokyo Caf

uide’ and ingapore City uide’ under the pen name attaku.

¾Ç ¾¹Ô¹´Ò

POTJAWAN PUNJINDA

พจวรรณ พัน์จินดา หรือ ปอยปอย ชาวเชียงรายโดยกาเนิด แต่ไม่ค่อยอยู่เชียงรายเท่าไหร่ ด้วยออกไปผจญภัย

ทั้งในจินตนาการกับเพื่อนๆ ในภาพวาดของเอ และในความเป็นจริงที่เอได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จนจบ

ปริญญาโท แล้วก็ทางานต่อที่หอศิลป มช. อยู่หลายป ความสนใจในด้านศิลปะยังพาเอไปอีกหลายแห่ง เพื่อ

แสดงงานและเรียนรู้เพิ่มเติม รวมทั้งได้กลับมาช่วยดูแลขัวศิลปะ หอศิลปที่เชียงรายด้วย นอกเหนือไปจากศิลปะ

เอยังพักสายตากับวรรณกรรมและการดูนกอยู่เสมอ

Potawan Puninda or Poy Poy’ is a native of Chiang ai, but doesn’t stay in the city often as she

is always out on imaginative adventures with her friends in her paintings. he is a graduate of

Chiang Mai niversity and worked at the Chiang Mai niversity Art Center for many years. er

interest in art has lead her to many places to exhibit her work. Aside from art, she enoys literature

and bird watching.

ÊÇԷ ǧÔÒÇÒÔªÂ

SUWIT WONGRUJIRAWANICH

สุวิทย์คือคนล่องเรือเดินเมืองเก่าผู้หลงใหลวิถีชีวิตท้องถิ่น อีกทั้งยังชื่นชอบงานออกแบบสร้างสรรค์ที่ต่อยอด

จากประเพณีวัฒนรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ากับไลฟสไตล์ของคนเมือง นอกจากจะชอบเดินลัดเลาะไปตาม

ตรอกอกอยเก่าของกรุงเทพ สุวิทย์ยังทางานเป็นพิีกรรายการโทรทัศน์และนักเขียนอิสระด้วย

uwit enoys cruising Bangkok’s Old Town and is passionate about local life. e also likes creative

design and urban lifestyles when mixed with traditional culture and folk wisdom. It’s not uncommon

to find him exploring the small alleyways of Bangkok’s historic areas. uwit also works as a television

host, author and freelance writer.


THE ART OF TRAVELLING SMART

ขอ้อนรับส่

วีสมายล

WELCOME

TO THE ISSUE

‘มายด’ ปาณิชา โชติคุโณปการ

นักงานตอนรับบนคร่องบิน

สายการบินไทยสมายล

เิบกับข้อมลข่าวสาร ละเทรนดใหม่ล่าสุดที่ไทยสมายลคัดสรรมาเื่อคุ

Welcome to the January issue of WE Smile,

we hope you enjoy your flight!

PHOTOS: SOMPOCH THUAMCHAROEN


WORDS: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

ข่าวเด่น

วีสมายลาคณไปอัดทขาวสาร

ดานการทองที่ยวและไลสไตลกอนคร

WHAT’S ON

WE Smile updates you on the latest news, travel

and lifestyle trends before anyone else.

N E W S

เมื่อตนปมาเยือน ก็ถึงคราวที่บัวแดงแหงหนองหานกุมวาปที่อุดรานีไดกลับมาเบงบานอีกครั้ง

โดยดอกบัวที่นี่จะบานหชมนชวงเชาตั้งแตเดือนนี้จนถึงเดือนกุมาพัน

W H K T

T F


N E W S 014

การห ีทีสินสุด

แบรนด์นารายา ผุดโครงการ aaYa Charity

Collection for Navamindrapobitr Siriraj

ospital โดยเปดตัวผลิตภัณ์ที่ออกแบบขึ้นมา

เป็นพิเศษ ทั้งในส่วนของกระเปา หมวก เสื้อโปโล

เสื้อยืดคอกลม ล โดยรายได้จากการจาหน่าย

ผลิตภัณ์คอลเลกชั่นนี้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนาไป

สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร พรรษา

โรงพยาบาลศิริราช ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองและ

ื้อผลิตภัณ์ผ่านเฟบุค facebook.com

aaYaCo ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ กุมภาพัน์

สอบถามเพิ่มเติม โทร.

Naraya presents the NaRaYa Charity Collection for Navamindrapobitr Siriraj Hospital.

Proceeds from the sale of this special collection after the deduction of expenses

will go into supporting the construction of the 84th Year Nawamindrapobitr

Building of Siriraj Hospital. You can purchase items directly through facebook

at (facebook.com/NaRaYaCo) from now until 9 February. For more information

Tel. 0-2502-2000.

กรัต คนวาส

เมอง อาร์ทิเนี่ยน มัลติแบรนด์ลักชัวรี่จิวเวลรี่

บูติกลองครบรอบ ปด้วยการจัดงาน

พิเศษเพื่อให้เหล่าเเลบริตี้ได้ชมเครื่องเพชร

สุดเอ็ก์คลูีฟคอลเลกชั่นล่าสุด พร้อมเปด

ตัวคอนเ็ปต์ Carat Canvas’ ของบูติก ที่

ผสมผสานความงามของจิวเวลรี่เข้ากับงาน

ศิลปะ ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมบูติกได้ที่บูติก

ของแบรนด์ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล

กรุงเทพ

Maison Artinian, a multi brand luxury

jewelry boutique will celebrate their

st Anniversary by presenting their

latest collection Carat Canvas’.

The star-studded event will take place

at the Maison Artinian Boutique,

Mandarin Oriental Hotel Bangkok.

PHOTOS: COURTESY OF THE BRANDS


015

ตารับทยท

เพื่อสร้างสีสันให้กับการรับประทานอาหารไทย ห้องอาหาร

ศาลาริมน้า โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ ได้

ปรับโมบุฟเฟต์เมนูอาหารมื ้อกลางวัน โดยลูกค้า

สามารถเลือกอิ่มอร่อยกับอาหารไทยหลากเมนูที่พร้อม

เสิร์ฟบนรถเข็นแบบย้อนยุค นอกจากนี้ทางทีมเชฟยัง

เพิ่มเมนูอาหารไทยต้นตารับให้มีความหลากหลายมาก

ยิ่งขึ้นด้วย ส่วนมื้อค่านั้นมาพร้อมกับการแสดงนาศิลป

ตระการตาเช่นเคย สอบถามสารองที่นั่ง

โทร.

ala im aam at Mandarin Oriental otel Bangkok brings back its

famous buffet menu. ew Thai dishes have been added to the selections,

with a variety of offerings presented on a retro cart. inner is accompanied

with a spectacular traditional Thai performance. For reservations

Tel. .

Kunna Snacks

Looking for the perfect souvenir to bring home from the Land of miles

You can’t do better than unna’s range of snacks. One popular option is

the unna Premium olden oftried Mango. Besides having a lower sugar

content than other brands on the market, you’ll also fall in love with the

soft, moist dried fruit. For friends and family, unna’s biscuits in flavours

such as mango, coconut and durian cream are sure to delight. unna is

available at the ourmet Market in iam Paragon, Terminal , Food all

Central World, Big C aadamri and Asiatique the iver Front.


N E W S 016

สวนดรกันเดินทางตางรเทศพิเศ

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เอาใจนักเดินทางโดยการมอบสิทิพิเศษต้อนรับศักราชใหม่ สาหรับลูกค้า

ประกันเดินทางต่างประเทศ พลัส TIP ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ มกราคมนี้ รับส่วนลดทันที

ทุกแผนความคุ้มครองทั้งรายเที่ยวและรายปเมื่อื้อ Online ผ่านเว็บไต์ www.thaivivat.co.th

เพียงใส่ promotion code TIA พิเศษยิ่งกว่า รับเพิ่มรหัสส่วนลดค่าโดยสาร rab

เพื่อเดินทางไปกลับสนามบิน ให้ทุกการเดินทางเป็นเรื่องง่ายๆ อุ่นใจกับประกันภัยการเดินทาง

ไทยวิวัฒน์ คุ้มครองค่ารักษาสูงถึง ล้านบาท ไม่ต้องส ารองจ่าย รักษาได้ทุกโรงพยาบาล รวมถึง

ค่ารักษาพยาบาลจากกีาเสี่ยงภัย พร้อมบริการช่วยเหลือุกเินทั่วโลก ชม. ทาได้แบบ

ไม่จากัดอายุ เบี้ยเริ่มต้นเพียง บาท ื้อผ่านเว็บไต์ www.thaivivat.co.th หรือสอบถาม

รายละเอียดได้ที่ Call Center โทร ต่อ

สเรทิส พาร์เอร์

หลังจากเปดตัวสเรทิส เมอร์เมด บาร์ที่หัวหิน

ได้ไม่นาน สามพี่น้องดีไเนอร์แบรนด์สเรทิส

กลับมาอีกครั้งพร้อมกับโปรเจ็กต์ร้านขนม

และเครื่องดื่มแห่งใหม่ล่าสุดที่กรุงเทพ บน

พื้นที่ของแฟล็กชิปสโตร์สเรทิส เ็นทรัล

เอ็มบาสี่ โดยในส่วนของเฟอร์นิเจอร์และ

ชุดแก้วน้าชาที่สเรทิส พาร์เลอร์นี้ออกแบบ

โดย ouse of ackney แบรนด์อินทีเรียร์

ดีไน์ระดับโลกจากอังกษที่ขึ้นชื่อเรื่อง

ลวดลายพิมพ์และสีสันสดใส เมื่อแบรนด์ที่

นาเสนอปรัชญา more is more’ มาพบกัน

ผลลัพ์ที่ออกมาย่อมสดใสและเต็มไปด้วย

จินตนาการแน่นอน

After opening the retsis Mermaid Bar

in ua in, the three designer sisters

are back with a dessert and beverage

parlour at Central mbassy. With interiors

created by internationally renowned

British firm ouse of ackney, the

more is more’ philosophy of retsis is

sure to delight fans.

Thaivivat Insurance invites travellers to save for their new year travel from now until

anuary , with discount on international travel insurance when plans

are purchased online at www.thaivivat.co.th using the promotional code TIA.

In addition, get off your rab ride to and from the airport With Thaivivat travel

insurance, you’ll receive up to million baht coverage at any hospital worldwide,

with cashless service without the need for advance payment, including coverage for

sports inuries and hour emergency assistance worldwide starting at ust TB

. For more information visit www.thaivivat.co.th, call ext.

นุสวย

พานาโนิค บิวตี้ เปดตัวไดร์เปาผมพานาโนิค วัตต์ ที่มีพลังลมแรงขึ้น ช่วยเปาผมให้แห้ง

ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมเทคโนโลยีระบบเ็นเอร์ควบคุมความร้อนอัจริยะ AP Advance eat

Protection ensor ที่สามารถตรวจจับอุณหภูมิของกระแสลมและควบคุมอุณหภูมิของลมโดย

อัตโนมัติ จึงช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนที่มากเกินไป และเพิ่มการดูแลเป็นพิเศษด้วยไอออน

ปรับสภาพผม Ionity ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผม ทาให้ผมนุ่มสลวยและไม่ชี้ฟู

Panasonic Beauty presents

a new Watt air ryer

with an intelligent AP

Advance eat Protection

ensor to automatically

detect temperature and airflow

to protect hair from excessive

heat. The Ionity system

helps to retain moisture and

prevent dryness.


017

พิธี ศาสนา วายเนพรรากุศ

นายพิจารณ์ วิริยะพันุ์ นางวรากร วิริยะพันุ์ ผู้บริหารปราสาทสัจรรม และ

นายเียรวิทย์ หาญเมีคุณา ผู้จัดการฝายการตลาด ฝายส่วนกลางบริหาร

และรองผู้จัดการฝายปิบัติการภาค ภาคตะวันออก บริษัท วิริยะประกันภัย

จากัด มหาชน ร่วมเป็นประานในการประกอบพิีทางศาสนาพราหมณ์ินดู

ึ่งจัดขึ้นภายในงาน พิี ศาสนา ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ปราสาทสัจรรม เมืองพัทยา

จังหวัดชลบุรี

Mr Picharn and Ms Warakorn iriyaphan, Owners of the anctuary

of Truth, and Mr Thienwit anmaytheekhuna, Marketing

Manager of Central Administration and President of Operations

for ivision ast for iriyah Insurance Co., Ltd., presided

over the Ceremony for Five eligions held in honour of is

Maesty ing Bhumibol Adulyade at the anctuary of Truth

in Pattaya, Chonburi Province.


C A L E N D A R WORDS: SMILEY HAPPINESS 018

THE BEST EVENTS IN JANUARY 2018

一 月 份 活 动 日 历 2018

มกราคม 2561

วันสาคัละเทกาลเด่น

1 3 1 มค

มหกรรมาตีนจกและวันรรมชนเาแมแจม ครั้งที่

THE TH AH TEE K MAE HAEM FESTIAL

จ เชียงหม / HIA MAI / 清 迈 府 ( A)

ผ้าิ่นตีนจกของแม่แจ่มเป็นงานฝมือที่ตกทอดมาแต่โบราณ ด้วยการจก

สอดเส้นฝ้ายสีต่างๆ พุ่งสลับกันเป็นช่วงๆ สร้างลวดลายบนผืนผ้า ใช้

เทคนิคคว่าหน้าผ้าลงกับกี่ทอเพื่อเก็บปมฝ้ายได้เรียบเนียนจนสามารถ

ใช้ได้ทั้ง ด้าน จะมารับลมเย็นอากาศบริสุทิเพื่อื้องานศิลปะผืนสวย

หรือชมนิทรรศการงานแสดงต่างๆ ก็เชิญได้ที่หน้าที่ว่าการ อ.แม่แจ่ม

The Pah Teen Jok Mae Chaem Festival celebrates an

ancient Thai textile art where by allows intricate

patterns are woven on both sides of the fabric. See this

unique craft first hand and enoy the cool northern

breeze of Chiang Mai.


来 自 美 的 是 一 个 自 古 流 传 下 来 的 传 统 手 工 艺 。 美 的

是 用 彩 色 的 丝 穿 交 织 成 不 同 的 花 , 最 后 编 制 成 完 整 的 一 。

它 运 用 了 纺 织 技 术 , 以 织 物 两 都 分 光 , 可 以 使

用 。 你 可 以 在 这 里 吸 的 空 , 买 这 些 精 致 的 工 艺 品 或 者 是

参 观 这 里 展 览 馆 。 此 外 在 美 的 也 是 相 当 得 一 提 的 。

กาหนดการัดงานอามีการเลี่ยนลงได้ โรดรวสอบข้อมลอีกครังก่อนเดินทาง


备 注 : 活 动 日 期 有 待 变 动 , 在 出 发 前 请 再 次 查 询 。


1 1 0 มค

งานมหกรรมดอกไมอาเซียนเชียงราย

HIA AI ASEA FLWE FESTIAL

จ เชียงราย / HIA AI / 清 莱 府 ( A)

ชมดอกไม้เมืองหนาวหลากสายพันุ์ทั้งสีสันและกลิ่นหอมไปทั่วสวนไม้งามริมน้ ากก

แนะนาให้ไปช่วงเย็น ค่อยๆ เดินชม ชิมอาหารพื้นเมืองจนถึงเวลาเปดไฟอุโมงค์ดอกไม้

แสงแพรวพราว ชมการแสดงวัฒนรรมจากชุมชน ขบวนแห่เรือบุปผาชาติ น้าพุ

ประกอบแสงสีเสียง จบค่าคืนด้วยพลุแฟนี ในบรรยากาศปกนิกเบาๆ อากาศ

หนาวๆ ลมเย็น่าใจ

noy the fragrance and colours of beautiful flowers along with

cultural shows from the local community. When evening arrives, a

magnificent light tunnel and fancy fireworks will add to the festive

atmosphere.


在 这 里 可 以 观 看 到 来 自 各 个 城 市 的 花 朵 , 彩 的 花 朵 带 着 人 心 的 。

时 分 是 最 好 的 时 间 , 你 可 以 选 择 在 水 , 享 受 一 下 当 地 特 色 美 直 到 发 光

花 朵 的 光 亮 。 此 时 你 可 以 在 这 里 观 看 当 地 最 有 趣 的 文 化 艺 术 , 还 有 漂 亮

的 游 和 乐 。 在 微 的 空 和 的 风 中 , 用 梦 幻 般 的 花 中 结 束 这 美

好 的 一 天 。

1 3 1 มค

งานนมัสการหลวงพอเพชรและ

สมโชเมืองพิจิตร

LA ETH

WSHII EEM

จ พิจิตร / HIHIT / 披 集 府

( A)

ร่วมกราบสักการะพระพุทรูป

คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด ชมพิี

บวงสรวงหลวงพ่อเพชร ขบวน

บัวแห่พุทบูชา ริ้วขบวนบัวแห่รอบเมืองเพื่อนามาบูชาหลวงพ่อเพชรใน

พระอุโบสถต่อไป สนุกกับการแสดงศิลปวัฒนรรมท้องถิ่น ชมการแสดง

ไหลเรือไฟึ่งประดับตะเกียงไฟอย่างยิ่งใหญ่และงดงาม

The worship of the Luang Por Petch Buddha image involves a

delightful parade through the city. Be sure to catch the fireworks

show and admire the grand lanterns.


这 是 一 个 集 府 家 家 户 户 都 参 加 的 动 。 在 的 会 上 大 家 会 组 成 盛

大 的 游 行 , 带 着 供 用 的 花 和 品 前 往 的 中 参 加 会 , 供

大 。 你 可 以 在 这 里 看 到 有 趣 的 文 艺 , 盛 大 的 游 行 等 等 。

1 3 1 มค

ประเพณีบุญคูณลาน

K LA TAITI

จ อานาจเจริญ / AMAT HAE /

安 纳 乍 能 府 ( A)

งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนรรมของข้าวหอม

019

มะลิชั้นดี กับพิีทางศาสนาแบบพื้นถิ่น

อีสานที่สนามหน้าที่ว่าการ อ.ลืออ านาจ

ถูกจัดขึ้นหลังเก็บเกี่ยวและนวดข้าว โดยเมล็ดข้าวจะถูกก่อเป็นเจดีย์ข้าว

เรียกว่า กุ้มข้าว ึ่งจะนิมนต์พระสง์มาเจริญพระพุทมนต์ พรมน้ ามนต์

ลงบนกองข้าวและที่นาเพื่อทาบุญรับขวัญข้าวให้ฝนตกต้องตามดูกาล

ตามความเชื่อที่มีมายาวนาน

This event celebrates the art and culture of Jasmine Rice,

one of the region’s maor exports. After harvest, the rice

grains are formed into a pagoda shape and holy water is

poured atop it by monks. It is an ancient belief that this

will bring rain during the growing season.


这 是 一 个 于 泰 国 米 的 节 日 , 它 完 整 地 了 当 地 的 文 化 , 而

米 也 是 这 个 府 最 重 的 出 产 品 。 在 收 和 谷 之 后 , 当 地 的 人 们 会 在 这 里

行 一 个 泰 国 北 部 传 统 的 教 式 。 收 后 的 在 这 一 天 会 被 放 成

塔 的 ( 当 地 称 为 “ 米 塔 ”)。 然 后 当 地 的 会 被 到 这 里 来

式 , 求 来 年 风 雨 , 谷 。 这 种 在 当 地 已 经 流 传 了 。

1 3 1 มค

ประเพณีตากัมม ตานขาวหม หิงไฟพระเจา

TAKTHAM FESTIAL

จ แพร / HAE / 帕 府 ( A)

อิ่มบุญสุขใจกับ งานบุญที่วัดสูงเม่น ทั้งประเพณีตานข้าวใหม่ที่ชาวบ้าน

ร่วมกันนาข้าวใหม่มานึ่งหรือทาเป็นข้าวหลามเพื่อนามาตักบาตร ตาน

ขันข้าวอุทิศให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับ ร่วมพิีหิงไฟพระเจ้าในการน าไม้ยาว

มาทาพิีจุดไฟในรูปแบบกระโจมึ่งในอดีตทาเพื่อให้ความอบอุ่นกับ

ผู้คนในช่วงดูหนาว และร่วมพิีตากัมม์ ทาความสะอาดคัมภีร์ใบลาน

และแห่คัมภีร์ัมม์เพื่อร่วมกันสืบสานพระพุทศาสนาและประเพณีโบราณ

ให้ยังคงอยู่สืบต่อไป

Three merit making activities will take place at Wat Sung Men.

This includes a ceremony when harvested rice is cooked

for monks and a tradition when rice is left for ancestors,

an act that reminds people of the coming winter season.

Finally, locals also oin in cleaning Leaf Manuscripts that

hold Buddhist scriptures.


这 个 节 日 有 三 个 重 的 式 组 成 当 地 的 民 会 在 这 个 节 日 期 间 把 今 年

收 的 米 出 来 或 者 做 成 以 求 来 年 好 运 。 还 将 米 供 给

已 经 世 的 先 。 式 作 为 这 个 节 日 的 重 组 成 部 分 之 一 , 在 的 古

, 它 是 为 了 在 天 带 给 人 们 。 人 们 也 会 在 这 一 天 行 来 自 功 。

整 理 经 文 , 和 这 些 传 统 的 教 式 也 一 直 从 古 至 今 。


B E A U T Y

BRIGHT NEW YEAR: Welcome the Year with Vibrant Colours

สดใสเล่งระกาย

้อนรับใหม่ด้วยสีสันสดใสละระกายระยิบระยับ

WORDS: CHANITPREEYA KULAHATHAI

1. GUERLAINนเนเเนนีายวยวาวาวียาเน

า2. GIVENCHYาเายววาวีาวาเายวยเีนนานนนานา

เนาเา3. BURBERRYนเนีีวนาเวนเวาน4. FENTY BEAUTY

ีายเเีเนาเาเนน5. FARSALIเเนเีวยา

ววยนีนาเีาน6. NAILS INC.ีเวาเียวเวยายเนีนนว

นนาเเ7. BOBBI BROWNาเาเีียวาาาวยา

020

1

2

7

4

3

5

6

1. GUERLAIN Meteorites Gold Lights Pearls of Powder highlights with pearlescent gold tones. 2. GIVENCHY Striking Night Lights La Palette features

strong pigments that mixes ethereal silicone and light natural oils. 3. BURBERRY Festive Limited-Edition Fresh Glow Luminous Fluid Base primes the face with rosehip,

lavender and vitamins. 4. FENTY BEAUTY Cosmic Gloss Lip Glitter in Spacesuit gives off a metallic sparkle with a light texture. 5. FARSALI Unicorn Essence is a

serum that adds a subtle shimmer with antioxidants from berries. 6. NAILS INC. Easy Chrome Nail Polish in Hell For Metal brightens your nails with a soft toned

chrome. 7. BOBBI BROWN Bobbi To Go Highlighting Trio is a highlighting palette for any situation.


WORDS: MALATI S.

G R O O M I N G

STAR THE NEW YEAR: Increase Your Positive Energy with these Powerful Products

เริ่ม้นดีๆ รับใหม่

สร้างทันคิทางบวกัง่้นด้วยลิัที่วนให้ร้สึกสดื่นกว่าที่เคย

1. CHRISTIAN DIORานนาเานนเวยนวานีาวเวเว 2. HERMES Terre d’Hermes Hair and Body

ีวานาานาเนาานาีาวานีี 3. TOM FORDานน

วยีาเานเเาวาวนนา4. AESOPเนเเีวยายาาา

เาาายี5. DOLCE & GABBANAนานววีเียนีาวานวนน

2

1

3

4

5

1. CHRISTIAN DIOR Leather Oud combines oud wood and leather along with cardamom, cedarwood and vetiver. 2. HERMES Terre d’Hermes

Hair and Body Shower Gel refreshes your hair and body with a classic scent. 3. TOM FORD Black Orchid combines the scent of black orchid and spices to

create an aura of mystery. 4. AESOP Fabulous Face Cleanser gets rid of impurities while nourishing with bergamot, chamomile and rosemary.

5. DOLCE & GABBANA The One For Men has a welcoming classical woody and oriental scent.


The Charm of China

P A C K I N G

เสน่หเมืองีน

ระเทมหาอานาที่เมได้วยุดหมายลกใหม่ให้คุได้ลอง

BKK-CKG

WE684

WORDS & STYLE: MALATI S.

022

แวนตา

จาก

FOR HER

งชิ่ง มองหทางตะวันตกียงตของจีน

แหงนีคยรับตาแหนงมองหลวงของประท

ระหวางสงครามโลกครังที่สอง ดวยทาล

ที่อยูติดแมนาแยงีกียงทาหงชิ่งปนมองทา

สาคัของจีน

กระเปา

จาก I

Once hailed as the Capital of China

during World War II, Chongqing

remains one of the most important

port cities on the Yangtze River.

ตางหู

จาก HEMES

Jaeger-LeCoultre Reverso One

e ดูหรูหราสงางามดวยตัวรอน

ิงกโกลด หนาปดแบบหมนได มีสองหนาปด

สาหรับสองไทมโน รอมดีไนรียบหรูที่ทาห

นาิการอนนีนอกจากจะปนคร่องบอกวลาแลว

ยังปนคร่องประดับไปรอม กัน

Jaeger-LeCoultre Reverso One Duetto

Moon exudes elegance with a pink gold

case and dials for different time zones.

เสื้อ

จาก HISTHE KAE

รองเทา

จาก ES SAIT LAET

PHOTOS: COURTESY OF THE BRANDS


FOR HIM

กวางโจวนปจจบันคอมองหลวงและมองที่มี

ประชากรมากที่สดนมณลกวางตง่งอยูทาง

ตอนตของประทจีน นอกจากจะปนมอง

การคาแลว กวางโจวยังตมไปดวยสาปตยกรรม

แบบโมดิรนที่กระจัดกระจายอยูทั่วมอง

Guangzhou is the capital and most

populated city in Guangdong

roince oll find ltra odern

architecture scattered throughout this

commercial hub.

HKT-CAN

WE696

023

แวนตา

จาก LE AAA

สมารทโฟน

จาก MTLA

เสื้อ

จาก IM THMS

Teü¨tra Neomatik 39

นาิกาสไตลมินิมัลลิสตที่โดดดนดวยหนาปด

สี่หลี่ยมจัตรัสแบบบางียบ ทางานดวยระบบ

อัตโนมัติ ตัวรอนทาจากสตนลสสตีล

Nomos Glashütte Tetra Neomatik

39 features a minimalist style with a

square face and stainless steel housing.

รองเทา

จาก HEMES

กระเปา

จาก IEH


B L E S S I N G S 024

มารดาของ่นดิน

Motherhood of the world

ผูหิงปนมารดามหาบร

ปนระทธกปนไดไมนอยหนา

ปนผูนายคสมัยนโลกา

ปนรรยาสดแสนดีสามีรัก

ปนผูอวดองคอรชรชวนชมาย

ปนสหายแหงชีวิตสิทธิักดิ

ปนแมทันาไทยหคกคัก

ปนสาหลักการมองรองทธี

ปนขวัรอนรินธรรมชีนาลูก

ปนผูปลูกคานิยมสมักดิรี

ปนผูกลาที่จะกาวขาตอตี

ปนผูมีักยาควรปราบดา

นี่แหละคอผูหิงที่จริงแท

โลกควรแกกณกลดโมหา

คารหิงอยางที่ปนชนสัจจา

ราะหิงคอมารดาของแผนดิน

โดย ว วชิรเมี

Women are the mothers of great men

Women are no lesser candidates for Buddhahood

Women are iconic worldwide

Women are the dearest of wives to their husbands

Women are alluring and feminine

Women are dignified partners in life

Women are brilliant army generals

Women are powerful pillars in politics

Women are the matriarchs who guide our offspring

Women foster proper values and merit

Women have the courage to fight and right wrongs

Women have the potential for greatness

This is women’s true worth

The world should amend rules against them

And give them the respect they deserve

Because women embody motherhood for the world

By V. Vajiramedhi


ART & CULTURE

ข่าวสารละเรื่องราวของวงการิละละการสร้างสรรค

ชื่นชมลงานของิลปนระดับโลก อาเรียนนา คาโรลี ไดที่นิทรรการพิเที่จัดขึ้นทีู่นยการคาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี่นเดือนนี้

A A

E


A R T WORDS: CHIDSUPANG CHAIWIROJ PHOTOS: SURACHAI SAENGSUWAN 026

ARIANNA CAROLI: The Artist Behind the Flowers


อาเรียนนา คาโรลี

เบืองหลังลงานดอกไม้สนสวยละ

โรเกล่าสุดของเอ

027

ากใครที่ไดมีอกาสเห็นาพผลงานองอาเรียนนา คารลี คงเปน

ไปไมไดที่จะไมหยุดดู นอกจากสีทองอรามจะสะทอนแสงจน

จับตาแลว ยังเต็มไปดวยสีสันอันแสนสดใสที่เอบรรจง บรรเลง

และบันทึกไวในาพเหลานัน อาเรียนนา คารลี เกิดที่เมืองออรวีต

ประเทศอิตาลี เอจบปริาเอกดานวรรณคดีบราณและบราณคดีจาก

มหาวิทยาลัยกรุงรม กอนที่จะทํางานเปนนักออกแบบากและผูอํานวยการ

ายศิลปใหกับแบรนดตางๆ จากนันเอก็เริ่มกวาดรูปที่รมดยไดอรตูนาต

เดล ทาวานเปนอาจารย เมื่อตัดสินใจวาจะเอาดีทางดานการเปนศิลปน

เอจึงไปร่ําเรียนดานศิลปะที่สถาบันตางๆ แลวตัดสินใจเปดสตูดิอที่

นิวยอรก จนวันหนึ่ง จีน มัวร ผูอํานวยการายศิลปองแบรนดทิานี่

แอนด ค ไดเห็นผลงานองเอเา และอใหเอชวยวาดาพไวประดับราน

นั่นคือจุดเริ่มตนองอาชีพศิลปนองเออยางเปนทางการ ปจจุบันนี

เอเดินทางไปๆ มาๆ ระหวางรม นิวยอรก ไมอามี่ และกรุงเทพ เพื่อ

สรางสรรคและนําเสนอผลงานองเอ


A R T 028

อาเรียนนาบันทึกความงาม

อันอจีรังของดอกไมไวน

ลงานของเอ

Arianna captures the


029

ับเจ็กตองงานองอาเรียนนามีหลากหลาย แตที่ติดตาและตรึงใจ

นักสะสมสวนใหคงเปนาพดอกไมแสนสวยที่วาดึนจากทังดอกไมจริง

และดอกไมที่เอรังสรรคึนจากจินตนาการ ถาคุณมองดอกไม คุณจะเห็น

รรมชาติ สีสัน และความเคลื่อนไหว เปนความงามที่ันอยากจะบันทึกไว

เพราะดอกไมจริงบานไดแปบเดียวก็เหี่ยวเาไป แตดอกไมในาพอยู

ไดเปนรอยเปนพันปคะ าพดอกไมทุกาพองเอลวนแตเต็มไปดวย

พลัง เปนพลังอันแสนพิเศษองงานศิลปะที่แมแตคนรรมดาสามั

อยางเราก็สัมผัสได ไมแปลกเลยที่ผลงานองเอจะเาไปอยูในคอลเลกชั่น

สวนตัวองนักสะสมจากทั่วลก มันเหมือนกับันไดสงตอพลังงาน

ผานาพที่ันวาด และแมาพจะแวนอยูบนผนังแลว มันก็ยังคงสงตอ

พลังงานเชิงบวกออกมาอยูนั่นเอง นั่นคือเหตุผลที่วาทําไมันจึงพยายาม

มองใหเห็นดานดีๆ องทุกอยาง บางครังมันก็ตองกเหมือนกันนะ

หลังจากที่เอเคยรังสรรคผลิตัณพิเศษใหกับหางสรรพสินคา

เ็นทรัลเมื่อหลายปกอน ลาสุดนี เอกลับมารวมงานกับเครือเ็นทรัลอีก

ครังกับปรเจ็กตใหมที่มีชื่อวา i li e i i eiee

ที่จะมีึนในเดือนกุมาพันนี จริงๆ ันรูจักกับคุณยุวดี จิราิวัน มา

ตังแตปคศ แลว เปนความสัมพันที่ตอเนื่องยาวนาน คงเหมือนกับ

สายสัมพันระหวางเ็นทรัลกับลูกคาที่ยืนยาวจากรุนสูรุนคะ ในงานนี

เอนําเสนอผลงาน ชินในนิทรรศการทามกลางสเปที่ถูกเนรมิตให

เปนเหมือนสตูดิอองศิลปนกลางศูนยการคาเ็นทรัล เอ็มบาสี และ

แทนที่จะแวนาพไวบนผนังเหมือนิทรรศการทั่วไป เมื่อึนชื่อวาเปน

งานองอาเรียนนา คารลีแลวยอมตองพิเศษกวานัน ันมาคิดวามันจะ

เปนอยางไรหากผูคนสวมใสความงามเหลานีได จึงลองเอาาพเหลานัน

มาพิมพเปนลวดลายบนผืนผา แลวนํามาตัดเย็บเปนชุดคะ

With striking gold and bold colours, it is difficult

to look away from the floral artworks of

Arianna Caroli. Born in Orvieto, Italy, she

holds a doctorate in Ancient Literature and Archeology

from the University of Rome. She began practicing

painting under maestro Fortunato del Tavano and

continued to study under many prestigious art institutions.

Eventually opening her own studio in New York. Arianna

gained international fame when Gene Moore, Art Director

of TIFFANY commissioned her to paint five pieces for

the store window. Today she travels between Rome, New

York, Miami and Bangkok.

Arianna’s portfolio of subjects is diverse, but most

of her work is centred around flowers. “If you look at

flowers, you will see colour and movement. I want to paint

their beauty to preserve them. Flowers in these paintings

can last a hundred or thousand years” the artist says. The

paintings seem to radiate with energy that can be easily

felt by any passing person. It is no wonder why her work

is loved by art collectors all over the world. “I want to

release positive energy through my paintings. This is why

I want to look at everything in a good light, sometimes it

takes practice.”

After having collaborated with Central Group

years ago, Arianna is back with a special project ‘Arianna

Caroli: The Artist in Residence’. “I have known Khun

Yuwadee Chirathivat since 2004, our long standing

relationship is similar to Central’s relationship with their

customers from generation to generation.” The exhibition

that will take place in February will feature 15 works,

and since this is Arianna Caroli, don’t expect to see

the standard gallery with paintings hung on walls, “I

wondered what would it be like to transform my artwork

and see people wearing it. So I have printed my work on

cloth to create outfits out of art.”


A R T WORDS: POTJAWAN PUNJINDA

030

The Life and Works of Puttarak Dadsada

ุทรัก ดาดา

ีวิละการทางานของิลนหิงรุ่นใหม่

ากังหวัดเียงราย

PHOTO: COURTESY OF THE ARTIST, PORTRAIT BY POTJAWAN PUNJINDA

ENGLISH TRANSLATION: TASAMA VATANAPUTI


031

งานของพุทรักเปนการ

สมสานแรงบันดาลจ

จากรรมชาติเขากับ

จินตนาการ

Puttarak’s works

combines inspiration

from nature with

endless imagination

ากกลาวถึง เชียงราย ในออมกอดองุนเา

เมื่อลมหนาวมาเยือน เมืองยิ่งมีเสนห นอกจาก

การทองเที่ยวทางรรมชาติ สถานที่ทางวันรรม

เชียงรายยังึนชื่อวาเปนเมืองศิลปะ มีศิลปน

พํานักอยูมากมาย หนึ่งในนันมีศิลปนรุนใหมที่นาจับตามอง

พุทรักษ ดาษดา หรืออุมอิ๋ม หิงสาววัย ป

พุทรักษเกิดที่จังหวัดเชียงราย จบการศึกษาที่คณะ

ศิลปกรรม สาาทัศนศิลป มหาวิทยาลัยราชัเชียงราย

เมื่อจบมาเอไดเาทํางานประจําในตําแหนงชางศิลปที่

มหาวิทยาลัยราชั งานที่นี่คือการวาดพรรณพืช

พกษศาสตรในมหาวิทยาลัยและสวนสมเด็จยา

หองทํางานองเออยูทามกลางตนไม ทําใหเอ

ไดสังเกตและึมับรรมชาติที่แวดลอม มวลหมูพืชพันุ

ตังแตยังเปนเมล็ด ออกดอก จนถึงรวงรย เรียนรูมันดวย

ความรัก จดบันทึกไวในสมุด เอบอกมันเปนการเรียนรู

ความจริง ทักษะมือก็เปนอีกเรื่องที่ตองกน แตเรื่อง

สาวะในจิตใจก็คือการถายทอดออกมาเปนงานศิลปะ

นั่นก็สําคั เอไมไดตองการเียนความจริง เพียงมี

แรงบันดาลใจจากมัน

าพมนุษย สัตว พืช ดอกไม นก แมลง ถูกนํามา

ประกอบกันเปนาพเหนือจริง แนตาี หรืออะไรก็แลวแต

คนมอง จากพืนานที่สั่งสมมาจากการวาดาพรรมชาติ

ดวยความเาใจในระบบนิเวศองแมลงและสัตว ตลอดจน

มีสายตาและความรูสึกอันเปยมลนในการเห็นดูกาล

วัจักรการผุพัง การยอยสลาย นํามาผสมผสานเปนงาน

จิตรกรรมแสดงใหเห็นเรื่องราวความอุดมสมบูรณอง

รรมชาติ ที่แตละาพนันมีเรื่องราวเพาะ


A R T 032

เอเลาถึงการทํางานวา งานศิลปะควรบําบัด

จิตใจเรากอน ในความเปนจริงการใชชีวิตอยูองเรา

มันลําบาก และก็มีดานลบดานแยๆ เราเปนคนสีเทาๆ

แตอยากอยูในแสงสวาง ใชพลังบวกับเคลื่อนชีวิต

เปนแรงผลักดันในการทํางานศิลปะ เราจึงเห็นสีสัน

เจือความสุที่ปรากในงานองเอ

ผลงานชุดนี เอไดทํามาแลว ป เพียงแต

เปนการรวมแสดงงานกับศิลปนอื่นๆ อีกทังเอยังทํา

ควบคูไปกับการทํางานประจํา ดยใชเวลากลางคืน

ทํางานในสิ่งที่ตัวเองอยากทํา ตลอดเวลา ปที่ผานมา

แมจะหนักแตไมเคยรูสึกเหนื่อย เอวาการที่เราจะเปน

ศิลปนใหไดนัน ถาไมทํางาน ผลงานก็มีนอย นาด

ทําแลวยังนอยเลย เออยากทํางานศิลปะใหเยอะๆ

จนถึงเวลาที่เอตัดสินใจลาออกจากงานประจําที่มี

ความมั่นคง เปนการทาทายและกาวามนปลอดัย

แตเอไดวางแผนไวแลวถึงการจัดการตัวเองตอจากนี

และจัดนิทรรศการศิลปะแสดงงานเดี่ยว ดยใช

เวลาที่เอไดมาอยางเต็มศักยาพ ึ่งเอกลาวอยาง

มั่นใจวา การลงมือทํามาตลอด มันจะไดเอง ถาเรา

มัวแตอางวาจะทํา แตเราก็ไมไดทํา ก็ไมไดทําสักที

ตองทําเลย

ทุกวันนีเอสามารถเลียงดูตนเองและครอบครัว

จากงานศิลปะได ดยไดรับการสนับสนุนจากคนที่

ชื่นชอบผลงาน และคนคอยติดตามผลงาน ตังแตยัง

ไมมีชื่อเสียง กวาจะเปนแบบนีไดตองใชเวลา

ความเพียรพยายามจะพิสูจนเอ ในนิทรรศการ

e ii จัดแสดงวันที่ ันวาคม

มกราคม ณ หองแสดงงานชัน ัวศิลปะ

เชียงราย เปดใหเาชมทุกวัน เวลา น

ไมมีคาเาชม ัวศิลปะเยืองกับแมคคร กอนถึงแยก

สนามบินนานาชาติแมาหลวง em

ieii


033

ทั้งงานหลักและงานอดิเรก

ลวนสะทอนถึงรรมชาติที่

อยูรอบตัว

Both her main job and


beauty of nature

Surrounded by grand mountains, Chiang Rai’s

charm seems to increase when winter breezes

arrive. Beyond the natural and cultural

attractions, Chiang Rai is also seen as a city of art

housing a number of artists, among them is 31-year-old

rising star Puttarak Dadsada or Oom-im.

Puttarak was born in Chiang Rai and graduated

Visual Art from Chiang Rai Rajabhat University. She

started a full-time job as an artisan where she was

assigned to draw and paint plants around the university

area and the Princess Mother’s Garden. With an office

surrounded by trees, she could observe different

species of plants in all their life stages. Puttarak noted

everything in a notebook. For her, this is a study of the

truth. Surely, skill is something that requires practice,

but the thought and soul that we put into art is equally

important. She doesn’t intend to draw the truth, she’s

simply inspired by it.

Pictures of humans, animals, flowers, birds and

insects are combined together to make supernatural

art, a fantasy to consider. Being grounded by nature,

understanding the ecosystem of insects and animals,

having an eye and being emotional for seasonal

changes and the natural decay process, she combines

these things into paintings that show the fertility

of nature. Puttarak explains, “art should treat our

mind first because in reality our life is difficult and

sometimes negative. I may feel grey, but I want to be

in the light. I want positive energy to drive my life and

myself to create art.”

Puttarak worked on art pieces for this collection

over several years. However, she still maintained her

full-time job, while spending nights doing what she

loves. Throughout the past six years, although tough,

she never felt tired. For her, an artist needs to keep

working otherwise they will have very few works to

present. Since she wanted to produce more work, she

decided to resign from her full-time job. It was a huge

challenge and a leap beyond her comfort zone. But she

did it with a plan in mind and intention to make time

for a solo exhibition. “Action is more important than

words. Saying without doing is nothing. So just do it!”

Puttarak is now able to support her family with

her art. She has also gained a strong following of loyal

patrons.

Witness her perseverance at “The Inspirations”

exhibition on 9 December 2017 – 8 January 2018,

everyday 10.00-19.00, the second floor art gallery,

Art Bridge Chiang Rai (ABCR). Free entry. ABCR

is opposite to Makro, near Mae Fah Luang Chiang

Rai International Airport Junction. (facebook.com/

artbridgechiangrai)


A R T WORDS : CHIDSUPANG CHAIWIROJ 034

LOTUS ON WATER: Blending Feng Shui and Art

โลัส ออน วอเอร

การบกันระหว่างาสรห่งวงุ้ยละิละ

PHOTOS: COURTESY OF LOTUS ON WATER


035

ากกลาวถึงผลงานองหยุน หลง จื่อ แลว

บอกไดวาเพียงแคมองปราดเดียว เรา

ก็สัมผัสไดถึง พลัง ที่กรุนอยูในผลงานาพ

เียนสีสันสดใสองศิลปนผูนี ทวาผลงาน

องเาไมไดดดเดนในดานสุนทรียะเทานัน แตยังมี

คุณสมบัติที่เสริมสรางพลังงานเชิงบวกตามหลักฮวงจุย

ดวย นั่นก็เพราะหยุน หลง จื่อ ไมไดเปนแคศิลปน แต

ยังเปนินแสชื่อดังที่มีลูกศิษยอยูทั่วลก

มาสเตอรหยุน หลง จื่อ เปนทายาทรุนที่หกอง

ตระกูลินแสที่เชี่ยวชาในศาสตรแหงฮวงจุยองสิงคปร

และดวยความที่ชื่นชอบศิลปะจีนและตะวันตกมาตังแต

เด็กๆ มาสเตอรหยุน หลง จื่อ จึงกอตังแบรนดลตัส

ออน วอเตอรึน ดยนําเสนอผลงานศิลปะที่นอกจากจะ

สวยงามแลวยังสรางเสริมพลังงานทางบวก ดยเพาะ

รูปนกยูงึ่งเปนสัลักษณแหงชีวิตและชคลา แทรกดวย

สัลักษณและองคประกอบอันเปนมงคลตางๆ ตังแต

สีสันสดใส การใชวัสดุอยางทองและเงิน อักระคํามงคล

ที่อวยพรใหประสบความสําเร็จและชคดี รวมถึงการใช

แชมเปึ่งเปนเครื่องดื่มที่ใชสําหรับอกาสพิเศษหรือ

งานลองมาเปนสวนหนึ่งองาพ นอกจากจะมี

ความหมายเชิงบวกแลว ละอององแชมเปเองยังทําให

เกิดเอเกตเหลือบมุกที่ดูแปลกใหมและไมเหมือนใคร

อีกดวย

แมผลงานองมาสเตอรหยุน หลง จื่อ สวนให

จะใชกระดาษเยื่อาวองจีน แตหลายๆ าพที่จะนํามา

จัดแสดงในครังนีใชกระดาษพิเศษที่เรียกวา

ึ่งเปนกระดาษทํามือดยคนทรงองชนเผาและใชสมุนไพร

จากเทือกเาเปนวัตถุดิบ สวนสีสันนันเนนสีรรมชาติ

อยางสีแดงจากชาด เปนตน นอกจากนี เอกลักษณอง

งานองมาสเตอรหยุน หลง จื่อ คือการใชสีชนิดพิเศษ

ที่เรืองแสงไดในความมืดเพื่อสื่อถึงผลงานในานะ

สัลักษณแหงความหวังทามกลางความมืดมิด การชม

ผลงานองมาสเตอรในตอนกลางวันและตอนกลางคืน

จึงอาจสรางความรูสึกที่แตกตางกันออกไป แตก็เสริมสราง

พลังงานทางบวกไดไมแพกัน มาสเตอรหยุนเองเรียก

ผลงานองเาวาเปนศาสตรแหงการเชิดชูคุณคาสรรพสิ่ง

eleiim ึ่งหมายถึงศิลปะองเานันมุงเชิดชู

สิ่งตางๆ ที่ดีงามบนลกนี

นิทรรศการ l ei

Elee e e Si Emei e

We จะจัดแสดงระหวางวันที่

มกราคมนี ณ เอ็มพเรียม แกลเลอรี่ ชันเอ็ม

ศูนยการคา ดิ เอ็มพเรียม ดยนอกจากผลงานทัง

ชินองมาสเตอรที่จะนํามาจัดแสดงในครังนีแลว

ทางมาสเตอรหยุน หลง จื่อ จะสาิตการวาดาพดวย

สีสันจากรรมชาติและแชมเปใหไดชมกันดวย

he work of Emeritus Master Yun Long

Zi is something that easily catches the

eye. Afterall, one can feel the ‘power’

in this artist’s colourful paintings, as they

are not based on pure aesthetics alone, but

imbued with the positive energy of Feng

Shui. After all, Master Yun is not just an

artist, but also a famous Feng Shui Master

with students all over the world.

As the sixth generation heir of a long

standing Feng Shui Master family in

Singapore, Emeritus Master Yun Long Zi

founded the brand ‘Lotus on Water’ to provide

artworks that radiate positive energy. He

uses symbols like the peacock to bring life

and fortune, as well as colours like gold

and silver. He also uniquely includes the

use of champagne, a drink used for special

occasions and celebrations as part of his

paintings.

Many of the paintings use a special

handmade ‘Dong Ba’ paper—created by tribal

communities—infused with herbs from

the mountains. The artist also uses light

sensitive pigments that glow in the dark, so

that his work can be appreciated differently

in the night and day. Master Yun himself

considers his style to be Celebrationism, to

glorify positive things on the planet.

The exhibition ‘Colours of Prosperity

and Elegance: The Feng Shui Art of Emeritus

Master Yun & Lotus on Water’ is on display

from January 18-21 at Emporium Gallery,

The Emporium Shopping Complex. The

exhibition features 108 pieces of art and will

also feature a live painting performance by

Master Yun himself.

มาสเตอรหยุน หลง จื่อ

ูเปนทั้งซินแสและิลปน

M L

F S


D E S I G N WORDS: CHIDSUPANG CHAIWIROJ 036

CREATIVE TEXTILE: Contemporary Design and the Definition of Smart Textile


สร้างสรรค

ดีไนร่วมสมัยละความหมายของสิ่งทออัริยะ

ระเทศไทยอาจเปนประเทศที่สงออกผลิตัณสิ่งทอ

เปนหลักมาชานาน แตในลกยุคปจจุบันที่ประเทศ

เพื่อนบานมีศักยาพในการแงันสูงมากยิ่งึน

การพันาตนเองใหครบวงจรตังแต ตนนํา จนถึง

ปลายนํา องสายการผลิตผลิตัณสิ่งทอ รวมถึงการเสริม

ความรูดานการตลาดจึงเปนส่ิงสําคั นี่เองที่เปนเหตุผลให

สถาบันพันาอุตสาหกรรมสิ่งทอจัดตังครงการประกวด

ออกแบบสิ่งทอเชิงสรางสรรคหรือ eie eile

ึน ายใตการสนับสนุนองกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจาก

จะเพื่อเปนเวทีใหกับนักออกแบบสิ่งทอรุนใหมแลว ยังเปน

เหมือนอีกหนึ่งแรงับเคลื่อนที่จะชวยผลักดันใหวงการสิ่งทอ

ไทยกาวหนาไปอีกระดับดวย

สําหรับครงการ eie eile ที่

จัดึนเปนปที่สี่นันวาดวยการรังสรรคสิ่งทออัจริยะ และหนึ่งใน

ผูเารอบสามคนสุดทายไดแก นายกษดา รัตนางกูร อาจารย

ประจําาควิชาออกแบบสิ่งทอและแชั่น คณะศิลปประยุกตและ

สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชานี ที่นําเสนอ

ผลงาน e Wele ดยสรางสิ่งทอจากิลิกาที่ไดจาก

แกลบและรําาว พรอมเคลือบสารกันยุงและสะทอนนําเพื่อ

เพิ่มงกชั่นแกชุด ผลลัพที่ไดจึงเปนการผสมผสานนวัตกรรม

เากับแนวคิดแบบรักษลกที่นาสนใจไมนอยเลยทีเดียว

or a long time, Thailand has been one of the world’s key

players in terms of textile exports. But when competition

intensifies through time, it necessary to develop and

empower Thailand’s textile industry. This strategy gave birth

to Creative Textiles Award, an annual initiative by Thailand

Textile Institute, which is supported by the Ministry of

Industry. While creating a stage for new textile designers, this

project aims to be a driving force to push the whole industry

further.

For its fourth edition in 2017, the project’s theme

was smart textile, and one of the three finalists was Krissadar

Rattanangkoon, a lecturer of the Textile and Fashion Design

Department, the Faculty of Applied Art and Architecture, Ubon

Ratchathani University who presented the work entitled ‘The

Wearable Art’, featuring cloth made from silica that originated

from rice husks and bran. The cloth is also coated by mosquitorepellent

and water-reflective properties to add more function

to the costume. The result was a fusion between textile

innovation and an eco-friendly concept.


LEISURE

รวมสานที่ท่องเที่ยว กิกรรมเด่น ละร้านอาหารน่าลอง

คนชอบงานหัตถกรรมอยาพลาดเทกาลรมบอสรางและหัตถกรรมสันกาแพง

ระหวางวันที่ มกราคมนี้ที่จังหวัดเชียงหม

S S K

M


T A S T E

FUTURE FOOD: From Backyard to Table.

WORDS & PHOTOS: SARANYU NOKKAEW

038

าานา

รุงรสด้วย

มลง

ร้านอาหารห่งใหม่ที่มาร้อมกับ

คอนเไม่เหมือนใคร

来 的 美 物 “ 子 ”

าดกันไววาอีก ปางหนาเมื่อประชากรลก

มีจํานวนมากึนแบบเทาทวี อาคารบานเรือน

ยอมถูกปลูกสรางึนมาแทนผืนดินที่เคยเปน

แหลงปศุสัตวและการเกษตร และเมื่อนันวิกต

การณาดแคลนอาหารก็จะตามมา พรอมดวยการมองหา

แหลงปรตีนแหงใหมึ่งก็คือสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ใกลตัวที่เรียกวา

แมลง อาหารแหงอนาคตที่กําลังกลายเปนเทรนดูเปอรูด

และอาหารลวคารบอนึ่งถูกพูดถึงในทั่วลก รวมทัง

ประเทศไทยกับการเปดตัวรานอาหารจากแมลงแหงแรก

e i e ที่อบลอมดวยสวนหลังบาน

ึ่งมีทังพืชเรียกแมลง และพืชกินแมลงุกอนอยู ณ

ครงการชางชุย

อาหารจานแมลงอง e i e นัน

สามารถสรางประสบการณใหมในวันรรมการกินแมลง

องคนไทย ดวยการลบาพองแมลงทอดที่คุนเคยออกไป

และเปลี่ยนแมลง ชนิด จาการมแมลงออรแกนิกใน

ูมิาคตางๆ ใหเปนเมนูไนไดนิ่งสไตลยุรป ที่อรอยจน

ลืมไปวากําลังกินอาหารจากแมลง ไมวาจะเปน สลัดแตงม

กรุบกรอบหนอนรถดวน ราวิอลีเนือแมงดาตัวเมียผสมเนือปู

ปลาเการาดอสไมดแดงเพิ่มราชินีมดตัวตสํ าหรับตัดรสปลา

ดานทีรามิสุก็ไมรรมดาดวยการใชครีมจากดักแด พรอมนํา

หนอนไหมตัวอวบมาวางใหเห็นเต็มตา สวนใครที่อยากนั่งชิลล

ยังมีค็อกเทล iii หอมกลิ่นแมงดาเทียม ที่มาจาก

ใบทํามังพรอมหมอลําพันชใสรถดวนใหไดลอง ึ่งเชาก

กระิบมาวาทังหมดนีเปนแมลงเพียงนอยนิดเมื่อเทียบกับ

แมลงรวม ชนิดที่บินวนอยูในวิถีการกินองคนไทย

ieiem


039

n the next 100 years the world’s human population

could become unsustainable. With the need for

houses over farmland, a better source of protein

may be lurking closer than you think, as insects

provide high nutrition and produce little carbon.

Hopping onto this idea is ‘Insects in the Backyard’

in Bangkok.

Dishes from ‘Insects in the Backyard’ redefine

our concept of Thai street side pushcarts that serve

deep fried bugs. Here, seven insect varieties are

chosen from organic farms and dishes are presented

in European style. These include savory giant

water beetle ravioli with crab meat and grilled

sea bass with ant caviar. For dessert? Tiramisu

made with silkworm powder and whole silkworm

pupae. The chef playfully mentions that this is

just a taste compared to the 200 types of insects

regularly consumed in Thai cuisine. It looks like

this crawling food trend will soon create a swarm.

(inscetsinthebackyard.com)

计 在 将 来 的 100 年 后 , 世 界 人 将 加 , 人 们 的 宅 地 将 会 如 今 的 地 和 业 地 , 到 了 个 时

物 将 会 大 大 的 短 , 人 们 将 会 的 养 来 , 如 们 的 子 也 是 不 错 的 选 择 , 因 为 来 的 物 趋 势 将

是 品 和 品 的 趋 势 , 目 前 在 泰 国 即 将 开 放 世 界 首 家 子 , 名 “”, 所 有 的

子 单 都 是 目 中 养 殖 出 来 的 。

的 子 可 以 为 泰 国 人 造 “” 文 化 的 体 验 , 以 前 的 路

的 感 , 成 7 种 色 养 殖 子 做 成 的 不 同 单 , 变 成 美 的 西 体 验 , 如 西 拉 、 意 大 利

、 红 等 , 品 方 还 有 的 提 拉 米 , 此 外 还 有 的 酒 让 大 家 品

尝 非 同 常 的 , 所 有 的 这 些 们 的 还 们 说 , 这 些 单 只 是 200 多 种 单 中 的 一 小 部 分 而 已 。


F E A T U R E WORDS: SUWIT WONGRUJIRAWANICH 040

GOODWALK THAILAND: A Walkable Bangkok

โครงการสารวละันาการเดินทางทางเท้า

ัยเลกๆที่มีล่อคุาีวิมากกว่าที่คิด

เดินได้ เดินดี ที่นี่บางกอก

ลาวไดวา ดัชนีวัดคุณาพชีวิต

องประชาชนอาจไมไดนับ

จากจํานวนอาคารสูงเสียดา

รถยนตหรูที่วิ่งบนทองถนน หรือ

รถไที่วิ่งเร็วที่สุดในลก แตอาจหมายถึง

ความสุกายสบายใจ ในการใชชีวิตไมวา

เมืองนันจะสุดไฮเทคลําอนาคต หรือเรียบ

งายสลวไลแบบชุมชนนาดเล็ก นยบาย

องประเทศเรื่อยไปจนถึงชุมชนจึงมีสวน

สําคัอยางยิ่งในการยกระดับคุณาพชีวิต

องผูคนใหมีสุาวะที่ดี หนึ่งในกลยุทที่

นาสนใจคือ การวางผังเมืององคเปนเฮเกน

ประเทศเดนมารก ที่ใหความสําคักับ คน

มากกวา รถยนต เหตุเพราะการเดินจะทําให

คุณเห็นเมืองในมุมตางๆ มากึน มีอกาส

พบปะพูดคุยกับคนในชุมชน แถมชวยลด

มลพิษ รักษสิ่งแวดลอมในทางออม และ

ที่สําคัการเดินอาจชวยจุดประกายใหคุณได

แนวคิดใหมๆ ในการใชชีวิต ดวยเหตุนี

ทีมงานจึงวางผังเมืองดยออกแบบเสนทาง

การเดินที่ชวยกระตุนใหเราหันมาใชทางเทา

แทนการับรถยนต ดังเชน ถนนสตรอยก

Se แหลงช็อปปง รานอาหาร ราน

กาแ และจุดนัดพบ บนถนนคนเดิน

ความยาว กิลเมตรที่เชื่อมถนนสายหลัก

ทัง เสนองคเปนเฮเกนเาไวดวยกัน

ดยทอดยาวจากจัตุรัสหนาศาลาวาการเมือง

คเปนเฮเกน และสินสุดที่ยานนูฮาน

อดีตถิ่นที่อยูอาศัยองเหลากะลาสี

ที่ยังคงเสนหดวยเรือไม และบานเรือนสีลูกกวาด

สดใสที่สรางึนในสมัยคริสตศตวรรษที่

บางที สุขาพที่ดีก็ขึ้นอยู

กับ ‘การเดิน’

W


CHINESE TRANSLATION: SUN YUE


041

เดินได เดินดี กับการพันาเมือง

สําหรับไทย ประเทศที่ติดอันดับนาทองเที่ยวที่สุดในลกก็มีเสนทาง

ทางเดินเทาที่นาสนใจหลายที่ ลาสุดกับครงการ เมืองเดินได เมือง

เดินดี Wl il ดยศูนยออกแบบและพันาเมือง

จุาลงกรณมหาวิทยาลัย ei eelme ee

ายใตการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุาพ สสส มีเปาหมายเพื่อสงเสริมใหผูคนในพืนที่หันมาใช

ชีวิตประจําวันดวยการเดินมากึน ดยเชื่อมั่นวาเมืองเดินดีจะนําผลดี

มาสูผูคนที่อาศัยอยูในเมือง ทังในดานสุาพ เศรษกิจ และสังคม

อีกทังยังชวยสงเสริมสาพแวดลอมพรอมยกระดับคุณาพชีวิตและสังคม

ใหดียิ่งึน ทีมงานจําแนกการเดินออกเปน ปจจัย ไดแก เมืองที่เดินได

คือเมืองที่มีพืนที่ที่นาสนใจและมีสิ่งดึงดูดที่อยูในระยะการเดิน ไมวาจะ

เปนแหลงช็อปปง สถานศึกษา แหลงงาน พืนที่นันทนาการ แหลงเรียนรู

งานบริการสาารณะ และุรกรรม รวมไปถึงการเาถึงระบบนสง

สาารณะ และปจจัยที่สองคือ เมืองเดินดี ดยวัดจากสาพแวดลอมอง

เสนทางเดินที่ชวยใหทุกกาวเดินมีคุณาพไมวาจะเปน ทางเดินเทาที่ดี มี

ตนไมรมรื่น มีกิจกรรมระหวางทาง และมีความปลอดัยตอการเดิน


F E A T U R E 042

กรุงเทพ เปนเมืองเดิน

ไดหรือไม ลองพิสูจน

กันไดตามยานตาง ที่ได

คะแนนสูง

I WW S

เขตนาเดิน เมืองนาอยู

แตละพืนที่จะมี คะแนนการเดินได Wl Se ที่บงบอกถึง

ระดับศักยาพองการเดินในพืนที่นันๆ ดยคํานวณจากสถานที่ดึงดูด

หากพืนที่ใดมีสิ่งดึงดูดการเดินจํานวนมากายในระยะทางเดินเทา

คะแนนการเดินได องพืนที่จะมีคาสูง คาคะแนนที่ไดมีสวนชวยผลักดัน

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงองเมือง และสามารถนําไปประยุกตใชในเรื่อง

ตางๆ ได เชน เปนานอมูลในการพันา และนูเมืองใหเอือตอการ

เดิน เปนเกณพิจารณายานนาอยู จัดสรรสาารณูปการเพื่อสงเสริมให

ประชาชนมีสุาวะที่ดีึน และเปนอมูลที่ชวยตัดสินใจในการพันา

อสังหาริมทรัพยได

เตบางรัก ที่เกิดจากการรวมตัวกันองยานสีลม สาทร และยาน

บางรัก ยานพาณิชยกรรมหลักองกรุงเทพมหานครที่ติดอันดับ อง

เตเดินได นอกจากจะเปนแหลงุรกิจที่รายลอมไปดวยอาคารสํานักงาน

แลว พืนที่แหงนียังมีแหลงจับจายใชสอยแบบแผงลอยางถนน เรื่อยไป

จนถึงหางสรรพสินคาชันนํา อาหารแทบทุกสัชาติตังแตสูตรบราณ อาหาร

แนววชั่น หรือหองอาหารในรงแรมหรูก็สามารถหารับประทานได

ในพืนที่แหงนี นอกจากนียังมีสวนลุมพินี สวนสาารณะนาดให

ไร ทําหนาที่เปนศูนยรวมการออกกําลังกาย แหลงสันทนาการองเมือง

พรอมเปนปอดอกอากาศใหกับคนกรุงเทพ ตบทายดวยระบบนสง

มวลชนนาดใหทังรถไา S และรถไาใตดิน ที่อํานวย

ความสะดวกใหคนเามาในพืนที่งายึน จึงไมนาแปลกใจที่เตบางรักไดรับ


043

เตอมราบัตรพาย เตเมืองเกาที่ยายตัวจากใจกลางพระนคร

เปนยานที่นักทองเที่ยวเชิงวันรรมและสายรับประทานใหความสนใจ

ไมวาจะเปนยานเยาวราช แหลงจับจายใชสอยองชุมชนชาวจีนพรอม

อาหารางถนนที่ึนชื่อยามค่ํา ยานนางเลิงที่ยังคงกลิ่นอายตลาดเกากับ

ตึกแถวสีชมพู ยานบเบ แหลงายเสือผาแชั่นราคาถูกสบายกระเปา จึง

ทําใหพืนที่แหงนีมีคาเลี่ยประเทแหลงงาน แหลงจับจายใชสอย สถานที่

บริการสาารณะ และุรกรรมอยูในเกณที่สูง ไดรับ คะแนนการเดินได

ตามเตบางรักมาติดๆ

เตพระนคร เปนอีกหนึ่งเตที่มีนักทองเที่ยวสะพายเปเามาพัก

อาศัยอยูเปนจํานวนมาก ดยเพาะบริเวณถนนาวสาร สงผลใหเกิด

ุรกิจทองเที่ยวมากมาย เชน รงแรม รานอาหาร รานนวดแผนไทย

รานกาแ และรานายสินคาที่ระลึก ายในพืนที่ยังเปนยานเกาที่มี

ประวัติศาสตรสืบทอดมายาวนาน จึงไมนาแปลกใจที่เราจะพบเห็น

อาคารเกายุคตนรัตนกสินทรกระจายตัวอยูายในพืนที่ ปอมพระสุเมรุ

และปอมมหากา ปอมปราการจาก แหงที่ยังคงหลงเหลืออยู สวน

สันติชัยปราการ สวนสาารณะชุมชนนาด ไรเศษ และวัดบวรนิเวศ

ราชวรวิหาร พระอารามหลวงชันเอก ชนิดราชวรวิหารที่สรางึนตังแต

สมัยรัชกาลที่ กับสถาปตยกรรมแบบไทยผสมจีนที่ดูแตกตางจากวัดวา

อารามทั่วไป

นอกจากการสํารวจในพืนที่กรุงเทพมหานครแลว ยังมี

การจัดอันดับยานสําคัองเมืองใหดวย เชน ยานชางเผือก จังหวัด

เชียงใหม เปนยานที่มีความหลากหลายองการใชประยชนที่ดินสูงสุด

เนื่องจากเปนยานที่เกาะอยูตามแนวถนนรัศมีองเมือง ึ่งเปนถนน

หลักที่เชื่อมตอไปยังถนนวงแหวน ทําใหเกิดุรกิจหลากหลายบนพืนที่

นอกจากนียังมีแหลงเรียนรู เชน พิพิัณชาวเา แหลงบราณสถานที่

งดงามองวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง รวมไปถึงสวนลานนา ร แหลง

พักผอนองคนเมือง สงผลใหยานชางเผือกเปนยานที่ได คะแนนการ

เดินได สูงสุดองจังหวัด สวนพืนที่ในเตคูเมืองที่มีวัดวาอารามเกาแก

กระจายตัวายในพืนที่ พรอมุรกิจที่หลากหลายสามารถพันาใหเปน

พืนที่ยุทศาสตรเพื่อการทองเที่ยวได ถามีการสงเสริมสิ่งแวดลอมที่เอือ

ตอการเดินใหมีคุณาพดียิ่งึน

เมืองเดินได เมืองเดินดี ไมไดมุงหวังใหเกิดการเปรียบเทียบวา

ยานไหนดีกวา เมืองไหนดอยกวา แตตัวเลที่ไดมีสวนชวยกระตุนใหเห็น

ชองทางการพันาพืนที่ใหมีความนาอยูพรอมเสริมสรางคุณาพชีวิตที่ดี

ใหกับคนเมืองและนักทองเที่ยว อันเปนการสนับสนุนการพันาพืนที่ที่

เอือตอการเดินและพรอมเปลี่ยนเปนเมืองสรางสรรคสําหรับทุกคน

The quality of life index for people around the world may not

depend on the number of high rise buildings and luxury cars, but

rather how well citizens live. One interesting strategy used to

improve people’s quality of life in Denmark is the City of Copenhagen

Municipal Plan, that puts ‘people’ before ‘cars’. As walking allows one

to enjoy many more aspects of a city, and is better for the environment,

the team focused on walking routes. One good example of this is

Strøget, a pedestrian street of 1.8 kilometres that connects five main

roads and stretches from the City Hall Square to Nyhavn a waterfront

area with 17th-century architecture.

GoodWalk Thailand and the UddC

For Thailand, one of the most popular tourist destinations in the world,

there are many interesting pedestrian routes. The most recent project

‘GoodWalk Thailand’ by Urban Design and Development Center: UddC

under the support of the Thai Health Promotion Foundation seeks

to encourage people to go on daily walks. The team has a two-step

process. The first is a ‘walkable city’ which is to create useful areas

within walking distance, such as shopping centres, schools, recreational

facilities and public transport. The second is a ‘good walk’ which takes

the walking trail itself into consideration, such as the quality of the

pavement, trees, activities and safety.

Walkability is Key

Each place is given a GoodWalk Score to measure the walkability of the

area. The score is calculated from various elements, and can be used to

help improve the area for public facilities, people’s health and future

real estate development.

Bang Rak District - The result of merging Silom, Sathorn and

Bangrak areas, this is the commercial heart of Bangkok. In addition

to being a business district there are also department stores, famous

street food stalls, and food from all over the world including fine dining

options at elegant hotels. In addition, Lumpini Park is a 360-rai (142

acres) public park that includes a fitness centre. With BTS and MRT

connections, it is no wonder why Bang Rak has the highest score.

Pom Prap Sattru Phai District - Also considered the old town, this

is a popular cultural and entertainment district. It is home to Yaowarat

(Chinatown) famous for shopping and seafood, along with Nang Leong

area with it’s historic pink buildings. You’ll also find Boabe fashion

district, long famous for its wholesale apparel. With these unique

elements, Pom Prap Sattru Phai gets the second highest GoodWalk Score.

Phra Nakhon District - Famous with backpackers due to Khao San Road,

this district is full of tourist businesses such as hotels, restaurants,

Thai massage parlors, coffee shops and souvenir shops. This is an old

area with a long history, therefore it isn’t surprising to find ancient

buildings like the ‘Pom Mahakan’ and ‘Pom Phra Sumen’ fortresses,

Santi Chai Prakan Pavilion and Public Park and Wat Bowonniwet Wihan

Ratchaworawihan.

Chang Phuak District - Located in Chiang Mai, this district is

located along the city’s radius, and connects to major throughways.

Along with many businesses, there are educational resources such as the

Hill Tribe Museum and the ancient ruins of Wat Ched Yot.

Khu Mueang District - With several ancient temples scattered

nearby, along with various businesses, this area could be easily

developed to become a high quality walkable district.

The GoodWalk Thailand Project doesn’t aim to compare

neighbourhoods to see which is better or worse, but to create figures

to help stimulate developments that will improve the quality of life for

locals and tourists. Eventually, the goal is to promote the development

of such places to create a better city for everyone.


TRAVEL

ุดหมายลายทางเด่น ร้อมเรื่องราวดีๆ ที่วนให้ออกเดินทาง

ไหว้ระที่ เียงใหม่

เริ่มตนปหมดวยทริปไหวพระขอพรเพื่อความเปนสิริมงคล

ที่วัดเกาแหงนเชียงหม

CHINESE TRANSLATION: SUN YUE


อหนาหนาวมาถึง แนนอน

วาจุดหมายยอดนิยมคงหนีไม

พนจังหวัดเชียงใหม หนึ่งใน

จังหวัดยอดนิยมสําหรับการ

พักผอนเพื่อสัมผัสอากาศเย็นๆ แตนอกจาก

รรมชาติที่แคไดเห็นก็ชื่นใจ เชียงใหมยังเต็ม

ไปดวยวัดสวยๆ ที่เหมาะแกการแวะไหวพระ

อพรเพื่อความเปนสิริมงคลรับปใหมดวย

และนี่คือวัดสวนหนึ่งที่เราแนะนํา

วัดระาุดอยสุเท

วัดพระาตุดอยสุเทพถือเปนหนึ่งในปูชนียสถาน

สําคัองจังหวัดเชียงใหม เชื่อกันวาวัดนี

สรางึนเมื่อตนพุทศตวรรษที่ ในสมัย

เจาหลวงเมืองเชียงใหมองคที่ เพื่อประดิษาน

พระบรมสารีริกาตุที่ไดทรงอัเชิมาจาก

เมืองศรีสัชนาลัย ดยนักทองเที่ยวสามารถ

เลือกเดินทางดวยกระเชาึนลงดอยสุเทพ

หรืออาจเดินึนบันไดนาคจํานวน ัน

ึนไปยังวัดก็ได

As winter approaches, Chiang Mai

becomes the number one destination

for Thais. But aside from the cool

weather there are also plenty of

beautiful temples. Pay homage

to these sacred sites to bring in

blessings for the New Year.

Wat Phra That Doi Suthep

Considered one of the most

important places in Chiang Mai,

Wat Phra That Doi Suthep was

believed to be built in the 19th

century and houses Buddhist relics

from Si Satchanalai. Visitors can

reach the top by a convenient

funicular or a 300-step staircase.

随 着 天 的 到 来 , 泰 北 小 城

成 为 了 最 的 旅 游 地 之 一 。 许 多

人 选 择 在 这 个 季 节 前 来 度 假 , 感 受

这 里 的 。 但 了 这 里 自 然 风 光

之 外 , 的 古 也 是 游 点 之 一 。

在 的 多 古 中 参 观 、、,

会 为 接 下 来 的 一 年 带 来 更 多 的 好 运 。

们 在 这 里 也 为 推 推 了 一 些 当

地 的 名


上 的 是 最 有 名 的

之 一 , 相 传 它 建 于 19 世 纪 , 被 用 来 收

的 遗 物 。 游 客 可 以 选 择 乘 坐

上 , 但 如 果 你 选 择 上 两 娜

的 300 会 更 加 有 趣 。


T R A V E L WORDS : CHIDSUPANG CHAIWIROJ 046

CHIANG MAI TEMPLES: Start the New Year at These Nine Temples

วัดเดียหลวงวรวิหาร

วัดเจดียหลวงวรวิหาร เปนวัดบราณที่ตังอยู

กลางเมืองเชียงใหม แตเดิมถือเปนศูนยกลาง

การปกครององอาณาจักรลานนา ายในเปนที่

ประดิษานพระาตุเจดียหลวง พระาตุที่มี

ความสูงที่สุดในาคเหนือ องคเจดียแบบพุกาม

ลอมรอบดวยรูปปนชางคํา เชือก สะทอนถึง

ความเชื่อเรื่องการเสริมกําลังเมืองใหแ็งแกรง

Wat Chedi Luang

Located in historic Chiang Mai, Wat Chedi

Luang was considered the centre of the

Lanna Kingdom. The pagoda is famous for

28 elephant sculptures that are believed to

help bring stability to the city.


是 于 中 央 的 一 座 古 。 这 里 最 也 是 王 的 中 心 。 在 中 供 着

塔 , 这 座 塔 着 大 , 着 这 座 城 市 不 可 的 。


047

วัดเียงมั่น

หลายคนอาจจะไมทราบวาวัดเชียงมั่นนีเปนวัดที่

เกาแกที่สุดในตัวเมืองเชียงใหมและยังเปนวัดแหง

แรกในเตกําแพงเมือง เมื่อพอุนเม็งรายสราง

เมืองเชียงใหมึนในปพศ พระองคทรง

ถวายตําหนักเชียงมั่นใหเปนพระอารามใหมชื่อ

วา วัดเชียงมั่น เพื่อประดิษานพระเสตังคมณีหรือ

พระแกวาว นอกจากนียังเปนที่ประดิษานอง

เจดียแบบลานนาานชางลอมอีกดวย

Wat Chiang Man

Few people know that Wat Chiang Man is

the oldest temple in Chiang Mai, and the first

within the city walls. Built in 1839, it features

several Lanna-style pagodas and elephant

sculptures.


多 人 可 能 不 知 , 曼 是 最 古 老 的 , 也 是 古 城 中 的 一 座 。 在 1839

年 , 当 时 的 国 王 建 立 了 城 , 同 时 他 把 宫 殿 建 成 了 一 座 , 也 就 是 现 在 的 ,

用 来 供 。 与 其 它 一 , 这 里 也 运 用 了 大 大 雕 来 。

วัดระาุดอยคา

วัดพระาตุดอยคําที่ตังอยูบริเวณอุทยานหลวง

ราชพกษนีมีอายุเกาแกกวา ป เชื่อกันวา

แตเดิมพืนที่บริเวณวัดเปนที่อยูองสามีรรยา

ยักษคูหนึ่ง ึ่งตอมาชาวบานเรียกยักษคูนีวา ปูแสะ

และ ยาแสะ สวนวัดนันสรางึนในรัชสมัยอง

พระนางจามเทวีแหงหริุชัย ายในเปนที่

ประดิษานเจดียบรรจุพระบรมสารีริกาตุอง

พระพุทเจา รวมถึงเปนที่ประดิษานองหลวงพอ

ทันใจที่ดงดังเรื่องความศักดิสิทิ นอกจากจะเปน

ที่ไหวพระอพรแลว จากวัดยังสามารถมองเห็น

เมืองเชียงใหมจากมุมสูงไดอยางดี

Wat Phra That Doi Kham

Located at the Royal Ratchaphruek Park, Wat

Phra That Doi Kham is more than 1,300 years

old. It is believed that the temple area was once

the home of ‘Pu Sae’ and ‘Ya Sae’, a pair of giant

husband and wife. As a sacred site for Thais,

the temple also provides a bird’s eye view of

Chiang Mai.


于 家 拉 公 , 相 传 这 里 是 一 个

人 子 的 所 。 后 来 当 地 人 把 这 个 人 称 为 “ 普 ” 和 “

”。 这 个 历 史 分 , 里 供 了 的 遗

物 。 也 因 为 它 的 神 而 名 。 在 中 你 可 以

整 个 。


T R A V E L 048

วัดระสิงหวรมหาวิหาร

วัดพระสิงหวรมหาวิหาร คือที่ประดิษานพระสิงห

หรือพระพุทสิหิงค พระพุทรูปคูบานคูเมือง

เชียงใหมและอาณาจักรลานนา นอกจากนี

พระวิหารองวัดนียังดดเดนดวยสถาปตยกรรม

แบบลานนาแท ในณะที่วิหารลายคําที่เปนที่

ประดิษานพระพุทสิหิงคนันก็ึนชื่อเรื่องงาน

ปูนปนที่สวยงามมาก

Wat Phra Singh Woramahawihan

Wat Phra Singh Woramahawihan gets its

name from the Buddha image Phra Buddha

Sihing that is enshrined there. With beautiful

stucco work, the temple is also characterised

by traditional Lanna architecture.


供 着 大 等 多 。 这 个 有 着 分 明 的 时 期 的 建 筑 风 格 , 分 精 美 。

可 以 说 修 建 的 工 匠 们 把 了 的 每 一 个 节 中 。


049

Wat Phan Tao

Although smaller than other

temples, Wat Phan Tao shines

with it’s teakwood pagoda.

The name of the temple may

come from the local dialect

for ‘Pan Tao’ (thousand times)

conveying to worshipers that

making merit here could give a

thousand blessings, alternatively

the word ‘Pan’ (thousand) and

‘Tao’ (furnace) may refer to the

furnaces at the temple used to

create Buddha images.

วัดันเา

แมจะมีนาดเล็กเมื่อเทียบกับวัดอื่นๆ แตวัด

พันเตาก็นาสนใจไมแพที่ไหน ดยเพาะวิหาร

ไมสักนาดใหที่เคยเปนหอคําหรือคุมหลวง

มากอน วิหารที่ไดชื่อวางดงามและสมบูรณ

ที่สุดองเชียงใหมแหงนีสรางึนตามศิลปะแบบ

เชียงแสน สวนชื่อองวัดนันมีสองที่มา ดยคน

กลุมหนึ่งเชื่อวามาจากชื่อาษาถิ่นที่ชาวทองถิ่น

เรียกวัดนีวา ปนเตา ึ่งอาจหมายถึงการ

ทําบุเพียงหนึ่งที่จะไดบุกลับไปพันเทา ใน

ณะที่อีกกลุมหนึ่งสันนิษานวาอาจมาจากการที่

วัดนีเคยปนแหลงสรางเตาหลอพระเปนพันเตา


尽 管 在 上 其 它 小 了 一 些 , 但 是 它 的 有 趣 程 度 不 何 一 座

。 这 座 完 全 木 建 而 成 , 有 着 的 艺 术 价 。 这 里 名 的 来 有 两 个

说 。 一 些 人 为 “” 来 自 于 当 地 方 言 , 意 为 “ 百 的 功 ”。 现 在 有 一 部 分 人

为 , 这 里 曾 经 是 一 个 造 场 , 因 此 被 称 为 “”。


T R A V E L

050


花 在 泰 中 称 为 “ 松 “, 这 座 是 为 了 纪 名 人 玛 哈 泰

拉 玛 而 建 立 着 。 中 供 着 这 的 一 部 分 遗 物 ( 一 部 分

供 在 的 中 )

วัดสวนดอก

ชื่อองวัดสวนดอกนันมาจากการที่พากือนา

กษัตริยแหงราชวงศมังรายอุทิศถวายพระราช

อุทยานึ่งเต็มไปดวยตนพะยอมใหเปนที่สรางพระ

อารามใหพระมหาเถระสุมนที่ทรงอารานามาจาก

สุทัยใหมาเผยแผพระพุทศาสนานิกายลังกาวงศ

ในลานนา และพระราชทานนามพระอารามแหงนีวา

วัดบุปผาราม ึ่งตอมาชาวเชียงใหมเรียกกันวา

วัดสวนดอก ายในมีพระาตุเจดียบรรจุพระบรม

สารีริกาตุอีกสวนหนึ่งที่พระมหาเถระอัเชิมา

จากสุทัย อีกสวนหนึ่งประดิษานอยูที่วัดพระาตุ

ดอยสุเทพ

Wat Suan Dok

The name of Wat Suan Dok came from

King Kue Na of Lanna, who dedicated his

land with a beautiful flower garden to Maha

Sumana Thera, a monk who propagated

Buddhism in the Lanna Kingdom. The Monk

called this Wat Buppharam or Wat Suan Dok

(flower garden temple).


051

วัดโลกโมี

คนที่เคยดูาพยนตรเรื่อง สุริยทัย เมื่อไดมา

เยือนวัดลกมีแลวอาจจะรูสึกคุนๆ อยูบาง

เพราะที่นี่เองที่เปนากถายทําาพยนตราก

ที่พระไชยราชาิราชเสด็จยกทัพจากอยุยาไป

รบกับแควนลานนา สันนิษานกันวาวัดนีสราง

ึนในปพศ และถูกทิงรางอยูหลายรอยป

กอนที่คณะสงจังหวัดเชียงใหมจะบูรณะ

วัดนีึนมาใหม ายในมีวิหารไมสักแบบลานนา

สวยงามพรอมหนาจั่วประดับกระจกสี

Wat Lok Moli

Those who have watched the movie

Suriyothai might already be familiar with

Wat Lok Moli, as it provided a beautiful

backdrop in the film. Believed to be built in

1528, and abandoned for many years, it was

renovated by the Monks of Chiang Mai in

Lanna style with teak and stained glass.


如 果 曾 经 看 过 丽 泰 么 你 可 能 会 得 分 。 中 部

与 大 城 部 的 场 就 是 在 这 里 的 。 说 这 座 是 在 历 2071 年 (

公 1528 年 ) 开 始 建 造 的 , 之 后 的 百 年 间 被 , 后 来 被 再 次 重 建 。 里 有 着

用 彩 色 的 壁 和 一 年 季 都 在 放 的 花 朵 , 分 美 丽 。

วัดอุโมงค

เอกลักษณองวัดอุมงคึ่งตังอยูเชิงดอย

สุเทพนีเห็นจะอยูที่อุมงคใตพระเจดียที่

เชื่อมตอกันถึงสี่อุมงค ึ่งสันนิษานวา

สรางึนในสมัยพากือนา เพื่อใหพระ

สามารถเดินจงกรมไดสะดวก เพดานอง

อุมงคนีเคยประดับดวยาพจิตรกรรม

สีนํามันงดงาม หากเดินออกมายังดาน

นอกองอุมงคจะพบกับลานเศียร

พระพุทรูปสกุลชางพะเยา


这 座 就 坐 落 于 的 脚 下 , 你 可 以 看 到 中 的 塔 下 接 这 ,

在 泰 中 作 ““, 这 座 也 因 此 得 名 。 的 天 花 上 着 精 致 的

画 。 当 你 出 时 , 你 就 可 以 看 到 这 里 供 着 的 。

Wat Umong

Located in the spot that connects four

tunnels at the foot of Doi Suthep, this

temple is presumed to have been built

during the time of Phaya Kue Na. The

temple is adorned with beautiful murals.

The famous Phayao Buddha image is

housed outside.


T R A V E L WORDS & PHOTOS: BANDIT PHINYOVADTANACHIP 052

CHIANG MAI COFFEE: The best brews in Thailand’s Northern Capital

เที่ยว เียงใหม่

บบคอกา

จุดหมายยอดนิยมนชวงหนาหนาวแหงนี้คือสวรรคของ

คนรักกาแฟโดยแท

季 享 受 的 天

อกจากจะเปนแหลงปลูกและผลิตกาแสายพันุอาราบิกาแหลงให

องเมืองไทยแลว เชียงใหมยังเปนสวรรคองนักดื่มกาแ ทังกลุมที่

จริงจังในเรื่องเมล็ดกาแ และคาเฮ็อปปงที่เนนรานเกมีคอนเ็ปต

และคาแร็กเตอรเพาะองตัวเองที่คอนางชัดเจน ึ่งทังหมดทําให

ทุกยานฮิตในเมืองเชียงใหมเต็มไปดวยรานกาแ และคาเ จนเกิดเปนกระแส

รานกาแดีตองบอกตอดวยแฮชแท็ก ei เต็มลกเชียล

สุดทายทําใหรานกาแถูกบรรจุอยูในปรแกรมทองเที่ยวไปดยปริยาย และก็มี

นักเดินทางอีกไมนอยที่ตังใจมาเชียงใหมเพียงเพื่อฮ็อปปงจิบกาแ สวนถาถาม

วาหนาวนีมีรานกาแไหนเดนและดดเดงออกมาบาง เราอแนะนํา รานที่มี

เอกลักษณดานกลิ่นรสกาแแตกตางกันออกไป

Producing some of Thailand’s best

Arabica coffee beans, Chiang Mai

is a paradise for coffee drinkers. In

this northern city, those who are serious

about their morning cup can find an endless

list of trendy cafes with unique concepts

and character. It’s no wonder why the

hashtag #CNXcafehopping has popped up

all over social media. If you’re looking for

some outstanding brews, here are our five

top recommendations this winter season.

是 泰 国 种 阿 拉 的 天 , 此

外 , 它 更 是 用 的 地 。 这 里 所 有 的 人 对

于 都 有 分 的 度 。 的 大

小 巷 都 分 布 着 数 不 的 馆 , 这 些 馆

大 多 都 时 而 特 色 。 这 些 优 质 的 都

会 被 “ 希 ()” 所 推 , 并 被

上 的 标 , 分 享 到 全 交

上 , 最 被 列 当 地 的 旅 游 目 之 中 。 有 相

当 一 部 分 游 客 是 程 前 来 品 尝 “ 希 ”

中 所 推 的 的 。 如 果 这 里 有 哪 些

风 的 , 么 们 会 为 推 接 下 来

这 5 家 。


053

FLOUR FLOUR

รานนมปงที่ยังคงรักษาคุณาพไดยอดเยี่ยมอยูเสมอ จุดเดนอยูที่

การเลียงยีสตรรมชาติที่ไมสามารถหาือได ตองทําเองเทานัน

จนไดนมปงาวรด S หลากหลายรูปแบบ อาทิ

ช็อกกแลตาวรด วอลนัตแครนเบอรรี่าวรด คาราเวยคเรียนเดอร

าวรด และแบมบูชารคล ึ่งกลายเปนเบสองเมนูอาหารสไตล

บรันชแบบตางๆ ประจําราน นอกจากาวรด ที่นี่ยังมีสูตรเด็ดเปน

เบเกิล และนมปงาวเหนียวดําและงาีมอนเปนอีกทางเลือก สวน

เครื่องดื่มก็สั่งเมล็ดกาแจากตางประเทศ และใชวิีการพัวรอเวอร

e หรือดริป แบบที่หลายคนคุนเคย

Location: นิมมานเหมินท์ ซอย 17 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Open: เปิดบริการวันพุธ-จันทร์ เวลา 8.30-16.00 น.

Contact: facebook.com/flourflourbread

RISTR8TO LAB

แมจะเปนคาเยุครานกาแเพิ่งเริ่มตนบูม อายุอานามกวา ป แตดวย

ความเกา และคุณาพที่ยอดเยี่ยมองเมล็ดกาแรวมทังเทคนิคการชง ทําให

เราตองกลับมารานนีทุกครังที่มาเชียงใหม และครังนีเรามาเพราะอยากเห็นถวย

Wl e mii อง ตองอานนท ิติประเสริ บาริสตา

ประจํารานที่เพิ่งควาแชมปลาเตอารตระดับลกมาไดเมื่อกลางปที่ผานมาจาก

เมืองบูดาเปสต ประเทศฮังการี แนนอนวามาที่นี่หามพลาด S e

ิกเนเจอรลาเตลายเดียวกับที่ควารางวัลระดับลก ึ่งเต็มไปดวยความละเอียด

องเรื่องราว ไมไดเปนเพียงรูปหัวใจหรือใบไมอยางลาเตทั่วไป

Location: นิมมานเหมินท์ ซอย 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Open: เปิดบริการวันพุธ-จันทร์ เวลา 7.00-18.00 น.

Contact: facebook.com/ristr8to

Being over five years old, Ristr8to Lab still

manages to capture our attention every time we

return to Chiang Mai. This time, we had to try the

signature cup by Arnon Thitiprasert that won the

World Latte Art Championship 2017 last year in Budapest, Hungary.

Location: Nimmanhaemin Soi 3, Muang District, Chiang Mai

Open: Wednesday - Monday 7.00-18.00 hrs.

Contact: facebook.com/ristr8to

这 家 到 现 在 为 止 已 经 有 5 年 的 历 史 了 , 这 里 的 品 质 优 每 一

都 备 精 的 技 术 。 每 次 来 到 们 都 会 来 到 这 家 店 , 品 尝 这

里 的 。 而 这 一 次 们 来 到 这 里 是 为 了 观 看 2017 年 世 界 艺 术 大 中

的 。 这 家 店 在 年 利 布 达 斯 的 中 得 了 大 。 这 里

的 是 在 全 世 界 都 享 有 盛 的 , 对 不 能 错 过 。 这 拉 花 的 设 计

不 是 普 通 的 心 或 者 子 的 , 分 特 别 。

地 府 直 曼 路 3 巷

业 时 间 三 至 一 7001800

8

This bakery is known for excellent quality breads made

from their own natural yeast culture. Enjoy chocolate

sourdough, walnut cranberry and even charcoal sourdough

along with other great brunch recipes, bagels and a selection

of imported coffees. Flour Flour serves up cups in the

trending Pour Over style.

Location: Nimmanhaemin Soi 17, Muang District,

Chiang Mai

Open: Wednesday - Monday 8.30-16.00 hrs.

Contact: facebook.com/flourflourbread

这 是 一 家 着 优 品 质 的 店 , 这 里 一 直 在 有 着 其 他 地 方 所

不 到 的 优 质 , 这 家 店 自 养 。 只 有 这 才 能 做 出

这 里 风 格 各 的 。 如 , 巧 力 ,

等 等 。 这 些 风 的 已 经 成 为 了 这 里 早 和 中 的 基

式 。 了 之 外 , 这 里 还 有 百 , 米 和 点 心 ,

这 些 都 不 不 错 的 选 择 。 至 于 料 就 提 到 这 里 的 进 了 , 精 心

的 用 大 家 的 手 方 式 而 成 的 手 。

地 府 直 曼 路 17 巷

业 时 间 三 至 一 8301600


T R A V E L 054

GREEDY BEAST

วากันวา ee e เปนทีมที่เคยอยู

เบืองหลังความสําเร็จและความอรอยองนมปง

ออรแกนิกในราน i Sl ที่กรุงเทพ

แนนอนวาใครที่เคยติดใจกับรสชาตินมปงอง

ที่นั่นก็หามพลาดแวะมาที่นี่เชนกัน ดยเพาะ

เบเกิลที่มี li i l และ

Si lee แตสําหรับเรา อเทใจ

ใหกับ ille มากกวา เพราะมี

ใหเลือกทังนมปงฮลวีต และนมปงผักม

สอดไสดวยหมูปง กลายเปนคูเจอริ่งใหมที่เา

กันไมแพหมูปงาวเหนียวเลยทีเดียว

Location: มูลเมือง ซอย 6 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Open: เปิดบริการทุกวัน เวลา 9.00-19.00 น.

Contact: facebook.com/greedybeastbakery

It can be said that Greedy Beast was partly behind the success of Organic Supply in

Bangkok, as they provided much of the delicious organic breads. Come here for the bagels

with Broccoli, Quinoa, Charcoal, Spinach and Flaxseed. Don’t miss the new spinach bread

stuffed with pork, that gives off a taste reminiscent of Thailand’s popular pork skewers.

Location: Moon Muang Soi 6, Muang District, Chiang Mai

Open: Everyday 9.00-19.00 hrs.

Contact: facebook.com/greedybeastbakery

说 () 曾 经 在 曼 谷 “ 有 供 应 ” 店 中 提 供 美 的 有 而 大 成 功 。 当 然 ,

何 一 个 爱 的 人 都 不 能 错 过 这 一 家 好 店 。 尤 其 是 这 里 的 西 花 和 子 百

, 但 是 们 最 为 推 的 是 。 你 可 以 选 择 全 或 是 , 店 家 中 了

, 让 它 变 成 了 一 种 完 全 不 米 的 。

地 府 直 木 曼 路 6 巷 子 (6) 业 时 间 每 天 9001900


RK CAFÉ BY OMNIA

รานใหมไไลกวาเดิมอง คุณอวนลลิดา

สิทิพษทานนท แหงรานกาแ mi

จังหวัดเชียงใหม ึ่งคุณอวนเปนหนึ่งในคนที่

ศึกษาเรื่องกาแอยางจริงจังและลึกึง พรอม

ผลักดันใหมีกาแ Seil ee สัชาติไทย

มาเปนกาแไฮไลตองราน สําหรับสาาใหม

mi นันหามพลาดดวย

ประการทังปวง เพราะนอกจากจะเดินทางมา

งายกวาเดิมแลว ยังมีกาแ เมนูอาหารครบ

ทุกอยางที่มีเหมือนกับรานให ทวาสิ่งที่เปลี่ยน

ไปคือสาานีเปนการจับมือกันระหวางราน

mi กับ e ille li Se

แนนอนวานักช็อปคนไหนที่เปนแนคลับ

องกระเปายางเทๆ จากดีไเนอรไทยหามพลาด

เพราะที่นี่คือช็อปใหที่จะมีคอลเลกชั่นใหมๆ

มาใหชมกอนใคร สวนคอกาแก็ไมควรพลาด

เพราะถาวันไหนชคดีรับรองมีอกาสไดชิมกาแ

จากคุณอวนแนนอน ดยเพาะกาแ Seil

ee ที่คั่วเองจาก mi สั่งตรงจากไรกาแ

ที่แมสรวย และอมกอย

Location: นิมมานเหมินท์ ซอย 11 อ.เมือง

จ.เชียงใหม่

Open: เปิดบริการเฉพาะวันศุกร์-อาทิตย์

8.00-15.00 น.

Contact: facebook.com/rkcafebyomnia

A new cafe by one of Thailand’s

leading coffee experts Auan Lalida

Sithipruthanon from Omnia, you’ll

want to stop by here to try the

Specialty Coffee, with beans carefully

ordered from Mae Suai and Omkoi

District. Visitors will also notice

that aside from the more convenient

location, this shop is a collaboration

between Omnia and Rubber Killer

Flagship Store, a brand loved for their

fashionable bags.

Location: Nimmanhaemin Soi 11,

Muang District, Chiang Mai

Open: Friday - Sunday 8.00-15.00 hrs.

Contact: facebook.com/rkcafebyomnia

这 是 文 小 重 修 后 的 店 。 文 小 是

对 最 为 的 人 之 一 , 把 “ 泰 国 特 色

” 最 为 店 里 的 。 说 到 店 馆 ,

这 里 可 是 之 旅 不 错 过 的 , 因 为

这 里 不 交 通 方 , 这 里 的 单 也 分 完 整 ,

丝 不 给 些 大 店 。 但 这 个 店 与 其 他 地 方

不 同 的 是 , 这 里 是 米 () 与 鲁

店 () 合 作 开

设 的 。 当 然 如 果 作 为 一 个 爱 好 者 , 这 家 店

你 是 对 不 能 错 过 的 , 因 为 你 在 这 里 可 能 会

得 的 收 品 。 至 于 这 里 的 更 是 不 可 错 过

的 , 如 果 你 分 运 , 么 你 也 许 有 会 品 尝 到

文 小 手 制 作 的 , 这 些 都 是 用

米 从 中 订 制 的 “ 泰 国 特 色 ”

而 成 的 。

地 府 直 曼 路 11 巷

业 时 间 至 日 8001500


055

NINE ONE COFFEE

รานกาแสาาใหมลาสุดองคุณวัลวัลล

ปสนานนท ผูอยูเบืองหลังการพันาวงการ

กาแไทย กาแในรานสวนใหเปนกาแ

อาราบิกาออรแกนิกที่นํ ามาจากไรกาแองคุณวัล

เองในไรชาปาเมี่ยง ตําบลปาเมี่ยง อําเอ

สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ึ่งที่นี่เปนไรกาแที่

ปลูกแมในปาชุมชน ทําใหกาแองที่นี่

กลายเปนกาแออรแกนิกไปดยปริยาย ใคร

ชคดีนาจะไดดื่มกาแมือองคุณวัล ึ่งเรา

เปนหนึ่งในนัน เราแนะนํ าใหลองกาแพัวรอเวอร

ที่จะทําใหไดรสองกาแแบบิงเกิลออริจิน

Sile ii จากแหลงปลูกเดียวอยางเดนชัด

Location: โครงการ One Nimman นิมมานเหมินท์

ซอย 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Open: เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.00-23.00 น.

Contact: onenimman.com

The latest venture from One Wullop Pasananon (K. One), who has long been behind

the development of Thai coffee, this shop serves mostly Organic Arabica beans from

their own coffee plantation in Pa Miang. Come here to try true Single Origin coffee

in a Pour Over style.

Location: One Nimman, Nimmanhaemin Soi 1, Muang District, Chiang Mai

Open: Everyday 11.00-23.00 hrs.

Contact: onenimman.com

先 最 开 业 的 一 家 , 他 是 泰 国

业 发 展 的 后 人 物 。 店 里 的 大 多 都 是

自 己 中 所 种 的 有 阿 拉 。

在 三 节 的 中 , 在 这 种 最 天 然

的 下 自 然 可 以 种 出 优 质 的 有 。 如

果 是 是 一 个 运 , 你 可 能 会 到 先

自 的 。 们 特 别 推 尝 试 这 里 的

手 , 可 以 从 中 品 尝 到 来 自 于

产 地 的 。

地 府 直 曼 路 1 巷


业 时 间 每 天 11002300


พีค นิมมาน เพรสทีจ

โรงแรมหรูสไตลลานนารวมสมัยแหงลาสุด ณ ยานนิมมานเหมินท

Peak Nimman Prestige: A Luxury Lanna Experience in Nimmanhaemin

尼 曼 海 明 最 豪 华 的 兰 纳 风 格 酒 店

尼 曼 峰 威 望 酒 店

12 开 始 , 游 客 多 了 一 家 豪 华 风 格 酒 店 就 是 曼 威 酒 店 。 为 了 迎

接 每 来 过 的 游

客 因 此 曼 威 酒 店 于 最 受 迎 的 曼 海 明 中 心 , 酒 店 用 豪 华 的 木 、

瓷 和 木 地 等 质 修 , 加 上 风 格 的 雕 和 壁 画 。 有 种 风 格 的 客

但 是 一 的

了 整 的 客 外 , 酒 店 还 有 其 他 为 游 客 如 的 早 和 午

的 、 接 送 场 和 适 合 于 享 受 放 松 的 客 户

曼 威 酒 店 地 在 府 市 曼 海 明 路 7 巷 11 号 话

6653218265、

或 参 观 酒 店

คนที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ได้มีตัวเลือกเรื่องที่พักเพิ่ม

อีกหนึ่งแห่ง เมื่อโรงแรมพีค นิมมาน เพรสทีจ เปดตัวอย่างเป็น

ทางการเมื่อต้นเดือนันวาคมที่ผ่านมาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่

เดินทางมารับลมหนาวโดยเพาะ โดยโรงแรมพีค นิมมาน เพรสทีจ

ที่ตั้งอยู่กลางย่านนิมมานเหมินท์ ย่านยอดนิยมของจังหวัดเชียงใหม่

แห่งนี้เน้นสไตล์การตกแต่งที่หรูหราผ่านรายละเอียดอย่างระแนงไม้สั ก

กระเบื้องทอง ไม้สักทั้งตัวโรงแรม รวมถึงอ่างจากุชชี่และเครื่อง

สุขภัณ์ไฟฟ้าที่ทาจากทองเหลือง แทรกด้วยองค์ประกอบศิลปอย่าง

งานประติมากรรมและภาพจิตรกรรมฝาผนังสไตล์ล้านนา ส่วนห้องพัก

นั้นแม้จะแบ่งเป็น แบบ แต่แต่ละห้องก็มีรายละเอียดตกแต่งที่แตกต่าง

กันออกไปทั้ง ห้อง

นอกจากห้องพักอันสะดวกสบายแล้ว โรงแรมพีค นิมมาน

เพรสทีจ ยังมีบริการที่ช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าพัก ทั้งห้อง

อาหารพีคนิมมานไทยคูีนที่ให้บริการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน

รวมถึงบริการรับส่งสนามบินและสปา Oasis pa สาหรับผู้ที่

ต้องการนวดผ่อนคลายด้วย

โรงแรมพีค นิมมาน เพรสทีจ ตั้งอยู่ที่เลขที่ นิมมานเหมินท์

อย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สารองห้องพัก โทร.

หรืออีเมล peaknimmanhotelgmail.com

เยี่ยมชมเว็บไต์ที่ peaknimmanhotel.com

Facebook, Instagram peaknimman

line I peaknimman

Opened early ecember, Peak imman Prestige otel

offers a stylish option for Chiang Mai bound travellers. With

its location at the popular immanhaemin road, the hotel

utilises elegant Lanna style decor such as teakwood, ceramic

tiles, brass accent and carvings. There are four room types,

though all rooms feature unique interior details.

Peak imman Prestige otel also hosts a Fine ining oom

that serves breakfast and lunch. Airport transfers and a shuttle

to Oasis pa are also available for the comfort of guests.

Peak imman Prestige otel is located at

immanhaemin oi , uthep istrict, Chiang Mai, Thailand,

. For bookings Tel. or email

peaknimmanhotelgmail.com. peaknimmanhotel.com

Facebook, Instagram peaknimman

line I peaknimman

Tel mail peaknimmanhotelgmail.com, peaknimmanhotelhotmail.com

Address immanhaemin oad oi , uthep istrict, Chiang Mai, Thailand,


Peak Nimman Prestige Hotel

Tel : 66-53-218-265 Email : peaknimmanhotel@gmail.com, peaknimmanhotel@hotmail.com

Address : 1/1 Nimmanhaemin Road Soi 7, Suthep District, Chiang Mai, Thailand, 50200


T R A V E L PHOTOS: ARTYT LERDRAKMONGKOL 058

Varanasi Through a Street Photographer’s Eyes


059

อบมอง

าราสี

บันทึกการเดินทางของ่างานวสรีท

เมืองักดิสิทิของอินเดีย

าราณสี ไมไดเปนเพียงเมือง

ศักดิสิทิสําหรับผูจาริกแสวงบุ

เทานัน แตยังเปนเมืองหลวง

แหงการถายาพแนวสตรีท

ที่ทาทายมือ สตรีทเนิรด จากทั่วลก

และนี่คือาพผลงานสวนหนึ่งองันอาทิตย

เลิศรักษมงคล ผูเียนหนังสือ พาราณสี มนุษย

สตรีท ที่บอกเลาชวงเวลา วันที่เาใชชีวิตอยู

ในเมืองแหงนี ผานาพถายจากกลองลมสุด

คลาสสิก และเรื่องราวแสนเราใจ

aranasi may be known as a

religious centre, but it also draws

street photographers or ‘street

nerds’ from all over the word. These are

the photos of Sun-Artyt Lerdrakmongkol,

author of the book ‘Varanasi Manut

Street’ (Street People of Varanasi), that

details his thrilling 10-days in the city.

สาหรับชาวเนิร์ดสตรีททั่วโลกแล้ว พาราณสี คือ

หนึ่งในเมืองหลวงแห่งการแสวงบุญของพวกเรา

ที่นี่อบอวลไปด้วยองค์ประกอบทุกอย่างที่จะทาให้

พวกเราฝกฝนการถ่ายภาพสตรีทได้ในทุกท่วงท่า

ได้ทุกฝก้าวที่เราเดินไป เสื้อผ้า ผู้คน วัว แพะ หมา

กาแพง แม่น้า ท้องฟ้า ทุกอย่างล้วนเป็นใจสาหรับ

การฝกวิทยายุท เสมือนอยากเป็นจอมยุทก็

ต้องไปวัดเส้าหลิน

For street nerds’ around the world, aranasi

is really a place of pilgrimage. There are so

many elements here that help us hone our

street shooting skills from the way people

dress, the animals, walls, rivers and sky. To get

a look into the past, visit the haolin Temple.

หนังสือ พาราณสี มนุษย์ สตรีท โดย อาทิตย์

เลิศรักษ์มงคล จัดพิมพ์โดยบริษัท แพเพนนิ่ง

จากัด ราคา บาท

aranasi Manut treet’ by unArtyt

Lerdrakmongkol is published by appening

Co., Ltd. and is priced at TB .


T R A V E L 060


สิบวันที่พาราณสีคือการบาเพ็ญเพียรสติอย่างแน่วแน่ แม้ว่าจะทรมานร่างกายไปบ้าง แต่ไม่ใช่แค่ช่วยให้เราพัฒนาฝมือการถ่ายภาพเท่านั้น

มันยังเปลี่ยนวิีการมองโลกของเรา วิีการใช้ชีวิตของเราใหม่ด้วย

Ten days in aranasi is a strenuous indulgence. It takes a toll on your body, but it also changes the way you see the world

and how you live your life.

061


T R A V E L 062

ชายหนุ่มเริ่มต้นเล่าเรื่องของพาราณสี เมืองที่เก่าแก่ก่อนพุทกาล หรือจะว่าไปมันเก่าแก่กว่าตานานอะไรที่เราได้ยินมาแทบทุกเรื่อง กองไฟของเมืองนี้

ไม่เคยดับมาเกิน , ปแล้ว เพราะที่นี่ชาวินดูเชื่อว่าเป็นเมืองศักดิสิทิ เมืองของพระศิวะ

A young man began to tell the story of aranasi, a city older than Buddhism. In fact, it’s older than nearly every legend or story we have

ever heard. A sacred fire here has burned for over , years. The indus believe it’s a holy city, the city of hiva.


บางครั้ง...การถ่ายรูปก็ไม่ใช่เพื่อให้ได้รูป แต่เพื่อจดจาช่วงเวลาที่ดีๆ นั้นเอาไว้ และจังหวะที่สวยงามหลายๆ ครั้งก็เกิดจากความบังเอิญมากกว่า

ความตั้งใจ เพียงแค่ช่างภาพสตรีทต้องเตรียมตัวให้พร้อมในทุกวินาที

ometimes photography isn’t about creating a photo, it’s about remembering the moment. Beauty can come by coincidence rather than

intention, and a street photographer is only different in the fact that they must be ready within seconds.

063


T R A V E L WORDS: ’SARA DIDI 064

JAIPUR: Visit the Capital of Rajasthan and Discover a Textile Village

าานาี

ัยุระ

เที่ยวเมืองหลวงห่งราสาน ร้อมบุกไยังหม่บ้าน้าิมอันเลื่องื่อ

拉 贾 斯 坦 邦 之 旅 访 最 美 的 手 工 织 物 村

หอดูดาวจันทรามันตรา

หนึ่งนสถาปตยกรรม

แหงอดีตที่ชัยปุระ

Jantar Mantar, one

of the ancient


PHOTO: SHUTTERSTOCK.COM065

ากนึกถึงอินเดีย เราจะนึกถึงงานมือ

ดยเพาะงานผานันเปนที่เลื่องลือ

ทุกแวนแควน แควนใดรัไหนตางก็มี

ิกเนเจอรองตัวเองที่บงบอกอัตลักษณ

และูมิปาองชางมือถิ่นนันๆ ไดเปนอยางดี

ยิ่งเปนแควนพระราชา ราชสถาน ยิ่งร่ํารวย

งานหัตถกรรม ไมวาจะเปนงานผา งานหนัง

งานเรามิกสีา ล

ชัยปุระ หรือจัยปูร นครสีชมพู เมืองหลวง

องรัราชสถาน ตังอยูากตะวันตกเียงเหนืออง

สาารณรัอินเดีย เมืองหลวงเกาแหงนีสะทอน

ความรุงเรืององอดีตเมืองมหาราชา หลักาน

มีใหเที่ยวชมทังพระราชวังเกา พระราชวังทรง

สรากลางทะเลสาบ ปอมปราการ อนุสรณสถาน

ทางประวัติศาสตร หอดูดาว จันทรามันตรา ที่

ไดรับการึนทะเบียนเปนมรดกลก พืนที่เมือง

ชั นในที ่นสีชมพูนันมีมาตังแตป สมัยที

อินเดียยังอยูายใตการปกครององอังกษ

มหาราชารามสิงหทรงสั่งทาบานเรือนเปนสีชมพู

เพื่อตอนรับการมาเยือนองเจาชายแหงเวลส

มกุราชกุมารจากอังกษดวยไมตรี เมืองสีชมพู

จึงเปนแลนดมารกองชัยปุระนับแตนันมา

กลางตลาดอันจอแจ จฮารี ยังเปนที่ตังอง

ฮาวา มาฮาล พระราชวังสายลม หัวมงกุที่

เชื่อมตอกับพระราชวังหลวง ฮาวา มาฮาล สรางไว

ใหเหลานางในสนมองพระราชาไวมองลอดชอง

หนาตาง บาน เพื่อชมความเปนไปองลก

ายนอก พระราชวังรวงผึงพอเปนแรงดึงดูด


T R A V E L

066

สําหรับนักทองเที่ยวมาพสทาถายรูปกัน แต

ชัยปุระมีมากกวานัน ลกยุคนีการทองเที่ยวแบบ

ดดึนดดลง ี่ชางชมวังดูจะไมพอเสียแลว

การทองเที่ยวแบบพอดีตัว ilme i

เที่ยวไปเรียนรูไปกําลังเปนเทรนดองการทองเที่ยว

แบบใหมที่นาจับตา

สําหรับคนชอบงานมือ ลองเริ่มตนเวิรกช็อป

ทริปที่พิพิัณอนคิ ใชเวลาสักสองชั่วมง

เพื่อปูพืนานความเาใจงานผาพิมพแฮนดเมด

หลากเทคนิคทังหมดที่มีในแควนนี พิพิัณ

แหงนียังมีชางมือนั่งประจําเพื่อสาิตงานแกะ

บล็อกไมสักรวมถึงมีเวิรกช็อปเล็กๆ ใหไดลอง

ปมผากันดวย และไมไกลจากพิพิัณ เดินเลียว

ไปสักสิบนาที คุณจะรองวาวกับบอเก็บนํา

สถาปตยกรรมที่ถูกสรางึนมาเพื่อเก็บนําใน

หนานใหมีใชในหนาแลง และลดทอนความรอน

ในยามที่อากาศรอนจัดในดินแดนทะเลทราย

บอนําแหงนีสรางึนตังแตศตวรรษที่ มีบันได

สมมาตรเปะๆ เทากันจากทุกมุม ชวนอึงและทึ่ง

ใกลๆ กันนันยังเปนที่ตังองปอมอาเมร เที่ยวเลน

ในเมืองสักวัน ปูพืนานเรื่องผาสักหนอย แลว

จัดเวลาสองวันหลังมือเชามุงหนาสูหมูบานบักรู

คลุกวงในหมูบานอท็อปงานผาพิมพบล็อกไมที่

ตังหางออกไปเพียง กิลเมตร

ในหมูบานเล็กๆ คุณจะไดเห็นชาวบาน

ชางมือกําลังตากผาที่ยอมแลวลงบนลานดินกัน

คึกคัก งานผาที่สรางงานสรางรายไดใหชุมชน

มานานนับศตวรรษ ปจจุบันมีคนรุนใหมเาไป

พันารูปแบบเพิ่มดีไนใหรองรับกับความตองการ

องลกปจจุบัน มีทังผลิตายายในประเทศ

และสงออก อีกมุมหนึ่งผูประกอบการรุนใหม

หลายรายเริ่มเปดรงงานนาดยอมกลางทุงเปน

รงเวิรกช็อปหลักสูตรสันๆ มีใหเลือกหลายรง

ึ่งไมแตกตางกันนักทังราคาและเทคนิค เพราะ

เทคนิคงานแกะไมพิมพผา งานยอมสีรรมชาติ

หรืองานยอมครามดวยเทคนิคดาบู ที่กันคราม

ดวยการปมคลนรยแกลบนันเปนูมิปา

องชัยปุระมาแตบราณ หองเรียนรงงานใหทัง

าคทษีและปิบัติ เริ่มตนนั่งลอมวงชม

วิดีทัศน ครามคืออะไร มาจากไหน สีแตละสี

มาจากไหน มีสวนผสมอะไรที่ทําใหสีึนผ าดี

ทํายังไงใหสีไมตก ล แถมยังชวยไกดอีกวา

คุณจะประยุกตตอยอดงานคราตนีที่ประเทศอง

คุณอยางไร จบทริปยังอือผงคราม ผงสีสกัด

นอกจากสถาปตยกรรมแลว

ราชสถานยังขึ้นชื่อเรื่องงาน

ิลปะทองถิ่น

A


067T R A V E L

068

จากดอกไมทองถิ่น ยางไม บล็อกไมที่สลักเสลา

อยางประณีตบรรจง หอบหิวสารพัดวัตถุดิบกลับ

มาทําตอที่บานไดเลย ทริปเปดลกการเรียนรู

งานผาบล็อกไมแถมไดใบประกาศนียบัตรเปนที

ระลึก ลงมือจริง ไดผลงานผามือตัวเองไปใชจริงๆ

หากมีเวลาเที่ยวเลนอีกวันสองวัน ลองจับ

รถเชาับึนทิศเหนือไปอีกสองสามชั่วมง จุด

หมายอยูที่เศาวาิ เมืองชุมทางที่ตังคหาสน

องเหลาพอคาในอดีตตังแตศตวรรษที่

ใชเปนจุดพักแรมและเตรียมเสบียงกอนนสินคา

ไปายยังประเทศปากีสถานและเสนทางสายไหม

เศาวาิไดชื่อวาเปนเมืองฮะเวลี แกลเลอรี่

กลางแจง าพวาดประดับกําแพงงดงามตะลึงตา

นาจะไดรับการึนทะเบียนเปนมรดกลกเสียจริงๆ

ไดาววาคนในกําลังทําเรื่องเสนออยู ฮะเวลี

หลายแหงเปลี่ยนตัวเองมาเปนพิพิัณบาง

เปนรงแรมบาง ชางอินเดียบราณบันทึกประดับ

กําแพงดวยเทคนิคเรสก สีเพนตออรแกนิกนี

ไดมาจากสีดินและหินแรรรมชาติ เนนเลา

เรื่องราวองเทพเจา บันทึกเหตุการณสําคั

ในอดีต การมีรถไใช หรือการเามาติดตอ

สัมพันไมตรีกับชาวตะวันตก มีใหเห็นทังแบบ

เกาแกดังเดิมที่หลุดลอกไปตามกาลเวลา และ

แบบสดใหมอมแมเลียนแบบงานบราณ

ตระการตาทังเมือง เลือกแวะชมงานเรสก

ตามตําบลเล็กๆ รายทาง ตกเย็นเาพักที่ฮะเวลี

อายุรอยกวาปนอนเลนสักคืน เชามาเดินเลน

ตลาด ดื่มด่ําวิถีชีวิตชาวบาน บายๆ กลับเาเมือง

รอกลับเครื่องไทยสมายลไลตดึกบินตรงจัยปูร

กรุงเทพ สะดวกมากๆ

จัดทริปพอดีตัวเพียงไมกี่วันก็เต็มอิ่ม

คลุกวงในเมืองที่อัดแนนดวยงานคราตและ

เหลาชางมากมือ ลองเปลี่ยนประสบการณการ

เที่ยวอินเดีย แลวทริปหนาจะไมเหมือนเดิม

อีกตอไป

เขาวาิ เมืองแหงะเวลี

แกลเลอรี่กลางแจงเต็มไป

ดวยรายละเอียดสวยงาม

S


Alot of India’s beauty lies in

its handicrafts, especially

textiles. Each region and state

has their own signature textiles that

charingl reect local identities and ol

wisdom. Rajasthan, in particular, has an

oerowing abndance o handicrats,

tetiles, leatherwor and ble ceraics

n the pin cit o aipr, the

capital city of Rajasthan state, you can

catch glimpses of prosperity from the

ties o great ings east or ees on

ancient palaces, historical fortresses, and

the astronoical obseration site antar

Mantar, a UNESCO World Heritage Site.

The pinness o aiprs inner cit dates

bac to when ndia was still a ritish

colony. Maharaja Ram Singh ordered the

hoses to be painted pin to cordiall

welcome the visit of the Prince of Wales,

England’s crown prince.

n bstling ohri aaar stands the

impressive Hawa Mahal, a crown-shaped

“palace of winds” connected to the City

Palace. It was built for court ladies to

observe the outside world through its 953

windows Thogh landars sch as this

honeycomb residence attract many tourists

a ear, aipr oers ch ore than prett

photos. Tailor-made, experience-based

trips are the new trend in tourism today

and aipr does well to delier

Craft-lovers should start off their trip

at the nohi se pend abot two

hours here learning the basics of fabric

printing techniques in the region. Artisans

are also stationed at the museum to

deonstrate woodbloc caring and hold

sall abric printing worshops short

ten minutes from the museum you

will discover a stunning step well called

anna eena a nd ilt in the

th centr, the strctre was designed

to collect rainwater for use in dry seasons

and serve as a place to cool down from the

desert heat. After marveling at the well’s

perfectly symmetrical stairs, you can also

isit the er ort nearb nce haing

tored the cit, set o to a woodbloc

printing eperience in the illage o agr

sitated iloetres awa

In this small village, you can

observe artisans drying dyed fabrics in

the sun. Textiles made by the community

for decades are now getting a design

boost b ong entrepreners to fit the

deands o todas aret an o

these entrepreneurs are also opening

sall actories oering short worshop

courses. The techniques taught, whether it

be woodbloc printing, natral deing, or

indigo Dabu printing (a sawdust-topped

d resist process, are all local to aipr

orshops oer both theor and practice,

usually starting with a video explaining

what indigo is, where it comes from, how

069

each colour is obtained, mixtures for best

results, how to prevent colour running,

etc. They also give you tips on how you

can appl this nowledge in or hoe

country. At the end of the session, you can

buy some indigo powder, dyes extracted

ro local owers, g resin, and

beatill cared woodblocs to do or

own printing at home. To top it off, you

get to bring home the fabric you printed

yourself onsite.

If you have two more days left on

your itinerary, rent a car and drive 2-3

hors north to heawati This region

was a liel trading hb bac in the th

and th centr aelis or elaborate

mansions built by wealthy merchants were

used for resting and preparing provisions

before the merchants transported their

goods oer the border to aistan and

other regions along the il oad Toda,

some havelis have been converted into

museums and hotels. Traditional Indian

artists decorated the walls using fresco

techniques with organic paint. The murals

tell stories of the gods, historical events,

and friendly interactions with Westerners.

oth ancient and restored wor can be

ond here ee ot resco wor in sall

districts along the way and spend the night

at a hndredearold haeli ae p to

enjoy the morning vibes and then grab

an aternoon Thai ile ight bac to

ango as as pie

Even with just a few days, you can

submerge yourself in this land of crafts and

silled artisans dd color and air to

your next trip to India and be ready to fall

in love all over again…


T R A V E L

070


071

สายการบินไทยสมายล

หบริการที่ยวบินตรงระหวาง

ทาอากายานสวรรณูมิ-

ชัยประ ที่ยวบินตอสัปดาห

THAI Smile i

e ie li eee

Smi i

ime e ee

一 说 到 印 度 , 也 许 在 你 脑 海 中 浮 现 的 就 是 工 艺 品 , 尤 其 是 手

工 编 织 物 , 在 整 个 世 界 都 享 有 盛 名 。 各 个 地 州 都 有 各 自 的 特 色 , 这

些 美 丽 的 纺 织 品 上 凝 聚 了 当 地 人 的 智 慧 , 并 且 能 够 识 别 出 他 来 自 于

哪 一 个 地 方 。 尤 其 在 拉 贾 斯 坦 邦 , 这 里 有 许 多 精 致 的 纺 织 品 、 皮 革

制 品 、 蓝 瓷 等 等 。

斋 普 尔 , 拉 贾 斯 坦 邦 的 首 府 , 一 座 坐 落 在 印 度 西 北 部 的 粉 色

城 市 。 在 这 个 古 都 , 你 可 以 一 览 这 里 曾 经 的 辉 煌 。 奢 华 的 宫 殿 , 静 谧

的 湖 水 , 还 有 占 塔 拉 观 星 台 , 这 一 切 将 给 你 的 眼 睛 带 来 一 场 盛 宴 。 尤

其 是 占 塔 拉 观 星 台 , 它 在 1876 年 印 度 还 是 英 国 殖 民 地 时 期 就 被 世 界

教 科 文 组 织 列 为 了 世 界 文 化 遗 产 。 马 哈 拉 贾 为 了 迎 接 英 国 王 储 威 尔

士 王 子 的 到 访 , 下 令 将 全 城 粉 刷 成 粉 红 色 。

在 琼 哈 里 市 场 的 中 央 , 矗 立 着 哈 瓦 玛 哈 宫 。 这 座 宫 殿 被 冠 以 “

风 之 宫 ” 的 称 号 , 是 连 接 城 市 的 宫 殿 。 它 是 为 宫 廷 中 的 女 性 所 建 造

的 , 整 座 建 筑 有 953 所 窗 户 可 以 一 览 外 界 风 光 。 尽 管 这 座 像 是 蜂 巢 一

般 的 地 标 性 建 筑 每 年 吸 引 了 数 以 万 计 的 游 客 前 来 参 观 , 但 是 斋 普 尔

所 带 来 的 不 止 是 这 些 美 丽 的 照 片 。 私 人 订 制 和 体 验 式 旅 游 是 当 今 旅

游 的 行 业 的 趋 势 , 而 斋 普 尔 在 这 一 点 上 做 得 非 常 成 功 。

对 于 手 工 艺 爱 好 者 而 言 , 将 阿 诺 奇 手 工 艺 博 物 馆 作 为 这 趟 旅

程 的 开 端 将 会 是 个 不 错 的 选 择 。 爱 好 者 们 可 以 花 上 两 个 小 时 左 右 在

这 里 学 习 当 地 的 印 花 和 纺 织 技 术 。 工 匠 们 也 会 常 年 驻 扎 在 这 里 , 为

你 展 现 他 们 的 印 花 工 艺 。 从 博 物 馆 出 来 大 约 10 分 钟 左 右 的 路 程 , 你

会 看 到 一 座 被 称 为 “ 潘 娜 米 娜 卡 昆 ” 的 16 世 纪 建 筑 。 这 个 建 筑 是 被 设

计 来 收 集 雨 水 以 备 干 旱 季 节 使 用 的 , 同 时 它 也 成 为 一 处 优 质 的 避 暑

场 所 。 在 目 睹 完 这 座 令 人 惊 叹 的 建 筑 之 后 , 你 还 可 以 参 观 附 近 的 琥

珀 堡 。 在 游 览 玩 这 个 城 市 之 后 , 你 可 以 花 上 两 天 的 时 间 在 32 公 里 外

的 巴 格 鲁 城 , 体 验 这 里 手 工 雕 琢 印 花 版 的 乐 趣 。

在 这 个 村 庄 里 , 你 可 以 看 到 工 匠 们 在 明 媚 的 阳 光 下 晾 晒 他 们

染 好 的 纺 织 品 。 这 里 的 手 工 业 一 直 养 育 着 整 个 城 市 的 人 民 , 而 现 在

年 轻 的 企 业 家 们 在 努 力 推 动 该 产 业 的 发 展 , 让 这 里 的 手 工 业 更 加 符

合 当 今 国 际 市 场 的 需 求 。 一 些 企 业 也 在 乡 间 开 设 小 型 工 厂 , 并 且 为

村 民 们 提 供 一 些 短 期 工 作 。 这 里 集 聚 了 许 多 手 工 作 坊 , 他 们 在 技 术

和 价 格 上 并 没 有 较 大 的 差 别 。 他 们 还 在 这 里 传 授 雕 版 和 印 染 技 术 ,

还 有 一 种 被 当 地 称 为 “ 靛 蓝 达 布 ” 的 印 染 技 术 , 这 些 技 术 都 凝 聚 了 斋

普 尔 人 民 古 老 的 智 慧 。 手 工 作 坊 中 不 单 单 提 供 印 染 的 理 论 指 导 , 还

提 供 相 应 的 技 术 指 导 , 通 常 来 说 在 课 程 开 始 之 前 , 首 先 会 播 放 一 段

视 频 向 大 家 解 释 靛 蓝 染 料 来 自 哪 里 , 不 同 颜 色 的 染 料 混 合 之 后 会 有

什 么 效 果 , 如 何 才 能 染 出 最 好 看 的 颜 色 , 以 及 通 过 什 么 方 式 可 以 防

止 褪 色 等 等 。 他 们 还 会 告 诉 你 一 些 如 何 在 你 所 在 的 城 市 运 用 这 些 知

识 的 技 巧 。 在 课 程 结 束 之 后 , 你 可 以 尝 试 买 一 些 从 当 地 的 花 朵 和 树

木 中 提 取 的 纯 天 然 靛 蓝 粉 和 一 些 精 美 的 雕 版 , 然 后 在 自 己 的 家 里 尝

试 进 行 印 染 。 最 棒 的 是 , 你 可 以 把 你 的 成 果 带 回 家 , 向 大 家 展 现 你

漂 亮 的 作 品 。

如 果 你 的 行 程 还 剩 两 天 以 上 , 你 可 以 租 一 辆 车 , 花 上 两 三 个

小 时 的 时 间 , 北 上 直 达 希 卡 瓦 提 城 。 这 里 在 17 至 18 世 纪 时 曾 经 是 个

繁 荣 的 贸 易 中 心 。 商 人 在 沿 丝 绸 之 路 把 商 品 运 送 到 巴 基 斯 坦 之 前 往

往 会 选 择 在 这 里 歇 脚 , 因 此 他 们 在 这 里 建 造 了 许 多 奢 华 的 豪 宅 以 供

休 息 之 用 。 梦 幻 般 哈 维 利 ( 印 度 的 一 种 宅 邸 )、 艺 术 画 廊 以 及 精 致 的

壁 画 让 希 卡 瓦 提 城 成 为 了 世 界 遗 产 。 如 今 , 一 些 哈 维 利 已 经 变 成 了

博 物 馆 或 者 酒 店 。 一 些 传 统 的 印 度 艺 术 家 用 染 料 和 泥 土 混 合 成 颜

料 , 制 成 漂 亮 的 壁 画 , 讲 述 一 些 神 话 故 事 或 者 历 史 传 说 , 还 有 一 些 印

度 与 其 他 国 家 交 流 的 故 事 。 这 些 壁 画 有 的 已 经 随 着 时 光 的 流 逝 而 开

始 剥 落 , 艺 术 家 们 运 用 传 统 的 工 艺 与 技 术 将 一 些 壁 画 进 行 修 复 , 以

重 现 昔 日 的 光 辉 。 你 可 以 在 小 巷 中 穿 梭 , 浏 览 这 些 古 老 的 壁 画 , 然 后

再 拥 有 百 年 历 史 的 哈 维 利 宅 里 度 过 美 好 的 一 夜 。 享 受 一 个 惬 意 的 早

晨 之 后 , 你 可 以 在 下 午 时 分 乘 坐 泰 国 微 笑 航 空 的 航 班 返 回 曼 谷 , 让

你 的 旅 程 轻 松 而 舒 适 。

即 使 的 假 期 只 有 短 短 几 天 , 你 也 可 以 在 这 片 土 地 之 上 纵 情 游

览 , 为 这 里 的 手 工 艺 品 感 到 惊 叹 。 你 的 下 一 次 印 度 之 行 将 会 变 得 更

加 多 姿 多 彩 ……


T R A V E L WORDS: CHIDSUPANG CHAIWIROJ PHOTOS: EKAPHOP DUANGKHAM 072

THE NEW YANGON: Eat, Art, and Shopping

ย่างกุ้ง ย

ตระเวนชิม เสพิลป และช็อปปงสินคารวมสมัยนเมืองที่ไมเคยหยุดนิ่ง

นถึงตอนนีคงตองยอมรับวายางกุงคือหนึ่ง

ในเมืองสําคัที่มีพลวัตมากที่สุดเมืองหนึ่ง

ในเอเชียตะวันออกเียงใต และนยบายเปด

ประเทศองรับาลพมาก็ยิ่งชวยับเคลื่อนให

เมืองแหงนีรุดหนาไปอยางรวดเร็วอีกระดับ จนยางกุงที่

เราเคยพบพานเมื่อหลายปกอนกับยางกุงในวันนีดูจะ

แตกตางกันอยูมากทีเดียว ทุกวันนี นอกจากจะเปน

ศูนยกลางดานเศรษกิจและวันรรมแลว ยางกุงยัง

ผลิบานในานะศูนยกลางดานไลสไตลอีกดวย และ

นี่คือพิกัดองจุดหมายเด็ดๆ ที่เราไดไปสํารวจมา

ลองลิมิมรส

อดีตองพมาที่เคยอยูในอาณานิคมองอังกษยังคง

ปรากรองรอยใหเห็นผานตึกรามบานชองที่กระจัดกระจาย

อยูทั่วเมืองยางกุง และหนึ่งในนันคือ e le

รานอาหารที่ตังอยูในคหาสนสไตลคลเนียลกลางสวน

สวยริมทะเลสาบอินยาึ่งเรียกไดวาเปนนที่พักอาศัย

ระดับไฮเอนดองเมือง ที่นี่มีอาหารทังแบบไนไดนิ่ง

และอาหารสไตลบิสทรใหเลือก พรอมอาเตอรนูนทีใน

ชวงบายดวย หรือถาอยากอยูในใจกลางเมือง e S

e ที่รงแรมระดับตํานานอยาง e S ก็เสิร

อาเตอรนูนทีในปนตแบบยอนยุค ดยมีทังเ็ตอาหาร

คาวแบบพมาหรือเ็ตอาหารตะวันตก หรืออาจลองแวะ

ไปที่ elm e eiee รงแรมหรู

สไตลคลเนียลที่มีทังอาหารทองถิ่นและอาหารสไตล

ตะวันตกใหเลือก

แตถาคุณมีไลสไตลแบบคนรุนใหม คาเ

จุดนัดพบองวัยรุนในยางกุงอาจเปนทางเลือกที่

นาสนใจสําหรับคนที่อยากชิมกาแพมาแทคุณาพสูง

นอกจากกาแหอมกรุนแลว ที่นี่ยังมีเครื่องดื่มสุาพ

เบียร รวมถึงอาหารแบบเวสเทิรนไวบริการดวย สวน

ไนตไลนันอาจลองแวะไปที่ m รานอาหารและ

บารสุดฮิปที่เสิรอาหารเวียดนามและอาหารเอเชียใน

บรรยากาศที่ดูลึกลับ ึ่งคงถูกจริตคนยุคนีอยูไมนอย


River Gallery

หนึ่งนแกลเลอรี่ชั้นนา

ของพมา

River Gallery, one

of Myanmar’s

leading art galleries

073T R A V E L 074

มงานิล

คนรักศิลปะอาจจะคุนเคยกับชื่ออง ie lle อยูบาง

ไมนอย แกลเลอรี่ที่เกาแกกวาสิบปที่อยูไมไกลจาก e

S แหงนีนับเปนหนึ่งในแกลเลอรี่ชันนําองพมา ที่

นําเสนอผลงานองศิลปนรวมสมัยที่นาจับตามอง แตถา

อยากเปลี่ยนบรรยากาศบาง แนะนํา m lle

แกลเลอรี่ใหมที่อนตัวอยูบนชันสามองอาคารหองแถว

อารตสเปแหงนีมุงเปนพืนที่ใหกับศิลปนหนาใหมที่อยาก

แสดงออก นิทรรศการที่นี่จึงมีความหลากหลาย สวนหอง

ใกลๆ กันเปนที่ตังอง i ที่นอกจากจะมีงาน

ศิลปะหมุนเวียนมาจัดแสดงกันอยูเรื่อยๆ แลวยังึนชื่อ

เรื่องอาหารทองถิ่นและเครื่องดื่มดวย

อง

ทรัพยากรปาไมอันอุดมสมบูรณองพมาถูกนํามาผสม

ผสานกับดีไนแบบรวมสมัยดยแบรนด i ึ่ง

ในาษาพมาแปลวา เอร นิเจอร แบรนดที่กอตังดย

e ในปพศ นีนําเสนอเอรนิเจอร

และสินคาแตงบานที่ออกแบบึนมาเพื่อสะทอนถึงวัสดุ

และหัตถศิลปอันรุมรวยองพมาผานรูปทรงแบบมเดิรน

สินคาทังหมดออกแบบและผลิตึนในพมา นอกจากจะมี

คอลเลกชั่นองตัวเองแลว แบรนด i ยังมี

บริการรับทําเอรนิเจอรตามสั่งดวย แตถาคิดวาเอรนิเจอร

อาจเปนองากที่ใหเกินไป l m อาจเปน

ที่ที่เหมาะสําหรับหาองากเล็กๆ ติดตัวกลับไปากคนอื่น

ดวย l ที่ในาษาพมาแปลวา สวยงาม นีเปน

บริษัทเพื่อสังคมที่มุงทํางานกับชางมือทั่วประเทศพมา

ในการออกแบบและพันาผลิตัณงานมือใหมีความ

รวมสมัยและเากับเทรนดลกมากยิ่งึน นอกจากงานมือ

แบบพืนถิ่นแลว ที่นี่เองที่เราไดเห็นผลงานออกแบบเชิง

นวัตกรรม ทังบรรจุัณที่ทําจากวัสดุรีไเคิล คมไที่

ทําจากกระดาษหนังสือพิมพ รวมถึงตุกตาเด็กสาวพมาที

ชื่อวา นีลา il ที่ทําดยสมาชิกกลุม i li

ที่ติดเชือเอชไอวี ึ่งมีรายไดเสริมจากการเย็บชุดให

นองนีลานี ผลิตัณทุกชินอง l มาพรอมกับ

เรื่องราวที่แตกตางออกไป ึ่งหากคุณอยากรู พนักงาน

องที่นี่ก็พรอมที่จะเลาใหง

าพจากบน บรรยากาน

T S รานกาแฟ

รานอาหาร

สุดลึกลับ

F T S


075

Undeniably, Yangon has become one of the most

dynamic cities in Southeast Asia. Thanks to

the government of Myanmar’s policy to allow

foreign investments, the former capital of Myanmar

has reached its new revival. Apart from being the

centre of commerce and culture, the city blossoms

again as a lifestyle hub. Here are some of Yangon’s

newest hotspots.

Gourmet Paradise

Myanmar’s past as a British colony has remained in

the form of colonial buildings dotting the city, one

recently converted building has become Le Planteur, a

legendary restaurant amid the greenery of Inya Lake,

an upscale residential area of Yangon. The restaurant

provides fine-dining and bistro options, plus afternoon

tea. If you want to stay in downtown, The Strand Cafe

has a Myanmar-style afternoon tea available, along

with a Western one. Another spot to get a glimpse of

the past is Belmond Governor’s Residence.

For modern travellers, drop by Bar Boon,

a meeting spot among Yangon teenagers for highquality

Myanmar coffee (but there are also healthy

drinks, beers and Western food available). Fancy

something more hidden? Rau Ram, a hipster-styled

restaurant and bar serves Vietnamese and Asian

cuisines in a fancily decorated, dimly lit space, with

stylish drinks.

Art Journey

Art aficionados might have heard about River Gallery

Yangon. This legendary gallery located not far from

The Strand Hotel is rated as one of the leading art

galleries in Myanmar, presenting an impressive

collection from the country’s contemporary artists.

But if you are looking for something new, Myanm/art

Gallery is hidden on the third floor of a traditional

shophouse. This art space aims to be a stage for

upcoming artists who want to express their talents.

Next door is Pansuriya, an art cafe-cum-gallery which

presents a series of exhibitions along with traditional

food and drinks.

พายุคห

ราน H นาเสนอ

สินคารวมสมัยที่ทาโดย

ชางมือทองถิ่น

Hพม่าในปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างมากจากเมื่อ ปก่อน ไม่เพียงเศรษกิจที่เติบโต

อย่างรวดเร็วกว่า ต่อป จนทาให้กาลังื้อของชาวพม่าเพิ่มขึ้นแตะระดับ ,

ดอลลาร์สหรัต่อคนต่อป หรือเพิ่มขึ้น จากเมื่อ ปก่อน รวมถึงทาให้พม่าก้าวไป

สู่ความเป็นสังคมเมืองหรือ rbaniation มากขึ้น สะท้อนจากปัจจุบันที่มีชาวพม่าอาศัย

อยู่ในเขตเมืองกว่า ใน ของประชากรทั้งหมด ส่งผลให้ไลฟสไตล์ชาวพม่าเปลี่ยนไปสู่

รูปแบบสมัยใหม่ อาทิ การจับจ่ายใช้สอยในร้านสะดวกื้อหรือ ypermarket การ

รับประทานอาหาร Fast Food ทั้งพิ่า ไก่ทอด แมเบอร์เกอร์ การชมภาพยนตร์ใน

โรงภาพยนตร์ระบบ Multiplex รวมถึงล่าสุดจานวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในพม่าเพิ่มขึ้นถึง

เกือบเท่าตัวจากปก่อน โดย Facebook เป็น ocial Media ยอดนิยมอันดับ ตามมาด้วย

Thit too Lwin แอพพลิเคชั่นข่าวของพม่า

ไลฟสไตล์สมัยใหม่ดังกล่าวนับเป็นโอกาสของุรกิจไทย เนื่องจากชาวพม่ามีความ

นิยมชมชอบสินค้าไทย ปัจจุบันสินค้าไทยมีสัดส่วนถึง ของมูลค่านาเข้ารวมของ

พม่า ครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ รองจากสินค้าจีน โดยของกินของใช้ไทยที่ได้รับ

ความนิยมมากในตลาดพม่า อาทิ เครื่องดื่ม สิ่งปรุงรส น้าตาลทราย ผลไม้กระปอง

แปรรูป นอกจากนี้ บริการของไทยก็ได้รับความนิยมแพร่หลายในพม่าเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น

โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร โรงแรม และคลินิกเสริมความงาม

ข้อมูลจากนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย IM BA

Myanmar is quickly moving forward. With a growth in the economy this

year, the purchasing power of citiens has increased by approximately ,

per person per year. That is an increase over the past years. In addition to

more urbanisation, the lifestyle of locals is also changing. There are more convenience

stores, hypermarkets, fast food outlets and theatres. The number of Internet users

have doubled from last year, with Facebook being the top social media outlet

followed by Thit too Lwin, a news application.

The country’s modernisation is a great opportunity for Thai businesses as

those in Myanmar seek Thai products. Thai goods account for of the total

imports to Myanmar, second only to China. The most popular items are food and

beverages including seasonings, sugar, and processed fruit. Thai services such as

cinemas, restaurants, hotels and beauty clinics are also highly favoured.

Information provided by the xportImport Bank of Thailand IM BA


T R A V E L

076

สายการบินไทยสมายล

มีที่ยวบินระหวางกรงท-

ยางกงทกวัน

Smile lie

between Bangkok and

Yangon Daily

าพจากซายบนลงลาง

M/ แกลเลอรี่หม

ที่นาเสนอิลปะรวมสมัย

โชวรูม

บรรยากาและอาหาร

นราน L

L

M/L

Shopping Time

Myanmar’s rich natural resources, especially

woods, are matched with contemporary

design at Paribawga, a furniture brand whose

name means ‘furniture’ in the local language.

Founded by Pun+Projects in 2016, the brand

presents furniture and decorative items

designed to reflect Myanmar’s rich materials

and crafts through modern designs. All

products are designed and crafted in Myanmar.

Apart from its own collection, the brand

also provides a custom-made service. But if

furniture seems too big to take home, Hla Day

Myanmar might be a great place to look for

some local souvenirs. Hla Day which means

‘beautiful’ in Burmese is a social enterprise

that works with local artisans and craftsmen

to develop contemporary craft products.

Along with traditional designs, you can find

innovative works like glasses and plates made

from recycled materials, lamps made from

local newspapers, and the Nilar doll made by

the members of Action For Public, a collective

that aims to help people with HIV. Every object

at Hla Day comes with a different story, and if

you want to hear it, the staff here is more than

ready to tell you in detail.


T R A V E L WORDS: WIMOL ANGSUNANTAWIWAT 078

หลงรัก

‘เวียนนา’

FALL IN LOVE WITH VIENNA: The City of Culture and Inspiration

เยือนเมืองแหงวันรรม ซึ่งเปนแหลงบมเพาะิลปนชื่อกองมากมาย


079

อพูดถึงเวียนนานอกเหนือจากาพ รอยจูบ

อันดูดดื่มองกุสตา คลิมต ที่ตรึงตาตรึงใจ

แลว สตสัมผัสที่จะพาใหเราลองลอยไปยัง

ดินแดนแสนรแมนติกไดอยางดื่มด่ําเห็นจะ

ไมพนเพลง เดอะ บลู ดานูบ e le e อง

ยฮันน สเตราส ที่แตงเพลงนีหลังจากไดยินบทกวีที่วา

e e eil le e จากคารล

อิิดอร เบค เาสื่อถึงสีนําเงินองสายนําดานูบอันงดงาม

ดวยอารมณเพลง le

ยฮันน สเตราสแตงเพลง เดอะ บลู ดานูบ ึนใน

คศ และแสดงครังแรกเมื่อ กุมาพัน คศ

ที่สมาคมนักรองประสานเสียงแหงเวียนนา ie e

l ii เปนเพลงคลาสสิกที่ดงดังมากที่สุด

และเปนเพลงชาติที่ไมเปนทางการองประเทศออสเตรีย

พระราชวังเชินบรุนน

นตอนคา

Schoenbrunn palace

at dusk


T R A V E L 080

สถาปตยกรรมอันงดงาม

ที่พบเห็นไดนสถานที่สาคัญ

ของเวียนนา

Majestic architecture

in Vienna’s top

attractions

เาแสดงดนตรีประกอบการเตนรําในวัง

ตางๆ และเปนผูอํานวยการดนตรีองราช

สํานักจักรพรรดิราน จเ เพลงองเา

เปนที่นิยมในเวียนนาและทั่วลกดวยผลงาน

ดดเดนกวาคีตกวีในยุคเดียวกัน จึงไดรับการ

ยกยองวาเปน ราชาเพลงวอล และเปนผู

สรางกระแสนิยมเพลงวอลในเวียนนา ตลอด

ชวงคริสตศตวรรษที่ เพราะไดยกระดับเพลง

ระบําชาวนาอันต่ําตอยึนมาเปนเพลงเตนรํา

องราชสํานักได

นอกจากยฮันน สเตราสแลว เวียนนา

ยังเปนแหลงกําเนิดคีตกวีเอกองลก ไมวาจะ

เปนบีเน มสารต ชูเบิรก หรือบราหม จน

ไดรับการนานนามวาเปน นครแหงศิลปะ

และดนตรี หรือ นครแหงวอล อันเนื่องจาก

เวียนนาเปรียบเสมือนประตูเาสูยุรปเพราะตัง

อยูตอนกลางองทวีป มีทะเลสาบมากมาย มี

แมนําดานูบอันงดงามไหลผาน และเปนเมือง

ที่มีความสําคัทางประวัติศาสตรองยุรปมา

ตังแตสมัยรมันเรืองอํานาจ

เวียนนา ในาษาเยอรมันออกเสียงวา

วายน Wei เปนนครหลวงองสาารณรั

ออสเตรีย ปจจุบันมีความสําคัระดับนานาชาติ

เพราะเปนที่ตังองสํานักงานสหประชาชาติ

แหงที่สามองลกและหนวยงานององคการ

สหประชาชาติหลายแหง เชน ie i

il eelme ii

ii elem

Ei ie E

เมืองแหงนีเริ่มกอตังึนในยุคทหารรมัน

มาตังทัพ เรียกวา i ในศตวรรษที่

ไดกลายเปนศูนยกลางการคา ตอมาสมัย

ราชวงศบาเบินแบรก ee ไดตัง

เวียนนาเปนเมืองหลวง และเปนศูนยกลางศิลป

วันรรมองยุรปในสมัยราชวงศฮับสบวรก

ตอมาไดกาวึนมาเปนมหาอํานาจอง

าคพืนยุรป ชวงศตวรรษที่ เวียนนา

จึงเปนศูนยกลางเศรษกิจและศิลปวิทยาการที่

เต็มไปดวยสถาปตยกรรมและศิลปกรรมงดงาม

อลังการ ึ่งยังคงไดรับการอนุรักษไวในสาพดี

มาจนถึงปจจุบัน และไดึนทะเบียนเปนมรดก

ลกในคศ

นอกจากรรมชาติริมงแมนําดานูบ

อันเงียบสงบและายในเมืองที่เต็มไปดวย

สถาปตยกรรมและศิลปกรรมอันงดงามตระการตา

แลว เวียนนายังเปนตนตํารับนมอรอยมาตังแต

ครังสงครามกับออตตมัน ในชวงศตวรรษที่

ไดแก กาแคั่ว ครัวองต แอ็ปเปลสตรูเดิล ที่เสิร

กับอสวานิลลาและวิปครีม และเคกช็อกกแลต

สลับชันแยมแอพริคอตเสิรคูกับวิปครีมที่เรียก

วา าเคอรทอรต See ึ่งคิดคน

ดย ราน าเคอร เมื่อคศ เวียนนา

มีรานกาแอายุเกินรอยปมากมายและเปนที่

ชุมนุมคนดังองยุรปในชวงศตวรรษที่

ึ ่งไดกลายเปนวิถีชีวิตองชาวเวียนนา ปจจุบัน

มีรานกาแราว ราน จนในป ไดึน

ทะเบียนเปนมรดกทางวันรรมอง ES

ออสเตรียเปนหนึ่งในมหาอํานาจองยุรป

ที่มีประวัติศาสตรอันรุงเรืองมายาวนาน เวียนนา

จึงเต็มไปดวยมรดกทางวันรรมนาทองเที่ยว

มากมาย ดวยมนตรเสนหอันนาหลงใหลอง

สถาปตยกรรมและศิลปกรรมที่สะทอนความ

ยิ่งใหองอาณาจักรออสเตรีย ดินแดนที่สุด

แสนรแมนติกแหงนีจึงดึงดูดใหผูมาเยือนไมอยาก

จากลา และวนเวียนกลับไปคนหาหัวใจที่จะ

ยังคงอยู ณ ที่แหงนีชั่วนิรันดร


081

When you reach Vienna… apart from

the boldly romantic painting of Gustav

Klimt’s ‘The Kiss’ that seems to lead

us into a floating trance, it is impossible to not

be charmed by the song ‘The Blue Danube’ by

Johann Strauss. Strauss was inspired after hearing

the lines ‘By the Danube, beautiful blue Danube”

in a poem from Karl Isidor Beck. The Blue

Danube was composed in 1866 and performed

on 13 February 1867 at the Vienna Men’s Choral

Association. It is now the official national anthem

of Austria. Strauss himself was hailed as ‘The

Waltz King’, and is noted for having elevated the

humble music of the locals into a royal dance.

In addition to Johann Strauss, Vienna is

also the birthplace of composers from all over the

world, such as Beethoven, Mozart, Schubert, and

Brahms. It’s no wonder why people call it the ‘City

of Arts and Music’ or the ‘City of Waltz’. Vienna

is considered the gateway to Europe due to its

location in the centre of the continent and has been

an important city since Roman times.

Vienna in German is pronounced ‘Wein’,

and is the capital of the Austrian Republic. Today

it is the location of many important organisations

including the United Nations Industrial

Development Organization (UNIDO) and

Organization of Petroleum Exporting Countries

(OPEC). Originally founded by the Roman

military as ‘Vindobona’, it was in the 11th-Century

that the House of Babenberg set up Vienna as a

capital. It became a European superpower in the

17th-19th century, as the centre of economics and

fine arts and gained a position as a registered

World Heritage Site in 2001.

Vienna is also the birthplace of the Apple

Strudel and Sachertorte, a chocolate sponge cake

with apricot jam created by Franz Sacher in 1832.

The city is home to many coffee shops, some of

which are over a hundred years old. Today there

are 7,000 cafes, to the point where in 2011 the

Viennese coffeehouse culture was added to the

UNESCO Intangible Cultural Heritage list.

With a rich history, cultural heritage, and an

enchanting atmosphere, Vienna is a true reflection

of Austria’s greatness. The city continues to attract

visitors who may never want to leave, and may

return once more to find their heart in ‘Wien’.


T R A V E L

082

สานที่น่าเที่ยวในเวียนนา

พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace)

พระราชวังดูหนาวทามกลางอุทยานกวางให

สรางึนในคศ เปนทังที่ประทับและวา

ราชการองราชวงศฮับสบวรก สืบเนื่องมากวา

ป มีหอสมุดแหงชาติ ที่จัดแสดงเรื่องราวอง

ราชวงศ วัตถุ และเครื่องประดับลําคาในพระคลัง

สมบัติ รวมถึงผลงานสถาปตยกรรมและศิลปะชิน

เอก ประกอบดวยปกอาคารกวา สวน และหอง

มากกวา หอง ปจจุบันใชเปนที่พํานักอง

ประานาิบดีดวย

โฟล์คสการ์เทน (Volksgarten) สวน

สไตลรั่งเศสแหงนีเปนสวนหนึ่งองพระราชวัง

ฮอบวรก มีทางเดินกวางให มีสวนกุหลาบและ

แปลงดอกไม ตรงกลางมีวิหารีีอุส มีอนุสรณ

ตางๆ สรางึนระหวางป ถึง และ

เปนพืนที่สันทนาการสาารณะที่เกาแกที่สุดใน

เวียนนา

พิพิธภัณฑ์ซิซี่ (Sisi Meseum) อยู

ายในพระราชวังฮอบวรก จัดแสดงเรื่องราวชีวิต

อันแสนเศราในราชสํานักฮับสบวรกองพระนาง

อลิาเบ ควีนิี่ จักรพรรดินีผูเลอมอง

จักรพรรดิราน จเ

พระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn

Palace) ไดรับการึนทะเบียนเปนมรดกลก

พระราชวังดูรอนแหงนีสรางึนในปลายศตวรรษ

ที่ เปนสถาปตยกรรมแบบรอคคคใหที่สุด

ในออสเตรีย ดยพระนางมาเรีย เทเรา ทรงตั ง

พระทัยจะสรางใหงดงามไมแพพระราชวังแวรายส

ายในมีสวนสไตลบารก เดิมเปนปาใชลาสัตว มี

สวนดอกไม เาวงกต และเปนสวนสัตวแหงแรก

องลก มีผลงานศิลปะจัดแสดง

พระราชวังเบลเวเดียร์ (Belvedere

Palace) ที่ประทับองเจาชายออยเกินแหงาวอย

ie Eee S สรางึนตนศตวรรษ

ที่ มีสถาปตยกรรมรอคคค จัดแสดงผลงาน

ศิลปะองศิลปนตังแตยุคกลางจนถึงปจจุบัน เชน

มเนต คคชกา เรอนัวร ชีเล ดยเพาะรูป

e i องคลิมต สัลักษณองเวียนนา

จัตุรัสสเตฟาน (Stephan Platz)

มหาวิหารเนตสเตานหรือสเตานดม S

Se el Se m เปน

จุดศูนยกลางเวียนนา มีมหาวิหารเนตสตีเน

S See เปนบสถสําคัที ่สุดองออสเตรีย

สรางึนคศ เปนสถาปตยกรรมกิก หาก

ึ นไปบนหอคอยจะเห็นทิวทัศนรอบเมือง รอบๆ

มีรานายองที่ระลึก

ถนนกราเบน (Graben) มีนักดนตรี

เปดหมวก รานายองที่ระลึก รานเสือผา ราน

อาหาร และรานกาแ

ถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntner

strasse) ถนนช็อปปงสายสําคั มีหางสรรพ

สินคาและรานคา ายเสือผาแบรนดดัง เครื่อง

แกวเจียระไน องที่ระลึก รานอาหาร ราน

ไอศกรีม และรานกาแ

ตลาดแนชมาร์กท์ (Naschmarkt)

ตลาดรวมทุกอยางที่เกี่ยวกับอาหารที่เกาแก

ที่สุดในเวียนนา

บ้านดนตรี (Haus Der Musik,

House of Music) แหลงรวมเรื่องราวดนตรี

และนักดนตรีชื่อกองลก

ประติมากรรมที่ตั้งเดนอยู

ที่พระราชวังเบลเวเดียร

Sculpture at

Belvedere Palace


การบินไทย สายการบิน

ช่อมตอ หบริการบินตรง

สนทางกรงท-

วียนนา วันตอสัปดาห

i lie

eee -ie

ime e ee

083


T R A V E L 084


10 Places to Visit in Vienna

Hofburg Palace

Once the principal imperial winter

residence, the palace was built in 1275.

Under the auspices of the Austrian

National Library, it holds exhibits on

dynastic objects, jewelry, architecture

and art. The palace has 18 wings and

2,000 rooms and is currently used as

the president’s residence and workplace.

Volksgarten

This French-style garden is located

at Hofburg Palace. With roses and

numerous flowers, it is also home to many

buildings such as the Theseus Temple.

Built between 1820 to 1823, it is one

of the oldest public recreational spaces

in Vienna.

Sisi Museum

Located inside the Hofburg Palace, this

museum gives insight into the often

misunderstood life of Empress Elisabeth

(Sisi), wife of Emperor Franz Joseph II.

Schönbrunn Palace

Registered as a World Heritage Site, this

summer palace built in the 17th century

is one of the largest Rococo palaces in

Austria. Maria Theresa was determined

to build a palace to rival Versailles, with

a baroque garden, hunting forest and the

world’s first zoo.

Belvedere Palace

Used by Prince Eugene of Savoy as a

summer residence, this 18th century

Rococo style palace exhibits multiple

works by artists from the middle ages to

the present. You’ll find works by Monet,

Kokoschka, Renoir, Schiele and Gustav

Klimt’s masterpiece, ‘The Kiss’.

085

Stephan Platz (St. Stephan’s Cathedral,

Stephan Dom)

Considered the centre of Vienna, this is one

of the most important churches in Austria.

Built in 1137 with a Gothic style, travellers

can climb the tower for an unforgettable view.

Graben

Visit this vibrant street with souvenirs,

clothing shops, restaurants and cafes.

Karntner Strasse

With department stores and shops that sell

branded clothing, glassware and souvenirs,

this famous street also has plenty of icecream

parlors and coffee houses.

Naschmarkt

This food market is the oldest in Vienna.

Haus Der Musik, House of Music Music

lovers will love this museum of sound with

exhibitions from all over the world.

เมืองเวียนนา

จากมุมสูง

A bird’s eye

view of Vienna


F O O D

Have a Great Flight with THAI Smile’s Delicious In-flight Menu

อิ่มอร่อยกับ

ไทยสมายล

เริ่ม้นวันใหม่ดีๆ ด้วยเมนสุดิเ

ากไทยสมายล

088

สายการบินไทยสมายล์ นาเสนอเมนูพิเศษ

หลากรูปแบบที่รังสรรค์โดยครัวการบินไทย

สาหรับผู้โดยสารชั้น mile Plus โดยผู้โดยสารที่

เดินทางโดยเที่ยวบินภายในประเทศที่เดินทาง

ในช่วงเช้าสามารถลิ้มรสเมนูอุ่นร้อนหลายเมนู

และหนึ่งในนั้นก็คือโจกปลาหมึกสอดไส้ไก่

หอมกรุ่น เสิร์ฟคู่กับปาท่องโกและผลไม้

TAI mile presents new dishes from the

TAI Airways kitchen. mile Plus passengers

and passengers on morning domestic flights

will have a chance to taste many delicious

menus, one of which is the Thaistyled congee

with chickenstuffed squid, served with

chinese doughnuts and fruits.


N E W S

090

ทยสาย์หรอยยิวยีวิต


ปรีชา นะวงศ์ รักษาการประานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากัด และ นายแพทย์วิศิษ์ ิตวัฒน์

ผู้อานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ร่วมลงนาม

ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

สภากาชาดไทยและสายการบินไทยสมายล์ โดยมี เนตรนภางค์

ีระวาส ประานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า บริษัท ไทยสมายล์

แอร์เวย์ จากัด และ อรุณณี จึงสง่าสม หัวหน้าฝายบริหาร

งานทั่วไป ร่วมเป็นสักขีพยานในพิีลงนาม พร้อมกันนี้ ยังได้

เปดตัวโครงการ ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต mile for Life’

รณรงค์เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะเพื่อต่อชีวิตให้แก่ผู้ที่รอคอย

การรับบริจาคอวัยวะด้วยความหวัง ผ่านการสร้างสรรค์

ภาพยนตร์โษณาออนไลน์ชุด appy Take Off ที่จัดทาขึ้น

เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับภารกิจของสายการบินไทยสมายล์

ในการรับหน้าที่เป็นพาหนะในการขนส่งอวัยวะไปยังผู้ที่รอรับ

การบริจาค และยังได้สารองที่นั่งพิเศษในทุกเที่ยวบิน ทุกเส้นทาง

ภายในประเทศ เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่

ทีมแพทย์ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ในการไป

ปิบัติภารกิจอีกด้วย โดยพิีลงนาม ดังกล่าวจัดขึ้น ณ

ห้องประชุมจุมภ อาคารเลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ

ชั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เมื่อเร็วๆ นี้

Mr. Preecha awong, Acting Chief Commercial Officer TAI mile and

r. Wisit Thitawat, irector of the Thai ed Cross ociety signed a

Memorandum of nderstanding between the Thai ed Cross ociety

and TAI mile, with Mrs ednapang Teeravas, Acting Chief Customer

ervice Officer TAI mile and Arunnee ungsangasom head of the eneral

Administration bearing witness to the signing. In addition, this launched

the mile for Life campaign to help facilitate the donation of organs

to those in need through the creation of an online advertising campaign

titled appy Take Off. As part of the initiative, TAI mile will also

reserve the right to make special travel arrangements for the ed Cross

ociety Medical Team on all domestic flights.

ทยสาย์ เดตัว สาย์ เานจ์ ทาอากาศยานอนกน

สมศักดิ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

เนตรนภางค์ ีระวาส ประานเจ้าหน้าที่สายการ

บริการลูกค้า บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด

และ ปรีชา นะวงศ์ รักษาการประานเจ้าหน้าที่สาย

การพาณิชย์ สายการบินไทยสมายล์ ร่วมกันเปด

ห้องรับรองพิเศษ สมายล์เลานจ์ mile Lounge

ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น โดยให้บริการอาหาร

และเครื่องดื่มพิเศษแก่ผู้โดยสารชั้นประหยัดพิเศษ

mile Plus ให้ใช้บริการได้เต็มรูปแบบ และชั้น

ประหยัด mile Class ที่สามารถใช้บริการ

mile Corner ตอกย้าภาพลักษณ์ของการเป็น

สายการบินผู้ให้บริการเต็มรูปแบบ โดยมีว่าที่

ร.ต.อัยา ลาภมาก ผู้อานวยการท่าอากาศยาน

ขอนแก่น ชาญยุท เศวตสุวรรณ ผู้อานวยการ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น

และ พล.ต.ต. นาศักดิ ทิเดชไพบูลย์ รอง

ผู้บัญชาการตารวจภูร ภาค ร่วมในพิี ณ

สมายล์เลานจ์ท่าอากาศยานขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้

Mr. omsak Changtragul, overnor of hon aen Province,

Mrs ednapang Teeravas, Acting Chief Customer ervice Officer

TAI mile, and Preecha awong, Acting Chief Commercial Officer

TAI mile opened the mile Lounge at hon aen Airport. The lounge

is available for mile Plus passengers, while mile Class passengers can

use the services of the mile Corner. Also in attendance was .T. Attaya

Lapmak irector of the hon aen Airport, Chanyuth awetsuwan,

irector of Tourism Authority of Thailand hon aen, and Ma. en.

Thanasak itthidetpaiboon, deputy provincial police chief.


T A L K 092

เสียงาก

้โดยสาร

วีสมายลพูดคุยกับูโดยสารของสายการบินไทยสมายล

ถึงความประทับจนการชบริการ

ÇÕÊÁÒŠǹ¹¹ÒµÇŒ¼ÙŒÍ‹Ò¹¢Í§àÒÙŒ

ʹԴ䴌äÁ

À·¹ÒÇÔ¹ สวัสดีครับ ผมชื่อัทรนาวิน กิจการนนทครับ

ปจจุบันทํางานที่บริษัทเรือนไมสักงาม เปนบริษัทรับเหมา

กอสรางครับ บริษัทอยูกรุงเทพ แตวามีครงการอยูตาม

จังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ อยางครงการลาสุดนีคือ e e

e e ที่ดานนอก อําเอสะเดา จังหวัดสงลาครับ

À·¹ÒÇÔ¹à´Ô¹·Ò§ä·ÂÊÁÒÂÅ‹ÍÂäÁ

ประมาณสัปดาหละครังถึงสองครังครับ เสนทางจะกระจาย

กันไปทั่วประเทศ เพราะตองเดินทางไปพบลูกคาหรือไป

ตรวจงานบอยเหมือนกันครับ

·ÒäÁ§àÅÍÔ¹ä·ÂÊÁÒÂÅ

หลักๆ เลย คงเปนความรูสึกปลอดัย เครื่องบินอง

ไทยสมายลทังสะอาดและใหม และดวยมาตรานทําใหมั่นใจ

ในระบบความปลอดัยครับ อีกปจจัยหนึ่งที่ประทับใจคือ

บริการองพนักงานที่เอาใจใสและดูแลผูดยสารอยางดี

อยางบางคนไมไดเดินทางดยเครื่องบินบอยๆ ผมก็มักเห็นมี

พนักงานคอยดูแลตังแตเช็คอินไปจนถึงึนเครื่อง ผมวาใครึน

ก็ติดใจนะ และยิ่งเพิ่งไดรับรางวัลดวยยิ่งประทับใจครับ

Can you please introduce yourself?

“Hello, My name is Phattaranawin Kitkarnnon.

I work at ‘Ruan Mai Sak Ngam’ a construction

company based in Bangkok. We have projects

all over Thailand, the latest one being The Retro

Teak House in the outskirts of Sadao, Songkhla

Province.”

Do you fly often with THAI Smile?

“I fly once or twice a week on various routes

throughout the country. I have to regularly visit

clients and check on projects.”

Why did you choose to fly with THAI Smile?

“The main reason is for safety. The airplanes that

THAI Smile uses are both clean and new. The high

standards also gives me confidence in the safety

systems. Another factor is the service and attentive

staff. As some people don’t travel often by plane,

I see the staff taking care of them from check-in to

boarding. With all the awards the airline won, I think

it is very impressive.”


WORDS: MUANFUN THARANATHAM

P O P C U L T U R E

POP CULTURE

อาจารย์หา

AJARN MHA

หมาไม่เคยคาดหวังอะไรจากเรา

นอกจากขอแค่ได้อยู่กับเรา เมื่อไร

ก็ตามที่หมารักใครคนใดคนหนึ่งแล้ว

หมาจะรักโดยไม่มีเงื่อนไข’ หนังสือ

ข้อคิดดีจาก ันยพร หงษ์ทอง

ถ่ายทอดทุกความรู้สึกที่จะ

ทาให้คุณเข้าใจคุณค่าของการมี

ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ในวันที่ไม่มี

อาจารย์หมาแล้ว บทเรียนจาก

เพื่อนแท้จะสร้างพลังให้คุณ

ดาเนินชีวิตต่อไปไม่ลาพัง ด้วยความรักที่อาจารย์หมาเติมไว้เต็มเปยมหมดหัวใจ

ogs are creatures that never expect anything from us other than love,

and they return that love unconditionally. In this book by Thanyaporn

ongthong, you’ll learn real lessons from man’s best friend.

สงควาสุจาก สนบ

A BAD MOMS CHRISTMAS

ทีมแม่จาก Bad Moms กลับมาอีกครั้งในคริสต์มาสนี้ กว่า

จะถึงเทศกาลสุขสันต์ รู้หรือไม่ว่าแม่ๆ ต้องผ่านการท ากับข้าว

รับส่งลูก ไหนจะเตรียมของขวัญ ห่อของขวัญ ตกแต่งบ้าน...

สารพัด แล้วยังต้องรับมือกับแม่ของพวกเอเองที่จะสร้าง

สีสันให้คริสต์มาสนี้แสบแบบลืมไม่ลง แม่ว่าแบแล้ว แม่ของแม่

ยิ่งแบกว่า ติดตามได้ ันวาคมนี้ที่โรงภาพยนตร์

The Bad Moms’ are back this Christmas in a new

movie. As they manage the stresses of the holidays

and their kids, they also have to deal with their own

mothers. Watch it in cinemas from ecember.

นิทรรศการเครองน

DRESSING GODS AND

DEMONS: COSTUME

FOR KHON

นิทรรศการเล่าความเป็นมาของ

เครื่องโขนในอดีต ที่สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ได้

ทรงสนับสนุนให้ดาเนินการจัดแสดงและทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้มูลนิิส่งเสริม

ศิลปาชีพ ศึกษาค้นคว้าและจัดสร้าง เครื่องโขน’ ขึ้นใหม่เพื่อสืบสานศิลปะการ

แสดงชั้นสูงที่รวบรวมงานประณีตศิลปไว้หลายแขนงให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป

เข้าชมได้ที่พิพิภัณ์ผ้า ในพระบรมมหาราชวัง ถึงวันที่ มกราคม

qsmtthailand.org

An exhibition of hon costumes supported by er Maesty ueen irikit

of is Maesty ing Bhumibol Adulyade through The Foundation for

the Promotion of Arts and Crafts tudy features rare and beautiful attire

and masks. ee it at the ueen irikit Museum of Textiles from now until

anuary , . qsmtthailand.org

สิงห์ ิวสิค พรีเนท์ส อิเจิน ดรากอนส์ อีว์

เวิด์ ทัวร์ อิน บงคอก

SINGHA MUSIC PRESENTS IMAGINE DRAGONS EVOLVE

WORLD TOUR LIVE IN BANGKOK

อิมเมจิ้น ดรากอนส์ เปดตัวผลงานเพลงอัลบั้มที่ อีโวล์ฟ ได้อย่างสวยงาม สนุกไปกับ

เพลงจังหวะหนักๆ เสียงกลองชัดๆ กับเพลงคุ้นหูติดท็อปชาร์ตเพลงทั่วโลก ทั้งเพลง

บีลีฟเวอร์ ันเดอร์ รวมถึงิงเกิลล่าสุด วอทเอเวอร์ อิท เทคส์ แฟนคลับเตรียมกรีดได้

กับอีกคอนเสิร์ตคุณภาพในวันที่ มกราคม ที่โอเอิส อารีน่า โชว์ ดีี

Immerse yourself in Imagine ragon’s third album, volve with hits like Believer,

Thunder and Whatever it Takes. Catch it on anuary, at Oasis Arena,

OW C.


H O R O S C O P E S

ASTROLOGER: PANGCHANG TYAHATHAI 094

เที่ยวทั่วไทย

ไามดวง

เดือนมกราคม 2561 JANUARY 2018

Horoscopes are written according

to the day you were born

วันอาทิตย์

ช่วงนี้คุณจะมีความเชื่อมั่นในหลายๆ อย่างโดยที่ไม่มีเหตุผลรองรับ

แต่คุณก็เชื่อเช่นนั้นอย่างเข้มแข็ง การเงินไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้

ที่จริงสิ่งที่ผิดพลาดนั้นไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่แต่คุณก็คิดมาก ในเรื่องงาน

ต้องระวังปัญหาที่เกิดขึ้นกะทันหัน ความรักของคุณและคนรักไม่ค่อย

พัฒนา ในเดือนนี้ควรเดินทางไปในสถานที่สูงๆ ท่องเที่ยวบนตึกระฟ้า

หรือยอดเขา ยอดดอย

Confidence may appear without reason. Finances may not

be as expected, and beware of sudden work related issues.

You and your lover may not be focused on moving in the

same direction. In travel, visit high altitude places like

skyscrapers or mountains.

Sun

Mon

วันจันทร์

คุณจัดการกับชีวิตได้อย่างลงตัว และจะได้รับการส่งเสริมจากผู้ใหญ่

เพศหญิงมากเป็นพิเศษ คนรักเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องเงิน หรือมี

การใช้เงินไปกับเรื่องความรัก การทางานมีความมั่นคง คิดถึงอนาคต

ของตัวเองมากขึ ้น ควรชวนคนรักไปทาบุญเพราะเขาจะใส่ใจในเรื่อง

เหล่านี้ ในเดือนนี้คุณควรเดินทางไปในสถานที่สวยๆ หาที่ที่จะทาให้คุณ

ได้พักผ่อนจริงๆ

Plan carefully and you will be aided by a female authority

figure in your life. Love will be tied to money, use it to gain

quality time relaxing or travelling. In work, take time to

think of your future. If you are going on a trip, focus on

locations and landmarks, not shopping.

วันอังคาร

ต้องจัดการกับปัญหาเก่าๆ อุปสรรคเดิมๆ กลับเข้ามา สร้างความ

เบื่อหน่ายแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่หนักใจอะไรขนาดนั้น เดือนนี้คุณมองหา

โอกาสที่จะสร้างรายได้เพิ่ม การทางานมีความไม่พร้อมในหลายๆ ด้าน

ทาให้คุณไม่กล้าที่จะลุยไปเต็มที่ ความรักมีความมั่นคงมากขึ้น คุณควร

เดินทางไปในสถานที่สวยงาม สถานที่ที่เกี่ยวกับงานศิลปะและผู้หญิง

Old problems and obstacles may be a hindrance. You will

be diligent in making money and finding opportunities.

As things are not yet stable, work may be stalled. You and

your lover are in full understanding. This month, travel to

a beautiful place related to arts and femininity.

Tue

Wed

วันพุธ

คุณประสบความสาเร็จจากสิ่งที่คุณทาด้วยความสามารถของคุณ

เป็นช่วงที่ผลงานได้รับการยอมรับ การเงินจึงมีความมั่นคง ได้รับเงิน

จากองค์กรที่ยิ่งใหญ่ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก

ครอบครัวด้วย การทางานประสบความสาเร็จ ความรักมีการเริ่มต้น

สิ่งใหม่ๆ หรือตั้งเป้าหมายร่วมกับคนรัก ในเดือนนี้ควรเดินทางไป

สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ สถานที่ยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์

You’ll gain success and a reputation from your work. Money

will be boosted by an organisation and you’ll also receive

financial support for your family. In love, start something

new or set new goals. Travel to places associated with art

or royalty.

วันพฤหัสบดี

คุณวางตัวลึกลับ มีบางอย่างที่คนอื่นไม่เข้าใจคุณ สิ่งที่คุณคิดหรือทา

เหมือนมีจุดประสงค์อื่นแอบแฝง และคุณมักจะนอนดึกหรือมีเหตุที่ต้อง

ตื่นตั้งแต่เช้าบ่อยๆ ด้านการเงิน จะมีการจัดสรรการเงินใหม่ การท างาน

จะได้รับการส่งเสริมจากผู้ใหญ่เพศหญิงเป็นอย่างดี คนรักสนใจเรื่อง

บุคลิกภาพ การวางตัวของเขาทาให้เขาดูดีอย่างมาก ในเดือนนี้คุณ

ควรเดินทางร่วมกับผู้ใหญ่เพศหญิง

People may not understand you. You’ll have reasons to sleep

late or wake up early from time to time. Finances will also

move quickly, with money moving both in and out of your

account. Work will be aided by a female figure in your life.

Consider travelling with older or powerful women.

Thu

Fri

วันศุกร์

มีความคิดเป็นของตัวเอง คุณมีคาถามที่ต้องการค้นหาคาตอบด้วย

ตัวเอง การเงินจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ความขัดแย้งที่ต้องเข้าไป

เกี่ยวข้อง แต่งานเดินหน้าไปได้โดยที่คุณไม่ต้องจัดการอะไรมาก ความรัก

ไม่ก้าวหน้ามากนัก ในเดือนนี้ควรเดินทางไปในสถานที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง

กับอานาจ เกี่ยวข้องกับการปกครอง

You have your own thoughts and need freedom. Money will

affect your decision making, don’t get involved in conflicts.

Trust in the system you created. Your love life will not

advance this month. To benefit travel, go to places related

to power or law.

วันเสาร์

คุณอึดอัด เบื่อหน่ายในสถานการณ์ที่ไม่สามารถจัดการอะไรได้ด้วย

ตัวเอง การจัดการกับการเงินไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่ ต้องระมัดระวัง

ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรักมีปัญหาต่อกันบ้างแต่ก็

เป็นเรื่องเล็กน้อย ในเดือนนี้ควรเดินทางผจญภัย หรือเยี่ยมชมสถานที่

ที่เคยเกิดปัญหาหรือข้อพิพาทมาก่อน

You may feel uncomfortable in being restrained. Beware

conflicts in finances and unallocated funds. Working with

friends will yield good results. In love there may be small

issues. In travel, challenge yourself with an adventure or

visit a location famous for disputes.

Sat


WORDS : MUANFUN THARANATHAM

L I F E

HAPPY REFLECTION: The Joy of Giving

ความสุขสะท้อนกลับ

อีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่บอกเราว่า มากกว่าให้คือได้ยิ่งกว่า

าอิ่มใจกับการเปนหนึ่งนเององ

การใหดวยตัวคุณเองไดที่หองไดบุ

สากาชาดไทย ึ่งกอตังึนในปพศ

ดยทานผูหิงนวลผอง

เสนาณรงค อดีตผูอํานวยการสํานักงานจัดหา

รายได เพื่อรวบรวมสิ่งองที่ไดรับการบริจาค

ผานสากาชาดไทยแตไมสามารถนําไปบริจาค

ตอได เชน องตกแตงบาน เครื่องประดับ รวม

ทังเปดรับบริจาคสิ่งองใหม องมือสองสาพดี

ที่ผานการทําความสะอาดมาอยางเรียบรอย

พรอมใชงาน ผานการคัดแยกและตีราคาจาก

คณะกรรมการหองไดบุ นําออกมาายเปน

สินคาราคาถูก สิ่งองที่รับบริจาคนันอยกเวน

อาหาร ยารักษารค เครื่องสําอางตางๆ ดวย

เงื่อนไองวันหมดอายุเปนสําคั

องบริจาคแนนหอง มีทังนํ าพริกกระปุกเล็ก

หลากรส หมอหุงาว กาตมนําใหมเอี่ยมบริจาค

มาเปนลัง หนังสือ เรียกวามีแทบทุกประเท ึ่ง

ความนารักอยูที่นําดื่มหรือนมที่ไดรับบริจาคมา

จะถูกจัดเรียงเาตูเย็น ลูกคาไดนําเย็นชื่นใจ ได

ปรมชั่นือสินคาในจํานวนที่กําหนดแถมนํา

ไปเลยอีกสองแพ็ค จํานวน กลอง ไมใชแถม

กลองแบบที่เคยเห็นกัน ทังเจาหนาที่ใน

รงพยาบาล าติผูปวยจากตางจังหวัดหางบาน

มานานเปนเดือน ไดมีอกาสือเสือผาเปลี่ยน

ือองกินราคาดี ผูมาบริจาคเองก็ไดือองกลับ

ไปตอ เกิดคุณคาองการใชองวนเวียนจนเกิด

ประยชนสูงสุด นอกจากนี หองไดบุยังจัด

จําหนายองที่ระลึกองสากาชาดไทยเอง และ

จัดใหมีหองไดบุเคลื่อนที่ นําสิ่งองไปจําหนาย

ตามสถานที่ตางๆ เชน ตึกจามจุรีสแควร ตลาดนัด

สวนจตุจักร ตลาดนัดสํานักงานอาสากาชาด

ล ชวยหารายไดบํารุงสากาชาดไทยกันอีก

หลายชองทางเพื่อนําไปชวยสังคมไทยกันตอไป

ไมตองหวงถาไมมีเวลา คุณสามารถจัดสง

สิ่งองบริจาคมาไดทางไปรษณียหรือจะแวะมา

ช็อป มาบริจาคสิ่งองดวยตัวเอง สะดวกดวย

บุก็ได แวะมาหองไดบุ สํานักงานจัดหารายได

สากาชาดไทย ชัน ตึกอํานวยนรรรม

ถนนพระราม ในวันรรมดาเวลา

น บริจาคองเวลา น

หยุดเสาร อาทิตย สอบถามทร

em

i

Hong Dai Boon (Charity Shop)

of the Thai Red Cross Society

was established in 1994 by

Thanpuying Nualpong Senanarong,

Former Director of the Fund Raising

Division. The project sells items that

could not be directly donated (such

as furniture or accessories) at a low

price, with profits going to benefit The

Red Cross Society. Second hand items

are carefully screened, cleaned and

refurbished if needed. Donations which

can not be accepted are food, medicines

and cosmetics past their expiration date.

The donation centre is filled with

small tubs of chili paste, rice cookers,

crates full of new kettles and books

of almost every type. There are also

bottles of water and milk kept in fridges.

Customers from far and wide who are

in need can find clothes and well priced

food. In addition, the centre also sells

Thai Red Cross memorabilia. Hong Dai

Boon is also able to move to various

locations, with pop-up centers in places

like Chamchuri Square, Chatuchak

Weekend Market and The Red Cross

Weekend Market, allowing for many

channels to help Thai society.

Don’t worry if you don’t have time,

as you can donate through the postal

service or at your own convenience at the

Thai Red Cross Society Income Center

1st Floor, Amnuay Noratham Building,

Rama IV Road, open weekdays

from 9.00 - 17.00 hrs, donations

accepted from 09.00 - 16.30 hrs,

(closed on Saturday - Sunday) For more

information, call 02-256-4622.

(facebook.com/HongDaiBoon)


W E F I E 096

#WEf ieWESmile

ถึงเวลา WEFIE กับ WE SMILE / TAKE A WEFIE WITH WE SMILE

บอกลา ‘SELFIE’ อันแสนโดดเดี่ยวไปไดเลย ตอนนี้ถึงเวลาสนุกกับ ‘WEFIE’ หรือเซลฟแบบคูหรือหมูคณะกันแลว

ขอเชิญจับกลุมกับคนสนิท (จะดีมากถามีคนแขนยาวสักคน) จากนั้นก็โพส ยิ้มและกดชัตเตอรไดเลย!

Forget the lonely ‘Selfie’, now is the time to celebrate the group-selfie, or ‘Wefie’.

Grab your best pals (bonus if one of them has a long arm) then pose, smile and click away!

ªÁÀÒ¾ #WEfieWESmile

¢Í§¼ÙŒÍ‹Ò¹ÇÕÊÁÒÂÅà¾ÔèÁàµÔÁä´Œ·Õè

www.WESmileMag.com

See more shared photos from our readers

at www.WESmileMag.com

คุณสามารถมีสวนรวมในการชิงรางวัลกับนิตยสาร WE Smile ไดดวยการแชรรูป ลงใน

อินสตาแกรมพรอมใสแฮชแท็ก #WEf ieWESmile ผูที่ผานการคัดเลือกจะไดรับรางวัลตางๆ

ไมวาจะเปนตั๋วเครื่องบินสําหรับการเดินทางทริปตอไป รวมถึงรางวัล

สุดพิเศษอื่นๆ จากสายการบินไทยสมายล

Share your Wefie with WE Smile by tagging group photos with #WEf ieWESmile

on Instagram. You can win two flights tickets for your next vacation

and other fabulous prizes courtesy of Thai Smile Airways.

ผูโชคดีที่ไดรับรางวัลหมอนผาหมจากไทยสมายล

ไดแก sunmateu และ aom.aomyiim โปรด

ติดตอรับของรางวัลไดที่กองบรรณาธิการ

นิตยสาร WE Smile ที่โทร. 0-2650-9956

Congratulations to sunmateu and

aom.aomyiim winner of a THAI Smile

blanket pillow. Please contact WE Smile’s

editorial team at 0-2650-9956 to collect

your prize.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!