WE Smile Magazine January 2017

fahthaimag

The In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

JANUARY 2017

WWW.WESMILEMAG.COM


ทรงพระเจริญ

LONG LIVE THE KING

องเดือนหลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จสู่สวรรคาลัย ประเทศไทยก็ได้เวลา

ก้าวเข้าสู่รัชสมัยใหม่อย่างเป็นทางการ เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชดารัสตอบรับ

การกราบบังคมทูลเชิญขึ้นทรงราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ สืบราช-

สันตติวงศ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระนามเดิมว่า

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ

เทเวศรธารงสุบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร

กิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร ซึ่งเป็นพระราชโอรส

เพียงพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงพระราช-

สมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เมื่อเวลา 17 นาฬิกา

45 นาที ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต


PHOTOS: GETTY IMAGES


wo months after the passing of His Majesty King Bhumibol

Adulyadej (Rama IX), Thailand stepped into a new era as

His Royal Highness the Crown Prince accepted an invitation

to ascend to the throne from the National Legislative Assembly

president. His Majesty King Maha Vajiralongkorn

Bodindradebayavarangkun officially accepted the title on 1

December 2016.

At his birth, King Rama X was given the name

‘Vajiralongkorn Borommachakkrayadisonsantatiwong

Thewetthamrongsuboriban Aphikhunuprakanmahittaladunladet

Phumiphonnaretwarangkun Kittisirisombunsawangkhawat

Borommakhattiyaratchakuman’. He is the only son of His

Majesty King Bhumibol Adulyadej and Her Majesty Queen

Sirikit. King Rama X was born on Monday 28 July, 1952 at

17:45 hrs, in the Ambara Villa, Dusit Palace.

His Majesty King Maha Vajiralongkorn received an early

education at Chitralada School, Dusit Palace, studying

elementary and high school levels from the year 1956 to 1965.

He then continued his education in the United Kingdom from

1966 - 1970.

While he still held the title of Crown Prince, His Majesty

was fascinated with the science of aviation. After primary

education, he enrolled in a military training course at The

King’s School in Sydney and Royal Military College, Duntroon

in Canberra Australia. The King then continued his training in

aviation. He is qualified to pilot transport helicopters, attack

helicopters, military fighter jets and fixed-wing aircrafts. Later,

he became an instructor for F-5E fighter jets.

His Majesty furthered his studies by training as a

commercial pilot, learning how to fly airliners. In 2005, the

King received a piloting certificate from the Department of

Civil Aviation and became a ‘honourary’ pilot for Thai Airways

International. In 2006, the King was given the title of ‘First

Pilot’ by Thai Airways International for his wisdom and vision

in developing the country’s aviation industry.

Aside from using his personal aircraft to visit remote

areas in order to aid the country, during flood, catastrophes or

unrest in the southern provinces His Majesty works with THAI

Airways to charter special flights in order to help those in need.

He also delivered medical devices to the southern provinces,

graciously piloting the planes himself. On the occasion of the

50th Anniversary of Thai Airways International, the King took

on the duties as First Pilot and piloted a special flight for

charity that brought Buddhist pilgrims from Thailand for merit

making in India. The revenue from this flight was presented to

King Bhumibol Adulyadej for the benefit of His Royal Highness

Crown Prince Maha Vajiralongkorn’s Scholarship Foundation

and His Royal Highness Prince Dipangkorn Rasmijoti Fund for

Disaster Victims. These are just some of the great honours

bestowed to the citizens of Thailand by the First Pilot King of

the Chakri Dynasty.


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ทรงได้รับการศึกษาระดับอนุบาลศึกษาที่พระที่นั่งอุดร พระราชวังดุสิต

และทรงเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่

โรงเรียนจิตรลดา ระหว่างพ.ศ. 2499–2508 ที่ประเทศอังกฤษ

ระหว่างพ.ศ 2509-2513

ขณะทรงดารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

สยามมกุฎราชกุมารนั้น ทรงสนพระราชหฤทัยในวิทยาการด้าน

การบินมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ หลังจากที่ได้ทรงศึกษาหลักสูตรด้าน

การทหารที่โรงเรียนคิงส์สกูล นครซิดนีย์ และวิทยาลัยการทหาร

ดันทรูน กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย พระองค์ทรงฝึกฝน

ด้านการบินอย่างต่อเนื่อง โดยทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรการบิน

เพิ่มเติม ทั้งหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป หลักสูตร

การฝึกบินเฮลิคอปเตอร์โจมตี และแบบโจมตีติดอาวุธ รวมถึงได้ทรง

ฝึกฝนเครื่องบินปีกตรึงแบบต่างๆ และเครื่องบินขับไล่ ซึ่งต่อมา

พระองค์ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบ

บ.ข.18ข (F-5E) และ บ.ข.18ค. (F-5E) ของกองทัพอากาศด้วย

หลังจากนั้น พระองค์ได้มีพระราชประสงค์ที่จะฝึกบินในฐานะ

นักบินพาณิชย์เพิ่มเติม และได้เริ่มฝึกการบินเครื่องบินลาเลียงและ

เครื่องบินพาณิชย์ตามลาดับ จนได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี

และใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากกรมการขนส่งทางอากาศ ใน

ปีพ.ศ. 2548 พระองค์ทรงเข้ารับการฝึกฝนตามหลักสูตรกัปตันของ

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) และทรงเริ่มปฏิบัติการบินจนได้รับ

การทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตาแหน่ง ‘นักบินที่ 1’ ในปีพ.ศ. 2549

ด้วยพระปรีชาญาณและพระวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน

ในประเทศ บริษัทการบินไทยได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต าแหน่ง

ที่ปรึกษาพิเศษ

นอกจากจะเสด็จพระราชดาเนินด้วยเครื่องพระราชพาหนะ

ไปเยี่ยมเยือนราษฎรตามพื้นที่ห่างไกลแล้ว เมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือ

เหตุเภทภัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พระองค์ยังทรงมีพระราชด าริ

ให้บริษัทการบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษมหากุศลเพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย และจัดหาอุปกรณ์ด้านการแพทย์สาหรับชายแดนภาค

ใต้ โดยทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินที่ 1 ด้วยพระองค์เอง ในโอกาส

ที่การบินไทยครบรอบ 50 ปี พระองค์ยังมีพระมหากรุณาธิคุณ

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นนักบินที่ 1 ในเที่ยวบินพิเศษมหากุศล

อีกครั้ง โดยนาคณะพุทธศาสนิกชนชาวไทยไปกราบสังเวชนีย-

สถานที่ประเทศอินเดีย และนารายได้จากเที่ยวบินพิเศษขึ้นทูลเกล้า

ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อ

สมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานในพระองค์ (ม.ท.ศ.)

และสมทบกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้วย นับเป็นบุญอันใหญ่หลวงที่พสก-

นิกรชาวไทยได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์นักบินพระองค์

แรกแห่งราชวงศ์จักรีพระองค์นี้

PHOTOS: GETTY IMAGES


ลุศุภฤกษมงคล เถลิงถกล

ธ เสด็จเสวยราชยา

ประทับใตนพปฎลมหา เศวตฉัตรา

เฉลิมรัตนโกสินทร

ปราโมทยทั้งธรณิน ธรรมราชนรินทร

ครองถวน ๘ ทิศแควนไทย

ฝกฟนนคเรศวิไล บํารุงรัตนตรัย

ทํานุพสกนิกร

เทพานุเทพอวยพร เกริกพระเกียรติกําธร

ฦาเดชเลวงไชยไชย ฯ

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา ผูบริหารและบุคลากร บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด

บทประพันธ: รณกร โรจนรัตนดํารงค


ONE STOP SERVICE CONCEPT!

OUR SERVICES

One-stop service OEM (Original Equipment Manufacturer) cosmetic factory

Manufacture cosmetics with high quality using your own brand or label

GMP standard New product formulation (research and development

new formulations cosmetic product) Branding and production design

Filling and packing Documentary service register FDA in Thailand

CONTACT

ADDRESS: 44/ 16 Convent Road, Silom, Bangruk, Bangkok, 10500 Thailand

Tel: (+662) 632 0325 Fax. (+662) 632 2866 E-mail: info@provencecosmedix.com Website: www.provencecosmedix.com

LINE ID: p.cosmedix Instagram: provencecosmedix Facebook: www.facebook.com/ProvenceCosmedix


THE ART OF TRAVELLING SMART

สารจาก

ผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมานั้น หัวใจของคนไทย

ทั้งประเทศต่างก็พองโตด้วยความปลาบปลื้มปิติยินดีอย่างยิ่ง

ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยาม-

มกุฎราชกุมาร ทรงตอบรับการกราบบังคมทูลเชิญขึ้นทรงราช-

สมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราช

จักรีวงศ์ และโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สายการบินไทยสมายล์ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจน

พนักงานทุกคน ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

นิตยสารวีสมายล์ฉบับนี้ ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจนำ าเสนอ

แก่ท่านผู้โดยสารอย่างเช่นเคย เริ่มต้นจากบทความเทิดพระเกียรติ

ที่นำาเสนอพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระปรีชาญาณและ

พระอัจฉริยภาพทางด้านการบิน ซึ่งมีความสนพระราชหฤทัย

ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ อีกทั้งยังเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทย

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นสายการบินที่ได้รับความนิยม

สูงสุดของภูมิภาคเอเชีย ไทยสมายล์จึงเดินหน้าขยายเส้นทางบิน

ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

ได้เริ่มทำาการบินในเส้นทางกรุงเทพฯ - ชัยปุระ ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน

จุดหมายปลายทางที่สำาคัญเชิงยุทธศาสตร์ในภาคพื้นชมพูทวีป

ของเรา ร่วมด้วยเส้นทางกรุงเทพฯ - ลัคเนา เส้นทางบินใหม่

ล่าสุดที่นำานักเดินทางสู่ดินแดนแห่งพุทธศาสนา นอกจากนี้

ไทยสมายล์ยังได้เตรียมบินในเส้นทางใหม่อีก ซึ่งจะมาเรียน

ให้ทราบในโอกาสต่อไป

สำาหรับท่านผู้โดยสารที่กำ าลังวางแผนท่องเที่ยวในประเทศ

เรามีจุดปลายทางที่น่าสนใจอย่างเมืองสงขลา ในฐานะเมืองศิลปะ

อีกทั้งยังมีคอลัมน์ที่น่าสนใจมากมายรอท่านเปิดอ่านอยู่ในเล่ม

นี้แล้ว

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 นี้ ผมขอเป็นตัวแทน

สายการบินไทยสมายล์ขออวยพรให้ท่านผู้โดยสารทุกท่าน

ประสบความสำาเร็จในทุกๆ สิ่งที่ตั้งใจปรารถนา มีความสุข

สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปครับ

ขอบคุณครับ

This past 1 December, the hearts of

Thailand’s citizens were filled with joy as we

witnessed His Royal Highness Crown Prince Maha

Vajiralongkorn ascend to the throne as the 10th

monarch of the Chakri Dynasty. We are honoured

to celebrate the reign of His Majesty King Maha

Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun.

The Board of Directors, management and

staff of Thai Smile Airways respectfully send

our highest congratulations to His Majesty King

Rama X. Long live the king!

As always, this issue of WE Smile is filled

with interesting stories for our passenger’s

enjoyment. We begin with an article on

His Majesty King Maha Vajiralongkorn

Bodindradebayavarangkun, who used his

foresight and knowledge of aviation to alleviate

the burdens faced by the people of Thailand.

With our commitment to becoming the

most popular airline in Asia, THAI Smile continues

to expand by adding more international routes.

This past December, we began to fly from

Bangkok to Jaipur, a major destination in the

Indian subcontinent. In addition we have added

the new Bangkok - Lucknow route, leading

travellers on a pilgrimage to important Buddhist

sites. THAI Smile will soon be adding even more

new routes in the near future.

For passengers planning to travel within

the country, this issue features the beautiful city

of Songkhla. We invite you to read about the

‘City of Art’ in our Voyage column.

On the occasion of the 2017 New Year, I on

behalf of THAI Smile wish our passengers every

success, strong health and lasting happiness.

Thank you,

วรเนติ หล้าพระบาง

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด

Woranate Laprabang

Acting Chief Executive Officer

Thai Smile Airways Company Limited


เลอคาประณีตศลป

ชมความงามของผลงานโดยชางศิลปาชีพ สถาบันสิริกิติ์

ไดที่พิพิธภัณฑศิลปแผนดิน พระที่นั่งอนันตสมาคม

See the finest Thai Craftsmanship at Arts of the Kingdom Museum

Ananta Samagom Throne Hall.

Culture Couture

พิพิธภัณฑผาในสมเด็จพระนางเจาสริกิติ์

พระบรมราชนีนาถตั้งอยู ในอาคารประวัติศาสตร

ในพระบรมมหาราชวัง หองจัดแสดงทั้ง 4 หอง

นําเสนอประวัติศาสตรของผาไทย ผลงาน

ของสมาชกมูลนิธิสงเสริมศลปาชพในสมเด็จ-

พระนางเจาสริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ ผาน

การจัดแสดงแบบสมัยใหมที่มีการผสมผสาน

ภาพถายและมัลติมีเดีย

The Queen Sirikit Museum of Textiles

is housed in a historical building

within The Grand Palace. Four

galleries highlight the history of Thai

Textiles and works produced by

members of the SUPPORT Foundation

under Her Majesty's Royal Patronage

through modern exhibits, photography

and multimedia presentations.

พิพิธภัณฑผาในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยูที่หอรัษฎากรพิพัฒน

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐

เปดทุกวัน ตั้งแตเวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาิกา

(ปดจําหนายบัตรเวลา ๑๕.๓๐ นาิกา)

โทร. +66 2 225 6420

Ratsadakorn-bhibhathana Building,

The Grand Palace, Phra Nakhon,

Bangkok 10200

Open daily from 9:00 - 16:30 hrs.

(last admission at 15:30 hrs)

Tel: +66 2 225 9420

www.qsmtthailand.org

อกจากความงามภายนอกแลว หลายๆ ครั้ง คุณคาของสุนทรียะ

ยังมาจากกระบวนการผลิตอันแสนประณีต ดูอยางการทํา

เครื่องเงินเครื่องทองของไทยเปนตน การรังสรรคเครื่องเงิน

เครื่องทองใหออกมาสมบูรณแบบนั้น ชางฝมือตองมีความชานาญในการ

ขึ้นรูปแผนเงินหรือแผนทองเปนอยางยิ่ง อีกทั้งยังตองเชยวชาญ

เรื่องการตีสลักลวดลายบนพื้นผิว เพื่อใหไดผลงานที่ออนชอย งดงาม

สมกับงานประณีตศลปของไทย ทานสามารถชมความงามของเครื่องเงิน

และเครื่องทอง รวมถึงผลงานอื่นๆ ที่รังสรรคโดยชางศลปาชพ

สถาบันสริกิติ์ไดที่พิพิธภัณฑศลปแผนดิน พระที่นั่งอนันตสมาคม

side from external beauty, the aesthetic value of an item

also depends on its delicate creation process. Take

Thailand’s detailed Gold and Silverware as an example.

To create these magnifi cent pieces, artisans must have great

expertise in molding plates and sheets of fi ne metals. At the

same time, they must have the creativity and dexterity to

engrave and shape metal surfaces to form the well recognised

Thai signature styles. See the beauty of Thai traditional Gold

and Silverware and other fi ne works of craftsmanship from the

Queen Sirikit Institute of the SUPPORT Foundation at Arts of

the Kingdom Museum Ananta Samagom Throne Hall.

สถาบันสิริกิติ์ มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพฯ

พิพิธภัณฑศิลปแผนดิน พระที่นั่งอนันตสมาคม

เปดใหเขาชมตั้งแตวันอังคารจนถึงวันอาทิตย

ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ นาิกาจนถึง ๑๖.๐๐ นาิกา

การแตงกาย: สุภาพสตรี กระโปรงคลุมเขา หรือนุงผาซิ่น

งดสวมเสื้อไมมีแขน สุภาพบุรุษ กางเกงขายาว งดสวมเสื้อไมมีแขน

โทร: +66 2 283 9411, + 66 2 283 9185

พิกัดจีพีเอส GPS: 13.771507, 100.513681

Queen Sirikit Institute The SUPPORT

Foundation of Her Majesty Queen Sirikit

Arts of the Kingdom Museum

Ananta Samagom Throne Hall,

Dusit Palace

Opens Tue-Sun from 10:00 - 16:00 hrs.

Kindly dress appropriately. For women: skirt lengths

must be below knees or a Thai-style sarong, sleeveless

clothing is not allowed. For men: short pants, sleeveless

shirts are not allowed.

Tel: +66 2 283 9411, + 66 2 283 9185

for GPS: 13.771507, 100.513681

artsofthekingdom.com


THE ART OF TRAVELLING SMART

COVER

ROYAL PORTRATI : THE PRIME MINISTER’S OFFICE

THAI SMILE AIRWAYS COMPANY LIMITED

17TH FLOOR, UNIT 1704, 1705-1708A

AIA CAPITAL CENTER BUILDING, 89 RATCHADAPHISEK ROAD,

DINDAENG, BANGKOK, THAILAND, 10400

WEBSITE

WESMILEMAG.COM

EDITORIAL ADVISORY BOARD

NEDNAPANG TEERAVAS

DEPUTY CHIEF COMMERCIAL AND CUSTOMER SERVICE

SIRIKWAN SONGSITTICHOK

BRANDING & MARKETING COMMUNICATIONS DIRECTOR

SANCHARN SATHAPHORNWUTHIKHUN

IN-FLIGHT SERVICE DIRECTOR

MANAGEMENT & EDITORIAL

MASS CONNECT LTD.

8th Floor Indosuez House 152

Wireless Road Lumpinee, Pathumwan

Bangkok 10330

CEO

ALI ZIANI

EDITOR-IN-CHIEF (THAI)

CHIDSUPANG CHAIWIROJ

EDITOR-IN-CHIEF (ENGLISH)

ANGELA THIEN

PRESIDENT

KUSUMA CHAIYAPORN

CREATIVE DIRECTOR

PERAYUT LIMPANASTITPHON

PHOTOGRAPHERS

EKAPHOP DUANGKHAM

SOMPOCH THUAMCHAROEN

VICE PRESIDENT

PORNVIPA THIENTANAVANICH

ART DIRECTOR

TEERANAT THAPLUM

ADVERTISING

ADVERTISING SALES HOTLINE

DARUNI MOBILE: +6687-929-6611

Email: info@wesmilemag.com

OVERSEAS ADVERTISING REPRESENTATIVES

AUSTRALIA

PUBLISHER’S INTERNATIONAL

Charlton D’Silva

Tel: +61 292 523 476 Fax: +61292 522 022

Email: charlton.dsilva@pubintl.com.au

HONG KONG, MACAU, TAIWAN

PUBLICITAS HONG KONG LTD

Michele Li

Tel: +850 251 615 10 Fax: +852 252 832 60

Email: michele.li@publicitas.com

THE NETHERLANDS

PUBLICITAS B.V.

Marc Nelisse

Tel: +31 203 119 710 Fax: +31 203 119 712

Email: marc.nelisse@publicitas.com

PUBLICITAS (THAILAND) LTD

5th Floor, Lumpini I Building,

239/2 Soi Sarasin, Rajdamri Road,

Lumpini, Pathumwan

Bangkok 10330

Thailand

TEL: +66 (2) 651 9273 7

FAX: +66 (2) 651 9278

www.publicitas.com/thailand

SALES & MARKETING DIRECTOR

JANYA LIMMANEE

janya.limmanee@publicitas.com

SALES DIRECTOR

PIPATRA CHOOMKAMOL

pipatra.choomkamol@publicitas.com

MARKETING EXECUTIVE

WATSAMON PHUNINLAWAN

watsamon.phuninlawan@publicitas.com

MARKETING EXECUTIVE

NONTRA POONNOPATHAM

nontra.poonnopatham@publicitas.com

AUSTRIA

PUBLICITAS AUSTRIA

Andrea Kuefstein

Tel: +43 121 153 0 Fax: +43 121 216 03

Email: andrea.kuefstein@publicitas.com

BELGIUM

PUBLICITAS

Peter Lansheere

Tel: +32 263 984 20 Fax: +32 263 984 30

Email: peter.landsheere@publicitas.com

CANADA

PUBLICITAS CANADA

Wayne St. John

Tel: +1 416 363 138 8 Fax: +1 416 363 288 9

Email: wayne.stjohn@publicitas.com

CHINA

PUBLICITAS CHINA

Libby Chen

Tel: +86 10 6588 8155 Fax: +86 10 6588 3110

Email: libby.chen@publicitas.com.cn

DUBAI - UAE

INTEGRATED ADVERTISING SERVICES

Prasad Amin

Tel: +971 444 757 60 Fax: +971 444 757 61

Email: prasad@iasmedia.com

FRANCE

PUBLICITAS SAS

Nicolas Hinfray

Tel: +33 153 648 881 Fax: +33 145 009 481

Email: nicolas.hinfray@publicitas.com

GERMANY

PUBLICITAS GMBH

Gunnar W. Hintz

Tel: +49 69 71 91 49 0 Fax: +49 69 71 91 49 30

Email: gunnar.hintz@publicitas.com

INDIA

MEDIASCOPE PUBLICITAS (I) PVT LTD

Rachna Gulati

Tel: +91 11 2373 0869 (D); +91 11 2373 0873-74

Fax: +91 11 2373 0868

Email: rachna.gulati@publicitas.com

INDONESIA

PT MEDIA MANDIRI

Sarah Grace Hutabarat

Tel: +62 218 355 510 Fax: +62 218 293 563

Email: sarah@mediamandiri.co.id

ITALY

PUBLICITAS INTERNATIONAL S.P.A

Marzia Solinas

Tel: +39 02 55 19 43 85 Fax: +39 02 55 19 90 19

Email: marzia.solinas@publicitas.com

JAPAN

PUBLICITAS JAPAN K.K.

Hiroko Minato

Tel: +81 335 476 333 Fax: +81 335 476 330

Email: hiroko.minato@publicitas.com

KOREA

MEDIREP CO.

Soohoon Oh

Tel: +82 2 734 0786 Fax: +82 2 734 0787

Email: soohoonoh@mediareponline.com

LATIN AMERICA

PUBLICITAS CHARNEY / PALACIOS & CO.

Lucio Grimaldi

Tel: +1 786 388 6390 Fax: +1 786 388 9113

Email: lucio.grimaldi@publicitas.com

MALAYSIA

PUBLICITAS INTERNATIONAL SDN BHD

Audrey Cheong

Tel: +60 377 296 923 Fax: +60 377 297 115

Email: audrey.cheong@publicitas.com

NORTH AMERICA

PUBLICITAS USA

Bruce Brandfon

Tel: +1 212 330 0734 Fax: +1 212 599 829 8

Email: bruce.brandfon@publicitas.com

SINGAPORE

PUBLICITAS SINGAPORE PTE LTD

Peggy Thay

Tel: +65 6836 2272 Fax: +65 6634 5231

Email: peggy.thay@publicitas.com

SPAIN

PUBLICITAS

Bibiana Mojarro

Tel: +34 913 237 913 Fax:+34 917 335 958

Email: bibiana.mojarro@publicitas.com

SWITZERLAND

ADNATIVE S.A.

Pierre Denonin

Tel: +41 227 964 626 Fax: +41 227 970 270

Email: pierre.denonin@adnative.net

Philippe Girardot

Tel: +41 227 964 626 Fax: +41 227 970 270

Email: philippe.girardot@adnative.net

UNITED KINGDOM

PUBLICITAS LTD

Ane Elorriaga

Tel: +44 203 263 6100 Fax: +44 203 263 6133

Email: ane.elorriaga@publicitas.com

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system

or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise,

without prior permission.


สารบัญ

มกราคม 2560

30 พฤกษา ปาร์ค

แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่กลางเมืองหาดใหญ่

Pruksa Park, Hat Yai’s latest attraction.

34 โชว์ คาเฟ่ แอนด์ บาร์

ร้านอาหารใหม่ชวนให้ลอง กลางทองหล่อ

Chow down at CHOW Café & Bar.

40 ผู้กำากับแห่งโลกอดีตกาล

ด้วยความหลงใหลในอดีตกาล น้อย - กฤษดา สุโกศล แคลปป์

เจ้าของโรงแรมสุดหรู The Siam Hotel จึงทำาหน้าที่เป็นผู้กำากับ

ฉากชีวิตของตัวเอง ณ ปัจจุบันกาลตามใจเรียกร้อง

Krissada ‘Noi’ Sukosol Clapp, owner of The Siam Hotel,

transforms his passion for bygone eras into his own

present-day realm of grandeur.

48 โจหลุยส์

หนึ่งในตัวอย่างของการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมด้วยการ

ต่อยอดให้กลายเป็นศิลปะร่วมสมัย

Joe Louis, sets an example of preserving traditions by

turning them into contemporary art.

52 วัฒนธรรมข้าวกล่อง

อาหารอุ่นใจที่เริ่มจางหายไปจากสังคมไทย

Lunch Box Culture: Love-filled lunches are slowly

disappearing from Thai life.

56 เบญจเมธา

พูดคุยกับเอ็มโซเฟียน เบญจเมธา ถึงต้นกำาเนิดแรงบันดาลใจ

และปรัชญาที่แฝงอยู่ในงานทุกชิ้น

Meet Emsophian Benjametha and learn the origin and

philosophy behind his ceramic works of art.


สารบัญ

มกราคม 2560

60 ด่านนอก

แวะเที่ยว Asian Cultural Village โครงการระดับ

เมกะโปรเจ็กต์ที่ทำาให้ด่านนอกฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

Visit the Asian Cultural Village, a mega project

that is revitalising the Dannok area.

70 สงขลา

มองเมือง ‘ซิงกอร่า’ จากอดีตสู่อนาคต ผ่านงานศิลปะ

และวิถีชุมชน

Songkhla: See the city of ‘Singora’ from the past

to the future through the art of locals.

76 ชัยปุระ

นครสีชมพู ประตูแห่งราชสถาน

The Pink City, Gateway of Rajasthan.


CONTRIBUTORS

มกราคม 2560

ปาจรีย์ กลิ่นชู

PACHAREE KLINCHOO

ปาจรีย์จบการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งเป็นรองบรรณาธิการนิตยสารลอปติมัม ไทยแลนด์ สิ่งที่เธอรักเป็นชีวิตจิตใจนั้น

นอกจากการทำาหนังสือและงานอดิเรกอย่างเย็บสมุดแล้ว ก็เห็นจะมีการออกไปสัมภาษณ์พูดคุยกับบุคคลที่น่าสนใจ และคราวนี้

เราได้ส่งเธอไปพูดคุยกับคนที่เรียกได้ว่าเป็น ‘ไอดอล’ ของเธอเองและใครอีกหลายคน นั่นก็คือ กฤษดา สุโกศล แคลปป์นั่นเอง

Graduating from the Faculty of Liberal Arts of Thammasat University and obtaining a Master’s Degree from the Faculty

of Arts, Chulalongkorn University, Pacharee is now the Deputy Editor of L’Optimum Magazine Thailand. Apart from

magazine making and bookbinding, she says that another passion is interviewing interesting people. This month, we

sent her to interview Krissada Sukosol Clapp, her own idol and a man who has inspired many others.

àËÁ×͹½˜¹ ¸Òó¸ÃÃÁ

MUANFUN THARANATHAM

ด้วยปรัชญาที่ว่า ‘ทำางานหนัก บาลานซ์ชีวิตต้องดี’ ชีวิตของเหมือนฝันจึงสำาคัญที่ความสุข เวลาว่างเธอสนุกกับการเที่ยว

กิน ช็อปฯ ใช้ชีวิตกลางแจ้ง ซึ่งนอกจากจะได้สูดอากาศสดชื่นแล้ว ยังได้ขำาคิกคักกับพี่ป้าน้าน้อง-คนพื้นที่ แลกเปลี่ยนข้อมูล

ท่องเที ่ยวเด็ดๆ เรียกว่า ไปใช้ชีวิตแบบไม่สโลว์ไลฟ์ แต่ต้อง Happy Life - สุขง่ายๆ สบายใจแค่นั้นเอง

With a strong philosophy of having ‘work-life balance’, Muanfun’s life revolves around happiness. In her spare time,

she enjoys travelling, dining, shopping and being outdoors. She lives life seeking fresh air and the smiles of sisters,

aunts and local people around her. As an avid traveller, she always manages to fifif ind hidden meaningful spots, learning

to not just seek a slow life but a happy life, full of simple pleasures.

พัชรินทร์ ตั้งชัยสิน

PATCHARIN TANGCHAISIN

พัชรินทร์เป็นคนที่พิถีพิถันเรื่องการกินมาตั้งแต่เด็ก เธอเริ่มหัดทำาขนมอบเองตั้งแต่ม.ต้นจากการอ่านตามนิตยสาร หนังสือ

อินเตอร์เน็ต หลังจบจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เธอก็มาเรียนทำาขนมที่ Le Cordon Bleu Dusit จากนั้นก็เข้ามาคลุกคลี

เป็นนักเขียนเรื่องอาหารอยู่ที่นิตยสารชั้นนำาหลายเล่ม ปัจจุบันเธอเป็นนักเขียนแนวไลฟ์สไตล์ ชื่นชอบและถนัดด้านอาหารเป็นพิเศษ

รวมถึงทำางานสไตลิสต์ควบคู่ไปด้วย

Patcharin has shown a meticulous interest in food since childhood. She began baking on her own, learning from the

internet, magazines and books. After graduating from the Faculty of Arts in Chulalongkorn University, she studied pastry

at Le Cordon Bleu Dusit. She then became a food writer for many leading magazines and currently writes lifestyle

articles with a special interest in food while also working as a stylist.


ข่าวเด่น

วีสมายล์พาคุณไปอัพเดทข่าวสาร

ด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ก่อนใคร

N E W S WORDS: CHIDSUPANG CHAIWIROJ 020

WHAT’S ON

WE Smile updates you on the latest news, travel

and lifestyle trends before anyone else.

เที่ยวนครวัด

เบลมอนด์เปิดตัว Belmond La Residence

d’Angkor โฉมใหม่ล่าสุดในรูปแบบของ

โรงแรมแบบออล-สวีท ที่ผสมผสาน

รายละเอียดแบบเขมรแบบดั้งเดิมเข้ากับ

ความหรูหราแบบร่วมสมัย โรงแรมแห่งนี้

แวดล้อมด้วยป่าเขียวขจี เอื้อต่อการพักผ่อน

แถมยังอยู่ห่างจากนครวัดเพียงไม่กี่นาที

เท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ belmond.com

Belmond recently relaunched

Belmond La Residence d’Angkor,

an all-suite hotel that combines

traditional Khmer details with

contemporary luxury. Nestled in

Siem Reap’s tropical greenery, this

hotel is just minutes away from

Angkor Wat. (belmond.com)

ทริปในฝัน

สาหรับฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2017 นี้ สเรทซิสชวนเราไป

พักผ่อนกับทริปในฝันรอบโลก ตั้งแต่เมืองชายฝั่งทะเล

เมดิเตอร์เรเนียน เรื่อยไปจนถึงโลกตะวันออกที่เปี่ยมด้วย

มนตร์ขลัง ผ่านคอลเลกชั่น Paradiso ที่สะท้อนถึง

รายละเอียดอันหลากหลายของวัฒนธรรมในแต่ละมุมโลก

ออกมาได้อย่างน่ารัก ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ sretsis.com

For this Spring-Summer 2017 season, Sretsis

takes us on a dream trip around the globe. From

Mediterranean towns to the charming Orient, the

new Paradiso collection reflects the world as

a melting-pot in lovely ways. For more information

visit (sretsis.com).

PHOTOS: COURTESY OF THE BRANDS


021

เยือนภูเก็ต

แอคคอร์โฮเทล เปิดตัวโรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธารา โรงแรมแบรนด์ระดับนานาชาติแห่งแรกในย่านเมืองเก่า

ของภูเก็ต ที่เปิดโอกาสให้ผู ้มาเยือนได้พักผ่อนอย่างสบายและเป็นส่วนตัว อีกทั้งยังสามารถออกไปสัมผัสเสน่ห์ของ

เมืองเก่าภูเก็ตได้เต็มที่ ดูรายละเอียดได้ที่ novotel.com/9932

Accor Hotels recently launched Novotel Phuket Phokeethra, the first international branded hotel in

Phuket’s Old Town area which provides a superior comfortable and private experience for guests. The

location also enables guests to enjoy the charm of Phuket’s history with ease. For more information

visit (novotel.com/9932).

ชุมทางศิลปะ

วงการศิลปวัฒนธรรมของเชียงใหม่ไม่เคยหยุดนิ่ง และล่าสุดนี ้ เชียงใหม่ก็ได้ฤกษ์ต้อนรับ Asian Culture

Station พื้นที ่ทางศิลปะแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือระหว่าง Japan Foundation Asian Center และ

Chiang Mai Art Conversation มาพร้อมกับโคเวิร์กกิ้งสเปซและกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะมากมาย นอกจากนี้ยังมี

ศูนย์รวบรวมข้อมูลที่เป็นจุดตั้งต้นให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาศิลปะอาเซียนด้วย facebook.com/asianculturestation

When in comes to art in Thailand, Chiang Mai is considered one of the most dynamic art cities.

Recently, Chiang Mai welcomed Asian Culture Station, the latest art and culture space by Japan

Foundation Asian Center and Chiang Mai Art Conversation. It features a co-working space,

art and culture activities and an information centre about art in the ASEAN region.

(facebook.com/asianculturestation)

ดาวเด่นบัวหลวง

หลังจากมีการคัดสรรอย่างคร่าเคร่ง ในที่สุด รางวัล

‘ดาวเด่นบัวหลวง 101’ ประจาปีพ.ศ. 2559 ในหัวข้อ

‘70 ปี รัชกาลที่ 9 ของพวกเราชาวไทย’ ก็ตกเป็นของ

ปังเจ มิตรสาธิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ผลงานของ

ปังเจและผู้เข้าร่วมโครงการจะจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจได้ชม

ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

จนถึงวันที่ 13 มกราคมนี้

After an intensive competition, the ‘Dao Den

Bualuang 101 of 2016 Award’, a prestigious art

competition with the title of ‘70 Years Reign of

our Beloved King Rama 9’ goes to Pangjae

Mitsatit, student from Rajamangala University of

Technology Lanna (Payap Campus). His work

and the works of other participants are on

display at The Queen’s Gallery until 13 January.

วันเดอร์ฟรุ้ต

เทศกาลวันเดอร์ฟรุ้ต เทศกาลดนตรีและไลฟ์สไตล์สุดเก๋

ที่หลายคนรอคอยกลับมาอีกครั้งระหว่างวันที่ 16-19

กุมภาพันธ์นี้ โดยในปีนี้ คอนเซ็ปต์สาคัญของงาน

ในคราวนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องความยั่งยืนเช่นเคย โดยรายได้

ส่วนหนึ่งจากการจาหน่ายบัตรจะถูกนาไปสนับสนุน

โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ริมบารายา (Rimba Raya Biodiversity Reserve)

ประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ รายได้จากการจาหน่าย

เครื่องดื่ม ‘Green Drink’ จะนาไปช่วยฟื้นฟูป่าชายเลน

ในพม่าด้วย สารองบัตรได้ที่ wonderfruitfestival.com

The much-awaited music and lifestyle festival

Wonderfruit is back again through 16-19

February. This year’s theme is centered around

the keyword, ‘sustainability’. Part of the

proceeds from the entrance tickets will be

donated to the Rimba Raya Biodiversity Reserve

in Indonesia, while the proceeds of the ‘Green

Drink’ will be used to help revive the mangrove

forests in Myanmar. Book your tickets now at

(wonderfruitfestival.com).


N E W S 022

ไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม

เพื่อตอกย้าความเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม เมอร์เซเดส-เบนซ์

จึงได้ยกทะเลมาไว้กลางกรุงเทพฯ ผ่าน Mercedes me BOX ลีฟวิ่ง

สเปซสุดพิเศษที่นอกจากจะมีโชว์รูมแบบอินเตอร์แอ็คทีฟแล้วยังมีอาหารทะเล

เมนูเด็ดจากร้าน Lobster & Oyster มาให้ได้ลิ้มลองกันด้วย โดย

Mercedes me BOX นี้จะให้บริการจนถึงวันที่ 7 มกราคมนี้เท่านั้น

Highlighting their image as a premium lifestyle brand,

Mercedes-Benz presents Mercedes me BOX, a stylish living

space featuring an interactive showroom and a dining area

operated by famous seafood restaurant Lobster & Oyster. The

space is open until 7 January.

รสชาติฝรั่งเศส

ลาดูเร่ มักจะเป็นที่รู้จักในฐานะต้นตารับ ‘มาการง’ แต่สิ่งที่คนไม่ค่อยรู้

คืออาหารที่นี่ก็อร่อยไม่แพ้กัน หากอยากลองอาหารสไตล์ลาดูเร่ ลองแวะ

ไปที ่ลาดูเร่ ซาลง เดอ เต แห่งแรกในประเทศไทยและเอเชียที่เพิ่งเปิดตัว

อย่างเต็มรูปแบบเมื่อไม่นานมานี้ที่สยามพารากอน

Ladurée might be known for their famous macarons, but many

don’t know that the brand also has a variety of savoury menus to

choose from. You can try them all at the recently opened Ladurée

Salon de Thé at Siam Paragon, the first of its kind in Thailand and

Southeast Asia.

หวนสู่วัยเยาว์

เนสเพรสโซ เปิดตัวสามรสชาติใหม่ในคอลเลกชั่น

Variations รุ่นลิมิเต็ด เอดิชั่น ที่ได้แรงบันดาลใจจาก

วัฒนธรรมกาแฟที่เวียนนา โดยคอลเลกชั่นนี้ที่เน้น

กลิ่นหอม นุ่มนวล และกลมกล่อม พร้อมแพ็คเกจที่

ชวนให้คุณราลึกถึงช่วงเวลาดีๆ ในวัยเยาว์อีกครั้ง

มีจาหน่ายที่เนสเพรสโซ บูติก สยามพารากอน และ

ที่เว็บไซต์ nespresso.com

Nespresso unveiled new flavours from the

limited edition Variations collection inspired by

the coffee culture of Vienna. This collection

highlights soft and mellow aromas with special

packages that will remind you of good old times.

The new collection is available at the Nespresso

Boutique at Siam Paragon and on the website

(nespresso.com).

ชุมทางทรัฟเฟิล

ทรัฟเฟิล วัตถุดิบอันล้าค่าที่ได้รับการยกย่องให้เป็น

เพชรเม็ดงามแห่งอาหารฝรั่งเศสได้เดินทางมาถึง

เมืองไทยแล้ว เมื่อเมซง เดอ ลา ทรูฟฟ์ แบรนด์

ทรัฟเฟิลชื่อดังจากปารีสมาเปิดร้านอาหารและบูติก

จาหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทรัฟเฟิลที่ทองหล่อซอย 9

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/maisondelatruffe.th

Truffles, the precious ingredient regarded as

diamonds of French gastronomy have finally

landed in Thailand at Maison de la Truffe. This

famous truffle-centric brand from Paris recently

launched its first restaurant and boutique at

Thonglor soi 9. For more information visit

(facebook.com/maisondelatruffe.th).


N E W S 024

เสนหแบบอิตาเลียน

อิตาลีมีชื่อเสียงดานการสรางสรรคและงานหัตถศิลปที่โดดเดนไมแพใคร

และหนึ่งในแบรนดจิวเวลรี่ชั้นนําของอิตาลีก็คือ ‘มิสซิส’ ที่เพิ่งเปดตัวใน

ประเทศไทยไปเมื่อเร็วๆ นี้ สัมผัสเสนหของจิวเวลรี่จากเมืองวิเซนซาที่ได

แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ประวัติศาสตร และการเดินทางไดที่บูติก

ของแบรนดที่ดิ เอ็มโพเรียม, สยามดิสคัฟเวอรี่ และ SETTE Boutique

สยามพารากอน

Italy is known as the land of creativity and craftsmanship,

but now you don’t have to go there to experience the

excellence of Italian design. Misis, a leading Italian

jewelry brand, has finally launched in Thailand. Discover

the charm of this Vicenza-based brand inspired by nature

and history at Misis boutiques at the Emporium, Siam

Discovery and the SETTE Boutique at Siam Paragon.

จากไทยสูจีน

บริษัท ไทย วัน มอลล จํากัด เปดตัวเว็บไซต thaionemall.com เว็บไซตที่รวบรวมสินคาไทย

ในรูปแบบสแตนดอโลนเพื่อกลุมลูกคาในประเทศจีนโดยเฉพาะ เรียกวาเปนนิมิตหมายอันดี

แนนอนสําหรับนักธุรกิจไทยทั้งรายใหญและรายยอยที่ตองการเปดตลาดในประเทศจีน

Thai One Mall Co.,Ltd recently unveiled (thaionemall.com), a website of Thai

products which caters to the needs of customers in mainland China. This website

aims to provide more business opportunities for small and medium-sized

companies in Thailand that wish to sell products to the Chinese market.

มนตราแหงกุหลาบ

หลังจากนําเทรนดเครื่องประดับที่ทําจากเงินมานาน คราวนี้ แพนดอรา

มาพรอมกับจิวเวลรี ่ชุดใหม Pandora Rose ที่โดดเดนดวยโทนสีชมพู

ที่ทั้งอบอุนและออนหวาน คอลเลกชั่นนี้จะใชเดี่ยวๆ ก็ได หรือจะมา

แมตชกับคอลเลกชั่นจิวเวลรี่สีเงินที่มีอยูแลวก็ดูดี มีจําหนายที่บูติก

แพนดอราทุกสาขา

After focusing on silver-made accessories, Pandora recently

launched the new Pandora Rose collection unique with a

warm and feminine pink colour, that can be worn alone or

matched with other collections. The new offerings are available

at every Pandora boutique.

อยูวังสระปทุม

หนังสือ ‘อยูวังสระปทุม’ เปนการรวมมือกันลาสุดระหวาง ‘สุมาลี’

นักเขียนและนักแปลวรรณกรรมเยาวชนชื่อดัง กับ ‘นัด หมาจา’

เพื่อบอกเลาเรื่องราวของบรรดาแมวเหมียว รวมถึงสัตวอื่นๆ ที่พา

กันเขามาอยูในรั้ววังสระปทุม จนเหลาแมวไดกลายเปนแมวทรงเลี้ยง

หนังสือเลมนี้วางจําหนายในราคา 175 บาท ที่บีทูเอส รานหนังสือ

แวนแกวและรานหนังสือชั้นนําทั่วประเทศ ดูขอมูลเพิ่มเติมที่

nanmeebooks.com

‘Yu Wang Sra Pathum’ illustration book is the latest

collaboration between famous writer and youth novel

translator ‘Sumalee’ and well-known illustrator ‘Nut Mha

Ja’. The book tells the story of cats and other animals who

travelled to live at Sra Pathum Palace, with many of the

characters eventually becoming royal cats. The book is

priced at 175 THB and is available at B2S, Waen Kaew

Bookstores and other other leading bookstores. For more

information visit (nanmeebooks.com).


26 ทริป

กับมรดกโลก

52 แหง

ออกเดินทางคนหาความงดงาม

ที่สุดแหงธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

ศุกร 19.00 - 20.15 น.

/ พฤหัสบดี 13.30-14.30 น.

ดูไดดูดี ดูสารคดีอันดับ 1 ที่ NOW26


C A L E N D A R WORDS: SMILEY HAPPINESS 026

มกราคม 2560

วันสำคัญและเทศกลเด่น

THE BEST EVENTS IN JANUARY 2017

1 - 31 ม.ค.

งนเทศกลทุ่งทนตะวันบนลพบุรี*

LOPBURI SUNFLOWER BLOOMING FESTIVAL*

จ. ลพบุรี / LOP BURI (1 - 31 JAN)

ทุ่งดอกทานตะวันบานไกลสุดลูกหูลูกตา ชวนให้ถ่ายรูป อัพเฟซบุ๊คเรียกไลค์ นั่งรถรางบริการหรือ

ขี่จักรยานออกกาลังในหุบเขาทานตะวันและสูดโอโซนให้ร่างกายฟิตเฟิร์ม พร้อมเผชิญปัญหาเช่นดอกทานตะวัน

ที่สู้แสงอาทิตย์อย่างเข้มแข็งและอดทน

Travel to Lopburi for a sea of sunflf lower

blossoms that span as far as your eye

can see. Ride through the photogenic

fif ields on a tram or bike and inhale

fresh healthy air. After this, you’ll

be ready to tackle any problem just

like the humble sunf lower, facing the

harsh sun with strength and patience.

*กำาหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง

* Dates are subject to change, be sure to check again prior to travelling.


C A L E N D A R

3 ธ.ค. - 29 ม.ค.

เทศกาลสีสันแหงดอยตุง

COLOURS OF DOI TUNG

จ. เชียงราย / CHIANG RAI (3 DEC - 29 JAN)

ลมเย็นเบาๆ ชวนกันมาจิบกาแฟสดจากโรงคั่วพรอมเดินเลือกซื้องานหัตถกรรม ผลไมเมืองหนาวบนถนน

คนเดินที่สูงที่สุดในประเทศไทย รวมชมการแสดงทามกลางสวนสวยและความงามของพระตําหนักดอยตุงกับ

การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคภายใตแนวคิด ‘สีสัน สืบสาน บันดาลใจ’ ทุกวันเสาร อาทิตย และวันหยุด

นักขัตฤกษที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

Let the gentle breeze lure you to Chiang Rai, where you can sip coffee fresh from the roaster and browse

unique handicrafts. Make time to taste winter fruits right along the country’s highest walking street and

enjoy Doi Tung’s beautiful gardens. The Colours of Doi Tung Festival takes place every Saturday, Sunday

and on public holidays at the Doi Tung Development Project Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage.

028

20 - 22 ม.ค.

กระซิบรักที่เมืองนาน

NAN FESTIVAL

จ. นาน / NAN (20 - 22 JAN)

ทําบุญตักบาตรรวมขันและรวมพิธีบุญมงคลตางๆ

พิธีสืบชะตา พิธีบายศรีสูขวัญ เพื่อความเปน

สิริมงคลตอการดําเนินชีวิตตลอดปนี้ พรอมชม

การแสดงศิลปวัฒนธรรม แฟชั่นโชวผาอันมี

ชื่อเสียงเพื่อสืบสานวิธีการทอผาใหยังคงอยู

รวมงานไดที่ศูนยบริการนักทองเที่ยวเทศบาล

เมืองนาน

Make merit and give alms to monks with the

traditional ‘Bai Sri Soo Kwan’ ceremony for

prosperity throughout the year. Enjoy cultural

performances and see a fashion show of

traditional woven fabric at the Nan Municipality

Information Tourism Center.

1 - 31 ม.ค.

มหกรรมผาตีนจกและวัฒนธรรม

ชนเผาแมแจม ครั้งที่ 24*

MAE CHAEM HANDMADE WEAVING

TUBE SKIRT FESTIVAL*

จ. เชียงราย / CHIANG RAI (1 - 31 JAN)

เอกลักษณของผาทอตีนจกแมแจม คือการทอหรือจกทางดานหลัง

โดยควํ่าลายลงกับกี่ทอผา ลวดลายจึงมีความละเอียด สามารถนุงได

ทั้งสองดาน หลังชมนิทรรศการและกิจกรรมการประกวดตางๆ

แลวแวะกระจายรายไดใหชุมชนกันตอ ณ หนาที่วาการ อ. แมแจม

Handmade textiles (Pa Tin Jok) from Mae Chaem are noted for being reversible, as the patterns on both

sides of the cloth are equally beautiful. After joining the Mae Chaem Handmade Weaving Tube Skirt Festival

and seeing the different competitions, be sure to support the community by making a few purchases

at Mae Chaem district.

1 - 31 ม.ค.

งานฤดูหนาวไทยลานนาและกาชาดแป*

LANNA WINTER AND RED CROSS FAIR*

จ. แพร / PHRAE (1 - 31 JAN)

ตื่นเชาในเดือนใหมของปแลวรวมพิธีตักบาตรขึ้นปใหม ชมดนตรีวัฒนธรรมไทลื้อและการแสดง

ตํานานเลาขานเมืองแพร อรอยกับอาหารพื้นเมือง ชื่นชมงานฝมือผลิตภัณฑโอท็อปและ

การประกวดทําเฟอรนิเจอรไดที่หอประชุม อบจ.แพร

Wake up early for the fi f irst month of the new year and give alms to monks, then hear

cultural music from native tribes and listen to the history of the city. While here, fi f ill up

on local OTOP food products and browse handicrafts and furniture at the auditorium

of Phrae Provincial Administration Organization.


L E I S U R E

PRUKSA PARK: Hat Yai’s latest attraction.

WORDS: MALATI S. PHOTOGRAPHY: EKAPHOP DUANGKHAM

030

พฤกษา ปาร์ค

แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่กลางเมืองหาดใหญ่

พฤกษา ปาร์ค คือสถานที่

แห่งใหม่ในหาดใหญ่ที่เปิด

โอกาสให้ผู้มาเยือนได้

ใช้เวลาในพื้นที่ได้เต็มที่กับ

กิจกรรมมากมาย

ากกล่าวถึงเมืองใหญ่ทางภาคใต้แล้ว

หาดใหญ่เป็นอีกหนึ่งเมืองสำาคัญที่

เต็มไปด้วยพลวัตทั้งในด้านธุรกิจและ

ด้านการท่องเที่ยว และล่าสุดนี้ เมือง

หาดใหญ่ก็ได้ฤกษ์ต้อนรับ ‘พฤกษา ปาร์ค’ พื้นที่

แห่งใหม่สำาหรับครอบครัวและนักท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่

ณ ใจกลางเมืองหาดใหญ่เลยทีเดียว จากแนวคิด

ที่อยากจำาลองความสวยงามแบบยุโรปมาให้ชาว

หาดใหญ่และนักท่องเที่ยวจากสี่จังหวัดภาคใต้

ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด สถาปัตยกรรมของพฤกษา

ปาร์คจึงอยู่ในรูปของอาคารสไตล์ยุโรป โดยเฉพาะ

ตัวอาคารหลักที่ชวนให้นึกถึงปราสาทในเทพนิยาย

และด้วยคอนเซ็ปต์ ‘ธีมพาร์ค’ ที่นำาเสนอโลกแห่ง

ความสนุกและจินตนาการ ที่นี่จึงถึงพร้อมไปด้วย

กิจกรรมมากมายที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวสามารถ

มาใช้เวลาอยู่ที่นี่ได้ทั้งวัน โซนการ์เดนซึ่งเป็นที่ตั้ง

ของสวนสัตว์ขนาดย่อมคือที่อยู่ของสัตว์ต่างๆ ทั้ง

ม้า แกะ กวางดาว นก กระต่าย ปลาคาร์ป ซึ่งสัตว์

บางชนิดก็สามารถเข้าไปเล่นหรือให้อาหารได้

ด้วย ในขณะที่โซนพลาซ่านั้น ผู้มาเยือนสามารถ

สนุกกับการเล่นเครื่องเล่นอย่างม้าหมุน รวมถึง

เกมต่างๆ ได้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว

สามารถใช้เวลาอยู่ที่นี่ได้เต็มที่ พฤกษา ปาร์ค

จึงมีร้านอาหารไวน์ วิลเลจ และคาเฟ่ให้นั่งพัก

เติมพลังกันด้วย หรือจะมานั่งรับประทานอาหาร

หรือกาแฟและดื่มด่ำากับบรรยากาศอย่างเดียว

ก็ไม่ว่ากัน เรียกได้ว่าเป็นจุดหมายที่เหมาะกับทุกคน

จริงๆ แถมไม่ต้องไปถึงยุโรปก็ดื่มด่ำาไปกับ

บรรยากาศแบบยุโรปได้แล้ว

พฤกษา ปาร์ค ตั้งอยู่ที่เลขที่ 145 ถนน

ประชายินดี อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.00-20.00น.

และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-21.00น.

ค่าเข้าชม 140 บาทสำาหรับผู้ใหญ่ และ 80 บาท

สำาหรับเด็ก ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ facebook.com/

pruksapark


031

or a long time, Hat Yai has been a dynamic

stronghold of Southern Thailand in terms of both

economy and tourism. Recently, the city welcomed

its latest attraction ‘Pruksa Park,’ located at the heart

of Hat Yai.

Based on the ‘Mini Europe’ concept, the park

seeks to attract people from Hat Yai and other travellers

from the four southernmost provinces of Thailand.

Pruksa Park’s architecture is European, this is clear in

the details of the fairytale castle main building. As a

theme park, Pruksa Park presents a world of fun and

fantasy through various family-oriented activities to fill

a visitor’s entire day. The Garden zone features a mini

zoo--with horses, sheep, deer, birds, rabbits and koi

fish--some of which can be fed and petted. The Plaza

zone comes with a variety of entertainment, from a

carousel to other carnival games. Pruksa Park also has

a restaurant, Wine Village and a café. It has something

for everyone, and you don’t have to fly to Europe to

enjoy it.

Pruksa Park is located at 145 Pracha Yindee

Road, Hat Yai, Songkhla. The park is open from Monday

to Friday at 15.00-20.00 hrs, and Saturday to Sunday

from 11.00-21.00 hrs. The ticket price is 140 THB for

adults and 80 THB for children. More information visit

(facebook.com/pruksapark).


T R A V E L

Cruise through Thonburi’s Klong Dan and

visit Wat Nang Ratchaworawihan Museum.

WORDS & PHOTOGRAPHY: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

032

พิพิธภัณฑ์วัดหนัง

เยือนฝั่งธนฯ ล่องคลองด่าน เที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

รุงเทพฯ เที่ยวเท่าไหร่ก็ไม่หมด”

ดูจะเป็นจริงอยู่เสมอ แม้กระทั่งกับ

คนไทยอย่างเราเอง โดยเฉพาะฝั่ง

ธนบุรีที่เรียกได้ว่ายังคงมีสมบัติ

ทางวัฒนธรรมของชาติที่ยังรอการค้นพบอยู่

อีกมาก และพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา วัดหนัง

ราชวรวิหารก็คือหนึ่งในนั้น

กิจกรรม ‘ล่องเรือฟังตำานาน ย้อนวันวาน

ผ่านสายน้ำา’ โดยเคทีซี พีอาร์ เพรส คลับ พาเรา

มาทำาความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จากท่าเรือ

สะพานตากสิน เรามุ่งหน้าสู่คลองบางกอกใหญ่

ย่านบ้านเรือนของขุนนางและคหบดีสมัยกรุงธนบุรี

เป็นราชธานี ก่อนจะเข้าสู่คลองด่าน เส้นทาง

ยุทธศาสตร์ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

ซึ่งย่านคลองด่านนี้เองที่เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์

เพื่อการศึกษา วัดหนังราชวรวิหารซึ่งตั้งอยู่ใน

บริเวณวัดหนังราชวรวิหารนั่นเอง

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา วัดหนังราชวรวิหาร

อาจจะไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ตามขนบ แต่เป็นพิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่นที่มุ่งบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนและ

ประวัติศาสตร์ของย่านคลองด่าน รวมถึงวิถีชีวิต

แบบไทยผ่านข้าวของเครื่องใช้เก่า ที่ทางวัดได้

รวบรวมไว้ แทนที่จะรู้สึกเหมือนเดินเข้าพิพิธภัณฑ์

ที่นี่กลับทำาให้เรารู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในบ้าน

ของผู้ใหญ่สักคน ที่ที่เปิดโอกาสให้สิ่งของจากอดีต

ได้บอกเล่าเรื่องราวที่ผ่านพ้น ไม่น่าแปลกใจเลยที่

ผู้ใหญ่ที่มาชมอาจรู้สึกไม่ต่างจากการได้นั่งเครื่อง

ย้อนเวลากลับสู ่อดีต ในขณะที่คนรุ่นใหม่ก็อาจ

รู้สึกคล้ายกับได้เดินทางเข้าสู่โลกอีกใบที่ไม่เคย

เห็นมาก่อน

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา วัดหนังราชวรวิหาร

ตั้งอยู่ริมคลองด่าน ซอยวุฒากาศ 42

ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง

กรุงเทพฯ


033

From Saphan Taksin pier,

travellers can board

longtail boats to Khlong

Bangkok Yai and Wat

Nang Museum.

onders never cease in Bangkok” is

a phrase that proves true, even for

locals. There are endless cultural

gems waiting to be discovered on the Thonburi

side of the Chao Phraya River, one of which is

Wat Nang Ratchaworawihan Museum.

The ‘Riverbound Nostalgia Cruise’

hosted by KTC PR Press Club led us to this folk

museum. From Saphan Taksin pier, we boarded

a longtail boat to Klong Bangkok Yai, an

area once known for being a community of

noblemen and traders during the Thonburi

period. After a brief moment along the breezy

river, we found ourselves cruising into Klong

Dan. This canal was a strategic route during

the Ayutthaya period. It is alongside this canal

that the museum–part of the temple under the

same name–is located.

Wat Nang Ratchaworawihan Museum

or Wat Nang Museum may not be a museum in

the standard sense, but rather a folk museum

that recounts the history of the Klong Dan

community and the traditional Thai way of

life through antiques collected by the temple.

Down-to-earth displays make visitors feel like

walking into an elder’s home, where remnants

of the past tell stories of bygone days. It’s no

surprise that many adults feel as if they took

a time machine back to their childhood, while

the young may be thrilled by the discovery of

objects they have never seen before.

Wat Nang Ratchaworawihan Museum

is located next to Klong Dan, Soi Wutthakat

42, Wutthakat Road, Bang Kor, Jomthong,

Bangkok.


T A S T E

Chow down at CHOW Café & Bar.

WORDS: ANGELA THIEN

034

โชว คาเฟ

แอนด บาร

รานอาหารใหมชวนใหลอง กลางทองหลอ

นึ่งในรานอาหารใหมลาสุดของยานทองหลอคือ โชว คาเฟ

แอนด บาร รานอาหารสุดเกพรอมบรรยากาศสบายๆ ที่

เปนสวนหนึ่งของโรงแรมนองใหมอยาง Hotel Metropole

และบรรยากาศสบายๆ ที่วาก็ชิลลเสียจนอาจทําใหคุณคิดวา

คุณกําลังอยูในลอฟตสวนตัวกลางนิวยอรกเลยดวยซ้ํา แนนอนวาคุณ

สามารถใชเวลาทั้งวันไดที่นี่ เริ่มตั้งแตมื้อเชาแบบจีนที่เสิรฟโดนัททอด

กับโจก สวนชวงกลางวันก็สามารถเพลิดเพลินไปกับดนตรีสไตลเฮาส

จากดีเจที่ผลัดกันมาวาดลวดลายอยางไมขาดสาย อาหารชวงกลางวันนี้

จะเปนการผสมผสานระหวางรสชาติแบบเอเชีย (เนนจีนเปนหลัก) และ

องคประกอบแบบตะวันตก เกิดเปนอาหารสุดครีเอทีฟที่ชวนใหนึกถึง

อาหารสไตลแคลิฟอรเนีย อยาพลาดจานเด็ดอยาง ‘CHOW’s Tofu’

ที่นําแผนเตาหูบางๆ มาหอไก หรือ ‘Peking Duck Pancakes’ ที่เปด

โอกาสใหคุณไดแสดงฝมือเองดวย สวนเมนูอื่นๆ นั้นมีทั้ง บะหมี่ผัด

ซึ่งมีแบบมังสวิรัติที่ทําจากเห็ดชิตาเกะ พริกหยวก แครอท หัวหอม

ผักกวางตุงจีน รวมถึงแบบผสมเนื้อหมูหวานและหมูเค็ม ไกหมักโฮมเมด

หรือเนื้อมองโกเลียใหเลือก ครั้นตกเย็น ลองจิบค็อกเทลฝมือมิกโซโลจิสต

จากปารีส เคลาของวางหนาจอภาพยนตรขนาดใหญที่ตั้งอยูมุมหนึ่ง

ของราน ใหความรูสึกผอนคลายเหมือนบานหลังที่สอง

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและสํารองโตะไดที่โทร. 083-601-0009 หรือที่ facebook.com/CHOW.Bangkok

ocated at the newly opened Hotel

Metropole in Bangkok’s trendy Thonglor

area, CHOW Café & Bar is a style-centric

new hotspot with a warm atmosphere. It’s so

cozy in fact that you may think you are in your

own private New York loft. Sure enough, you

could comfortably spend the entire day there,

starting with an early morning full Chinese

breakfast of fried donuts and rice congee.

Throughout the day, enjoy vibrant House music

from a rotation of top DJs, and dishes that

feature complex Asian (predominantly Chinese)

flavours with Western elements, the creative

touches may remind you of Californian dining.

Don’t miss the signature ‘CHOW’s Tofu’ which

features chicken wrapped in thin tofu sheets,

or the ‘Peking Duck Pancakes’ that add a do-ityourself

element to your meal. CHOW’s other

speciality is the Lo-Mein Noodles that includes

a Vegetarian Option of shiitake, bell peppers,

carrot, onion and bok choy, Sweet and Sour

Pork, Homemade Marinated Spiced Chicken or

Mongolian Beef. When evening rolls around,

take a sip of one of their Parisian cocktails,

while snacking in front of a large movie screen

at one of the dining areas. It’s the perfect way

to relax in your home-away-from-home.

(facebook.com/CHOW.Bangkok)

PHOTOS: COURTESY OF CHOW CAFE & BAR


WORDS: MALATI S.

S P A

Start the New Year with new treatments from leading spas in Thailand.

ผ่อนคลายรับปีใหม่

เริ่มต้นปีใหม่ด้วยทรีตเมนต์ใหม่จากสปาชั้นนำา

YUNO M O RI

ONS EN & SPA

หลังจากประสบความสำาเร็จในกรุงเทพฯ ยูโนะโมริ

ออนเซ็น แอนด์ สปา ได้ขยับขยายไปเปิดสาขาใหม่

ที่พัทยาแล้ว โดยออนเซ็นของที่นี่ใช้น้ำแร่ร้อน

ธรรมชาติจากวังขนาย จังหวัดกาญจนบุรี

แหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการบรรเทา

อาการต่างๆ รวมถึงช่วยคลายความเหนื่อยล้า

และรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื ้อด้วย สาขา

พัทยานี ้ตั้งอยู่ที่ถนนเทพประสิทธิ์ ระหว่างถนน

เทพประสิทธิ์ซอย 9 และซอย 11 ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่

yunomorionsen.com

THE GRAND SPA

เดอะ แกรนด์ สปา โรงแรมเชอราตัน แกรนด์

สุขุมวิท, เอ ลักซ์ซูรี่ คอลเล็คชั่น โฮเท็ล ส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่ด้วยแพ็คเกจสปาพิเศษ ที่ผสมผสานการ

ขัดผิวด้วยซากุระสครับและการนวดอโรมา ราคา

3,800++บาท ให้บริการจนถึงวันที่ 31 มกราคมนี้

สำารองเวลาทำาทรีตเมนต์ได้ที่โทร. 0-2649-8121

The Grand Spa at Sheraton Grande Sukhumvit, a Luxury

Collection Hotel says goodbye to the old year and welcomes

the new with a special package that incorporates a Sakura

Scrub and an Aromatherapy Massage for THB 3,800++. This

package is available from now until 31 January. For bookings

Tel. 0-2649-8121.

After gaining success in Bangkok, Yunomori Onsen

& Spa recently opened a second branch in Pattaya. The

onsen uses natural hot mineral water from Wangkanai,

Kanchanaburi, with therapeutic qualities that help reduce

stress and muscle tension. The new branch is located

on Thepprasit Road (between soi 9 and soi 11). For more

information visit (yunomorionsen.com).

A NANTARA SPA

หลังจากที่เพิ่งได้รับรางวัล Best Men’s Spa Treatment

จากรายการ AsiaSpa Awards ไปหมาดๆ อนันตรา สปา

ก็ได้ฤกษ์เปิดตัวทรีตเมนต์ใหม่ ‘The Chic Man’ ทรีตเมนต์

ครึ่งวันที่รวมบริการต่างๆ ทั้งการออกกำาลังกายกับ

เทรนเนอร์ การตัดผมและโกนหนวด ทำาเล็บมือเล็บเท้า

เข้ากับทรีตเมนต์สปา ELEMIS Skin IQ +Facial ซึ่ง

เป็นทรีตเมนต์ที่ได้รับรางวัลนั่นเอง ราคาอยู่ที่ 7,800 บาท

After receiving the ‘Best Men’s Spa Treatment’ from the

‘AsiaSpa Awards’, Anantara presents ‘The Chic Man’ treatment

with a half-day of pampering. Exercise with a trainer, get a

haircut, shave, manicure, pedicure and indulge in the awardwinning

ELEMIS Skin IQ +Facial at the spa. This package is

priced at THB 7,800.

THE OKURA SPA

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำาเสนอความเป็นญี่ปุ่นผ่าน

องค์ประกอบต่างๆของโรงแรม ทรีตเมนต์สปาล่าสุด

ของดิ โอกุระ สปา แห่งโรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ

กรุงเทพฯ จึงอยู่ในรูปของทรีตเมนต์ที่ชื่อว่า ‘Sake Kasu’

ที่เน้นการขัดผิวอย่างล้ำาลึกด้วยครีมที่มีส่วนผสมของ

ถั่วเหลืองหมักและสาเกซึ่งเป็นเคล็ดลับความงามของ

เหล่าเกอิชา พร้อมการนวดตัวด้วยไม้ไผ่อุ่นๆ เพื่อลด

อาการตึงของกล้ามเนื้อ ทรีตเมนต์นี้ราคา 4,200++บาท

และมีบริการถึงสิ้นเดือนมีนาคมเท่านั้น สำารองเวลา

ทำาทรีตเมนต์ได้ที่โทร. 0-2687-9000

Committed to bringing a touch of Japanese throughout the

hotel, The Okura Spa at The Okura Prestige Bangkok presents

the ‘Sake Kasu’ treatment. Using fermented soy beans and sake,

a beauty secret of the Japanese geisha, along with a warm

bamboo massage to relieve muscle tension. This treatment is

priced at THB 4,200++ and will be available until the end of

March. For reservations Tel. 0-2687-9000.


B E A U T Y

Be tactful with nude-toned makeup.

WORDS: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

036

1

2

สุภาพ

เรียบรอย

ดูดีมีกาลเทศะดวยเมกอัพโทนสีนูด

3

3

5

4

1. BOBBI BROWN Chocolate Eye Palette คือพาเล็ตต

อายแชโดวทั้งเนื้อแมตตและเนื้อชิมเมอรรุนลิมิเต็ด เอดิชั่นที ่อัด-

แนนไปดวยเม็ดสี ชวยใหลุคดูสุขุมนุมลึก 2. JO MALONE

Rare Teas Oolong Tea น้ำหอมจากคอลเลกชั่นกลิ่นชาของ

โจ มาโลนนี้นําเสนอกลิ ่นหอมบางเบาผสมผสานกลิ่นใบชาอูหลง

กับโกโก ใบยาสูบ และถั่วตองกา 3. LA MER The Perfecting

Treatment ชวยคืนความยืดหยุนและนุมเนียนใหแกผิว อีกทั้ง

ยังชวยลดรอยแดงและทําใหผิวดูมีสุขภาพดี 4. MAKE UP

STORE Lipstick Mauve Berry ลิปสติกเนื ้อครีมที่มาพรอม

กับเม็ดสีแนน อีกทั ้งยังมีสวนผสมของนํ้ามันอะโวคาโด เชีย-

บัตเตอรและโจโจบา ชวยบํารุงริมฝปากไปพรอมๆ กัน

5. SHU UEMURA Drawing Pencil M Chestnut Brown 9

ชวยตกแตงดวงตาใหดูมีมิติยิ่งขึ้น 6. THREE Cheeky

Chic Blush Dream of a Day บลัชออนเนื ้อเนียนนุมพรอม

สีติดทนนาน 7. IT COSMETICS Bye Bye Pores® Silk HD

Anti-Aging Micro Powder แปงฝุนที ่ทําจากไหมแท ชวยให

รูขุมขนดูเล็กลงและบํารุงผิวไปพรอมๆ กัน

1. BOBBI BROWN Chocolate Eye Palette features

new limited edition matte and shimmer eyeshadows

with highly pigmented colour to help you create a

discreet look. 2. JO MALONE Rare Teas Oolong

Tea presents the light scent of Oolong tea leaves,

cocoa, tobacco leaves and tonka beans. 3. LA MER

The Perfecting Treatment makes skin more supple

and soft, reduces redness and boosts your healthy

glow. 4. MAKE UP STORE Lipstick Mauve Berry

is a highly pigmented creamy lipstick with nourishing

avocado oil, shea butter and jojoba. 5. SHU

UEMURA Drawing Pencil M Chestnut Brown adds

dimensions to the eyes. 6. THREE Cheeky Chic

Blush Dream of a Day is a soft-textured blush

on with durable colour. 7. IT COSMETICS Bye

Bye Pores® Silk HD Anti-Aging Micro Powder is

a loose powder made from real silk. It can help

tighten pores and nourish the skin at the same time.

6

6

7

PHOTOS: COURTESY OF THE BRANDS


WORDS: MALATI S.

สุขุมนุมลึก

G R O O M I N G

Let these new products keep you fresh through winter.

ดูแลตัวเองดวยผลิตภัณฑใหมลาสุด

1. VERSACE Dylan Blue สะทอนถึงเสนหแหงทะเลเมดิเตอรเรเนียนผานกลิ่นหอมสดชื่นของนํา ผสมกับเกรปฟรุต พริกไทยดํา แซฟฟรอน และมัสก 2. CLINIQUE FOR MEN

2 in 1 Skin Hydrator & Beard Conditioner ชวยบํารุงและเติมความชุมชื่นแกผิวโดยไมเพิ่มความมัน เพื่อสามารถปรับแตงหนวดเคราไดงายยิ่งขึ้น 3. GIVENCHY Gentlemen

Only Absolute ผสมผสานกลิ่นของใบมะกรูดเขากับกลิ่นอบอุนของแซฟฟรอน ซินนามอน แซนดัลวูด และวานิลลา เพิ่มกลิ่นอายความหรูหราแบบสุภาพบุรุษ 4. NO7 Lift & Luminate

TRIPLE ACTION Serum ชวยลดจุดดางดํา ลดเลือนริ้วรอย และกระชับผิวไปพรอมๆ กัน 5. KÉRASTASE Aminexil Black คือทรีตเมนตบํารุงเสนผมและหนังศีรษะ ชวยลด

ปญหาการหลุดรวงและชวยคืนชีวิตชีวาใหเสนผม ทําใหเสนผมเงางามและหนานุมอยางเปนธรรมชาติ 6. PHYTO-C Superheal O-Live Cream ชวยเรื่องการผลัดผิวชั้นนอก

ทําใหผิวนุม ดูออนเยาว พรอมลดการอักเสบและปองกันรังสียูวีบี

2

1

4

3

6

4

5

1. VERSACE Dylan Blue ref lfl ects Mediterranean charm through the scents of aquatic notes, grapefruit, black pepper, saffron and musk.

2. CLINIQUE FOR MEN 2 in 1 Skin Hydrator & Beard Conditioner helps nourish and hydrate the skin without adding extra grease so

you can groom your beard easier. 3. GIVENCHY Gentlemen Only Absolute combines the scent of kaff ir lime leaves with the warm

notes of saffron, cinnamon, sandalwood and vanilla to create a luxurious gentleman scent. 4. No7 Lift & Luminate TRIPLE ACTION Serum

helps reduce spots, lessen wrinkles and make skin supple. 5. KERASTASE Aminexil Black is a new hair and scalp treatment that helps

rejuvenate and lessen hair loss. 6. PHYTO-C Superheal O-Live Cream peels of dead skin cells so skin looks soft and young. It also

reduces inf lfl ammation and protects the skin from UVB rays.


P A C K I N G

Black attire with formal styles and neutral accessories reflect

respect for Thailand’s mourning period.

WORDS: MALATI S.

038

ดูดี มีกาลเทศะ

แตงกายดวยชุดสุภาพ เรียบรอย ไมฉูดฉาด เพื่อแสดงถึงความเคารพ

CNX-BKK

WE 161

1

3

4

2

7

5

6

1. เสื้อจาก LONGCHAMP

2. กระโปรงจาก LONGCHAMP

3. แวนกันแดดจาก PRADA

4. นาิกาจาก RALPH LAUREN

5. รองเทาจาก CAMPER

6. กระเปาเดินทางจาก BRIC’S

7. กระเปาจาก COCCINELLE

PHOTOS: COURTESY OF THE BRANDS


039

1

3

HKT-DMK

WE 290

7

2

4

5

6

1. เสื้อจาก TOPMAN

2. กางเกงจาก TOPMAN

3. นาิกาจาก GARMIN

4. นําหอมจาก PENHALIGON

5. เข็มขัดจาก TUMI

6. กลองถายรูปจาก OLYMPUS

7. กระเปาจาก MOLESKINE BY BRIC’S


F E A T U R E

Krissada ‘Noi’ Sukosol Clapp, owner of The Siam Hotel, transforms his

passion for bygone eras into his own present-day realm of grandeur.

WORDS: PACHAREE KLINCHOO PHOTOGRAPHY: EKAPHOP DUANGKHAM

040


041

ผู้กำกับแห่ง

โลกอดีตกำล

ด้วยความหลงใหลในอดีตกาล น้อย - กฤษดา สุโกศล แคลปป์ เจ้าของโรงแรมสุดหรู The Siam hoTel

จึงทาหน้าที่เป็นผู้กากับฉากชีวิตของตัวเอง ณ ปัจจุบันกาลตามใจเรียกร้อง

เครื่องย้อนเวลำ

“ผมสะสมของโบราณเกือบทุกอย่างจากทั่วโลกครับ” น้อย - กฤษดา สุโกศล

แคลปป์ ศิลปิน นักแสดง และผู้บริหารโรงแรม The Siam Hotel เปิด

บทสนทนากับเราด้วยทีท่าเป็นกันเอง “ส่วนสาเหตุที่สะสมคือ ผมรู้สึกว่า

ผมเกิดมาในเวลาที่ผิด ผมอยากมีชีวิตอยู่ในยุคที่ไม่ใช่วันนี้ อยากจะมีชีวิต

เมื่อร้อยปีที่แล้วมากกว่า แต่ชีวิตจริงมันไม่มี Time Machine ย้อนเวลา

ไปได้ ผมเลยตัดสินใจจะย้ายชีวิตตัวเองไปอยู่ในบ้านโบราณ สร้างโรงแรม

ในเขตดุสิต เปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบตัวเองด้วยของจากยุคสมัยก่อน จะ

เรียกว่าผมเป็นดรีมเมอร์ก็ได้ คือ ผมก็เป็นผู้กากับคนหนึ่ง และสร้างโลก

ในจินตนาการของผมขึ้นมา ซึ่งก็เป็นความพยายามของผมที่จะทาให้โลก

ในจินตนาการนี้เป็นจริงขึ้นมาน่ะครับ”

และโลกในจินตนาการของน้อยก็แปลงร่างเป็นโรงแรมสุดหรูขนาด

39 ห้องริมแม่น้าเจ้าพระยาที่เต็มไปด้วยของเก่าโบราณจากทั่วทุกมุมโลก

โดยน้อยบอกว่าเขาต้องการให้แขกผู้มาพักรู้สึกได้เดินทางย้อนเวลากลับ

ไปในวันวานเหมือนกับอารมณ์ที่เขาได้รับเมื่อชมภาพยนตร์เรื่องโปรด

อย่าง Somewhere in Time นั่นเอง

เสน่ห์แห่งโลกอนำล็อก

ภายในห้องฉายภาพยนตร์ และห้องสมุดอันเป็นพื้นที่ส่วนกลางของโรงแรม

นั้นเต็มไปด้วยของขวัญจากวันวาน ทั้งเครื่องฉายภาพยนตร์เก่า กล้อง-

ถ่ายภาพหลากหลายรูปแบบ ตั๋วภาพยนตร์และเก้าอี้ดูภาพยนตร์เก่าจาก

โรงภาพยนตร์เฉลิมกรุง รวมไปถึงเครื่องเล่นแผ่นเสียงและลาโพงโบราณ

ที่ต่างถูกจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบลงตัว ต่างบอกเล่าเรื่องราวของตัวเอง

ได้อย่างโดดเด่นแต่ก็กลมกลืนกันในพื้นที่ที่น้อยได้สร้างสรรค์ไว้

“ผมชอบกล้องถ่ายภาพ เพราะมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่สามารถ

หยุดช่วงเวลาไว้ให้พวกเราได้ มันบันทึกประวัติศาสตร์ได้อีกทางหนึ่ง

และในสมัยก่อนที่กล้องยังไม่เป็นดิจิตอลเหมือนสมัยนี้ มันจะต้องมีการ

The Time Machine

“My collection consists of antiques from around the world,” said

Krissada ‘Noi’ Sukosol Clapp, artist, actor and executive of The

Siam Hotel, “the reason for this passion is that I feel like I was

born in the wrong time. I want to live in another era, maybe

one hundred years ago. But in real life there is no time machine.

So I decided to relocate myself to an ancient Thai house, built a

hotel in the Dusit area and turn the surroundings into something

from the past. You can call me a dreamer. I see myself as a director

that created my own imaginary world, and this is my effort to

turn this world of fantasy into something real.”

His imaginary world now takes the form of a 39-room

boutique hotel by the Chao Phraya river filled with antiques

sourced from around the world. Krissada said that he wants

guests to feel as if they were travelling back in time, the feeling

that he sensed so strongly when watching his favourite movie

‘Somewhere in Time’.

Charms of an Analog World

Part of the hotel’s public areas, the theatre and library, are filled

with gifts from the past, including a retro movie projector, antique

cameras, movie tickets and old movie seats from Chalermkrung

theatre. Then there are turntables and vintage loudspeakers

comfortably tucked in their places. Each of these remnants of

the “good old days” tell its own story with pride, while weaving

themselves into the fabric of this beautiful haven.

“I like cameras because they are symbols of frozen time.

These equipment record history. In the past, before the age of

digital cameras, it took sometime to create one single photograph.

After shooting, the film had to be developed, printed and put

into an album. The process took care and there were lots of details.

I really like that dedication, and for me it has turned into a

passion. The cameras’ aesthetics also mattered. The fact that

antique cameras are made from materials like wood, leather,


F E A T U R E 042


043

The theatre and

library are f ifilled

with gifts from

the past.

ถ่ายภาพ การล้างฟิล์ม การอัดภาพ ใส่อัลบั้ม ทุกอย่างต้องอาศัยเวลา

รายละเอียดมันเยอะมาก ผมชื่นชมกระบวนการตรงนี้ ชอบความตั้งใจ

เหล่านั้น จนกลายเป็นความหลงใหล และก็ยังมีเรื่องความสวยงามของ

ตัวกล้องอีก การที่มันทาด้วยวัสดุอย่างไม้ หนังแท้ บรอนซ์ หรือทองคา

ทาให้ผมเคารพฝีมือและความประณีตเหล่านั้นอีกด้วยครับ” น้อยเล่าพลาง

พาเราเดินชมตู้เก็บกล้องภายในห้องฉายภาพยนตร์ที่มีกล้องโบราณหน้าตา

แปลกแต่สวยงามวางเรียงรายเต็มไปหมด เขาบอกกับเราว่า กล้องส่วนใหญ่

น่าจะใช้การได้ หากมีฟิล์มตรงรุ่น เพราะหลังจากที่เขาได้กล้องพวกนี้มา

เขาก็จัดการส่งซ่อมแซมและบูรณะให้พวกมันกลับคืนสู่สภาพดั้งเดิมให้ได้

มากที่สุด ด้วยความหวังว่ามันจะกลายเป็นเสมือนเครื่องช่วยย้อนเวลาให้

เขากลับไปใกล้ชิดกับอดีตกาลที่เขาหลงใหลให้ได้มากที่สุด

เรื่องเล่าขานแห่งวันวาน

น้อยนิ่งคิดไปสักพักหนึ่งเมื่อเราถามว่า เขาอยากอยู่ในยุคไหนในอดีตกาล

“น่าจะเป็นช่วงค.ศ. 1920-1940 มั้งครับ เพราะเป็นช่วงที่ทุกอย่างเกิดขึ้น

ทั้งแฟชั่น เทคโนโลยี รถ เครื่องบิน ทุกอย่างจริงๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นชนชั้น

ไหน ยากดีมีจน คุณก็สวมหมวกกันหมด งานศิลปะก็ช่วงอาร์ตเดโค หรือ

อาร์ตนูโว มันเป็นความคลาสสิกแม้กระทั่งในช่วงเวลานั้น เพราะมันเป็น

ช่วงที่มนุษย์กาลังเริ่มค้นหาสิ่งใหม่ๆ ทุกอย่างเลยดูน่าตื่นเต้นไปหมด

สาหรับผมครับ” น้อยสรุปจบกับเราด้วยรอยยิ้ม

ในโลกที่น้อยกากับเองนั้น เรื่องราวที่ถูกเล่าขานร้อยเรียงขึ้นมานั้น

นอกจากจะเป็นการชุบชีวิตให้กับของเก่าทั้งหลายแล้ว มันยังเป็นการเล่า

เรื่องราวใหม่ๆ ให้กับปัจจุบันกาล โดยมีอดีตกาลเข้ามาเติมเต็มให้ภาพ

ทั้งหมดสมบูรณ์ที่สุดนั่นเอง ... และเราก็ต้องยอมรับ ว่าเราก็อดดื่มด่ าไปกับ

เรื่องราวที่ไหลวนอยู่ในสถานที่แห่งนี้ไม่ได้

ขอบคุณสถานที่ The Siam Hotel Tel: 0-2206-6999 www.thesiamhotel.com

bronze or even gold shows the skills and delicacy of the maker–

something I also admire,” said Krissada while leading us through

the theatre room filled with strange-looking antique cameras.

He said that most cameras still function if you can find compatible

film. Once he acquires these precious treasures, he sends each of

them for restoration. If they still work, they would help bring

back his much-cherished bygone era.

Blast from the Past

When asked which period he prefered, Krissada pondered

before answering with a smile, “it might be between 1920-1940.

That was the age when everything was born, from fashion,

technologies, automobiles, aeroplanes, everything. No matter

which class you are from, rich or poor, everybody wore a hat.

Both art-deco and art nouveau were establishing themselves. It

was a period where human beings were searching for something

new. Everything from those two decades seems exciting for me.”

In his own world–one that he directs–the story does not

only aim to revive what is lost, but also lead to new stories that

record the beautiful present. Filled with the charm of yesteryear,

Krissada’s hotel evokes so much nostalgia that, admittedly, we

don’t want to ever leave.


A R T

NAKROB MOONMANAS: Endless Story in a Frame.

WORDS: POMPHET PHAWADET

044

นักรบ มูลมานัส

นำาเสนอผลงาน

สไตล์คอลลาจ

ที่ผสมผสาน

ความเป็นไทย

กับแรงบันดาลใจ

จากรอบตัว

PHOTOS: EKAPHOP DUANGKHAM, COURTESY OF THE ARTIST ENGLISH TRANSLATION: TASAMA VATANAPUTI


045

นักรบ มูลมานัส

หลายรูปภาพ หลากวัฒนธรรม ในหนึ่งกรอบภาพที่บอกเลาเรื่องราวไรขอบเขต

ระเด็น ‘ไทยที่วาไทยแทจริงแลวอะไรที่ไทยแท?’ นับเปนประเด็น

รอนแรงที่เปดขึ้นมาเมื่อไหรลวนสรางความพลุงพลานเรื่องความ

รักชาติในแตละบุคคลไดดีทีเดียว การหาคําตอบของคําถาม

ขางตนนั้นอาจมีความสําคัญเปนรองเมื่อเทียบกับประเด็น

คูบานคูเมืองอยาง ‘กาวตอไปของวัฒนธรรมไทย’ ที่กลุมคนหัวกาวหนา

และหัวอนุรักษดูจะโตเถียงอภิปรายกันมาเปนเวลาชานาน ในขณะที่

กลุมอนุรักษนิยมเลือกจะรักษาสิ่งที่มีมาใหมีตอไปอยางทะนุถนอม

และพัฒนาไปใหถูกทางตามแบบอยางจารีตอันดีงาม ฝงคนหัวกาวหนา

เลือกมองวาการแชแข็งทางวัฒนธรรมนั้นก็ไมตางกับภาษาที่ไรซึ่ง

วิวัฒนาการและใกลจะสูญหายในเร็ววัน...

ถึงกระนั้น ใครจะเถียงอะไรกันก็สุดแตใจวา สวนตัวเราเองรูสึกโชคดี

ที่วันนี้เราไดนั่งพูดคุยกับ นักรบ มูลมานัส ศิลปนรุนใหมที่เริ่มมีผลงาน

คอลลาจเปนที่รูจักในวงกวางจากเพจ Nakrob/moon/mars/nut ถึงแมวา

เราจะสามารถเห็นผลงานคอลลาจไดมากมายในยุคสมัยที่ใครๆ ก็เปน

ศิลปนได แตดวยเอกลักษณของการนําจุดเดนของศิลปะอยางจิตรกรรม

ไทยผนวกเขากับวัฒนธรรมรวมของแตละชาติบนโลกไดอยางลงตัวและ

มีอารมณขัน ความแตกตางและความแข็งแรงในตะกอนทางความคิดจึง

อาจเปนเบื้องหลังความสําเร็จของผลงานของนักรบที่ไมเหมือนใคร

“งานคอลลาจมีเซนสของความหลากหลาย เราจะทําใหมันดูมี

ความวิจิตรศิลปก็ได หรือทําใหมันมีความสวยงามก็ได” งานคอลลาจ

หรือศิลปะการตัดแปะนั้นมอบอิสระใหกับผูรังสรรคดวยการเลือกเอา

วัสดุและรูปแบบในการสรางสรรคที่หลากหลาย เริ่มแพรหลายในชวงตน

ศตวรรษที่ 20 ยุคแหงศิลปะแบบโมเดิรนกําลังรุงเรือง โดยมีศิลปนคน

สําคัญอยาง Pablo Picasso และ Georges Braque เปนหัวหอกสําคัญ

ของงานศิลปะแขนงนี้ สิ่งหนึ่งที่ทําใหงานคอลลาจมีเอกลักษณไมเพียงแต

รูปแบบการนําเสนอ หากแตรวมถึงการตีความของมันเชนกัน “มันก็ไมได

ดูแลวมองออกไดในทันที หนึ่งตลบหรือสองตลบเหมือนภาพถาย แตอาจ

จะถึงสามตลบ มันมีหลายเลเยอรทางวัฒนธรรมซอนอยู” นักรบกลาว

หลังจากที่สําเร็จการศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นักรบ

ตัดสินใจเขาศึกษาตอที่เอกภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ-

มหาวิทยาลัย ซึ่งที่แหงนี้ไดจุดประกายในการสรางผลงานศิลปะที่มี

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมผสมผสานกันอยู

“หลายคนคงคิดวาเรื่องวรรณคดีจะเรียนแตเฉพาะรามเกียรติ์หรือ

อิเหนา ซึ่งสิ่งพวกนี้เราก็เรียนแตพวกเราก็เรียนเรื่องวรรณคดีรวมสมัยดวย

วิเคราะหทุกสิ่งทุกอยางที่เปนตัวอักษร ไมวาจะเปนเรื่องสั้น ขาว หรือ

สิ่งตางๆ ที่เปนวาทกรรมในสังคม เราก็ทําความเขาใจวาทําไมคุณถึงพูด

แบบนี้ ประโยคนี้เขาหมายถึงอะไรและประโยคนี้มันมีรากฐานมาจาก

อะไรที่กอใหเกิดรูปประโยคแบบนี้ สิ่งเหลานี้ลวนนําไปสูการบูรณาการ

ตอยอดกับสภาพสังคมวัฒนธรรมทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต”

ไมเพียงเทานี้ นักรบยังชื่นชอบที่จะสะสมนิตยสารและสิ่งพิมพเกาๆ

ไมวาจะตางจังหวัดหรือเมืองนอกก็จะตามเก็บไวจนกระทั่งมีคลังขึ้นมา

เปนของตัวเอง การที่ไดนํารูปภาพจากที่ตางๆ มาใชจึงทําใหสิ่งที่เคย

หลับใหลในมุมหนึ่งของอดีตไดกลับมาโลดแลนอีกครั้ง “ตอนแรกๆ เราก็

ทํางานคอลลาจเหมือนศิลปนที่เขาทําคอลลาจทั่วๆ ไป ไปๆ มาๆ เรา

ก็เริ่มมาหยิบสิ่งที่มีความเปนไทยเขามาใสแลวก็รูสึกวาสวยดี ไมคอย

มีคนเห็น แลวเราก็ชอบ คนเห็นก็ชอบ มันเปนงานที่ทําแลวสนุก เรารูสึก

วาการทํางานคอลลาจมันไมใชงานที่ใชความครีเอทีฟอยางเดียว มันเปน

งานกึ่งคนควา ซึ่งเราก็สนุกกับการรีเสิรชเพราะเราไดเห็นอะไรตางๆ ที่

เราไมเคยเห็นเหมือนเราไดเดินทางไดทองเที่ยวไปกับมัน”

สิ่งสําคัญที่ดึงความสนใจของผูคนที่มีตอผลงานของนักรบนั้น

นอกเหนือจากการสอดแทรกทัศนคติที่มีตอเหตุการณทางสังคมหรือสิ่งที่

ศิลปนตองการจะสื่อสารแลว การสอดแทรกความเปนไทยคือสิ่งที่ทําให

ผลงานของเขาแปลกตาและดึงดูดใหนักวิจารณทุกรูปแบบลับฝปากและ

สมองผานงานของเขา “คนสวนมากจะคิดวาความเปนไทย คือ วัด วัง

ลายกนก ความเปนไทยที่เปนไทยไทย แตจริงๆ แลว สําหรับผม ผมคิดวา

ความเปนไทยคือการประยุกตเอาสิ่งรอบตัวมาปรับใชใหกับเขากับความ


A R T 046

เป็นตัวเรา” เหมือนอย่างเช่นการกล่าวเปิดทอล์คใน TEDxBANGKOK

ที่นักรบได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในสปีกเกอร์ เขาเลือกที่จะนำาสิ่งที่เราคิดว่า

เป็นหน้าเป็นตาของความเป็นไทยอย่าง ‘พระปรางค์วัดอรุณฯ’ มาแยก

ชิ ้นส่วนถึงที่มาและความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มวัฒนธรรมในดินแดน

สุวรรณภูมิ เช่น กระเบื้องดินเผาเคลือบสีอย่างจีน หรือรูปทรงพระปรางค์

ที่รับมาจากวัฒนธรรมเขมร การแลกเปลี่ยนและหล่อหลอมจนกลายมาเป็น

วัฒนธรรมหนึ่งๆ ที่ตั้งอยู่บนประเทศไทยแห่งนี้ล้วนเกิดขึ้นอยู่เสมอ การ

ให้เกียรติวัฒนธรรมทั้งของตนเองและเพื่อนบ้าน และส่งเสริมให้ของดีงาม

ของไทยสามารถอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมอื่น ผลิใบใหม่ในขณะที่ยังคงรักษา

ดีเอ็นเอความงดงามที่ได้รับการสั่งสมมา นี่น่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ใน

ผลงานของนักรบที่ทำาให้ผลงานของเขานั้นโดดเด่นไม่เหมือนใคร อีกทั้ง

ยังสอดแทรก ‘ความเป็นไทย’ ที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของเขาที่ว่า

การเลือกรับและปรับใช้นั่นแหละคือรากฐานของความเป็นไทยในทุกวันนี้

และการทำางานคอลลาจคงเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่นักรบเลือกจะสะท้อน

แนวคิดดังว่านี้ออกมาในรูปแบบผลงานศิลปะ ละมุนละม่อมต่อความคิด

อันหลากหลายในสังคม...

“ทุกคนมีเรื่องที่อยากจะเล่าครับ” นักรบกล่าวถึงแรงบันดาลใจใน

การรังสรรค์ผลงานมากมายของเขา “จริงๆ แล้วงานคอลลาจมีพลังใน

การสื่อสารได้ในระดับหนึ่ง ถ้าเราใส่สิ่งต่างๆ ลงไปก็สามารถพูดได้เหมือน

ภาพถ่าย หรืออาจจะพูดไม่ได้มากเท่าอินโฟกราฟิก แต่ก็ยังสามารถส่ง

ต่อข้อมูลไปยังผู้รับสารได้ในระดับหนึ่งเช่นกัน การเล่าเรื่องนั้นมันผ่าน

การกลั่นกรองผ่านตัวเราเอง แล้วแสดงมันออกมา คนอื่นจะมองเห็นหรือ

ไม่นั้นล้วนแล้วแต่อาศัยประสบการณ์ของแต่ละคนเป็นตัวตัดสิน”


s what we call ‘purely Thai’ really pure Thai?” This is a controversial

topic that provokes a sense of patriotism each time it is brought up.

The answer to this question is probably not as important as our national

contentious issues like “the future of Thai culture”, which divides the

nation into conservatives and progressives and puts them on different

sides of the river by which Thai people have been nourished for ages.

The former prefers preserving things as they are and moving forward in

accordance with traditional customs, while the latter thinks that frozen

culture is like a language with no evolution and will soon be extinct…

With this in mind, WE Smile sat down with Nakrob Moonmanas, a

new-generation collage artist whose works have become widely known

through his fanpage “Nakrob/moon/mars/nut.” Although there are

plenty of collage art works–to the point that it seems anyone can be an

artist–Nakrob’s collages manage to stand out thanks to a technique that

combines distinctive characteristics of Thai painting with cultural

references from other nations harmoniously and humorously. It is thus

the uniqueness and the lucidity of thought that seem to be the reason

behind his outstanding success.

“A collage has a sense of diversity. We can make it look artistic or

just simply beautiful,” said Nakrob. A collage, the art of pasting things

onto a surface, allows artists to choose materials and styles freely. This

kind of art became popular at the beginning of the 20th century, an era

where modern art prospered with famous pioneers like Pablo Picasso

and Georges Braque. One thing that makes a collage different from

other kinds of art, apart from how it is presented, is its interpretation.

“You can’t tell what it is right away like when you look at a photograph.

It takes more time to interpret, and you will find a lot of hidden cultural

issues behind it,” he added.

After finishing high school from Suankularb Wittayalai, Nakrob

decided to continue his studies at the Faculty of Arts, Chulalongkorn

University and chose Thai as his major. There, he was inspired to create

works by applying cultural diversity.

“Some people think that we study only the Ramayana and E-nao.

Yes we did study them both, but the programme also includes contemporary

literature and analysis of every kind of writing such as short stories, news,

or anything in a form of discourse. We would learn to analyse its purpose,

its meaning, and the origin of its sentence structure. This lead to the

integration of social and cultural characteristics of the past, present and

future.”

Moreover, Nakrob collects old magazines and publication from

various cities and countries. He has so many of them that he could fill his

own warehouse. Using photos brought back from different places is like

reviving dormant memories, bringing them back to life. “At the beginning

I simply worked like other collage artists. Then I started adding Thainess

and found that it looked amazing and exceptional. I liked it. People liked

it. It’s fun to do. I feel that collage making is not only about creativity but

sometimes it requires research too. And I enjoy doing research because

it opens my eyes to what I’ve never seen before and makes me feel like

I’m travelling along with it.”

In addition to the insertion of personal points of view for particular

social situations or other messages that he wants to express, another

major factor that draws people’s attention to his collages is the Thainess.

This characteristic makes his work special and attracts critics to debate.

“Most people believe that Thainess is represented by Buddhist temples,

Thai-styled palaces, Kanok pattern, or something that is so obviously

Thai. But in my opinion, Thainess can mean the way we adapt things

around us to suit our own identity.” When he spoke at TEDxBANGKOK,

Nakrob talked about the stupa of Wat Arun which is notable for its

Thainess. He considered each part separately in terms of origin and

Nakrob’s art works

perfectly blend

Thai art elementts

with international

inspirations.

beliefs received from other cultural groups in Suvarnabhumi, such as

bits of porcelain from China or the stupa’s Khmer style. Exchanging

and developing a culture until it becomes embedded in the Kingdom

of Thailand is something that happens all the time. Nakrob’s collages

show that he respects both his own country’s culture and that of

neighbouring countries. He believes that good-old-Thai heritage is

able to coexist with other cultures and thrive while preserving its

distinctive beauty. All these points make his art work unique and

outstanding. The concept of “insertion of Thainess” reflects his belief

that selection and adaptation are the basis of current Thai culture,

while collage making is a channel to communicate this concept in a

gentle way, as one should in a society full of diversity.

“Everyone has something to tell.” Nakrob started talking about

his inspiration. “Actually a collage is quite a powerful medium. It can speak

a thousand words like a photograph. Although it cannot communicate

as clearly as an infographic, it can convey a message to some extent

as well. The story inside each collage comes from its creator’s thinking,

but whether people perceive it or not depends on their experiences.


C U L T U R E

Joe Louis, an example of preserving tradition by turning it into contemporary art.

WORDS: CHIDSUPANG CHAIWIROJ 048

โจหลุยส์

หนึ่งในตัวอย่างของการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิม

ด้วยการต่อยอดให้กลายเป็นศิลปะร่วมสมัย


049

PHOTOS: EKAPHOP DUANGKHAM, COURTESY OF JOE LOUIS

นที่ชอบศิลปวัฒนธรรมไทยคงคุ้นเคย

กับชื่อของ ‘โจหลุยส์’ เป็นอย่างดี

เพราะคณะหุ่นละครเล็กที่ก่อตั้งโดย

ครูสาคร ยังเขียวสดนี้ไม่ได้เป็นเพียง

ผู้บุกเบิกศิลปะการเชิดหุ่นละครเล็กในประเทศไทย

เท่านั้น แต่ยังเป็นเสมือนทูตทางวัฒนธรรมที่

เป็นที่เชิดหน้าชูตาบนเวทีระดับโลก นั่นอาจ

เป็นเหตุผลที่ว่าทำาไมเราจึงตื่นเต้นไม่น้อยเมื่อรู้

ว่าจะได้พูดคุยกับคณะละครระดับตำานานนี้

เมื่อเวลานัดมาถึง ‘บ้าน’ ของโจหลุยส์

ที่ซุกซ่อนอยู่ในซอยเจริญกรุง 82 พร้อมสาม

พี่น้อง พิสูตร สุรินทร์ และสมพิศ ยังเขียวสดก็

ต้อนรับเราอย่างอบอุ่น นอกจากอาคารฝ่าย

บริหารหลังเล็กๆ แล้ว ข้างๆ กันยังมีบ้านเก่า

ที่ใช้เป็นสตูดิโอออกแบบและโรงซ้อมหน้าตา

โมเดิร์นที่เพิ่งสร้างเสร็จไม่นาน ดูเหมือนว่า

กลิ่นอายแห่งความเป็นครอบครัวไม่เคยจางหาย

ไปจากที่แห่งนี้

“หุ่นละครเล็กจริงๆ มีมาร้อยกว่าปีแล้ว

ครับ โดยมีครูแกร ศัพทวนิช เป็นผู้ริเริ่ม และ

มีคุณปู่คุณย่าของพวกผมอยู่ในคณะ หลังยุค

สงครามโลก ทั้งคู่ก็ได้ส่งต่อให้คุณพ่อ แต่คุณพ่อ

ก็ได้ยกหุ่นส่วนใหญ่ให้กับเจ้าของบริษัทเมืองโบราณ

ไป เก็บไว้เองแค่สองตัว พอปีพ.ศ. 2527 เราได้

ไปสาธิตการทำาหัวโขนที่งานท่องเที่ยวไทย

ที่สวนอัมพร แล้วคุณพ่อซึ่งเป็นช่างก็นำาหุ่นไป

โชว์ด้วย พอผู้บริหารของททท.มาเห็น เขาก็

T

hose who love art and culture in

Thailand, might be familiar with ‘Joe

Louis’, after all this little puppet troupe

created by the late Kru Sakorn (Sakorn Yangkeawsot

nicknamed ‘Joe Louis’) was not only

a pioneer in the field in Thailand, but also a

cultural ambassador for our country on the

global stage. We were excited to learn more

and speak to the people behind this legendary

troupe.

When we reached the ‘home’ of Joe

Louis, hidden in Soi Charoen Krung 82, the

three siblings, Pisut, Surin and Somphit Yangkeawsot

warmly welcomed us. In addition to a

small management building, the property also

consisted of an old house that was recently

renovated into a modern design studio and

workshop. It seems the aura of family has never

faded from this place.

“These ‘Hun Lakhon Lek’ puppets have

been around for a hundred years. Master

Krae Sapthavanich was the grand master and

originator, while our grandparents were part

of the puppet troupe. After the World War,

the puppets were given to my father. But my

father gave most of the puppets to the owner

of ‘Muang Boran’ (Ancient Siam) and kept

only two for himself until 1984. We went to

demonstrate the art of Khon mask-making at

the Travel Thailand fair of Suan Amporn. My

father, who was a craftsman took the puppet

along as a showpiece. When a manager of the

TAT saw it, he invited him to show the puppet

next year. My father accepted,” Pisut, son of

Kru Sakorn explains, “When the event date


C U L T U R E 050

ชวนให้มาแสดงปีหน้า ตอนนั้นคุณพ่อก็รับปาก

ไปครับ” พิสูตร ยังเขียวสด หนึ่งในลูกชายของ

ครูสาครเล่าให้ฟัง “พอใกล้ถึงวันงานเขาก็มาตาม

คราวนี้ทำาอย่างไรดี เพราะไม่มีใครเล่นเป็นเลย

พอได้ทุนจากททท. มาก็รีบเตรียมตัว ลูกๆ ทั้ง

9 คนพร้อมหลานๆ ก็ช่วยกันเชิด ตอนแรก

ไม่มีคนดูเลยเพราะเชิดไม่เป็น รอบที่สองที่สามนี่

คุณพ่อบอกว่าลองใช้วิธีใหม่ดีกว่า เชิดรามเกียรติ์

เลย เพราะลูกๆ ทุกคนเล่นโขนเป็นอยู่แล้ว แล้วเรา

ก็ใส่ท่าลงไปด้วย เต้นไปด้วยเชิดไปด้วย หุ่น

ก็กลายกลายมามีชีวิต นับเป็นการแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าและการประยุกต์ไปพร้อมๆ กันครับ

มาหลังๆ แทบไม่มีคนดูหน้าเวทีเลย มาดูข้าง

หลังกันหมด เราก็เลยออกมาเชิดข้างหน้าเลย”

หลังจากครูสาครได้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา

หุ่นละครเล็กในปีพ.ศ. 2539 โจหลุยส์เธียร์เตอร์

โรงละครแบบโอเพนแอร์ก็ได้ถือกำาเนิดขึ้น

“ตอนแรกอยู่ที่นนทบุรี สักพักก็ย้ายมาสวนลุม

แล้วก็ไฟไหม้ จนกระทั่งสวนลุมปิดไป ห้าปีที่

ปิดไปนี่ก็ไม่ได้ทำาอะไรเกี่ยวกับโรงละครเลย แต่

เราก็ยังไปแสดงตามงานต่างๆ จนกระทั่งมีร้าน-

อาหารที่เอเชียทีค แต่เราก็มีแผนที่จะต่อเติม

โรงละครด้านบนด้วยครับ เป็นมินิเธียร์เตอร์

ขนาด 80 ที่นั่ง วางแผนไว้ว่าจะเปิดปีหน้า”

แม้จะมุ่งมั่นรักษาศิลปะโบราณซึ่งเป็น

สมบัติของชาติให้คงอยู่ แต่โจหลุยส์ในวันนี้ที่อยู่

ในความดูแลของรุ่นลูกก็ไม่ได้ปล่อยให้ตัวเอง

ล้าสมัย เทคนิคนาฏศิลป์ไทยอันสวยงามและ

หุ่นละครเล็กสุดประณีตถูกนำามาประยุกต์กับ

เอฟเฟ็กต์สมัยใหม่ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้

กับคนยุคใหม่ได้อย่างดี “อย่างล่าสุดนี้ เรื่อง

ครุฑานุภาพมีการใช้เทคนิคโฮโลแกรมเข้ามา

เสริมด้วยครับ มาตรฐานของเราสูงเพราะเรา

อยากตอบแทนคนดู หุ่นต้องเนี้ยบ การเชิดก็

ต้องสวย เทคนิคต้องไม่ซ้ำา เราเลยพยายามหา

เทคนิคใหม่ๆ นอกจากโฮโลแกรมแล้ว ล่าสุดนี้

เป็นเทคนิคสโลว์โมชั่นที่เราเห็นจากในวงการ

ภาพยนตร์ ทำาให้ดูไม่น่าเบื่อ วิธีนี้จะปลุกหัวใจ

เด็ก ทำาให้เด็กรู้จักฟูมฟักและรักวัฒนธรรมของ

เราต่อไปครับ” สุรินทร์ ยังเขียวสดกล่าว

นอกจากการปรับเทคนิคการแสดงให้

เข้ากับยุคสมัยแล้ว ปัจจุบันนี้คณะโจหลุยส์ยังมี

การต่อยอดงานศิลป์ออกมาเป็นแบรนด์เสื้อผ้า

Some Pieces by Joe Louis ที่ออกแบบโดย

สมพิศ ยังเขียวสด หนึ่งในลูกสาวของครูสาคร

ที่รับหน้าที่ดูแลเรื่องสุนทรียะ การทำาหุ่น รวม

ถึงคอสตูมของหุ่น หลังจากรังสรรค์เสื้อผ้าให้

หุ่นมานาน เธอจึงได้ไอเดียว่าถ้าเสื้อผ้าสวยๆ

เหล่านี้ได้มาอยู่บนตัวคนบ้างคงจะดีไม่น้อย

สมพิศที่เรียนจบด้านศิลปะมาจึงเริ่มศึกษา

เรื่องแฟชั่นอย่างจริงจัง “เป็นอีกก้าวหนึ่งของ

โจหลุยส์ก็ได้ เพราะเราใช้เทคนิคการทำาชุดให้

หุ่นมาประยุกต์ จริงๆ แล้วก็ไม่ได้มีความรู้ด้าน

แฟชั่น ก็ลองเก็บประสบการณ์อยู่สองปีแล้วก็

ลองทำาไปเรื่อยๆ ค่ะ ลูกค้าคนแรกๆ ก็พี่ชายนี่

ล่ะค่ะ” สมพิศกล่าวยิ้มๆ “เรามองว่าแบบนี้ก็

เป็นการอนุรักษ์อย่างหนึ่ง เป็นงานศิลปะที่จับ

ต้องได้ และยิ่งเก่าก็ยิ่งมีคุณค่าค่ะ”

แม้จะยอมรับว่าการทำางานศิลปะใน

เมืองไทยไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ทั้งสามก็ยังยืนยัน

ว่าถึงอย่างไร โจหลุยส์ก็ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าต่อ

นอกจากโครงการโรงละครที่จะเปิดในปีหน้า

แล้ว คณะโจหลุยส์ยังมองหาการร่วมมือกับโรง

ละครต่างๆ เพื่อจัดแสดงให้นักศึกษาชม อีกทั้ง

ยังเตรียมเปิดคลาสสอนเชิดหุ่นละครเล็กให้กับ

เด็กๆ ที่สนใจด้วย


drew close he wondered what to do, since no

one knew how to use the puppets. Once they

received funding from the TAT, he gathered all

nine children and grandchildren to help him

prepare a show. The first show attracted no

watchers, since they were unskilled. Around the

second or third show, our father told us that we

should try a different tactic. We should try do

it the way we dance the Ramayana, as all of us

already knew the Khon dance. So we danced

while puppeting, which brought the puppets

to life. Later on, the audience seemed more

interested in what was happening backstage, so

we decided to do the puppeting right in front.”

After Krue Sakorn became a national

artist, the open-air Joe Louis Puppet Theatre was

created in 1996. “It was originally in Nonthaburi,

but then moved to Suan Lum. We stayed there

until Suan Lum closed. These past five years

since Suan Lum was closed, we have not had a

permanent place, but we perform on special

occasions. Recently we perform in a restaurant

at Asiatique. We hope to open a mini theatre

there next year, which will seat 80 people.”

Despite their commitment to preserving

this ancient art and national treasure, the Joe

Louis troupe which is now in the care of the

founder’s children, will not let itself become

outdated. Using the beautiful dance techniques

and elaborate puppets, new modern visual

effects are used to build audience excitement,

“In our most recent show of the Garuda story,

we used holograms to add visual effects.Our

standards are high because we want to please our

audience. The puppets have to be maintained

perfectly, the dance must be beautiful and the

techniques unique. We try to always find new

techniques. Aside from holograms, we are

also using slow motion, which we see in the film

industry. This helps the show appeal to younger

audiences. It awakens their hearts to Thai culture,”

says Surin Yang-keawsot.

In addition to technical adjustments to

the show, Today Joe Louis also has a clothing

brand titled ‘Some Pieces by Joe Louis’ designed

by none other than Somphit Yang-keawsot,

one of his daughters. As she originally worked

on the puppet’s costumes, the idea to translate

the clothes to people was an easy one. After

previously studying art, she now turned her

interest to fashion. “It’s another step for Joe

Louis, since we use the techniques learned in

making the puppets. Actually I don’t have that

much knowledge in fashion, but I learned from

experience over two years and tried to apply

it this work. My first customers were my older

brothers,” she smiles, “We believe our work is

that of conservation. Art is tangible and the

older it gets, the more valuable.”

Despite acknowledging that working in

Thailand’s art industry is a difficult undertaking,

all three siblings confirmed that they are

determined to move the Joe Louis theatre

forward. In addition to the new theatre that

will open next year, the Joe Louis puppet

troupe is also looking to do joint shows at other

theatres, and to allow students an opportunity

to learn puppeteering.

The legacy of Sakorn

Yang-keawsot, founder

of Joe Louis Puppet

Theatre, lives on under

the management of

his children.


T A S T E

LUNCH BOX CULTURE: Love-filled lunches are slowly disappearing from Thai life.

WORDS: PATCHARIN TANGCHAISIN

052

ENGLISH TRANSLATION: TANYA SRITANYALUCKSANA


วัฒนธรรม

053

ข้าวกล่อง

วัฒนธรรมข้าวกล่อง

ทั้งในส่วนของวัฒนธรรม

ปิ่นโตของไทยเอง ถือเป็น

วัฒนธรรมร่วมที่มีให้เห็น

ในหลายชาติ

อาหารอุ่นใจที่เริ่มจางหายไปจากสังคมไทย

วันนี้หากใครหิ้วกล่องข้าว

มาที่ทำางาน คนรอบข้างก็

มักจะประหลาดใจปนชื่นชม

อาจเพราะมองว่าการจะ

ทำาอาหารมากินเองต้องอาศัยความอุตสาหะ

อยู่มากพอควร ไหนจะต้องลุกจากเตียงเร็วกว่า

ปกติ ต้องมีเวลาไปจ่ายตลาด ตามด้วยภาระ

หอบหิ้วกล่องอาหารมาที่ออฟฟิศ เก็บล้าง

ให้สะอาดก่อนนำากลับบ้านอีก คงเป็นเพราะ

สมัยนี้ หันไปทางไหนก็มีอาหารสำาเร็จรูปให้

ซื้อหาอยู่ทุกหนแห่ง แถมราคาก็แสนถูก น้อยคน

นักจะเลือกถือกล่องข้าวหรือหิ้วปิ่นโตไปทำางาน

แต่หากลองนึกย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อน

เหตุการณ์เช่นนี้คงดูไม่แปลกหรือน่าตื่นใจ

เท่าไรนัก

ในสมัยที่ถุงพลาสติกยังไม่แพร่หลายใน

เมืองไทย เด็กวัยเรียนหรือหนุ่มสาววัยทำางาน

ก็ล้วนหิ้วปิ่นโตจากบ้านไปเป็นอาหารกลางวัน

กันทั้งนั้น ปิ่นโตทั่วไปมักมี 3-4 ชั้น ซ้อนกัน

แนวตั้งในหูหิ้วยาว ชั้นล่างมีขนาดใหญ่สุดไว้บรรจุ

ข้าวสวย ส่วนชั้นอื่นๆ ไว้ใส่กับข้าวและขนม

ลักษณนามเรียกเป็น เถา นอกจากนี้ ภาชนะ

บรรจุข้าวกลางวันอีกชนิดที่ถือเป็นภูมิปัญญาสุด

ฉลาดของคนไทยก็คือ กระติ๊บข้าวเหนียว ที่มี

เชือกร้อยไว้สำาหรับสะพายติดตัวไปเข้าสวนทำาไร่

ตัวกระติ๊บสานด้วยไม้ไผ่หลายชั้น ถูกออกแบบ

มาเพื่อช่วยกักเก็บความร้อนและความชื้นไว้

อย่างพอเหมาะ เมื่อถึงมื้อเที่ยงข้าวเหนียวร้อน

ระอุก็จะเหนียวนุ่มอุ่นกำาลังดี จกแล้วไม่ลวกมือ

หรือไม่ชื้นแฉะเกินไป แถมยังให้กลิ่นหอม

อร่อยกว่าที่บรรจุในถุงพลาสติกหรือกระติก

พลาสติกเป็นไหนๆ ด้วย

วัฒนธรรมอาหารใส่กล่องยังพบเห็นได้

ในหลายประเทศ เช่นในประเทศอินเดีย ทุกวัน

นี้ภรรยาหรือแม่ก็ยังต้องเตรียมมื้อกลางวันใส่

ปิ่นโต (ดับบาลาวา) ให้สามีหรือลูก แถมยังมี


T A S T E 054

ธุรกิจรับส่งปิ่นโตจากบ้านให้ถึงออฟฟิศทันเวลา

อาหารกลางวัน และรอรับปิ่นโตเปล่าส่งกลับสู่

บ้านอีกด้วย ซึ่งเรื่องราวความสำาคัญเกี่ยวกับ

ปิ่นโตอินเดียนี้สามารถหาชมเพิ่มเติมได้ในรูปแบบ

สนุกๆ จากภาพยนตร์เรื่อง The Lunchbox

(2013) ส่วนทางฟากประเทศญี่ปุ่นก็มีเบนโตะ

หรือกล่องข้าวแบบไม่มีชั้น ห่อด้วยผ้าฟุโรชิกิผูก

เป็นหูหิ้วอย่างสวยงาม อาหารภายในเบนโตะก็

ถูกตกแต่งให้ดูน่ารักราวกับงานศิลปะ ส่วนผสม

มักประกอบด้วยข้าว ½ ส่วน เนื้อสัตว์ ⅓ ส่วน

ของครึ่งที่เหลือ และผักหลากสี 2 /3 ส่วนของครึ่ง

ที่เหลือ ทั้งหมดรวมกันจึงได้โภชนาการสมดุล

ครบครัน นอกจากมื้อกลางวันที่ทำางานหรือ

ที่โรงเรียนแล้ว คนญี่ปุ่นยังนิยมถือเบนโตะ

ไปกินเมื่อต้องเดินทางบนรถไฟ หรือเพื่อไปชม

ดอกไม้ในสวนอีกด้วย

หลังจากนี้ อยากให้คุณลองมองข้าวกล่อง

ในมุมใหม่ กล่องข้าวใบเล็กๆ อาจทำาให้มื้อ-

กลางวันธรรมดาๆ ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ช่วย

ประหยัดค่าใช้จ่าย หมดคำาถามยามเที่ยงที่ไม่รู้

จะไปกินอะไรดี แถมข้าวกล่องจากครัวที่บ้านนี้

ก็ยังช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าอาหารกลางวันมื้อนี้

จะปลอดภัยไร้สารอันตรายเจือปน อยากจะเน้น

สุขภาพหรือรสชาติแนวไหนก็ใส่ได้ตามชอบ

เพียงแค่ลองเข้าครัวลงมือเตรียมข้าวกล่องไว้

สำาหรับมื้อเที่ยงครั้งหน้า ปลดปล่อยจินตนาการ

และความคิดสร้างสรรค์ให้โลดแล่น การทำา-

อาหารเองก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายและสนุก แม้

เมนูสำาเร็จอาจรสไม่เด็ดเท่าร้านดัง แต่รับรอง

ว่าความสุขเปี่ยมล้นในทุกคำาแน่นอน

¢ŒÍá¹Ð¹íÒÊíÒËÃѺÁ×ÍãËÁ‹ËÑ´·íÒ

¢ŒÒǡŋͧ

• อาหารเหลือจากมื้อก่อนหน้านำามาพลิกแพลง

เป็นเมนูใหม่ได้

• เลือกภาชนะที่น่าเตะตา เช่น ทำาสลัดใส่ในโหล

แก้วใส เทน้ำาสลัดลงไป เขย่าให้เข้ากัน แล้วใช้

ส้อมจิ้มกิน

º• แยกบรรจุอาหารที่จะเปียกแฉะจนหมดอร่อย

ออกจากกัน เช่น เส้นกับซุป เครื่องยำากับน้ำายำา

• หากที่ทำางานไม่มีไมโครเวฟ ควรเตรียมเมนู

ที่กินอุณหภูมิธรรมดาหรือเย็นก็อร่อย เช่น

ส้มตำา ข้าวปั้น แซนด์วิช

• หากที่ทำางานมีไมโครเวฟ ควรเตรียมภาชนะ

ชนิดเข้าไมโครเวฟได้ไว้ให้พร้อม และที่สำาคัญคือ

ห้ามลืมอุปกรณ์การกิน


055

Lunch boxes

can come in

many shapes

and forms.

owadays, bringing lunch to work will

often prompt a mix of surprise and

admiration from colleagues. After

all, homemade lunches require quite some

effort–an early rise, time to go to the market,

along with the hassle of carrying the lunch

box to the office and cleaning it up afterwards.

With ready-made food available everywhere

at reasonable prices, few have the incentive

to bring a lunch box or pinto to work. But

many decades ago, lunch boxes were not a

rare sight at all.

Back in the days when plastic bags

were not as prevalent in Thailand, it was

common to see school children and office

workers carrying a pinto in for lunch. The

typical pinto has 3-4 tiers stacked upright

inside a long handle. The bottommost tier is

the largest to contain rice, while the other

tiers are for the main dish and dessert.

Another common container was the kratip,

an ingenious Thai folk invention for holding

sticky rice. The kratip is made with multiple

layers of woven bamboo with a string strung

through for easy carrying to the fields. It was

designed to keep the warmth and moistness

of the food at the right levels. When noon

comes around, the hot sticky rice will still

be as soft and sticky as it was newly cooked.

The rice will not stick on your fingers or feel

too wet. The bamboo also gives the rice a

more pleasant scent than when wrapped or

boxed in plastic.

For many countries, lunch boxes continue

to play a vibrant role in modern culture. In

India, the wife or mother still prepares lunch

in a dabbawala for the husband or children.

There are also dabbawala delivery services from

home to the office that also waits to take the

empty dabbawala back home for you as well.

The significance of the dabbawala in Indian

culture can be seen in the fun-loving film, The

Lunchbox (2013). In Japan, there is the bento,

a one-tier lunch box wrapped in beautiful

furoshiki cloth for easy-carrying. The food inside

the bento is often cute and crafty like a piece

of art. Half of the bento is filled with rice, while

one third of the other half with meat and the

remaining with colourful vegetables, making a

very balanced meal. Other than taking a bento

to work or school, the Japanese also like to take

their bento with them on train trips or walks in

the park.

After today, dust off that lunch box

tucked away in the cupboard. The little lunch

box will make normal lunch more interesting,

help to save money and end the all too common

problem of not knowing what to have for

lunch. A homemade lunch will also ensure that

your lunch will be safe and chemical-free. Your

lunch can be as healthy as you want and taste

just how you like it. Give yourself some time in

the kitchen and get hands on with your next

meal. Let your imagination and creativity fly

free. Making your own lunch can be easy and

fun. Even though the taste might be far from

that of top restaurants, every bite is guaranteed

to be just as satisfying, if not more.

Tips for Beginners

• Leftovers from the previous meal can be

adapted into a new dish.

• Choose an attractive container for your

food. For example, you can use a clear glass

jar for salad, pour the dressing in, shake it

up, and jump right in with a fork!

• Separate the wet and dry food, such as

the noodles from the soup and the salad

from the dressing.

• If your office does not have a microwave,

prepare a meal that would taste just as

good at room temperature or refrigerated,

such as papaya salad, rice balls, or

sandwiches.

• If there is a microwave in your office, be

sure to have a microwave-safe container at

hand. And don’t forget to bring utensils!


D E S I G N WORDS: CHIDSUPANG CHAIWIROJ PHOTOGRAPHY: VINAI DITHAJOHN 056

Meet Emsophian Benjametha and learn the origin and

philosophy behind his ceramic works of art.


057

เบญจเมธา

พูดคุยกับเอ็มโซเฟียน เบญจเมธา ถึงต้นกาเนิดแรงบันดาลใจ

และปรัชญาที่แฝงอยู่ในงานทุกชิ้น

​ล่าวได้ว่าในวงการออกแบบไทย​ชื่อของ​‘เอ็มโซเฟียน​เบญจเมธา’​

ไม่ใช่ชื่อใหม่​หลายคนรู้จักเขาผ่านผลงานในการปลุกปั้นแบรนด์ ​

‘เบญจเมธา’​ที่โดดเด่นในด้านงานเซรามิกที่สะท้อนถึงปรัชญา

มุสลิมและวิถีชีวิตของชาวบ้านในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้​

และหลังจากพบเจอกับเอ็มโซเฟียนตามงานแฟร์ต่างๆ​อยู่หลายครั้ง​ในที่สุด​

เมื่อไม่นานมานี้​เราก็ได้มีโอกาสไปเยือนโรงงานเซรามิกของเขาที่อำาเภอ

ปานาเระ​จังหวัดปัตตานี

​ไม่ถึงชั่วโมงจากตัวจังหวัดนราธิวาส​เราก็ได้มายืนอยู่หน้าโรงงาน

เบญจเมธา​เซรามิก​ที่ตั้งอยู่ติดกับทุ่งนาเขียวขจี ​ใกล้ๆ​กับศาลาแบบโมเดิร์น

ที่ออกแบบให้เป็นสไตล์เปิดกว้างนั้นเป็นที่ตั้งของ​‘เดินดิน​ลิตเติ้ลฟาร์ม’​

ที่อยู่ของเจ้าแพะไอดินและลูกๆ​ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรเจ็กต์ล่าสุดของเขาเอง​

สโลแกน​‘มาจากดิน​อยู่กับดิน​กลับสู่ดิน’​ของแบรนด์ดูจะสะท้อนก้อง

กว่าที่เคย​

​“มาจากดิน​อยู่กับดิน​กลับสู่ดิน​พูดถึงปรัชญามุสลิมอยู่แล้ว​และ

ในขณะเดียวกันก็พูดถึงสัจธรรมสากลด้วย​คนที่เชื่อในพระเจ้าองค์เดียว

จะรู้ว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาจากดิน​วิถีชีวิตของเราก็ผูกพันกับดิน​ทั้งปลูกพืช​

เลี้ยงสัตว์​และวันหนึ่งเราก็ต้องกลับสู่ดิน​ไม่ว่าจะศาสนาใดครับ”​เอ็มโซเฟียน

กล่าว​“และอีกมุมหนึ่งคือการกลับสู่รากเหง้า​ผมว่าเราอาจจะต้องสอน

เด็กใหม่​ให้เขารู้ว่าเราต้องกลับบ้าน​บ้านเราขาดอะไร​ต้องเติมเต็มอะไรบ้าง​

ต้องค้นหาสิ่งที่ชอบถนัดและกลับมาบ้านมาถ่ายทอดความรู้พัฒนาชุมชน

ของตนเอง​ผมพยายามปลูกฝังความคิดนี้​อยากให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ครับ”​

เอ็มโซเฟียนกล่าวว่าเขาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ผ่านประสบการณ์ที่เดินทางไกลบ้าน​

หลังจากจบปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรม​แล้วไปศึกษาต่อด้านศิลปะที่​

L’École​des​Beaux​Arts​de​Versailles​และด้านออกแบบเฟอร์นิเจอร์

ที่​L’École​Nationale​Supérieure​des​Arts-Décoratifs​de​Paris​ที่

ประเทศฝรั่งเศส​ก่อนที่จะกลับมาเป็นดีไซเนอร์อยู่ที่บริษัท​Planet​2001​

ที่กรุงเทพฯ​อยู่สองปี​“รู้สึกอึดอัดกับชุมชนเมือง​ไม่ใช่ที่ของเรา​และมี

หลายๆ​อย่างที่เราไม่เข้าใจ​ก็เลยอยากกลับบ้าน​พอกลับมาแล้วเลย

สนใจศึกษาวิถีของชุมชนเรา​รวมถึงศึกษาเรื่องสัจธรรมเรื่องคำาตอบหลัง

ความตายมากยิ่งขึ้นด้วย”​​

he name Emsophian Benjametha is not new in Thailand’s

design scene. Many people will recognise his work under

the brand ‘Benjametha’, known for outstanding ceramics

that reflect the philosophy and lifestyle of Muslims living in the

three southernmost provinces of Thailand. After having seen

Emsophian’s work in several shows, we had the opportunity to

visit him at his workshop in Panare district, Pattani province.

Less than an hour away from the city of Narathiwat,

we stood before the Benjametha ceramic factory, which was

located next to a lush green field. Nearby was a modern sala

designed with an open style that served as the site of ‘Dern Din

Little Farm’ the home of ‘I-din’ the goat and kids. This is one of

Benjametha’s projects which is based on the slogan, ‘from the

earth we come and back to the earth we go’, a slogan that seems

to echo truer than ever.

“You come from earth, live upon earth and will return to

earth. This is Muslim philosophy, but it is also a universal truth.

Many religions that believe in a single God believe that humans

were created from earth or clay. Our livelihood revolved around

the soil, from farming to raising animals and of course, one day

we must return to the soil, whether we are religious or not,” says

Emsophian Benjametha, “The other thing we must do is to return

to our roots. We have to re-teach our children to go back home,

see if their communities require anything and fill those voids with

their acquired knowledge. This is the idea I try to instill, to make

this a place of learning.” Emsophian tells us that he learned these

things after travelling far from home, studying Architecture

at L’École des Beaux Arts de Versailles and Furniture Design

at L’École Nationale Supérieure des Arts-Décoratifs de Paris in

France, before returning as a designer at Planet 2001 in Bangkok

for two years, “I was uncomfortable with the city, it wasn’t my

place and there were so many things I didn’t understand. So I

returned home and studied the evolution of our community. I

also looked into religion (to understand life and death) more.”

Emsophian began to study Islam seriously to answer the

many questions which bothered him since childhood, “Once I

went back to my roots, I had even more questions. Why are we

born as Buddhist, Christians or Muslims and follow our parents’


D E S I G N 058

​เอ็มโซเฟียนกล่าวว่าเขาเริ่มศึกษาเรื่องศาสนาอิสลามอย่างจริงจัง

จากคำาถามมากมายที่มีอยู่​แต่ยังไม่พบคำาตอบในวัยเด็ก​“พอมาศึกษา

รากเหง้าตัวเองแล้วต้องพบกับคำาถามมากมาย​ทำาไมเราเกิดมาเป็นพุทธ

คริสต์​มุสลิมตามพ่อแม่​มันต้องมีอะไรที่ต้องค้นหาสัจธรรมที่แท้จริงด้วย

ปัญญาของตัวเอง​ตายแล้วไปไหน​นรกสวรรค์ใครเป็นผู้สร้าง​ทำาไมมนุษย์

ต้องใส่เครื่องนุ่งห่มปกปิดมิดชิด​และในเมื่อสิ่งของต่างๆ​ถูกสร้างด้วย

มนุษย์​ทุกอย่างมันยังมีคู่มือ​แล้วมนุษย์เองไม่มีคู่มือใช้ชีวิตและเส้นทาง

ที่ต้องเดินต่อไปกระนั้นหรือ​เป็นไปได้หรือที่ผู้สร้างเราจะไม่แจ้งคู่มือ​และ

เป็นไปได้อย่างไรที่มนุษย์ต้องเขียนคู่มือตามอารมณ์ตัวเอง​เพื่อเข้าใจตัวเอง​

แล้วพอมองออกไป​สิ่งต่างๆ​มันมีแพตเทิร์นบางอย่างที่คล้ายกัน​ทำาให้

เราใคร่ครวญว่าชีวิตต้องดำารงอยู่ไม่สิ้นสุดแต่ไม่วนกลับมาที่เดิม​อย่าง

ลายก้นหอยบนนิ้ว​หรือต้นไม้ที่พันเป็นเกลียวเหมือนก้นหอย​จวบจน

กาแล็กซี่กว้างใหญ่​มันจะบังเอิญขนาดนั้นเชียวหรือ​ทุกอย่างบนโลกมันดู

ลงตัวมาก​โลกอยู่ห่างจากดวงจันทร์พอเหมาะจนอยู่ในสภาพสมดุล​เกิด

แรงดึงดูดที่ไม่ทำาให้สรรพสิ่งล่องลอยไปมา​ดวงอาทิตย์ต้องอยู่ห่างพอดี

จนไม่ทำาให้ทุกอย่างมอดไหม้ไปหมด​เป็นแหล่งพลังงานกำาเนิดชีวิตใหม่ๆ​

ตลอดเวลา​ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์สับเปลี่ยนหน้าที่กันอย่างลงตัว​สำาหรับ

ผมถ้าทั้งหมดนี้มาจากความบังเอิญ​ธรรมชาติมันดูไม่เมกเซนส์​มันเป็น

เอกภาพบางอย่าง​เป็นสภาวะที่ออกแบบมาโดยผู้สร้าง​และจำาเป็นไหม

ที่ผู้สร้างต้องเหมือนกับผู้ถูกสร้าง​พระเจ้าสร้างมนุษย์มาให้ใช้ปัญญา​ให้

คิดหาคำาตอบ​พอเข้าใจแล้วรู้สึกดีมากครับ​ใจรู้สึกสงบ​ปลอดภัยไร้กังวล

ในโลกหน้าถัดไป​สิ่งที่ต้องทำาคือสะสมเสบียงความดี​ทดแทนความชั่วที่

ทำาไป​ไม่มีใครจะสามารถรับผิดชอบผลกรรมที่ทำาแทนกันได้​เพราะตาชั่ง

วัดของใครของมัน​เราไม่กินหมู​ไม่ได้หมายความว่าเรากลัวหมูนะ”​เขา

กล่าวพลางหัวเราะอย่างอารมณ์ดี​“มุสลิมไม่กินหมูเพราะเราเชื่อฟังที่

ผู้สร้างตรัสกำาชับไว้ในอัลกุรอาน​ยกตัวอย่าง​มีพี่ชาวสวนที่เราสนิทรักกัน​

และนำาผลไม้มาให้เราทานหลายชนิด​แต่เน้นย้ำาว่าอย่ากินผลนี้นะ​เราจะ

เข้าใจทันทีว่ามันไม่ดีกับเราแน่​เพราะเขาปลูกมากับมือ​มันคือความเชื่อใจ

และศรัทธา”

นอกจากจะทำาให้เขาสนใจศึกษาเพื่อให้เข้าใจศาสนาอิสลาม

มากยิ่งขึ้นแล้ว​แบรนด์เบญจเมธายังช่วยให้เขาผูกพันกับวิถีชีวิตของท้องถิ่น

มากยิ่งขึ้นด้วย​“ชื่อแบรนด์เบญจเมธามาจากนามสกุลของเรา​เพราะผม

เชื่อว่าครอบครัวเป็นแหล่งขับเคลื่อนที่สำ าคัญที่สุด​ในฐานะนักออกแบบ​ถ้า

เก้าอี้หนึ่งตัว​ได้รับรางวัล​มีคนชื่นชมในการออกแบบ​แต่ไม่ได้ให้ประโยชน์

กับครอบครัวกับชุมชนก็ไม่มีความหมายเลย​นอกจากตอบแทนครอบครัว

แล้ว​การตอบแทนชุมชนก็สำาคัญเช่นกัน​เราก็อยากจะทำาอะไรให้พื้นที่

ด้วยการฟื้นฟูสิ่งที่มีอยู่​ไปพร้อมๆ​กับสร้างภูมิปัญญาใหม่ๆ​โดยไม่

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเดิม​จะบอกว่าสไตล์เบญจเมธาก็คงไม่ใช่​เพราะมัน

เป็นวิถีที่มีอยู่แล้ว​เราแค่นำาความรู้เรื่องการออกแบบมาเสริม​นอกจาก

เซรามิกแล้ว​เรายังมีงานลูกข่างที่สะท้อนถึงวิถีชุมชนได้อย่างดี​และอีก

หนึ่งในหัตถศิลป์สำาคัญของสามจังหวัดคือการทำากรงนก​เราจึงดีไซน์ด้าม

จับโถไม้​ที่ได้ไอเดียจากยอดกรงนก​ซึ่งพอมาผสมกับเซรามิกก็ลงตัว​

งานนี้สะท้อนถึงความคิดที่ว่าแม้วิถีจะต่างกันก็ยังมีแกนกลาง​จุดศูนย์กลาง

เดียวกัน​ความเชื่อต่างกัน​แต่ถ้าพยายามมองหาจุดที่อยู่ร่วมกันได้ใน

พหุสังคม​ทุกอย่างก็ลงตัว”​เอ็มโซเฟียนอธิบาย​“นอกจากนี้ยังสะท้อนถึง

คาแร็กเตอร์ของแบรนด์​ซึ่งก็คือ​‘ธรรมชาติ’​และ​‘สันติสุข’​ด้วย​เรา

อยากจะนำาเสนอว่าวิถีที่ประณีตเช่นนี้จะมาจากวิถีแห่งความรุนแรงได้

อย่างไร​วิถีของสามจังหวัดเป็นวิถีที่ยังคงสันติสุขเสมอ​คนภายนอกอาจจะ

มองไม่เห็น​แต่คนภายในสัมผัสได้​ผมว่านี่คือพลังที่ดีที่สุดในการป่าว-

ประกาศว่าที่นี่สันติ​ลองมาสัมผัส​ลองมาดื่มน้ำาชาด้วยกัน​คุณจะสัมผัส

ได้ว่ารอยยิ้มของคนที่นี่เป็นรอยยิ้มที่ยังมีความหวังครับ​แม้จะมีอะไรมา

บดบัง​แต่ขอให้เชื่อว่าแสงสว่างและความดีงามจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีความ

มืดมิดมาปกคลุมก่อน​แล้ววันหนึ่งเมื่อมีแสงสว่างลอดออกมา​คุณจะเห็น

ค่าของมัน​และจะรักษามันไว้อย่างดี”​


059

Benjametha’s

workshop is based

on the principal of

nature and peace.

religion? There must be a way to find the truth. Where do we

go when we die? Is there a heaven or hell? Why must we wear

clothing to cover our bodies? Why is it that all things humans

create come with a manual? How then could it be possible that

our Creator did not give us a manual to guide us through life? Is

it possible that humans need to write our own manual to guide

our emotional selves? When we look out beyond ourselves, we

find similar patterns everywhere, like the swirl pattern of our

fingerprint which is similar to a tree’s rings or the vast spiral of

the galaxy. Could it be a coincidence? Everything fits so perfectly.

“The world is just the right distance from the moon,

allowing gravity to prevent things from drifting away. At this

place the sun nourishes us and provides energy instead of

burning us. The moon and sun interchange functions perfectly.

For me, it doesn’t make sense that this is just a coincidence. It

must have been designed by a creator, and perhaps this creator

made it so that man could understand all of these things. Once

I found this answer I felt at peace. My heart was calm and I was

ready to move on. We just have to remember to do more good

and avoid evil, no one can take the punishment of your sins for

you because the scale which measures our deeds are based solely

on ourselves. Just because we don’t eat pork doesn’t mean we

are afraid of it,” he says in good humour, “Muslims don’t eat pork

because we obey our creator’s words in the Quran. For example,

say you had an older gardener friend who you loved, and since

you can remember they would bring you fruits to eat in large

quantities and varieties. If that person said to particularly not eat

one type, you would immediately understand that it wouldn’t be

good for you. He planted everything with his hands, so you must

trust and have faith.”

In addition to helping him seek better understanding of

Islam, designing ‘Benjametha’ has also helped Emsophian bond

with his community’s way of life. “The brand’s name is from my

surname because I believe family is the most significant driving

force. As a designer, if a chair of mine wins an award, and many

people admire the design but it doesn’t provide any benefit

to the family or community, then it has no meaning at all. We

wanted to revitalise the community and create new places of

knowledge without changing the people’s way of life. To say we

are teaching them the ‘Benjametha’ style wouldn’t be correct,

since this type of ceramic has always existed in the community,

but we help develop design knowledge. Aside from ceramics, we

also make wooden spinning tops.

“Craftsmen of the three southernmost provinces are also

known for making bird cages, so we designed wooden bowls

whose handles resembled the crown of these cages. With mixed

ceramic work, we show that we all have the same core although

we use different techniques. Even when we are different we can

find ways to live together,” Emsophian explains, “In addition,

this reflects the brand’s character of ‘peace’ and ‘nature’. We

want to focus on the fact that even in this area of violence, we

are choosing the path of peace. Outsiders may not see it, but

locals know this is the best path to peace. Come and experience

it for yourself, have a cup of tea and you’ll see that a person’s

smile here is completely genuine. It’s a smile that still holds hope

and believes that light and goodness will happen even through

darkness. One day, when the light comes through, we’ll see the

value of it and know to appreciate it.”


L E I S U R E WORDS: MALATI S. PHOTOGRAPHY: EKAPHOP DUANGKHAM 060

ด่านนอก

DANNOK: Visit the Asian Cultural Village, a mega project that is revitalising the Dannok area.

แวะเที่ยว AsiAn CulturAl VillAge โครงการระดับ

เมกะโปรเจ็กต์ที่ทาให้ด่านนอกฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง


061

รั้งที่ไปหาดใหญ่เมื่อปีที่แล้ว คนท้องถิ่นกระซิบบอกเราว่าหากมี

โอกาสได้มาคราวหน้า ลองเลยไปเที่ยวที่ด่านนอกที่อำาเภอ

สะเดาดูสิ ได้ข่าวว่ากำาลังมีโครงการใหญ่เกิดขึ้น เมื่อสบโอกาส

ได้ลงไปหาดใหญ่คราวล่าสุด เราจึงมุ่งหน้าไปที่ด่านนอก สุด

เขตชายแดนประเทศไทย-มาเลเซียเพื่อพิสูจน์ว่าโครงการ Asian Cultural

Village ที่ว่านั้นจะยิ่งใหญ่สมคำาร่ำาลือหรือไม่ ซึ่งพอได้มาเห็นกับตาแล้ว

ต้องบอกว่าไม่ผิดหวังจริงๆ

กล่าวได้ว่า Asian Cultural Village นี้เองคือปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้

พื้นที่บริเวณด่านนอกของอำาเภอสะเดานี้เจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด

เพราะทุกๆ วัน นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียได้หลั่งไหลผ่านด่านกันเข้ามา

เพื่อมายังจุดหมายแห่งนี้ ส่งผลให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเฟื่องฟูและเกิดการ-

ต่อยอดทางธุรกิจมากมาย ร้านอาหารและโรงแรมขนาดเล็กมีให้เห็นมาก

ยิ่งขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ทำาให้ด่านนอกดูเปลี่ยนไปจากเดิม

มากทีเดียว

หลังจากเช็คอินที่โรงแรมแกรนด์ โอลิเวอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือโรงแรม

ของเอ็มบีไอ กรุ๊ป เจ้าของโครงการ Asian Cultural Village แล้ว เราแวะ

ไปสักการะท้าวมหาพรหมและพระพิฆเนศเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่

จะมุ่งหน้าสู่โครงการที่อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่นาที เพื่อให้นักท่องเที่ยว

สามารถใช้เวลาที่โครงการได้เต็มที่ เอ็มบีไอกรุ๊ปจึงได้สร้างโรงแรมถึง 8

แห่งใกล้ๆ โครงการไว้คอยบริการผู้มาเยือน โดยโรงแรมแต่ละแห่งก็จะมี

คาแร็กเตอร์และราคาแตกต่างกันออกไป ใครที่ชอบสไตล์หรูหราก็อาจ

เลือกพักที่แกรนด์ โอลิเวอร์หรือเอ็มบีไอ รีสอร์ต แต่ถ้าวัยรุ่นหน่อยก็อาจ

เลือกพักที่ Container Stay ส่วนครอบครัวที่ขับรถมาและต้องการความ

เป็นส่วนตัวก็อาจเลือก VJ Villa ที่อยู่ในรูปแบบบ้านพักแทน

โครงการ Asian Cultural Village นำาเสนอโลกแห่งจินตนาการ

และความมหัศจรรย์ของเอเชียผ่านโซนทั้งหมด 18 โซน เราเริ่มสำารวจ

โครงการกันที่สวนไดโนเสาร์ ที่ชวนให้นึกถึงจูราสสิก ปาร์คขนาดย่อม

เพราะไดโนเสาร์กว่า 30 สายพันธุ์ตามจุดต่างๆ สามารถขยับได้เมื่อมีคน

เดินผ่าน และแม้หลายๆ สายพันธุ์จะเป็นพันธุ์กินเนื้อ แต่เมื่อขยับทักทาย

ก็ดูเป็นมิตรขึ้นไม่น้อย ใกล้ๆ กับโซนไดโนเสาร์นั้นเป็นโซน Animals World

ที่รวบรวมสัตว์พันธุ์ต่างๆ ทั้งแพะ แกะ และอัลปาก้าให้ได้ชมกันอย่างจุใจ

ติดกับโซนนี้เป็นชุมชนของเหล่าชาวเขาหลากชนเผ่าจากภาคเหนือที่ทาง

โครงการเชิญมาอาศัยและจำาหน่ายสินค้ากันที่นี่

แต่ถ้าถามว่าชอบโซนไหนเป็นพิเศษ ต้องบอกว่าโซน ‘เส้นทางสู่

ยุทธจักร’ เพราะเพียงแค่เดินเข้าไปอาณาเขตโซนนี้ก็แทบจะลืมไปแล้ว

ว่าอยู่เมืองไทย ทั้งอาคารบ้านช่อง อาหารการกิน รวมถึงเครื่องแต่งกาย

ของพนักงานนั้นช่วยทำาให้พื้นที่จุดนี้กลายเป็นเมืองจีนขนาดย่อมอย่าง

สมบูรณ์ โดยนอกจากจะเดินถ่ายรูปเล่นแล้ว โซนนี้ก็ยังมีบริการอื่นๆ

ทั้งร้านอาหาร ร้านขนม ร้านนวด รวมถึงร้านเช่าชุดให้แต่งตัวถ่ายภาพ

อย่างสวยงามด้วย นอกจากโซนต่างๆ ที่กล่าวมาทั้งหมด Asian Cultural

Village ยังมีโซนอื่นๆ ที่น่าสนใจและน่าไปถ่ายรูปเช็คอินอีกมากมาย ทั้ง

เมืองคาวบอย สวนแห่งอนาคต รวมถึงสวนแพนด้า ซึ่งเป็นที่ถูกอกถูกใจ

ของเด็กๆ แม้เยี่ยมชมตอนกลางวันจะสนุกอยู่แล้ว แต่แอบกระซิบว่าถ้า

ลองได้ไปตอนกลางคืนแล้วจะได้อารมณ์ไปอีกแบบ เพราะทั้งโครงการจะ

ดูเปล่งประกายขึ้นด้วยแสงไฟหลากสีสัน และที่สำาคัญคือหลายๆ โซนเข้า

ชมได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

เพราะฉะนั้น ไปหาดใหญ่ครั้งหน้า อย่าลืมบรรจุ ‘ด่านนอก’

เข้าไปในโปรแกรมด้วยล่ะ


L E I S U R E 062

Asian Cultural Village ตั้งอยู

ที่อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ดู

ขอมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต mbiv2u.

com/index.php/portfolio/

asian-cultural-village/

Asian Cultural Village is

located at Sadao district,

Songkhla province. For more

information visit mbiv2u.

com/index.php/portfolio/

asian-cultural-village/

นอกจากจะนําเสนอสถานที่

ทองเที่ยวแหงใหมแลว

เอ็มบีไอ กรุป ยังอํานวย

ความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว

ดวยการเตรียมโรงแรม

หลากสไตลใหไดเลือกพักกัน

ตามสะดวก


he last time we came to Hat Yai, a local said that next

time if opportunities provide, we should visit Dannok at

Songkhla’s Sadao district. Something big was going on

there, and that was why on this trip to Hat Yai, two days were

spared for Dannok on the Thai-Malay border. After hearing so

much about the Asian Cultural Village project, we wanted to see

it with our own eyes. The journey did not disappoint.

The Asian Cultural Village contributes vastly to Dannok’s

steeping economic growth. Everyday, travellers from Malaysia

flock into the Kingdom of Thailand to visit the project, resulting

in business expansions and an economic renaissance. Restaurants

and small hotels have started mushrooming to cater the needs of

new groups of travellers, and as a result, Dannok has dramatically

evolved.

After checking in at Grand Oliver Hotel (one of the hotels

of MBI Group, owner of Asian Cultural Village) we started our

trip by paying respect to the gods Brahma and Ganesha before

heading to the Asian Cultural Village located just a few minutes

away. The MBI Group has built 8 hotels to accommodate all

kinds of travellers, allowing them to take time fully exploring

the area. Each hotel has its own character and price range. Those

who prefer a luxury experience might head to Grand Oliver or

MBI Resort, while the younger generation may want to consider

Container Stay, and VJ Villa will suit families that travel by car or

those that need privacy.

Asian Cultural Village presents the magic of Asia through

18 different zones. We started by exploring the Dinosaur Park

with robotic dinosaurs of 30 different species that move when

people walk by. The carnivorous dinosaurs actually looked more

friendly than threatening with their nodding gestures. Close to

the Dinosaur Park is the Animals World featuring various kinds

of animals from goats and sheep to alpacas. Next to this zone

is the hill tribe community where tribesmen from the North are

invited to live and sell their products. But if you ask which is our

favourite, it has to be the Road to Wulin--that made us feel as

if we were in China. Stepping foot into the zone may make you

forget that you’re in Thailand since the atmosphere, the food

and staff’s costumes complete the experience. Other services

are also available, from the Chinese-themed restaurants, cafés,

and massage shops, there is also the chance to rent Chinese

costumes for photo taking. Apart from this, the Asian Cultural

Village is filled with other instagram-worthy highlights, from

Cowboy Town, Future Park, and (a children’s favourite) the Panda

Love Garden. You can visit during day time, but visiting at night

becomes another great experience because the whole area is lit

up with colourful lights.

If you’re looking for a new experience, include Dannok in

your travel plans next time you head to Hat Yai.


T R A V E L

THE GRANDEUR OF HUE: We make our way to Hue in central Vietnam, a small town by

the sea that embodies the last chapter of the Vietnamese monarchy. Today there remains

only the serenity and beauty of the Royal Tombs where fine works of art posthumously

yield great income.

WORDS & PHOTOGRAPHY: SARANYU NK

064

สุสานจักรพรรดิไคดินห์

คือหนึ่งในไฮไลต์ที่

นักท่องเที่ยวมักไม่พลาด

เมื่อมาเยือนเมืองเฮว้

ENGLISH TRANSLATION: THIPPAPAN CHUOSAWASDI


065

เปิดตำนำนแห่ง ‘เฮว้’

เดินทางสู่ประตูแห่งภาคกลาง ‘เฮว้’ เมืองเล็กริมทะเลอันเป็นบทส่งท้ายแห่งความยิ่งใหญ่

ของระบบกษัตริย์เวียดนาม ซึ่งปัจจุบันได้หลงเหลือเพียงความสงบงามของสุสานจักรพรรดิ

ที่รวมไว้ซึ่งสุดยอดงานศิลปะชั้นสูงอันเป็นมรดกหลังความตายที่สร้างรายได้มหาศาล

ารได้หยิบเป้ใบใหญ่แล้วตัดสินใจ

แบ็คแพ็คข้ามประเทศจากมุกดาหาร

สู่เมืองสะหวันนะเขต ประเทศลาว

และไปพบกับปลายทางใหม่ที่เมือง

เฮว้ (Hue) ประเทศเวียดนาม คืออีกอรรถรส

ของชีวิตที่นักเดินทางตัวยงไม่ควรพลาด เพราะ

นอกจากเพื่อนใหม่ในรถบัสไร้แอร์ข้ามประเทศ

ที่พร้อมจะหยิบยื่นขนมพื้นบ้าน น้ำา อาหาร

สำาหรับเติมพลังกันอยู่ไม่ได้ขาดแล้ว การที่ได้

เห็นคนทั้งรถพร้อมใจกันตะโกนบอกโชเฟอร์ให้

หยุด แล้วแยกย้ายกันไปนั่งซุ่มทำาภารกิจส่วนตัว

ในพุ่มไม้เป็นกลุ่มๆ คืออีกรสชาติชีวิตที่ไม่คาดคิด

ว่าจะได้เจอ แต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์กว่าคือความ-

ยิ่งใหญ่ของสุสานจักรพรรดิที่บรรทมอย่างสงบ

อยู่ริมแม่น้ำาหอม รวมทั้งพระราชวังโบราณที่ยัง

คงมีความลับในอดีตกาลซ่อนอยู่

อลังกำรพระรำชวังต้องห้ำม

แม้หากเปรียบเทียบกันแล้ว เฮว้จะไม่ได้โด่งดัง

เท่าฮานอย แต่ที่นี่กลับมีความสำาคัญในฐานะ

เป็นจุดเริ่มต้นและฉากสุดท้ายของราชวงศ์

เหงียน (Nguyen Dynasty) ราชวงศ์สุดท้าย

แห่งเวียดนามที่มีความร่ำารวยทั้งเรื่องเงินทอง

และศิลปะ อันจะเห็นได้จากการสร้างพระราชวัง

โบราณ หรือนครจักรพรรดิไว้อย่างอลังการ

หลังแนวป้อมปราการกลางเมืองขนาดใหญ่ที่

มีความยาวถึง 10 กิโลเมตร และมีบานประตู

ขนาดใหญ่ถึง 10 ประตูเป็นทางผ่านอยู่รอบ

ทิศ อีกทั้งหอธงที่สูงที่สุดในประเทศก็ถูกสร้าง

ขึ้นบนแนวกำาแพงเมืองแห่งนี้ด้วยเช่นกัน รวม

ทั้งพระราชวังต้องห้ามซึ่งถอดแบบมาจาก

พระราชวังต้องห้ามในนครปักกิ่งได้งามไม่

ผิดเพี้ยน


T R A V E L 066

หากพูดถึงเวียดนามแล้ว

เฮว้นับเป็นเมืองที่น่าสนใจ

สำาหรับนักท่องเที่ยว

ที่สนใจประวัติศาสตร์และ

งานสถาปัตยกรรม


067

t’s a route that a travel enthusiast should

never miss. Crossing the border from

Mukdahan to Savannakhet in Laos and

ending at Hue in Vietnam with a rucksack on

your shoulders adds a little spice to life. You

may find yourself making new friends who

are keen to offer you some local snacks, food

and water on a non-air-conditioned bus, and

seeing all the passengers tell the driver to stop

the bus in unity so they can take care of their

business behind the bushes is strangely fun and

unexpected. But what may surprise you more

is the grandiosity of the Royal Tombs that lie

peacefully by the Perfume River with exquisite

palaces that guard past secrets.

ในยามกลางวันนั้นนครจักรพรรดิแห่งนี้

เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมกลุ่มอาคารด้านใน

อย่างไม่หวง ทั้งพิพิธภัณฑ์ราชสำานัก วัดหลวง

และตำาหนักต่างๆ อีกทั้งยังมีการแสดงชั้นสูง

เปิดม่านอยู่ที่โรงละครหลวง แต่พอล่วงเข้ายาม-

อาทิตย์ลับขอบฟ้า สปอตไลต์ของการท่องเที่ยว

กลับสาดมายังหอคอยผ้าปักษา หรือเหลิ่วงู่ฟง

(Lau Ngu Phung) ซึ่งมีการประดับไฟอย่าง

สวยงาม เพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้ตำานานนคร

จักรพรรดิได้กลับสู่ค่ำาคืนแห่งความรุ่งเรือง

อีกครั้ง

ความงามของสุสานจักรพรรดิ

ความยิ่งใหญ่ของสุสานกษัตริย์แห่งราชวงศ์

เหงียนที่ตั้งรวมกลุ่มกันอยู่บริเวณริมแม่น้ำ าหอม

เป็นอีกมนตราที่สะกดให้นักเดินทางทั่วโลกใฝ่ฝัน

จะได้เดินทางเข้ามายังเฮว้ แต่เฮว้จะสวยงาม

ยิ่งกว่าหากได้มีโอกาสนั่งเรือไม้ล่องสู่ความยิ่งใหญ่

ของกลุ่มสุสานจักรพรรดิ ที่ต้องใช้เวลานาน

เป็นวันถึงจะเข้าชมได้หมดทุกสุสาน โดยกษัตริย์

แห่งราชวงศ์เหงียนนั้นมีทั้งหมด 13 พระองค์

แต่มีเพียง 7 พระองค์เท่านั้นที่ได้ฝังร่างยังสุสาน

กษัตริย์แห่งนี้ และแม้กษัตริย์ทั้ง 7 พระองค์

จะทิ้งความตายไว้เป็นมรดก แต่ความตาย

ของพระองค์กลับสร้างรายได้มหาศาลให้การ

ท่องเที่ยวเวียดนามเป็นอย่างมาก เพราะแม้

สุสานแต่ละแห่งจะมีองค์ประกอบที่คล้ายกัน

เช่น การสร้างหอบูชา รูปสลักหินช้าง ม้า และ

เหล่าขุนนาง ทว่าทุกสุสานก็มีความต่างตรงที่

รายละเอียดด้านการออกแบบโครงสร้าง และ

การตกแต่งที่ต่างกันไปตามลักษณะนิสัยและ

รสนิยมของกษัตริย์แต่ละพระองค์ รวมทั้งความ

รุ่งเรืองของเศรษฐกิจและศิลปะในสมัยนั้น

อย่างที่บอกว่าสุสานกษัตริย์นั้นมีมากถึง

7 แห่ง นักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่นักประวัติศาสตร์

จึงมักจะเลือกเที่ยวเฉพาะสุสานขนาดใหญ่ที่มี

เอกลักษณ์เฉพาะ เริ่มจาก สุสานจักรพรรดิตือดิ๊ก

(Tomb of Tu Duc) ซึ่งย่อส่วนของพระราชวัง

มาไว้ริมทะเลสาบ เพราะมีทั้งโรงละครหลวง วัด

และตำาหนักต่างๆ อย่างครบถ้วนรวมทั้งสุสานของ

พระชายา และพระโอรสก็อยู่ในบริเวณเดียวกัน

The Magnificent Forbidden City

Despite being less popular than Hanoi, the

lesser known Hue marks the beginning as well

as the end of the last dynasty of Vietnam, the

Nguyen Dynasty, whose financial wealth and

richness in the arts are visible from the ancient

royal residence that is the Imperial City. The

City is fortified behind massive walls that are

10 kilometres in length, with 10 huge gates in

all directions. On top of the city wall stands the

tallest flagtower of the country while within

the enclosure lies the Forbidden City, which

beautifully replicates the one in Beijing.

The Imperial City, including the

Royal Antiquities Museum, as well as royal

temples and palaces, is fully open to the

public during the day. There are also cultural

performances to see at the Royal Theatre.

After sunset the spotlight turns instead to

shine on Lau Ngu Phung or the Five Phoenix

Pavilion. It is impressively illuminated,

breathing new life into the Imperial City.

The Exquisite Royal Tombs

Stood in proximity to one another along the

Perfume River, the majestic Royal Tombs of

the Nguyen Dynasty have charmed travellers

from all over the world into visiting Hue. The

town looks even more beautiful when you

take a boat ride through each one of the

tombs. However, given the size, it takes days

before you can witness the greatness of them

all. While the Nguyen Dynasty has thirteen

emperors, only seven are buried in these Royal

Tombs. With the tombs being left behind

as parting gifts after their death, they are

endowments that have generated substantial

revenue for Vietnam’s tourist industry.

Although each tomb shares similar

features like temples for worship, statues of

elephants, horses, and civil service mandarins,

the designs and decoration details are

different depending on the emperor’s taste

and economic and cultural conditions. With

the seven mausoleums Hue has to offer, casual


T R A V E L

เคล็ดลับการเดินทาง

• ทุกวันนี้ยังไม่มีสายการบินที่บินตรงจาก

เมืองไทยไปเฮว้ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถ

เดินทางกับสายการบินไทยสมายล์ จาก

กรุงเทพฯ ไปลงอุบลราชธานี จากนั้นขับรถ

ต่อไปมุกดาหาร จากมุกดาหารจะมีรถโดยสาร

ระหว่างประเทศไปยังสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ-

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และจากที่นั่น

สามารถเปลี่ยนรถต่อไปเฮว้ได้

• เนื่องจากรถประจำาทางจากมุกดาหารไป

สะหวันนะเขตมีผู้โดยสารค่อนข้างแน่น และต้อง

กะเวลาให้ทันรถข้ามไปเฮว้ที่มีวันละเที่ยวอีกต่อ

หนึ่ง แนะนำาให้ไปค้างคืนที่มุกดาหารก่อนสัก

คืน เพื่อที่จะจองตั๋วรถเที่ยว 7.30 น. ได้อย่าง

สบายๆ

วีซ่า

สำาหรับผู้ถือสัญชาติไทยไม่ต้องขอวีซ่า แต่

ต้องลงมาเขียนเอกสารที่ด่านตรวจคนเข้า

เมืองทั้งไทย ลาว และเวียดนาม ทั้งนี้แนะนำา

ให้ติดธนบัตร 1 ดอลลาร์ ไปด้วยเพื่อจ่ายค่า-

ธรรมเนียมข้ามแดน

ตั๋วเข้าชม

สุสานและนครจักรพรรดิเปิดเวลา 7.00-17.00 น.

• ตั๋วเข้าชมนครจักรพรรดิ ราคา 150,000

ดอง, ตั๋วคอมโบเซ็ต รวม 3 สถานที่ คือ นคร

จักรพรรดิ สุสานจักรพรรดิไคดินห์ และสุสาน

จักรพรรดิมินห์มาง ราคา 280,000 ดอง

(ใช้ได้ภายใน 2 วัน), ตั๋วคอมโบเซ็ต รวม 4

สถานที่ คือ นครจักรพรรดิ สุสานจักรพรรดิ

ไคดินห์ สุสานจักรพรรดิมินห์มาง และ สุสาน

จักรพรรดิตือดิ๊ก ราคา 360,000 ดอง (ใช้ได้

ภายใน 2 วัน)

ต่อมาคือ สุสานจักรพรรดิมินห์มาง

(Tomb of Minh Mang) สร้างขึ้นอย่างเรียบง่าย

ตามแนวทางลัทธิขงจื๊อ และสุดท้ายคือสุสาน

ที่ยังทิ้งปริศนาไว้มากมายคือ สุสานจักรพรรดิ

ไคดินห์ (Tomb of Khai Dinh) อันเป็นที่สุด

ของความงามที่ต้องเดินบันไดไต่ระดับความสูง

ขึ้นไปถึง 130 ขั้น จึงจะถึงตัวสุสานองค์กษัตริย์

ที่ตั้งอยู่ในอาคารผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสและ

เวียดนาม ว่ากันว่านี่เป็นสุสานหลวงแห่งเดียว

ที่มีศิลปะตะวันตกให้ได้เห็น พร้อมด้วยปริศนา

ภาพ ‘มังกรในม่านเมฆ’ ที่พลิ้วไหวอยู่ด้านบน

เพดาน พร้อมกับเรื่องเล่าขานต่อๆ กันมาว่า

ศิลปินผู้วาดภาพนั้นใช้เท้าเขียนภาพแทนมือ

เพื่อกระทบกระเทียบความฟู่ฟ่าของระบอบ

กษัตริย์ในขณะที่ประชาชนนั้นอดอยาก และที่

น่าทึ่งคือ รูปปั้นขนาดเท่าตัวจริงของจักรพรรดิ

ไคดินห์ที่ไม่เคยมีกษัตริย์องค์ใดทำามาก่อน

กลิ่นอายโคโลเนียลในเขตฝูกั๊ต

นอกจากความยิ่งใหญ่ของสุสานจักรพรรดิแล้ว

อีกความน่ารักที่ขาดไม่ได้ของเมืองเฮว้ก็คือเขต

เมืองเก่าฝูกั๊ต (Phu Cat) ที่อยู่ไม่ไกลจากแนว

รั้ววังโบราณ ต้องเดินจากตลาดกลางแล้วข้าม

สะพานก็จะเข้าสู่ย่านเมืองเก่าที่ยังคงความน่ารัก

ของกลุ่มวิลล่าเก่าแก่สีเหลือง ฟ้า ชมพู ที่ผสม-

ผสานอย่างลงตัวระหว่างความเป็นฝรั่งเศสและ

เวียดนาม พร้อมกันนั้นก็ยังมีวัด และศาลเจ้า

เก่าซ่อนอยู่แทบจะทุกตรอกซอย ไม่นับรวมชีวิต

ดั้งเดิมที่ยังคงมีให้ได้เห็น ไม่ว่าจะเป็นการทำา

หัวสิงโต การตอกกระดาษเงิน กระดาษทอง

เป็นชุดเครื่องไหว้ตามประเพณี รวมไปถึงร้าน-

อาหารพื้นบ้านรสดั้งเดิมที่เมืองเฮว้ก็มีให้ได้เลือก

ชิมกันตลอดทาง โดยเฉพาะ นามลุย (Nam Lui)

หรือแหนมเนือง บันห์แบ๋ว (Banh Beo) ที่คน

ไทยชื่นชอบ และบันห์ไคว (Banh Khoai) หรือ

ขนมเบื้องญวนนั้นก็มีให้ได้ลิ้มรสที่เมืองเฮว้

ด้วยเช่นกัน ที่สำาคัญเป็นสูตรต้นตำารับหากินไม่

ได้ในภาคอื่น รับรองว่าอร่อยจนทำาให้หลงรัก

อาหารเวียดนามและเวียดนามภาคกลางแห่งนี้

มากกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว


069

Hue is fif illed with

unique culture and

treasures of

Vietnam’s past.

tourists that may know little of their history

tend to choose to visit the bigger tombs and

those with unique characteristics.

Starting with the Tomb of Tu Duc, which

is a scaled-down version of the emperor’s

residence situated by a lake, it’s comprised of

a royal theatre, temples and palaces, and also

includes the tombs of his wife, the empress,

and their son within the same complex.

Another popular attraction is the Tomb of

Minh Mang whose construction was achieved

in line with Confucianist principles.

There’s one tomb that still leaves so

many mysteries–the Tomb of Khai Dinh.

Requiring you to ascend 130 steps to witness

the original splendour of the tomb, which is

itself housed in a structure that marries the

French with the Vietnamese architectural style.

It’s said to be the only royal mausoleum that

features Western influences. Painted on one

of the ceilings is the ‘Nine Dragons Hidden in

Clouds’ mural. People believe that the artist

used his feet instead of hands as a means to

criticise the lavish lifestyle of the monarchy at

a time when the people were living in poverty.

A life-size statue of the Khai Dinh emperor, a

kind of art that his predecessors have never

fashioned before, also adds to the tomb’s

special characteristics.

Colonial Traces in Phu Cat

Hue has more to offer than the Royal Tombs.

Phu Cat is Hue’s lovely Old Town that is located

at the doorstep of the Imperial City, just

outside the walls. Walking from the central

market you can reach it through a bridge and

see old shophouses in shades of yellow, blue

and pink with French and Vietnamese styles

intermingling seamlessly. Old temples and

joss houses can be found in almost every alley

of the quarter, alongside traditional ways of

living such as making lion’s head costumes, and

joss paper for burnt offerings. You will always

find restaurants along the way that serve local

dishes like Nam Lui which is a Vietnamese

version of Nam Nuang, and the favourites of

many Thais, Banh Beo and Banh Khoai. These

are special recipes distinctive to Hue that can

not be found anywhere else. You’ll definitely

get hooked on Vietnamese food all over again

and perhaps fall deeper in love with the central

Vietnam region.

TIPS FOR THE TRIP

• No direct flight from Thailand to Hue is

available right now. What you can do is

take Thai Smile Airways from Bangkok to

Ubon Ratchathani before boarding a local

bus to Mukdahan. From there, a cross-border

coach service will take you to city of

Savannakhet in Laos, where a bus transfer

to Hue can be found easily.

• Because the coach between Mukdahan

and Savannakhet is in high demand and

you need to catch the bus that leaves

Savannakhet for Hue only once a day, we

suggest you stay overnight in Mukdahan to

take an early bus at 07:30.

NO VISA

The citizens of Thailand do not require

a visa but have to fill in a form at the

immigration stations on the Thailand, Laos,

and Vietnam’s borders. It is advised that you

carry US$1 notes for border-crossing fees.

TICKETS

• The Imperial City and Royal Tombs are

open between 07:00-17:00.

• Individual tickets to the Imperial City cost

150,000 Dong; combo tickets which offer

an entry to three attractions including the

Imperial City, Khai Dinh Tomb, and Minh

Mang Tomb cost 280,000 Dong (valid

for two days); and the price for a fourattraction

pass to the Imperial City, Khai

Dinh Tomb, Minh Mang Tomb, and Tu Duc

Tomb is 360,000 Dong (valid for two days).


V O Y A G E CHIDSUPANG CHAIWIROJ PHOTOGRAPHY: EKAPHOP DUANGKHAM 070

SONGKHLA: See the city of ‘Singora’ from the

past to the future through the art of locals.

สงขลาWORDS:

มองเมือง ‘ซิงกอร่า’ จากอดีตสู่อนาคต ผ่านงานศิลปะและวิถีชุมชน

ทิวทัศน์ของเมืองสงขลา

เมื่อมองจากจุดชมวิว

ที่เขาตังกวน


071


V O Y A G E 072

งขลาเป็นเมืองศิลปะ ถ้าบอกแบบนี้

คุณจะเชื่อไหม? มัสยิดกลางที่

ออกแบบอย่างสวยงามจนได้ชื่อว่า

เป็น ‘ทัชมาฮาลเมืองไทย’ ก็อยู่ใน

จังหวัดนี้ ย่านเมืองเก่าของสงขลาเองก็ขึ้นชื่อ

เรื่องสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสที่นับว่ายัง

สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง และส่วนใหญ่เวลาที่บอก

ใครๆ ว่าจะไปสงขลา คำาถามที่ตามมาหลังจาก

“ไปทำาอะไร” แล้วมักจะเป็นคำาถามที่ว่า “จะไป

เยี่ยมรูปปั้นนางเงือกที่หาดสมิหลาหรือเปล่า”

เห็นไหม? แม้แต่สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์

ของจังหวัดก็ยังอยู่ในรูปของผลงานศิลปะ (รูปปั้น

นางเงือกทองนี้เป็นผลงานของอาจารย์จิตร บัวบุศย์)

แม้จะเป็นเมืองเก่าที่มีอัตลักษณ์ที่ผูกพัน

กับศิลปะมาช้านาน แต่ ‘สงขลา’ ในฐานะเมือง

ศิลปะเพิ่งมาเด่นชัดเมื่อไม่นานมานี้ โดยเฉพาะ

ย่านเมืองเก่าของสงขลาที่ดูจะมีความเคลื่อนไหว

ทางด้านศิลปะอย่างต่อเนื่อง เมื่อเดือนตุลาคม

ที่ผ่านมา เรามุ่งหน้าสู่จังหวัดสงขลาเพื่อทำา

ความเข้าใจกับปรากฏการณ์นี้ให้ดียิ่งขึ้น

ณ ถนนปัตตานี หนึ่งในถนนเส้นเล็กๆ

ในย่านเมืองเก่า เราได้เดินทางมาถึงตึกมีเซียม

(Misiem’s) ซึ่งเป็น 1 ใน 6 อาคารย่านเมืองเก่า

ที่มูลนิธิเกี่ยวกับศิลปะ - อาร่า ซึ่งขับเคลื่อน

โดยเกล้ามาศ ยิบอินซอย และนพดล ขาวสำาอางค์

เข้ามาซื้อ ซ่อมแซม และเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ทาง

ศิลปะ หลังจากได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองสงขลา

อยู่พักใหญ่ ทั้งคู่ก็ตัดสินใจริเริ่มโครงการดังกล่าว

ตลอดระยะเวลาสองเดือน ตึกมีเซียมแห่งนี้ได้

กลายเป็นที่จัดแสดงผลงานประติมากรรมและ

จิตรกรรม รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยและของใช้

ของมีเซียม ยิบอินซอย คุณย่าของเกล้ามาศเอง

รวมถึงผลงานของศิลปินร่วมสมัยที่เป็นคอลเลกชั่น

ของมูลนิธิเกี่ยวกับศิลปะ - อาร่าด้วย

ถัดจากถนนปัตตานีไปไม่ไกลนัก โรงกลึง

ไร้ชื่อแห่งหนึ่งริมทะเลสาบสงขลาได้กลายเป็น

ที่ตั้งของนิทรรศการ ‘นครโอเค ซิงกอร่า เหนือ

กาลเวลา’ ของนาวิน ลาวัณย์ชัยกุล ศิลปินจาก

เชียงใหม่ที่โดดเด่นเรื่องผลงานที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต

ชุมชน “งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ็กต์ศิลปะ

สงขลา (ที่นี่+ตอนนี้) ของมูลนิธิเกี่ยวกับศิลปะ -

อาร่าครับ เขาชวนให้ลงมาทำางานเกี่ยวกับ

ชุมชนที่นี่ พอลงมาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเมืองที่น่ารัก”

นาวินเคยบอกเราไว้เมื่อครั้งที่ได้พบกันล่าสุด

ซึ่งเมื่อได้มาเห็นผลงานจริงของเขาในโรงกลึง

นั้นแล้ว ก็ต้องยอมรับว่านาวินสามารถบอกเล่า


กลิ่นอายของศิลปะแทรกซึม

อยู่ในทุกมุมของเมืองสงขลา

เมืองเล็กๆ อันเงียบสงบ

ริมทะเลสาบอันกว้างใหญ่

073


V O Y A G E 074

ถึง ‘จิตวิญญาณ’ ของสงขลา เมืองเกาที่เต็มไป

ดวยการผสมผสานทางดานวัฒนธรรมไดเปน

อยางดี

แมจะนาเสียดายที่นิทรรศการรวบรวม

ผลงานของมีเซียม ยิบอินซอย และนครโอเค

ซิงกอรา เหนือกาลเวลา จะเปนนิทรรศการ

ชั่วคราว แตอนาคตของสงขลาในฐานะเมือง

ศิลปะก็ดูจะสวางไสวไมนอยเลย เห็นไดจาก

ผลงานสตรีทอารตที่มีใหเห็นมากยิ่งขึ้นทุกวัน

โครงการนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการชื่อ

‘สงขลามหาสนุก’ ของจังหวัดสงขลาที ่มุง

กระตุนการทองเที่ยวผานศิลปะ ชวงสุดสัปดาห

หากโชคดี นักทองเที่ยวอาจไดเห็นศิลปนมา

เพนตกันใหชมสดๆ เมื่อศิลปะยุคใหมมาอยู

คูกับอาคารชิโนโปรตุกีสแบบดั้งเดิม ภาพของ

สงขลาทั้งในอดีตและปจจุบันก็ดูจะทับซอนกัน

จนแนบสนิทเปนภาพเดียว

หากคุณอานมาถึงบรรทัดนี้แลวนึก

ปฏิเสธอยูในใจดวยเหตุผลที่วา “ไมไดอินกับ

ศิลปะมากเทาไหร” แตทายสุดแลวเราก็อยาก

ใหลองมาสัมผัสดูสักครั้ง แคนั่งรถรางชมเมืองเกา

ชิมอาหารอรอยที่ถนนนางงาม ปดทายดวย

การขึ้นไปสักการะพระเจดียหลวงและชมวิว

พระอาทิตยตกที่เขาตังกวน แลวคุณจะเห็นวา

สงขลาแหงนี้มีเสนหและนารักไมแพใคร

สตรีทอารตในยานเมืองเกา

สะทอนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

อันหลากหลายของเมืองไดเปน

อยางดี

สายการบินไทยสมายลมีเที่ยวบิน

จากกรุงเทพฯ ไปหาดใหญทุกวัน

และจากหาดใหญคุณสามารถ

เดินทางไปยังเมืองสงขลาได

ทางรถยนตโดยใชเวลาประมาณ

40 นาที

THAI Smile has daily flights

from Bangkok to Hat Yai.

From Hat Yai, Songkhla city is

a 40-minute drive.


075

ongkhla is a city steeped in art. It is home

to the Central Mosque, a building so

beautifully designed it was hailed as the

‘Taj Mahal’ of Thailand. The old town contains

one of the most complete examples of Sino-

Portuguese architecture in the world. And even

the city’s symbol, The Golden Mermaid statue on

Samila beach is a work of art by Ajarn Jitr Buabus.

Despite its ancient identity, Songkhla

as a city of art is a relatively new concept that

is most pronounced in the Old Town area.

To understand this phenomenon better, this

October we took a trip to rediscover the city.

On Pattani Road, a small road in

Songkhla’s Old Town, we arrived at ‘Misiem’s’

one of six buildings in the area which have

been changed into art spaces by the About

Art Foundation. The About Art Foundation is

headed by Klaomard Yipintsoi and Noppadol

Kaosam-ang, a couple who initiated the project

after taking residence in Songkhla. Within a

two-month period, the building transformed

into a showcase of sculpture and paintings. It

now hosts both unique and everyday objects of

Misiem Yipintsoi (Klaomard’s own grandmother)

and contemporary art related to the About Art

Foundation.

Not far from Pattani road, near Songkhla

lake is the ‘OK Nakorn - Singora Diary’, created

by Navin Rawanchaikul, an artist from Chiang

Mai who is notable for his contributions to

community life. “This work is part of an art

project, Songkhla (Here + Now) of the About

Art Foundation. They asked me to do a project

in this town, and once I came here I found that

this was an extremely lovable city,” Navin said

when we last met him. When you come to see

his work at this machine shop, you have to

admit that Navin was truly able to translate the

‘spirit’ of Songkhla old town into his work.

It’s a shame that the exhibitions at

Misiem’s and OK Nakorn - Singora Diary

are only temporary. However, the future of

Songkhla as a city of art is still bright. Proof of

this comes in the form of street art that seems

to be increasing in popularity every day. The

street art is a project of ‘Songkhla Mahasanook’

aimed at stimulating tourism through art. On

weekends, some lucky travellers may see artists

in action--painting scenes in the old Sino-

Portuguese area. The art of Songkhla meld the

past and present into one beautiful image.

If you’ve read up to this line, and think

that you might not visit because you’re ‘not that

interested in art’, we urge you to experience

the city at least once. Take a tram around the

Old Town, sample delicious food at Nang Ngam

road or climb up to worship at Wat Phrathat

Chedi Luang and catch magnificent sunset

views. Perhaps then, even if you still don’t care

for art, Songkhla’s intrinsic charm would have

grown on you.


T R A V E L

JAIPUR: The Pink City, Gateway to Rajasthan

ชัยปุระ

นครสีชมพู ประตูแห่งราชสถาน

าชสถานคือสัญลักษณ์ของอินเดีย

อย่างเต็มภาคภูมิ และนั่นคือเหตุผล

ที่ว่าทำาไมชัยปุระ เมืองหลวงของ

ราชสถานจึงเป็นจุดหมายสำาคัญ

ที่ยังคงความนิยมอย่างไม่เสื่อมคลาย ทุกๆ ปี

นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมายังเมือง

สีชมพูแห่งนี้เพื่อดื่มด่ำากับวัฒนธรรมอันงดงาม

สถาปัตยกรรมสุดอลังการ อาหารแสนอร่อย

และผ้าทอชั้นเลิศ นี่คือเพชรเม็ดงามแห่ง

อินเดียที่ไม่เคยอับแสง ที่ซึ่งประวัติศาสตร์อัน

ยิ่งใหญ่ยังคงโลดแล่นอย่างไร้ที่สิ้นสุด

WORDS: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

ajasthan is undoubtedly an icon of India,

and Jaipur, the capital of Rajasthan is

perhaps its most stunning treasure. Each

year, travellers from every corner of the world

head to the Pink City to admire its rich culture,

majestic architecture, delicious cuisine and

exquisite textile creations. Jaipur is known

as the crown jewel that never loses its shine,

where great history lives on without end.

076


พระราชวังกลางน้ำา

จาล มาฮาล ณ

ทะเลสาบมันสกา

Jal Mahal Palace

in Man Sagar Lake

077


T R A V E L 078

ความงดงามของป้อมแอมเบอร์

The beauty of the Amber Fort

หนึ่งในประตูในพระราชวังชัยปุระ

A gate in Jaipur City Palace

อีกหนึ่งมุมของป้อมแอมเบอร์

Another corner of the Amber Fort


ป้อมแอมเบอร์ถือเป็นไฮไลต์

สำคัญของรชสถน

The Amber Fort is one

of many highlights

of Rajasthan.

วิธีเดินทงขึ้นไปบนป้อม

A mode of transportation

หอดูดวชันตรมันตระ

Jantar Mantar Observatory


T R A V E L 080

สายการบินไทยสมายล

ใหบริการเที่ยวบินระหวางเสนทาง

กรุงเทพฯ-ชัยปุระ สอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมที่ Smile Contact

Center โทร. 1181 หรือที่

เว็บไซต thaismileair.com

THAI Smile has flights

between Bangkok-Jaipur.

For more information contact

Smile Contact Center Tel. 1181

or visit thaismileair.com

ชัยปุระ คือสวรรคของ

ผูที่ชื่นชอบสถาปตยกรรม

Jaipur is an architectural heaven


081

ฮาวา มาฮาล สัญลักษณ์ของชัยปุระ

Hawa Mahal, a symbol of Jaipur

สีสันของเมือง

City vibes


T R A V E L WORDS: NOMIN MUNK 084

Experience The Enchanting City Of Jaipur And Wander Through The Magnificent Streets

Of Lucknow With Thai Smile Airways.

เยือนแดนภารตะ

ไทยสมายล์นาเสนอเส้นทางใหม่ที่จะพาคุณไปสัมผัสเสน่ห์ของชัยปุระ และลัดเลาะไปตามถนนในลัคเนา

าจถึงเวลาแล้ว ที่จะไปเยือนอินเดีย ดินแดนที่เป็นที่ปรารถนาของผู้คนทั่วโลก

ดินแดนที่ใครๆเฝ้าใฝ่ฝัน ที่ตอนนี้คุณสามารถเดินทางไปเมื่อใดก็ได้ถ้า

ต้องการ เพราะวันนี้ สายการบินไทยสมายล์ได้เปิดเที่ยวบินตรงระหว่าง

กรุงเทพฯ กับชัยปุระและลัคเนาแล้ว คุณจึงสามารถเพลิดเพลินไปกับวิวสวยๆ

ของเมืองสีชมพูและถนนอันพลุกพล่านของลัคเนา หนึ่งในเมืองใหญ่ของอินเดียได้อย่าง

ง่ายดาย ถึงเวลาที่จะออกท่องเที่ยวไปตามปราสาทราชวังแสนสวยที่บ่งบอกถึงความ

ยิ่งใหญ่ของอินเดียในอดีต ถ่ายภาพสวยๆ ของอาคารสมัยโคโลเนียล และก้าวเข้าสู่

อาณาเขตของเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันและความวุ่นวาย ที่ซึ่งอดีตและปัจจุบันสอดประสาน

เป็นหนึ่งเดียว

Visit the one land all men desire to see - India. Where people from all over the

world only dream to visit, you can visit any time of the week. With THAI Smile’s

new direct flf lights to Jaipur and Lucknow, you are able to enjoy the enthralling

views of the pink city and the buzzing streets of one of the major metropolitan

cities in India - Lucknow. It is time to discover beautiful palaces of India’s

royal past, snap pictures of British Raj era buildings and step into the colourful

and chaotic hub of the old and the new.


ลัคเนา

ลัคเนาหรือที่เป็นที่รู้จักในฐานะ ‘เมืองแห่งนะวับ’ มีชื่อเสียงเรื่องวัฒนธรรมอันรุ่มรวย

และสถาปัตยกรรมแบบโมกุลอันโดดเด่น เมืองหลวงแห่งรัฐอุตตรประเทศแห่งนี้เป็น

ที่ตั้งของสถานที ่สาคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานมากมาย อีกทั้งยังเป็น

เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ รองจากเดลีและกัลกัตตา ณ วันนี้

สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดคือบารา อิมามบารา หรืออัครมัสยิดที่สร้างขึ้นในปี

ค.ศ. 1783 ที่ภายในประกอบด้วยทางเดินซับซ้อนดั่งเขาวงกต เมืองลัคเนา

ติดอันดับหนึ่งในสิบเมืองประวัติศาสตร์สาคัญของอินเดีย ที่นี่โดดเด่นด้วยวัฒนธรรม

อันสูงส่งและอาหารเลิศรส นอกจากห้างสรรพสินค้าสุดหรูหลายแห่ง คุณยังสามารถ

ท่องเที่ยวไปตามตลาดที่เต็มไปด้วยสีสันและแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมหลากหลาย

แต่ถ้ารู้สึกว่าในเมืองนั้นวุ่นวายเกินไป ลัคเนาก็มีสวนสวยๆ ให้ไปพักสายตาเช่นกัน

นี่คือเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งความหรูหรา ทั้งยังอุดม

ไปด้วยทิวทัศน์ตระการตาที่จะไม่ทาให้คุณผิดหวังแน่นอน

Also known as the city of Nawabs, Lucknow is famous for its rich cultural

background and Mughal architecture. The capital of the state of Uttar Pradesh

is home to historical monuments and ancient sites. It’s also the third largest

city after Delhi and Kolkata. By far, the most famous attraction in the city is

the grandiose Bara Imambara, a large and impressive tomb complex that also

has a puzzling labyrinth built in 1783. The city of Lucknow is rated one of the

top 10 historical places in India, a place famous for its courteous culture as

well as a sumptuous cuisine. Though the city has few glitzy malls, it can still

make for a memorable experience as the city is full of vibrant markets and

rich crafts traditions. If you are feeling overwhelmed with the sights, you can

always visit the many green spaces and botanical gardens Lucknow has to offer.

Lucknow’s reputation as a city of history, gracious living and spectacular views

will not let you down.

085

ชัยปุระ

ชัยปุระซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งรัฐราชสถานโด่งดังในฐานะประตูสู่รัฐอันแสนมั่งคั่ง

และสีสันอันสดใสก็แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตของที่นี่อย่างกลมกลืน ชัยปุระไม่เพียงแต่

ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่ยังเป็นจุดหมายยอดนิยมของชาวอินเดียเองด้วย ที่นี่

เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมและประวัติศาสตร์อันรุ่มรวยของราชสถาน ชัยปุระ

มีทุกอย่าง ตั้งแต่ป้อมปราการแสนสง่า ปราสาทสุดอลังการ และวัดวาอารามมากมาย

ลองเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์อย่างฮาวา มาฮาล หรือปราสาทแห่งลม

หนึ่งในแลนด์มาร์กสาคัญของเมือง รวมถึงพระราชวังที่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1732

นอกจากนี้ ราชสถานยังขึ้นชื่อเรื่องเทศกาล ทั้งเทศกาลเตช เทศกาลว่าว รวมถึง

เทศกาลกันกอร์ และถ้าพูดถึงการช็อปปิ้งแล้ว คนที่รู้จริงจะมุ่งมาที่ชัยปุระแห่งนี้

เพราะที่นี่เป็นที่ที่นางานหัตถกรรมและงานออกแบบแบบดั้งเดิมมาพลิกแพลงให้ดูเก๋

ยิ่งขึ้นไปอีก จึงไม่แปลกเลยที่คุณจะตกหลุมรักเมืองสีชมพูแห่งนี้ทันทีที่มาถึง จากนั้น

ก็ถึงเวลาปล่อยตัวเองให้เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยว และสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ แล้ว

Known as a gateway to India’s most flf lamboyant state, in Rajasthan’s capital

Jaipur, bright colours are a way of life. Not only does it attract foreign travellers

but Jaipur is also a popular destination for domestic travellers as well. This

fascinating Indian city boasts the fif inest examples of Rajasthani architecture

and history. You can fif ind it all - magnifif icent forts, glorious palaces and

inspiring religious temples. Visit historic sites like Hawa Mahal or the Palace

of Winds, the most iconic landmark in Jaipur as well as the exquisite City

Palace built in 1732. Rajasthan is famous for its many festivals like; Teej

festival, Kite festival and Gangaur festival. When it comes to shopping in

India, insiders head straight to Jaipur, a place where traditional crafts and

design get remade in unexpected and stylish ways. It is hard not to fall in

love with the pink city once you land here. Enjoy, explore and experience.

เดินทางสู่อินเดียกับสายการบินไทยสมายล์

เดินทางสู่ชัยปุระและลัคเนาไปกับสายการบินไทยสมายล์ โดยในเส้นทางกรุงเทพฯ-

ชัยปุระนั้น ไทยสมายล์ให้บริการเที่ยวบิน 3 วันต่อสัปดาห์ นั่นคือทุกวันอังคาร

พฤหัสบดีและวันเสาร์ โดยให้บริการทั้งในชั้นสมายล์พลัส (ประหยัดพรีเมียม)

และสมายล์คลาส (ประหยัด) ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 4,510 บาท นอกจากนี้ คุณยัง

สามารถสะสมแต้ม Royal Orchid Plus ได้ด้วยเช่นกัน ก่อนที่จะออกเดินทาง

ผู้โดยสารที่เป็นสมาชิก Royal Orchid และผู้โดยสารที่เดินทางในชั้นประหยัดพรีเมียม

สามารถแวะพักผ่อนที่เลานจ์ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่เพียบพร้อมไปด้วย

อาหารว่าง เครื่องดื่มร้อนและเย็น รวมถึงการเชื่อมต่อไวไฟฟรี ดังนั้น ถ้าคุณ

วางแผนที่จะเดินทางไปชัยปุระหรือลัคเนา อย่าลืมเดินทางกับไทยสมายล์ แล้ว

การเดินทางของคุณจะพิเศษกว่าที่เคย

Fly with THAI Smile

THAI Smile now operates direct flights from Bangkok to Jaipur and Lucknow.

For flights from Bangkok to Jaipur, THAI Smile operates flights thrice a week

on Tuesday, Thursday and Saturday starting with two classes; Smile Plus

(Premium Economy) and Smile Class (Economy). With prices starting at 4,510

Baht. Royal Orchid Plus points can be collected as well. Before taking off to

see the magnificent pink city, all passengers of Royal Orchid and Premium

Economy Class can enjoy the privilege lounge at Suvarnabhumi Airport all

while regaling themselves to a variety of free snacks and selection of hot or

cold beverages along with free Wi-Fi internet access. So the next time your

travels take you to Jaipur and Lucknow, take off on THAI Smile Airways, and

treat yourself to a plane ride that is anything but plain.


F O O D

A Special Menu from THAI Smile.

ตอนรับตรุษจีน

เมนูพิเศษแสนอรอยจากไทยสมายล

086

ระหวางเทศกาลตรุษจีนในเดือนนี้ สายการบิน

ไทยสมายลนําเสนอเมนูพิเศษอยางขนมเปยะไก

อบน้ําผึ้ง ขนมเปยะไกพริกไทยดํา ขนมเปยะเผือก

ไขเค็ม และขนมเปยะฝอยทอง ที่รังสรรคโดย April’s

Bakery โดยใหบริการทุกเที่ยวบิน* ระหวางวันที่

26-28 มกราคมนี้

During the Lunar New Year this month, Thai Smile

Airways offers special treats of ‘Kanom Pia’ (baked

dumplings). Selections include dumplings stuffed

with honey baked chicken, black pepper chicken,

taro-salted egg and golden threads from April’s Bakery.

The ‘Kanom Pia’ will be served on all flights

* from 26 - 28 January.

*ยกเวนเที่ยวบิน WE272 HKT-CNX (ภูเก็ต-เชียงใหม) WE169 CNX-BKK (เชียงใหม-กรุงเทพฯ) WE426 PEN-BKK

(ปนัง-กรุงเทพฯ) WE337/338 BKK-JAI V.V. (กรุงเทพฯ-ชัยปุระ) WE333/334 BKK-LKO V.V.(กรุงเทพฯ-ลัคเนา)

*Except for WE272 HKT-CNX (Phuket-Chiang Mai) WE169 CNX-BKK (Chiang Mai-Bangkok) WE426 PEN-BKK

(Penang-Bangkok) WE337/338 BKK-JAI V.V. (Bangkok-Jaipur) WE333/334 BKK-LKO V.V.(Bangkok-Lucknow)


N E W S 088

รวมสนับสนุนการจัดนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณฯ

โชคชัย เดชอมรธัญ ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต เปนประธานเปดงานนิทรรศการพระบรม-

ฉายาลักษณ จากหนังสือ ‘พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ ๙ และเจานายไทย

ในโลซานน’ จัดโดย สายการบินไทยสมายล นําโดย เนตรนภางค ธีระวาส รองประธาน

เจาหนาที่สายการพาณิชยและบริการลูกคา รวมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และ Fisherman’s Harbour Urban Resort

เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิไดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเผยแพรเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชวงศสมัยรัชกาลที่ ๘-๙

และพระบรมวงศานุวงศขณะใชชีวิตอยูในประเทศสวิตเซอรแลนดใหคนรุนหลังไดทราบ

โดยมี ดร.ฐานิสร วัชโรทัย และ ลีซองดร เซไรดารีส รวมงาน ณ ลานแกรนดฮอลล ชั้น G

ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดภูเก็ต โดยนิทรรศการจัดแสดงเมื่อเดือนธันวาคม

ที่ผานมา

Mr Chokchai Detamornthan the Governor of Phuket presided over

the opening ceremony of the Royal Photo Exhibition with images

from the book ‘King Bhumibol and The Thai Royal Family in Lausanne’.

The event was organised by Thai Smile Airways Company Limited,

represented by Ms Nednapang Teeravas, the Deputy Chief Commercial

and Customer Service of Thai Smile Airways with Thai Beverage

Public Company Limited, Central Pattana Public Company Limited and

Fisherman’s Harbour Urban Resort to honour the late King Bhumibol

Adulyadej. Featuring sought-after images and in depth stories about

the life of Thailand’s 8 th and 9 th Kings during their time living in

Switzerland, the display aims to educate future generations. In

attendance was Dr Thanit Vajarodaya and Mr Lysandre C. Seraidaris.

The exhibition was on display at Grand Hall, G Floor at Central Festival

in Phuket throughout this past December.

‘กาวแรกสู ๙ ที่ยิ่งใหญ’

นิธี สีแพร ผูอํานวยการฝายสงเสริมสินคาและการทองเที่ยว การทองเที่ยว

แหงประเทศไทย รวมกับ วรเนติ หลาพระบาง รักษาการประธานเจาหนาที่

บริหาร สายการบินไทยสมายล จัดทริปนํารองเสนทางทองเที่ยวตาม

โครงการพระราชดําริ ‘กาวแรกสู ๙ ที่ยิ่งใหญ’ เพื่อสงเสริมใหคนไทยเดินทาง

ทองเที่ยวในประเทศไทย พรอมเรียนรูศาสตรจากพระราชาผานการทองเที่ยว

โครงการหลวง โดยมี วิสูตร บัวชุม ผูอํานวยการ ททท. สํานักงานเชียงใหม่

และสุพัตรา บุตรพวง ผูอํานวยการศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเริง รวม

เปดงาน ณ สวนกุหลาบ หวยผักไผ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเริง จังหวัด

เชียงใหม เมื่อเร็วๆ นี้

Mr Niti Sriprae, Director of Promotion and Tourism for TAT together

with Captain Woranate Laprabang, Acting Chief Executive Offi f icer of

Thai Smile Airways Company Limited created a special trip to the Royal

Development Projects. The ‘Nine Steps towards Nine Grand Places’ trip

was created to promote tourism within the country by Thai locals, as

well as to provide knowledge of the Royal Projects through travel.

Wisoot Buachoom, Director of TAT’s Chiang Mai and Supattra Buthpung,

Director of Huai Phak Phai Royal Project Development Center (Thung

Roeng), was also in attendance at the opening ceremony of the Rose

Garden at Huai Phak Phai Royal Project Development Center in Chiang Mai.


T A L K 090

เสียงจาก

ผูโดยสาร

วีสมายลพูดคุยกับผูโดยสารของสายการบินไทยสมายล

ถึงความประทับใจในการใชบริการ

วีสมายล: รบกวนชวยแนะนําตัวใหผูอานของเราไดรูจักหนอยไดไหมคะ

คุณสุวัฒนา: สุวัฒนา กมลวัทนนิศา นะคะ ปจจุบันดํารงตําแหนงรอง-

ผู วาการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยคะ

ปกติบินกับสายการบินไทยสมายลบอยไหมคะ

“โดยเฉลี่ยประมาณสองครั้งตอเดือนคะ ชวงนี้ลงใตบอยหนอย เพราะ

มีโครงการที่ดูแลอยูสองสามโครงการทางภาคใต โดยหนาที่แลวจะ

เปนการดูแลการตลาดของโครงการคะ ก็ตองไปพบลูกคา สงเสริมการ-

ลงทุน เสนทางหลักในปนี้เลยเปนกรุงเทพฯ-หาดใหญ”

ทําไมถึงเลือกบินกับสายการบินไทยสมายลคะ

“เหตุผลหลักคือไทยสมายลเปนรัฐวิสาหกิจที่มีการบินไทยถือหุน 100%

เราเองก็รับราชการ เลยอยากสนับสนุนคะ อีกอยางคือบริการของสายการบิน

คอนขางดีอยางสม่ําเสมอ ไมคอยดีเลยดวยคะ”

มีขอชี้แนะอื่นๆ สําหรับสายการบินไทยสมายลไหมคะ

“จริงๆ ทุกอยางก็ดีอยูแลวคะ ปกติจะบินชั้น Smile Plus ใชเลานจได

บนเครื่องก็มีอาหารเสิรฟอีก เมนูอาหารไทยก็อรอย แตถามีการใหน้ําขวด

เล็กๆ ติดกระเปาไปดวยก็จะดียิ่งขึ้นไปอีก ลงจากเครื่องจะไดติดกระเปาไว

เพราะสวนใหญลงจากเครื่องแลวจะไปทํางานตอเลยคะ”

WE Smile: Can you introduce yourself to our readers?

Mrs. Suwattana: “My name is Suwattana Kmolwatananisa,

Deputy Governor of the Industrial Estate Authority of Thailand.”

How often do you usually f lfl y with THAI Smile?

“Right now, around twice a month. I go to the South quite a lot

because we have several projects there. My work concerns the

projects’ marketing, meeting clients and boosting investments so

it is important to be on-site. This year my most frequent route is

Bangkok-Hat Yai.”

Why do you choose to fl f lfl y with THAI Smile?

“The main reason is that THAI Smile is a state enterprise that is

totally owned by THAI Airways. As a government official, I want

to support that. Another reason is the service. I don’t see many

delays when flying with THAI Smile.”

Do you have any suggestions you want to share with THAI Smile?

“Overall, everything is good. I normally fly on the Smile Plus

class so I can use the lounge and once I board the plane, there is

another in-flight meal. The Thai food is really good, but it would

be great to have a small bottle of water to take away. I normally

go straight to work after landing, so it would be great to have that.”


WORDS: MUANFUN THARANATHAM

P O P C U L T U R E

POP CULTURE

ชีวิตของแจ็กกี้

JACKIE

ภาพยนตร์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวหลังจากเหตุการณ์

ลอบสังหารประธานาธิบดี จอห์น เอฟ. เคนเนดี

ในช่วงเวลา 4 วันของแจ็กเกอลีน เคนเนดี อดีต

สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง (นาตาลี พอร์ตแมน

นาแสดง) ผู้เป็นที่รักของชาวอเมริกัน เธอต้องต่อสู้

กับแรงกดดันและทาหน้าที่ของแม่ในขณะที่เต็มไปด้วย

ความโศกเศร้าครั้งใหญ่ ความเข้มแข็งจะนาทางเธอ

อย่างไร ต้องติดตามทุกโรงภาพยนตร์

Taking place in the four days after the

assassination of President John F. Kennedy,

this film follows First Lady Jacqueline

Kennedy (Natalie Portman) as she balances

the pressures and responsibilities along with

motherhood during a time of grieving. How

will her strength and persistence guide her?

Find out in cinemas nationwide.

ดุจดวงตะวัน

THE GREATEST KING

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี อัญเชิญพระราชนิพนธ์บทกวี

บทเพลงพระราชนิพนธ์ พระราชนิพนธ์สารคดี ข้อมูล

เกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาด้าน

การศึกษารวมถึงภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ที่เกี่ยวข้อง

กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จัดจาหน่ายโดยสานักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ในราคา 99 บาท

Her Royal Highness Princess Maha Chakri

Sirindhorn celebrates the life her late Father in a

book of royal poetry, song, information and other

compositions for education and illustrations

regarding His Majesty King Bhumibol Adulyadej.

This special tribute to King Rama IX is distributed

by Nanmeebooks for the price of THB 99.

สยาม ผ่านมุมกล้องจอห์น

ทอมสัน พ.ศ. 2408 - 09

THE HISTORIC PHOTOGRAPHY

EXHIBITION

ชมภาพถ่ายพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์

หรือรัชกาลที่ 5 ตอนทรงพระเยาว์ ซึ่งนายจอห์น ทอมสัน

ช่างภาพชาวสก็อตคนแรกได้รับพระราชทานพระบรม-

ราชานุญาตให้เข้าไปถ่ายภาพพระองค์ในพระบรมมหาราชวัง

และพระบรมวงศานุวงศ์องค์อื่นอีกหลายพระองค์ พร้อม

ชมการจัดแสดงศิลปวัตถุร่วมสมัยรัชกาลที่ 4-5 ถึงวันที่

15 ม.ค. นี้ที่ห้องอาร์ซีบี แกลเลอเรีย ชั้น 2 ศูนย์การค้า

ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก

Get a chance to view the rare photograph of

King Rama IV with young Prince Chulalongkorn

(Rama V) by Scottish photographer John

Thompson, the first man to be commissioned and

given Royal Permission to photograph the King and

members of the Royal Court inside the Grand

Palace. These amazing images are on display at

RCB Galleria, 2nd floor, River City Bangkok from

now until 15 January.

นิทานหิ่งห้อย เดอะ มิวสิคัล ละครร้องเพลงเฉลียง

MEET THE LEGEND

การแสดงที่รวบรวมเพลงประทับใจจากวงเฉลียงไว้กว่า 30 เพลง ร้อยเข้ากับเรื่องราวของเมืองตรรกะนครที่เต็มไปด้วย

ระเบียบอันเคร่งครัด ต่างกับเมืองเอกเขนกที่มีชีวิตสนุกตามใจ เมื่อคนจากสองเมืองนี้มาพบกัน ความขัดแย้งจะนาไปสู่

ความประทับใจ หลากอารมณ์ ติดตามได้ในวันที่ 28 ม.ค.-12 ก.พ. ชั้น 7 โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ อาคาร

สยามสแควร์วัน ติดต่อไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา

An incredible performance that includes over 30 well loved songs, ‘Meet the Legend’ is a musical about

two cities. One strict with regulations and the other rebellious and fun. When two people from these

different cities meet, conflicts arise in sentimental songs, bringing nostalgia to fans. See it on the 7th Floor

of KBank Siam Pic-Ganesha at Siam Square One from 28 January - 12 February. For bookings and

information contact any branch of Thai Ticket Major.


H O R O S C O P E S ASTROLOGER: PANGCHANG TYAHATHAI 092

เที่ยวทั่วไทยไปตามดวง

เดือนมกราคม 2560 / JANUARY 2017

Horoscopes are written according to the day you were born.

วันอาทิตย์

คุณจะใช้เวลาในช่วงกลางคืนมากเป็นพิเศษ

อาจจะต้องนอนดึกหรือตื่นแต่เช้า มีงาน หรือมี

ภารกิจติดพันจนทำาให้คุณลืมเวลานอนไปทุกที

หากไม่ได้หักโหมทำางานมากเกินไปก็เป็นเรื่องดี

เพราะการคิดอะไรในช่วงกลางคืนจะทำาได้ดีกว่า

ตอนกลางวัน การเงินจะต้องใช้ความสามารถ

จะต้องแข่งขันกับผู้อื่น หรือมีเรื่องท่ีต้องลุ้น การ

ทำางานมีความมั่นคง ทั้งครอบครัวและที่ทำางาน

ต่างเห็นความสำาคัญและพร้อมส่งเสริมคุณ คนรัก

ในเดือนนี้อาจจะทำาอะไรที่ดูขัดหูขัดตาคุณไปบ้าง

เขาออกจะดื้อและเชื่อมั่นในตัวเองมากเป็นพิเศษ

ในเดือนนี้คุณควรเดินทางไปในสถานที่ที่เกี่ยวข้อง

กับเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่มีลักษณะเป็นคนกล้าหาญ

Sunday

You will find yourself spending more time at night. Perhaps you’ll be sleeping

late or waking up early due to work or other chores, and you’ll forget the time

constantly. As long as you don’t over do it, this will be a good thing as you’ll

come up with better ideas and solutions at night. There will be some issues with

money that require your skills and you may be competing with others. However,

you’ll find stability in work and family, as people in those areas of life see your

importance. Your lover may irritate you with being too stubborn. This month,

travel to places associated with children, especially children who are brave.


093

วันอังคาร

คุณจะได้รับการสนับสนุนจากคุณแม่ของคุณ

หากมีเหตุที่ได้ไปไหนมาไหนร่วมกันกับคุณแม่

หรือผู้ใหญ่เพศหญิงก็จะส่งเสริมคุณได้ดี การเงิน

ต้องใช้สติปัญญา ต้องมีการวางแผน เตรียมการ

และคาดเดาสถานการณ์ล่วงหน้า ซึ่งคุณก็เอาอยู่

งานในเดือนนี้ค่อนข้างจะมีเป้าหมายที่ชัดเจน

ทำาให้ความสำาเร็จก็เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนเช่นกัน

ความรักดำาเนินไปอย่างราบรื่นและมั่นคง คุณ

ทั้งสองคนต่างภูมิใจในความรักและความมั่นคง

ที่เกิดขึ้น ในเดือนนี้คุณควรเดินทางไปในสถานที่

ที่เกี่ยวข้องกับทหาร การท่องเที่ยวในสถานที่

ดังกล่าวจะส่งเสริมคุณ

วันจันทร์

คุณจัดการเก่ง รับมือกับเรื่องราวยากๆ ได้โดย

ไม่ต้องคิดมาก ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นความ

ท้าทายสำาหรับคุณ เพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าจะแก้ไข

อะไรอย่างไรดี ในการใช้จ่ายเงินมักไม่ค่อยดี

เท่าไหร่ อาจจะมีปัญหา หรือมีความสูญเสีย

ในเรื่องเงิน คุณควรแก้เคล็ดโดยการเอาเงินไป

ทำาบุญเกี่ยวกับงานศพหรือผู้เสียชีวิตจะช่วยลด

และป้องกันปัญหาได้ การทำางานหากเป็นการ

ทำางานร่วมกันกับเพื่อนจะส่งเสริมกันได้ดี

มีมิตรภาพที่ดีต่อกัน ความรักจะเกี่ยวข้องกับ

เรื่องราวเก่าๆ ความรู้สึกเก่าๆ จะกลับคืนมาหา

คุณและคนรัก ควรชวนกันไปเติมความหวาน

หวนระลึกถึงความหลัง ความทรงจำาที่ดีบ้าง

จะส่งเสริมความรักได้ดี ในเดือนนี้คุณควรไป

ท่องเที่ยวในสถานที่ที่เคยเกิดสงคราม หรือมี

เหตุพิพาทเกิดขึ้น อาจจะน่าระทึกใจบ้างแต่ก็จะ

ได้รับประสบการณ์ที่ดี

Monday

You’ll be able to handle difficult situations without

much thought, as problems this month won’t be

a challenge for you. However there will be an issue

with spending money or a loss of money. You can

prevent this or reduce the impact by making

donations towards the dead or for funeral

expenses. Working with friends will be beneficial.

In love, things related to the past and old feelings

will return to you. You and your lover should go

to nostalgic spots and revive some old memories.

For travel, you should go to places that have a

history of war or disputes. Although they may

stir up emotions, your overall experience will

be good.

Tuesday

You will get some support from your mother. If there is a reason to travel with your mother or

someone who is a mother figure to you, you’ll find it to be very beneficial. When it comes to

finances, a lot of advanced planning and preparation is necessary. Your goals and targets this

month are quite clear, making the possibility of success clear as well. Love will run smoothly and

steadily. Both you and your lover enjoy the stability you have at this moment. You should also

think of travelling to places associated with the military, as the theme will help you refocus.

วันพุธ

สถานการณ์ในเดือนนี้ราบรื่น แต่ก็ไม่ได้เป็น

อย่างที่คุณคิดและหวังเอาไว้ทุกอย่าง ทำาให้

บางทีคุณก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่มีอยู่บ้าง

เหมือนกัน การเงินจะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่

คุณไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ อาจมีปัญหาทาง

การเงิน หรือทิศทางการเงินที่คุณคาดหวังมีการ

เปลี่ยนแปลงไป งานในเดือนนี้ต้องระมัดระวัง

การทำาอะไรที่ผิดพลาดโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจหรือ

ได้รับข้อมูลข่าวสารมาไม่ครบถ้วนจะทำาให้เกิด

ปัญหา เกิดความไม่สบายใจ และเสียหน้าได้

คนรักของคุณมักจะให้ความสำาคัญกับเพื่อนมาก

เป็นพิเศษ ระหว่างคุณกับคนรักก็ไม่ค่อยหวานมาก

มีความเป็นเพื่อนให้กันมากกว่า ในเดือนนี้คุณ

ควรเดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่หรูหรา มี

ผู้คนจำานวนมาก เช่นการออกงานสังคม หรือ

พบปะสังสรรค์ จะทำาให้คุณได้รับการยอมรับ

Wednesday

Success this month will come smoothly, although it won’t be exactly as you hoped or wished. This

may make you unsatisfied with the current situation. There will be a change to your finances

that you won’t like, it could simply be financial issues or financial directions that you expected

may go the opposite way. Be particularly careful in work, as there could be unintended problems

or you may receive incomplete information that may cause you to lose face. Your lover is giving

special attention to friends, and in your relationship you’ll find that there is less sweetness and

more friendship as well. This month, travel to luxurious locales. Social events or gatherings will

benefit you.


H O R O S C O P E S 094

วันพฤหัสบดี

สถานการณ์ในเดือนแรกของปีสำาหรับคุณนั้นดู

เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่ ยังไม่มีการ

ก้าวไปข้างหน้า หรืออาจหมายถึงการที่คุณเลือก

จะใช้เวลาไปกับการพักผ่อนมากกว่าการทำ าสิ่งใหม่

การเงินจะได้มาต้องเหนื่อย ต้องจัดการ ต้อง

ทำางานอย่างทุ่มเท งานในเดือนนี้จะได้รับโอกาส

ที่ดี เป็นทิศทางดีๆ ที่จะส่งเสริมงานได้ อาจจะ

ต้องเหนื่อยแต่ก็ยังเป็นเป้าหมายที่คุณไม่อยาก

จะปฏิเสธ คนรักของคุณในเดือนนี้เขาจะมีความ

เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบ

ช่วยเหลือและบริการอยู่เสมอ ในเดือนนี้คุณ

ควรเดินทางไปในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆ

หรือระหว่างการเดินทางหากเจอเด็กที่ทำางานก็

ควรสนับสนุน

Thursday

The first month of the new year may not

bring much of anything new for you. You’ll

be spending more time relaxing rather than

moving forward. Money and work will be hard

to manage, although this month will bring a

good opportunity to promote yourself at work.

It won’t be easy however, but it is a goal you

won’t be able to reject. Your lover this month

will have compassion for others, and as always

will try to be helpful towards those around

them. If you’re planning to travel, go to places

associated with children, or if you’re travelling

and happen to see younger people working you

should find ways to support them.

วันศุกร์

มีมิตรภาพที่ดีให้กับทุกๆ คน คุณจิตใจดี และให้

ความสำาคัญกับเพื่อนพี่น้อง คนที่เคยอยู่ในสถานที่

เดียวกันหรือมีความสนิทสนมให้กันมาก่อน การเงิน

ไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ มีปัญหาหรือสิ่งที่คุณไม่ได้

ตั้งใจให้มันเกิด เกิดขึ้นมา ทำ าให้บางทีคุณก็รู้สึกท้อแท้

ไม่สบายใจ ทั้งที่จริงแล้วสิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร

การงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิน เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการยุติธรรมจะส่งเสริมคุณได้ดีในเดือนนี้

ความรักอาจจะไม่ได้หวานมาก เพราะคนรักของคุณ

ชอบความสงบ หรือหากจะชวนกันไปไหนก็ต้อง

เลือกสถานที่ที่คนไม่พลุกพล่านเขาจึงจะยอมไป ใน

เดือนนี้คุณควรเดินทางไปในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ

อารยธรรมโบราณต่างๆ

Friday

You’ve built a good image and strong friendships with your peers and those around you. However,

things are not perfect with your finances, and you may run into unintended problems. This may

make you feel discouraged and uneasy. But in reality, this is not a big deal. Jobs that involve

decision making and judgement will benefit you this month. Your love life may not be very sweet,

since your lover likes peace and quiet. You’ll have to find somewhere uncrowded to have a chance

of convincing them to go out. Keep in mind that when travelling, places associated with various

ancient civilisations will be a good choice.

วันเสาร์

เป็นเดือนที่คุณให้ความสำาคัญกับความรักและ

คนรักค่อนข้างมาก อาจไปท่องเที่ยว หรือมีการ

ร่วมกันทำากิจกรรมต่างๆ ด้วยกัน หรือหากคุณยัง

ไม่มีคนรักก็อาจเจอกับคนที่คุณถูกใจ ในเรื่องเงิน

มีความลงตัว ไม่มีปัญหาอะไรที่ทำาให้คุณไม่สบายใจ

คุณมักจะใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งของหรือกิจกรรม

ที่เป็นความชอบเฉพาะตัวของคุณ คุณขยันและ

ทุ่มเทตัวเองให้กับการทำางานอย่างมาก ไม่ว่า

จะเป็นงานอะไรคุณก็ทำาอย่างไม่กลัวความ

เหน็ดเหนื่อย ทำาให้งานออกมาดี ความรักมี

ปัญหามีความกดดันในเรื่องความรัก หรือคนรัก

อาจจะต้องเจอกับความกดดันบางอย่างก็ได้ ใน

เดือนนี้คุณควรเดินทางไปในสถานที่ที่คุณไม่คุ้นเคย

อาจจะต้องใช้ความสามารถเช่นต้องเดินทางไกล

แต่คุณก็จะสนุกกับมัน

Saturday

This is a month that you’ll find yourself focusing on love and those you love quite a lot. You

may be doing many activities together. Alternatively, if you do not yet have a significant other,

you may find someone who meets your criteria. Money matters will fall into place, and you’ll

feel comfortable. You will be spending on items and activities that are unique to your liking.

You’ll also be diligent and dedicated to work, no matter what the job is, you’ll do it without

fear of fatigue. You may experience pressure in your love life, or your lover may feel pressured

by something. This month, you should travel somewhere unfamiliar to you. It may require you

to journey far, but you will find great enjoyment.


WORDS : MUANFUN THARANATHAM

L I F E

A SECOND LIFE FOR SECOND HANDS : Restoring value to old clothing.

พลิกชีวิต ผ้ามือสอง

เสื้อผ้าเต็มตู้ ไม่รู้จะใส่อะไร กว่าครึ่งหนึ่งนั้นเป็นผ้ามือสองที่มีค่ากว่าที่คุณคิด

วันนี้ ร้านผ้าสร้างสุข คือ

โครงการธุรกิจเพื่อสังคมที่

เปิดรับบริจาคผ้ามือสองทุก

ประเภท (ยกเว้นชุดชั้นใน)

รวมถึงเครื่องแต่งกาย เช่น กระเป๋า เข็มขัด ฯลฯ

ทั้งจากจุดรับบริจาคใน จ.สงขลาและจากทั่วประเทศ

ที่ส่งมาทางไปรษณีย์ เพื่อนามาบริหารจัดการ

ให้ได้ประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมอย่างสูงสุด

หัวหน้าโครงการฯ นิพนธ์ รัตนาคมเล่าว่า “เรา

จะระดมอาสาสมัครเพื ่อคัดแยก ซ่อมแซมเสื้อผ้า

ให้พร้อมสาหรับการนาไปจาหน่ายในราคาพิเศษ

โดยเดินสายตั้งร้านตามตลาดกลางคืน และยัง

เปิดโอกาสให้คนมารับเสื้อผ้าไปขายก่อน พอมีทุน

แล้วครั้งต่อไปค่อยมาซื้อผ้ามือสองไปขาย เป็นการ

สร้างอาชีพได้อีกทาง

นอกจากนี้เสื้อผ้าบางส่วนจะถูกนาไปมอบ

ให้กลุ่มคนชายขอบ* ผู้ยากไร้ เสื้อผ้านักเรียนจะ

บริจาคให้ครอบครัวฐานะยากจนซึ่งจะช่วยลด

ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้มาก ส่วนรายได้จากการ

จาหน่ายสินค้าจะนาไปช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วย

ยากไร้หรือมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา

ซึ่งสามารถติดต่อโครงการเข้ามาขอทุนด้วย

ตัวเองได้ ถึงแม้ตัวเงินอาจจะไม่มากนัก

แต่มันได้บรรเทาทุกข์และได้นาข่าวมา

บอกต่อในเพจเพื่อให้สังคมช่วยเหลือร่วมกัน

ต่อๆ ไป”

ทางโครงการฯ ยังริเริ่มโครงการถุงผ้า

หมุนเวียนโดยระดมขอรับบริจาคถุงผ้าเพื่อ

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและแม่ค้าในตลาด

นาถุงผ้าไปใช้ใส่ของให้ลูกค้าแทนถุงพลาสติก

แล้วลูกค้าจะนากลับมาคืนในครั้งต่อไปหรือ

จะนาถุงผ้าไปใช้เลยก็ได้ ซึ่งจะช่วยลดการใช้

ถุงพลาสติกและเป็นการใช้ถุงผ้าให้ตรง

จุดประสงค์ นอกจากนี้ยังมีแผนในอนาคตจะ

ส่งเสริมการนาผ้ามือสองมาแปรรูปเช่น นามา

ทาเป็นผ้าคลุมเตียง ผ้าม่าน หรือนาเศษผ้า

มาผลิตเป็นผ้าเช็ดเท้าเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าได้

อีกด้วย ลงจากเครื่องวันนี้ เปิดเคลียร์ตู้รวบรวม

ผ้ามือสองแล้วช่วยกันกระจายความสุขให้ทั่วถึง

ติดต่อเฟซบุ๊คแฟนเพจผ้าสร้างสุข

(facebook.com/buyingisgiving)

โทร. 086-9608334

* กลุ่มชายขอบ หมายถึง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือบุคคลที่

ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น เด็กกาพร้า เด็กเรียนดีแต่

ขาดทุนการศึกษา ผู้พิการ ครอบครัวยากจน

Raan Pha Sang Sook’ or ‘Buying is Giving’

is an organisation that accepts all types of

donated clothing (excluding undergarments)

as well as accessories like belts and bags. With

a drop off point in Songkhla province, they also

accept donations throughout the country by mail

to help Thai society in the highest way, as the

project leader, Niphon Rattanakhom explains, “We

mobilise volunteers for sorting and fixing clothes

so they can be sold at shops and night markets.

We also have a system where people can sell the

garments first, and once they have turned a profit

they can return to buy more second-hand items. It’s

a unique type of job creation.

Aside from this, some of the items are

donated to marginalised groups*. Student uniforms

are given to impoverished families to reduce

costs for parents and revenue from sales go to

helping the sick and needy as well as providing

funds for students. Students in need can ask for

grants by coming to the organisation directly.

Although the funds are not large, they do help to

bring some relief to the families and puts news

on our facebook page so that more people can be

reached for overall community development.”

The project has also initiated a plan for

the donation of cloth bags, urging sellers in the

market to give out reusable bags as an alternative

to plastic ones. Customers can then return the cloth

bags later or put them to other uses. There are

also future plans to process unused clothing into

new objects like bedspreads, curtains or floor mats,

creating new value from old materials. Once this

plane lands, be sure to open your closet and clear

out the second-hand clothes you no longer use,

your unused items can bring a lot of joy to those

in need. For more information contact (facebook.

com/buyingisgiving) Tel. 086-9608334

* Marginalised groups include disadvantaged people who require

special assistance such as orphans, children with disabilities or

families living under the poverty line.


W E F I E 096

#WEf ieWESmile

ถึงเวลา WEFIE กับ WE SmIlE / TakE a WEFIE WITh WE SmIlE

บอกลา ‘SElFIE’ อันแสนโดดเดี่ยวไปได้เลย ตอนนี้ถึงเวลาสนุกกับ ‘WEFIE’ หรือเซลฟี่แบบคู่หรือหมู่คณะกันแล้ว

ขอเชิญจับกลุ่มกับคนสนิท (จะดีมากถ้ามีคนแขนยาวสักคน) จากนั้นก็โพส ยิ้มและกดชัตเตอร์ได้เลย!

Forget the lonely ‘Selfie’, now is the time to celebrate the group-selfie, or ‘Wefie’.

Grab your best pals (bonus if one of them has a long arm) then pose, smile and click away!

ชมภาพ #WEfieWESmile

ของผู้อ่านวีสมายล์เพิ่มเติมได้ที่

www.WESmileMag.com

See more shared photos from our readers

at www.WESmileMag.com

คุณสามารถมีส่วนร่วมในการชิงรางวัลกับ

นิตยสาร WE Smile ได้ด้วยการแชร์รูป

ลงในอินสตาแกรมพร้อมใส่แฮชแท็ก

#WEf ieWESmile ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะ

ได้รับรางวัลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบิน

สำาหรับการเดินทางทริปต่อไป รวมถึงรางวัล

สุดพิเศษอื่นๆ จากสายการบินไทยสมายล์

Share your Wefie with WE Smile by tagging

group photos with #WEf ieWESmile on

Instagram. You can win two flights tickets

for your next vacation and other fabulous

prizes courtesy of Thai Smile Airways.

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลโมเดลเครื่องบิน A320

จากไทยสมายล์ ได้แก่ suchatid

และ ken9warehouse โปรดติดต่อรับ

ของรางวัลได้ที่กองบรรณาธิการนิตยสาร

WE Smile ที่โทร. 0-2650-9956

Congratulations to suchatid

winner of a THAI Smile plane model and

ken9warehouse. Please contact WE Smile’s

editorial team at 0-2650-9956 to collect

your prize.


พักสมอง

ผ่อนคลาย

สูดอากาศ

กับพื้นที่ใกล้เมือง

“บางกะเจ้า”

M-Bike

Photo by PalaborToR

ʹ㨵Դµ‹Í¨Í§Å‹Ç§Ë¹ŒÒ

àºÍÃ์ 082 - 066 - 6082, 089 - 221 - 1588

: M-bike·่ÒàÃ×͡ӹѹ¢ÒÇ-kamnankhaopier


LET OUR COLLECTIONS PLEASE YOU AT

HOUSE OF CHAO

WITH A TOTAL AREA OVER 2,000 SQM. YOU CAN SPEND HOURS LOOKING

AND SEARCHING FOR ANTIQUES,CRAFTS,OLD FURNITURE,PANEL,

DOORS,STAIRCASES AND OTHER ARCHITECTURAL COMPONENTS

INCLUDING PAINTINGS AND INDIVIDUAL WORKS OF ART.

OPEN EVERY DAY

10.00 AM TO 07.00 PM

9/1 DECHO ROAD,SURAWONG, BANGRAK,BANGKOK 10500

TEL +66 92-273-5030 STONEMAN2499@GMAIL.COM

NEAREST BTS STATION

IS CHONG NONSI

More magazines by this user