07.06.2018 Views

WE Smile Magazine December 2015

The In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

The In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DECEMBER <strong>2015</strong><br />

WWW.<strong>WE</strong>SMILEMAG.COM


PAINTING: KRAISAK CHIRACHAISAKUL/NUMTHONG GALLERY


THE ART OF TRAVELLING SMART<br />

สารจาก<br />

ผู้บริหาร<br />

สวัสดีครับ<br />

ผมขอต้อนรับทุกท่านสู่การเดินทางด้วยรอยยิ้ม กับสายการบิน<br />

ไทยสมายล์ และขอมอบสาระความบันเทิงแด่ทุกท่านด้วยนิตยสาร<br />

วีสมายล์ ฉบับเดือนธันวาคม ผมหวังเป็นอย่างยิ ่งว่าผู ้โดยสาร<br />

ทุกท่านจะได้รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทางนะครับ<br />

ในเดือนธันวาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาสำาคัญของปวงชน<br />

ชาวไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของ<br />

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งถือเป็นวันพ่อ<br />

แห่งชาติ ข้าพระพุทธเจ้า และพนักงานของบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์<br />

จำากัด ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จ-<br />

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้ทรงมีพระวรกายและพระพลานามัย<br />

สมบูรณ์แข็งแรง และทรงพระเกษมสำาราญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร<br />

ของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน<br />

ช่วงเดือนธันวาคมนี้ ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนท่องเที่ยว<br />

ในเทศกาลคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หากท่านยัง<br />

ไม่ได้วางแผนการเดินทางใดๆ นอกเหนือจากจุดหมายปลายทาง<br />

ท่องเที่ยวอันหลากหลายภายในประเทศแล้ว ไทยสมายล์ขอแนะนำา<br />

จุดหมายปลายทางต่างประเทศที ่ไม่ไกลจากประเทศไทยมากนัก<br />

อย่างประเทศพม่า ซึ่งเราบินตรงไปยังเมืองมัณฑะเลย์และย่างกุ้ง<br />

ท่านสามารถท่องเที่ยวพักผ่อนไปพร้อมๆ กับการไหว้พระขอพร<br />

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลสำ าหรับปีใหม่ นอกจากนี้ไทยสมายล์<br />

ยังเปิดเส้นทางบินใหม่ จากกรุงเทพฯ ไปยังเมืองฉางซา มณฑล<br />

หูหนาน ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที ่สวยงามอย่างอุทยานจางเจียเจี้ย<br />

ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน หรือเมืองโบราณฟ่งหวง เป็นต้น<br />

หรือหากอยากเที่ยวในประเทศ วีสมายล์ฉบับนี้ได้แนะนำาสถานที่<br />

ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในบ้านเราให้ท่านได้เลือกเที่ยวได้ตามอัธยาศัย<br />

เพราะการเดินทางของท่านนั้นสำาคัญที่สุดสำาหรับเรา ตลอดปีที่<br />

ผ่านมา เราจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับ<br />

การรักษามาตรฐานความตรงต่อเวลา และความปลอดภัยสูงสุดเพื่อ<br />

ผู้โดยสารทุกท่าน เราเลือกใช้เครื่องบินใหม่ที่มีความปลอดภัย ทันสมัย<br />

และมีห้องโดยสารที่สะดวกสบาย โดยเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน<br />

ที่ผ่านมา ไทยสมายล์รับมอบเครื่องบินใหม่เพิ่มอีก 1 ลำา ทะเบียน<br />

HS-TXU (ฉะเชิงเทรา) ซึ่งนับเป็นลำาที่ 20 ของสายการบินไทย<br />

สมายล์ด้วย นอกจากนี้ด้านบริการภาคพื้น เราพร้อมให้บริการ<br />

ห้องรับรองโฉมใหม่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ซึ่งท่าน<br />

สามารถพักผ่อน พร้อมกับลิ้มรสเมนูสุดพิเศษประจำาท้องถิ่นระหว่าง<br />

รอขึ้นเครื่อง และเราสัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนา เพื่อสร้างความพึงพอใจ<br />

สูงสุดของผู้โดยสารไทยสมายล์ทุกท่าน<br />

สุดท้ายนี้ ผมขอถือโอกาสนี้ อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย<br />

อำานวยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัย<br />

ประสบความสำาเร็จในทุกสิ่ง และขอขอบพระคุณผู้โดยสารทุกท่าน<br />

ที่ให้ความไว้วางใจกับไทยสมายล์ด้วยดีตลอดมา<br />

สวัสดีปีใหม่ แล้วพบกันปีหน้าครับ<br />

Greetings,<br />

I would like to welcome you to this flight with a smile from<br />

Thai <strong>Smile</strong> Airways. I sincerely hope that all our passengers<br />

will have a comfortable journey, and enjoy the curated<br />

articles inside this <strong>December</strong> Issue of <strong>WE</strong> <strong>Smile</strong> <strong>Magazine</strong>.<br />

<strong>December</strong> is an important time for the people of<br />

Thailand, as we celebrate the auspicious occasion of the<br />

birthday of His Majesty King Bhumibol Adulyadej. This<br />

day is also the country’s national Father’s Day. I and<br />

the employees of THAI <strong>Smile</strong> Airways would like to wish<br />

His Majesty prosperity, health and happiness. May he long<br />

reign as the protector of the citizens of Thailand.<br />

This is also the time of year to relax and celebrate<br />

Christmas and the coming New Year. If you haven’t yet<br />

planned your end-of-year vacations, I encourage you to<br />

consider travelling within Thailand or to our nearby countries.<br />

THAI <strong>Smile</strong> has recently opened routes to the city of<br />

Mandalay and Yangon in Myanmar. There, one can vacation<br />

and make merit by visiting local temples for prosperity in<br />

the coming year. THAI <strong>Smile</strong> will also open routes from<br />

Bangkok to Changsha in Hunan Province, which has beautiful<br />

attractions like Zhangjiajie National Forest Park and<br />

Tianmen Mountain, also known as “Heaven’s Gate” and<br />

the ancient town of Fenghuang. If you choose to stay in<br />

Thailand, this issue of <strong>WE</strong> <strong>Smile</strong> has numerous suggestions<br />

on places to explore within the country.<br />

Because your journey is of utmost importance to us, THAI<br />

<strong>Smile</strong> has developed our service continuously throughout<br />

the year. Along with our dedication to being on schedule,<br />

we pride ourselves on upholding safety standards. Our<br />

aircrafts are completely new, secure, modern and fitted<br />

with comfortable cabins. This past November 7, THAI <strong>Smile</strong><br />

recieved our newest plane under the registration HS-TXU<br />

(Chachoengsao), which is the 20th aircraft to join our fleet.<br />

In addition, our ground service benefits from a new airport<br />

lounge at Ubon Ratchathani province. Here you can rest<br />

and taste local specialities before boarding. We promise<br />

to constantly improve for the satisfaction of all our flyers.<br />

Finally, I would like to take this opportunity to send our<br />

passengers my wishes for the New Year. May you be free<br />

from worry and harm and have success in all things. Thank<br />

you again for flying with THAI <strong>Smile</strong>.<br />

Happy New Year and see you next year!<br />

ÇÃà¹µÔ ËŌҾÃкҧ<br />

ÃÑ¡ÉÒ¡ÒûÃиҹ਌Ò˹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ<br />

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด<br />

Woranate Laprabang<br />

Acting Chief Executive Officer<br />

Thai <strong>Smile</strong> Airways Company Limited<br />

*** หากมีคำาแนะนำาหรือข้อติชมประการใด กรุณาส่งมาที่ customer.service@thaismileair.com ความคิดเห็นของท่านจะเป็น<br />

ประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการบริการเพื่อให้ผู้โดยสารของเราได้รับความพอใจสูงสุด สำาหรับข้อมูลต่างๆ<br />

เกี่ยวกับสายการบินไทยสมายล์สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaismileair.com และกด ‘like’ ที่หน้าเฟซบุ๊ค<br />

www.facebook.com/thaismileairways เพื่อได้รับข่าวสารล่าสุดของเรา<br />

*** Please send us an email at customer.service@thaismileair.com to let us know your ideas on how we<br />

may further improve our services. For more information, please explore our website at www.thaismileair.com<br />

and ‘like’ our Facebook page at www.facebook.com/thaismileairways for the latest news.


์<br />

์<br />

Culture<br />

Couture<br />

พิพิธภัณฑผาในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ<br />

พระบรมราชินีนาถตั ้งอยู ในอาคารประวัติ-<br />

ศาสตรในพระบรมมหาราชวัง หองจัดแสดง<br />

ทั้ง 4 หองนําเสนอประวัติศาสตรของผาไทย<br />

ผลงานของสมาชิกมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพใน<br />

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ<br />

ผานการจัดแสดงแบบสมัยใหมที่มีการผสม<br />

ผสานภาพถายและมัลติมีเดีย<br />

The Queen Sirikit Museum of Textiles<br />

is housed in a historical building<br />

within The Grand Palace. Four galleries<br />

highlight the history of Thai Textiles<br />

and works produced by members of<br />

the SUPPORT Foundation under Her<br />

Majesty’s Royal Patronage through<br />

modern exhibits, photography and<br />

multimedia presentations.<br />

สุพรรณเภตรา<br />

สุดยอดงานสรางสรรคที่เกิดจากทักษะชางศิลปหลากแขนง<br />

A magnificent collaboration by skilled artisans<br />

หากพิจารณาจากผลงานของชางฝมือของ<br />

สถาบันสิริกิติ์ที่นํามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ<br />

ศิลปแผนดิน พระที ่นั่งอนันตสมาคมแลว<br />

สุพรรณเภตราอาจเรียกไดวามีความโดดเดนกวาผลงาน<br />

อื่นอยูไมนอย เนื่องจากเปนผลงานที่ประกอบดวย<br />

ทักษะชางศิลปหลากแขนง ที่ตองใชชางฝมือถึง 73 คน<br />

และระยะเวลารังสรรคถึง 1 ป 5 เดือน<br />

สุพรรณเภตรามีทองเรือเปนงานถมทอง เสาครํ่าเงิน<br />

ครํ่าทอง ใบจําหลักฉลุทอง ที่ยอดเสาเปนธงลงยา หนา<br />

สําเภาจําหลักทองลงยาหนาอสุรกุมภัณฑ สวนตัวสําเภา<br />

นั้นรังสรรคขึ้นดวยหัตถศิลปโบราณหลากรูปแบบ<br />

ตั้งแตการลงยา การฉลุเงินและฉลุทอง การประดับปก<br />

แมลงทับ รวมถึงการลงคร่ําเงินและคร่ําทอง เนื่องจาก<br />

ทุกกระบวนการหัตถศิลปนั้นตองอาศัยความอดทน<br />

และความละเอียดออน ผลงานชิ้นนี้จึงตองรังสรรคโดย<br />

กลุมชางฝมือชั้นครูผูชํานาญการ เพื่อใหไดสําเภาทอง<br />

ที่งดงามวิจิตรเหนือใคร<br />

นอกจากสุพรรณเภตราแลว ทานสามารถชื่นชมความ<br />

วิจิตรตระการตาของผลงานของชางฝมือจากสถาบันสิริกิติ<br />

ไดที่พิพิธภัณฑศิลปแผนดิน พระที่นั่งอนันตสมาคม<br />

When visiting the works created by artisans of the<br />

Queen Sirikit Institute at Arts of the Kingdom Museum<br />

Ananta Samakhom Throne Hall, one can not miss the<br />

Suphannabhetra. With 73 artisans from various fi elds,<br />

the piece took a period of seventeen months to complete.<br />

The Suphannabhetra is a model ship carved of gold<br />

neilloware. The hull is made of woven gold strips, the<br />

mast of damascened with hair-fi ne gold and silver<br />

wires, fl ags of enamel and a stern with various ornate<br />

carvings. The entire ship is made up of several different<br />

craftsmanship types, from jewel-toned insect wings,<br />

silver and gold inlay, to fi ne engraving and more. Each<br />

craft requires patience and delicacy, which only come<br />

from truly skilled master craftspeople and specialists.<br />

Using their talents in combination, the Suphannabhetra<br />

is a work of art unlike any other.<br />

In addition to the Suphannabhetra, more unique<br />

pieces are on display by the artisans of the Queen<br />

Sirikit Institute, Arts of the Kingdom Museum Ananta<br />

Samakhom Throne Hall.<br />

พิพิธภัณฑผาในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์<br />

พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยูที่หอรัษฎากรพิพัฒน<br />

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐<br />

เปดทุกวัน ตั้งแต ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.<br />

(ปดจําหนายบัตรเวลา ๑๕.๓๐ น.)<br />

โทร. +66 2 225 9420<br />

Ratsadakorn-bhibhathana Building,<br />

The Grand Palace, Phra Nakhon,<br />

Bangkok 10200<br />

Open daily from 9:00 - 16:30 hrs.<br />

(last admission at 15:30 hrs)<br />

Tel: +66 2 225 9420<br />

www.qsmtthailand.org<br />

สถาบันสิริกิติ์ มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพฯ<br />

พิพิธภัณฑศิลปแผนดิน พระที่นั่งอนันตสมาคม<br />

เปดใหเขาชมตั้งแตวันอังคาร - วันอาทิตย<br />

เวลา 10.00 - 17.00 น.<br />

(ปดจําหนายบัตรเวลา 16.30 น.)<br />

การแตงกาย: สุภาพสตรี กระโปรงคลุมเขา หรือนุงผาซิ่น งดสวมเสื้อ<br />

ไมมีแขน สุภาพบุรุษ กางเกงขายาว งดสวมเสื้อไมมีแขน<br />

โทร: +66 2 283 9411, + 66 2 283 9185<br />

พิกัดจีพีเอส GPS: 13.771507, 100.513681<br />

Queen Sirikit Institute The SUPPORT<br />

Foundation of Her Majesty<br />

Queen Sirikit<br />

Arts of the Kingdom Museum<br />

Ananta Samakhom Throne Hall,<br />

Dusit Palace<br />

Opens Tue-Sun from 10:00 - 17:00 hrs.<br />

(last admission at 16:30 hrs)<br />

Kindly dress appropriately. For women: skirt lengths<br />

must be below knees or a Thai-style<br />

sarong, sleeveless clothing is not allowed.<br />

For men: long pants, sleeveless shirts are not allowed.<br />

Tel: +66 2 283 9411, + 66 2 283 9185<br />

for GPS: 13.771507, 100.513681<br />

artsofthekingdom.com


สารบัญ<br />

ธันวาคม 2558<br />

18 ข่าวใหม่<br />

วีสมายล์รวบรวมข่าวสารด้านท่องเที่ยว<br />

และไลฟ์สไตล์มาให้คุณได้รับทราบก่อนใคร<br />

Latest updates on travel and lifestyle,<br />

Thailand and beyond<br />

28 มังมูน บุญข้าว<br />

คอนเซ็ปต์ใหม่ของจิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์<br />

ในปีนี้ สะท้อนความผูกพันอันแน่นแฟ้น<br />

ระหว่างชาวอีสานและวัฒนธรรมข้าว<br />

This year’s Jim Thompson Farm reflects<br />

the strong bonds between Isan and the<br />

cultivation of rice<br />

26 ธรรมะ<br />

ปาฎิหาริย์แห่งการให้<br />

The miracles of giving<br />

30 เรื่องเก่าเล่าใหม่<br />

เปิดตำานานอาคารหอการค้าไทย-จีน<br />

ที่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของห้องอาหาร<br />

Blue Elephant<br />

Trace back the history of the<br />

Thai Chine Building which now houses<br />

the Blue Elephant Restaurant<br />

PHOTO: GEETY IMAGES


ADVERTORIAL<br />

At the heart of Europe: The principality of Monaco,<br />

where luxury resides<br />

Elite travelers say Monaco is blessed by<br />

the gods. Because of its location, at the<br />

heart of Europe, between France and Italy.<br />

Because of its landscape, one of the most<br />

beautiful on the Mediterranean coast. And<br />

because of its people, a mixture of nationalities,<br />

who enjoy 700 events a year —<br />

including the stunning Formula 1 Monaco<br />

Grand Prix — and the finest food in the<br />

world.<br />

Whether you come by helicopter, plane<br />

or car, something magic always happen<br />

in Monaco. Initially, you’re struck by<br />

the magic of the landscape. People are<br />

stunned by the beauty of the cliffs bordering<br />

the Mediterranean Sea, which<br />

reflects the sun. The contrast between<br />

the cliffs’ heights and the beaches gives<br />

Monaco a uniqueness.<br />

Then there are the principality’s luxury accommodations.<br />

Monaco’s hotels count<br />

among the best in Europe. Ninety percent<br />

have earned four stars or more, including<br />

the legendary Hotel de Paris. The list of luxury<br />

hotels reads almost like a poem: Hôtel<br />

de l’Hermitage, Monte-Carlo Beach Hotel,<br />

Monte-Carlo Bay and Resort, and many more.<br />

“Beyond the top luxury rooms and suites,<br />

you can also find in Monaco the best-quality<br />

food in Europe; we have the highest density<br />

of Michelin stars,” says Guillaume Rose, a<br />

native Monégasque and worldwide traveler,<br />

now director of the Monaco’s Tourism<br />

Office. From top chef Alain Ducasse and his<br />

three stars, gourmets can switch to French<br />

and Italian fine restaurants to chef Takeo<br />

Yamakazi’s Japanese haute cuisine (one star<br />

in the Michelin guide) and world-renowned<br />

Chinese chef Alan Yau’s Song Qi.<br />

Next, Monaco’s spectacular events work<br />

their magic. From the Formula One Grand<br />

Prix to the Monte Carlo Rolex Masters in<br />

tennis, from the Monaco Yatch Show to<br />

the Longines Global Champions Tour in<br />

Jumping, fans of any sport can find a top<br />

worldwide event happening in Monaco.<br />

Monaco’s harbor acts as a wide, versatile<br />

amphitheater where magnificent boats, jumping<br />

horses or Formula One cars take the<br />

stage one after the other.<br />

The elegance of luxury made to order :<br />

Celebrities also abound in Monaco, whether for work or pleasure. Tony Bennett and Lady Gaga, Lenny Kravitz, ZZ Top, Anastacia and<br />

Robbie Williams gave concerts last summer. “The salle des étoiles is a fascinating concert hall, with retractable roof so you can see the<br />

stars and immense glass windows with a view of the bay,” says events director Jean-René Palacio. “But what makes it unique is that<br />

you are never more than 60 meters away from the performer. No other stadium compares!”<br />

Last, what Monaco lovers enjoy the most is its convenience. Hotels, restaurants and casinos are only a stone’s throw from each<br />

other. People walk from luxury boutiques to a fitness spa or to the beach. All in a very secure environment. The political stability of<br />

Monaco has been guaranteed by the Grimaldi dynasty since the 13 th Century. “I always enjoy walking the streets of Monaco alone,<br />

or meeting friends at an outside bar with no protection,” says one of Italy’s wealthiest men who chooses to live in Monaco.<br />

And if all this isn’t enough, the French and Italian countryside is right next door. “On your first day in Monaco, you can relax on the<br />

beach. On the second, you can drive to the nearby hills of French Provence. And on the third, you can get a taste of Italy by having<br />

lunch in San Remo,” says Guillaume Rose. “But people always come back to Monaco for our kindness and hospitality.” The elegance<br />

of luxury made to order is Monaco’s signature.


สารบัญ<br />

ธันวาคม 2558<br />

34 อาณาจักรแห่งแสงสี<br />

เทศกาลแสงอันเลื่องชื่อกลับมาอีกครั้ง<br />

ในช่วงสิ้นปีนี้ ณ ย่านราชประสงค์<br />

The end of year light festival at Ratchaprasong<br />

returns once more<br />

58 อุทยานหลวงราชพฤกษ์<br />

ย้อนรอยสู่ต้นกำาเนิดของ<br />

อุทยานแห่งราชันย์<br />

Retrace the origins of the Garden of the King<br />

64 เส้นทางกาแฟ<br />

จะกินกาแฟให้อร่อย ช่วงวันหยุดนี่ล่ะคนน้อย<br />

ลองแวะร้านกาแฟย่านสุขุมวิทที่มีความสนุก<br />

แตกต่างกันออกไป ชิมให้ครบ-ผ่อนคลายให้คุ้ม<br />

แล้วปีหน้าค่อยสู้กันใหม่ สุขสันต์วันหยุดยาวค่ะ<br />

Want to go cafe hopping during the weekend?<br />

<strong>December</strong> brings plenty of long days off in<br />

Thailand, so grab your favourite drink and<br />

get recharged for the year ahead!<br />

72 ขึ้นเหนือ ล่องใต้<br />

เที่ยวทั่วไทยไปกับสายการบินไทยสมายล์<br />

Travel around Thailand with<br />

Thai <strong>Smile</strong> Airways


THE ART OF TRAVELLING SMART<br />

COVER<br />

PAINTING: KRAISAK CHIRACHAISAKUL<br />

NUMTHONG GALLERY<br />

THAI SMILE AIRWAYS COMPANY LIMITED<br />

17TH FLOOR, UNIT 1704, 1705-1708A<br />

AIA CAPITAL CENTER BUILDING, 89 RATCHADAPHISEK ROAD,<br />

DINDAENG, BANGKOK, THAILAND, 10400<br />

<strong>WE</strong>BSITE<br />

<strong>WE</strong>SMILEMAG.COM<br />

EDITORIAL ADVISORY BOARD<br />

NEDNAPANG TEERAVAS<br />

DEPUTY CHIEF COMMERCIAL AND CUSTOMER SERVICE<br />

SIRIKWAN SONGSITTICHOK<br />

BRANDING & MARKETING COMMUNICATIONS DIRECTOR<br />

SANCHARN SATHAPHORNWUTHIKHUN<br />

IN-FLIGHT SERVICE MANAGER<br />

NAPASORN SAENPARN<br />

BRANDING & MARKETING COMMUNICATIONS SENIOR OFFICER<br />

MANAGEMENT & EDITORIAL<br />

MASS CONNECT LTD.<br />

8th Floor Indosuez House 152<br />

Wireless Road Lumpinee, Pathumwan<br />

Bangkok 10330<br />

CEO<br />

ALI ZIANI<br />

EDITOR-IN-CHIEF (THAI)<br />

CHIDSUPANG CHAIWIROJ<br />

EDITOR-IN-CHIEF (ENGLISH)<br />

ANGELA THIEN<br />

PRESIDENT<br />

KUSUMA CHAIYAPORN<br />

CREATIVE DIRECTOR<br />

PERAYUT LIMPANASTITPHON<br />

ART DIRECTOR<br />

WUTTHIPAT SOMJIT<br />

WRITERS<br />

MUANFUN THARANATHAM<br />

PATCHARIN TANGCHAISIN<br />

VICE PRESIDENT<br />

PORNVIPA THIENTANAVANICH<br />

GRAPHIC DESIGNER<br />

CHALERMKUN PITUKCHITARUN<br />

PHOTOGRAPHERS<br />

EKAPHOP DUANGKHAM<br />

SOMPOCH THUAMCHAROEN<br />

TRANSLATORS<br />

MAYA KURYAKIN<br />

ADVERTISING<br />

OVERSEAS ADVERTISING REPRESENTATIVES<br />

AUSTRALIA<br />

HONG KONG, MACAU, TAIWAN<br />

THE NETHERLANDS<br />

PUBLISHER’S INTERNATIONAL<br />

PUBLICITAS HONG KONG LTD<br />

PUBLICITAS B.V.<br />

Charlton D’Silva<br />

Michele Li<br />

Marc Nelisse<br />

PUBLICITAS (THAILAND) LTD<br />

5th Floor, Lumpini I Building,<br />

239/2 Soi Sarasin, Rajdamri Road,<br />

Lumpini, Pathumwan<br />

Bangkok 10330<br />

Thailand<br />

TEL: +66 (2) 651 9273 7<br />

FAX: +66 (2) 651 9278<br />

www.publicitas.com/thailand<br />

MANAGING DIRECTOR<br />

STEVEN CHOOKIAT PANGVIPHAS<br />

steven.fong@publicitas.com<br />

SALES & MARKETING DIRECTOR<br />

JANYA LIMMANEE<br />

janya.limmanee@publicitas.com<br />

Tel: +61 292 523 476 Fax: +61292 522 022<br />

Email: charlton.dsilva@pubintl.com.au<br />

AUSTRIA<br />

PUBLICITAS AUSTRIA<br />

Andrea Kuefstein<br />

Tel: +43 121 153 0 Fax: +43 121 216 03<br />

Email: andrea.kuefstein@publicitas.com<br />

BELGIUM<br />

PUBLICITAS<br />

Peter Lansheere<br />

Tel: +32 263 984 20 Fax: +32 263 984 30<br />

Email: peter.landsheere@publicitas.com<br />

CANADA<br />

PUBLICITAS CANADA<br />

Wayne St. John<br />

Tel: +1 416 363 138 8 Fax: +1 416 363 288 9<br />

Email: wayne.stjohn@publicitas.com<br />

Tel: +850 251 615 10 Fax: +852 252 832 60<br />

Email: michele.li@publicitas.com<br />

INDIA<br />

MEDIASCOPE PUBLICITAS (I) PVT LTD<br />

Rachna Gulati<br />

Tel: +91 11 2373 0869 (D); +91 11 2373 0873-74<br />

Fax: +91 11 2373 0868<br />

Email: rachna.gulati@publicitas.com<br />

INDONESIA<br />

PT MEDIA MANDIRI<br />

Sarah Grace Hutabarat<br />

Tel: +62 218 355 510 Fax: +62 218 293 563<br />

Email: sarah@mediamandiri.co.id<br />

ITALY<br />

PUBLICITAS INTERNATIONAL S.P.A<br />

Marzia Solinas<br />

Tel: +39 02 55 19 43 85 Fax: +39 02 55 19 90 19<br />

Tel: +31 203 119 710 Fax: +31 203 119 712<br />

Email: marc.nelisse@publicitas.com<br />

NORTH AMERICA<br />

PUBLICITAS USA<br />

Bruce Brandfon<br />

Tel: +1 212 330 0734 Fax: +1 212 599 829 8<br />

Email: bruce.brandfon@publicitas.com<br />

SINGAPORE<br />

PUBLICITAS SINGAPORE PTE LTD<br />

Peggy Thay<br />

Tel: +65 6836 2272 Fax: +65 6634 5231<br />

Email: peggy.thay@publicitas.com<br />

SPAIN<br />

PUBLICITAS<br />

Bibiana Mojarro<br />

Tel: +34 913 237 913 Fax:+34 917 335 958<br />

Email: bibiana.mojarro@publicitas.com<br />

SALES DIRECTOR<br />

PIPATRA CHOOMKAMOL<br />

pipatra.choomkamol@publicitas.com<br />

CHINA<br />

PUBLICITAS CHINA<br />

Libby Chen<br />

Email: marzia.solinas@publicitas.com<br />

JAPAN<br />

PUBLICITAS JAPAN K.K.<br />

SWITZERLAND<br />

ADNATIVE S.A.<br />

Pierre Denonin<br />

MARKETING EXECUTIVE<br />

NATTAPON TACHAMONTREKUL<br />

nattapon.tachamontrekul@publicitas.com<br />

MARKETING EXECUTIVE<br />

WATSAMON PHUNINLAWAN<br />

watsamon.phuninlawan@publicitas.com<br />

MARKETING EXECUTIVE<br />

NONTRA POONNOPATHAM<br />

nontra.poonnopatham@publicitas.com<br />

Tel: +86 10 6588 8155 Fax: +86 10 6588 3110<br />

Email: libby.chen@publicitas.com.cn<br />

DUBAI - UAE<br />

INTEGRATED ADVERTISING SERVICES<br />

Prasad Amin<br />

Tel: +971 444 757 60 Fax: +971 444 757 61<br />

Email: prasad@iasmedia.com<br />

FRANCE<br />

PUBLICITAS SAS<br />

Nicolas Hinfray<br />

Tel: +33 153 648 881 Fax: +33 145 009 481<br />

Hiroko Minato<br />

Tel: +81 335 476 333 Fax: +81 335 476 330<br />

Email: hiroko.minato@publicitas.com<br />

KOREA<br />

MEDIREP CO.<br />

Soohoon Oh<br />

Tel: +82 2 734 0786 Fax: +82 2 734 0787<br />

Email: soohoonoh@mediareponline.com<br />

LATIN AMERICA<br />

PUBLICITAS CHARNEY / PALACIOS & CO.<br />

Lucio Grimaldi<br />

Tel: +41 227 964 626 Fax: +41 227 970 270<br />

Email: pierre.denonin@adnative.net<br />

Philippe Girardot<br />

Tel: +41 227 964 626 Fax: +41 227 970 270<br />

Email: philippe.girardot@adnative.net<br />

UNITED KINGDOM<br />

PUBLICITAS LTD<br />

Ane Elorriaga<br />

Tel: +44 203 263 6100 Fax: +44 203 263 6133<br />

Email: ane.elorriaga@publicitas.com<br />

MARKETING EXECUTIVE<br />

REZA BIZMARK<br />

reza.bizmark@publicitas.com<br />

Email: nicolas.hinfray@publicitas.com<br />

GERMANY<br />

PUBLICITAS GMBH<br />

Tel: +1 786 388 6390 Fax: +1 786 388 9113<br />

Email: lucio.grimaldi@publicitas.com<br />

MALAYSIA<br />

MARKETING EXECUTIVE<br />

DARUNI KLAPRAPCHON<br />

daruni.klaprapchon@publicitas.com<br />

Gunnar W. Hintz<br />

Tel: +49 69 71 91 49 0 Fax: +49 69 71 91 49 30<br />

Email: gunnar.hintz@publicitas.com<br />

PUBLICITAS INTERNATIONAL SDN BHD<br />

Audrey Cheong<br />

Tel: +60 377 296 923 Fax: +60 377 297 115<br />

Email: audrey.cheong@publicitas.com<br />

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system<br />

or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise,<br />

without prior permission.


THE ART OF TRAVELLING SMART<br />

ขอต้อนรับสู่<br />

วีสมายล์<br />

<strong>WE</strong>LCOME<br />

TO THE ISSUE<br />

‘มิ้นต์’ มินตรา<br />

องค์เนกนันต์<br />

หัวหน้าพนักงานต้อนรับ<br />

บนเครื่องบิน<br />

และครูฝึกภาคทฤษฎีด้าน<br />

ความปลอดภัยการบิน<br />

(Ground Safety<br />

Instructor)<br />

เชิญพบกับข้อมูลข่าวสาร และเทรนด์ใหม่ล่าสุดที่ไทยสมายล์คัดสรรมาเพื่อคุณ<br />

Welcome to the <strong>December</strong> issue of <strong>WE</strong> <strong>Smile</strong>, we hope you enjoy your flight!<br />

PHOTO: EKAPHOP DUANGKHAM


สงความสุข<br />

สงทายป<br />

ชื่นชมความอลังการ<br />

ของเทศกาลแหงแสงสี<br />

Admire the grandeur of<br />

the Festival of Light.<br />

p.34<br />

ตอนรับเทศกาลของขวัญ<br />

ดวยผลิตภัณฑสุดพิเศษ<br />

Welcome the season of giving with<br />

special offerings.<br />

p.42<br />

ซึมซับสีสันแหงปตตานี<br />

Enjoy the colours of Pattani<br />

p.50<br />

เที่ยวทั่วไทยไปกับ<br />

สายการบินไทยสมายล<br />

Travel across Thailand<br />

with THAI <strong>Smile</strong>.<br />

p.72<br />

PHOTO: GEETY IMAGES


พบกับการปรับตัวของมนุษยในทุกสภาพแวดลอมบนโลก<br />

ไมวาจะตองไปอาศัยอยูที่ ภูเขา มหาสมุทร ทุงหญา ทะเลทราย<br />

หรือแมแตในเมืองใหญ<br />

สุดยอดผลงานรวมสรางจากทีมสารคดี BBC & Discovery<br />

ที่จะพาคุณทดสอบขีดจำกัดของมนุษยกวา 80 แหงรอบโลก<br />

ทุกวันเสาร เวลา 18.20 น.<br />

สาระเขม ไลฟสไตลเดน<br />

ซีรีสดัง<br />

DOWNLOAD OR UPDATE<br />

NOW 26 MOBILE APP


ข่าวเด่น / WHAT’S ON<br />

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ<br />

018<br />

ÇÕÊÁÒžҤسä»ÍѾഷ¢‹ÒÇÊÒÃ<br />

´ŒÒ¹¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇáÅÐäÅ¿ŠÊäµÅ¡‹Í¹ã¤Ã<br />

<strong>WE</strong> <strong>Smile</strong> updates you on the latest news, travel<br />

and lifestyle trends before anyone else.<br />

ชาง ชาง ชาง<br />

เคยเห็นชางหรือเปลา<br />

ชางถือเปนสัตวคูบานคูเมืองของไทยมาตั้งแตสมัยโบราณ และสําหรับ<br />

ปลายปนี้ หลายองคกรไดจัดนิทรรศการเกี่ยวกับชางซึ่งมีจํานวน<br />

เหลือนอยลงทุกวัน อยางนิทรรศการเอเลเฟนต พาเหรด กรุงเทพฯ<br />

โดยเครือโรงแรมอนันตรา รวมกับ Elephant Parade® นิทรรศการ<br />

แสดงศิลปะรูปปนชางเพนตกลางแจงที่รังสรรคโดยศิลปนทั้งชาวไทยและ<br />

ชาวตางชาติจํานวน 88 ตัว เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว<br />

ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษาในป พ.ศ. 2558 หลังจากจัดแสดง<br />

ที่ศูนยการคาสยามพารากอนระหวางวันที่ 1-18 ธันวาคม เอเชียทีค<br />

ระหวางวันที่ 18 ธันวาคม - 11 มกราคม 2559 และสวนลุมพินีระหวาง<br />

วันที่ 15-29 มกราคม โดยผลงานรูปปนชางทาสีนี้จะถูกนํามาประมูลเพื่อ<br />

หารายไดสนับสนุนมูลนิธิโกลเดนไทรแองเกิลเอเชียนเอเลเฟนต<br />

รวมถึงโครงการตางๆ ที่มุงชวยเหลือชางไทย นอกจากนี้ คุณสามารถ<br />

พบกับรูปปนชางหลากสีสันอีกโขลงใหญที่ยานเซ็นทรัล แบงคอก ใน<br />

นิทรรศการศิลปะเสนทางชางไทย 999 ที่จัดโดยเซ็นทรัล<br />

รวมกับขัวศิลปะ โดยงานนี้พรอมไฮไลต ‘ชางศิลป (ไทย-อิตาลี)’<br />

หรือรูปปนชางที่สูงถึง 4.2 เมตรที่หลังจากจบนิทรรศการ ในวันที่<br />

5 มกราคม 2559 แลวจะเดินทางไปโชวตัวในฐานะตัวแทนประเทศไทย<br />

ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลีดวย<br />

Elephants have long been a symbol of Thailand since<br />

ancient times, and at the end of this year, several<br />

organisations joined hands to focus on elephant<br />

conservation through art exhibitions. One event is<br />

the Elephant Parade Bangkok <strong>2015</strong> exhibition held by<br />

Anantara Group and Elephant Parade®. This outdoor<br />

exhibition features 88 elephant sculptures painted<br />

by distinguished Thai and foreign artists. To celebrate<br />

His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s 88th birthday,<br />

this event will be on display at Siam Paragon from<br />

<strong>December</strong> 1-18, Asiatique from <strong>December</strong> 18,<br />

<strong>2015</strong> - January 11, 2016 and Lumphini Park from<br />

January 15-29. After the exhibition, the sculptures<br />

will be auctioned to raise funds for the Golden<br />

Triangle Asian Elephants Foundation and other<br />

elephant-oriented initiatives. Another event is the<br />

Journey of 999 Elephants exhibition held by Central<br />

Group at Art Bridge Chiang Rai, which features 999<br />

painted elephant sculptures. The highlight is a<br />

4.2-meter ‘Chang Silp (Thai-Italy)’ Elephant that will<br />

travel to Milan, Italy, and represent Thailand after<br />

the exhibition.


O N<br />

NEWSSTAND<br />

N O W !<br />

O N<br />

NEWSSTAN<br />

N O W !<br />

ON NEWSSTAND N O W !


NEWS<br />

อิ่มอร่อยแบบอิตาเลียน<br />

Theo Mio<br />

ช่วงปีใหม่นี้ ใครที่อยู่กรุงเทพฯแล้วยังไม่มีแผนไปไหน อาจจะ<br />

ลองแวะไปที่ร้านอาหาร Theo Mio ร้านอาหารใหม่ ณ โรงแรม<br />

อินเตอร์คอนติเนนทัล กรุงเทพฯ ในย่านราชประสงค์ ซึ่งเป็น<br />

ร้านอาหารอิตาเลียนของเชฟชื่อดังอย่าง Theo Randall จาก<br />

ลอนดอน ที่นี่เสิร์ฟอาหารอิตาเลียนแท้แบบง่ายๆ แต่มาก<br />

คุณภาพ เหมาะแก่การสังสรรค์กับครอบครัวหรือเพื่อนสนิท<br />

โทร. 02-656-0444<br />

If you’re in Bangkok during the New Year and<br />

don’t have any plans, drop by at the new Theo<br />

Mio restaurant at InterContinental Bangkok in<br />

Ratchaprasong. This Italian restaurant of the famous<br />

Theo Randall from London serves basic Italian<br />

cuisine made from high quality produce, perfect for<br />

friend and family gatherings. Tel 02-656-0444<br />

10 ปีดิสนีย์แลนด์<br />

ฮ่องกง<br />

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ฉลองครบรอบ 10 ปีอย่าง<br />

ยิ่งใหญ่ นอกจากจะมีโชว์พิเศษให้ได้ชมกันแล้ว<br />

โรงแรมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์และโรงแรม<br />

ดิสนีย์ฮอลลีวูดยังมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษให้<br />

กับนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยเฉพาะ โดยคน<br />

ไทยที่เข้าพักที่รีสอร์ตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31<br />

มีนาคม 2559 สามารถรับส่วนลดค่าห้องสูงสุด<br />

ถึง 30% หารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่<br />

hongkongdisneyland.com/th/events/<br />

sood-wow-celebration<br />

020<br />

Hong Kong Disneyland celebrates its<br />

10th anniversary with spectacular<br />

shows and special privileges for<br />

Thai people who stay at Hong Kong<br />

Disneyland Hotel and Disney’s<br />

Hollywood Hotel, with up to 30%<br />

discounts for the stays from today until<br />

March 31, 2016. For more information<br />

please visit (hongkongdisneyland.com/<br />

th/events/sood-wow-celebration)<br />

งามอย่างไทย<br />

จูดิธ ลีเบอร์<br />

จูดิธ ลีเบอร์ นำาเสนอกระเป๋าคอลเลกชั่นล่าสุด<br />

‘Thai Style’ ที่ได้แรงบันดาลใจจากลายผ้าของ<br />

ไทยโบราณ คราวนี้ก็ถึงคราวที่คนทั่วโลกจะได้<br />

ยลโฉมกระเป๋าคลัตช์ลายกุดั่น (Khu Dan) ดาว<br />

ล้อมเดือน (Dao Lom Deun) ไปจนถึงลายพุ่ม<br />

ทรงข้าวบิณฑ์ (Pum Song Kao Bin) กันแล้ว<br />

Judith Leiber takes Thainess to another<br />

level with its new ‘Thai <strong>Smile</strong>’ bag<br />

collection inspired by ancient Thai<br />

textiles. This brings the beauty of<br />

traditional patterns like Khu Dan, Dao<br />

Lom Deun, or Pum Song Kao Bin to the<br />

world in the form of gorgeous bags.


NEWS<br />

ภูเก็ต<br />

คิงสคัพรีกัตตา<br />

ชิงถวยพระราชทาน<br />

งานแขงขันเรือใบชิงถวยพระราชทานภูเก็ตคิงสคัพรีกัตตา ประจํา<br />

ป 2558 เวียนมาถึงอีกครั้งระหวางวันที่ 5 – 12 ธันวาคม 2558<br />

ณ โรงแรมกะตะบีช รีสอรต แอนด สปา จังหวัดภูเก็ต ซึ่งในป<br />

นี้ทัพนักกีฬาเรือใบมากกวา 1,500 คน พรอมใจกันนําเรือใบ<br />

หลากหลายประเภทจากทั่วโลกกวา 150 ลํา มาเขารวมแขงขัน<br />

kingscup.com<br />

The legendary Phuket King’s Cup Regatta is back again<br />

this year from <strong>December</strong> 5-12. The race, held at Kata<br />

Beach Resort and Spa, Phuket province, is joined by<br />

more than 1,500 athletes and more than 150 sail boats<br />

from around the world. (kingscup.com)<br />

เพื่อนชาวนา<br />

ขาวออรแกนิก<br />

ปใหมนี้ นอกจากสินคาแฟชั่นแลว ขาวเพื่อนชาวนาอาจเปนของขวัญ<br />

ปใหมที่นาสนใจ เพราะนอกจากจะเปนขาวออรแกนิกจากยโสธร ขาว<br />

แบรนดนี้ยังอยูในแพ็คเกจที่ออกแบบอยางดีโดยดีไซเนอรชื่อดัง facebook.com/farmersfriendrice/info<br />

Looking for a unique gift? The rice from Farmers’ Friends<br />

is a great option for New Year presents. The organic rice<br />

from Yasothorn comes with beautiful packages created by<br />

famous designers. (facebook.com/farmersfriendrice/info)<br />

022<br />

ฉลองรับเทศกาล<br />

โซเนวา คีรี เกาะกูด<br />

โซเนวา คีรี ชวนฉลองเทศกาลคริสตมาสและปใหมระหวางวันที่ 23<br />

ธันวาคม 2558 ถึง 1 มกราคม 2559 ดวยแพ็คเกจ Soneva’s Ever So<br />

Festive โดยรวมราคาหองพักสําหรับเวยวิว พูล วิลลาเริ่มตนที่ 1,645<br />

ดอลลารสหรัฐฯ รวมอาหารเชาสําหรับ 2 ทาน พรอมสิทธิในการใช<br />

สิทธิประโยชนตางๆของโรงแรม ทั้งหองช็อกโกแลตและไอศกรีม<br />

ยิมและสนามเทนนิส รถบั๊กกี้ รวมถึงการดูแลแบบสวนตัวจากมิสหรือ<br />

มิสเตอรฟรายเดย สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่ soneva.com<br />

Soneva Kiri promises to make your Christmas and New Year<br />

celebration the most luxurious one ever with Soneva’s Ever<br />

So Festive package (prices starting from 1,645 USD) which<br />

includes a stay in the Bay View Pool Villa, breakfasts for two<br />

and other facilities like the chocolate room and ice cream<br />

parlour, gym, tennis court, buggies and private services by<br />

Miss or Mister Friday. (soneva.com)


อานนท์ ไพโรจน์<br />

นำทองแกลเลอรี่<br />

‘สาระ’ ก็คงเหมือนสิ่งอื่นๆ บนโลกใบนี้ที่มีนิยามแตกต่างไปตาม<br />

แต่ละบุคคล ของบางอย่างบางคนอาจจะมองว่ามีสาระ ในขณะที่บาง<br />

คนอาจจะมองว่าไร้สาระก็ได้ นี่คือประเด็นที่ศิลปินอานนท์ ไพโรจน์<br />

ต้องการจะสื่อผ่านนิทรรศการ Absurd Aesthetic ที่จะทำาให้คุณ<br />

มองสิ่งต่างๆ รอบตัวในมุมมองที่แตกต่างออกไป จัดแสดงที่นำาทอง<br />

แกลเลอรี่ อารีย์ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2559<br />

Like any other thing in the world, the meaning of<br />

‘essence’ varies, depending on perception. Some things<br />

might have essence in one’s point of view, some might<br />

not. This is the idea Anon Pairot wants to convey through<br />

the Absurd Aesthetic exhibition that seeks to make you<br />

look at things from a new perspective. The exhibition is on<br />

view at Numthong Gallery at Aree until January 15, 2016.<br />

รักษ์โลกให้ถูกทาง<br />

สมคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯ<br />

เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา<br />

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ<br />

สมัยที่ 21 (COP21) ที่ฝรั่งเศสในเดือนนี้<br />

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯจึงได้จัดนิทรรศการ<br />

‘60 SOLUTIONS เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ<br />

ภูมิอากาศ’ ที่แกลเลอรี่ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯ โดย<br />

นำาเสนอผลงานส่วนหนึ่งของช่างภาพยานน์ - อาร์ตุส<br />

แบร์ทร็องด์ ที่จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ<br />

ให้กับการแก้ปัญหา จัดแสดงถึงวันที่ 13 ธันวาคมนี้<br />

To respond to the <strong>2015</strong> Paris Climate<br />

Conference or COP21 in Paris, France this<br />

month, L’Alliance Francaise holds the ‘60<br />

SOLUTIONS Against Climate Change’ exhibition<br />

to present the climate change conditions<br />

and possible solutions through photographs<br />

taken by famous photographer Yann-Arthus<br />

Bertrand. The exhibition is on view at<br />

L’Alliance Francaise until <strong>December</strong> 13.<br />

ท่ามกลางผู้คน<br />

G1 Contemporary<br />

นิทรรศการ The Madness of Crowds ที่ G1 Contemporary curated<br />

by H Gallery ชั้น G ศูนย์การค้าเกษร นำาเสนอผลงานของเด่นพงษ์<br />

วงศาโรจน์ ศิลปินที่มีสไตล์โดดเด่นด้วยการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ในการ<br />

สื่อถึงแนวคิดแบบนามธรรม สำาหรับคราวนี้ หัวข้อที่เขาหยิบยกมาเป็น<br />

ประเด็นหลักคือแรงกดดันของสังคมที่บีบบังคับให้มนุษย์ต้องใช้ชีวิตใน<br />

กรอบ อีกทั้งยังต้องประพฤติตัวให้เหมือนคนรอบข้างเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ<br />

สนใจสามารถชมนิทรรศการได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559<br />

‘The Madness of Crowds’ exhibition at G1 Contemporary<br />

curated by H Gallery on the Ground floor, Gaysorn Shopping<br />

Centre presents the new works of Denpong Wongsarat, a<br />

Thai artist known for the strangely iconic works that reflect<br />

conceptual ideas. This time, his works convey the themes<br />

of the pressure of uniformity and conformity in modern<br />

urban life. The exhibition is on view until January 31, 2016.


CALENDAR<br />

ธันวาคม 2558<br />

วันสำคัญและเทศกลเด่นทั้งในประเทศและต่งประเทศ<br />

WRITER: MUANFUN THARANATHAM<br />

5 ธ.ค.<br />

งานวันพ่อแห่งชาติ<br />

Father’s Day<br />

> ¡ÃØ§à·¾Ï áÅзÑèÇ»ÃÐà·Èä·Â<br />

/ Nationwide (5 Dec)<br />

วันพ่อแห่งชาติซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระ-<br />

ราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<br />

ภูมิพลอดุลยเดช ทางราชการได้กำาหนดให้<br />

เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนได้<br />

ร่วมกันเฉลิมฉลองประดับธงชาติที่อาคาร<br />

บ้านเรือน ทำาบุญใส่บาตร เพื่ออุทิศเป็น<br />

พระราชกุศล น้อมเกล้าฯ ถวายพระพร<br />

ชัยมงคล เช้านี้อย่าลืมกราบแทบเท้าพ่อ<br />

พร้อมพวงมาลัย แล้วจะนั่งกินข้าวสังสรรค์<br />

หรือพาพ่อเที่ยวก็ทำาพ่อชื่นใจได้ทั้งสิ้น<br />

Father’s Day in Thailand falls on<br />

the birthday of King Bhumibol<br />

Adulyadej. The government has<br />

designated it a national holiday for<br />

people to celebrate with their<br />

families and make merit together.<br />

In the morning, don’t forget to<br />

thank your father by giving him a<br />

traditional Thai flower garland<br />

(poung-ma-lai).<br />

024<br />

4-6 / 11-13 ธ.ค.<br />

เทศกาลศิลปะ<br />

Area Five Bangkok Arts & Market Fair <strong>2015</strong><br />

> ¡ÃØ§à·¾Ï / Bangkok (4-6 / 11-13 Dec)<br />

เมื่อแอร์พอร์ตลิงค์มักกะสันถูกเนรมิตด้วยเทคนิคทางศิลปะไป<br />

ทั่วบริเวณงานจนกลายเป็นเมืองเหนือจินตนาการ นอกจากจะ<br />

ช็อปและชิมแล้ว จะเดินชมงานแสดงของศิลปิน หรือจะพัก<br />

ทดลองทำางานอาร์ตที่โซนศิลปะ ยามเย็นนั่งดูแสงพระอาทิตย์<br />

โพล้เพล้ จิบเครื่องดื่มเบาๆเคล้าเพลงจังหวะสนุกให้ครึ้มใจ ก็<br />

เป็นการใช้วันหยุดกลางแจ้งได้อย่างอิ่มใจหายเหนื่อย<br />

This <strong>December</strong>, the Airport Link<br />

Makkasan will be transformed using<br />

technology and art to look like a<br />

surreal city where you can browse<br />

gourmet shops and enjoy art<br />

exhibitions. Visitors can also<br />

experiment with their own artistic<br />

skills in the Art Zone. Relax and<br />

enjoy the evening with light<br />

refreshments, good music and a<br />

fresh outdoor atmosphere.


17-27 ธ.ค.<br />

เทศกาลกินปลาทูและของดี<br />

เมืองแม่กลอง ครั้งที่ 18<br />

ตอนราชินีความอร่อย<br />

18th Mae Klong Fish Festival<br />

> จ. สมุทรสงคราม / Samut Songkhram (17-27 Dec)<br />

ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี ปลาทูในอ่าวแม่<br />

กลองจะมีขนาดที่สมบูรณ์เต็มที่จนเรียกกันว่า ‘ปลาทู<br />

สาว’ ที่สนามหน้าศาลากลาง จ. สมุทรสงครามจึงจัดให้<br />

มีกิจกรรมชิมเมนูปลาทูมากกว่า 50 รายการ พร้อม<br />

กิจกรรมมากมายรวมถึงงานวิ่งปลาทูมินิมาราธอน<br />

From October to <strong>December</strong> each year, locals<br />

celebrate the prosperous bounty of fish from<br />

the gulf of Thailand. In Samut Songkhram, a<br />

festival of different fish dishes will be held,<br />

along with other interesting activities<br />

including a mackerel marathon.<br />

31 ธ.ค.- 1 ม.ค.<br />

สวดมนต์ข้ามปี<br />

Praying over the New Year<br />

> ÇÑ´·ÕèࢌÒËÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÑèÇ»ÃÐà·Èä·Â<br />

/ Nationwide (31 Dec - 1 Jan)<br />

ปีนี้ลองงดปาร์ตี้ เปลี่ยนพฤติกรรมการส่งท้ายปีเก่าด้วย<br />

การนัดครอบครัวหรือแก๊งเพื่อนแสบซ่าใส่ชุดขาวมิดชิด<br />

ทำาจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยการไหว้พระสวดมนต์ เจริญจิต<br />

ภาวนา ฟังพระธรรมเทศนาและร่วมเจริญพระพุทธมนต์<br />

ลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่ไปพร้อมกัน ลองสอบถามราย-<br />

ละเอียดที่วัดใกล้บ้านคุณดู แล้วจะพบว่าจิตใจที่สงบนิ่งจะ<br />

นำาปีใหม่ของคุณไปในทางที่ดีงามกว่าที่เคยเป็นมา<br />

Abstain from parties and<br />

change it up by meeting up<br />

with friends and family to<br />

chant purification prayers and<br />

make merit over the New<br />

Year. You can listen to<br />

Buddhist sermons and enjoy<br />

this all important event for<br />

spiritual growth. Look for this<br />

event at your local Buddhist<br />

temple. You’ll find that a calm<br />

mind is the best way to ring in<br />

the New Year.<br />

28 ธ.ค.-2 ม.ค.<br />

THE KING’S PORTRAIT: KRAISAK CHIRACHAISAKUL/NUMTHONG GALLERY<br />

งานชิมชา ซากุระบาน<br />

อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง<br />

Cherry Blossom and Tea Tasting in Doi Mae Salong<br />

> ¨. àªÕ§ÃÒ / Chiang Rai (28 Dec - 2 Jan)<br />

ถึงเวลาจิบชาบนดอยแม่สลองดูวิวดอกซากุระบานสะพรั่ง<br />

พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชนเผ่า แล้วเลือก<br />

ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านชิ้นงานสวยมีสไตล์<br />

ไม่ซ้ำาใคร นับเป็นทริปที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว<br />

ทั้งทางประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศ และสนับสนุน<br />

กลุ่มชุมชนให้พึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน<br />

Breathe in the cool mountain air this winter at<br />

Doi Mae Salong. To celebrate the blooming<br />

cherry blossoms, cultural performances from<br />

local tribes will be held. Visitors can also<br />

try local tea and cuisine and buy unique and<br />

stylish handicrafts. This event promotes<br />

historical and ecological tourism as well as<br />

support community groups.<br />

11 ธ.ค.<br />

> ¡ÃØ§à·¾Ï áÅзÑèÇ»ÃÐà·Èä·Â<br />

ปั่นเพื่อพ่อ<br />

Bike for Dad<br />

/ Nationwide (11 Dec)<br />

ไม่ว่าคุณจะมีจักรยานแบบไหนก็มาร่วมกันบอกรักพ่อ<br />

หลวงให้ก้องโลกได้ อีกครั้งกับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน<br />

ประวัติศาสตร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวัน<br />

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88<br />

พรรษา โดยการปั่นเพื่อพ่อบนเส้นทางสิริมงคลจะเริ่มต้น<br />

ในเวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ ต่างจังหวัด<br />

สอบถามข้อมูลที่ศาลากลางจังหวัดหรือโทร. 1122<br />

bikefordad<strong>2015</strong>.com<br />

No matter what type of bike<br />

you have, you can join in the<br />

celebration of ‘Bike for Dad’.<br />

Be part of history and<br />

celebrate the auspicious 88th<br />

birthday of His Majesty King<br />

Bhumibol Adulyadej. The<br />

event will take place<br />

simultaneously across the<br />

country at 15:00 hrs. To find<br />

where your nearest starting<br />

point is, call 1122 or visit<br />

(bikefordad<strong>2015</strong>.com)


ปาฏิหาริย์แห่งการให้<br />

Miracles of Giving<br />

WRITER: W. VAJIRAMEDHI<br />

ปาฏิหาริย์ที่ ๑<br />

ปาฏิหาริย์ที่ ๒<br />

ปาฏิหาริย์ที่ ๓<br />

ปาฏิหาริย์ที่ ๔<br />

ปาฏิหาริย์ที่ ๕<br />

ปาฏิหาริย์ที่ ๖<br />

ปาฏิหาริย์ที่ ๗<br />

ปาฏิหาริย์ที่ ๘<br />

ปาฏิหาริย์ที่ ๙<br />

ปาฏิหาริย์ที่ ๑๐<br />

ปาฏิหาริย์ที่ ๑๑<br />

ปาฏิหาริย์ที่ ๑๒<br />

ปาฏิหาริย์ที่ ๑๓<br />

ปาฏิหาริย์ที่ ๑๔<br />

ปาฏิหาริย์ที่ ๑๕<br />

ปาฏิหาริย์ที่ ๑๖<br />

ปาฏิหาริย์ที่ ๑๗<br />

ปาฏิหาริย์ที่ ๑๘<br />

ปาฏิหาริย์ที่ ๑๙<br />

ปาฏิหาริย์ที่ ๒๐<br />

ให้ ‘เวลา’ แก่คนที่คุณรัก<br />

ให้ ‘ความรัก’ แก่คนในครอบครัว<br />

ให้ ‘ความกตัญญู’ แก่บุพการี<br />

ให้ ‘ความรับผิดชอบ’ แก่การทำางาน<br />

ให้ ‘อภัย’ แก่คนที่หลงผิด<br />

ให้ ‘ความรู้’ แก่ผู้ที่ยังเขลา<br />

ให้ ‘ทาน’ แก่คนที่ยังขัดสน<br />

ให้ ‘แบบอย่างที่ดี’ แก่คนรุ่นหลัง<br />

ให้ ‘มิตรภาพ’ แก่คนทั้งโลก<br />

ให้ ‘ความทุ่มเท’ แก่องค์กรที่ตนสังกัด<br />

ให้ ‘ความจริงใจ’ แก่สัมพันธภาพ<br />

ให้ ‘ความซื่อสัตย์’ แก่การทำาราชการ<br />

ให้ ‘ความเสียสละ’ แก่ประเทศชาติ<br />

ให้ ‘ความยินดี’ แก่ผู้ประสบความสำาเร็จ<br />

ให้ ‘ความปล่อยวาง’ แก่สิ่งสุดวิสัย<br />

ให้ ‘ความเป็นธรรม’ แก่ผู้ถูกกลั่นแกล้ง<br />

ให้ ‘มรรคา’ แก่ผู้ที่ยังหลงทาง<br />

ให้ ‘ที่พึ่งทางใจ’ แก่ผู้สับสน<br />

ให้ ‘อิสรภาพ’ แก่ผู้ถูกกิเลสครอบงำา<br />

ให้ ‘โอกาส’ แก่ตนเองได้ลิ้มรสสัจธรรม<br />

1st miracle<br />

2nd miracle<br />

3rd miracle<br />

4th miracle<br />

5th miracle<br />

6th miracle<br />

7th miracle<br />

8th miracle<br />

9th miracle<br />

10th miracle<br />

11th miracle<br />

12th miracle<br />

13th miracle<br />

14th miracle<br />

15th miracle<br />

16th miracle<br />

17th miracle<br />

18th miracle<br />

19th miracle<br />

20th miracle<br />

Give time to people you love.<br />

Give love to your family.<br />

Give gratitude to your parents.<br />

Give responsibility to your work.<br />

Give forgiveness to a person who makes mistakes.<br />

Give knowledge to an ignorant person.<br />

Give donations to a person in need.<br />

Give a good example to the later generations.<br />

Give friendship to everyone in the world.<br />

Give devotion to your organisation.<br />

Give sincerity to a relationship.<br />

Give honesty to public services.<br />

Give personal sacrifice to your nation.<br />

Give congratulations to a successful person.<br />

Give detachment to an unavoidable thing.<br />

Give justice to a person who is persecuted.<br />

Give a way out to a person who gets lost.<br />

Give encouragement to a person who is confused.<br />

Give freedom to a person who is overwhelmed by passion.<br />

Give an opportunity to yourself to understand truth.


TRAVEL<br />

PHOTOS: COURTESY OF VANICH FARM<br />

äËÇÒ¹Ôª<br />

หนีความวุ่นวายไปใช้ชีวิตชนบทที่ไร่วานิช ภูเก็ต<br />

Escape to the countryside in the midst of<br />

Phuket city at Vanich Farm<br />

WRITER: ANGIE THIEN<br />

คงไม่ต้องบอกว่าแสงแดด หาดทราย และท้องทะเล คือ<br />

ของดีของภูเก็ต จังหวัดที่เป็นหนึ่งในจุดหมายท่องเที่ยว<br />

ยอดนิยมของประเทศไทยนี้เต็มไปด้วยหาดสวยๆ<br />

ที่ดึงดูดเหล่าคนรักทะเลมากมาย แต่อภิรักษ์ วานิช ซีอีโอ<br />

ของวานิช กรุ๊ป อยากจะเปลี่ยนภาพของภูเก็ตเสียใหม่ด้วย<br />

โครงการล่าสุดของเขา ซึ่งก็คือไร่วานิช แหล่งท่องเที่ยวเชิง<br />

เกษตรที่ตั้งอยู่กลางเมืองภูเก็ต<br />

ไร่วานิช ที่มีอาณาเขต 45 ไร่ นำ าเสนอบรรยากาศแบบบ้านไร่<br />

ที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวที่มาเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรม<br />

ไทย หนึ่งในไฮไลต์ของที่นี่คือข้าวโพดพันธุ์ไทยที่ปลูกโดยไม่ใช้<br />

ยาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยเคมี ที่นี่นำ าข้าวโพดรวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการ<br />

เกษตรอื่นๆ อย่างข้าวและหม่อนมาทำ าของขบเคี้ยว ชา นม<br />

ไอศกรีม ฯลฯ นอกจากนี้ ไร่วานิชยังมีบ้านไทยแบบดั้งเดิม<br />

อายุกว่า 140 ปีที่มองออกไปเห็นแปลงผักสีเขียว อีกทั้งยังมี ‘บ้าน’<br />

ของสัตว์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระต่าย วัว แกะ รวมถึงครอบครัว<br />

ควายเผือกขนาดย่อม อย่าลืมแวะถ่ายรูปกับเพชรชมพู ควายเผือก<br />

แสนสวยที่เคยร่วมแสดงภาพยนตร์ ‘นเรศวร’ ด้วยล่ะ<br />

แต่ไร่วานิชไม่ได้ต้องการเป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น<br />

“ผมอยากให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้สำ าหรับคนไทย โดยเฉพาะ<br />

นักเรียนนักศึกษาครับ ผมว่าการได้เรียนรู้เรื่องการเกษตรจาก<br />

การได้เห็นจริงเป็นสิ่งสำาคัญมาก” อภิรักษ์กล่าว แม้การปลูก<br />

ข้าวโพดในพื้นที่ร้อนชื้นอย่างภูเก็ตจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หลัง<br />

จากค้นคว้าหาพันธุ์ข้าวโพดและดินอย่างเหมาะสม ไร่วานิชก็<br />

สามารถทำาได้สำาเร็จ ไร่วานิชจึงเป็นเหมือนอีกหนึ่งเครื่องยืนยัน<br />

ถึงนวัตกรรมด้านการเกษตร อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่ง<br />

ทางเลือกของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนภูเก็ตกันเป็นครอบครัว<br />

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบเที่ยวแบบเจาะลึก ในระดับที่ลึกจนรู้ว่า<br />

ผลผลิตของท้องถิ่นแต่ละอย่างนั้นมีจุดกำ าเนิดอย่างไร ลองแวะมา<br />

ไร่วานิช vanichfarm.com<br />

Sun, sand and sea are the usual hallmarks of Phuket.<br />

As one of Thailand’s most popular tourist destinations, the<br />

province’s main attractions draw crowds of beach-lovers to its<br />

coastlines. However, Mr Apirag Vanich, CEO of Vanich Group<br />

wants to change that with his newest venture—Vanich Farm—<br />

an agricultural tourism spot right in the centre of Phuket city.<br />

Spreading over 45 rai (17.8 acres) of land, Vanich Farm<br />

provides a family-friendly atmosphere that takes people to<br />

the heart of Thai agriculture. One of the farm’s main focus is<br />

sweet corn, a Thai variety that is grown without pesticides or<br />

chemical fertilizers. The corn is made into snacks, tea, milk,<br />

ice cream and more along with unique local produce like rice<br />

and mulberries. Other attractions include a vegetable patch<br />

and 140-year-old traditional Thai house that overlooks the<br />

fields. But this farm is not only about plants; rabbits, miniature<br />

cows, sheep and a family of albino buffaloes also make this<br />

place home. Be sure to snap a photo with Petch Chompoo<br />

(Pink Diamond), the handsome white water buffalo seen in the<br />

famous Thai film, ‘The Legend of King Naresuan’.<br />

Vanich Farm not only seeks to be a quality leisure<br />

destination for tourists, “I also want us to be a place of<br />

education for the local population, especially students. It’s<br />

important that they are able to see agriculture first hand,”<br />

says Mr Apirag Vanich. Producing healthy corn in the hot and<br />

humid climate of Phuket was no easy task, but after finding<br />

the right variety and soil preparations Vanich Farm seems to be<br />

(quite literally) growing strong. The farm exists as a testament<br />

to agricultural innovation and serves as an alternative for<br />

families visiting Thailand’s largest island province. Also, if<br />

you’re a believer in exploring a location down to knowing<br />

the produce that comes from its soil, Vanich Farm is an<br />

illuminating stop. (vanichfarm.com)<br />

027


ART<br />

ÁѧÁÙ¹<br />

ºØÞ¢ŒÒÇ<br />

คอนเซ็ปต์ใหม่ของจิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์<br />

ในปีนี้ สะท้อนความผูกพันอันแน่นแฟ้น<br />

ระหว่างชาวอีสานและวัฒนธรรมข้าว<br />

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ<br />

กล่าวกันว่าชีวิตของชาวอีสานนั้นมีความผูกพันกับวัฒนธรรมข้าวอย่าง<br />

ลึกซึ ้งตั้งแต่จำาความได้ หลายคนยังคงจำารสชาติของข้าวที่แม่เคี้ยวให้<br />

ละเอียดแล้วป้อนให้กินตั้งแต่ยังเป็นทารก ในขณะที่ท้องนากลายเป็น<br />

โรงเรียนแห่งแรกในชีวิตที่สอนทั้งเรื่องการหาเลี้ยงชีพ ลงแรงและแบ่งปัน<br />

ในวัฒนธรรมอีสาน ข้าวจึงไม่ได้เป็นเพียงพืชที่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งรายได้<br />

แต่ยังเป็นพืชที่มีบุญคุณ ที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวอีสานมายาวนาน<br />

พิธีบูชานางข้าวหรือแม่โพสพจึงถือกำาเนิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณ<br />

ต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาเริ่มเข้ามาเป็นที่นับถือในภูมิภาค วัฒนธรรม<br />

การบูชาข้าวแบบดั้งเดิมจึงได้ผสมผสานกับวัฒนธรรมพุทธศาสนา เกิดเป็น<br />

ฮีตสิบสอง หรืองานบุญที่จัดขึ้นเพื่อให้การเพาะปลูกข้าวเป็นไปได้อย่างราบรื่น<br />

และสมบูรณ์ โดยงานบุญในแต่ละเดือนนั้นจะสอดคล้องกับปฏิทินการปลูก<br />

ข้าว ยกตัวอย่างเช่นบุญบั้งไฟที่จัดในเดือนหกซึ่งเป็นต้นฤดูฝนนั้นคือพิธีกรรม<br />

สำาหรับบูชาพญาแถนให้ฝนตกตามฤดูกาล จะได้เพาะปลูกได้ตามกำาหนด<br />

ส่วนบุญข้าวประดับดินในเดือนเก้านั้นเป็นการทำาบุญให้ข้าวที่กำาลัง ‘ตั้งท้อง’<br />

นั้นเติบโตอย่างสมบูรณ์ เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวในต้นปี หลังจากเกี่ยวข้าวแล้ว<br />

ในเดือนยี่ก็จะมีการทำาบุญคูณลานเพื่อเรียกขวัญข้าวและบูชาแม่โพสพ ล่วง<br />

มาจนถึงเดือนสี่ ชาวอีสานก็จะทำาบุญผะเหวด โดยชาวบ้านจะนำาข้าวมาปั้น<br />

เป็นก้อนเพื่อบูชากัณฑ์เทศน์มหาชาติ และระหว่างที่พระเทศน์ก็จะมีการหว่าน<br />

ข้าวสารเป็นระยะๆด้วย<br />

ด้วยปรัชญาที่มุ่งสืบสานภูมิปัญญาอีสาน จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ที่<br />

อำาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาในปีนี้จึงหยิบยกเรื่องฮีตสิบสองนี้มาเป็น<br />

ประเด็นหลัก ภายใต้แนวคิด ‘มังมูน บุญข้าว’ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึง<br />

ความสำาคัญของข้าวในวัฒนธรรมอีสานมากยิ่งขึ้น ผ่านการสาธิตพิธีกรรม<br />

‘บุญข้าว’ ของเดือนต่างๆให้ได้ชมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้ชมได้ตระหนักว่า<br />

ถิ่นอีสานนั้น ‘มังมูน’ หรือมั่งคั่งในเรื่องของวัฒนธรรมมากเพียงใด<br />

จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2558 เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม<br />

2558 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2559 โทร. 02-762-2566, 085-660-7336<br />

และ 044-373-116 หรือเว็บไซต์ jimthompsonfarm.com และ facebook.<br />

com/JimThompsonFarm<br />

It’s said that life in the northeast of Thailand has been tied to<br />

rice for as long as anyone can remember. Most locals still recall<br />

their first taste of rice, crushed thoroughly and fed to them as a<br />

child. The field became their first school, teaching lessons on<br />

labour and sharing. But rice is not only a source of income and<br />

food, in the northeast, it is sacred. The worship of the Goddess of<br />

Rice or ‘Mae Phosop’ has since become a long standing tradition.<br />

Later, the worship of the Rice Goddess became intertwined with<br />

Buddhist culture. This was the start of the ‘Heat Sip Song’ religious<br />

rituals, which take place throughout the year to facilitate a good<br />

harvest. Merit making ceremonies are held in accordance to the<br />

rice planting calendar. For example the fireworks ceremony held<br />

on the sixth month before the wet season is said to help bring the<br />

rains, allowing the crops to be planted on schedule. The ‘Boon<br />

Khao Pradap Din’ festival in the ninth month is said to help the<br />

rice plants which are ‘pregnant’ grow healthily. When it is time to<br />

harvest in the beginning of the year, another ceremony is held to<br />

worship the Goddess of Rice. On the fourth month, the locals bring<br />

offerings of rice as a tribute to the country. During this festival,<br />

monks will help sow and bless certain rice seeds.<br />

Using the philosophy of Isan’s ties with Rice, Jim Thompson Farm<br />

Tour in Pak Thong Chai district of Nakhon Ratchasima province takes<br />

the idea of the ‘Heat Sip Song’ and puts it under the theme of ‘Mang<br />

Moon Boon Khao’. Visitors will get a chance to see the importance of<br />

each ceremony, giving them an inside look into the heart and soul of<br />

Thailand’s northeastern rice culture.<br />

Jim Thompson Farm Tour <strong>2015</strong> is open from <strong>December</strong> 5, <strong>2015</strong><br />

until January 10, <strong>2015</strong>. Tel. 02-762-2566, 085-660-7336 and<br />

044-373-116. For more information, visit (jimthompsonfarm.com) and<br />

(facebook.com/JimThompsonFarm)


คำานำา<br />

ร้านหนังสืออิสระในนครปฐมที่มุ่งหวังจะเป็นดั่งปฐมบทสู่สิ่งดีๆต่อไป<br />

An Independent Bookstore in Nakhon Pratom Starts a New Chapter<br />

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ<br />

TRAVEL<br />

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าความประทับใจแรกเริ่มเมื่อได้มาเยือน<br />

ร้านหนังสือ ‘คำานำา’ คือการได้เดินเข้าไปในตรอกเล็กๆ<br />

ก่อนที่จะพบบ้านไม้แบบไทยหลังใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่<br />

ตรงหน้า ซึ่งสิริวัฒน์ กุศลเลิศจริยา หนึ่งในผู้ก่อตั้งเองก็กล่าว<br />

ว่าเขาก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันเมื่อได้เห็นอาคารหลังนี้เป็นครั้ง<br />

แรก “หลังจากทำางานบริษัท แล้วก็ออกไปปั่นจักรยานอยู่พัก<br />

หนึ่ง ผมเองก็อยากทำาร้านหนังสืออยู่แล้ว ตอนแรกจะไปทำาที่<br />

ขอนแก่นซึ่งเป็นบ้านเกิด แต่พอได้มาเห็นบ้านหลังนี้แล้วชอบมาก<br />

แถมยังใกล้มหาวิทยาลัย และไม่ไกลจากกรุงเทพฯด้วย เพื่อนๆ<br />

มาหาได้ครับ” สิริวัฒน์และภาสรรค์ เชี่ยวจินดากานต์ซึ่งเป็น<br />

หุ้นส่วนจึงตัดสินใจพลิกฟื้นอดีตเรือนหลวงธานินทร์ปฐมรัฐที่<br />

สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 6 หลังนี้เป็นร้านหนังสือกึ่งคาเฟ่ที่กลาย<br />

เป็นแหล่งรวมตัวแห่งใหม่ของนครปฐมมาได้ปีกว่าๆแล้ว<br />

นอกจากหนังสือแนวศิลปะ สังคม รวมถึงกวีนิพนธ์และ<br />

วรรณกรรมแปลจากสำานักพิมพ์อิสระที่มีให้เลือกมากกว่าร้าน<br />

หนังสือบางร้านในกรุงเทพฯแล้ว คำานำายังมีกาแฟ ขนมหวาน<br />

รวมถึงอาหารสไตล์โฮมเมดให้ได้มานั่งลิ้มรสไปพร้อมๆกับ<br />

อ่านหนังสือในบรรยากาศสบายๆ ซึ่งทั้งคู่แย้มให้ฟังว่าในเร็วๆ<br />

นี้ อาจมีการเพิ่มเติมส่วนของแกลเลอรี่สำาหรับจัดแสดงผลงาน<br />

ศิลปะเข้ามาด้วย “ที่จริงร้านยังไม่เสร็จนะครับ บางคนมา<br />

อีกครั้งแล้วแปลกใจว่าร้านไม่เหมือนเดิม ซึ่งก็ดีเหมือนกันนะ<br />

เหมือนร้านนี้มีชีวิต” สิริวัฒน์กล่าวอย่างอารมณ์ดี<br />

www.facebook.com/kumnumm<br />

There is no denying that I was impressed<br />

when I first visited ‘Kumnumm’ bookstore. After<br />

a walk through a tiny alley way, a large wooden<br />

traditional Thai house greets you. One of the<br />

bookstore’s founders, Siriwat Kusollerdchariya,<br />

said he felt the same thing when seeing this<br />

building for the first time, “After working at a<br />

company and then going to bike for a while,<br />

I was already inclined to open a bookstore. At<br />

first I wanted to open one in my hometown of<br />

Khon Kaen, but then I saw this house. I loved it.<br />

It’s also near a university and not far from Bangkok<br />

so it’s easy for friends to drop by.” Siriwat and<br />

his partner Pasan Cheawjindakan decided to<br />

restore the former Tanin Prathomrat Royal House,<br />

which was built during the reign of King Rama VI,<br />

into Nakhon Pathom’s newest bookstore-cum-café.<br />

In additional to books on art, poetry, society<br />

and general literature from independent<br />

publishers (some of which can not even be found<br />

in Bangkok), Kumnumm is also a great place to<br />

have coffee. The café area serves homemade<br />

desserts to enjoy while comfortably reading a<br />

book. There are also plans to add a gallery for<br />

exhibits. “Things aren’t set in place yet, and a<br />

lot of people are surprised when they return and<br />

see that the shop is different. I think this is good,<br />

it’s as if this place is alive,” says Siriwat happily.<br />

(facebook.com/kumnumm)<br />

029


เรื่องเก่าเล่าใหม่<br />

เปิดตำนนอครหอกรค้ไทย-จีน ที่ปัจจุบัน<br />

กลยเป็นที่ตั้งของห้องอหร Blue Elephant<br />

Learn about the historic Thai Chine Building which now houses<br />

the Blue Elephant Restaurant<br />

WRITER: ANGIE THIEN<br />

หากอยากเห็นกรุงเทพฯ จากมุมสูงแบบง่ายๆ คุณอาจจะเลือกเดินทางโดย<br />

รถไฟฟ้าเพื่อชมทิวทัศน์จากด้านบน ที่จะพาคุณผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ<br />

ที่คลาคล่ำาไปด้วยผู้คน สถานีสยามที่เต็มไปด้วยวัยรุ่นแต่งตัวเก๋ ไปจนถึง<br />

สะพานตากสินที่เต็มไปด้วยเรือข้ามฟากรอรับส่ง แต่ถ้าหากคุณผ่านเส้นสาทร<br />

คุณจะสะดุดตากับอาคารหลังหนึ่งที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสู่ยุคโคโลเนียลในแทบทันที<br />

อาคารที่เมื่อก่อนเคยเป็นอาคารหอการค้าไทย-จีน ที่ล้อมรอบด้วยตึกสูง<br />

เสียดฟ้าในย่านที่คึกคักที่สุดย่านหนึ่งของกรุงเทพฯนี้ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของร้าน<br />

อาหารและโรงเรียนสอนทำาอาหาร Blue Elephant อาคารที่สร้างขึ้นในปีพ.ศ.<br />

2446 ซึ่งอยู่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น แรกเริ่ม<br />

เคยเป็นห้างสรรพสินค้าบอมเบย์ ในช่วงเวลานั้น ย่านสาทรถือเป็นหนึ่งในย่านหรู<br />

ของกรุงเทพฯ เนื่องจากอยู่ใกล้กับแม่น้ำา พระบรมมหาราชวัง รวมถึงโรงแรม<br />

โอเรียนเต็ลที่เหล่านักเขียนชื่อดังชอบมาเข้าพัก ช่วงนั้นเป็นยุคก่อนที่ถนนส่วนใหญ่<br />

จะลาดยาง และรถยนต์ก็เพิ่งจะเข้ามาวิ่งในประเทศเพียง 3 ปีก่อนหน้านั้น และ<br />

รถยนต์ที่แล่นคู่ไปกับหาบเร่และคนเดินถนนก็อาจมีจำ านวนเพียง 300 คันเท่านั้น<br />

ปีพ.ศ. 2471 กลุ่มนักธุรกิจผู้มั่งคั่งเข้าซื้อกิจการห้างสรรพสินค้าบอมเบย์ที่เริ่ม<br />

จะทรุดโทรมในราคาถูก นั่นคือจุดเริ่มต้นของหอการค้าไทย-จีน แต่ถ้าจะนับจุด<br />

เริ่มต้นแบบเป็นทางการ คงเป็นเดือนมกราคม ปีพ.ศ. 2473 ที่พระบาทสมเด็จ<br />

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จฯเปิดอาคารสำานักงานใหญ่ของหอการค้าไทย-จีน<br />

อย่างเป็นทางการ ก่อนที่อาคารและประเทศไทยต้องเจอกับภัยครั้งใหญ่ นั่นก็คือ<br />

สงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อประเทศไทยโดนกองทัพญี่ปุ่นรุกรานในเดือนธันวาคม<br />

ปีพ.ศ. 2484 อาคารหลังนี้ถูกใช้เป็นกองบัญชาการของกองทัพญี่ปุ่น เมื่อสงคราม<br />

สิ้นสุดลง อาคารหอการค้าไทย-จีน ก็ได้กลับคืนสู่เจ้าของเดิม และถูกใช้เป็น<br />

สำานักงานและที่จัดเลี้ยง จนกระทั่งมีการเปิดอาคารไทยซีซี อาคารกระจกแบบ<br />

โมเดิร์นที่ได้กลายเป็นฉากหลังแบบสมัยใหม่ให้กับอาคารโคโลเนียลหลังนี้<br />

หลังจากถูกปล่อยให้ทรุดโทรมมานาน อาคารหอการค้าไทย-จีน ก็ถูกพลิก<br />

ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งพร้อมอัตลักษณ์ใหม่ในปีพ.ศ. 2545 โดยตัวอาคารได้รับการบูรณะ<br />

และกลายเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนทำาอาหารและร้านอาหาร Blue Elephant สาขา<br />

กรุงเทพฯ แบรนด์ Blue Elephant ที่ก่อตั้งโดยเชฟนูรอ โซะมณี สเต็ปเป้ เชฟชาว<br />

ไทยนี้เปิดร้านสาขาแรกในเบลเยี่ยม เมื่อเชฟนูรอตัดสินใจกลับมายังมาตุภูมิ เธอ<br />

ก็ได้พาแบรนด์มาตั้งอยู่ที่อาคารหลังนี้ที่เธอชอบมาก แต่ก็แน่นอนว่าด้วยความ<br />

ที่เป็นอาคารเก่าแก่ เธอจึงต้องใช้แรงกายแรงใจอย่างมากในการบูรณะอาคาร<br />

หอการค้าไทย-จีนขึ้นมาใหม่<br />

“ต้องซ่อมแซมเยอะเลยค่ะตอนนั้น” เชฟนูรอเล่าให้ฟัง “ผนังด้านในเคยทาสีแดง<br />

เข้มที่ดูไม่ได้เลย เราก็เลยปรับให้ดูสว่างและโปร่งมากยิ่งขึ้น ส่วนด้านนอกนั้นยังคง<br />

เดิมไว้ทุกอย่าง อาคารหลังนี้เป็นอาคารสุดพิเศษที่ตั้งอยู่ในทำ าเลทอง และเราก็โชคดี<br />

มากที่ได้มาตั้งร้านและโรงเรียนสอนทำาอาหารในอาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้”<br />

ปัจจุบันนี้ อาคารชั้นบนเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนทำาอาหารที่เป็นจุดหมายของ<br />

คนจากทั่วโลกที่อยากเรียนรู้ศิลปะการทำาอาหารไทยอันแสนละเอียดอ่อน ส่วนพื้นที่<br />

ที่เหลือนั้นเป็นส่วนของร้านอาหาร โดยประกอบด้วยห้องอาหารส่วนตัวบริเวณปีก<br />

ของอาคาร และ Blue Bar ที่ตั้งอยู่ตรงส่วนหน้าของอาคารโดยหันเข้าหาถนนสาทร<br />

แต่กระนั้น กลิ่นอายของความลึกลับยังคงอบอวลอยู่ในอาคารเก่าแก่แห่งนี้<br />

พนักงานของ Blue Elephant มักจะไหว้สามทิศก่อนที่จะเดินข้ามธรณีประตูทุกครั้ง<br />

เพื่อสักการะเจ้าที่ตามความเชื่อดั้งเดิม คำาว่า ‘เจ้าที่’ นั้นไม่ใช่ภูตผีประเทศที่หลอก<br />

หลอน แต่เป็นเหมือนวิญญาณที่ช่วยปกปักษ์และดูแลผู้อยู่อาศัยเสียมากกว่า ฟังดู<br />

แล้วก็เข้าเค้าอยู่ไม่น้อย เพราะอาคารที่เป็น ‘บ้าน’ ของพวกเขาแห่งนี้ได้ข้ามผ่าน<br />

กระแสกาลเวลามานานนับศตวรรษ<br />

ร้านอาหารและโรงเรียนสอนทำาอาหาร Blue Elephant ตั้งอยู่ติดกับสถานี<br />

รถไฟฟ้าสุรศักดิ์ บนเลขที่ 288 ถนนสาทรใต้ โทร. 02-673-9353<br />

(blueelephant.com/bangkok)


Travel along Bangkok’s modern skytrain<br />

and you’ll see some of the city’s most<br />

recognisable scenes from a bird’s eye<br />

perspective. There’s the bustling roundabout<br />

that circles Victory Monument, the<br />

hip streetwear and students around Siam,<br />

and the river boats that gather at Saphan<br />

Taksin. If you happen to roll by Sathorn<br />

station however, there is one place that<br />

seems to pull you right back into the<br />

colonial era.<br />

Surrounded by glass skyscrapers and<br />

one of Bangkok’s busiest thoroughfares is<br />

the former Thai Chine Building, which today<br />

houses the Blue Elephant Restaurant and<br />

Cooking School. Built in 1903, around the<br />

time of King Rama V, the Thai Chine Building<br />

opened as the Bombay Department Store.<br />

At the time, Sathorn was known as one<br />

of the most exclusive neighbourhoods in<br />

Bangkok, within close proximity to the river,<br />

the Royal Palace and a favourite rest stop<br />

for passing authors, the Oriental Hotel. This<br />

was an era before many of the city streets<br />

were paved, with cars having been introduced<br />

to the country just three years prior. Rattling<br />

alongside rickshaws and pedestrians, it was<br />

estimated that there were only 300<br />

automobiles in the country at the time.<br />

In 1928 a group of affluent businessmen<br />

purchased the aging Bombay Department<br />

Store at a bargain price. This was the start<br />

of the Thai Chinese Chamber of Commerce,<br />

but it wasn’t until January 1930 that His<br />

Majesty King Rama VII would inaugurate<br />

the building as the Chamber of Commerce’s<br />

Headquarters. World War II was a tough<br />

time for the building. As Thailand was<br />

invaded by Japan in <strong>December</strong> 1941,<br />

the Thai Chine Building was used by the<br />

Imperial Japanese Army and made into a<br />

Command Centre. After the war, the<br />

structure was returned to its former<br />

owners, and was used for offices and<br />

functions until the opening of the<br />

Thai CC Building, a modernised glass<br />

structure that now give the Thai Chine<br />

Building a mirrored backdrop.<br />

Falling into some disrepair over the<br />

years, In 2002 the Thai Chine Building was<br />

once again given a new identity. It was<br />

fully restored and transformed into the Blue<br />

Elephant Cooking School and Restaurant in<br />

Bangkok. The Blue Elephant brand,<br />

created by Thai Chef Nooror Somany<br />

Steppe opened their first restaurant in<br />

Belgium. When returning to her home<br />

country, bringing the brand to this historic<br />

location was a labour of love.<br />

“There was a lot to be done,” says<br />

Chef Nooror, “The interior walls used to<br />

be painted a horrible dark red colour. We<br />

made it more light and airy, but we kept<br />

the exterior exactly as the original. It’s a<br />

special place in the best location in the<br />

city, and we are lucky to be the<br />

custodians of this historic building.”<br />

Today, the top floor of the building<br />

houses the cooking school where people<br />

from all over the world come to learn the<br />

intricacies of Thai cuisine. The rest of the<br />

house serves as parts of the restaurant,<br />

with more private areas tucked along its<br />

HERITAGE<br />

wings and the Blue Bar which stands on<br />

the building’s bay facing Sathorn Road.<br />

An air of mystery still surrounds the<br />

old structure. The Blue Elephant Staff are<br />

known to raise their hand in a Thai ‘wai’<br />

towards three directions upon entering<br />

the doorway. It’s a traditional belief and<br />

an act of respect to the building’s spirits.<br />

The ‘spirits’ are not your usual haunting<br />

type, but said to be more inclined to<br />

protect and bless. This is easy to believe,<br />

considering how their ‘home’ stands<br />

strong against changing tides.<br />

The Blue Elephant Restaurant and<br />

Cooking School is located right at the<br />

Surasak BTS exit, 288 South Sathorn<br />

Road. Tel +662 673 9353<br />

(blueelephant.com/bangkok/)<br />

031


INFO<br />

ประเทศสมาชิก<br />

สมาชิก 10 ประเทศ ประกอบไปดวย ไทย, พมา,<br />

ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร, อินโดนีเซีย,<br />

ฟลิปปนส, กัมพูชา, บรูไน<br />

The 10 member countries include<br />

Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam,<br />

Malaysia, Singapore, Indonesia,<br />

Cambodia, Brunei, and the Philippines.<br />

กําหนด<br />

กําหนดสิ้นป พ.ศ. 2558<br />

Scheduled to begin at the end of <strong>2015</strong><br />

400 ลานคน<br />

คือจํานวนประชากรมุสลิมในอาเซียน<br />

‘อาหารฮาลาล’ คืออนาคตของอุตสาหกรรมอาหาร<br />

และการเกษตรไทย<br />

The number of Muslims in ASEAN.<br />

The Halal food and agriculture industry is<br />

the future of Thailand.<br />

ÃͺÃÙŒàÃ×èͧ<br />

AEC<br />

Get To Know AEC<br />

¹ÑºÍÂËÅѧàËÅ×ÍÍÕ¡à¾Õ§äÁ‹¡ÕèÇѹ »ÃÐà·Èä·Â¡ç¨ÐࢌÒ໚¹Ê‹Ç¹Ë¹Ö觢ͧ<br />

»ÃЪҤÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«Õ¹áÅŒÇ ¹Õè¤×Í¢ŒÍÁÙž×é¹°Ò¹·Õè¤Ø³¤ÇÃÃÙŒ<br />

The countdown has started and in just a few more days Thailand will become part<br />

of the ASEAN Economic Community. Here is what you should know<br />

AEC ËÃ×Í ASEAN Economic Community ¤×ÍÍÐäÃ<br />

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast<br />

Asian Nations : ASEAN) หรือ ประชาคมอาเซียน คือการรวมตัวกันทาง<br />

เศรษฐกิจของ 10 ประเทศ ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต จุดประสงคเพื่อ<br />

เพิ่มความสามารถในการแขงขัน สรางตลาดและฐานการผลิตรวมกัน สามารถ<br />

เคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝมืออยางเสรี<br />

กลาวโดยเขาใจงายคือ เปนการรวมกลุมกันคลายๆ กลุมยูโรโซนนั่นเอง<br />

WRITER: SURIYA GARUDABANDHU, ILLUSTRATION: TUNF<br />

What is the ASEAN Economic Community (AEC)?<br />

The Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN is the<br />

unity of economies from 10 countries in Southeast Asia. The<br />

purpose is to increase competitiveness, create a common market<br />

and production base, and facilitate the movement of goods,<br />

services, investment, capital and skilled workers freely.<br />

To simplify, it is similar to the creation of the Eurozone.


633 ลานคน<br />

คือจํานวนประชากรรวมโดยประมาณ<br />

ของสมาชิกอาเซียน<br />

The estimated total population<br />

of ASEAN.<br />

ตลาดใหญ<br />

อันดับ 3<br />

ประชาคมอาเซียนจะมีขนาดของตลาดใหญเปน<br />

อันดับ 3 มูลคาทางการคาใหญเปนอันดับ 7 ของโลก<br />

THE AEC will be the third largest single<br />

market and 7th largest in trade volume.<br />

7.1 พันลาน<br />

ดอลลาร<br />

มูลคาของตลาดอีคอมเมิรซของ มาเลเซีย<br />

อินโดนีเชีย ไทย ฟลิปปนส และสิงคโปร<br />

คาดวาจะขยายตัวราวปละ 25%<br />

The e-commerce markets in<br />

Malaysia, Indonesia, Thailand,<br />

Singapore and the Philippines is<br />

expected to grow 25% each year.<br />

Logistics<br />

การคาขายระหวางกันที่เพิ่มมากขึ้น ยอมทําใหธุรกิจ<br />

ที่เกี่ยวของกับการขนสงสินคาเติบโตเปนเงาตามตัว<br />

As trade increases, small businesses<br />

related to shipping will rise proportionately.<br />

Fashion & Lifestyle<br />

ชนชั้นกลางในประชาคมอาเซียนกําลังขยายตัว<br />

สินคาไลฟสไตล เชน ของขวัญ ของชํารวย สินคา<br />

แฟชั่น สินคาเชิงศิลปวัฒนธรรม นั้นกําลังเปนที่ตองการ<br />

With the growing middle class, lifestyle<br />

products such as gifts, fashion items,<br />

and artisanal products will be in demand.<br />

Construction<br />

การลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน และการขยายตัวของ<br />

การกอสรางที่อยูอาศัย ธุรกิจการกอสรางจะขยายตัว<br />

อานิสสงสจะตกไปอยูกับผูรับเหมาทั้งรายใหญและ<br />

รายยอยที่รับชวงตอ<br />

Investments in infrastructure and the<br />

expansion of housing and businesses will<br />

benefi t the construction industries, giving<br />

opportunities to both large and small<br />

contractors.<br />

ASEAN+6<br />

ไมใชแค 10 ประเทศ แต AEC กําลังขยายความรวมมือกับอีกหลายประเทศ<br />

หรือที่ไดยินกันวา ‘อาเซียนบวกหก’ ซึ่งประกอบไปดวย จีน ญี่ปุน เกาหลีใต<br />

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย หากนับรวมกันแลวจะทําใหประชากร<br />

ในประชาคมอาเซียนมีกวา 3 พันลานคน หรือคิดเปน 50% ของประชากรโลก<br />

Going beyond the 10 member countries, the AEC will cooperate<br />

with 6 other nations in “ASEAN + 6” This includes China, Japan,<br />

South Korea, Australia, New Zealand and India, allowing the<br />

total population in ASEAN to be over three billion people,<br />

representing 50% of the world’s population.<br />

¸ØáԨ SMEs ä·Â·ÕèÁÕá¹Ç⹌Á¨ÐàµÔºâµã¹µÅÒ´ AEC<br />

Thailand’s SMEs that are likely to benefit with the AEC<br />

Digital Content<br />

การเชื่อมโยงเครือขายดานการสื่อสาร จะทําใหตลาด<br />

บริการโทรศัพทเคลื่อนที่และทีวีดาวเทียมเติบโตมาก<br />

ขึ้น แนนอนวาจะตองการผูที่ผลิตเนื้อหามารองรับ<br />

ทั้งการผลิตแอพพลิเคชั่น นักออกแบบกราฟก รวม<br />

ถึงธุรกิจอีคอมเมิรซ<br />

With more improvements in network and<br />

communications, the mobile phone and<br />

satellite TV market is expected to grow,<br />

giving opportunities for those who produce<br />

digital content such as applications,<br />

graphic designs and e-commerce.<br />

Beauty & Wellness<br />

สินคาและบริการเพื่อสุขภาพและความงามของไทย<br />

ไมเปนสองรองใคร อาหารเสริม สมุนไพร เครื่อง<br />

สําอาง อุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย บริการ<br />

ดานสุขภาพและความงาม นั้นมีอนาคต<br />

Products in the health and beauty<br />

industry of Thailand are second to none,<br />

therefore herbal supplements, cosmetics<br />

and metal equipment will have a strong<br />

future in this market.<br />

8<br />

วิศวกร (Engineering Services)<br />

พยาบาล (Nursing Services)<br />

สถาปนิก (Architectural Services)<br />

การสํารวจ (Surveying Qualifi cations)<br />

พนักงานบัญชี (Accountancy Services)<br />

ทันตแพทย (Dental Practitioners)<br />

แพทย (Medical Practitioners)<br />

ÍÒªÕ¾·Õèà»´àÊÃÕ ã¹µÅÒ´ AEC<br />

8 Free-Flow Skilled Labour<br />

Careers in AEC<br />

SMEs<br />

Tourism<br />

เมื่อไปมาหาสูกันงายขึ้นธุรกิจทองเที่ยวก็พลอยบูม<br />

ตามไปดวย โรงแรมที่พัก รานอาหาร รานขายของที่<br />

ระลึก บริการรถรับจางรถเชา จะขยายตัวตามตลาด<br />

นักทองเที่ยว<br />

When travel becomes more convenient,<br />

tourism fl ourishes. Hotels, restaurants,<br />

souvenir shops, taxi services and car<br />

rentals are expected to grow.<br />

Entertainment<br />

ธุรกิจบันเทิง เชน ภาพยนตร ละคร ดนตรี กีฬา<br />

ขาวสาร รายการทีวี และเคเบิลทีวี อุตสาหกรรม<br />

บันเทิงของไทยเปนที่ยอมรับในตลาดเพื่อนบานมา<br />

นานแลว<br />

The entertainment industry, including<br />

movies, music, sports, news, and television<br />

programmes from Thailand have long<br />

been exported to neighbouring countries<br />

and will see more distribution.


อาณาจักรแห่งแสงสี<br />

KINGDOM OF LIGHT<br />

เทศกาลแสงอันเลื่องชื่อกลับมาอีกครั้งในช่วงสิ้นปีนี้ ณ ย่านราชประสงค์<br />

The end of year light festival at Ratchaprasong returns once more<br />

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ<br />

หลังจากความพยายามในการ ‘เชื่อมโยง’ ประชาชนคนไทยทุกคน<br />

และองค์กรทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ผ่านเทศกาลแสงภายใต้แนวคิด<br />

‘Connectivity’ นั้นประสบความสำาเร็จอย่างงดงาม เทศกาลแสงหรือ<br />

Thailand The Kingdom of Light ณ ย่านราชประสงค์ก็กลับมาอีกครั้งเป็น<br />

ปีที่สองในเดือนธันวาคมนี้ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘THAI’S ENLIGHTENING<br />

MOMENTS จุดประกาย ส่องแสง สะท้อนหัวใจไทย’ ที่จะมาช่วยกระชับสาย<br />

สัมพันธ์ที่สร้างไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และคราวนี้ก็คงเป็นอีก<br />

ปีที่เราจะได้เห็นเพื่อนๆ พี่น้องรวมถึงครอบครัวพากันออกมาชมแสงไฟและ<br />

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างคลาคล่ำาเหมือนเช่นปีที่แล้ว<br />

Thailand The Kingdom of Light <strong>2015</strong> อาจเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลไฟที่<br />

มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เพราะผลงานแสงบางส่วนที่รังสรรค์ขึ้นมานั้นมา<br />

พร้อมกับระบบอินเตอร์แอ็กทีฟ แสงไฟที่เกิดขึ้นจึงเปลี่ยนแปลงล้อกันไปกับ<br />

การเคลื่อนไหวของผู้ชม ผลที่ได้จึงเป็น ‘ประสบการณ์ส่วนตัว’ ที่ผู้ชมจะได้รับ<br />

แตกต่างกันออกไป โดยหลักแล้ว เทศกาลแสงในปีนี้จะเกิดขึ้นตามจุดต่างๆ<br />

บริเวณแยกราชประสงค์ ตั้งแต่ทางเดินสกายวอล์คที่เชื่อมระหว่างสถานีบีทีเอส<br />

ชิดลมกับสยาม ศาลท้าวมหาพรหมเอราวัณ ไปจนถึงหน้าตึกเกษรพลาซ่า<br />

After the success of the ‘Connectivity’ festival which<br />

linked people across the country from all sectors, the<br />

Thailand Kingdom of Light show at Ratchaprasong is<br />

back for a second year. This <strong>December</strong>, the concept is<br />

‘THAI’S ENLIGHTENING MOMENTS’ to help spark delight<br />

and strengthen the bonds between people. Once again,<br />

it’s the time of year to meet friends and family, watch the<br />

lights and mingle in the festive atmosphere.<br />

Thailand The Kingdom of Light <strong>2015</strong> is a unique light<br />

festival due to the interactive systems put in place. Lights<br />

change and react to the viewer’s movements, resulting<br />

in a true ‘personal experience’ for each audience. This<br />

year’s festival will take place at various points in the<br />

Ratchaprasong area, including the Skywalk that connects<br />

to the BTS Stations of Siam and Chidlom, the Erawan<br />

Shrine pavilion and in front of Gaysorn Plaza.


ศาลท้าวมหาพรหม<br />

Erawan Shrine<br />

ศาลท้าวมหาพรหมจะถูกล้อมรอบด้วยศาลาแสงสุดตระการตา เพิ่ม<br />

ความขลังขึ้นไปอีกขั้น ในส่วนนี้จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2558<br />

ไปจนถึงวันที่ 5 มกราคม 2559<br />

The famous Erawan Shrine will be surrounded by a<br />

dazzling light pavilion, enhancing its mystique and<br />

splendour. The pavilion will be on show from<br />

<strong>December</strong> 5, <strong>2015</strong> to January 5, 2016.<br />

LEISURE<br />

สกายวอล์ค<br />

The Skywalk<br />

ทางเดินสกายวอล์ค จะถูกเปลี่ยนเป็นสวนแสงสีสดใสภายใต้คอนเซ็ปต์<br />

‘ฟ้างามที่ปลายรุ้ง’ ที่สื่อถึงอนาคตประเทศไทย โดยสารพัดสีสันที่<br />

ปรากฏอยู่นั้นเป็นตัวแทนของพลังของคนไทยที่ไม่หวั่นไหวแม้ต้องเจอ<br />

กับวิกฤต การแสดงไฟในจุดนี้จะแสดงทุกต้นชั่วโมงตั้งแต่วันที่<br />

15 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2559<br />

A bright light extravaganza awaits you on the Skywalk.<br />

Based on the concept of ‘a beautiful sky under the<br />

rainbow’ to reflect the future of Thailand, various colours<br />

represent the power of the people, unwavering and<br />

harmonious even when faced with crisis. The show lasts<br />

from <strong>December</strong> 15, <strong>2015</strong> to January 5 2016.<br />

ด้านนอกของสะพานสกายวอล์ค<br />

Exterior of the Sky Walk<br />

ร่วมกันนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่กับนาฬิกา<br />

ขนาดใหญ่ที่ออกแบบเป็นตัวเลขไทย และจะเปลี่ยนเป็น<br />

ตัวเลขอารบิกวันเคาต์ดาวน์ นาฬิกานี้จัดแสดงตั้งแต่วันที่<br />

15 ธันวาคม 2558 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2559<br />

Tick off the days to the New Year together with<br />

a massive clock that displays traditional Thai<br />

numbers, this will change to arabic numbers<br />

during the New Year countdown. See the display<br />

from <strong>December</strong> 15, <strong>2015</strong> to January 5, 2016.<br />

โซนนานาชาติ<br />

International Zone<br />

เพื่อให้เทศกาลแสงในปีนี้พิเศษขึ้นไปอีกขั้น<br />

โดยนอกจากจะมีผลงานของไลท์ติ้ง<br />

ดีไซเนอร์ชาวไทยและนักศึกษาจาก<br />

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า<br />

ธนบุรี ในปีนี้ Thailand The Kingdom of<br />

Light ได้รับการสนับสนุนจากสำานักงาน<br />

ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ<br />

(องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ รวมถึง<br />

อัมสเตอร์ดัม ไลท์ เฟสติวัล ในการนำา<br />

ผลงานของไลท์ติ้งชาวต่างชาติมาจัดแสดง<br />

เพื่อสร้างสีสัน อีกทั้งยังเพื่อกระตุ้น<br />

ให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและ<br />

องค์ความรู้ระหว่างศิลปินด้วย<br />

To make this year’s event even more<br />

special, in addition to working with<br />

lighting designers in Thailand and<br />

students from the King Mongkut’s<br />

University of Technology Thonburi,<br />

Thailand the Kingdom of Light <strong>2015</strong><br />

is also supported by the Thailand<br />

Convention and Exhibition Bureau<br />

(TCEB) and the Amsterdam Light<br />

Festival. This allows international<br />

lighting designers to come and exhibit<br />

their work, as well as encourages the<br />

exchange of ideas and knowledge<br />

between artists.<br />

035


LEISURE<br />

ตัวอย่างผลงาน<br />

ที่มาจัดแสดง<br />

Other Works on Display<br />

ชื่อผลงาน: 195 Bottles, 1 Message<br />

โดย: Saskia Hoogendoorn<br />

และ Lieuwe Martijn Wijnands<br />

คอนเซ็ปต: หัวใจดวงโตที่ทําจากขวด 195 ใบ<br />

แทน 195 ประเทศทั่วโลก<br />

สะทอนถึงแนวคิดที่ว่าไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหน<br />

มนุษยทุกคนลวนมีหัวใจเหมือนกัน<br />

Title: 195 Bottles, 1 Message<br />

By: Saskia Hoogendoorn and Lieuwe<br />

Martijn Wijnands<br />

Concept: A big heart made of 195<br />

bottles from 195 countries around the<br />

world, representing the idea that no<br />

matter where one is located all people<br />

have hearts which look the same.


ชื่อผลงาน: Floating Light<br />

โดย: Wouter Brave<br />

คอนเซ็ปต: การสรางประสบการณทางการ<br />

มองเห็นแบบใหม่ ่ผ่านการเล่นกับคอนเซ็ปตของ<br />

‘เวลา’ และ ‘พื้นที่’ ดวยเขาวงกตสุดพิศวง<br />

Title: Floating Light<br />

By: Wouter Brave<br />

Concept: Creating a visual experience<br />

by playing with ‘time’ and ‘space’ in<br />

the most fantastical maze.<br />

ชื่อผลงาน: The Brain<br />

โดย ดรรชนี องอาจสิริ<br />

คอนเซ็ปต: ‘สมอง’ คืออวัยวะที่สําคัญที่สุดอย่าง<br />

หนึ่งของร่างกาย โดยสมองนี้ช่วยใหมนุษยมีความคิด<br />

สรางสรรคและสามารถคิดคนนวัตกรรมใหม่เพื่อ<br />

ตอบสนองความตองการของตนเอง<br />

Title: The Brain<br />

By: Dutchanee Ongarjsiri<br />

Concept: The brain is one of the most<br />

important organs of the body which<br />

allows humans to create and innovate<br />

in order to meet their goals.<br />

037


BEAUTY<br />

ÃѺÅÁ˹ÒÇ<br />

เตรียมผิวใหพรอมสําหรับฤดูหนาวที่กําลังจะมาถึง<br />

Winter is coming! Prepare your skin.<br />

WRITER: MUANFUN THARANATHAM<br />

BIOTHERM BLUE<br />

THERAPY ACCELER-<br />

ATED SERUM<br />

ดวยสวนผสมใหมจากสาหรายอลาเรีย<br />

เอสคูเลนตาที่สามารถอยูรอดแมในอุณหภูมิตํา<br />

กวา 16 องศาเซลเซียสในระดับความลึก<br />

35 เมตร เซรั่มนี้จึงมีประสิทธิภาพในการชวย<br />

เรงการฟนบํารุงเซลลผิว สรางคอลลาเจน<br />

ใหผิวเนียนนุมและตึงกระชับยิ่งขึ้น<br />

Using extracts from Alaria esculenta,<br />

a seaweed that can live in<br />

temperatures below 16°C at 35<br />

metres deep, this serum is effective<br />

at accelerating the recovery of skin<br />

cells and the building of collagen.<br />

The result is visibly smoother and<br />

fi rmer skin.<br />

TOM FORD<br />

INTENSIVE INFUSION<br />

TREATMENT<br />

ESSENCE<br />

ผลิตภัณฑที่มีนําเปนองคประกอบพื้นฐานใหความ<br />

ชุมชื่นนุมนวล พรอมสวนผสมของ TOM FORD<br />

Infusing Complex ใหสารอาหารเขมขน ชวย<br />

ในการฟนบํารุงเซลลผิวตามธรรมชาติ ดูแลผิว<br />

ใหสดใสกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง<br />

With a water-base to ensure<br />

moisture and smoothness, as well<br />

as the renowned TOM FORD Infusing<br />

Complex, this treatment brings life<br />

into tired and overworked skin.<br />

CLINIQUE MOISTURE<br />

SURGE EXTENDED<br />

THIRST RELIEF<br />

ดูแลผิวขาดนําดวยมอยซเจอไรเซอรเนื้อเจลบางเบาสีพีชเบาบางในสูตรปรับปรุงใหมที่ซึมสูชั้นผิวไดดีขึ้น ชวยเพิ่ม<br />

ประสิทธิภาพในการกักเก็บความชุมชื่นใหคงอยูไดนานขึ้นถึง 12 ชั่วโมง เพื่อผิวฉํานําสวยในทุกสภาพอากาศ<br />

Dehydrated skin will rejoice at this peach-tinted gel formula designed to absorb instantly<br />

and enhance the retention of moisture. The cream lasts 12-hours and protects you from<br />

all weather conditions.


HEALTH<br />

PHOTOS: EKAPHOP DUANGKHAM<br />

รักษ์สายตา<br />

ปรมาจารย์ด้านสายตาแห่ง Isoptik เผยเคล็ดลับ<br />

การดูแลสุขภาพสายตาสำาหรับคนรุ่นใหม่<br />

A master of vision at Isoptik speaks about eye-care for<br />

a new generation<br />

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ<br />

หากพูดถึงความฝันของเด็ก 7 ขวบแล้ว เชื่อว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไม่<br />

ใส่ใจอะไรนัก แต่สำาหรับมาสเตอร์โบบิ ผู้ก่อตั้งศูนย์แว่นตา Isoptik<br />

แล้ว ความฝันเมื่อเขาอายุได้ 7 ขวบนั้นเองคือจุดเริ่มต้นของแบรนด์<br />

ระดับโลกในวันนี้ “คุณพ่อผมเป็นช่างตัดแว่นสายตาที่ทำางานละเอียด<br />

มาก แว่นที่ตัดจึงมักใส่สบาย มีคืนหนึ่งผมฝันเห็นชาวต่างชาติ บรรดาผู้นำา<br />

ประเทศต่างขึ้นเครื่องบินมาตัดแว่นที่เมืองไทย พอตื่นมาผมก็เล่าให้ที่บ้าน<br />

ฟัง ซึ่งทุกคนฟังแล้วก็หัวเราะหมด ยกเว้นคุณพ่อของผมที่บอกผมว่า ‘ถ้าเชื่อ<br />

ก็ทำาได้ทุกสิ่ง’” และคำาพูดของคุณพ่อนั้นเองที่เป็นแรงผลักดันให้มาสเตอร์<br />

โบบิหมั่นฝึกฝนฝีมือด้านการตัดแว่นแบบสามมิติ จนได้ก่อตั้งศูนย์แว่นตา<br />

Isoptik ที่โด่งดังไปทั่วโลกในเวลาต่อมา ซึ่งไม่นานมานี้แว่นตาของ Isoptik<br />

ก็เพิ่งได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม Premium Products of Thailand<br />

จากสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมด้วย<br />

แม้จะเป็นแบรนด์ระดับพรีเมี่ยมที่มาพร้อมกับราคาสูงลิ่ว แต่ราคาแว่นตา<br />

ของ Isoptik นั้นก็ตั้งอยู่บนหลักการของเหตุผล “แต่ก่อนนั้น ปัญหาที่เลนส์<br />

โพรเกรสซีฟซึ่งเป็นเลนส์หลายชั้นไร้รอยต่อนั้นใส่ไม่สบายเกิดจากหลาย<br />

ปัจจัย ทั้งตำาแหน่งดวงตาไม่ตรง ค่าสายตาผิดเพี้ยน รวมถึงโครงสร้างเลนส์<br />

ที่อาจจะไม่เหมาะกับบางคน หลังจากศึกษาเรื่องนี้ ผมเลยลองสร้างระบบ<br />

ทดลองเลนส์โปรเกรสซีฟเสมือนจริงให้ลูกค้าได้ลอง จะได้เลือกโครงสร้าง<br />

เลนส์ได้เหมาะกับตัวเอง” และนั่นคือที่มาของเลนส์ซูเปอร์โปรเกรสซีฟ<br />

เฉพาะบุคคลที่ Isoptik ผลิตขึ้นร่วมกับสองบริษัทยักษ์ใหญ่ Rodenstock<br />

และ Carl Zeiss ในเยอรมนี แว่นตาของ Isoptik แต่ละคู่จึงเป็นแว่นสายตา<br />

พิเศษที่สร้างขึ้นมาเฉพาะบุคคล “เป็นทางเดียวครับที่จะได้แว่นที่คมชัดที่สุด<br />

และใส่สบายไปพร้อมๆกัน”<br />

มาสเตอร์โบบิกล่าวว่านอกจากแว่นซูเปอร์โปรเกรสซีฟจะเหมาะกับคนวัย<br />

40-90 ปี ยังเหมาะกับคนยุคใหม่ที่จ้องจอคอมพิวเตอร์เยอะด้วย “ปัจจุบัน<br />

มีการพัฒนาแว่นตาโปรเกรสซีฟให้สามารถลดสายตาสั้นเทียมในเด็กได้<br />

ด้วยครับ” ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป คนยุคใหม่จึงมักมีแนวโน้มที่จะมีปัญหา<br />

เรื่องสายตามากยิ่งขึ้น “ที่เจอบ่อยคือตาแห้งเพราะจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์<br />

หรือโทรศัพท์มือถือ แล้วจดจ่อจนลืมกะพริบตา ลองพยายามกะพริบตา<br />

บ่อยๆ ก็จะดีขึ้น นอกจากนี้อย่าจ้องจอสว่างๆ ในห้องมืด เดี๋ยวนี้เราชอบเล่น<br />

โทรศัพท์มือถือก่อนนอน อันตรายมากครับ”<br />

When you consider the dreams of a seven-year-old, many<br />

people may be dismissive. But for Master Bobi, founder of<br />

the Isoptik Hi-End Eyeglasses Centre, his dreams as a sevenyear-old<br />

boy was the start of a global brand. “My father was<br />

very skilled in making glasses, and the lenses he cut were<br />

always comfortable to wear. One night I had a dream that<br />

the leaders of foreign countries boarded a plane to have their<br />

glasses made in Thailand. When I woke up, I told everyone<br />

at home who would listen. Everyone laughed except for my<br />

father who told me, ‘if you believe, anything is possible.”<br />

The words of his father served as motivation, and Master<br />

Bobi continued to practice the art of 3D lens cutting. He soon<br />

established what would become the world famous eyeglasses<br />

centre, Isoptik. Not long after, Isoptik was awarded the<br />

Premium Products of Thailand label by the Thai Industrial<br />

Standards Institute and Ministry of Industry.<br />

Being a premium brand usually comes with a steep<br />

price, but the cost of the glasses at Isoptik are based on<br />

the principles of reason, “the problem with progressive<br />

lenses is that there are several factors which may cause<br />

discomfort. Perhaps the positioning isn’t right and distorts<br />

vision, or the frame may not suit the wearer. After studying<br />

this issue I created an experimental style of progressive<br />

lenses for my customers to try, allowing them to choose the<br />

lenses for themselves.” This was the start of the Isoptik’s<br />

Super Progressive Lenses. The lenses were specially made<br />

as a partnership between Isoptik and two industry giants,<br />

Rodenstock and Carl Zeiss in Germany.Each pair of glasses<br />

from Isoptik are specially crafted for the individual. “This is<br />

the only way to have sharp vision and extremely comfortable<br />

glasses at the same time.”<br />

Master Bobi says that while the Super Progressive Lenses<br />

are suitable for people aged forty to ninety, they are also<br />

popular with the younger generation who spend a lot of<br />

time staring at a computer monitor. “These days, there are<br />

developments in progressive lenses which reduce eye strain<br />

for younger people too.” With lifestyle changes, the new<br />

generation has a new set of problems with eyesight. “Dry<br />

eyes are a common problem because people tend to stare<br />

at a monitor or phone screen. They are concentrating and<br />

forget to blink. It’s important to blink frequently, and also to<br />

not stare at a bright screen in a dark room. People like to<br />

use their mobiles before going to bed, which is very bad for<br />

your eyesight.”


DETOUR<br />

น้ำาชา<br />

ชีรณัฐ<br />

นักร้องและดีไซเนอร์สาวสวย<br />

เผยถึงการเดินทางสุดประทับใจ<br />

Sheranut opens up about her fond<br />

travel memories.<br />

aMzWw<br />

2.<br />

ช่วงปีใหม่ ถ้าให้เลือกไปสักที่ในเมืองไทย<br />

อยากไปที่ไหน และไปกับใคร<br />

“อยากไปโซเนวา คีรี เกาะกูดค่ะ เคยไปมาทีหนึ่ง<br />

แล้วชอบมากๆ ถ้าเลือกได้คงไปกับเพื่อนๆค่ะ<br />

สนุกดี”<br />

If we would like to to pick one destination<br />

for this New Year, where would you like<br />

to go? And with who?<br />

“I would love to go to Soneva Kiri Koh<br />

Kood. I went there and totally loved it.<br />

If I can choose I would go with friends.<br />

It would be fun!”<br />

4.<br />

ช่วยเล่าถึงโปรเจ็กต์ที่กำาลังทำาอยู่ตอนนี้ให้ฟัง<br />

หน่อยได้ไหม<br />

“นอกจากงานแสดงและดนตรีแล้ว สิ่งที่ชาให้<br />

ความสำาคัญมากๆ ตอนนี้คือแบรนด์แฟชั่นของตัว<br />

เองที่ชื่อ Sheranut ค่ะ (ig@sheranut_official)<br />

เป็นเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอาย Futuristic แต่ใส่ได้จริง<br />

ค่ะ”<br />

Can you tell us more about your current<br />

project?<br />

“Apart from acting and singing jobs,<br />

what I am currently into is my fashion<br />

brand called Sheranut (ig@sheranut_<br />

official). It’s womenswear with a<br />

futuristic yet practical style.”<br />

5.<br />

1.<br />

ถ้าพูดถึงเที่ยวเมืองไทย น้ำาชาชอบไปไหน<br />

“ถ้าเป็นในเมืองไทย ชาชอบไปสมุย ภูเก็ต<br />

เสม็ด พูดง่ายๆคือทุกที่ที่เป็นทะเล ล่าสุดไป<br />

กระบี่มาค่ะ ชอบมาก เพราะสวย เงียบ ไม่<br />

พลุกพล่าน”<br />

When it comes to travelling in Thailand,<br />

where do you like to go?<br />

“In Thailand, I like to go to Samui,<br />

Phuket, Samed, or, put simply, any<br />

beach destination. On the last trip I<br />

went to Krabi and loved it! Krabi was<br />

fantastic and calm, not overcrowded.”<br />

040<br />

3.<br />

ส่ิงที่ต้องพกติดตัวเวลาเดินทางมีอะไรบ้าง<br />

“กระดาษซับมัน ครีมกันแดด และกระเป๋าเงินค่ะ”<br />

What are 3 things that you cannot travel<br />

without?<br />

“Oil blotting papers, sunscreen and<br />

my wallet.”<br />

คิดอย่างไรกับสายการบินไทยสมายล์<br />

“เป็นสายการบินภายในประเทศที่สดใสน่ารัก เป็น<br />

น้องสาวของการบินไทยอีกที เป็นสายการบินที่ดี<br />

ค่ะ”<br />

What do you think about THAI <strong>Smile</strong>?<br />

“THAI <strong>Smile</strong> is a domestic airline with<br />

a joyous and colourful ambiance. It is a<br />

sister company of THAI Airways. A good<br />

one, I must admit.”<br />

PHOTOS: EKAPHOP DUANGKHAM; COURTESY OF SHERANUT


สปา<br />

ทรีตเมนต์ผ่อนคลายรับปีใหม่ ทั้งในกรุงเทพฯ และทั่วประเทศไทย<br />

Spa treatments for the New Year in Bangkok and beyond<br />

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ<br />

HEALTH<br />

aMd<br />

โซฟิเทล โซ แบงคอก<br />

So Spa โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก ฉลองปีใหม่ด้วยทรีตเมนต์So Perfect<br />

Relief ที่ประกอบด้วยการขัดผิวด้วยเมล็ดข้าวแดง นวดอโรมา และทรีตเมนต์<br />

บำารุงผิวหน้า ราคา 4,300 บาทสุทธิ สำารองเวลาได้ที่โทร. 02-624-0000<br />

So Spa at Sofitel So Bangkok celebrates New Year with<br />

the So Perfect Relief treatment, comprising of a scrub with<br />

red rice, an aromatherapy massage and a facial treatment<br />

with the discounted price of 4,300 THB net. For<br />

reservations please call 02-624-0000.<br />

PHOTOS: COURTESY OF THE BRANDS<br />

เซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์<br />

สปาเซ็นวารี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ต้อนรับลมหนาว<br />

ด้วยทรีตเมนต์ ์สครับผิวที่มีส่วนผสมจากพืชพรรณนานาชนิด ทั้งข้าวโพด<br />

ข้าวโอ๊ต จมูกข้าวสาลี รวมถึงข้าวสาร ตามด้วยการนวดโลชั่นให้ผิวชุ่ม<br />

ชื้นตลอดหนาวนี้ ราคา 1,500++ บาท สำารองห้องทำาทรีตเมนต์ได้ที่โทร.<br />

02-100-1234<br />

Cenvaree at Centara Grand CentralWorld welcomes winter<br />

with a scrub treatment made from various grains such<br />

as corn, oat, wheat germ, and rice, accompanied with a<br />

lotion massage to hydrate your skin. The price is 1,500++ THB.<br />

For reservations please call 02-100-1234<br />

Anne Semonin<br />

Anne Semonin เอาใจคนที่ต้องเดินทางบ่อย<br />

ด้วยการเปิดตัว Tissue Serum ขนาดใหม่ 15 มล.<br />

ที่พกพาสะดวกกว่าเดิม แถมพกขึ้นเครื่องได้<br />

สบายๆ ราคา 3,400 บาท<br />

Anne Semonin recently unveiled<br />

their travel sized 15ml. Tissue Serum,<br />

perfect for travellers who want to<br />

stash the bottle in their carry ons.<br />

The serum is priced at 3,400 THB.<br />

ภารีสา รีสอร์ต ภูเก็ต<br />

The Spa by Paresa ที่ภารีสา รีสอร์ต ภูเก็ต ชวนคุณฉลองคริสต์มาสด้วย<br />

แพ็คเกจ Paresa Christmas Package ระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม ราคา<br />

สุทธิ 63,000 บาทสำาหรับสองท่าน โดยรวมรถรับส่งไปกลับจากสนามบิน ห้อง<br />

พัก Aqua Pool Suite สำาหรับสามคืน รวมถึงมื้อเช้าและมื้อค่ำ าสุดอลังการ<br />

สอบถามข้อมูลได้ที่โทร. 076-302-200<br />

The Spa by Paresa at Paresa Resort Phuket invites you<br />

to celebrate Christmas with a special Christmas Package<br />

between <strong>December</strong> 23-26 at the price of 63,000 THB for<br />

two persons. Apart from the spa treatments, the package<br />

includes airport transfer, a 3-night stay at the Aqua<br />

Pool Suite and special breakfasts and dinners. For more<br />

information please contact 076-302-200.<br />

041


à·È¡ÒÅ<br />

Ê‹§¤ÇÒÁÊØ¢<br />

Ê‹§Áͺ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡´Õæ ¼‹Ò¹¢Í§¢ÇÑÞÊØ´¾ÔàÈÉ·ÕèÇÕÊÁÒÂŤѴÊÃÃÁÒãËŒ¤Ø³<br />

Pass on the blessings this New Year with special presents selected for you.<br />

สรอยคอประดับพู<br />

HOTEL DE TU’I<br />

นาฬกาขอมือ<br />

TORY BURCH<br />

ปายคลองกระเปา<br />

SMYTHSON<br />

กระเปาเดินทาง<br />

LOE<strong>WE</strong><br />

ชุดแฮมเปอร<br />

GRAND HYATT ERAWAN<br />

BANGKOK<br />

กระเปาเดินทาง<br />

RIMOWA


SHOPPING<br />

นํ้าหอม My Burberry<br />

BURBERRY<br />

หนังสือ<br />

LOTS OF LOVE<br />

นาฬกา<br />

ISSEY MIYAKE TRAPEZOID<br />

THAILAND EDITION<br />

กลองใสของ<br />

JONATHAN ADLER<br />

กิฟตเซ็ตชุด Fu Lion<br />

HARNN<br />

สายชารจ<br />

LE CORD<br />

กระเปาเป<br />

JACK SPADE<br />

043


สุขสันตวันปใหม<br />

àÁ×èͪ‹Ç§àÇÅÒËÂǾ ÂÒÇÊéÔ¹»‚ã¡ÅŒà¢ŒÒÁÒ·Ø¡·Õ ËÅÒ¤¹<br />

¤§¨ÐàÃÔèÁÇҧἹ¡Ñ¹áÅŒÇÇ‹Ò¨Ðä»à·ÕèÂǾѡ¼‹Í¹·Õèä˹<br />

ᵋŒÒÂѧ¤Ô´äÁ‹ÍÍ¡ ¹Õè¤×ͨǾ ËÁÒ·ÕèàÃÒá¹Ð¹íÒ<br />

With the long holidays approaching, it’s time to start<br />

planning for a New Year getaway. If you haven’t made<br />

up your mind yet, here are our top picks.<br />

WRITER & STYLE: CHANOND MINGMIT<br />

PHOTOS: SOMPOCH THUAMCHAROEN<br />

BKK-URT<br />

<strong>WE</strong>251<br />

2.<br />

7.<br />

3. 4.<br />

1.<br />

5.<br />

6.<br />

8. 9.<br />

สุราษฎรธานี / SURAT THANI<br />

สําหรับผูชาย / FOR HIM<br />

¹Í¡¨Ò¡·ŒÍ§·ÐàÅÊǧÒÁ¢Ö鹪×èÍáÅŒÇ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊØÃÒÉ®¸Ò¹ÕÂѧÁÕÊÒ¹·Õ跋ͧà·ÕèÂÇ·Ò§<br />

¸ÃÃÁªÒµÔ·Õ蹋Òʹã¨Í‹ҧ ¹éíÒµ¡ÇÔÀÒÇ´ÕËÃ×Í·ÕèªÒǺŒÒ¹àÃÕ¡µÔ´»Ò¡Ç‹Ò ¹éíÒµ¡ËÁ‹ÍÁà¨ŒÒ â´Â<br />

ÁÕ»ÃÐÇѵԤÇÒÁ໚¹¤×Í ËÁ‹ÍÁ਌ÒËÞÔ§ÇÔÀÒÇ´Õà¤Âàʴ稤ŒÒ§áÃÁ ³ ·ÕèáË‹§¹Õé ¼ÙŒ·Õèʹ㨤ŒÒ§áÃÁ<br />

¡çÁÕºŒÒ¹¾Ñ¡¢Í§à¢µÃÑ¡ÉҾѹ¸ØÊѵǻ†Ò¤ÅͧÂѹäÇŒºÃÔ¡ÒÃÍÕ¡´ŒÇÂ<br />

Apart from pristine beaches, Surat Thani is fi lled with other natural<br />

wonders like the Vibhavadi waterfalls, known to the locals as l ‘Nam<br />

Tok Mom Chao’. Legend has it that Her Serene Highness Princess<br />

Vibhavadi stayed over at the exact spot. Visitors can also grab a<br />

room at the guest houses at Khlong Yan Wildlife Sanctuary.<br />

044<br />

1. àÊ×éÍ¡ÅŒÒÁ¾ÔÁ¾ÅÒ¨ҡ Hollywood Made<br />

2. áÇ‹¹µÒ¡Ñ¹á´´¨Ò¡ Prada<br />

3. ºÒÅÁËÅѧ⡹˹Ǵ¨Ò¡ Bulldog<br />

4. ¹éíÒËÍÁ L’Homme Ideal ¨Ò¡ Guerlain<br />

5. ¡ÃÐà»‰Ò Toilet Bags ¨Ò¡ Billy Kirk<br />

6. ¡Ò§à¡§¢ÒÊÑ鹨ҡ Saturdays Surf NYC<br />

7. ËÁÇ¡á¡ç»¨Ò¡ Maison Kisune<br />

8. Ãͧ෌ҼŒÒ㺨ҡ Fred Perry<br />

9. ¼ŒÒ¢¹Ë¹Ù¨Ò¡ Saturday Surf NYC


BKK-KKC<br />

<strong>WE</strong>040<br />

1.<br />

4.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

2.<br />

10.<br />

5.<br />

3.<br />

6.<br />

ขอนแกน / KHON KAEN<br />

สําหรับผูหญิง / FOR HER<br />

¤¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹ÍÒ¨ÁØ‹§Ë¹ŒÒ¢Öé¹à˹×͡ѹ㹪‹Ç§»ÅÒ»‚ ᵋ¨ÃÔ§æáÅŒÇÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×ͧ͢ä·Â<br />

¡çÁÕÍÒ¡ÒÈ˹ÒÇãËŒªÔÅÅäÁ‹á¾Œ¡Ñ¹ ¤Ø³ÍÒ¨¨ÐÅͧà´Ô¹·Ò§ä»¾Ñ¡¼‹Í¹·Õè¢Í¹á¡‹¹ áÇÐÊÑ¡¡ÒÃоÃÐ<br />

ÁËÒ¸ÒµØá¡‹¹¹¤Ã »¡¹Ô¡ÃÔÁºÖ§á¡‹¹¹¤Ã »´·ŒÒ´ŒÇ¨ÔéÁ¨Ø‹ÁÍËÍÂæ ÊÑ¡·Õè ᤋ¹Õé¡çÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢áÅŒÇ<br />

In the winter season, Thais usually head up North, but few know<br />

that the North Eastern region also has that much-coveted chilled air.<br />

We suggest visiting Khon Kaen to pay respect to Phra Mahathat Kaen<br />

Nakorn, have a picnic at Kaen Nakorn lake and fi nish the day with a<br />

delicious traditional hot pot.<br />

1. ¡ÃÐ້Òʵҧ¤¨Ò¡ Roger Vivier<br />

2. ¡íÒäŨҡ Stradivarius<br />

3. ¡Ò§à¡§¼ŒÒ¤ÍµµÍ¹¨Ò¡ Topshop<br />

4. µ‹Ò§ËÙ¨Ò¡ Sretsis<br />

5. àÊ×éÍÑ¡¹Ôµá¢¹ÂÒǨҡ Stradivarius<br />

6. ¡ÃÐ້Ò˹ѧËÙËÔéǨҡ Kloset<br />

7. ÂÒ·ÒàÅ纨ҡ Nars<br />

8. ÂÒ·ÒàÅ纨ҡ Chanel<br />

9. à¢çÁ¢Ñ´¨Ò¡ Stradivarius<br />

10. Ãͧ෌ÒÊŒ¹ÊÙ§¨Ò¡ H&M


µÒÁÃÍÂ<br />

เบื้องพระยุคลบาท<br />

In the Footsteps of The King<br />

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ<br />

PHOTOS: GETTY IMAGES


TRAVEL<br />

กล่าวกันว่าไม่ว่าแห่งหนตำาบลใดในประเทศไทยของเรานี้ ไม่มีที่ไหนที่ไม่มีรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จ<br />

พระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จพระราชดำาเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ<br />

รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ พระองค์ทรงออกเยี่ยมราษฎรถึงทุกถิ่นทุรกันดาร เพื่อที่จะทรงรับรู้ถึงปัญหาที่แท้<br />

จริงในทุกพื้นที่ ด้วยพระราชอัจฉริยภาพในด้านการวางแผนและการพัฒนา โครงการพระราชดำาริจึงเกิดขึ้นทุก<br />

หัวระแหงทั่วประเทศไทย เพื่อช่วยให้ประชาชนชาวไทยมีที่ทำากินและมีอาชีพหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน<br />

It’s said that there is no place in the country that has not seen the footprints of<br />

His Majesty King Bhumibol Adulyadej. Along with Her Majesty Queen Sirikit and<br />

other members of the royal family, The King has visited the deepest wildernesses of<br />

Thailand to see his people’s problems firsthand. This helped in planning and<br />

developing the future of the nation, and sparked the Royal Projects to help local Thais<br />

find careers and support their families in a sustainable manner.<br />

โดยหลักแล้ว โครงการพระราชดำาริ สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ดังนี้<br />

The main objectives of the projects are divided into the following categories:<br />

โครงการหลวง<br />

โครงการหลวงเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาพื้นที่ทางภาค<br />

เหนือเป็นส่วนใหญ่ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้น<br />

ที่การให้ชาวบ้านเลิกตัดไม้ทำาลายป่า ปลูกฝิ่นหรือค้าของเถื่ิอน<br />

แล้วหันมาปลูกพืชหมุนเวียนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและเลี้ยง<br />

สัตว์เพื่อการบริโภค<br />

โครงการตามพระราชประสงค์<br />

โครงการตามพระราชประสงค์เกิดจากโครงการศึกษาทดลอง<br />

และปฏิบัติเป็นการส่วนพระองค์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ<br />

เป็นผู้ถวายคำาแนะนำา สำาหรับโครงการเหล่านี้พระบาทสมเด็จ<br />

พระเจ้าอยู่หัวมักใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำ าเนินการ<br />

ทดลอง เมื่อทรงแน่พระราชหฤทัยว่าโครงการนั้นเป็นประโยชน์แก่<br />

ประชาชน จึงโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลมารับงานไปดำาเนินการต่อ<br />

โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์<br />

โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นโครงการที่ดำาเนิน<br />

งานโดยองค์กรเอกชน ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้<br />

พระราชทานข้อเสนอแนะและแนวทางพระราชดำาริ<br />

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ<br />

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เป็นโครงการหรือแผน<br />

งานที่ทรงวางแผนพัฒนาร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาล<br />

The Royal Projects<br />

These projects mainly focus on the development of<br />

Northern Thailand. His Majesty the King stressed the<br />

importance of halting deforestation and the opium trade.<br />

Locals were educated on crop rotation and economic<br />

farming for animal feed.<br />

The Projects Initiated According to His Majesty’s Wishes<br />

These projects are implemented by His Majesty<br />

King Bhumibol, in which he conducts the studies and<br />

experiments himself with the recommendations of<br />

specialists. They are initiated under His Majesty’s own<br />

private funds. Once the projects prove beneficial to the<br />

public, His Majesty passes them on the government for<br />

further development.<br />

The Projects Under Royal Patronage<br />

These projects are run by private sectors under the guidelines<br />

and recommendations of His Majesty The King.<br />

Royal Initiative Projects<br />

These are projects in which His Majesty Initiates, before<br />

collaborating with government agencies for implementation.<br />

047


TRAVEL<br />

ท่องเที่ยวโครงการพระราชดำาริ<br />

Touring the Royal Projects<br />

นอกจากจะมีส่วนช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้กับชาวท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร การพัฒนา รวม<br />

ถึงประเพณีของท้องถิ่นแล้ว โครงการพระราชดำาริหลายโครงการยังมีภูมิทัศน์งดงาม เหมาะแก่การท่องเที่ยวเยี่ยมชมด้วย<br />

และนี่คือที่ที่เราแนะนำาสำาหรับฤดูกาลนี้<br />

In addition to improving the lives of residents, the Royal Projects are learning resources for<br />

agricultural development and local traditions. These places are also beautifully landscaped<br />

and easy to visit. Here are the spots we recommend for the season.<br />

ภาคเหนือ<br />

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่<br />

พื้นที่ที่เคยเป็นไร่ฝิ่น ณ ดอยอ่างขาง อำาเภอฝาง จังหวัด<br />

เชียงใหม่ ได้รับการพลิกฟื้นให้กลายเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชผัก<br />

ผลไม้เมืองหนาว เพื่อให้ชาวบ้านซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาได้มีรายได้<br />

และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง<br />

ที่เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของมูลนิธิโครงการหลวงเป็นพื้นที่<br />

ทดลองขยายพันธุ์พืชเมืองหนาวต่างๆ รวมถึงสตรอว์เบอร์รี่พันธุ์<br />

พระราชทานด้วย นอกจากนี้ ดอยอ่างขางยังเหมาะสำาหรับนัก<br />

ท่องเที่ยวที่ต้องการดื่มด่ำากับธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นไร่ชาสีเขียว<br />

หรือทะเลหมอกสุดลูกหูลูกตา<br />

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ<br />

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร<br />

เพื่อแก้ปัญหาการตัดไม้ทำาลายป่า ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะแล้ง<br />

จัดในฤดูร้อนและน้ำาป่าไหลหลากในฤดูฝน พระบาทสมเด็จ<br />

พระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา<br />

ภูพานขึ้นที่อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นศูนย์กลาง<br />

ในการศึกษาพัฒนาป่าไม้และเป็นแบบจำาลองสำาหรับโครงการ<br />

พัฒนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นี่โดดเด่นเรื่องการพัฒนา<br />

ปศุสัตว์จนได้ผลลัพธ์คือสามดำาภูพาน ได้แก่ โคเนื้อภูพาน<br />

ไก่ดำาภูพาน และสุกรภูพาน<br />

ภาคกลาง<br />

โครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี<br />

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์<br />

ซื้อที่ดินจากราษฎรบริเวณใกล้อ่างเก็บน้ำาหนองเสือ บ้านหนอง<br />

คอไก่ อำาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ประมาณ 250 ไร่ มาทำา<br />

เป็นโครงการตัวอย่างในการพัฒนาการเกษตรและปศุสัตว์แบบ<br />

บูรณาการ เพื่อพลิกฟื้นพื้นที่ที่แห้งแล้งให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง<br />

โครงการนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ‘บ้านไร่ของในหลวง’<br />

Northern Thailand<br />

Royal Angkhang Station Project, Chiang Mai<br />

Located on Doi Ang Khang (mountain) in Fang District,<br />

Chiang Mai, this former opium field has been turned<br />

into a place to cultivate cold-weather vegetables. The<br />

crops now aid the mountain-dwelling natives, improving<br />

self-reliance and sustainability. This project helps to test<br />

temperate species of plants as crops, including<br />

strawberries which were not native to Thailand.<br />

Doi Angkhang is ideal for those who want to enjoy nature<br />

whether it’s viewing the lush green tea plantations or<br />

absorbing the mountain fog.<br />

Northeastern Thailand<br />

Phu Phan Royal Development Study Centre, Sakon Nakhon<br />

The Phu Phan Royal Development Study Centre is located<br />

in the Phu Phan district in Sakon Nakhon. This project was<br />

made to solve the issues of Northeastern deforestation, which<br />

causes droughts in summer and flash floods during the<br />

rainy season. As a model for developmental projects in the<br />

Northeast, they have been outstandingly successful in breeding<br />

livestock. The three most famous are the ‘three blacks’<br />

consisting of Black Chickens, Black Pigs and Black Cattle.<br />

Central Thailand<br />

Chang Hua Man Project, Phetchaburi<br />

His Majesty The King used his own resources to purchase<br />

land from the villagers near the Nong Sua reservoir in Tha<br />

Yang district of Phetchaburi Province. The project spans<br />

250 rai (99 acres) and develops both agriculture and<br />

livestock farming to aid in reforming arid lands. The project<br />

also goes by another nickname, ‘Homestead of The King’.<br />

048


ภาคตะวันออก<br />

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี<br />

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ<br />

พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงโปรดให้จัดทำาโครงการพัฒนาอาชีพการ<br />

ประมงและการเกษตรขึ้นที่ชายฝั่งทะเลจันทบุรี ทางจังหวัด<br />

จันทบุรีจึงร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการก่อตั้งศูนย์<br />

ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนขึ้นที่ตำาบลคลองขุด อำาเภอ<br />

ท่าใหม่ นอกจากจะมีสะพานไม้สำาหรับเดินศึกษาป่าชายเลน<br />

แล้ว ที่นี่ยังมีสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ<br />

พระชนมพรรษาให้ได้ชมกันด้วย<br />

ภาคใต้<br />

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส<br />

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำาขังตลอดปีของจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นที่<br />

ลุ่มต่ำาตามแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<br />

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองขึ้น<br />

ที่ตำาบลกะลุวอเหนือ อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้เป็น<br />

แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีทั้งแปลงงาน<br />

ทดลองสำาหรับที่ลุ่ม ที่ดอน รวมถึงพื้นที่อ่างเก็บน้ำาและพื้นที่<br />

สวนยางให้ได้เรียนรู้เรื่องเกษตรกรรมในสภาพภูมิประเทศที่<br />

แตกต่างกันออกไป<br />

Eastern Thailand<br />

Kung Krabaen Bay Royal Development Study Centre, Chanthaburi<br />

To comply with the initiatives of His Majesty The King,<br />

several organisations in Chanthaburi worked together to<br />

develop the fishing and agricultural industry in the coastal<br />

region. This was the start of Kung Krabaen Bay Royal Development<br />

Study Centre in Khlong Khud Sub-district, Tha Mai District.<br />

Aside from a walking path through the mangrove forest,<br />

there is also the The Sixth Cycle Birthday Anniversary<br />

Celebration Aquarium to see aquatic life.<br />

Southern Thailand<br />

Pikun Thong Royal Development Study Centre, Narathiwat<br />

Created to resolve the issue of year-round flooding in the lower<br />

lands of Narathiwat, local agencies established the Pikun Thong<br />

Royal Development Study Centre located in Karoo Wor Nua<br />

Sub-district, Mueang District, Narathiwat Province. This centre<br />

studies agriculture in different terrains, such as waterlogged soil<br />

and lowlands, as well as improve on rubber tree plantations.


Clock Tower Pattani River<br />

by Jehabdulloh Jehsorhoh


ART<br />

ÊÕÊѹ»˜µµÒ¹Õ<br />

Colours of Pattani<br />

ภาพของจังหวัดปัตตานีในสายตาคนส่วนใหญ่ของประเทศอาจจะดู<br />

คลุมเครือ ไม่ชัดเจน จนชวนให้นึกถึงสีเทาหม่น แต่ในสายตาของ<br />

คนท้องถิ่น อดีตหัวเมืองอันรุ่งโรจน์ หนึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาค<br />

ใต้แห่งนี้กลับเต็มไปด้วยสีสันและความสวยงาม และหนึ่งในเครื่อง<br />

ยืนยันคือผลงานของศิลปินและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลา-<br />

นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีที่จัดแสดงในนิทรรศการ Landscape<br />

Pattani ที่ Pattani Contemporary Arts Gallery เมื่อไม่นานมานี้<br />

To many, Pattani province conjures up a vague and<br />

obscured image, often seen as a grey area. However, in the<br />

eyes of the locals this former capital of an ancient empire,<br />

which is now one of Thailand’s southernmost provinces, is filled<br />

with colour and beauty. These vivid shades can be seen in the<br />

works of local artists and students from Prince of Songkhla<br />

University Pattani Campus, exhibited in the recent Landscape<br />

Pattani exhibition at Pattani Contemporary Arts Gallery.<br />

Shipyard Pattani by Charungrat Rotkhuen<br />

051


ART<br />

Waterfall Pattani by Muhammadsuriyee Masu<br />

Harbour Uyo by Maneerat Tamnarak<br />

052


House in Road Anoru by Heedayah Mahavi<br />

Shrine Pattani by Janejraporn Thammarak


PHOTOS: GETTY IMAGES


CULTURE<br />

เจ็บปวด<br />

แต่งดงาม<br />

จากพิธีกรรม ความเชื่อ สู่สัญลักษณ์แสดงการเติบโต ความห้าวหาญ ผันแปรมา<br />

จนเป็นศิลปะบนเรือนร่าง รอยสักถือเป็นประวัติศาสตร์ร่วมของมนุษยชาติที่น่าสนใจ<br />

From rituals, beliefs, symbols of and strength, coming of age, or just body art,<br />

tattoos are synonymous with the mutual history of mankind.<br />

WRITER: MAYA KURYAKIN<br />

หากมองย้อนกลับไปในอดีตของโลกนี้ สิ่งที่น่าประหลาดใจก็<br />

คือ ครั้งที่เรายังต่างคนต่างอาศัยกันอยู่คนละมุมของโลกโดย<br />

ไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความเชื่อ และ<br />

ศิลปะต่อกันนั้น ชนเผ่าต่างๆ ที่กระจัดกระจายกันอยู่ทั่วโลก ล้วนแล้ว<br />

แต่มีวัฒนธรรมร่วมกันโดยมิได้ลอกเลียนแบบกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือ<br />

วัฒนธรรมการสัก<br />

ชนเผ่าแทบจะทุกเผ่าพันธุ์บนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่มีพิธีกรรมและความ<br />

เชื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องการสักยันต์แทบจะทั้งสิ้น ไล่เรียงมาตั้งแต่หมู่เกาะ<br />

โพลีนีเชีย (ที่คุ้นชินที่สุดก็เห็นจะเป็นเผ่า Maori ชนพื้นเมืองของประเทศ<br />

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) หมู่เกาะปาปัวนิวกินี (ที่มีวัฒนธรรมการสัก<br />

เฉพาะเพศหญิง โดยเริ่มตั้งแต่ห้าขวบ และสักเพิ่มเรื่อยๆ เมื่ออายุมาก<br />

ขึ้น) หมู่เกาะฟิลิปปินส์ ชนเผ่าต่างๆ ในทวีปแอฟริกา (ซึ่งมักจะเป็นรอย<br />

สักที่นูนขึ้นมาจากผิวหนัง เพื่อให้เห็นชัดเจนบนผิวสีเข้ม) รอยสักของ<br />

ชนชาติเซลติกในทวีปยุโรป มาจนถึงการสักยันต์เพื่อป้องกันอันตรายของ<br />

ประเทศไทยและประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานี่เอง<br />

Looking throughout the history of mankind, back when<br />

we lived scattered around the globe without connections to one<br />

another, humans still had a distinct similarity: tattoo culture.<br />

Nearly every tribe on earth has a history of rituals or beliefs<br />

connected to tattooing. This includes the Maori people of the<br />

Polynesian Islands, Australia and New Zealand to the women<br />

of Papua New Guinea where tattooing starts at five years of age<br />

with more being added as years go by. There are the traditional<br />

Filipino tattoos, and various African tribes (who use embossing<br />

techniques to stand out on darker shades of skin), Celtic People<br />

in Europe, and of course the traditional tattoos in Thailand and<br />

other countries in Southeast Asia. Around the world, there seems<br />

to be a silent mutual agreement and appreciation for turning<br />

living skin into canvasses.<br />

055


เจ็บปวดเพื่อเติบโต<br />

จุดร่วมที่น่าสนใจในวัฒนธรรมการสักที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลก<br />

นี้คือ ‘เหตุผล’ ในการสักของแต่ละประเทศจะมีความคล้ายคลึงกัน<br />

เป็นอย่างมาก นั่นคือ เป็นการแสดงความเข้มแข็ง และการเติบโต<br />

การสักเป็นการแสดงสถานะทางสังคม เพื่อให้ได้เป็นที่ยอมรับใน<br />

เผ่าว่าผู้ที่ได้รับการสักนั้นเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่พร้อมรับ<br />

ผิดชอบ สำาหรับเพศชายคือสามารถดูแลครอบครัวได้ ส่วนของเพศ<br />

หญิงนั่นหมายความว่า พวกเธอแข็งแรงมากพอที่จะให้กำาเนิดบุตร<br />

แล้ว ความหมายใหญ่ของรอยสักก็คือ การอดทนต่อความเจ็บปวด<br />

ทางกาย เพื่อจะพิสูจน์ตัวเองนั่นเอง<br />

ความเชื่อติดหมึก<br />

นอกเหนือไปจากการแสดงความเป็นผู้ใหญ่แล้ว ในบางวัฒนธรรม<br />

(ซึ่งก็หมายถึงวัฒนธรรมการสักยันต์ของชาวไทยด้วย) การสักนั้น<br />

เป็นการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และภูติผีปีศาจมาป้องกันคนที่ถูกสัก<br />

เป็นความเชื่อว่า ผู้ที่สักยันต์จะอยู่ยงคงกระพัน ไม่สามารถโดน<br />

ทำาร้ายได้ เป็นกลวิธีหนึ่งในการปลุกใจชายหนุ่มวัยกำาหนัดที่ต้อง<br />

ออกไปรบเพื่อปกป้องบ้านเมืองและคนที่เขารัก การใช้กุศโลบาย<br />

ในการสักดังกล่าวนั้นก็เป็นเรื่องสามัญที่พบได้ทั่วไปในวัฒนธรรม<br />

การสักทั่วโลก<br />

ยุคแห่งความเปลี่ยนผ่าน<br />

ในยุคที่การเดินเรือของทวีปยุโรปเฟื่องฟู ผู้คนพบเห็นวัฒนธรรม<br />

ใหม่ๆ ที่แตกต่างจากของตัวเอง (ชาวยุโรปส่วนใหญ่ไม่มี<br />

วัฒนธรรมการสักอย่างชัดเจนเหมือนกับชนเผ่าอื่นๆ บนโลกใบ<br />

นี้) กะลาสีเรือจึงหยิบเอาวัฒนธรรมการสักมาเผยแพร่ โดยพวก<br />

เขาใช้เวลาว่างบนเรือสักลายต่างๆ ที่สำาคัญสำาหรับตน ทั้งลาย<br />

หัวใจแสดงถึงความอาลัยอาวรณ์ที่ต้องจากคนที่รักมาลงเรือ ลาย<br />

นกนางแอ่นบ่งบอกถึงอิสรภาพ ลายสมอเรือ และลายต่างๆ ซึ่งก็<br />

มีสีสันลวดลายชัดเจน ถือเป็นการกำาเนิดของลายสักแบบที่เรียกว่า<br />

Old School ซึ่งหมายถึงลายสักสองมิติ สีสันสดใส และมีเนื้อหา<br />

เกี่ยวพันกับผู้สักอย่างแน่นแฟ้น<br />

สักสีเพื่อศักดิ์ศรี<br />

ประเทศญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมการสักที่น่าสนใจมากที่สุด เพราะการ<br />

สักแบบดั้งเดิมที่เรียกว่า Irezumi นั้นเดิมทีหมายความถึงสถานะ<br />

ทางสังคมของผู้ที่ถูกสัก ก่อนจะพัฒนามาเป็นสัญลักษณ์ของการ<br />

ถูกลงโทษ และกลายมาเป็นศิลปะภาพวาด รวมถึงการสักแบบ<br />

sleeve หรือสักเต็มหัวไหล่ไปจนถึงข้อมืออันเป็นสัญลักษณ์อันแสน<br />

โดดเด่นของรอยสักประเภทนี้ จนกระทั่งในยุคที่รัฐบาลต้องการ<br />

แสดงความเป็นอารยะให้กับประเทศตะวันตกเห็น ภาพลักษณ์ของ<br />

รอยสักจึงถูกเหมารวมไปกับภาพลักษณ์ของยากูซ่า ตั้งแต่ปี 2012<br />

ผู้ว่าเมืองโอซาก้าได้รณรงค์ให้องค์กรธุรกิจต่างๆ ปลอดคนมีรอย<br />

สัก และชาวญี่ปุ่นก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้มากจนกระทั่งกลายเป็นกฎ<br />

กลายๆ ว่า ห้ามคนมีรอยสักลงแช่ออนเซ็นสาธารณะเลยทีเดียว<br />

รอยสักของประเทศญี่ปุ่นจึงมีความหมายสุดโต่งไปในแง่ที่ว่า ผู้สัก<br />

ต้องตัดสินใจสักเพราะรักในรอยสักอย่างแท้จริง เพราะมีโอกาส<br />

เสี่ยงที่จะไม่มีงานทำา และไม่ได้รับการยอมรับ หรือผู้สักต้องการเข้า<br />

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกแก๊งยากูซ่า จึงตัดสินใจสักเพื่อให้ได้มา<br />

ซึ่งศักดิ์ศรีในแก๊งดังกล่าว<br />

Growing Pains<br />

The ‘reason’ behind the process of tattooing is<br />

surprisingly similar in almost every country. The<br />

tattoo is used to prove strength, maturity and<br />

social status. Men or women must prove to the<br />

tribe that they have grown enough to be<br />

responsible. For men, it is to show that they<br />

are ready to protect their future, while for<br />

women, they are ready to bear children. The<br />

physical pain they have to endure is symbolic<br />

of this new chapter.<br />

Inked Belief<br />

Apart from being used as a symbol for coming<br />

of age, tattoos (including Thai traditional yantra<br />

tattoo rituals) are believed to invite a sacred spirit<br />

to protect the receiver. At times, these beliefs<br />

also include giving the tattooed immortal life or<br />

protection from physical harm. Tattoos are also<br />

used to console youths who have to fight in wars<br />

to protect their cities and families.<br />

Transition Period<br />

Sailing out of Europe, people found new and<br />

different civilisations. Most Europeans did not<br />

have a long standing culture of tattooing.<br />

However, sailors spread the tattoo culture across<br />

the continent. On long journeys, they used their<br />

time on board tattooing themselves. The graphics<br />

are of personal symbols, hearts represent their<br />

grief departing from lovers, sparrows mean<br />

freedom, anchors and other bright-coloured<br />

totems have their specific meaning to the tattooed.<br />

Pride from Coloured Tattoos<br />

Japan has some of the most interesting stories<br />

on tattoo culture. The original tattoo ritual called<br />

‘Irezumi’ represented the social status of the<br />

tattooed. It developed into a form of punishment<br />

before finally becoming an art form. The famous<br />

‘sleeve’ tattoo is a popular feature of Japanese tattoo<br />

art. When the government wanted to ‘westernize’<br />

the country, the tattoo became a symbol of the<br />

Japanese mafia (Yakuza). In 2012, the mayor of<br />

Osaka launched a ‘No Tattoo in the Workplace’<br />

campaign to combat the mafia. Tattoos were<br />

further banned from Japanese public hot springs.<br />

Those who did have tattoos risked becoming<br />

jobless, which meant only people with great<br />

passion or a connection to the Yakuza would<br />

continue the art.


CULTURE<br />

จาก Old School สู่ New School<br />

รอยสักยุคใหม่ๆ นั้นไม่สามารถกำาหนดกฎเกณฑ์ได้อีกต่อไป นอกเหนือไปจาก<br />

การสักเพื่อความเชื่อต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้คนในโลกสมัยใหม่ที่ตัดสินใจ<br />

สักนั้น ต่างก็มีเรื่องราวและภาพจำ าต่างๆ ที่ต้องการจารึกลงบนตัวเองให้แตกต่าง<br />

ไปทั้งสิ้น<br />

ไล่เรียงมาตั้งแต่ภาพวาดเสมือนจริง ข้อความที่ชอบและโดนใจ ภาพลายเส้นที่<br />

ตัวเองเป็นผู้วาด สัญลักษณ์ที่มีความสำาคัญในชีวิต รวมไปถึงการสักเพื่อความ<br />

สวยงามโดยใช้สไตล์ชนเผ่าดั้งเดิม หรือสไตล์ Old School อย่างแท้จริงไปเลย<br />

อาจกล่าวได้ว่า พรมแดนของรอยสักในโลกยุคใหม่นั้นไม่ชัดเจน และขึ้นอยู่กับ<br />

ปัจเจกบุคคลมากกว่าเหตุผลเพื่อพิสูจน์ตัวเองหรือต้องการการยอมรับจากกลุ่ม<br />

เหมือนสมัยก่อน<br />

ต่างสมัย ต่างนัยความหมาย<br />

พัฒนาการของรอยสักนั้นเริ่มต้นจากเป็นการพิสูจน์ตนเองเพื่อได้รับการยอมรับ<br />

กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของคนนอกรีต เป็นสิ่งผิดกฎหมาย เป็นแฟชั่น เป็นเรื่อง<br />

ราวดีๆ ที่ต้องการจารึกไว้กับตัว ไปจนถึงกลายมาเป็นสิ่งเสพติดสำาหรับบางคน<br />

แต่ไม่ว่าความหมายโดยนัยของรอยสักต่างๆ นั้นจะหมายความว่าอย่างไร<br />

กาลเวลาก็ได้พิสูจน์มาแล้วว่า ศิลปะแขนงนี้นั้นยืนยาว แม้ว่าความหมายโดย<br />

นัยจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหน แต่ก็ยังมีผู้คนจำานวนหนึ่งหลงรัก และยินดีที่จะ<br />

แบกศิลปะชนิดนี้ติดตัวไปจนวันตายอย่างแน่นอน<br />

From Old School to New School<br />

New trends and approaches to tattooing are hard<br />

to predict. These days, people decide to tattoo their<br />

body according to personal experiences or preferences<br />

rather than ritual or belief.<br />

Tattoos can vary from portraits, quotes or text,<br />

sketches, symbols or tribal traditional tattoos that<br />

hold some meaning to the bearer. One can say that<br />

the new trends in tattoos have no borders, depending<br />

only on the bearer and not on social status or ritual.<br />

Different Time, Different Meaning<br />

Tattoo culture starts with the need for acceptance. It<br />

has transformed through time as an outlawed art to<br />

a form of fashion and a way to record memories. For<br />

some, it has even become an addiction. No matter<br />

what the tattoo represents, those devoted to adoring<br />

their bodies will continue to let tattoo art live on well<br />

into the modern world.<br />

057


TRAVEL<br />

ÍØ·ÂÒ¹ËÅǧ<br />

ราชพฤกษ์<br />

ย้อนรอยสู่ต้นกำเนิดของอุทยนแห่งรชันย์<br />

Retrace the origins of the Garden of the King<br />

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ, PHOTOGRAPHER: KITTIMA LEUNGBORIBOON<br />

058<br />

หากย้อนกลับไปเมื่อเก้าปีก่อน เชื่อ<br />

ว่าหลายคนคงจะจำาได้ถึงความ<br />

ยิ่งใหญ่ของมหกรรมพืชสวนโลก<br />

เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ที่<br />

จัดขึ้นเป็นครั้งแรกได้เป็นอย่างดี โดย<br />

มหกรรมพืชสวนโลกนั้นจัดขึ้นเนื่องใน<br />

โอกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จ<br />

พระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ<br />

60 ปี ในพ.ศ. 2549 อีกทั้งยังทรงเจริญ<br />

พระชนมายุ 80 พรรษาด้วย<br />

In 2006 Thailand celebrated the<br />

first edition of the International<br />

Horticulture Exposition for His<br />

Majesty The King or Royal Flora<br />

Rajapruek. The floral extravaganza<br />

was initiated to celebrate the 60th<br />

Anniversary of His Majesty King<br />

Bhumibol Adulyadej’s accession to<br />

the throne and His 80th birthday<br />

anniversary.


TRAVEL<br />

เนื่องจากมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549<br />

ได้รับผลตอบรับอย่างดี คณะรัฐมนตรีในยุคนั้นจึงมีการแต่งตั้งให้<br />

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้ามาดูแลพื้นที่<br />

ที่ใช้จัดงาน ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำ าบลแม่เหียะ<br />

อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งพัฒนาพื้นที่ขนาด 468 ไร่ 3 งาน<br />

10 ตารางวาแห่งนี้ ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องพืชสวน อีกทั้งยัง<br />

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเกษตรและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย<br />

‘อุทยานหลวงราชพฤกษ์’ หรือ ‘สวนแห่งราชันย์’ จึงถือกำาเนิดขึ้น<br />

จนถึงปัจจุบันนี้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ที่มีอายุ 9 ปีก็ยังคงพร้อม<br />

ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอตลอดทั้งปี โดยเฉพาะใน<br />

ช่วงก่อนถึงเดือนธันวาคมที่พนักงานรวมถึงคนสวนของอุทยานฯต้อง<br />

ทำางานหนักเป็นพิเศษเพื่อเตรียมตัวสำาหรับเทศกาลชมสวนประจำาปีที่มัก<br />

จะรวบรวมพืชพรรณสวยๆ จากโครงการหลวงทั่วประเทศมาให้ได้ชมกัน<br />

อย่างจุใจ จึงไม่แปลกที่แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ (รวมถึง<br />

ทั่วโลก) เดินทางมาเที่ยวชมอุทยานแห่งนี้ถึงหลายแสนคน<br />

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ โดยนอกจาก<br />

สวนไทยที่จัดแสดงพืชเขตร้อนชื้นมากกว่า 1,900 ชนิด ทั้งไม้ผล<br />

ไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะกล้วยไม้ สมุนไพร รวมถึงพันธุ์ ไม้<br />

หายากที่จัดเป็นหมวดหมู่แยกตามสภาพที่เหมาะแก่การเจริญเติบโต<br />

นอกจากนี้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ยังมีสวนองค์กรเฉลิมพระเกียรติฯ<br />

จากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงรัฐวิสาหกิจให้ได้ชม<br />

กันด้วย โดยสวนจากองค์กรทั้ง 23 แห่งนี้จะนำาเสนอแนวพระราชดำาริ<br />

ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร และการพัฒนาในด้านต่างๆ รวมทั้งปรัชญา<br />

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถัดมาอีกส่วนจะเป็น<br />

พื้นที่ของสวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ที่มิตรประเทศ 22 ประเทศ<br />

ได้จัดขึ้นเพื่อฉลอง วโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<br />

Since the first edition in 2006 received tremendous public<br />

praise, Thailand’s cabinet authorized the Highland Research and<br />

Development Institute (Public Organization) to manage the area,<br />

situated in the Chiang Mai Royal Agricultural Station in Mae-Hia,<br />

Muang District, Chiang Mai province. The space of 80 hectares<br />

was transformed into a learning centre for botanical agriculture<br />

and an agro-tourism attraction for Chiang Mai. This was the birth<br />

of ‘Royal Rajapruek’, which could be translated in Thai as ‘Garden<br />

of the King’.<br />

For nine years, the Royal Park Rajapruek welcomed tourists<br />

with open arms all year long. Before every <strong>December</strong>, the staff of<br />

the royal park prepares for the annual flower festival, showcasing<br />

exotic flora from the Royal Projects nationwide. Its no surprise why<br />

local and international tourists flock to Chiang Mai during this period.<br />

The park sees several hundred thousand visitors a year.<br />

The Royal Park Rajapruek is divided into zones. Apart from Thai<br />

and tropical gardens with more than 1,900 plant species including<br />

fruit trees, flowers, orchids, herbs and exotic plants, while other<br />

plants are categorized into zones according to their native area.<br />

The royal park features 23 corporate gardens of public and private<br />

organisations which demonstrate His Majesty’s agricultural and<br />

development projects. Many gardens reflect the idea of sufficient<br />

economy. Next to this section are 22 international gardens from<br />

the nations that joined in the great celebrations of 2006. In other<br />

words, the Royal Park Rajapruek provides a glimpse to other<br />

corners of the world without leaving Thailand.<br />

061


ป˜›นชมสวน<br />

Bike in the Garden<br />

เพื่อเอาใจคนรักการขี่จักรยาน อุทยานหลวง<br />

ราชพฤกษ์ได้เปดตัวโครงการ Bike in the<br />

Garden ที่เปดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เช่า<br />

จักรยานขี่ชมสวนตามเส้นทางจักรยานที่<br />

กำาหนดไว้ นอกจากนี้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวัน<br />

ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ที่สนใจยังสามารถ<br />

นำาจักรยานตนเองไปปันได้โดยไม่ต้องเสียค่า<br />

บริการ โดยนอกจากจะได้ออกกำาลังกายแล้ว<br />

งานนี้ยังได้หยุดพักชมสวนประเภทต่างๆ ไป<br />

พร้อมๆกัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่<br />

โทร. 053-114-110-5<br />

The Royal Park Rajapruek unveils<br />

a new ‘Bike in the Garden’<br />

activity that lets visitors rent bikes<br />

to use within the park’s bike lanes.<br />

Visitors can also bring their own<br />

bicycles to ride in the park for free<br />

until February 29, 2016. This aims<br />

to encourage people to exercise<br />

and experience the park in a new<br />

way. For more information please<br />

call 053-114-110-5.<br />

062<br />

TRAVEL<br />

M<br />

BKK-CNX<br />

<strong>WE</strong> 162<br />

ÊÒ¡ÒúԹä·ÂÊÁÒÂÅ ÁÕà·ÕèÂǺԹ<br />

¨Ò¡·‹ÒÍÒ¡ÒÈÂÒ¹ÊØÇÃóÀÙÁÔ<br />

¡ÃØ§à·¾Ï ä»Âѧ·‹ÒÍÒ¡ÒÈÂÒ¹<br />

¹Ò¹ÒªÒµÔàªÕ§ãËÁ‹·Ø¡Çѹ<br />

THAI <strong>Smile</strong> has daily fl ights<br />

from Suvarnabhumi Airport<br />

to Chiang Mai International<br />

Airport.<br />

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2549<br />

นี่จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะได้เห็นภูมิทัศน์อัน<br />

สวยงามของประเทศต่างๆ ในแบบที่ไม่ต้องเดินทาง<br />

ไปถึงที่ ส่วน ณ ใจกลางของอุทยานหลวงราชพฤกษ์<br />

เป็นที่ตั้งของหอคำาหลวง สถาปัตยกรรมแบบล้านนา<br />

ที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ<br />

พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นกษัตริย์นักการเกษตร โดย<br />

หอคำาหลวงที่แปลได้ว่า ‘ที่ทรงงานของกษัตริย์’<br />

นี้จึงสื่อถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ<br />

พระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้ง<br />

ชาติ นอกจากรายละเอียดแสนวิจิตรที่ได้รับการ<br />

รังสรรค์ขึ้นอย่างบรรจงโดยช่างฝีมือท้องถิ่นแล้ว<br />

ภายในยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยผศ.ปรีชา<br />

เถาทอง ที่เป็นภาพของพระบรมสาทิสลักษณ์<br />

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<br />

ตลอดระยะเวลา 60 ปีแห่งการครองสิริราช<br />

สมบัติ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ<br />

ได้เรียนรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จ<br />

พระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อประชาชนชาวไทย นอกจากนี้<br />

รอบๆ หอคำาหลวงที่เป็นสระน้ำายังมีบัวหลากหลาย<br />

ชนิดมาจัดแสดงให้ได้ชมกันด้วย<br />

สำาหรับปีนี้ เทศกาลชมสวนของอุทยานหลวง<br />

ราชพฤกษ์มาพร้อมกับธีม ‘Flora of the Queen’<br />

โดยนอกจากจะมีไม้เมืองหนาวนานาพรรณจาก<br />

โครงการหลวงกว่า 20 ดอยแล้ว ที่นี่ยังมีสวนเกษตร<br />

ทฤษฎีใหม่ให้เรียนรู้วิถีแบบพอเพียง รวมถึงอุโมงค์<br />

ไม้ดอกและมงกุฎดอกไม้ให้ได้ถ่ายภาพประทับใจ<br />

กันได้เต็มที่ โดยเทศกาลชมสวนนี้จะจัดตั้งแต่วันที่ 1<br />

ธันวาคม 2558 ไปจนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

7 ไฮไลต์ของเทศกาลชมสวนในปีนี้<br />

Highlights of the the Flora Festival <strong>2015</strong><br />

ชมนิทรรศการ 84 พรรณพฤกษาราชินี<br />

ที่จัดแสดงพรรณไมที่เกี่ยวเนื่องในสมเด็จ-<br />

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ<br />

เรียนรูวิถีแบบพอเพียง ณ สวนเกษตร<br />

ทฤษฎีใหม<br />

ศึกษาปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ตาม<br />

แนวพระราชดําริ<br />

ดื่มดํากับความงามของกลวยไมหลากสาย-<br />

พันธุกวา 10,000 ตน ในอุทยานกลวยไม<br />

ทองไปในพรรณพฤกษาเมืองหนาวที่มาจัด<br />

แสดงหมุนเวียนไปในแตละเดือน<br />

ชมความงามอุโมงคไมดอกยาวกวา 70 เมตร<br />

ถายรูปกับมงกุฎดอกไมหลากสีสัน<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

At the heart of the royal park is the<br />

Royal Pavilion, built using Lanna-styled<br />

architecture it refl ects the ingenuity of<br />

His Majesty King Bhumibol Adulyadej in<br />

farming. The Royal Pavilion, which can be<br />

translated as ‘the workplace of the king’,<br />

appealing to His Majesty King Bhumibol<br />

Adulyadej’s status as the king who<br />

remains in the heart of Thai people.<br />

Apart from exquisite details created by<br />

local artisans, the walls inside features<br />

delicate paintings by national artist<br />

Preecha Thaothong, portraying His Majesty<br />

King Bhumibol Adulyadej at work. The<br />

paintings sum up the royal activities<br />

practised by His Majesty King Bhumibol<br />

Adulyadej during His 60 years on the<br />

throne, so that Thai and foreign visitors<br />

can learn about His royal benevolence to<br />

the Thai people. Outside, the Royal Pavilion<br />

is surrounded by a pool which features a<br />

variety of local and international lotuses.<br />

This year, the annual fl ora festival is<br />

held under the theme of ‘Flora of the<br />

Queen.’ Apart from the showcases of<br />

winter fl owers from more than 20 Royal<br />

Projects, the festival also has a new-theory<br />

garden that demonstrates self-suffi cient<br />

living, as well as a photogenic fl ower<br />

tunnel and fl ower garlands. The festival<br />

runs from <strong>December</strong> 1, <strong>2015</strong> to February<br />

29, 2016.<br />

The tribute floral exhibition to Her Majesty<br />

Queen Sirikit<br />

Learn about self-sufficiency at the New<br />

Theory Garden<br />

Get to know the three types of forests and 4<br />

benefits, the concept initiated by His Majesty<br />

King Bhumibol<br />

Admire the beauty of more than 10,000 orchids<br />

Travel into the winter floral paradise featuring<br />

alternating flowers<br />

Visit the flower tunnel which is 70<br />

meters long<br />

Take photos with colourful flower garlands


àÊŒ¹·Ò§¡Òá¿<br />

จะกินกาแฟให้อร่อย ช่วงวันหยุดนี่ล่ะคนน้อย ลองแวะร้านกาแฟย่านสุขุมวิทที่มีความสนุก<br />

แตกต่างกันออกไป ชิมให้ครบ-ผ่อนคลายให้คุ้ม แล้วปีหน้าค่อยสู้กันใหม่ สุขสันต์วันหยุดยาวค่ะ<br />

Want to go cafe hopping during the weekend? Try the Spots around Sukhumvit Area with us.<br />

<strong>December</strong> brings plenty of long days off in Thailand, so grab your favourite drink and get recharged<br />

for the year ahead!<br />

Iwane goes<br />

Nature<br />

Tel: 02-664-0350<br />

สุขุมวิท<br />

Sukhumvit23<br />

facebook.com/iwanecafe<br />

คาเฟ่ปิดดึกใจกลางเมืองท่ามกลางต้นเฟิร์น พลูด่างห้อยระย้าใบไม้<br />

เขียวชอุ่มตาไปหมด นั่งโซนด้านในก็ยั่วยวนไปด้วยขนมปังและเค้ก<br />

สไตล์ญี่ปุ่นหลากชนิด ไม่ผิดหวังกับอาหารจานเด็ดอย่างสปาเก็ตตี้<br />

ต้มยำากุ้งน้ำาขลุกขลิกถึงเครื่องต้มยำาจี๊ด ตามด้วย Café Slave หรือ<br />

Affogato ที่ลงตัวทั้งรสหวานของไอศกรีมวานิลลาและวิปครีมฟูฟ่อง<br />

ตัดรสกาแฟเอสเพรสโซ่ขม พอไอศครีมละลายก็กลายเป็นกาแฟเย็น<br />

ฉ่ำา เข้มแต่ยังหอมลึกทุกคำา ตบท้ายด้วยแพนเค้กฟูเนื้อแน่นหนึบจน<br />

เกือบนึกว่าอยู่ในคาเฟ่ดีๆที่โตเกียว<br />

This newly opened cafe amongst green gardens in<br />

the heart of the city is equipped with a cozy area and<br />

yummy-looking bread and Japanese-styled cakes.<br />

The recommendations are Tom Yum Koong Spaghetti<br />

followed by Café Slave or Affogato with the sweetness<br />

of vanilla ice-cream and richness of whipped cream<br />

seeped in a strong espresso. The melting ice-cream<br />

becomes an iced coffee with deep and rich taste.<br />

Order an additional pancake and you’ll feel as if<br />

you’re sipping away your time in Tokyo.<br />

WRITER: MUANFUN THARANATHAM<br />

Hello Strangers Cafe<br />

Tel: 09-0994-8760<br />

facebook.com/hellostrangerscafe<br />

เพราะกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ละเอียดอ่อน ทางร้าน<br />

จึงหมั่นทดสอบรสชาติกาแฟทุกเช้าและระหว่างวัน<br />

เพื่อรสชาติที่ดีของกาแฟ จะเลือกนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่<br />

ด้านนอก ชิม Salted Caramel Cheese Pie ที่<br />

หอมซอสคาราเมลถึงใจ คู่กับ Monkey Brain<br />

Latte กาแฟเข้มข้นผสมนมในแก้วเก๋ โรยผงโกโก้<br />

เพิ่มความหอมเวลาดื่ม ชิลล์สักพักจะย้ายไปนั่งใน<br />

ร้านที่โปร่งด้วยการตกแต่งแบบอินดัสเทรียล ฟัง<br />

เพลงฮิปฮอปจากเพลย์ลิสต์สนุกให้จังหวะได้โยก<br />

กันแบบเบาๆ<br />

สุขุมวิท<br />

Sukhumvit26<br />

Because of its dedication to flavour,<br />

the cafe tests its coffee every morning<br />

and during the day to ensure great and<br />

consistent taste. You can sit outside<br />

under the shade and taste the Salted<br />

Caramel Cheese Pie with Monkey Brain<br />

Latte topped with cocoa powder. Then,<br />

head inside to the industrial interior<br />

where hip-hop playlists gives the space<br />

an upbeat feel.


TASTE<br />

Tiny Tree<br />

Tel: 08-0555-1595<br />

สุขุมวิท<br />

Sukhumvit31<br />

facebook.com/tinytreegarden<br />

นอกจากอร่อยกับกาแฟสดและแพนเค้กสดร้อนๆ กลิ่นหอมไปทั่วร้าน<br />

แล้ว คาเฟ่จุ๊กจิ๊กเพลงน่ารักนี้ยังถูกใจคอกุ๊กกิ๊กรักธรรมชาติกันมาก กับ<br />

สวนขวดซึ่งจำาลองโลกไว้ในสวนระบบนิเวศแบบปิดซึ่งต้นไม้อย่างมอส-<br />

เฟิร์นจะผลิตออกซิเจนและคายน้ำาออกมา ไอน้ำาจะตกลงเหมือนฝน<br />

หมุนเวียนเป็นวัฏจักรกันไป คุณสามารถเลือกชุดสวนขวดดีไอวายไปทำา<br />

เอง จะเพิ่มมนุษย์จิ๋วหรือหินโชคลางให้งานเด่น-รักพุ่งไว้เรียกพลังที่โต๊ะ<br />

ทำางาน ก็เป็นการเอาธรรมชาติมาไว้ใกล้ตัวแบบเย็นใจและสบายตา<br />

Along with fresh coffee and homemade hot pancakes,<br />

the cafe is very eco-friendly. The terrarium (bottle gardens)<br />

displayed in the shop is for you to select and take home<br />

to grow, or you can buy a simple terrarium kit to build<br />

one on your own. These are great props to bring a bit<br />

of nature, and the Tiny Tree cafe to your desk. It’s no<br />

wonder this spot is popular with nature-lovers.<br />

Blue Dye<br />

Cafe<br />

Tel: 08-3714-5333<br />

facebook.com/BlueDyeCafe<br />

สุขุมวิท<br />

Sukhumvit36<br />

ร้านนั่งสบายตกแต่งผสมความดิบและความโปร่งแบบลอฟต์เข้าด้วยกัน<br />

ลองชิมอาหารจานฮิตไก่ทอดคอนเฟล็กที่กรอบหอมเครื่องเทศ จิ้มซอสขิง<br />

ตัดเลี่ยน ดื่ม Indian Shake น้ำามะตูมผสมน้ำากระเจี๊ยบเชคเย็นฉ่ำา หรือ<br />

ชิมกาแฟที่เลือกสรรมาจากออสเตรเลียหรือกาแฟผสมไทย-บราซิล-<br />

กัวเตมาลาที่คั่วแบบอ่อนกลาง ดื่มง่ายเหมาะกับการมานั่งชิลล์ดูต้นไม้เขียว<br />

สบายตา จบมื้อด้วยการแวะร้านขายของแต่งบ้านและร้านเสื้อผ้าแนววินเทจ<br />

ชั้นบนก็ครบจบเสร็จสรรพได้ในร้านเดียว<br />

Decorated in a loft style, we recommend the cornflake fried<br />

chicken with ginger dip paired with Indian Shake. You can<br />

also choose coffee from Australia or a mixture between<br />

Thai, Brazilian, and Guatemalan roasted coffee with a mild<br />

taste. Another advantage? The ability to chill out and shop<br />

the vintage home decor and clothing upstairs.<br />

Hands and Heart<br />

Tel: 08-1442-7977<br />

เมล็ดกาแฟเกรดพรีเมี่ยมจะถูกสลับสับ<br />

เปลี่ยนไปตามฤดูกาล โดยใช้วิธีบดด้วยมือ<br />

เพื่อรักษาคุณภาพและรสชาติของกาแฟใน<br />

ขณะที่ทางร้านจะนำาความใสของกาแฟออก<br />

มาแต่ยังคงเอกลักษณ์ในตัวไว้ ให้คุณค่อยๆ<br />

รับรสชาติที่ต่างกันไปจากกาแฟร้อนถึงตอนที่<br />

เย็นลง หนุบหนับต่อด้วยเค้กแครอตเนื้อนุ่ม<br />

ที่ชีสเค้กด้านบนเปรี้ยวเบาๆ จิบไปเอนหลัง<br />

ไป อ่านหนังสือบนเบาะเพลินๆในร้านที่แสน<br />

จะมินิมอลแต่รายล้อมไปด้วยกระจกใสทำาให้<br />

เกิดความโปร่ง แสงธรรมชาติสาดส่องลงมา<br />

จนแทบเคลิ้มไป<br />

facebook.com/handsandheartcoffee<br />

สุขุมวิท<br />

Sukhumvit38<br />

This cafe uses premium grade<br />

coffee, which changes by the<br />

season. They are grounded<br />

by hand to ensure freshness.<br />

You can enjoy different tastes<br />

and aromas with hot or iced<br />

coffee. Sit back and relax<br />

in the minimal styled cafe<br />

surrounded by natural light<br />

through the glass walls and<br />

enjoy Hands and Heart’s<br />

Carrot Cake.<br />

065


ทิปส์<br />

TIPS<br />

จิบลาเต้อาร์ตอย่างไรให้ชื่นใจ..สบายตา<br />

หลายคนจะกังวลเสียดายลายสวยด้านบน<br />

ไม่อยากคนให้ลายหายไปไหน อยู่นานๆ<br />

ได้ไหม? แนะนำาให้เอาหลังช้อนเปิดช่อง<br />

ให้เห็นกาแฟสักนิด เติมน้ำาตาลแล้วรอให้<br />

น้ำาตาลค่อยๆละลาย จะดื่มกาแฟก็ดื่มตรง<br />

ช่องนั้น จนกาแฟหมดแล้ว ลายก็ยังอยู่<br />

เหมือนเดิม อะ ลอง!<br />

If you don’t want to ruin the foamy<br />

art, you should make a tiny hole<br />

and add sugar to your coffee there.<br />

Wait till it dissolves and drink<br />

through that hole. The art remains<br />

there long after you finish the<br />

drinks. Try it yourself!<br />

Shroom Garden<br />

facebook.com search for: shroomgardenbkk<br />

นั่งอ่านหนังสือกลางสวน มีเพื่อนเป็นพี่เสือ น้อง<br />

นกกระยางเต็มไปทั่ว ต้นไม้ในกระถางเซรามิกที่<br />

เห็นนั้นพร้อมขายให้คุณกลับไปสร้างบรรยากาศที่<br />

บ้านกันต่อได้ สดชื่นกับ Shroom Coffee กาแฟ<br />

เย็นเข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยโบราณหอม<br />

กลิ่นกาแฟสดคลุ้ง ตัดด้วยรสเปรี้ยวจี๊ดของทาร์ต<br />

มะนาวกับแป้งทาร์ตที่กรอบนอกนุ่มในที่แสนจะ<br />

โด่งดัง ตัวร้านกาแฟอยู่ในรถบ้านกลางสวน บริเวณ<br />

เดียวกับร้านเสือนอนกินให้คุณสามารถมาแวะจิบ<br />

กาแฟหรือกินข้าวได้ถึงดึกแบบไม่ต้องเคอะเขิน<br />

สุขุมวิท<br />

Sukhumvit31<br />

Read in this garden with a tiger and<br />

an egret, then select a potted plant<br />

to take home with you. This is the<br />

surreal feeling that Shroom Garden<br />

brings. We recommend Shroom<br />

Coffee with Lemon Tart. The cafe<br />

is located in a train car located in<br />

the middle of the garden. You can<br />

also enjoy a meal at ‘Suea Non Gin’<br />

restaurant until late.<br />

รู้จักรักกาแฟ<br />

Know your coffee!<br />

กาแฟเป็นผลไม้ตระกูลเปรี้ยวที่มีกรด แต่<br />

ความเปรี้ยวนั้นจะบ่งบอกถึงความสดชื่นโดย<br />

อาจมีปลายรสเป็นรสผลไม้บ้าง ช็อคโกแลต<br />

บ้างหรือแม้กระทั่งถั่วซึ่งเป็นการบ่งบอก<br />

คุณสมบัติเฉพาะตัวของมันเอง กาแฟที่ดีต้องมี<br />

ทั้งความกลมกล่อมและความหนาแน่น โดย<br />

กลิ่นและรสชาติซึ่งขึ้นอยู่กับอายุของกาแฟ<br />

ที่ไม่ควรเก็บไว้เกิน 1-2 เดือน เพื่อให้คุณ<br />

ดื่มด่ำากับรสชาติและคุณภาพที่ไม่ผิดเพี้ยน<br />

Coffee is an acidic fruit, so it tastes<br />

sour. The sourness could have<br />

fruity notes or a hint of chocolate<br />

or beans, according to each variety.<br />

Good coffee should taste dark and<br />

dense. The coffee bean must not<br />

be older than a month or two to<br />

ensure rich taste.<br />

Ceresia Coffee<br />

Roasters<br />

Tel: 09-8251-4327<br />

facebook.com search for:<br />

Ceresia Coffee Roasters<br />

สุขุมวิท<br />

Sukhumvit33/1<br />

ร้านกาแฟที่ขายเมล็ดกาแฟนำาเข้าในระดับ<br />

คุณภาพทั้งจากกัวเตมาลา เคนยา บราซิล ฯลฯ<br />

เมล็ดกาแฟถูกติดป้ายบอกรายละเอียดให้เหล่า<br />

คอกาแฟได้รู้จักและเข้าใจในกาแฟแต่ละชนิด<br />

มากยิ่งขึ้น บรรยากาศในร้านถูกตกแต่งแบบ<br />

ง่ายๆ ไม่มีไว-ไฟ มีแต่เสียงพูดคุยเบาๆ เสียงตี<br />

ฟองนม ช่วยเพิ่มอรรถรสในการพูดคุยกับเพื่อน<br />

ตรงหน้าให้ห่างจากโลกโซเชียลสักพัก กาแฟ<br />

คั่วสดใหม่ผ่านน้ำาร้อนและแผ่นกรองรสชาติ<br />

กลมกล่อม กลิ่นหอมกรุ่นอบอวลไปทั่วร้านชวน<br />

ให้เห็นเสน่ห์ของความตั้งใจและไม่ประดิษฐ์<br />

Ceresia Coffee Roasters bring in<br />

premium coffee beans from<br />

Guatemala, Kenya, Brazil, and<br />

more. Each is described fully<br />

so you can enjoy the taste even<br />

more. The atmosphere is<br />

simple, there is no Wi-Fi available<br />

so you can enjoy quiet time away<br />

from social media. Each cup is<br />

aromatic, showing the quality<br />

and care put into each drink.


Kopi-O<br />

BOARD GAME CAFE<br />

Tel: 02-258-5580<br />

บรรยากาศมีชีวิตในร้านบอร์ดเกมที่เต็มไป<br />

ด้วยคนเล่นทั้งเกมจำาลองสถานการณ์ที่<br />

ใกล้เคียงชีวิตจริง เกมวางแผนทำาสงคราม<br />

เกมเด็กลูกเล่นแพรวพราว รวมถึงเกมปาร์ตี้<br />

ใช้เวลาสั้นเน้นทักษะการต่อรอง ระหว่าง<br />

เล่นเกมติดพันถ้าคุณหิว โต๊ะอาหาร<br />

เสริมข้างโต๊ะเกมพร้อมเสิร์ฟอาหารโฮมเมด<br />

กาแฟสดคั่วถูกส่งตรงจากไร่ส่วนตัวที่<br />

เชียงใหม่ส่งกลิ่นหอมฉุย ในโลกปัจจุบันที่<br />

โซเชียลกลืนกินสังคม อย่าลืมว่าคุณยังมีคน<br />

อยู่ข้างๆ ชวนกันมาใช้เวลาเล่น-ลุ้นร่วมกัน<br />

หรือมาคนเดียวก็สนุกลืมเหงากันไปเลย<br />

facebook.com/kopioboardgame<br />

TASTE<br />

สุขุมวิท<br />

Sukhumvit39<br />

Come join the lively atmosphere in<br />

a board game cafe full of different<br />

people gathering to play. Many<br />

different kinds of board games are<br />

available from strategy planning<br />

to party negotiation. If you are<br />

hungry, you can enjoy the homemade<br />

dishes with freshly brewed<br />

coffee sent from Chiang Mai. In<br />

the era of social media, it’s good<br />

to come here and interact with<br />

real people every once in awhile.<br />

Perhaps<br />

Rabbits<br />

Tel: 09-6616-3314<br />

ซ.เอกมัย<br />

Soi Ekkamai10<br />

facebook.com/perhapsrabbit<br />

แค่เปิดประตูเข้าไปก็ได้บรรยากาศเทพนิยายเต็มๆ เสียงเพลงที่<br />

เหมือนนั่งอยู่ในดิสนีย์แลนด์ เพลินกับรายละเอียดร้านใน<br />

ทุกมุมทั้งการตกแต่งร้าน ภาพวาดที่ผนัง ตบท้ายด้วยสวนเล็กๆ<br />

หลังร้านช่วยเพิ่มความกุ๊กกิ๊กถึงขีดสุด ไม่ใช่มีเพียงเค้กแฟนซี<br />

น่ารักหลากชนิดแต่รสชาติยังอร่อยถึงใจอย่าง Rabbits’ hole<br />

mud cake ลาวาคาราเมลทะลักไหลออกจากเนื้อเค้กช็อคโกแลต<br />

รสชาติหวานตัดเข้มลงตัว จะจิบกาแฟรสนุ่มหรือน้ำ าลิ้นจี่ปั่น<br />

Snowy Lychee Mojito ก็ชื่นใจ ชิมไปถ่ายรูปไปรับประกันยอด<br />

ไลค์พุ่งได้แน่นอน<br />

Stepping through the door here feels like entering<br />

the realm of fairy tales. The music will remind you<br />

of what it’s like to be in Disneyland. You can<br />

enjoy every detail from the paintings on the wall<br />

to the tiny gardens in the backyard. We recommend<br />

Rabits’ Hole Mud Cake with Caramel-filled<br />

Chocolate Cake to be sipped with Coffee or a<br />

Snowy Lychee Mojito. Check in and take some<br />

pictures for some guaranteed ‘likes’.<br />

TINPRESSO<br />

Tel: 08-1636-9531<br />

facebook.com/TINPRESSO<br />

ร้านที่เหมือนเพื่อนชวนไปนั่งกินกาแฟให้มี<br />

ความสุข ในฝีมือแบบบาริสต้าใส่ใจทุกขั้น<br />

ตอน เมล็ดกาแฟที่คั่วมาเป็นพิเศษจะถูก<br />

คัดกรองอีกครั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งเมล็ดกาแฟ<br />

ที่สะอาดสะอ้าน เขาว่ากาแฟไหม้ก็เหมือน<br />

หมอยื่นก้อนมะเร็งให้คนไข้ แม้คนกินจะไม่<br />

รู้แต่ธินเพรสโซไม่ทำา เมื่อวัตถุดิบดี แค่ลาเต้<br />

ใส่นมสดกับกาแฟ ก็ได้รสชาติกลมกล่อม<br />

แถมสุขภาพดี แม้ทางร้านจะไม่ได้เน้นลา-<br />

เต้อาร์ตแต่ก็ทำาออกมาได้ดีมากทั้งการสตรีม<br />

นมเนียนเป็นไมโครโฟม ทั้งลวดลายที่<br />

เรียกรอยยิ้มของลูกค้าทำาเอาเจ้าบ้านชื่นใจ<br />

สุขุมวิท<br />

Sukhumvit101<br />

ซ.วชิรธรรมสาทิต<br />

Soi Wachirathamsathit<br />

This café feels like sipping coffee<br />

at home with a great barista. The<br />

beans are carefully selected after<br />

being grounded to ensure their<br />

freshness. Since overcooked beans<br />

are carcinogenic, you’ll only find<br />

perfectly roasted and healthy beans<br />

here. Enjoy simple coffee with milk,<br />

a taste that is delicate and good<br />

for your body. The creamy milk is<br />

so smooth that it doesn’t need any<br />

fancy latte art to be enjoyed.<br />

067


วังวรดิศ<br />

หนึ่งในสถานที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์อย่าง ‘วังวรดิศ’ ซ่อนตัวอยู่หลังแมกไม้<br />

บนนถนนหลานหลวง ทว่ายังเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกอันอบอุ่นที่ทำาหน้าที่<br />

‘บ้าน’ ของพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีของไทยได้อย่างดีเยี่ยม<br />

The historical ‘Varadis Palace’ hides behind overgrown bushes on Larn Luang Road.<br />

Somehow this place is still filled with a sense of warmth that suits its use as ‘home’<br />

to the Father of History and Archaeology of Thailand.<br />

WRITER: POMPHET PHAWADET


CULTURE<br />

พอขึ้นจากเรือก็พบพี่น้องหลานหญิง<br />

ชายและบ่าวไพร่ เสียงร้องไห้กัน<br />

จอแจทั่วไปหมด เสด็จพ่อทรง<br />

พระสำาราญอย่างยอดเยี่ยม เสด็จเยี่ยมขึ้นบูชา<br />

พระและพระบรมอัฐิแล้วลงบรรทมบนเก้าอี้<br />

ผ้าใบที่เฉลียงบน ตรัสเรียกข้าพเจ้าว่า ‘ลูกพูน<br />

Home’ และแบพระหัตถ์ท่าสบาย” ความตอน<br />

หนึ่งจากพระนิพนธ์ของหม่อมเจ้าพูนพิศมัย<br />

ดิศกุล พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ<br />

กรมพระยาดำารงราชานุภาพ เมื่อครั้งเสด็จกลับ<br />

พระนครหลังจากที่เกิดความไม่สงบอันเนื่อง<br />

มาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.<br />

2475 แม้ ‘วังวรดิศ’ บนถนนหลานหลวงซึ่ง<br />

เป็นสถานที่ที่ถูกกล่าวถึงในข้อความข้างต้นอาจ<br />

เป็นที่รู้จักในฐานะที่ประทับของเชื้อพระวงศ์ชั้น<br />

สูง แต่หากมีโอกาสได้ไปเยือนแล้ว จะพบว่า<br />

ท่ามกลางร่มไม้ที่กลั่นกรองความวุ่นวายจาก<br />

ภายนอก สิ่งปลูกสร้างแบบยุคก่อนที่ตั้งเด่นเป็น<br />

สง่านั้นกลับให้ความอบอุ่นที่ผิดแปลกไปจากวัง<br />

เจ้านายพระองค์อื่นอย่างน่าอัศจรรย์<br />

“After my father stepped onto the<br />

boat, I saw brothers, sisters, nephews<br />

and servants all crying with joy. My<br />

father was happy as he went to pay<br />

respect to the house shrine before sitting<br />

down on the porch and calling me over<br />

to say, ‘Phun my child, this is home’. He<br />

relaxed and turned up the palms of his<br />

hands.” This is a quote from the writings<br />

of Mom Chao Phunphitsamai Ditsakun<br />

daughter of Prince Ditsawarakuman<br />

Damrong Rajanubhab, when he returned<br />

to the capital during a time of unrest<br />

caused by a governmental change in<br />

1932. The text referred to Varadis Palace<br />

on Larn Luang Road which was a known<br />

residence of Thai royalty. If one should<br />

visit today, you’ll notice that amongst<br />

the trees that block out the city’s chaos,<br />

is an elegant retreat of unusual warmth<br />

unlike any other royal palace.”<br />

069


วังวรดิศ ตั้งอยู่บนถนนหลานหลวง เขตพระนคร สร้างขึ้นใน<br />

ปีพ.ศ. 2454 ออกแบบโดยมร. คาร์ล ดอห์ริ่ง สถาปนิกชาว<br />

เยอรมันซึ่งมีผลงานการออกแบบมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวังบางขุน-<br />

พรหม (ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน)<br />

ในสมเด็จฯ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต<br />

ตัวตึกมีลักษณะก่ออิฐถือปูน ออกแบบในสไตล์อาร์ตนูโว ดังจะเห็น<br />

ได้จากลวดลายปูนปั้นดอกไม้ตามกรอบพระแกลและพระทวาร<br />

รวมไปถึงลักษณะของหลังคาลาดสูงที่ทำาให้กลายเป็นห้องเก็บของ<br />

ใต้หลังคาได้ ลักษณะแผนผังของตัวอาคารที่มีลักษณะไม่สมมาตร<br />

นั้นสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบความนิยมของสถาปัตยกรรม<br />

ในช่วงปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เป็นอย่างดี<br />

ด้วยความสนพระทัยในการศึกษาด้านประวัติศาสตร์โดย<br />

เฉพาะอย่างยิ่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงจะสังเกตได้ว่า<br />

ถึงแม้ตัวพระตำาหนักจะค่อนไปทางศิลปะตะวันตกตามแบบ<br />

พระราชนิยมในยุคนั้น ทว่าข้าวของเครื่องใช้ สิ่งของตกแต่ง รวมไป<br />

ถึงเฟอร์นิเจอร์และวิถีชีวิตต่างๆยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนตะวันออก<br />

เป็นอันมาก ดังเช่นห้องรับแขกที่อยู่ถัดจากมุขเทียบรถยนต์พระที่นั่ง<br />

ห้องดังกล่าวตกแต่งภายในด้วยชุดรับแขกแบบจีนซึ่งได้รับ<br />

พระราชทานจากพระพุทธเจ้าหลวง สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์<br />

ไทยจีนที่มีมาอย่างยาวนาน ต่อจากห้องรับแขกคือห้องเสวยซึ่งโดย<br />

มากใช้รับการเสด็จพระราชดำาเนินของพระเจ้าแผ่นดินหลายต่อ<br />

หลายพระองค์ รวมไปถึงพระราชอาคันตุกะจากทั่วทุกสารทิศ<br />

รวมไปถึงการฝึกสอนมารยาทบนโต๊ะอาหารให้แก่เหล่านักเรียนไทย<br />

ที่กำาลังจะไปศึกษาเมืองนอก เพื่อที่ว่าจะได้คล่องแคล่วและ<br />

ไม่เคอะเขินแต่อย่างใด<br />

นอกจากนี้ สิ่งหนึ่งที่เป็นดุจดั่งหัวใจของวังวรดิศแห่งนี้ ดังจะ<br />

เห็นได้จากพระนิพนธ์ของหม่อมเจ้าพูนพิศมัยข้างต้น นั่นคือห้อง<br />

พระบรมอัฐิ อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิพระเจ้าแผ่นดินและ<br />

พระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ ทั้งพระบรมอัฐิและพระบรมทนต์<br />

ในล้นเกล้ารัชกาลที่ 1 พระบรมอัฐิล้นเกล้ารัชกาลที่ 2 พระบรมอัฐิ<br />

และผ้าซับรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง<br />

พระอัฐิของสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ รวมไปถึงพระ<br />

โอรสและพระธิดาสืบสกุลที่ล้วนทำาคุณงามความดีแก่แผ่นดิน สิ่ง<br />

เหล่านี้จึงทำาให้วังวรดิศไม่ได้เป็นเพียงที่ประทับของเจ้านายพระองค์<br />

หนึ่งเท่านั้น หากแต่ยังกลายเป็นพิพิธภัณธ์ที่สถิตหลักฐานอันเป็น<br />

รูปธรรมของคุณงามความดีที่บรรพบุรุษไทยได้กระทำาเพื่อแผ่นดิน<br />

และเป็นหนึ่งในสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ยังคงกลิ่นอายของความเป็น<br />

กันเองของเจ้าของวังเมื่อร้อยปีก่อนได้อย่างไม่เสื่อมคลายและได้รับ<br />

การขนานนามว่าเป็น ‘อาคารประวัติศาสตร์โลก’<br />

ปัจจุบันนี้ วังวรดิศและหอภาพดิศวรกุมารเปิดให้เข้าชมโดยการ<br />

นัดหมายเท่านั้น และต้องเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะโดยมีจำานวน 50<br />

ท่านขึ้นไป โดยผู้ที่สนใจสามารถดูขั้นตอนการขออนุญาตเข้าชมได้ที่<br />

เว็บไซต์ prince-damrong.moi.go.th


CULTURE<br />

Varadis Palace was built on Larn<br />

Luang Road, Phranakorn district in<br />

1911. It was designed by German<br />

architect Karl Siegfried Döhring who<br />

was behind many famous buildings<br />

in Thailand. This includes the Bank of<br />

Thailand Museum, formerly known as<br />

the Bang Khun Prom Palace of Prince<br />

Paribatra Sukhumbhand. Varadis<br />

Palace is made of brick designed in<br />

an Art Nouveau style. One can see this<br />

in the plaster flower motifs along the<br />

exterior framework, the high sloping<br />

roofs with attic space, and asymmetrical<br />

architectural layouts popular during the<br />

reign of King Rama V.<br />

With the Prince’s interest in history,<br />

especially that of Southeast Asia, it should<br />

be noted that although the palace was<br />

designed in a western style popular of<br />

the era, the interiors and decorations<br />

including furniture and everyday objects<br />

reflected the lives of those living in<br />

the east. A good example of this is the<br />

living room, located next to the covered<br />

car entry. The room’s interior is filled<br />

with Chinese furniture, which reflects<br />

the long relationship that Thailand had<br />

with China. After the living room is the<br />

dining room, which has seen banquets<br />

and feasts from royal visitors throughout<br />

Thailand, and from many parts of the<br />

world. Perhaps more interestingly, this<br />

space was used to teach European table<br />

manners to Thai students who were<br />

heading off to study abroad, preventing<br />

them from any embarrassing incidents.<br />

At the heart of Varadis Palace, as<br />

written in the compositions of Mom Chao<br />

Phanphitsamai Ditsakun is the private<br />

Buddhist chapel which contains royal<br />

relics of the King and his family members.<br />

This includes the bones and teeth of<br />

King Rama I, bones of King Rama II, the<br />

bones and royal walking cloth of King<br />

Rama V, the bones of Prince Damrong<br />

Rajanubhab and his sons and daughters<br />

with the same surname, and of whom<br />

had served the country of Thailand. This<br />

makes Varadis Palace not only a private<br />

home to a Prince, but a museum to royal<br />

ancestors and the virtuous people of<br />

Thailand. It is a breathaking place with<br />

a friendly aura, and despite being over a<br />

century old, it lives up to its name as a<br />

historical world building.<br />

Varadis Palace and The Disvarakumar<br />

Gallery are open to visitors by appointment<br />

only and must be visited in a group<br />

of 50 or more. Those interested can<br />

find more details on the website.<br />

(prince-damrong.moi.go.th)<br />

071


TRAVEL<br />

¢Öé¹à˹×Í<br />

ŋͧ㵌<br />

M<br />

เที่ยวทั่วไทยไปกับสายการบินไทยสมายล์<br />

Travel around Thailand with Thai <strong>Smile</strong> Airways<br />

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ<br />

072


àªÕ§ÃÒÂ<br />

Chiang Rai (BKK-CEI)<br />

ÊÒ¹·Õèá¹Ð¹íÒ: ภูชี้ฟ้า<br />

·ÕèµÑé§: อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตอำาเภอเทิง<br />

¨Ǿ à´‹¹: ด้วยลักษณะของหน้าผาที่มีปลายยอดแหลมที่ชี้ขึ้น<br />

ฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูชี้ฟ้า หากได้มาที่นี่ กิจกรรมที่ไม่<br />

ควรพลาดคือการตื่นแต่เช้ามืดเพื่อไปชมทะเลหมอกและ<br />

พระอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิว โดยมีพื้นที่ลุ่มแม่น้ำาโขงและทิวเขา<br />

ของประเทศลาวเป็นฉากหลัง<br />

<strong>WE</strong> <strong>Smile</strong>’s Pick: Phu Chi Fa<br />

Location: The National Forest Park in Thoeng District<br />

Highlight: This mountain got its name from its<br />

narrow tip that points up into the sky. To get the<br />

best experience, wake up early and admire the<br />

sea of mist and the gorgeous sunrise at the view<br />

point, with the Maekhong river delta and Laos’<br />

mountains as a backdrop.<br />

PHOTOS: GETTY IMAGES


TRAVEL<br />

àªÕ§ãËÁ‹<br />

Chiang Mai (BKK-CNX)<br />

ÊÒ¹·Õèá¹Ð¹íÒ: วัดเจดีย์หลวง<br />

·ÕèµÑé§: ถนนพระปกเกล้า ตำาบลพระสิงห์<br />

¨Ǿ à´‹¹: วัดเจดีย์หลวงเป็นวัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ ที่สร้างขึ้นใน<br />

รัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมาแห่งราชวงศ์มังราย นอกจากจะ<br />

เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุเจดีย์หลวง เจดีย์ที่มีความสำาคัญมาก<br />

ที่สุดองค์หนึ่งของเมืองแล้ว พระอารามหลวงแห่งนี้ยังโดดเด่นด้วย<br />

สถาปัตยกรรมแบบล้านนาโบราณอันงดงามอีกด้วย<br />

<strong>WE</strong> <strong>Smile</strong>’s Pick: Wat Chedi Luang<br />

Location: King Prajadhipok, Phra Singh Sub District<br />

Highlight: Chiang Mai’s centrally located ancient<br />

temple was built during the reign of King Saeng<br />

Meung Ma of the Mang Rai dynasty. Apart from<br />

housing the Chedi Luang, one of the most<br />

important stupas of the city, this royal temple is<br />

unique for its ancient Lanna-style architecture.<br />

074


¢Í¹á¡‹¹<br />

Khon Kaen (BKK-KKC)<br />

ÊÒ¹·Õèá¹Ð¹íÒ: วัดหนองแวง<br />

·ÕèµÑé§: ถนนกลางเมือง ริมบึงแก่นนคร อำาเภอเมือง<br />

¨Ǿ à´‹¹: พระอารามหลวงแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระ-<br />

มหาธาตุแก่นนครที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวท้องถิ่น<br />

และแต่ละชั้นของพระธาตุสูง 9 ชั้นแห่งนี้ก็มีหน้าที่แตกต่าง<br />

กันออกไป ชั้นบนสุดของพระธาตุนอกจากจะเป็นสถานที่<br />

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วยังเป็นจุดชมวิวเมือง<br />

ขอนแก่นจากมุมสูง<br />

<strong>WE</strong> <strong>Smile</strong>’s Pick: Wat Nong Wang<br />

Location: Klang Muang Road, next to<br />

Kaen Nakorn Lake, Muang District<br />

Highlight: One of the most revered sites of the<br />

city, this royal temple houses Phra Mahathat<br />

Kaen Nakhon. Each of the 9-levels has a<br />

different function. The top of the temple,<br />

where the Buddha’s relics are housed,<br />

also serves as a viewpoint.<br />

PHOTOS: GETTY IMAGES


TRAVEL<br />

¹ÃÒ¸ÔÇÒÊ<br />

Narathiwat (BKK-NAW)<br />

ÊÒ¹·Õèá¹Ð¹íÒ: องค์พระศรีคเณศ<br />

·ÕèµÑé§: ถนนพิพิธคีรี ตำาบลบางนาค อำาเภอเมือง<br />

¨Ǿ à´‹¹: องค์พระศรีคเณศเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์<br />

คู่บ้านคู่เมืองนราธิวาสที่คนนิยมมากราบไหว้บูชา<br />

พระพิฆเนศองค์นี้สร้างขึ้นโดยคณะผู้มีจิตศรัทธา<br />

และใครที่ต้องการขอพรนั้นว่ากันว่าถ้าไปพูดบอก<br />

ความปรารถนาที่หูหนูข้างซ้ายขององค์พระพิฆเนศ<br />

ก็จะสมหวัง<br />

<strong>WE</strong> <strong>Smile</strong>’s Pick: Ganesh statue<br />

Location: Pipitkiri Road, Bangnak Sub District,<br />

Muang District<br />

Highlight: Located in Narathiwat, this Ganesh<br />

statue was created by a group of devotees and<br />

has become one of the most visited religious<br />

spots in the province. It is said that if you<br />

want your wish to come true, you have to<br />

whisper your hopes in the ears of the mouse<br />

located on the left side of the Ganesh.<br />

076


PHOTOS: GETTY IMAGES<br />

ÀÙà¡çµ<br />

Phuket (BKK-HKT)<br />

ÊÒ¹·Õèá¹Ð¹íÒ: อ่าวเสน<br />

·ÕèµÑé§: อำาเภอเมือง<br />

¨Ǿ à´‹¹: หากอยากพักผ่อนชื่นชมไข่มุกอันดามันอย่างสงบและเป็น<br />

ส่วนตัว เราขอแนะนำาอ่าวเสน อ่าวเล็กๆที่อยู่ใกล้กับหาดในหาน<br />

ที่ยังอุดมไปด้วยธรรมชาติอันสมบูรณ์ แม้หาดทรายอาจจะไม่ขาว<br />

มาก แต่ธรรมชาติใต้น้ำาของอ่าวนี้เรียกได้ว่าสวยไม่แพ้ใคร<br />

<strong>WE</strong> <strong>Smile</strong>’s Pick: Ao Sane<br />

Location: Muang District<br />

Highlight: If you want an uninterrupted moment with<br />

the Pearl of Andaman, we recommend Ao Sane, a<br />

little bay next to Nai Harn beach. The sands are not<br />

so white, but the abundant marine life and<br />

underwater landscapes are unmatched.


TRAVEL<br />

ʧ¢ÅÒ<br />

Songkhla (BKK-HDY)<br />

ÊÒ¹·Õèá¹Ð¹íÒ: แหลมสมิหลา<br />

·ÕèµÑé§: อำาเภอเมือง<br />

¨Ǿ à´‹¹: ห่างจากหาดใหญ่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง คุณก็จะมาถึงหาดสมิหลา<br />

หาดที่โด่งดังจากหาดทรายขาวสะอาด และรูปปั้นนางเงือกที่ตั้งอยู่<br />

ปลายแหลมสมิหลา หาดสมิหลามักจะคลาคล่ำาด้วยผู้คนตั้งแต่ช่วง<br />

บ่าย นอกจากจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้ว ชาวท้องถิ่นยัง<br />

นิยมมาวิ่งออกกำาลังกายกันที่นี่<br />

<strong>WE</strong> <strong>Smile</strong>’s Pick: Cape Samila<br />

Location: Muang District<br />

Highlight: Approximately half an hour away from<br />

Hat Yai is pristine Samila beach known for its white<br />

sands and the famous mermaid statue at the tip of<br />

Cape Samila. The area is lively in the afternoon when<br />

tourists come to chill out and locals go jogging.<br />

078


ÍغÅÃÒª¸Ò¹Õ<br />

(BKK-UBP)<br />

ÊÒ¹·Õèá¹Ð¹íÒ: อุทยานแห่งชาติผาแต้ม<br />

·ÕèµÑé§: ตำาบลห้วยไผ่ อำาเภอโขงเจียม<br />

¨Ǿ à´‹¹: อุทยานแห่งชาติผาแต้ม นอกจากจะเป็นจุดที่<br />

เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเป็นจุดแรกของประเทศไทยเนื่องจาก<br />

อยู่ทางตะวันออกที่สุดของประเทศ ยังประกอบไปด้วยถ้ำา<br />

ศิลปะถึง 4 แห่งที่จะเปดโอกาสให้คุณได้ชื่นชมร่องรอย<br />

อารยธรรมในรูปแบบของภาพเขียนสีโบราณ<br />

<strong>WE</strong> <strong>Smile</strong>’s Pick: Pha Taem National Park<br />

Location: Huay Phai Sub District, Khon Chiam District<br />

Highlight: The Pha Taem National Park is the fi rst<br />

place in Thailand to see the sunrise, since its on<br />

the easternmost part of the country. Moreover, Pha<br />

Taem consists of 4 caves where you can fi nd ancient<br />

murals on the walls.<br />

PHOTOS: GETTY IMAGES


TRAVEL<br />

ÍǾ øҹÕ<br />

(BKK-UTH)<br />

ÊÒ¹·Õèá¹Ð¹íÒ: วัดป่าภูก้อน<br />

·ÕèµÑé§: ตำาบลบ้านก้อง อำาเภอนายูง<br />

¨Ǿ à´‹¹: ผู้ที่มีโอกาสไปเยือนอุดรธานีและอยากทำาบุญใน<br />

วันหยุดสิ้นปอาจลองแวะไปที่วัดป่าภูก้อน ที่ประดิษฐาน<br />

พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระพุทธ<br />

ไสยาสน์หินอ่อนอันงดงาม รวมถึงยังเป็นที่ประดิษฐาน<br />

พระบรมสารีริกธาตุให้ผู้มีจิตศรัทธามากราบไหว้บูชากันด้วย<br />

<strong>WE</strong> <strong>Smile</strong>’s Pick: Wat Pa Phu Kon<br />

Location: Ban Kong Sub District, Na Yung District<br />

Highlight: Those who visit Udon Thani and wish<br />

to make merit during the New Year can drop<br />

by Wat Pa Phu Kon to see the colossal<br />

reclining Buddha statue carved from Italian<br />

marble. The temple also houses highly-revered<br />

Buddha relics.<br />

080


สุราษฎร์ธานี<br />

(BKK-URT)<br />

ÊÒ¹·Õèá¹Ð¹íÒ: เกาะนางยวน<br />

·ÕèµÑé§: อำาเภอพะงัน<br />

¨Ǿ à´‹¹: เกาะนางยวนที่ประกอบด้วยเกาะเล็กๆ 3 เกาะที่<br />

เชื่อมกันด้วยหาดทรายสีขาวนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์<br />

บนดิน เกาะส่วนตัวแห่งนี้เป็นทั้งจุดหมายของนักดำาน้ำา<br />

และผู้แสวงหาการพักผ่อนท่ามกลางทะเลสีคริสตัลที่<br />

แวดล้อม<br />

<strong>WE</strong> <strong>Smile</strong>’s Pick: Nang Yuan Island<br />

Location: Pha Ngan District<br />

Highlight: Nang Yuan Island consists of 3 islets<br />

interconnected by a white sand bar. Called heaven<br />

on earth, this private island is a dream destination<br />

for divers and those who seek to rest amidst the<br />

crystal sea.<br />

PHOTOS: GETTY IMAGES


ÍÔèÁÍËÍÂ<br />

กับไทยสมายล์<br />

รองท้องระหว่างเดินทาง<br />

ด้วยเมนูแสนอร่อยจากไทยสมายล์<br />

FOOD<br />

Fill yourself up while travelling<br />

with THAI <strong>Smile</strong>’s in-flight menu.<br />

PHOTO: EKAPHOP DUANGKHAM<br />

สำหรับผู้โดยสรชั้น <strong>Smile</strong> Plus ที่เดินทงไปกลับกรุงเทพฯ-นรธิวส หรือ<br />

เส้นทงเชียงใหม่-ภูเก็ต สยกรบินไทยสมยล์นำเสนอเมนูแสนอร่อยอย่งเป็ด<br />

ซอสส้มเนื้อนุ่ม เสิร์ฟคู่กับสลัดแขกและทร์ตเล็ตมะม่วง-เสวรสที่รังสรรค์โดย<br />

ครัวกรบินไทย ซึ่งจะช่วยเติมควมสุขและควมอิ่มอร่อยให้ระหว่งเดินทง<br />

For <strong>Smile</strong> Plus passengers who travel on the Bangkok-Narathiwat<br />

or Chiangmai-Phuket flights, Thai <strong>Smile</strong> Airways presents a special<br />

menu, of roasted duck in orange sauce, served with<br />

Indian-styled salad and mango-passion fruit tartlet created<br />

by THAI Catering to make your journey complete.<br />

PHOTO: EKAPHOP DUANGKHAM


NEWS<br />

อัญเชิญ<br />

หน่อพระศรีมหาโพธิ์<br />

สายการบินไทยสมายล์ ร่วมกับสายการบินไทย<br />

อัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรง<br />

ตรัสรู้จากเมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา โดยมีผู้นำา<br />

คณะ ได้แก่ ท่าน ว. วชิรเมธี ร่วมเดินทางด้วยสาย<br />

การบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ <strong>WE</strong>130 กรุงเทพฯ –<br />

เชียงราย เพื่ออัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์ไปปลูกที่<br />

ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ใน<br />

วันที่ 25-28 ตุลาคม 2558<br />

THAI <strong>Smile</strong> and THAI Airways headed to<br />

the city of Anuradhapura in Sri Lanka,<br />

where it is said that Buddha achieved<br />

enlightenment from meditating under the<br />

Prasrimahabhodi (bodhi tree). Travelling<br />

with Pramaha Vuttichai Wachiramatee (a<br />

well known Thai monk) a descendant of<br />

this tree was brought back to be planted<br />

at Vimuttayalaya Institute in Chiang Rai via<br />

Flight <strong>WE</strong> 130 Bangkok - Chiang Rai,<br />

on 25-28 October <strong>2015</strong>.<br />

088<br />

ต้อนรับ<br />

เครื่องบินใหม่<br />

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา<br />

สายการบินไทยสมายล์จัดพิธีลอดอุโมงค์น้ำาเพื่อ<br />

ต้อนรับเครื่องบินลำาใหม่ Airbus A320-200<br />

สัญชาติกับเครื่องหมายทะเบียน HS-TXU<br />

นามพระราชทาน ‘ฉะเชิงเทรา’ เข้าประจำาการฝูงบิน<br />

ของสายการบินไทยสมายล์เป็นลำาที่ 20 เพื่อให้บริการ<br />

ผู้โดยสารสายการบินไทยสมายล์ในทุกเส้นทางต่อไป<br />

On November 7, <strong>2015</strong> THAI <strong>Smile</strong><br />

performed a traditional Thai ‘water tunnel<br />

ceremony’ to welcome the new Airbus<br />

A320-200 to their fleet. The aircraft comes<br />

under the code HS-TXU with the name<br />

‘Chachoengsao’. This is the 20th new<br />

airplane in Thai <strong>Smile</strong>’s growing fleet.


NEWS<br />

มอบหน้ากากอนามัย<br />

เมื่อเร็วๆนี้ คุณอุษณีย์ แสงสิงแก้ว<br />

รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่<br />

หน่วยธุรกิจบริการการบิน บริษัท<br />

การบินไทย จำากัด (มหาชน) และคุณ<br />

เนตรนภางค์ ธีระวาส รองประธาน<br />

เจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์และบริการ<br />

ลูกค้า บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์<br />

จำากัด เป็นตัวแทนสายการบินไทย<br />

และสายการบินไทยสมายล์ ในการ<br />

ร่วมสนับสนุนการขนส่งหน้ากาก<br />

ป้องกันฝุ่นละออง จำานวน 100,000<br />

ชิ้น จากประเทศญี่ปุ่นส่งตรงถึงหน่วย<br />

เฉพาะกิจนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส<br />

Ms Usanee Sangsingkeo,<br />

Executive Vice President of<br />

Aviation Business Unit of Thai<br />

Airways International and Ms<br />

Nednapang Teeravas, Deputy<br />

Chief Commercial and Customer<br />

Service of Thai <strong>Smile</strong> Airways<br />

represented THAI Airways<br />

and Thai <strong>Smile</strong> Airways in<br />

supporting the donation of<br />

100,000 dust masks sent from<br />

Japan to Narathiwat’s Taskforce<br />

in Narathiwat province.<br />

ไทยเที่ยวไทย<br />

เมื่อวันที่ 5-8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สายการบินไทยสมายล์<br />

ร่วมงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 37 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี<br />

ซึ่งถือเป็นการส่งท้ายมหกรรมงานท่องเที่ยวอันดับ 1 ของไทย<br />

ที่จัดเป็นครั้งสุดท้ายสำาหรับปีนี้ สายการบินไทยสมายล์<br />

จึงขอมอบโปรโมชั่นราคาสุดคุ้มทุกเส้นทางบินเอาใจคนรัก<br />

การท่องเที่ยว ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 1,080 บาทเท่านั้น<br />

On November 5 - 8 THAI <strong>Smile</strong> joined the 37th<br />

‘Thai Tiew Thai’ event at Impact Muang Thong<br />

Thani which marks the last Thai Travel Exposition<br />

Event for this year. THAI <strong>Smile</strong> was able to<br />

provide routes at great value to travellers, with<br />

prices starting at only THB 1,080.<br />

090<br />

เดินสายพบปะ<br />

ตลอดเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา<br />

สายการบินไทยสมายล์ได้จัดกิจกรรม<br />

THAI <strong>Smile</strong> Roadshow ทั้งในกรุงเทพฯ<br />

และต่างจังหวัด พร้อมจำาหน่ายบัตรโดยสาร<br />

ราคาพิเศษสำาหรับผู้โดยสารที่ซื้อที่บูธของ<br />

THAI <strong>Smile</strong> Roadshow เท่านั้น<br />

Throughout last November,<br />

Thai <strong>Smile</strong> Airways organized the<br />

THAI <strong>Smile</strong> Roadshow activities in<br />

Bangkok and nationwide. During<br />

the event, passengers can buy<br />

THAI <strong>Smile</strong> flight tickets at<br />

special prices.


บันเทิง...เริงใจ<br />

WRITER: MUANFUN THARANATHAM<br />

คุณทองแดง<br />

The Inspirations<br />

Khun Thong Daeng:<br />

The Inspirations<br />

เรื่องราวของ ‘คุณทองแดง’ สุนัขทรงเลี้ยงใน<br />

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช<br />

แมจะเปนเพียงสุนัขจรจัดแตความซื่อสัตยและ<br />

หวงแหนเจานายของคุณทองแดงก็ไดกลายเปน<br />

ไอดอลใหกับสุนัขอื่นๆ อยาง ‘คุณทองหลอ’ และ<br />

‘จร’ ชมแอนิเมชั่นฝมือคนไทยพรอมหลักคําสอน<br />

ดีๆ 3 ธันวาคมนี้ ทุกโรงภาพยนตร<br />

Khun Thong Daeng, the beloved dog<br />

of His Majesty The King of Thailand<br />

was born a stray dog. The ‘Khun<br />

Thong Daeng: The Inspirations’<br />

animation recounts Khun Thong<br />

Daeng’s loyalty and devotion to his<br />

owner, which has inspired other dogs<br />

like ‘Khun Thong Lor’ and ‘Jon’. The<br />

animations will be in cinemas on<br />

<strong>December</strong> 3 nationwide.<br />

เดอะ บอย โก อวอรด<br />

Singha Corporation<br />

Presents The BOYd Ko<br />

AWARDS<br />

คอนเสิรตในบรรยากาศงานประกาศผลรางวัล<br />

ระดับโลก โดยในงานมีการเดินพรมแดงของเหลา<br />

ศิลปนอยางคับคั่งทั้ง รูม39, แสตมป อภิวัชร,<br />

ปาลมมี่, ตู ภพธร, ปุ อัญชลี ฯลฯ นอกจาก<br />

เสียงรองที่ชวนสะกดและแบตเทิลโชวพลังเสียง<br />

แลว งานนี้ยังมีการประกาศผลรางวัลเด็ด อีก<br />

ทั้งยังเปนโอกาสใหแฟนเพลงไดเดินบนพรมแดง<br />

เขาฮอลลเสมือนเปนแขกระดับฮอลลีวูด เตรียม<br />

สนุก 26 ธันวาคมนี้ที่ อิมแพ็ค อารีนา<br />

เมืองทองธานี (bec.com)<br />

This world class concert and award<br />

event brings Thailand’s top artists to<br />

the red carpet. This includes Room 39,<br />

Stamp Apiwat, Palmy, Tu Popetorn, Pu<br />

Anchalee and more. The event also<br />

gives a chance for fans to enter the<br />

concert hall on the same red carpet,<br />

just like Hollywood stars. See the show<br />

live this <strong>December</strong> 27 at Impact Arena,<br />

Muang Thong Thani. (bec.com)<br />

‘งานวิจัย<br />

กึ่งสําเร็จรูป’<br />

Talent Mobility:<br />

Matching Lab with<br />

CULTURE<br />

Design Business<br />

‘งานวิจัย กึ่งสําเร็จรูป’ รวบรวม 50 ผลงาน<br />

นักวิจัยไทยเพื่อชวยสงเสริมอุตสาหกรรมดาน<br />

การออกแบบและความคิดสรางสรรค โดยเริ่ม<br />

ตั้งแตกระบวนการคิด วิจัย ทดลองเขาสู<br />

กระบวนการผลิตจนออกมาเปนผลงานที่ได<br />

พัฒนาการใชงานและชวยประหยัดตนทุน มาปลุก<br />

แรงบันดาลใจของคุณกันไดที่ศูนยสรางสรรค<br />

งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม ถึง<br />

วันที่ 13 ธันวาคม 2558 tcdc.or.th<br />

‘Talent Mobility’ is an exhibition that<br />

presents 50 prototypes from Thai<br />

researchers. From the research labs to<br />

the possible manufacturing processes,<br />

see how these objects can streamline<br />

tasks and save costs. Be inspired at<br />

TCDC 5th Floor, The Emporium from<br />

now until <strong>December</strong> 13. <strong>2015</strong>.<br />

(tcdc.or.th)<br />

อินสแตนตไนน<br />

INSTANT 9<br />

แคโหลดแอพพลิเคชั่นนี้แลวลงทะเบียน ไมวาคุณจะอยูที่ไหนแค<br />

คุณมีแท็บเล็ตหรือสมารตโฟนก็สามารถโหลดหนังสือมาอาน<br />

ไดเพลินๆกวา 40 เลมแบบฟรีๆ แถมยังไดสวนลดสิทธิพิเศษ<br />

จากรานคาตางๆโดยไมตองพกบัตรใหวุนวาย ทั้งลดโลก<br />

รอน-ไดสวนลด สะดวก ฟรี ดีจนตองบอกตอ ลองโหลดกัน<br />

ไดทุกระบบ iOS และ android facebook.com/Instant9<br />

Just download this app and register for an<br />

account and you’ll instantly have access to<br />

more than 40 books, all for free. Users will<br />

also get special discounts and privileges<br />

from various merchants without the hassle<br />

of carrying around a physical card. It’s<br />

better for the environment, while helping<br />

you save money. The app is available on<br />

iOS and Android. (facebook.com/Instant9)


เที่ยวทั่วไทย<br />

ไปตามดวง<br />

¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2558 / <strong>December</strong> <strong>2015</strong><br />

Horoscopes are written according to the day you were born<br />

ASTROLOGER: PANGCHANG TAYAHATHAI, ILLUSTRATION: PANYAWAT TOS<br />

อ า ทิ ต ย / Sunday<br />

ในเดือนนี้คุณจะไดรับการยอมรับ ไดรับการสงเสริมจากคนที่มีลักษณะ<br />

เปนแม หรืออาจเปนแมของคุณก็ได การเงินของคุณจะมีปญหา หรือมีเรื่อง<br />

ที่ตองตัดสินใจเกี่ยวกับขอตกลงสัญญาบางอยางที่ตองคิดใหดี ในเรื่องงาน<br />

หากคุณตองการความกาวหนา ตองการพัฒนาตัวเองก็ตองคิดใหดี<br />

คุณมีความสุขกับความรัก มีความพอใจกับทุกอยางที่เปนอยู ในเดือนนี้<br />

คุณควรจะทองเที่ยวในสถานที่ที่มีความสวยงามทางสถาปตยกรรม<br />

This month, you’ll be recognised and encouraged by your<br />

mother or a mother-fi gure to you. You will face some fi nancial<br />

problems. There may be contractual agreements which require<br />

a lot of careful thought if you want to progress in work. When it<br />

comes to love, you’re blessed and you will be easily satisfi ed. For<br />

travel, go some place with great architecture.


จั น ท ร /Monday<br />

คุณชอบการศึกษา การเรียนรูสิ่งตาง ๆ การเรียนรู<br />

เปนสิ่งที่คุณสนใจ ใหความสําคัญเปนอยางมาก ใน<br />

เรื่องเงิน สิ่งที่คุณคาดหวังเอาไวเกี่ยวกับเงิน<br />

จะประสบความสําเร็จตามที่คุณคิด เพราะสิ่งที่คุณได<br />

ทําเอาไวกอนหนานี้ ในเรื่องงานจะมองเห็นโอกาส<br />

มองเห็นเรื่องราวใหมๆ ที่จะสงเสริมงานไดดี<br />

ในเรื่องความรักมีปญหาที่ทําใหเกิดความทอแทบางอยาง<br />

ถาคุณยังมีความรูสึกที่ดีก็ควรสูตอ เดือนนี้คุณควร<br />

ไปทองเที่ยวในที่ที่มีการผจญภัย<br />

Your love of studying and learning new<br />

things will reach an all time high. Focus<br />

that energy on money. Things that you<br />

have expected will come true due to<br />

good planning ahead of time. In looking<br />

more closely at your work, you’ll see new<br />

opportunities to help you succeed. Love<br />

can be disappointing this month, but if<br />

you still have a good feeling about things<br />

then you should fi ght on. For luck, travel<br />

to somewhere with a bit of adventure.<br />

อั ง ค า ร<br />

/Tuesday<br />

คุณมีความสุข มีความมั่นคง รูสึกเปนอิสระกับสิ่งที่เปนอยู พอใจกับสิ่งที่<br />

มีอยูในตอนนี้ ในเรื่องเงินคุณจะจัดการกับการเงินไดเปนอยางดี<br />

หากคุณใชความละเอียดออนในการจัดการกับสิ่งตาง ๆ การทํางานใน<br />

เดือนนี้ประสบความสําเร็จ และไดสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว คนรักของคุณ<br />

จะใสใจ กระตือรือรนกับการทํางานเปนอยางมากในเดือนนี้ หากคุณ<br />

ตองการเดินทางทองเที่ยว คุณควรทองเที่ยวในสถานที่ที่เปนมรดกโลก<br />

You have a sense of calm and security that gives you<br />

freedom to be satisfi ed with your current endeavors.<br />

Finances will fl ow easily, and you will have the<br />

opportunity to make a large sum of money. In work,<br />

use tact and subtlety to get what you want, and success<br />

will come as planned. Luckily, your signifi cant other is<br />

also keen to please you this month. If you wish to<br />

travel, it’s best to visit a World Heritage site.<br />

พุ ธ /Wednesday<br />

คุณมีความสามารถเปนที่ยอมรับ ไมวาจะจัดการอะไรก็ทําไดดี เพราะ<br />

มันเปนความสามารถของคุณจริง ๆ คุณจัดการกับการเงินไดดี การ<br />

เกี่ยวของกับขอตกลงสัญญาจะสงเสริมคุณไดดี ในเรื่องงานจะมีปญหา<br />

ที่จัดการไดยาก ความผิดพลาดบางอยางเกิดขึ้นกับคุณ คุณตอง<br />

ระวังใหดี คนรักของคุณในเดือนนี้จะไมคอยอยากทําอะไรเทาไหร<br />

ตองการพักผอน หรือเขาอาจไมสบายก็ได ในเดือนนี้คุณควรทองเที่ยว<br />

โดยการทําบุญ การชวยเหลือคนอื่นไปดวยจะสงเสริมคุณไดดี<br />

You have a unique ability to be accepted, and to<br />

manage things well. This month, your fi nances will be<br />

smooth and contracts or agreements will all be in your<br />

favour. However, in work things may be more diffi cult<br />

as there were previous mistakes made. Your signifi cant<br />

other is in confl ict with you this month, they may not<br />

be comfortable, not wish to travel, or may be sick. For<br />

travel, look into charity work. Helping others will be<br />

benefi cial to you.<br />

093


พ ฤ หั ส บ ดี<br />

/Thursday<br />

คุณใสใจกับเรื่องราวที่เปนเรื่องลึกลับ การอยูเบื้องหลังคนอื่น การที่ทํา<br />

อะไรโดยไมเปดเผยใหชัดเจน จะสงเสริมคุณไดเปนอยางดี ในเรื่องเงินจะ<br />

ประสบความสําเร็จกับเรื่องราวเกา ๆ กับเรื่องราวบางอยางที่ผานไปแลว<br />

คุณจะจัดการไดดี ในเรื่องงานคุณจะมีจินตนาการ มีความกระตือรือรน<br />

เปนอยางดี แตก็ตองเขาไปเกี่ยวของกับการแขงขัน การใชความสามารถ<br />

ดวย คนรักของคุณจะมีจินตนาการ และชอบงานศิลปะ คุณสามารถเอาใจ<br />

เขาไดดี การทองเที่ยวในเดือนนี้คุณควรทองเที่ยวในสถานที่ที่ตอง<br />

ผจญภัย ตองใชความกระตือรือรน<br />

This month you’ll be enamoured with mysteries. Who<br />

is working behind the scenes? Who has secrets? These<br />

curiosities will benefi t you. Money will come naturally from<br />

past events. In work you will have great imagination and<br />

enthusiasm, but you’ll also have to use your skills or be<br />

in a competition. Your signifi cant other is also imaginative<br />

and artistic, and you’ll easily get along. For luck, travel to<br />

a place with adventure.<br />

ศุ ก ร<br />

/Friday<br />

คุณสนุกสนานกับสิ่งที่เปนอยู มีความพอใจกับสถานการณทุกอยาง และ<br />

พรอมที่จะสูกับทุกสิ่งทุกอยาง ในเรื่องเงินคุณตองตัดสินใจทําอะไรบาง<br />

อยาง เปนการตัดสินใจที่จะสงเสริมคุณไดดี การทํางานในเดือนนี้ควร<br />

ทํางานเปนกลุม ทํางานรวมกับผูอื่น เรื่องราวเกาๆ ความรักเกา ๆ จะกลับ<br />

เขามาหาคุณในเดือนนี้ ในเดือนนี้คุณควรทองเที่ยวในสถานที่ที่เกี่ยวของ<br />

กับบรรยากาศเกา ๆ หรือสถานที่ที่ยังเปนปญหา<br />

You are happy and enjoy where you are. Your current<br />

situation satisfi es you, and you are ready to fi ght against any<br />

possible threats. When it comes to fi nances, you have a big<br />

decision to make which can determine if you are very<br />

successful. When it comes to work, try working as a group.<br />

In love, old situations will come back to haunt you. This<br />

month, travel somewhere with an old atmosphere, or<br />

somewhere with lots of history.<br />

เ ส า ร<br />

/Saturday<br />

คุณใสใจกับการทํางาน ใสใจกับสิ่งที่ตัวเองทําอยู เรื่องราว<br />

ตาง ๆ ทําใหคุณกระตือรือรน และตองการที่จะกาวไปขาง<br />

หนา ซึ่งเปนเรื่องที่ดีสําหรับคุณ การเงินของคุณในเดือนนี้<br />

จะเปนไปในทางที่ดี คุณฉลาดมากพอที่จะจัดการกับเรื่อง<br />

ราวตาง ๆ ในเดือนนี้ คุณมองเห็นปญหาและวิธีการแกไข<br />

ปญหาที่ดี ในเรื่องงานจะประสบความสําเร็จไดงาย ๆ<br />

โดยที่คุณไมตองคิดอะไรมากมาย ไมตองพยายามอะไรให<br />

มากก็ทําไดดีแลว คนรักของคุณมีเปาหมาย มีจุดมุงหมาย<br />

ในการทําสิ่งตาง ๆ และดูเหมือนเขาทําไดดีดวย การเดิน<br />

ทางในเดือนนี้คุณควรทองเที่ยวในสถานที่ที่เกี่ยวกับการ<br />

ทหาร หรือประวัติศาสตรการสูรบตาง ๆ<br />

Pay attention and focus on work and<br />

what you’re doing now. This is good for<br />

moving up in life. This month’s fi nances<br />

will improve from before. You are also<br />

clever enough to handle any problems<br />

that should come your way and achieve<br />

success without much effort. Your signifi -<br />

cant other also has clear goals and they<br />

seem to be able to handle themselves.<br />

For travel, go to a place of military<br />

signifi cance or with a history of warfare.<br />

094


LIFE<br />

à¾×è͹ËÇÁ·Ò§<br />

ปาร์ตี้อย่างปลอดภัยกับเพื่อนใหม่บนท้องถนน<br />

Get Home Safe with Your Driving Company<br />

WRITER: MUANFUN THARANATHAM<br />

PHOTOS: GETTY IMAGES, EKAPHOP DUANGKHAM<br />

คนทำงนอย่งเรคงต้องมีวันที่นอนไม่พอ<br />

ทำงนล้ถึงดึกดื่น อยกจะจ้งคนขับรถซะ<br />

วินทีนี้ หรือยิ่งใกล้ปีใหม่แล้ว เกิดติดลม<br />

อยู่ในปร์ตี้กับเพื่อนแล้วอยกสนุกแบบทิ้งตัว แต่รถ<br />

เรที่ขับม ใครจะขับกลับให้? U DRINK I DRIVE<br />

เล็งเห็นถึงปัญหนี้และแก้ไขได้อย่งถูกทง โดยจัด<br />

เตรียมพนักงนขับรถที่มีคุณภพทั้งชยและหญิงซึ่ง<br />

ผ่นกรฝึกอบรมจกบริษัท Limousine Express<br />

ซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลเรื่องกรรับส่งลูกค้ระดับโลกมกว่<br />

15 ปี โดยพนักงนทุกคนจะสมรถขับและรู้จักเกียร์ของรถยนต์ทุกประเภทไป<br />

จนถึงรถซูเปอร์คร์ ทั้งยังผ่นกรตรวจสอบประวัติอชญกรรมในกรขับรถ<br />

รวมถึงกรอบรมด้นบุคลิกภพ มรยท เน้นควมปลอดภัยด้วยระบบ GPS<br />

และกล้องวิดีโอเพื่อตรวจสอบตำแหน่งคนขับรถและบันทึกภพตลอดกรเดินทง<br />

“ถ้มีกรขับรถออกนอกเส้นทง จีพีเอสจะทำกรแจ้งเตือนและทงคอล<br />

เซ็นเตอร์จะโทรเข้ไปทันทีเพื่อดูแลควมปลอดภัยทั้งของลูกค้และตัวพนักงน<br />

เอง แล้วถ้พนักงนขับรถแล้วก่อให้เกิดอันตรยไม่ว่ทงยนพหนะหรือกับ<br />

ตัวลูกค้ เรมีบริษัทเอเชียประกันภัยช่วยรับผิดชอบดูแลให้ บงทีไม่จำเป็นต้อง<br />

ดื่มเลยก็ใช้บริกรของเรได้ อย่งดรนักแสดงที่เลิกกอง เลิกคอนเสิร์ตดึกๆ<br />

เขไม่อยกเสี่ยงควมเหนื่อยในกรขับรถ จะทิ้งรถก็ไม่ได้ก็ใช้บริกรของเร<br />

หรือเคยเจอเคสลูกค้หัวใจจะวยแล้วขับรถต่อไม่ได้ ต้องขอทิ้งรถไว้ที่ทงด่วน<br />

แล้วนั่งแท็กซี่ไปโรงพยบลด่วน เรก็ส่งคนขับรถไปรับรถของเขม พอมีฟีดแบ็ค<br />

คำขอบคุณของลูกค้ก็เป็นกำลังใจ ทำให้พวกเรภูมิใจจนถึงทุกวันนี้ค่ะ”<br />

นอกจกควมสุขใจในกรเรียนรู้ทำธุรกิจแล้วยังเป็นกรช่วยสังคมในกร<br />

ลดอุบัติเหตุลงได้อย่งมก เพื่อจบค่ำคืนที่ปลอดภัยทั้งคุณและรถสุดที่รัก<br />

เหนื่อย หนัก พัก เรขับให้เอง<br />

U DRINK I DRIVE ให้บริกรระหว่งเวล 21.00 - 05.00 น.<br />

โทร. 091-080-9108 เฟซบุ๊ค: Udrink Idrive Thailand<br />

Ever worked late at night and wished you had a personal<br />

driver to take you home? Or how about wanting to enjoy a<br />

drink with friends and get back safely? U DRINK I DRIVE<br />

might have the answer for you. This service provides welltrained<br />

drivers (both male and female) from the world<br />

famous Limousine Express. The drivers can drive any<br />

vehicle from eco cars to super cars. They run a criminal<br />

background check and train drivers on their road skills as<br />

well as personality. The GPS system and video camera will<br />

provide safety throughout the route.<br />

“If the driver takes the wrong route, the GPS will alert<br />

the call centre, we’ll call to ensure the customers’ and<br />

driver’s’ safety. We also provide insurance by Asia Insurance<br />

Company. You don’t have to be drunk to use our service. If<br />

any actors or musicians go to a concert or work late at night<br />

and don’t want to risk driving home themself, they can use<br />

our driver. There’s no need to abandon your car. We once<br />

had a customer who had a heart attack, so he abandoned<br />

his car and took a taxi to the hospital. We provided a driver<br />

to drive his car back home safely. The positive feedback<br />

from our customers makes us really proud.”<br />

Apart from being proud of running a good business,<br />

this company helps reduce street accidents and helps<br />

customers reach home safe and sound.<br />

Tired or drunk, there’s now a safe way to take your car home!<br />

U DRINK I DRIVE is on service from 9.00PM - 5.00AM.<br />

Tel: 0-9108-09108 Facebook: Udrink Idrive Thailand<br />

095


#WefieWe<strong>Smile</strong><br />

Ö§àÇÅÒ <strong>WE</strong>FIE ¡Ñº <strong>WE</strong> <strong>Smile</strong> / Take a Wefie with <strong>WE</strong> <strong>Smile</strong><br />

บอกลา ‘Selfie’ อันแสนโดดเดี่ยวไปได้เลย ตอนนี้ถึงเวลาสนุกกับ ‘Wefie’ หรือเซลฟี่แบบคู่หรือหมู่คณะกันแล้ว<br />

ขอเชิญจับกลุ่มกับคนสนิท (จะดีมากถ้ามีคนแขนยาวสักคน) จากนั้นก็โพส ยิ้มและกดชัตเตอร์ได้เลย!<br />

Forget the lonely ‘Selfie’, now is the time to celebrate the group-selfie, or ‘Wefie’.<br />

Grab your best pals (bonus if one of them has a long arm) then pose, smile and click away!<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

WINNER<br />

คุณสามารถมีส่วนร่วมในการชิงรางวัลกับนิตยสาร<br />

<strong>WE</strong> <strong>Smile</strong> ได้ด้วยการแชร์รูปลงในอินสตาแกรม<br />

พร้อมใส่แฮชแท็ก #WefieWe<strong>Smile</strong> ผู้ที่ผ่านการ<br />

คัดเลือกจะได้รับรางวัลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตั๋วไป<br />

กลับ 2 ที่นั่งสำาหรับการเดินทางทริปต่อไป ตั๋วเข้า<br />

เล่นสวนน้ำา Cartoon Network Amazone รวมถึง<br />

รางวัลสุดพิเศษอื่นๆ จากสายการบินไทยสมายล์<br />

096<br />

WINNER<br />

Share your Wefie with <strong>WE</strong> <strong>Smile</strong> by tagging<br />

group photos with #WefieWe<strong>Smile</strong> on<br />

Instagram. You can win two round-trip<br />

flights for your next vacation, tickets to<br />

Cartoon Network Amazone water park,<br />

and other fabulous prizes courtesy of<br />

Thai <strong>Smile</strong> Airways.<br />

ชมภาพ #WefieWe<strong>Smile</strong><br />

ของผู้อ่าน <strong>WE</strong> <strong>Smile</strong><br />

เพิ่มเติมได้ที่<br />

www.We<strong>Smile</strong>Mag.com<br />

See more shared photos<br />

from our readers at<br />

www.We<strong>Smile</strong>Mag.com<br />

ผู้โชคดีที่ได้รับตั๋วเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินในประเทศ<br />

2 รงวัล รงวัลละ 2 ใบ ประจำเดือนนี ้ ได้แก่<br />

narin_toto และ suppasit_t<br />

โปรดติดต่อรับของรงวัลได้ที่กองบรรณธิกร<br />

นิตยสร We<strong>Smile</strong> ที่โทร. 0-2650-9956<br />

Congratulations to narin_toto and<br />

suppasit_t, winner of Two<br />

Round-Trip-Flight Tickets with<br />

THAI <strong>Smile</strong> Airways! Please contact<br />

<strong>WE</strong> <strong>Smile</strong>’s editorial team at<br />

0-2650-9956 to collect your prize.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!