07.06.2018 Views

WE Smile Magazine November 2015

The In-Flight Magazine of Thai Smile

The In-Flight Magazine of Thai Smile

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NOVEMBER 2015

THE ART OF TRAVELLING SMART

NOVEMBER 2015

เยือนอดีตราชธานี

ของพมา

Mythical

Mandalay

ตอนรับไอหนาว

ณ เหนือสุดแหงสยาม

Chiang Rai

WWW.WESMILEMAG.COM

รวมชิงรางวัลจากไทยสมายล

#WEFIEWESMILE

WWW.WESMILEMAG.COM

COMPLIMENTARY COPY

ฉบับอภินันทนาการ


WILD

AT HEART

โลดแลนไปในสไตสโบฮีเมียนดวยเสื้อผา

จาก LaLaMa by NaRaYa ที่โดดเดนดวยโครงชุดใสสบาย

และลวดลายสดใสเหมาะสําหรับ วันชิลลๆ กับทริปเกๆ สุดสัปดาห

Be inspried by the bohemian styles of LaLaMa by NaRaYa.

These easy to wear ethnic

prints are perfect for a breezy picnic in the countryside

or a gypset weekend away.


THE ART OF TRAVELLING SMART

สารจาก

ผู้บริหาร

สวัสดีครับ

ผมขอต้อนรับทุกท่านสู่การเดินทางด้วยรอยยิ้ม กับสายการบิน

ไทยสมายล์ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้โดยสารทุกท่านจะได้รับ

ความสะดวกสบายตลอดการเดินทางนะครับ

เดือนนี้เป็นเดือนที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งนับเป็นฤดูแห่งการ

พักผ่อนและท่องเที่ยว ใน WE Smile ฉบับนี้ เราจึงอยากพาท่าน

ไปดื่มด่ำากับอากาศเย็นๆ สบายๆ ที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเหนือ

สุดของประเทศ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนในกรุงเทพฯ

เอง ทั้งนิทรรศการประจำาปีและร้านอาหารเปิดใหม่ที่เรารวบรวม

มาให้ผู้โดยสารได้เพลิดเพลินกันได้เต็มที่

นอกจากการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศแล้ว ไทยสมายล์

ยังขยายเส้นทางบินตรงระหว่างประเทศใหม่ๆ เพื่อรองรับความ

ต้องการของผู้โดยสาร และเป็นทางเลือกในการเดินทางท่องเที่ยว

ของท่าน ในเดือนที่ผ่านมาเราได้เปิดเที่ยวบินไปยังเมืองมัณฑะเลย์

สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน และเพิ่มเที่ยวบินจากท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิไปยังหาดใหญ่และขอนแก่น เพื่อให้ท่านสามารถ

เลือกเวลาที่สะดวกในการเดินทางได้มากขึ้น

ในการขยายเส้นทางบินดังกล่าว ไทยสมายล์ดำาเนินการรับ

เครื่องบินแบบ Airbus A320-200 ลำาใหม่ ที่มีความทันสมัย

มีห้องโดยสารที่สะดวกสบาย ควบคู่ไปกับความปลอดภัยสูงสุด

โดยเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา เครื่องบินแบบ Airbus 320-

200 ลำาใหม่ จากเมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศส ทะเบียน HS-TXT

(ขอนแก่น) มาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อย และ

ในเดือนนี้ยังมีแผนรับเครื่องบินเพิ่มอีก 1 ลำา ทะเบียน HS-TXU

(ฉะเชิงเทรา) ซึ่งนับเป็นลำาที่ 20 ของสายการบินไทยสมายล์ด้วย

นอกเหนือจากประสบการณ์ดีๆ ที่จะได้รับบนเที่ยวบินจาก

เครื่องบินใหม่ และบริการจากใจด้วยรอยยิ้ม เพื่อตอกย้ำากลยุทธ์

‘3S’ ของไทยสมายล์ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านบริการ การเดินทาง

ของท่านจะ ‘Smart’ ยิ่งขึ้นด้วยการเช็คอินออนไลน์ที่รวดเร็วผ่าน

เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ‘Sabai’ กับห้อง

รับรองโฉมใหม่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี และ

อุดรธานี ซึ่งท่านสามารถพักผ่อน พร้อมกับลิ้มรสเมนูสุดพิเศษ

ประจำาท้องถิ่นระหว่างรอขึ้นเครื่อง และท้ายที่สุดท่านจะ ‘Smile

ไปกับการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น ด้วยแคมเปญ ‘Smile

Pass กิน ช็อป ดื่ม เที่ยว ตั๋วใบเดียวกับไทยสมายล์’ เพียงแสดง

บัตรโดยสารไทยสมายล์แล้วรับสิทธิพิเศษทั่วประเทศได้ทันที

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ

กับไทยสมายล์ด้วยดีตลอดมา

เพราะรอยยิ้มของคุณ คือแรงบันดาลใจของเรา...แล้วพบกัน

ฉบับหน้าครับ

Sawasdee Krub,

On behalf of Thai Smile Airways, I would like to

welcome you on board and hope you enjoy our

services, created to make every journey filled with

smiles and comfort.

November marks the beginning of winter, the

season of rest, relaxation and travel. In this issue,

WE Smile takes you to enjoy the cooling climate of

Chiang Rai, the northernmost province of Thailand.

The November issue is also rich with cool destinations

in Bangkok, ranging from annual performances to

new and noteworthy restaurants in town.

Apart from domestic flights, THAI Smile is now

expanding regionally to accommodate the needs of

our passengers. Last month we opened a new route

to Mandalay, which now operates 4 flights a week. We

also have more flights from Suvarnabhumi Airport to

Hat Yai and Khon Kaen to allow more flexible journeys.

Following the route expansion plan, THAI Smile

recently welcomed the new Airbus A320-200 aircraft

with a modern touch, spacious cabin and ultimate

safety. On October 10, the new Airbus 320-200

aircraft registered as HS-TXT (Khon Kaen) arrived

from Toulouse, France to Suvarnabhumi Airport. This

month, we also plan to welcome another new aircraft

registered as HS-TXU (Chachoengsao) which will be

the 20th aircraft in Thai Smile Airways fleet.

Apart from experiences on our aircrafts which are

ready to serve you with a smile, THAI Smile highlights

the new 3S Strategies through several programmes:

your journey will become more “Smart” with the online

check-in system on the website and mobile application,

while the “Sabai” concept is reflected through our

new lounges at Ubon Ratchathani and Udon Thani

airports. Last but not least, it is time to “Smile” with

“Eat, Shop, Drink, Travel with THAI Smile” that offers

special privileges for passengers who present their

boarding pass to participating shops, restaurants

and attractions. This is a token of appreciation that

we would like to give to you for your continued smile

and support.

Your smile is our inspiration. Until next time!

ÇÃà¹µÔ ËŌҾÃкҧ

ÃÑ¡ÉÒ¡ÒûÃиҹ਌Ò˹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด

Woranate Laprabang

Acting Chief Executive Officer

Thai Smile Airways Company Limited

*** หากมีคำาแนะนำาหรือข้อติชมประการใด กรุณาส่งมาที่ customer.service@thaismileair.com ความคิดเห็นของท่านจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการบริการเพื่อให้ผู้โดยสารของเราได้รับความพอใจสูงสุด สำาหรับข้อมูลต่างๆ

เกี่ยวกับสายการบินไทยสมายล์สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaismileair.com และกด ‘like’ ที่หน้าเฟซบุ๊ค

www.facebook.com/thaismileairways เพื่อได้รับข่าวสารล่าสุดของเรา

*** Please send us an email at customer.service@thaismileair.com to let us know your ideas on how we

may further improve our services. For more information, please explore our website at www.thaismileair.com

and ‘like’ our Facebook page at www.facebook.com/thaismileairways for the latest news.Culture

Couture

ศลป

แผนดิน

มรดกแหงชาติไทย ที่ควรคาแกการอนุรักษไวใหไดชมกันจนถึงรุนลูกหลาน

Thai Heritage to be Preserved for Future Generations

จนถึงทุกวันนี้ เชื่อวาหลายคนคงไดยินเรื่องราวเกี่ยว

กับพิพิธภัณฑศิลปแผนดิน พระที่นั่งอนันตสมาคม

กันมาบางแลว แตเสียงลือเสียงเลาอางใดเลาจะ

เทากับการไดเดินทางไปเห็นเปนที ่ประจักษแกสายตา

ตนเอง และการเดินทางไปยังพระที ่นั ่งอนันตสมาคมนั ้น

ไมใชเรื่องยากเลย

หากเดินทางดวยรถยนตสวนตัว ทานสามารถ

ใชเสนทางจากอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ตรงมาทาง

ถนนพญาไทแลวเลี้ยวขวาเขาถนนศรีอยุธยา ขับมา

เรื่อยๆ แลวจะพบกับลานพระบรมรูปทรงมาอยูดาน

ขวา ซึ่งดานหลังของลานพระบรมรูปทรงมานั้นก็คือ

พระที ่นั่งอนันตสมาคมนั่นเอง โดยสามารถจอดรถ

ภายในบริเวณสนามของพระที่นั่งอนันตสมาคมตาม

จุดที่กําหนด

หากสะดวกมาทางรถไฟฟา ทานสามารถลงสถานี

พญาไท แลวตอรถประจําทางสาย 72 มาลงหนา

วัดเบญจมบพิตรแลวเดินตอมายังพระที่นั่งอนันต-

สมาคม หรือหากลงสถานีอนุสาวรียชัยสมรภูมิ

ทานสามารถตอรถประจําทางสาย 18,28,108,

515,539,542 มาลงที่พระที่นั่งวิมานเมฆ แลว

เดินเลาะตอมายังพระที่นั่งอนันตสมาคมได สวน

ทางเรือนั้น ทานสามารถลงเรือดวนเจาพระยา

มายังทาเรือเทเวศนแลวตอรถประจําทางสาย 72

มาลงหนาสนามเสือปา แลวเดินตอมายังพระที่นั่ง

อนันตสมาคม

Many have heard of The Arts of the Kingdom

Museum Ananta Samakhom Throne Hall, but

hearing is never the same as experiencing a place

for yourself. A trip to the museum is not as

complicated as you think.

If travelling by private car, take the route from

Victory Monument to Phayathai Road, then turn

right to Sri Ayutthaya Road. Keep driving and you

will fi nd The King Rama V Equestrian Statue on

the right. To the back of the monument is The

Ananta Samakhom Throne Hall. Free parking is

available on designated areas near the monument.

If the BTS Skytrain is more convenient, you

can get off at Phayathai Station and take bus 72,

which stops at Wat Benchamabophit. It’s an easy

walk from there to Ananta Samakhom Throne

Hall. In addition, you can get off at Victory

Monument Station and take bus lines 18. 28, 108,

515, 549 or 542 to a stop at Vimanmek Mansion

within the same grounds as Ananta Samakhom

Throne Hall. If you prefer water, a Chao Phraya

Express Boat can be taken to Thewej Pier, followed

by bus 72 to the front of Sanam Suea Pa, also

within the grounds that contain Ananta Samakhom

Throne Hall.

พิพิธภัณฑผาในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ

พระบรมราชินีนาถตั ้งอยู ในอาคารประวัติ-

ศาสตรในพระบรมมหาราชวัง หองจัดแสดง

ทั้ง 4 หองนําเสนอประวัติศาสตรของผาไทย

ผลงานของสมาชิกมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพใน

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ผานการจัดแสดงแบบสมัยใหมที่มีการผสม

ผสานภาพถายและมัลติมีเดีย

The Queen Sirikit Museum of Textiles

is housed in a historical building

within The Grand Palace. Four galleries

highlight the history of Thai Textiles

and works produced by members of

the SUPPORT Foundation under Her

Majesty’s Royal Patronage through

modern exhibits, photography and

multimedia presentations.

พิพิธภัณฑผาในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยูที่หอรัษฎากรพิพัฒน

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐

เปดทุกวัน ตั้งแต ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

(ปดจําหนายบัตรเวลา ๑๕.๓๐ น.)

โทร. +66 2 225 9420

Ratsadakorn-bhibhathana Building,

The Grand Palace, Phra Nakhon,

Bangkok 10200

Open daily from 9:00 - 16:30 hrs.

(last admission at 15:30 hrs)

Tel: +66 2 225 9420

www.qsmtthailand.org

สถาบันสิริกิติ์ มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพฯ

พิพิธภัณฑศิลปแผนดิน พระที่นั่งอนันตสมาคม

เปดใหเขาชมตั้งแตวันอังคาร - วันอาทิตย

เวลา 10.00 - 17.00 น.

(ปดจําหนายบัตรเวลา 16.30 น.)

การแตงกาย: สุภาพสตรี กระโปรงคลุมเขา หรือนุงผาซิ่น งดสวมเสื้อ

ไมมีแขน สุภาพบุรุษ กางเกงขายาว งดสวมเสื้อไมมีแขน

โทร: +66 2 283 9411, + 66 2 283 9185

พิกัดจีพีเอส GPS: 13.771507, 100.513681

Queen Sirikit Institute The SUPPORT

Foundation of Her Majesty

Queen Sirikit

Arts of the Kingdom Museum

Ananta Samakhom Throne Hall,

Dusit Palace

Opens Tue-Sun from 10:00 - 17:00 hrs.

(last admission at 16:30 hrs)

Kindly dress appropriately. For women: skirt lengths

must be below knees or a Thai-style

sarong, sleeveless clothing is not allowed.

For men: long pants, sleeveless shirts are not allowed.

Tel: +66 2 283 9411, + 66 2 283 9185

for GPS: 13.771507, 100.513681

artsofthekingdom.com


สารบัญ

พฤศจิกายน 2558

16 Checking In

โรงแรมเปิดใหม่ในเอเชีย

New Openings in Asia

26 พลังสีเขียว

Broccoli Revolution

กับการปฏิวัติวงการอาหารสุขภาพ

Broccoli Revolution and a new take

on healthy food

18 What’s On

ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์

ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

Latest updates on travel and lifestyle,

Thailand and beyond

28 1 วันในราชประสงค์

ท่องเที่ยวอย่างมีสไตล์ไปในย่านที่เรียกได้ว่า

เป็นใจกลางกรุงเทพฯ

Travel in style within the

Heart of Bangkok

PHOTOS: EKAPHOP DUANGKHAM


สารบัญ

พฤศจิกายน 2558

46 รสชาติไทยแท้

นอกเหนือจากรสชาติที่จัดจ้านแล้ว อาหารไทย

ยังโดดเด่นเรื่องการผสมผสานวัตถุดิบ

Apart from rich flavours, Thai food is unique

with the mix and matching of ingredients

50 โขน

สุนทรียะหลากแขนง หล่อหลอมเป็น

มรดกของชาติ

Various aesthetics meet to forge

a national heritage

60 มัณฑะเลย์

ยลโฉมอดีตราชธานีแห่งพม่า ที่รุ่มรวยด้วย

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพุทธศาสนา

Take a glance back into former capital of

Myanmar, filled with the rich culture

and history of Buddhism.

70 เชียงราย

จังหวัดเล็กๆ อันเงียบสงบ ที่เต็มไปด้วย

กลิ่นอายของการผจญภัย

Chiang Rai, the top of Siam, is a serene

province filled with a touch of

adventure


THE ART OF TRAVELLING SMART

COVER

MODEL: PREMAPORN PREECHANONDA

PHOTOGRAPHER: SURACHAI SAENGSUWAN

STYLIST: MILE SUPAKASEM

DRESS: ISSEY MIYAKE

THAI SMILE AIRWAYS COMPANY LIMITED

17TH FLOOR, UNIT 1704, 1705-1708A

AIA CAPITAL CENTER BUILDING, 89 RATCHADAPHISEK ROAD,

DINDAENG, BANGKOK, THAILAND, 10400

WEBSITE

WESMILEMAG.COM

EDITORIAL ADVISORY BOARD

NEDNAPANG TEERAVAS

DEPUTY CHIEF COMMERCIAL AND CUSTOMER SERVICE

SIRIKWAN SONGSITTICHOK

BRANDING & MARKETING COMMUNICATIONS DIRECTOR

SANCHARN SATHAPHORNWUTHIKHUN

IN-FLIGHT SERVICE MANAGER

NAPASORN SAENPARN

BRANDING & MARKETING COMMUNICATIONS SENIOR OFFICER

MANAGEMENT & EDITORIAL

MASS CONNECT LTD.

8th Floor Indosuez House 152

Wireless Road Lumpinee, Pathumwan

Bangkok 10330

CEO

ALI ZIANI

EDITOR-IN-CHIEF (THAI)

CHIDSUPANG CHAIWIROJ

EDITOR-IN-CHIEF (ENGLISH)

ANGELA THIEN

PRESIDENT

KUSUMA CHAIYAPORN

CREATIVE DIRECTOR

PERAYUT LIMPANASTITPHON

ART DIRECTOR

WUTTHIPAT SOMJIT

WRITERS

MUANFUN THARANATHAM

PATCHARIN TANGCHAISIN

VICE PRESIDENT

PORNVIPA THIENTANAVANICH

GRAPHIC DESIGNERS

CHALERMKUN PITUKCHITARUN

PANYAWAT PHITAKSAWAN

TRANSLATORS

MAYA KURYAKIN

ADVERTISING

OVERSEAS ADVERTISING REPRESENTATIVES

AUSTRALIA

HONG KONG, MACAU, TAIWAN

THE NETHERLANDS

PUBLISHER’S INTERNATIONAL

PUBLICITAS HONG KONG LTD

PUBLICITAS B.V.

Charlton D’Silva

Michele Li

Marc Nelisse

PUBLICITAS (THAILAND) LTD

5th Floor, Lumpini I Building,

239/2 Soi Sarasin, Rajdamri Road,

Lumpini, Pathumwan

Bangkok 10330

Thailand

TEL: +66 (2) 651 9273 7

FAX: +66 (2) 651 9278

www.publicitas.com/thailand

MANAGING DIRECTOR

STEVEN CHOOKIAT PANGVIPHAS

steven.fong@publicitas.com

SALES & MARKETING DIRECTOR

JANYA LIMMANEE

janya.limmanee@publicitas.com

Tel: +61 292 523 476 Fax: +61292 522 022

Email: charlton.dsilva@pubintl.com.au

AUSTRIA

PUBLICITAS AUSTRIA

Andrea Kuefstein

Tel: +43 121 153 0 Fax: +43 121 216 03

Email: andrea.kuefstein@publicitas.com

BELGIUM

PUBLICITAS

Peter Lansheere

Tel: +32 263 984 20 Fax: +32 263 984 30

Email: peter.landsheere@publicitas.com

CANADA

PUBLICITAS CANADA

Wayne St. John

Tel: +1 416 363 138 8 Fax: +1 416 363 288 9

Email: wayne.stjohn@publicitas.com

Tel: +850 251 615 10 Fax: +852 252 832 60

Email: michele.li@publicitas.com

INDIA

MEDIASCOPE PUBLICITAS (I) PVT LTD

Rachna Gulati

Tel: +91 11 2373 0869 (D); +91 11 2373 0873-74

Fax: +91 11 2373 0868

Email: rachna.gulati@publicitas.com

INDONESIA

PT MEDIA MANDIRI

Sarah Grace Hutabarat

Tel: +62 218 355 510 Fax: +62 218 293 563

Email: sarah@mediamandiri.co.id

ITALY

PUBLICITAS INTERNATIONAL S.P.A

Marzia Solinas

Tel: +39 02 55 19 43 85 Fax: +39 02 55 19 90 19

Tel: +31 203 119 710 Fax: +31 203 119 712

Email: marc.nelisse@publicitas.com

NORTH AMERICA

PUBLICITAS USA

Bruce Brandfon

Tel: +1 212 330 0734 Fax: +1 212 599 829 8

Email: bruce.brandfon@publicitas.com

SINGAPORE

PUBLICITAS SINGAPORE PTE LTD

Peggy Thay

Tel: +65 6836 2272 Fax: +65 6634 5231

Email: peggy.thay@publicitas.com

SPAIN

PUBLICITAS

Bibiana Mojarro

Tel: +34 913 237 913 Fax:+34 917 335 958

Email: bibiana.mojarro@publicitas.com

SALES DIRECTOR

PIPATRA CHOOMKAMOL

pipatra.choomkamol@publicitas.com

CHINA

PUBLICITAS CHINA

Libby Chen

Email: marzia.solinas@publicitas.com

JAPAN

PUBLICITAS JAPAN K.K.

SWITZERLAND

ADNATIVE S.A.

Pierre Denonin

MARKETING EXECUTIVE

NATTAPON TACHAMONTREKUL

nattapon.tachamontrekul@publicitas.com

MARKETING EXECUTIVE

WATSAMON PHUNINLAWAN

watsamon.phuninlawan@publicitas.com

MARKETING EXECUTIVE

NONTRA POONNOPATHAM

nontra.poonnopatham@publicitas.com

Tel: +86 10 6588 8155 Fax: +86 10 6588 3110

Email: libby.chen@publicitas.com.cn

DUBAI - UAE

INTEGRATED ADVERTISING SERVICES

Prasad Amin

Tel: +971 444 757 60 Fax: +971 444 757 61

Email: prasad@iasmedia.com

FRANCE

PUBLICITAS SAS

Nicolas Hinfray

Tel: +33 153 648 881 Fax: +33 145 009 481

Hiroko Minato

Tel: +81 335 476 333 Fax: +81 335 476 330

Email: hiroko.minato@publicitas.com

KOREA

MEDIREP CO.

Soohoon Oh

Tel: +82 2 734 0786 Fax: +82 2 734 0787

Email: soohoonoh@mediareponline.com

LATIN AMERICA

PUBLICITAS CHARNEY / PALACIOS & CO.

Lucio Grimaldi

Tel: +41 227 964 626 Fax: +41 227 970 270

Email: pierre.denonin@adnative.net

Philippe Girardot

Tel: +41 227 964 626 Fax: +41 227 970 270

Email: philippe.girardot@adnative.net

UNITED KINGDOM

PUBLICITAS LTD

Ane Elorriaga

Tel: +44 203 263 6100 Fax: +44 203 263 6133

Email: ane.elorriaga@publicitas.com

MARKETING EXECUTIVE

REZA BIZMARK

reza.bizmark@publicitas.com

Email: nicolas.hinfray@publicitas.com

GERMANY

PUBLICITAS GMBH

Tel: +1 786 388 6390 Fax: +1 786 388 9113

Email: lucio.grimaldi@publicitas.com

MALAYSIA

MARKETING EXECUTIVE

DARUNI KLAPRAPCHON

daruni.klaprapchon@publicitas.com

Gunnar W. Hintz

Tel: +49 69 71 91 49 0 Fax: +49 69 71 91 49 30

Email: gunnar.hintz@publicitas.com

PUBLICITAS INTERNATIONAL SDN BHD

Audrey Cheong

Tel: +60 377 296 923 Fax: +60 377 297 115

Email: audrey.cheong@publicitas.com

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system

or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise,

without prior permission.


THE ART OF TRAVELLING SMART

ขอต้อนรับสู่

วีสมายล์

Welcome

To The Issue

‘แยม’ เปรมาภรณ์

ปรีชานนท์

พนักงานต้อนรับ

บนเครื่องบิน

เชิญพบกับข้อมูลข่าวสาร และเทรนด์ใหม่ล่าสุดที่ไทยสมายล์คัดสรรมาเพื่อคุณ

Welcome to the November issue of WE Smile, we hope you enjoy your flight!

PHOTO: SOMPOCH THUAMCHAROEN


เคล็ดลับเที่ยวโมนาโก

ใหสนุก

An insider’s guide

to Monaco.

หนาวนี้ไปไหน

เรามีคําตอบ

Where to go this winter?

We have the answers for you.

p.42

p.34

ออกผจญภัย

ที่เชียงราย

ทองเที่ยวไปในมัณฑะเลย เมือง-

หลวงเกาของพมา

Travel in Mandalay, the former

capital of Myanmar.

p.56

Go on an adventure

in Chiang Rai

p.70

ตอนรับ

ลมหนาว

PHOTOS: COURTESY OF CLUB MED GUILIN


ข่าวเด่น / WHAT’S ON

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

วีสมายล์พาคุณไปอัพเดทข่าวสาร

ด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ก่อนใคร

WE Smile updates you on the latest news, travel and

lifestyle trends before anyone else.

เทศกาล

ลอยกระทง

รอยัล ออคิด เชอราตัน

โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ชวนคุณและ

ครอบครัวมาลอยกระทง พร้อมดินเนอร์สุด

พิเศษและการแสดงศิลปะล้านนาและพลุสุด

ตระการตา ณ บริเวณระเบียงริมแม่น้ำาเจ้าพระยา

ในคืนวันพุธที่ 25 พฤศจิกายนนี้ โดยราคาอยู่

ที่ 4,500++ บาทต่อท่าน สำารองที่นั่งได้ที่

โทร. 02-266-9214

Royal Orchid Sheraton invites you

and your family to enjoy Loy Krathong

night with a special dinner, Lanna

performances and firework displays

on the Chao Phraya riverside this

November 25, 2015. The package is

priced at 4,500++ THB per person.

For reservations please call 02-266-9214.

ค่ำาคืนแห่งศิลปะ

สถานทูตฝรั่งเศส

งาน Galleries’ Night ซึ่งเป็นงานที่คนรักศิลปะรอคอย

กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่ 3 แล้วในปีนี้ โดยคราวนี้พิเศษกว่า

ที่เคยตรงที่มีการขยายงานเป็น 2 คืน และมีแกลเลอรี่

ทั่วกรุงเทพฯ ทั้งในโซนเมืองเก่าและโซนสุขุมวิทเข้าร่วมถึง

38 แห่ง งานนี้จัดในคืนวันที่ 27 และ 28 พฤศจิกายน

แถมมีแอพพลิเคชั่น Galleries Night ให้ดาวน์โหลดเพื่อให้ชม

งานได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย facebook.com/galleriesnight

The long-awaited Galleries’ Night is back for

the third time and this year is even more

spectacular than before. The two-night event

that will take place on November 27-28 and

brings together 38 galleries in Bangkok, from

the Old Town area to Sukhumvit. An application

for Galleries Night is also available for download.

(facebook.com/galleriesnight)

016


TRAVEL

018

ตอนรับ

ฤดูใบไมร่วง

เซ็นทารา แกรนด เซ็นทรัลเวิลด

ห้องอาหาร Red Sky โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และ

บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ต้อนรับ

เทศกาลเห็ดทรัฟเฟลขาวด้วยเมนูที่ทำาจากเห็ดทรัฟเฟล

ระดับพรีเม่ียมจากอิตาลี โปรโมชั่นนี้มีให้ได้ชิมจนถึง

วันที่ 30 พฤศจิกายนนี้เท่านั้น (4,555++ บาทต่อท่าน)

สำารองที่นั่งได้ที่โทร. 02-100-6255

Red Sky at Centara Grand and Bangkok

Convention Center CentralWorld welcomes the

truffl e season with special menus made from

premium truffl es imported from Italy.

The promotion is available until November

30, 2015 (4,555++ THB per person.)

For reservations please call 02-100-6255

ที่สุดแห่ง

เอเชีย

การทองเที่ยวมาเกา

การท่องเที่ยวมาเกาประจำาประเทศไทยได้รับ

รางวัลองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ณ พิธีมอบรางวัล

TTG Travel Awards โดยรางวัลดังกล่าวตัดสิน

โดยนับผลลงคะแนนจากบริษัททัวร์ นักเดินทาง

ผู้อ่านสิ่งพิมพ์ในเครือ TTG รวมถึงสายการบิน

และโรงแรมในภูมิภาคเอเชีย

Macau Tourism Thailand recently received

the Best NTO Award 2015 in the TTG

Travel Awards presenting ceremony.

The results came through voting by tour

operators, travellers, TTG readers,

airline companies and hotels in Asia.

คมชัดทุกที่

แคนอน

Canon เผยโฉมกล้องถ่ายภาพยนตร์ EOS C300 Mark II รุ่นใหม่ล่าสุด ที่

รองรับงานโปรดักชั่นวิดีโอคมชัดระดับ 4K พร้อมความละเอียด 8.85 ล้าน

พิกเซล และเทคโนโลยีใหม่ที่ปองกันการเกิดปญหาสว่างหรือมืดเกินไปแม้

จะใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีสภาพแสงต่างกันในซีนเดียว canon.co.th

Canon recently unveiled the new EOS C300 Mark II, an Ultra

High Defi nition (4K) video camera with a resolution of 8.85

million pixels. The camera also comes with new technology

to prevent overexposure and underexposure in scenes with

different light conditions. (canon.co.th)

PHOTOS: GETTY IMAGES (MACHAV)


พบกับการปรับตัวของมนุษยในทุกสภาพแวดลอมบนโลก

ไมวาจะตองไปอาศัยอยูที่ ภูเขา มหาสมุทร ทุงหญา ทะเลทราย

หรือแมแตในเมืองใหญ

สุดยอดผลงานรวมสรางจากทีมสารคดี BBC & Discovery

ที่จะพาคุณทดสอบขีดจำกัดของมนุษยกวา 80 แหงรอบโลก

ทุกวันเสาร เวลา 18.20 น.

สาระเขม ไลฟสไตลเดน

ซีรีสดัง

DOWNLOAD OR UPDATE

NOW 26 MOBILE APP


NEWS

นิยาม

แหงสันติสุข

Sothea Thang

นิทรรศการ Devata จัดแสดงผลงานของ Sothea Thang ประติมากร

ชาวกัมพูชาโดยผลงานชุด Devata นี้เนนที่นิยามของสันติสุข พลัง

แหงธรรมชาติ รวมถึงความงามแบบรวมสมัยที่ศิลปนไดแรงบันดาล

ใจจากวัฒนธรรมพื้นบานของกัมพูชา จัดแสดงที่ Alliance Francaise

ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้

The Devata exhibition presents new sculptural works

by Cambodian artist Sothea Thang. This exhibition

reinterprets the concept of peace, natural power and

contemporary beauty inspired by Cambodian folk culture

and is on display at Alliance Francaise until November 8.

020

มิติใหม

สิงคโปร

การทองเที่ยวสิงคโปร

การทองเที่ยวสิงคโปร เปดตัวแคมเปญ Your

Singapore ที่ชวนใหนักทองเที่ยวไทยไปสัมผัส

สิงคโปรในมุมมองใหมๆ โดยสามารถหาขอมูล

การทองเที่ยวไดที่เว็บไซต YourSingapore.com/th

พรอมเปดตัวอาเล็ก ธีรเดช ในฐานะพรีเซ็นเตอร

คนใหมของการทองเที่ยวสิงคโปรดวย

Singapore Tourism recently unveiled the

new Your Singapore campaign, inviting

Thai people to experience new facets of

Singapore. Travellers can look into the

new website (YourSingapore.com/th) for

more information. In the launch event

Singapore Tourism also unveiled Alek

Teeradetch as Singapore Tourism’s

new presenter.

รสชาติ

ฮอกไกโด

โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

ไมตองไปถึงเกาะฮอกไกโดก็สามารถรับประทานอาหารทะเลสดๆ

จากฮอกไกโดไดที่หองอาหารยามาซาโตะ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ

กรุงเทพฯ ที่จัดโปรโมชั่นเทศกาลอาหารทะเลจากเกาะฮอกไกโด

จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ โดยมีบริการทัั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ํา

สํารองที่นั่งที่โทร. 02-687-9000

There is no need to fl y to Hokkaido to enjoy fresh

seafood, as Yamazato Restaurant at The Okura Prestige

Bangkok brings Hokkaido to you. The Hokkaido Seafood

Festival will be available for lunch and dinner until

November 30. For reservations please call 02-687-9000.


CALENDAR

พฤศจิกายน 2558

วันสำคัญและเทศกลเด่นทั้งในประเทศและต่งประเทศ

WRITER: MUANFUN THARANATHAM

15 พ.ย.

กรุงเทพ มาราธอน

Standard Chartered Bangkok Marathon

> กรุงเทพฯ / Bangkok (15 Nov)

วิ่งออกกำลังรับอกศเย็นยมเช้อันแสนสดชื่น

ผ่นสถนที่สำคัญในเส้นทงวัฒนธรรม เช่น

วัดเบญจมบพิตร พระตำหนักจิตรลดรโหฐน

พระบรมรูปทรงม้ ถนนรชดำเนินจนถึงเส้นชัย

หน้พระบรมมหรชวัง ซึ่งรยได้ส่วนหนึ่งจะนำ

ขึ้นทูลเกล้ฯ ถวยมูลนิธิชัยพัฒน นอกจกจะมี

สุขภพที่แข็งแรงแล้ว ยังได้อิ่มบุญสบยใจ

bkkmarathon.com

022

Get ready for Bangkok’s ultimate

morning jog. This marathon takes

you through major cultural

attractions like Wat Benchamabophit,

Chitralada Palace, King Rama V

Equestrian Monument,

Ratchadamnoen Avenue and to

the finish line in front of the Royal

Palace. Proceeds will go to

benefiting The Chaipattana

Foundation, allowing you to do good

deeds while staying healthy at the

same time. (bkkmarathon.com)

23-25 พ.ย.

เทศกาลลอยกระทง

Loi Krathong Festival

> กรุงเทพฯ / Bangkok (23-25 Nov)

วันลอยกระทงมีควมเชื่อมแต่โบรณว่

เป็นประเพณีเพื่อขอขมพระแม่คงคที่

มนุษย์ได้อศัยใช้น้ำในกรทำมหเลี้ยง

ชีพและใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น กรอบน้ำ

ซักผ้ โดยปัจจุบันนิยมนำกระทงที่ทำจก

วัสดุธรรมชติซึ่งสมรถย่อยสลยได้เอง

เช่น ใบตอง ดอกไม้ ขนมปัง พร้อมตั้งจิต

อธิษฐนขอขมพระแม่คงคและลอย

ควมทุกข์โศกให้ไหลไปกับสยน้ำ

Loi Krathong is an ancient annual

celebration to thank Phra Mae

Khongkha (goddess of water), as

the waterways have always been

integral to the Thai way of life.

These days the Krathong (floating

offerings) are usually made of

natural biodegradable materials

such as banana leaves, flowers

and bread. They are sent out with

candles and wishes to the

goddess.

PHOTOS: JOHN SHEDRICK, GETTY IMAGES, STUART BLACK, LIFEPIXELS, BERTRAND LINET


22-30 พ.ย.

งานพระปฐมเจดีย์

Phra Pathom Chedi Festival

> จ. นครปฐม / Nakhon Pathom (22-30 Nov)

นนแค่ไหนที่คุณไม่ได้เที่ยวงนวัดแบบดั้งเดิมไม่

เติมแต่ง งนนี้นอกจกจะได้กรบสักกระพระร่วง-

โรจนฤทธิ์และองค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งได้รับกรตกแต่ง

ด้วยดวงไฟพรวสวยงมแล้ว ยังได้เพลินกับกร

ออกร้นที่หลกหลย ทั้งสินค้โอท็อป อหรและ

ขนมโบรณ รวมไปถึงเกมยิงปืน ชิงช้สวรรค์และ

ร้นกชดที่ให้คุณสนุกและอิ่มบุญได้ยวนนกัน

ถึง 9 วันเต็ม

How long has it been since you’ve

visited a traditional ‘Ngaan Wat’ (temple

fair)? During this festival, the famous Phra

Pathom Chedi will be decorated in dazzling

lights. Visitors will also find booths with

OTOP products, Thai food, desserts,

fairground games and a ferris wheel.

This special event will span nine full days.

12-15 พ.ย.

แมมมอธผจญจัย

Ice Age Live! A Mammoth Adventure

> กรุงเทพฯ / Bangkok (12-15 Nov)

ร่วมผจญภัยไปกับช้งแมมมอธ ‘แมนนี่’ และ

ผองเพื่อนในกรนำตัวลูกแมมมอธกลับคืนม

กับกรแสดงสุดสนุกบนลนน้ำแข็งพร้อมลีล

กยกรรมกลงอกศ และเทคนิคพิเศษต่งๆ

ซึ่งเข้กับเรื่องรวที่ถูกแต่งขึ้นใหม่โดยไม่ซ้ำกับ

ภพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องไอซ์ เอจ! มเพลิดเพลิน

กันได้ที่อิมแพ็ค อรีน่ เมืองทองธนี

facebook.com/bectero

Go on an adventure with Manny the

mammoth and his friends in Ice Age

Live! See daring gymnasts perform

in mid-air and other acrobatic shows

with your favourite characters from

Ice Age the animated film. The show

takes place at Impact Arena, Muang

Thong Thani. (facebook.com/

bectero)

26-29 พ.ย.

การจัดแสดงเรือยอชต์

Ocean Marina Pattaya Boat Show 2015

> พัทย / Pattaya (26-29 Nov)

มีควมสุขกับกรจิบเครื่องดื่มเบๆ เคล้อหร

และเสียงเพลงในสวนสวยพร้อมวิวพโนรม่ของ

เรือยอชต์เรียงรย ในงนมีกรเปิดตัวเรือ

OCEAN EMERALD ที่มีเพียง 4 ลำในโลกและมี

กิจกรรมทงทะเลให้ทดลองเล่นฟรีมกมยทั้ง

แพดเดิลบอร์ด เจ็ตสกี แข่งขันกีฬตกปล

รวมถึงกรล่องเรือยอชต์ชมพระอทิตย์ตกดิน

กลงทะเลสวย ที่โอเชี่ยน มรีน่ ยอชต์คลับ พัทย

oceanmarinapattayaboatshow.com

Relax with a drink and enjoy a panoramic

view from the comfort of a yacht at the

Ocean Marina Pattaya Boat Show 2015.

You’ll also see the launch of the luxury

yacht Ocean Emerald, one of only four in

the world. Other maritime activities

including paddle boarding, jet skiing,

sport fishing and of course yachting will

be available to visitors free of charge

(oceanmarinapattayaboatshow.com)

29 พ.ย.- 10 ธ.ค.

โต๊ะจีนลิง

Monkey Buffet Festival

> จ. ลพบุรี / Lopburi (29 Nov - 10 Dec)

กรเลี้ยงอหรลิงแบบโต๊ะจีน ด้วย

ควมเชื่อที่ว่ฝูงลิงจำนวนมกที่คอย

ต้อนรับนักท่องเที่ยวเต็มบริเวณศล-

พระกฬและพระปรงค์สมยอดกลง

ใจเมืองนั้น เป็นลูกศิษย์ของเจ้-

พ่อพระกฬซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่

บ้นคู่เมือง โดยอหรทั้งควหวน

ถูกนำมเลี้ยงขอบคุณลิง และมีกร

แสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน

นักศึกษให้ชมอย่งเพลิดเพลิน

Treating monkeys to a grand banquet

is a famous tradition in Thailand’s

Lopburi province. This event takes

place in the famous Prang Sam Yot

temple in the heart of the city. The

monkeys are considered sacred, and

Chinese tea party style food are given

to them as tribute. A variety of

cultural performances will also be

held for all visitors to enjoy.


TASTE

026

¾ÅѧÊÕà¢ÕÂÇ

Broccoli Revolution ¡Ñº¡Òû¯ÔÇѵÔǧ¡ÒÃÍÒËÒÃÊØ¢ÀÒ¾

Broccoli Revolution a new take on healthy food


WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ, PHOTOGRAPHER : EKAPHOP DUANGKHAM

นที่ผ่านปากซอยสุขุมวิท 49 บ่อยๆคงสังเกตได้ถึงความคึกคักที่ดูจะ

เพิ่มมากขึ้นทันทีที่ร้าน Broccoli Revolution เปิดทำาการ และที่นี่ก็

ไม่ได้มีดีแค่ดีไซน์เก๋ที่เอื้อแก่การเช็คอินเท่านั้น แต่คอนเซ็ปต์ของร้าน

ก็เก๋ไม่แพ้กัน “พอพูดถึงอาหารเพื่อสุขภาพ คนอาจจะร้องยี้ เราอยากทำาให้

เห็นว่าอาหารเพื่อสุขภาพก็ดูดีและอร่อยได้เหมือนกันค่ะ” ณยา เอียร์ลิคช์-

อาดัม (Naya Ehrlich-Adam) หนึ่งในเจ้าของร้านเล่าถึงที่มาของร้านด้วย

สายตาที่เป็นประกาย ก่อนที่จะเสริมว่าอันที่จริงโปรเจ็กต์นี้ก็มีที่มาจากไลฟ์-

สไตล์ของเธอเอง “ได้ไปดูสารคดีเรื่อง Fat, Sick & Nearly Dead

ที่เขาอดอาหาร 60 วัน แล้วดื่มแต่น้ำาผัก เราไม่เชื่อก็เลยลองทำาเอง ทำาได้

แค่ 30 วัน ชีวิตเปลี่ยนไปเลย น้ำาหนักลด ผิวก็ดีขึ้น ไม่อ่อนเพลียง่าย

แล้วเราก็เริ่มทำาให้ครอบครัวและเพื่อนๆ ทาน ก่อนที่จะลองทำาขายดูค่ะ

ส่งตามบ้านเอา” เมื่อผลตอบรับดีเกินคาด ณยาจึงเริ่มหาที่ีทางสำ าหรับเปิดร้าน

“มองๆ ดูแล้วยังไม่มีร้านที่มานั่งดื่มน้ำาผักได้เลย แต่ไหนๆ เปิดแล้วจะขาย

แต่น้ำาผักก็ใช่ที่ เลยเพิ่มอาหารเข้ามาด้วยค่ะ”

นอกจากน้ำาผักทั้ง 18 สูตรและไวน์ออร์แกนิกแล้ว ที่นี่ยังเสิร์ฟอาหาร

วีแกนสไตล์ East Meets West รสชาติดั้งเดิม ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก

อาหารจากทั่วโลกที่ณยาชื่นชอบนั่นเอง นอกจากคีนัวเบอร์เกอร์ ผักสดจิ้ม

ซอสแบบฝรั่งเศส และซุปกาสปาโชแล้ว ในเร็วๆนี้จะมีเมนูใหม่อย่างสลัด

มะเขือเผาและสลัดใบบัวบกแบบพม่าให้ได้ลองกันด้วย ซึ่งวัตถุดิบที่นำามาใช้

นั้นเป็นวัตถุดิบแบบออร์แกนิก 100% ที่ซื้อมาจากเกษตรกรรายย่อย และ

ด้วยความที่ผักออร์แกนิกมักจะมีราคาสูง เธอจึงมีแผนที่จะทำาสวนเกษตร

อินทรีย์บนชั้น 3 เพื่อแบ่งปันให้คนในชุมชนได้มีผักไร้สารพิษรับประทานกัน

ด้วย “อาหารดีๆ ควรเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ค่ะ” ณยาปิดท้าย

A buzz surrounds Sukhumvit 49, and it’s about the cleverly

named Broccoli Revolution. Despite its chic design, the place

also comes with a feel-good concept. “When it comes to

healthy food, people don’t seem that interested. We want to

make them see that beneficial food can both look and taste

good,” Naya Ehrlich-Adam says, beaming. The project was

actually inspired by her lifestyle.

“After watching a documentary called ‘Fat, Sick & Nearly

Dead’ featuring people fasting for 60 days and drinking only

vegetable juices, I tried it out myself, and my life changed

completely after one month. I lost weight, my skin cleared up

and I didn’t experience chronic fatigue anymore. I started to

make the juices for my family and friends and then sell them

by delivery.” After receiving tremendous positive feedback, she

started looking for a location. “There was no place for people to

come and drink juices, so I thought we could create one. We

couldn’t have only juices here, so food was added.”

Apart from eighteen juice recipes and organic wine,

Broccoli Revolution serves vegan menus under the concept

of authentic “East Meets West” inspired by Naya’s journeys

around the world. Here one can enjoy quinoa burgers, Frenchstyle

crudites, gazpacho soup and the latest menu additions

like Burmese-style grilled aubergine and pennywort salad.

The dishes are made with 100% organic produce from local

farmers. Since organic vegetables are quite pricey these days,

she also plans to create an organic garden on the third floor so

that the produce can be shared in the local community.

“Good food should be accessible for everyone,” Naya

concluded. We couldn’t agree more.


ÃʪҵԽÃÑè§àÈÊ

ชิมอาหารฝรั่งเศสแบบเรียบง่าย ที่ The Glass Bangkok

Enjoy simple French cuisine at The Glass Bangkok

TASTE

WRITER: PAM THIEN

ซอยสุขุมวิท 63 เป็นที่ตั้งของร้าน The

Glass Bangkok ร้านอาหารที่อยู่ภาย-

ใต้การดูแลของลุค บูแซ็ง (Luc Busin)

ทายาทรุ่นที่สามของตระกูลบูแซ็ง ตระกูลนักผลิต

แชมเปญ (จากแคว้นชองปาญโดยตรง) คริสเตียง

บูแซ็ง คุณปู่ของเขามีไร่องุ่นที่อยู่ห่างจากโมเอต์ &

ชองดองเพียงไม่กี่เมตร กล่าวโดยสรุปคือลุครู้จัก

ไวน์ของเขาดี และเขาก็ภูมิใจนำาเสนอเครื่องดื่มรส

เลิศที่เขาหลงใหลในร้านอาหารแห่งนี้

ส่วนเรื่องอาหารนั้น ลุคเลือกเน้นความเรียบ

ง่าย วัตถุดิบตามฤดูกาลสดๆจากฝรั่งเศสมาส่งที่

ร้าน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ว่ากันว่าออยส์เตอร์จาก

นอร์มังดีใช้เวลาในการเดินทางด้วยเครื่องบินของ

การบินไทยมาถึง The Glass Bangkok ในเวลา

พอๆกับที่เดินทางจากนอร์มังดีไปยังร้านอาหาร

ในปารีส หอยอยากทานหอยนางรมตัวอวบกับมัน

ฝรั่งทอด ปาเต้แบบโฮมเมด หรือฟัวกราส์งั้นหรือ?

ตัวเลือกในกรุงเทพฯอาจมีจำากัด และ The Glass

ก็ดูจะตอบสนองความอยากของคุณได้อย่างดี (แม้

คุณจะไม่ดื่มแอลกอฮอลก็ตาม) ถ้าคุณบังเอิญผ่าน

ไปตอนกลางวัน คุณก็สามารถแวะชิมเมนูอาหาร

กลางวันที่จะทำาให้คุณเซอร์ไพรส์ในรสชาติ แถมยัง

สบายกระเป๋าไปพร้อมๆกันอีกต่างหาก

theglassbangkok.co.th

The Glass Bangkok is owned and

operated by third generation champagne

maker (direct from the region) Luc Busin.

His grandfather is Christian Busin, whose

winery is located a few short metres from

Moët & Chandon. Long story short, Luc

knows his wine, and he presents every

full-body bottle of boutique beauties in his

restaurant’s collection with true passion.

When it comes to food, Luc keeps it

simple. Fresh ingredients fly in from

France twice to four times weekly depending

on season. It’s said the oysters from

Normandy arrive at a Parisian bistro in as

many hours as the ones to arrive at The

Glass via Thai Airways. Fancy mussels

with fries, homemade pâté, foie gras,or

maybe escargot? If so, your current options

in Bangkok are limited, and The Glass will

likely exceed your expectations (even if

you don’t drink a drop of alcohol).

If you’re in the area mid-day, drop by for

the selected lunch menu, guaranteed

to surprise both your cravings and your

wallet. (theglassbangkok.co.th)

027


1วัน

ในราชประสงค์

ท่องเที่ยวอย่างมีสไตล์ไปในย่านที่เรียกได้ว่าเป็นใจกลางกรุงเทพฯ

1 Day in Ratchaprasong: Travel in style within the Heart of Bangkok

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ‘ราชประสงค์’

ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ของ

คนกรุงเทพฯ ไปแล้ว อย่างที่ชื่อได้บอก

ย่านนี้มีทุกอย่างที่คุณต้องการ ทั้งแหล่งช็อปปิ้งหลาก

สไตล์ที่มาพร้อมกับแบรนด์หรูและแบรนด์ท้องถิ่นกว่า

3,000 แบรนด์ รวมถึงร้านอาหารและบาร์ที่มีให้เลือกนั่ง

ชิมและนั่งชิลล์ทุกหัวระแหง แล้วคุณจะแปลกใจว่า 1 วัน

ในราชประสงค์นั้นมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด

Over the past few years, Ratchaprasong

has become a symbol of Bangkok lifestyle.

This district has everything you need, from

over 3000 local and luxury brands to discover,

to hip restaurants, and chilled bars. If you have

one full day in the area, here’s the best ways

to spend it.

จุดเริ่มต้น

Starting Point

ศาลท้าวมหาพรหม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ได้มีการอัญเชิญ

องค์ท้าวมหาพรหมมาประดิษฐาน ณ ศาลท้าว-

มหาพรหม บริเวณแยกราชประสงค์ เพื่อความเป็นสิริ-

มงคล ปัจจุบันนี้ ท้าวมหาพรหมเป็นที่เคารพสักการะของ

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งในวันที่ 9 พฤศจิกายน

ซึ่งเป็นวันครบรอบก็จะมีการฉลองอย่างยิ่งใหญ่ด้วย

The Erawan Shrine at Grand Hyatt Erawan

Hotel on November 9th, 1901 the statue

of a Hindu-Brahmin deity was brought to

the Ratchaprasong area. The shrine

reversed ill fortunes and is now revered

in both Thailand and aboard. On November

9th, a grand anniversary celebration will

be held in this spot.

อิ่มอร่อยที่ Groove

Get into the Groove

Groove ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์เป็น

เหมือนศูนย์รวมอาหารจากทั่วโลก ทั้งไทย

เม็กซิกัน ไปจนถึงฝรั่งเศส นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีบาร์

หลากสไตล์ให้เลือก ไม่ว่าคุณจะอยากนั่งชิลล์หรือ

อยากปาร์ตี้แบบสุดเหวี่ยงกับเพื่อน Groove

คือคำาตอบ

Located inside CentralWorld shopping

mall, this spot features food from all

over the world. Mexican, Thai, French

and more are on offer, with no shortage

of places to explore. Whatever you

want, Groove is the answer.

PHOTOS: COURTESY OF RSTA


LEISURE

ช็อปกระจายที่ CentralWorld

Retail Therapy at CentralWorld

ห้างสรรพสินค้าขนาดมหึมาที่แบ่ง

ออกเป็น 6 โซนนี้เต็มไปด้วย

แบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์จาก

ทั้งในท้องถิ่นและจากต่างประเทศ

ยังไม่รวมถึงร้านอาหารมากมาย

และโรงภาพยนตร์คุณภาพเยี่ยม

เรียกว่าใช้เวลาอยู่ในนี้ได้ทั้งวัน

This massive shopping complex

is divided into six unique zones

filled with fashion and lifestyle

brands both local and

international. There are also

numerous restaurants and a

world class cinema.

สัมผัสไลฟ์สไตล์มีระดับที่ศูนย์การค้าเกษร

Excite Your Senses at Gaysorn

เพลิดเพลินกับสินค้าหรูที่

Erawan Bangkok

Lost in Luxury at Erawan Bangkok

ผู้นำาด้านการสร้างประสบการณ์การ

ช็อปปิ้งแบบมีระดับ นำาเสนอทุกองค์-

ประกอบที่นำาไปสู่ไลฟ์สไตล์

อันสมบูรณ์แบบ ทั้งสินค้าจากแบรนด์

ลักชัวรี่ ร้านอาหารที่เปี่ยมไปด้วย

รสชาติและความประณีต รวมถึง

สปาสุดหรู

Gaysorn, a leader in shopping

experiences, offers all the

elements of luxury for a perfectly

balanced lifestyle. Browse

designer brands, taste refined

cuisine or relax at one of the

most beautiful spas in the city.

Erawan Bangkok คือสวรรค์ของคนรักสินค้าจากดีไซเนอร์แบรนด์

ระดับโลก รวมถึงแบรนด์นาฬิกาชั้นสูงที่เรียงรายให้คุณได้เลือกชม

และเลือกช็อปอย่างละลานตาในบูติกสุดหรู แถมชั้นล่างยังมีร้าน

อาหารให้แวะอิ่มอร่อยด้วย

Erawan Bangkok is a paradise for designer products

and global brands, including high end watches. Don’t

miss the culinary selections on the lower ground floor.

พักผ่อนที่ The St. Regis Bar

Relax at The St. Regis Bar

The St. Regis Bar ซึ่งเป็นสาขาของ King Cole Bar ของ The St.

Regis ในนิวยอร์กซิตี้นั้นยังคงนำาเสนอคอนเซ็ปต์การให้บริการแบบ

เฉพาะบุคคล ที่เปิดโอกาสให้คุณได้นั่งจิบค็อกเทลหรือไวน์ได้ใน

บรรยากาศสบายๆ แบบเป็นส่วนตัว

The St. Regis Bar, a branch of King Cole Bar of The

St. Regis in New York City embodies the concept of

personalised service. Take this opportunity to sip

cocktails or try a good wine in a casual atmosphere.

Privacy is guaranteed, of course.

029


LEISURE

ช็อปปิ้งเสื้อผ้ากับเพื่อนๆ

ที่ Platinum Fashion Mall

Shop with Friends

at Platinum Fashion Mall

Platinum Fashion Mall อาจเป็นสถานที่ที่สนุกกว่าหากไปเป็นหมู่-

คณะ เพราะห้างสรรพสินค้าแบบค้าส่งนี้มีเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นให้

เลือกซื้อมากมาย และราคาจะถูกยิ่งขึ้นไปอีกหากคุณซื้อหลายชิ้น

ฉะนั้น การไปเดินช็อปกับเพื่อนสไตล์เดียวกันจะได้เปรียบอย่างมาก

Sometimes places are more fun in groups, and this

wholesale clothing fashion mall is definitely one of

them. Prices will be even lower if you purchase several

pieces together, so grab some friends with the same

style and shop till you drop!

ชิลล์ที่ Pop-Up Wine

& Charcuterie

Chill at Pop-Up Wine & Charcuterie

หากเดินช็อปจนเหนื่อย คุณอาจลองแวะไปที่

Pop-Up ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

ไวน์บาร์ที่มาพร้อมกับบรรยากาศหรูหรา ทว่า

สบายๆ ซึ่งกลายเป็นแหล่งแฮงเอาต์ยอดฮิต

ในหมู่คนที่มากด้วยรสนิยม นอกจากไวน์ลิสต์

สุดอลังการแล้ว ที่นี่ยังมีแฮม ซาลามี่ และโชริโซ่

อร่อยๆ ให้ได้รับประทานแกล้มกันด้วย

Need a break from shopping? Head

to Anantara Siam Bangkok for some

casual bites with extraordinary

quality. Aside from a wide selection

of fine wines, indulge in a selection

of curated salami, ham and mouthwatering

chorizo.

ช็อปสินค้าลดกระหน่ำา

ที่อัมรินทร์ พลาซ่า

Hunt for Deals at Amarin Plaza

การช็อปปิ้งจะกลายเป็นเรื่องสนุกที่อัมรินทร์

พลาซ่า นอกจากจะมีสินค้าไทยให้เลือกสรรเป็น

ของฝากแล้วยังมักจะมีแบรนด์ต่างๆ มาจัดโปรโมชั่น

ลดราคากันอยู่เสมอ อัมรินทร์ พลาซ่าจึงเป็น

เหมือนขุมสมบัติที่รอให้คุณมาเลือกเฟ้นหาสิ่งที่ใช่

สำาหรับคุณ ในราคาสบายกระเป๋า

Shopping is always fun at Amarin

Plaza. In addition to a wide selection of

souvenirs, there are also great “brand

sales” available throughout the year

where you can find highly sought after

items at an amazing steal.

ซื้อของที่ระลึกที่ President

Tower Arcade

Grab Souvenirs at President Tower Arcade

030

แม้จะเป็นคนไทยก็ต้องมีโอกาสซื้อหาของที่ระลึกฝาก

เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติอยู่บ้างเหมือนกัน

และ President Tower Arcade คือศูนย์รวมสินค้า

หัตถกรรมไทย ทั้งงานฝีมือ เครื่องหนัง เครื่องเงิน

รวมถึงผ้าไหม ที่มีให้เลือกช็อปกันอย่างเต็มที่

Even locals need to find good souvenirs for

visiting friends and family, and President

Tower Arcade is the definitive location. You’ll

find endless Thai handicrafts, leather crafts,

jewelry and silk, all ready to be gifted.


ชมวิวกรุงเทพฯ จากมุมสูงที่ Red Sky

Get a Bird’s Eye View of Bangkok at Red Sky

Red Sky ที่ชั้นดาดฟ้าของโรงแรมเซ็นทารา

แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ นำาเสนอ

อาหารเลิศรส กลั้วด้วยไวน์และค็อกเทล

หลากรูปแบบพร้อมวิวกรุงเทพฯ ยามค่ำาคืน

แบบเต็มตา นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นแหล่ง

ปาร์ตี้ชั้นดีที่หากได้มาเยือนย่านนี้แล้วไม่

ควรพลาด

Red Sky offers tasty food and

perfectly mixed cocktails served

with uninterrupted views of the

Bangkok skyline. With stars above,

come here to enjoy the classy

nightlife that is signature

of this area.

เติมความสนุกที่ R BAR

Extend the Fun at R BAR

ใครที่ชอบประสบการณ์ไนท์ไลฟ์แบบคึกคัก ขอแนะนำา R BAR

ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ ที่โด่งดังเรื่องเสียง

เพลงจากดีเจชื่อดังที่หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันมาสร้างสีสันให้

ทุกค่ำาคืนเป็นที่น่าจดจำา พร้อมไวน์คุณภาพเยี่ยมจากทั่วโลก

For the typical wild and vivid night outs in

Bangkok, head to R BAR at Renaissance Bangkok

Ratchaprasong Hotel. With famous DJs on rotation

and a hip crowd, a memorable evening is

guaranteed. As a bonus, there are wines available

from all over the world.

แวะพักที่ Big C

Super Centre ราชดำาริ

Take a Break at Big C

Super Centre Rajdamri

Big C Super Centre ราชดำาริ คือห้างสรรพ-

สินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว

ที่นี่เองที่คุณจะได้พบกับของสด ของแห้งและ

ขนมไทยมากมายที่เหมาะแก่การซื้อหาเป็นของ

ฝาก และยังมีร้านอาหารร้านดังหลากสไตล์ให้

เลือกเติมพลังก่อนออกไปช็อปต่อ

Big C Super Centre Rajdamri is both a

department store and supermarket.

Here, you’ll fi nd plenty of Thai

produce as well as sweets and dried

food to take back as souvenirs. There

are also a variety of restaurants to

recharge at.

Bar@494

แต่ถ้าชอบนั่งชิลล์เงียบๆ Bar@494 ที่

แทรกตัวอยู่ในโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท

เอราวัณ อาจจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

ที่นี่เสิร์ฟอาหารอร่อยๆ คู่กับไวน์และ

แชมเปญที่คัดสรรมาอย่างดี ถ้าใครที่

กำาลังมองหาที่เงียบๆเพื่อดื่มด่ำาไปกับ

Happy Hour เราขอแนะนำาที่นี่

If you would rather chill than

dance, we recommend Bar@494

hidden inside the Grand Hyatt

Erawan. Enjoy a great selection of

wines and champagne at one of

the most relaxed spots for Happy

Hour in the city.

031


REST

งดงาม...สูงค่า

โฉมใหม่ของโรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ยังคงเคารพต้นกำาเนิดอันสูงศักดิ์

Royal Roots Respected in Ravishing Revamp

กล่าวได้ว่าโรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล

เมอริเดียน ที่ตั้งอยู่ริมถนนวิทยุอันร่มรื่น

นี้คือโรงแรมแห่งสำาคัญที่เลื่องชื่อในฐานะ

โรงแรมที่เก๋ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ที่นี่เหมาะ

สำาหรับการพักผ่อน ลิ้มรสอาหารแสนอร่อยและจัด

งานสังคมหรูหรา แต่สิ่งที่ทำาให้ที่นี่โดดเด่นกว่าที่อื่น

คืออาคารที่เคยเป็นพระตำาหนักคันธวาสนี้เคยเป็น

ที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวง

เพชรบุรีราชสิรินธร พระราชธิดาองค์ที่ 43 ในพระบาท-

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเมื่อถึงเวลาต้อง

บูรณะและตกแต่งใหม่ ต้นกำาเนิดอันสูงศักดิ์นี้คือปัจจัย

สำาคัญที่โรงแรมคำานึงถึง โดยให้เชิดชูลวดลายและการ

ตกแต่งแบบดั้งเดิมประหนึ่งสมบัติล้ำาค่า ลวดลายปูน

ปั้นจึงถูกวางให้สอดประสานไปกับพื้นผิวและเส้นสาย

แบบเรียบง่าย ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดก็ดูสอดคล้องกับ

จุดยืนของโรงแรมที่เน้นความพอเพียงเป็นอย่างดี

โดยกลุ่มดีไซเนอร์ที่รับหน้าที่รายละเอียดของการบูรณะ

ครั้งใหญ่นี้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอย่างรางวัลชนะ

เลิศ 5 ดาว ในการประกวด Asia Pacific Property

Award 2015-2016 การออกแบบตกแต่งภายใน

ยอดเยี่ยมสาขาโรงแรม

คอนเซ็ปต์ดังกล่าวยังปรากฏอยู่ในสไตล์การ

ตกแต่งห้องพักและห้องสวีทส่วน Royal Club

โดยที่แรงบันดาลใจจากพระราชพิธีแบบไทย ส่วน

ห้องประชุม Athéneum ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดู

สวยงามและทันสมัยยังคงพร้อมต้อนรับเหล่าออร์-

แกไนเซอร์ที่มองหาที่สำาหรับประชุมหารือ ในขณะ

ที่สระว่ายน้ำา สวนและฟิตเนสที่ชั้น 4 มีพื้นที่ใช้สอย

ขนาดกลางในชื่อ ‘คันธวาส’ มาเพิ่มเติม นอกจากนี้

ที่นี่ยังมี The Rain Tree Café ห้องอาหารแห่งใหม่

ที่มาพร้อมกับการตกแต่งสไตล์นีโอ-โคโลเนียล

แบบหรูหรา ประหนึ่งรังสรรค์ขึ้นมาสำาหรับเจ้าหญิง

ส่วนร้านเบเกอรี่ The Bakery ที่สร้างขึ้นมาใน

รูปแบบของเรือนกระจกนี้ตกแต่งด้วยกระโจมผ้าฝ้าย

ที่เสริมด้วยกระเช้าดอกไม้ที่แขวนห้อยลงมาจาก

เพดาน เมื่อผู้มาเยือนก้าวเข้าสู่อาณาเขตของโรงแรม

พวกเขาก็สามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความ

สูงศักดิ์จากยุคสมัยที่ความหรูหราผสมผสานกับ

เอกลักษณ์แบบไทยแท้อย่างกลมกลืนดังเช่นทุกวันนี้

อันที่จริงแล้ว ไม่ว่าจะหันไปทางไหน พลาซ่า

แอทธินี กรุงเทพ รอยัล เมอริเดียนก็ดูสดใส

และพิเศษกว่าที่เคย

PHOTOS: COURTESY OF PLAZA ATHENEE THE ROYAL MERIDIEN


Located on a leafy boulevard in the

heart of the city, Plaza Athénée Bangkok,

A Royal Méridien is central and renowned

as one of Bangkok’s most fashionable

places to stay, dine and host glittering

occasions. But its biggest distinction is its

location on the original site of Kandhavas,

the royal palace of H.R.H. Princess Valaya

Alongkorn, 43rd daughter of King Rama

V. So when time came to revamp and

remodel, royal roots became the key

consideration. In the remodeling, original

motifs and furnishings were treasured as

priceless heirlooms and repurposed.

Thus filigreed moldings juxtapose

and fuse with functional surfaces and

minimalist lines, all of which blend

perfectly with the hotel’s strongly-held

sustainability ethic. The extensive project

won the designers the prestigious Five

Star Asia Pacific Property Award 2015-

2016 in the category of “Best Hotel Interior

Thailand” for its guest room and suites.

This concept spreads to the style of

the Royal Club guestrooms and suites,

influenced by Thai royal ceremonies.

Handsomely modernized, the Athéneum

Meetings Rooms offer event organisers

unique opportunities to redefine their

strategies, and Level 04, the hotel’s

pool, garden and fitness floor, now

has ‘Kandhavas’, a mid-size function

space. Design and menu concepts

fit for a princess are the inspirations

behind the dramatic new Rain Tree

Café with an interpretation of Thai neocolonial

interior décor. Conceptualised

as a conservatory offering a pâtisserie

experience, The Bakery features

carefree cotton awnings punctuated

with colourful flower baskets dangling

from the ceiling. As guests arrive at

the hotel, they automatically sense an

air of Thai traditional nobility from an

era when exquisite luxury blended with

traditional Thai characteristics just as

it does today. In fact, wherever you

turn, Plaza Athénée Bangkok, A Royal

Méridien is looking and feeling more

wonderful than ever.

033


โมนาโก

¾º¡Ñºà¤Åç´ÅѺ㹡Òô×èÁ´èíҡѺâÁ¹Òâ¡

·‹ÒÁ¡ÅÒ§áʧᴴÍѹͺÍØ‹¹ä´Œ·Õè¹Õè

Learn about how to spend your time in

sunny Monaco.

WRITER: ANGELA THIEN

ประเทศโมนาโกมักชวนให้นึกถึงแสงแดดอันเจิดจ้าริมฝั่ง

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เนินผาแสนงาม คาสิโนแสนลึกลับ

และดาวค้างฟานามเกรซ เคลลีย์ เมื่อมีโอกาส เราก็อดไม่

ได้ที่จะถามคนท้องถิ่นว่าประเทศเล็กๆที่มีอาณาเขตเพียง 2 ตาราง-

กิโลเมตรนี้สามารถรักษาเสน่ห์ที่ทำาให้เหล่าเจ็ตเซ็ตเตอร์และนัก

เดินทางจากทั่วโลกหลงใหลไว้ได้อย่างไร

เที่ยวโมนาโกในหนึ่งวัน

นักท่องเที่ยวจะเริ่มต้นอย่างไร? สิ่งแรกที่ต้องคำานึงถึงคือโรงแรม

ดีๆสักแห่ง ร้อยละ 92 ของโรงแรมในโมนาโกนั้นอยู่ในระดับ 3, 4

และ 5 ดาว และกระทรวงการท่องเที่ยวเองก็มีการควบคุมคุณภาพ

อย่างเคร่งครัด มร.กิโยมกล่าว “ความคาดหวังของคนมาเที่ยวสูง

มาก และเราก็ต้องตอบสนองให้ได้” มร.กิโยม โรส ประธานของ

องค์การการท่องเที่ยวและการประชุมของโมนาโกกล่าว

และภายในพื้นที่อันน้อยนิดนี้เองที่โมนาโกมุ่งสร้างความ

เพลิดเพลินให้กับผู้มาเยือนด้วยสถานที่ทางประวัติศาสตร์ คาสิโน

รวมถึงย่านบันเทิงและช็อปปงที่ปรับปรุงใหม่ และแน่นอนว่ามีการ

จัดกิจกรรมใหม่ๆทุกวันเพื่อชวนให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวอีก

เรื่อยๆ “เรามีกิจกรรม 700 งานต่อปี แต่ถ้างานใหญ่ๆก็ประมาณ

20 งาน อย่างเช่นเทศกาลละครสัตว์ งานโชว์เรือยอชต์ การแข่งขัน

Tennis Masters แรลลี่มอนติ คาร์โล เทศกาลโทรทัศน์ ฟอร์มูล่า

วัน และล่าสุดคือฟอร์มูล่า อี ที่เป็นการแข่งขันรถที่ขับเคลื่อนด้วย

ไฟฟา” มร.กิโยมบอก

The image of Monaco is forever linked to mediterranean sunshine,

wondrous cliffsides, mysterious casinos and the ever-gorgeous Grace

Kelly. We have to ask how it is that, in today’s modern world, a country

that spans only two square kilometers can still manage to charm

visitors far and wide, from the jet-set to the aspiring world traveller.

A Day in Monaco

How does a visitor make use of their time? First, a good hotel is

necessary base. Ninety-two percent of hotels in Monaco are 3, 4, and

5 stars, and the department of tourism has strict rules on quality.“People

expect so much and we have to deliver,” says Mr. Guillaume Rose,

President of Monaco Government Tourist and Convention Authority.

Within its small boundaries Monaco seeks to entertain with historic

sites, casinos, and newly renovated entertainment and shopping

districts. To keep people coming back, there is always something

happening every single day. “We have 700 events a year in Monaco,

but about 20 major ones. For example, we have the Circus Festival,

Monaco Yacht Show, Tennis Masters, Monte Carlo Rally, Television

Festival, Formula 1 and also the new Formula E with electric cars,”

says Guillaume.


TRAVEL

นอกจากการท่องเที่ยวแล้ว เรื่องอาหารของที่นี่ก็ไม่เป็นรองใคร

เพราะโมนาโกนี้เองที่เรียกได้ว่ามีร้านอาหารมิชลินสตาร์มากที่สุดใน

โลก “ร้าน Le Louis XV โดยอะแล็ง ดูกาสส์ อาจเป็นร้านที่ดีที่สุด

แต่ถ้าถามผม ผมจะแนะนำาร้าน La Montgolfière ซึ่งเป็นร้านอาหาร

20 ที่นั่งที่ตั้งอยู่บนโขดหินเก่า ห่างจาก Prince’s Palace เพียง 100

เมตร ที่นี่เองที่คุณจะได้ชิมอาหารโมนาโกแท้ๆ โดยเชฟชาวท้องถิ่นที่

ฝีมือดีที่สุด ทุกอย่างลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบ”

เริงราตรี

ทำาเลที่อยู่ใกล้กับฝรั่งเศสและอิตาลีทำาให้โมนาโกกลายเป็นจุดแวะพัก

ที่เหมาะเจาะ นั่นหมายความว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะเห็นโมนาโก

ในช่วงกลางวันเท่านั้น ทั้งๆที่แสงสียามราตรีของที่นี่นั้นอลังการไม่แพ้

ที่ไหนเลย

“ไนท์ไลฟ์เป็นสิ่งสำาคัญมากครับสำาหรับโมนาโก เพราะคนมักจะ

มาคาสิโนตอนเย็น ไนท์คลับที่ดีที่สุดในแถบริเวียร่าเลยมักจะอยู่ที่นี่

บรรยากาศจะไม่เหมือนกับแซ็งต์ โทรเปซที่อาจจะดูสบายๆ เนื่องจาก

มีความปลอดภัยสูง ที่นี่จึงเหมาะสำาหรับปาร์ตี้ เพราะคุณไม่ต้องระวัง

ตัวมาก คุณพกเงินได้ ใส่จิวเวลรี่ได้ เดินกลับโรงแรมได้ครับ”

นอกจากนี้ โมนาโกยังเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่ตำารวจต้อง

ผ่านการคัดเลือกหน้าตาก่อน นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำาไมเราจึงเห็นแต่เจ้า-

หน้าที่ตำารวจที่สูงยาวเข่าดีแถมเปี่ยมด้วยเสน่ห์มาประจำาการ แต่ก็น่า

เสียดายที่ประเทศนี้มีอัตราอาชญากรรมต่ำามาก คุณจึงอาจไม่ต้องการ

ความช่วยเหลือจากพวกเขาสักเท่าไหร่

สานต่อความฝัน

ภาพอันแสนหวือหวาของโมนาโกทำาให้คนหลงใหลได้เสมอ และ

ประเทศเล็กๆแห่งนี้ก็ไม่สนใจที่จะถอยหลังหรือเปลี่ยนทิศทางไปสู่การ

ท่องเที่ยวแบบประหยัดอย่างเช่นประเทศอื่นๆในยุโรป “หนึ่งในคำาขวัญ

ของเราคือ ‘ฉันประสบความสำาเร็จ เพราะฉันไปมอนติ คาร์โลได้’

โมนาโกเป็นที่ที่คุณสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และได้รับการดูแล

อย่างดี มันคือความหรูหราอย่างแท้จริง และเราก็ยังยืนยันที่จะทำาเช่นนี้

ต่อไป” มร.กิโยมกล่าว “ความหรูหราไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินอย่าง

เดียว ความหรูหราอาจหมายถึงการได้รับการดูแลอย่างที่ควร เรามักจะ

พูดกันว่าทุกคนอยากฝัน และแม้แต่คนจนก็ไม่อยากจะมีฝันจนๆ นั่น

เป็นเหตุผลที่ว่าทำาไมโมนาโกจึงต้องรักษามาตรฐานที่สูงที่สุดนี้ไว้ต่อไป”

When it comes time to eat, there is nowhere more exciting.

Monaco has the largest concentration of Michelin-starred restaurants

in the world. “Le Louis XV by Alain Ducasse is the best restaurant

in Monaco, but as a personal tip, I would suggest Restaurant La

Montgolfière. It’s a place of twenty seats located on the old rocks

just about 100 meters from the Prince’s Palace. At this place you’ll

find true Monaco cuisine by the best chef in Monaco. Everything is

cooked exactly right.”

Nightlife

Monaco’s strategic location near France and Italy also makes

it a great stopover location. This means that most people only see

Monaco during the day, but at night the city transforms into a

different wonderland.

“Nightlife is very important for Monaco. It has been an evening

destination for casinos. Some of the best nightclubs in the Riviera are

here. We don’t have the atmosphere of St. Tropez because it’s a bit

more relaxed, however as it is a very safe place, it’s made to party. You

don’t need to beware, you can carry money, you can wear your jewels,

and you can walk to your hotel.”

Monaco is also one of the only countries in the world where the

police force goes through a casting process. Officers are all tall,

attractive, and must have a good disposition to work. Unfortunately

the low crime rate means you’ll rarely need them to rescue you.

Continuing the Dream

Monaco’s glitzy image has always enthralled people. The country

shows no signs of wanting to roll back or join other European

nations in appealing to low-cost travel. “One of our mottos was,

‘I have achieved something because I can go to Monte Carlo’.

You live well there and you are always treated well there. It is

pure luxury, and not at all intimidating,” says Guillaume, “luxury

isn’t about money, it is about being treated right. We always say,

everyone wants to dream, but even the poor don’t want to have

cheap dreams. This is why Monaco must always have the highest

standards.”


ÊÌҧàÊÃÔÁ

ÊØ¢ÀÒÇÐ

â»Ãá¡ÃÁ¾ÔàÈɢͧâçáÃÁ JW Marriott Phuket Resort & Spa

Ù¡Í͡ẺÁÒà¾×èͺíҺѴ´ÙáÅËҧ¡Ò ¨Ôµã¨áÅШԵÇÔÞÞҳ仾ÌÍÁæ ¡Ñ¹

A special workshop of JW Marriott Phuket Resort & Spa

is designed for the body, mind and soul.

คงไม่ผิดนักถ้าจะบอกว่าประโยคที่ว่า “การพักผ่อนคือยาที่ดีที่สุด” นั้นฟัง

ดูอาจจะง่าย แต่พอลองให้ทำาจริงแล้วกลับยากกว่าที่คิด ด้วยไลฟ์สไตล์

คนเมืองยุคใหม่ที่กลายเป็นวัฒนธรรมแบบเรียลไทม์บีบให้คนยุคนี้ต้อง

เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา และกว่าจะรู้ตัวอีกที หลายๆคนก็ประสบปัญหาอ่อนล้า

สะสมจนอยู่ในสภาพที่เคน โรเซน (Ken Rosen) ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนจีน

เปรียบเปรยไว้ว่า “ไม่ใช่โทรศัพท์ที่แบตเตอรี่หมด แต่เป็นโทรศัพท์ที่แบตเตอรี่

เสื่อมจนต้องเปลี่ยนใหม่”

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสดึงจังหวะชีวิตให้ช้าลง และหันมาใส่ใจ

เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับตัวเอง โรงแรม JW Marriott Phuket Resort & Spa

จึงได้จัดโครงการ WellnessWorkshop ขึ้น “โครงการนี้จัดขึ้นปีละครั้ง ครั้งละ

3 วัน ซึ่งในปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่สองแล้วค่ะ” ลินดากล่าว ด้วยความที่เคยทำางาน

ร่วมกับแบรนด์สปาระดับโลกมาก่อน ทั้งคู่จึงอยากผนวกเรื่องสุขภาวะเข้ามาเป็น

ส่วนหนึ่งของโรงแรม “เวิร์คช็อปประจำาปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่สองแล้วค่ะ เราเน้น

แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณค่ะ โดยเราจะ

เชิญผู้เชี่ยวชาญจากศาสตร์ต่างๆทั้งในภูเก็ตและจากกรุงเทพฯ เข้ามาให้ความรู้

กับผู้ร่วมเวิร์คช็อปด้วย” ลินดา โอเวอร์แมน ผู้อำานวยการสปากล่าว โดยในปีนี้

เน้นบำาบัดร่างกายด้วยโยคะที่มีคิม ไวท์ (Kim White) อาจารย์สอนโยคะชื่อดังมา

ในขณะที่เคน โรเซน ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนจีนนั้นรับหน้าที่คืนสมดุลให้แก่

ร่างกายด้วยการฝังเข็ม อีกทั้งยังมาให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและการใช้ชีวิต

ตามหลักแพทย์แผนจีน ส่วนนิกร บรรเจิดเลิศ เรกิมาสเตอร์ที่เข้ามาร่วมเวิร์คช็อป

ในฐานะวิทยากรเป็นครั้งที่สองแล้วได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำาสมาธิแนวใหม่

นอกจากนี้ Wellness Workshop ยังประกอบด้วยอาหารสุขภาพที่ปรุงโดย

เชฟดิทมาร์ เอ็กเซกคิวทีฟเชฟของโรงแรมและสปาทรีตเม้นต์ที่มันดารา สปา สปา

ระดับรางวัลของโรงแรม “คุณไม่จำาเป็นต้องเข้าทุกคลาสก็ได้ค่ะ เราอยากให้เวิร์ค-

ช็อปนี้เป็นการพักผ่อนด้วยในตัว และเราสามารถปรับตารางให้เข้ากับตารางของ

คุณได้” ลินดากล่าว ก่อนที่จะแย้มว่าทางโรงแรมมีแผนจะเพิ่มเวิร์คช็อปนี้เป็น 2

ครั้งต่อปีด้วย แต่หากเวลายังไม่อำานวยอีก ที่นี่ก็สามารถจัดโปรแกรมเสริมสร้างสุข

ภาวะแบบเฉพาะกิจให้ได้เช่นกัน ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวคราวของ Wellness

Workshop ครั้งหน้าได้ที่เว็บไซต์ jwmarriottphuketresort.com

The saying that “rest is the best” may sound easy in theory,

but in practise it can be tricky. The “real time” mentality in our

modern lifestyle encourage people to be constantly on the go.

And many end up feeling chronically burnt out without knowing.

Or, as Chinese medicine practitioner Ken Rosen puts it, “a

phone that needs a change of battery, not just a recharge.”

To encourage a slower lifestyle and to promote wellness,

JW Marriott Phuket Resort & Spa has come up with a

programme called the Wellness Workshop. “The workshop is

about the balance between the body, mind and soul. Famous

practitioners from Phuket and Bangkok are invited to share

their knowledge,” says Linda Overman, the Spa Director. This

year, the workshop aims to create short-term and long-term

wellness with yoga classes taught by famous yoga expert Kim

White, acupuncture and classes about nutrition based on

Chinese medicine by Ken Rosen, and an innovative meditation

class that helps restore balance by Reiki master Nikorn

Banjerdlert who joins the workshop for the second year.

Apart from the classes, the Wellness Workshop comes with

healthy cuisine created by Executive Chef Dietmar and spa

treatments at the award-winning Mandara Spa. “You don’t have

to take every class. A retreat should be enjoyable. We will work

around you,” suggested Linda before adding that thanks to the

success, the hotel also plans to have 2 workshops a year.

But if the the timeline doesn’t match your schedule,

you can opt for tailor-made wellness workshops. Those

who are interested can follow news of the workshop at

(jwmarriottphuket.com)


HEALTH

เครื่องเทศ

ºíҺѴ

Spice Therapy

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ, PHOTOS: COURTESY OF JW MARRIOTT PHUKET RESORT & SPA

สปาเซ็นวารี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

เซ็นทรัลเวิลด์ นำาเสนอแพ็คเกจสปาที่ช่วย

ปรนนิบัติร่างกายด้วยสครับขัดผิวเครื่องเทศ

และการนวดน้ำามันอโรมาเธอราพี

ปิดท้ายด้วยการนวดประคบหน้าด้วย

มัลเบอร์รี่ สร้างความชุ่มชื้นและสดชื่นไป

พร้อมๆกัน ทรีตเมนต์ 120 นาที ราคา

2,500++บาท และมีบริการจนถึงวันที่

30 พฤศจิกายนนี้ สำารองห้องสำาหรับทำา

ทรีตเมนต์ ได้ที่ โทร. 02-100-1234

Cenvaree at Centara Grand

CentralWorld offers a special spa

package that lets you pamper

yourself with a spice scrub,

aromatherapy massage and

a facial mulberry mask that

nourishes and refreshes your

skin. The 120-minute treatment

is available until November 30

at the price of THB 2,500++.

For reservations please

call 02-100-1234.

ผ่อนคลาย

¡ÅÒ§¡Ãا

Rest in the City

เครือโรงแรม Grand Centre Point Hotels

นำาเสนอแคมเปญ Bangkok We Love

ที่นอกจากจะมีสิทธิพิเศษให้กับผู้เข้าพัก

โรงแรมในเครือในกรุงเทพฯ แล้ว ยังมา

พร้อมกับสิทธิประโยชน์อย่างบัตรลดราคา

1,000 บาทที่สามารถนำาไปใช้กับ

Let’s Relax Spa ที่อยู่ในโรงแรม

Grand Centre Point ที่เพลินจิต ราชดำาริ

และเทอร์มินัล 21 ด้วย โปรโมชั่นพิเศษนี้มีถึง

วันที่ 15 ธันวาคมนี้เท่านั้น

grandecentrepointhotels.com

Grand Centre Point Hotels

presents the Bangkok We Love

promotional campaign which

offers privileges for guests who

stay at Grand Centre Point Hotels

in Bangkok. With this promotion,

guests will receive a THB 1,000

discount voucher that can be

redeemed at Let’s Relax Spa

located in the three hotels.

(grandecentrepointhotels.com)

037


HEALTH

âÅ¡ÊÕà·Ò

ทำควมรู้จักกับภวะซึมเศร้ที่บั่นทอนสุขภวะก่อนที่จะสยเกินไป

Understanding Depression : Learn more about the silent danger to mental health

WRITER: NARUT PORNPRASIT

ความเศร้า เสียใจ เป็นอารมณ์ที่สามารถ

เกิดขึ้นได้กับพวกเราทุกคน เช่น เมื่อไม่

ได้ในสิ่งที่คาดหวัง เมื่อเราเจอเหตุการณ์

ที่ต้องสูญเสียสิ่งที่เรารัก หากผู้อ่านลองนึกถึง

สถานการณ์ที่ทำาให้ท่านเกิดความรู้สึกเศร้า

และลองพิจารณาดูว่าท่านรู้สึกเศร้า เสียใจ กับ

สถานการณ์เหล่านั้นนานแค่ไหน ท่านจะพบว่า

โดยส่วนใหญ่ท่านจะเศร้า เสียใจกับเรื่องต่างๆ

ไม่นานนัก เพราะโดยปกติคนเราจะมีการปรับ

ตัวและจะกลับมาเป็นปกติ หรือรู้สึกดีขึ้นในเวลา

ไม่นานอาจจะใช้เวลาเป็นวัน หรือสัปดาห์ ไม่

เศร้ายาวนานติดต่อกันเป็นปี

แต่สำาหรับบางคนความเศร้าที่เกิดขึ้นกลับอยู่กับ

พวกเขายาวนานเป็นเดือนหรือเป็นปี จนทำาให้

ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำาวันได้อย่างปกติ เช่น

นอนหลับๆ ตื่นๆ หลับไม่สนิท คิดหรือตัดสินใจ

ช้ากว่าปกติ หมดความกระตือรือร้น จนไปถึง

ขั้นมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย ซึ่งคนที่มีอาการ

เหล่านี้อาจกำาลังจะเป็นโรคซึมเศร้า และหากคน

รอบข้างไม่หมั่นสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วย

ภาวะซึมเศร้า บางทีก็ผู้ป่วยอาจจะทำาร้าย

ตนเองหรือคิดสั้น ซึ่งกว่าคนรอบตัวจะรู้ บางทีก็

สายเกินแก้

ÊÒà˵آͧÀÒÇЫÖÁàÈÃŒÒ

ปัจจุบันเชื่อว่าภาวะซึมเศร้าเกิดจากหลายๆ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ส่งผลซึ่งกันและกัน

โดยปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะนี้ ได้แก่

• พันธุกรรม พบว่าคนที่มีบุคคลในครอบครัว

เป็นภาวะซึมเศร้ามีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าได้

มากกว่าคนทั่วไป 2.8 เท่า อย่างไรก็ตามการที่พ่อ

หรือแม่เป็นภาวะซึมเศร้าก็ไม่ได้หมายความว่าลูก

จะเป็นโรคซึมเศร้า เนื่องจากยังมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย

• สารสื่อประสาท คนที่ประสบกับภาวะ

ซึมเศร้าจะมีความผิดปกติของสารสื่อประสาท

ในสมองที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์และ

การแสดงออกทางอารมณ์

• ลักษณะบุคลิกภาพ เช่น เป็นคนที่เห็นคุณค่า

ในตนเองต่ำา มองโลกในแง่ร้าย มีวิธีการรับมือ

ความเครียดหรือปัญหาที่ไม่เหมาะสม หลีก

หนีปัญหา เก็บกดอารมณ์ความรู้สึกแม้ใน

สถานการณ์ที่ควรแสดงออก

• เหตุการณ์ที่ทำาให้เกิดความเครียด หรือ

กระทบกระเทือนจิตใจ เช่น สูญเสียบุคคล

ใกล้ชิด การป่วยเป็นโรคเรื้อรัง หรือเหตุการณ์

เลวร้ายในวัยเด็ก

• โรคทางกายและการใช้ยา เช่น โรคหลอด

เลือดสมอง (Stroke) โรคพาร์กินสัน

(Parkinson's disease)

ÅѡɳÐÍÒ¡ÒâͧÀÒÇЫÖÁàÈÃŒÒ

ภาวะซึมเศร้าจะมีผลทำาให้เกิดอาการผิด

ปกติของทั้งความรู้สึก ความคิด พฤติกรรมและ

สุขภาพร่างกายไปพร้อมๆ กัน วิธีการสังเกต

ว่าตัวเราหรือคนใกล้ชิดมีแนวโน้มเป็นภาวะ

ซึมเศร้าไหม อาจสังเกตได้จากความเปลี่ยนแปลง

ที่ผิดปกติในด้านต่างๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นติดต่อกัน

อยู่นานตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป

โดยในด้านความรู้สึก ผู้ป่วยอาจมีความรู้สึก

เศร้า สิ้นหวัง หงุดหงิด มีความรู้สึกผิด รู้สึกว่า

ตนเองไม่มีค่า ไม่สนุกในการทำากิจกรรมที่เคย

ชอบทำา ในส่วนของความคิดนั้น ความสามารถ

ในการคิด การตัดสินใจ ไม่ดีเหมือนเดิม ไม่มี

สมาธิ คิดถึงเรื่องความตายซ้ำาๆ ซึ่งอาจจะไม่ใช่

เรื่องกลัวความตาย แต่เป็นการคิดเรื่องฆ่าตัวตาย

ในด้านของพฤติกรรม ผู้ป่วยอาจแยกตัว

จากคนอื่น ประสิทธิภาพในการทำางานหรือการ

เรียนลดลง พยายามที่จะทำาร้ายตัวเอง นอกจาก

นี้อาจมีปัญหาสุขภาพ อ่อนเพลีย ไม่มีแรง น้ำ าหนัก

เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน โดยที่อาจจะลดลง

หรือเพิ่มขึ้นก็ได้ นอนไม่หลับ หรือหลับบ่อยและ

นานผิดปกติเกือบทั้งวัน หากท่านอ่านมาถึงตรง

นี้แล้ว สงสัยว่าตัวท่าน หรือบุคคลใกล้ชิดเป็น

โรคซึมเศร้าหรือไม่ ท่านสามารถเข้าไปทำาแบบ

คัดกรองภาวะซึมเศร้า ได้จากเว็บไซต์

www.suicidethai.com (ภาษาไทย) และ

www.depression.org.nz/depression/self

+test (ภาษาอังกฤษ)

á¹Ç·Ò§¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÀÒÇЫÖÁàÈÃŒÒ

ภาวะซึมเศร้าสามารถรักษาให้หายและกลับ

มาใช้ชีวิตอย่างปกติได้ ดังนั้น เมื่อท่านหรือ

บุคคลใกล้ชิดสงสัยว่าเป็นภาวะซึมเศร้า สิ่งที่ควร

ทำาคือการติดต่อนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เพื่อ

ขอรับคำาปรึกษา และทำาการบำาบัดรักษา นอก

เหนือจากการรักษาทางการแพทย์แล้ว ความ

เข้าใจ และกำาลังใจจากบุคคลรอบข้างก็มีความ

สำาคัญไม่น้อยไปกว่ากัน คนที่มีคนใกล้ตัวเป็น

โรคซึมเศร้าควรให้การยอมรับ รับฟังเรื่องราว

ต่างๆ อย่างตั้งใจแม้บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่า

ปัญหานั้นมันเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่สำาหรับผู้ที่

ประสบภาวะซึมเศร้า ปัญหานั้นอาจจะเป็นปัญหา

ที่ยิ่งใหญ่ยากที่จะแก้ไข เนื่องจากโรคนี้จะส่ง

ผลต่อความสามารถในการคิด นอกจากนี้การ

ชักชวนให้ทำากิจกรรมต่างๆ ที่เขาสนใจ หรือให้

เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างเหมาะสม

ก็จะช่วยให้เข้ารู้สึกดีขึ้นได้


Sadness and grief are feelings that

happen to everyone. It happens when

there is uncertainty or when we lose

what we love. If you think about the

situations which make you feel sad,

you will find that the usual duration

of these low periods are short. On

average, people are able to adapt

and return to their normal lives in a

matter of days or weeks. However,

for some people this sadness can

last for months or years, causing

disturbances in their day-to-day

life. For example, they are unable to

sleep, become indecisive and lack

enthusiasm. This may even lead to

suicidal tendencies. People with these

symptoms may be in depression. If

the people around them do not take

notice of the behavior, it could lead to

self-harm or worse.

Causes of Depression

It is currently believed that depression

can be caused by many factors.

These may include the following:

• It’s found that having family

members with a history of depression

can increase a person’s chances

by 2.8 times. However, having

parents with depression does not

automatically mean the child will

suffer from it.

• Neurotransmitters in people with

depression are unable to work

properly, especially in the case of

emotional control and emotional

expression.

• Having natural personality traits

such as low self-esteem, inability to

cope with stress or problems, and

being unable to express emotions

even in situations where emotions

should be expressed.

• Stressful events such as the loss of

someone close, chronic illnesses or

traumatic events in childhood.

• Physical illness and the use of

medication, such as stroke or

Parkinson’s disease.

Symptoms of Depression

Depression affects one’s feelings,

thoughts, behavior and physical

health at the same time. If you

suspect that someone close to you

is depressed, try observing these

various aspects. The change should

usually happen over two consecutive

weeks or more. Sufferers may

have feelings of sadness, irritability,

hopelessness, guilt, or worthlessness.

They may make bad decisions, get

distracted easily or think of death

often. They may also seem unafraid

of death in general. In addition,

sufferers isolate themselves, have

weaker performance in work or

school, try to hurt themselves, may

look fatigued or have a change in

weight (loss or gain), and have sleep

disorders such as insomnia. If you

suspect yourself or someone close to

you of having depression you can do

a self test from the following wesbites:

(suicidethai.com) for Thai language

or (depression.org.nz/depression/

self+test) for English.

Guidelines for Treatment

Depression can be cured with

sufferers returning back to normal

life. When someone close to you

is going through depression, it is

best to help them seek consultation

from a psychologist or psychiatrist.

In addition to medical treatment,

understanding and encouragement

from those around them is equally

important. Friends and family can

help by listening and recognizing the

issues, hearing out their thoughts

can help immensely. Even if it

seems only a trivial matter, those

who are depressed may find this

one of the most difficult problems

to solve because the disease affects

your ability to think. You can

help someone with depression by

persuading them to do things that

interest them or attend social events

to help clear their minds.

• ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

พบว่า คนทั่วโลกกว่า 400 ล้านคนต้อง

เผชิญกับโรคซึมเศร้า

• ผู้หญิงเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ชาย

• โรคซึมเศร้าสามารถนำาไปสู่การฆ่าตัวตาย

• รายงานอัตราการฆ่าตัวตายของ

ประเทศไทย ตั้งแต่ ปี 2540-2557 จาก

โครงการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

และป้องกันผู้มีภาวะซึมเศร้า พบว่าผู้ชาย

จะฆ่าตัวตายสำาเร็จมากกว่าผู้หญิง

• กรมสุขภาพจิตกำาหนดให้มีทศวรรษ

การป้องกันและแก้ไขโรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้น

ในคนไทย ตั้งแต่ ปี 2552-2563

Data from the World Health

Organisation (WHO) found that more

than 400 million people worldwide

face depression. Depression can

lead to suicide with reported rates

of suicide since 1997-2014 show

that men are more likely to complete

suicide than women. The department

of Mental Health in Thailand has

set a decade to focus on preventing

suicide from 2009 - 2020.


BEAUTY

ÃѺÅÁ˹ÒÇ

เตรียมผิวใหพรอมสําหรับฤดูหนาวที่กําลังจะมาถึง

Winter is coming! Prepare your skin.

WRITER: MUANFUN THARANATHAM

1

LA PRAIRIE SKIN

CAVIAR LIQUID LIFT

เซรั่มเขมขนระดับสูงสุดที่ชวยยกกระชับผิวจาก

สารสกัดคาเวียร โดยเม็ดคาเวียรจะถูกเคลือบ

ไวดวยสารสกัดสาหรายทะเลสีแดง ชวยลดเลือน

ริ้วรอย ทําการกระชับและเก็บกักนําหลอเลี้ยง

ผิวใหคงความชุมชื่นไวยาวนาน

This extremely concentrated serum uplifts

with unique caviar beads

coated in red seaweed extracts, helping

your skin lift, reduce wrinkles and retain

moisture for extended periods of time.

1 2 3

2

AROMA

ACTIVES DEEP CLEANSING

& PURIFYING CLAY MASK

รูขุมขนกระชับยิ่งขึ้นดวยโคลนมาสกหนาที่มีสวนผสม

ของโคลนดําจากทะเลสาบเดดซีซึ่งอุดมไปดวยแรธาตุ

หลากชนิด หอมกลิ่นยูคาลิปตัสชวยใหผอนคลาย

ในขณะบํารุงผิวใสและชวยดูดซับความมัน ขจัดสิ่ง

สกปรกไดอยางสะอาดหมดจด

Tighten pores naturally with this mask

that contains clay from the mineral-rich

dead sea. Sented with energising

eucalyptus, it leaves skin

bright and deeply cleansed.

3

ESTÉE LAUDER

RE-NUTRIV ULTIMATE

DIAMOND TRANSFORMATIVE

ENERGY EYE CREME

บํารุงผิวหนาแลว รอบดวงตาตองอยาละเลย ครีมบํารุงผิวรอบ

ดวงตาสูตรเนื้อครีมบางเบาจากสารสกัดเห็ดแบล็ค ไดมอนด ทรัฟเฟล

ผสมผสานกับเทคโนโลยี youth-sustaining

ลดรอยคลํ้ารอบดวงตาใหจางลงและผิวดูเรียบเนียน

กระจางใสในคราวเดียว

While pampering your face, don’t forget about the

sensitive skin around your eyes. This cream uses Black

Diamond Truffl e and Youth-Sustaining

complexes to lighten, brighten and lift around the lids.

PHOTOS: COURTESY OF THE BRANDS


ÁÍÂÊà¨ÍäÃà«ÍÃ

àÃÔèÁÇѹ¹Õé¡çäÁ‹ÁÕ¤íÒÇ‹ÒÊÒÂà¡Ô¹ä» áÁŒ¨Ð໚¹¼ÙŒªÒÂᵋÍ‹ÒÅÐàÅ¡ÒôÙáżÔÇÂÒÁ

˹ÒÇ àÅ×͡㪌¼ÅÔµÀѳ±·ÕèãËŒ¤ÇÒÁªØ‹Áª×é¹áÅÐ㪌§Ò¹§‹Ò·Ñ駼ÔÇ˹ŒÒ ¼ÔÇ¡ÒÂ

ÃÔÁ½‚»Ò¡ à¾×èÍÅؤ·ÕèÊÁºÙó¾ÃŒÍÁ¼ÔÇÊØ¢ÀÒ¾´Õ áŌǼ‹Ò¹Ë¹ÒǹÕéä»´ŒÇ¡ѹ

With the incoming dry weather, there is no better time to start caring for your skin.

Use these moisture-rich products on your face, lips, and body to give you a revitalised

look. Winter weather will no longer be a problem.

WRITER: MUANFUN THARANATHAM

GROOMING

1.

ไมตองกังวลเรื่องความเหนียว

Clinique for Men

Moisturizing Lotion

เหนอะหนะอีกตอไป ดวยโลชั่นสูตร

ควบคุมความมันสวนเกินที่ไมทํา

ใหผิวมัน ซึ่งนอกจากจะชวยเติมน้ําให

ผิวแลวยังเหมาะสําหรับผิวทุกประเภท

เพราะปราศจากน้ําหอม 100%

Don’t distress if you dislike

sticky lotions. With this product

you can get plenty of

moisturisation without the

residue. It’s also 100%

fragrance free and suitable

for all skin types.

2.

Lab Series Future

Rescue Repair Serum

เซรั่มเนื้อสัมผัสบางเบาและซึมซาบ

รวดเร็วไมหนักผิวหนา ชวยในการขจัด

ผลัดเซลลตกคางบนผิวหนา เสริมพลัง

ในการปกปองผิวจากสภาวะแวดลอม

และชวยเติมความชุมชื้นฟนบํารุงผิวได

อยางล้ําลึก

This light serum absorbs quickly

without lingering on your skin’s

surface. It helps to remove

dead skin cells while hydrating

and protecting you from the

harsh environment.

3.

Dii Night Time

Reversal

สวนผสมของสารประกอบที่เกิดจาก

ปฏิกิริยาในเปปไทดจากปลาดาวและ

มีโมเลกุลขนาดเล็กละเอียด ทําให

เนื้อครีมซึมซาบสูใตชั้นผิวไดดี ทั้งยังชวย

กระตุนการผลัดเซลลผิวใหม เพิ่มความ

ยืดหยุนและฟนผิวใสใหใบหนาชุมชื่น

ในทุกค่ําคืน

With a mixture of anti-aging

compounds derived from

Starfi sh in extremely small

molecule sizes, this cream is able

to easily absorb into the skin.

Skin cells are stimulated even

more with each nightly use.


เที่ยวทั่วไทย

หนาวนี้ไปไหนดี นี่คือจุดหมายที่วีสมายล์

คัดสรรมาเพื่อคุณ

Packing for winter in Thailand?

Stay cosy with these picks.

WRITER: CHANOND MINGMIT

PHOTOS: SOMPOCH THUAMCHAROEN

STYLE: PAROUL YUKTADATTA

1.

BKK-UTH

WE2

2.

5.

3.

6.

7.

8.

10.

4.

อุดรธนี / UDON THANI

สำหรับผู้ชย

นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของพื้นที่ลุ่มแม่น้ำาโขงแล้ว อุดรธานียังเป็นจังหวัดที่มี

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่าง ทะเลบัวแดง ที่ที่คุณจะสามารถนั่งเรือชมบึงดอกบัวขนาด

ใหญ่ที่ดอกบัวจะออกดอกบานสะพรั่งอวดโฉมพร้อมกันตั้งแต่ช่วงปลายปีจนถึงเดือนกุมภาพันธ์

หรือ วัดป่าภูก้อน ที่ซ่อนตัวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านกยูงและป่าน้ำาโสมและยังเป็น

สถานที่ปฏิบัติธรรมอีกด้วย

A centre of the Mekong Delta, Udon Thani is full of enticing

attractions like the Red Lotus Sea where you can enjoy a view of

endless blooming lotus flowers from the end of the year to February,

and Pa Phu Kon Temple, a meditation centre tucked away in the

lush greenery of Pa Nokyoong and Pa Namsom national park.

042

9.

1. เสื้อโปโลจาก Massimo Dutti

2. เสื้อแขนยาวจาก Massimo Dutti

3. แจ๊กเก็ตผ้าคอตตอนจาก Massimo Dutti

4. กระเป๋าใส่เอกสารผ้าแคนวาสจาก Banana Republic

5. น้ำาหอมจาก Armani Code Ice

6. เข็มขัดหนังจาก Banana Republic

7. ถุงเท้าทอลายสลับสีจาก Gap

8. แว่นตากันแดดจาก Banana Republic

9. เจลโกนหนวดจาก L’Occitane

10. รองเท้าผ้าใบตกแต่งหนังจาก Massimo Dutti


1.

4.

BKK - CNX

WE158

11.

7.

2.

9.

8.

10.

3.

6.

5.

สำหรับผู้หญิง

อากาศหนาวช่วงปลายปีเริ่มมาเยือนอย่างนี้ คงต้องหาเวลาว่างไปสัมผัสอากาศเย็นกันสักหน่อย

และเชียงใหม่ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะนอกจากเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่

หลายคนต่างติดใจแล้ว สิ่งหนึ่งที่จะพลาดไม่ได้คือเรื่องของอาหารพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ไม่ว่าจะ

เป็นข้าวซอย น้ำาพริกหนุ่ม-แคปหมู ที่จะเสิร์ฟคุณในขันโตกที่คนทั่วโลกต่างประทับใจกันมาแล้ว

At the end of the year Thailand is welcomes winter, making Chiang Mai,

located in the North, a very popular option. Apart from the charms of

cultural attractions, Chiang Mai is rich with local gastronomy, from Khao

Soi to Namprik Noom and pork cracklings, which are beautifully

presented in the Northern manner.

เชียงใหม่ / CHIANG MAI

1. หมวกสักหลาดปีกกว้างจาก Bershka

2. เข็มขัดหนังจาก Banana Republic

3. รองเท้าหนังรัดส้นจาก Massimo Dutti

4. ผ้าพันคอผ้าคอตตอนพิมพ์ลายจาก Gap

5. เสื้อกั๊กตกแต่งชายกรุยจาก Bershka

6. กระเป๋าหนังจาก Pull & Bear

7. แว่นตากันแดดจาก Bershka

8. ครีมบำารุงผิวจาก Estee Lauder

9. ครีมรองพื้นผสมครีมบำารุงผิวจาก Chanel

10. กระเป๋าใส่เหรียญจาก Pull & Bear

11. สร้อยคอพร้อมจี้จาก Banana Republic


DETOUR

เที่ยวไปกับ

เป้ อารักษ์

¹Ñ¡´¹µÃÕáÅйѡáÊ´§Ë¹Ø‹Á

เป้ อารักษ์ พูดถึงความทรงจำาดีๆ

เกี่ยวกับการท่องเที่ยว รวมถึง

จุดหมายใหม่ในอนาคต

Musician and actor Pae Arak shares his

memorable journeys and new aspiring

destinations.

aMzWw

2.

ปกติแล้วชอบไปเที่ยวไหนบ้าง

“ถ้าไปบ่อยๆ ก็จะเป็นเชียงใหม่ เพราะมีเพื่อนอยู่

ภูเก็ตก็ไปเล่นเซิร์ฟ ชอบอาหารที่นั่นด้วย

ส่วนกระบี่ไปปีนผาครับ”

Where are your favorite destinations?

“I like to go to Chiang Mai because

I have friends there, Phuket for surfing

and the food, and Krabi for climbing.”

4.

จุดหมายต่อไป อยากไปไหน

“ผมอยากไปปีนผาเตี้ยที่ขอนแก่นนะ ได้ข่าวว่ามี

จุดปีนผาเปิดใหม่ ปกติก็ปีนผาอยู่บ้าง แต่จะเป็น

ที่ยิมซะมากกว่า ส่วนใหญ่ถ้าปีนผาจริงจะไปกระบี่

ทีนี้อยากไปอีสานบ้างครับ”

What is your next destination?

“I want to go bouldering in Khon Kaen.

I heard that there is a new place for

that. I like climbing but most of the

time I do it in the gym and if it is

outside, I mostly head to Krabi. Now it’s

time to give Isaan a try.”

044

การเดินทางท่องเที่ยวสอนอะไรกับเราบ้าง

“สำาหรับผมแล้วเราไม่จำาเป็นต้องเรียนรู้อะไรมาก

หรอก การท่องเที่ยวช่วยให้เรารู้จักสนุกกับช่วงเวลา

นั้น เก็บมันเป็นความทรงจำาดีๆ ผมว่ามันจำาเป็น

1.

เหมือนกันที่ต้องพาตัวเองออกไปเจอสภาพแวดล้อม

เล่าถึงทริปสุดประทับใจให้เราฟังหน่อยได้มั้ย ใหม่ๆ”

“บางทีการท่องเที่ยวมันไม่ได้อยู่ที่จุดหมาย แต่อยู่ What do you learn from travelling?

ที่คนที่ไปด้วยมากกว่า ผมมีกลุ่มเพื่อนสมัยมัธยม “I don’t think we have to learn

ที่ไปไหนไปกัน ตอนนั้นเราไปลาวกันช่วงปีใหม่ something every time we travel. Many

ตั้งแต่เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง แบบไม่ได้ times travelling helps us to know how to

วางแผนอะไรเลย ลุ้นดีครับ...ว่าจะมีที่นอนมั้ย เดินหา have fun and be in the moment so we

โรงแรมอยู่สองชั่วโมง สุดท้ายก็ได้นอนบ้านคนท้องถิ่น can form good memories. I think it is

ที่เขาเปิดให้นอนช่วงปีใหม่ สนุกมากนะทริปนั้น” necessary to get out and be in different

Can you tell us about your most environments.”

memorable trip?

“Sometimes travelling is not about

destinations, but about who you go

with. I have these high-school friends

and we have gone everywhere together.

There was a time we went to Laos, from

Vientiane to Wang Vieng and Luang

Prabang during New Years without any

plans. That was an exciting trip because

we were not sure if there were any hotels

available for us. After searching for 2 hours,

we found a local house that was kind

enough to let us stay over. That was fun.”

3.

5.

คิดอย่างไรกับสายการบินไทยสมายล์

“ผมว่าสดใสน่ารักดีนะ (โดยเฉพาะเครื่องแบบใหม่)

อาหารก็อร่อย เรียกว่าครบทุกองค์ประกอบครับ ที่

สำาคัญที่สุดหรือบริการดี เข้าอกเข้าใจคนไทย”

What do you think about THAI Smile?

“THAI Smile is fun and cute (especially

the new uniforms). The food is great

too. They have it all covered, but the

most important thing is service. They

know what Thai people want.”

PHOTOS: COURTESY OF PAE ARAK


HEALTH

เครื่องชวยฟงสําหรับผูที่ประสบ

ภาวะสูญเสียการไดยิน มีจําหนาย

ที่ศูนยการไดยินดีเมดทุกสาขา

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่โทร.

02-668-1300 หรือเขาเยี่ยมชม

เว็บไซต dmedhearing.com

The hearing aid equipments are

available at Dmed Hearing Centre.

For more information please call

02-668-1300 or visit the website

at dmedhearing.com

หากคุณใชบริการระบบขนสงสาธารณะเปนประจํา ภาพที่เห็นจนชินตา

คงเปนภาพของมนุษยที่หากไมเลนโทรศัพทมือถือ ก็มีหูฟงเสียบอยู

ที่สองหูตลอดเวลา (จะมีบางเหมือนกันที่เปนทั้ง 2 อยาง) ไมนาแปลก-

ใจวาทําไมภาวะสูญเสียการไดยิน จึงเพิ่มสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในปจจุบัน

แตก็ไมใชวาการใชหูฟงจะอันตรายไปเสียทุกครั้ง โดยหลักแลว เสียง

จะมีอันตรายตอประสาทหูของมนุษยหากมนุษยสัมผัสเสียงที่ดังเกินกวา

85 เดซิเบล มากกวา 8 ชั่วโมง แตหากอยูในดิสโกเทคที่มีเสียงดังมากกวา

100 เดซิเบลเกิน 15 นาทีก็อาจทําใหประสาทหูเสียหายไดแลว และจาก

การวิจัยพบกวาอุปกรณหูฟงบางยี่หอนั้นสามารถใหเสียงไดสูงถึง 120

เดซิเบลเลยทีเดียว ซึ่งเมื่อประสาทการรับฟงไดรับความเสียหาย ผูปวย

อาจเริ่มไดยินเสียงซาๆ อยูในหูระหวางหรือหลังจากไดรับเสียง จากนั้น

อาจรูสึกลําบากในการฟงคําสนทนาในที่ที่มีเสียงรบกวนมากๆ ในกรณี

ที่ตองสัมผัสกับเสียงดังอยางสม่ําเสมอ การสูญเสียการไดยินจะเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ จนอาจเกิดภาวะสูญเสียการไดยินแบบถาวร

แตแมกระนั้น ภาวะการสูญเสียการไดยินเปนเรื่องที่ปองกันไดดวย

การหลีกเลี่ยงเสียงรบกวนเทาที่ทําได รวมถึงใชอุปกรณปองกันเสียง

หรือหากมีปญหาเรื่องการไดยินแลว การใชเครื่องชวยฟงก็จะชวยใหคุณ

สามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติได

â»Ã´¿˜§ÍÕ¡¤ÃÑé§...

ภาวะสูญเสียการไดยิน ภัยสุขภาพของคนยุคใหม

Hearing loss, a health issue of the new generation.

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

Look around while on public transportation and you’ll see nearly

every commuter using their phones or wearing headphones (sometimes

both!). It’s no surprise that hearing loss is on the rise these days.

This doesn’t mean that using headphones is always dangerous.

Theoretically only the perception of sounds with more than 85

decibels for more than 8 hours can harm your ears, while being in

discotheques with sound levels over 100 decibels for 15 minutes

can damage the hearing system. Still, research shows

that some headphones can provide sound up to 120 decibels.

When the hearing system is damaged, one either hears buzzing

sounds between the ears after sound of exposure, or has trouble

hearing in noisy environments. If you are continually exposed to

loud noises, hearing loss problems may keep manifesting and

you might end up facing permanent hearing loss.

However, hearing loss can be prevented by avoiding loud noises

as much as possible and opting for earplugs. If you are having

hearing trouble already, using quality hearing aid equipment will

enable you to lead a more normal life.


ÃʪҵÔä·Âá·Œ

เสน่ห์ของอาหารไทยไม่ได้อยู่ที่รสชาติที่จัดจ้านเท่านั้น

แต่ยังอยู่ที่การผสมผสานวัตถุดิบให้เข้ากันอย่างลงตัว

The secret recipes of Thai food lie in its rich flavours and the mixing

and matching of different ingredients

WRITER: PATCHARIN TANGCHAISIN

หากพูดถึงวัฒนธรรมไทยที่โด่งดังในระดับนานาชาติ ก็คงหนีไม่พ้น

อาหารไทยที่มีชื่อเสียงขจรไกลมากกว่าสิ่งอื่นใด จนทำาเอาผู้คนจาก

ทั่วโลกหลั่งไหลมายังดินแดนแห่งอาหารเลิศรสผืนนี้ เพียงเพื่อที่

จะได้สัมผัสรสชาติอาหารไทยแท้ๆ ณ ดินแดนต้นกำาเนิดกันดูสักครั้ง ความ

โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยนั้นก็ใช่ว่าจะมาจากความอร่อยแบบ

บังเอิญ แต่อาหารไทยต่างๆ ล้วนผ่านการปรุงทางความคิดมาอย่างถี่ถ้วนด้วย

ภูมิปัญญาแบบไทยๆ มานานนับร้อยปี และเรื่องนี้ก็สร้างความน่าสนใจได้ไม่

แพ้รสชาติเลยทีเดียว

One of the most well known aspects of Thai culture is food.

Travellers from all over the world come to this country for

the chance to taste the authentic flavours at its origin. But

these tastes are not there simply by chance, the

ingredients have been part of cooking wisdom passed

on for more than a century. The tales of these ingredients

are just as interesting as their taste.

PHOTOS: GETTY IMAGES


TASTE

ชีวิตที่มีรสชาติ

แต่เดิมการกินจะเป็นแบบสำารับหรือการจัดอาหารใส่ถ้วยวางในถาดอย่าง

เป็นระเบียบแบบแผน ภายในถาดมีทั้งอาหารคาวหวานที่ได้จับคู่ผสมผสาน

รสชาติให้สมดุลลงตัว เช่น หากในสำารับมีแกงส้มที่ไร้มันจากกะทิ ก็ต้องมี

หมูหวานมาเพิ่มความเลี่ยน พร้อมด้วยน้ำาพริกผักต้ม หรือหากมีแกงเนื้อใส่

กะทิที่ทั้งเผ็ดทั้งมัน ก็ต้องน้ำาพริกแนมด้วยปลาสลิดทอดมาตัดรสเค็ม พร้อม

กระเทียมดองผัดไข่ใส่หมูมาเติมรสเปรี้ยว เรียกได้ว่าเป็นการถ่วงสมดุลของ

รสชาติที่มีทั้งเผ็ด หวาน เปรี้ยว เค็ม มัน ผสมผสานอยู่อย่างครบครันในหนึ่งมื้อ

แม้สำารับจะหารับประทานไม่ง่ายนักในปัจจุบัน แต่หากเรารู้จักเลือกจับคู่อาหาร

จากฟาสต์ฟู้ดแบบไทยๆ อย่างข้าวแกงที่มีกับข้าวให้เลือกทั้งแกงเผ็ด ผัดเผ็ด

น้ำาพริก ของทอด ไข่ ผัดจืด ต้ม ข้าวแกงจานด่วนก็สามารถให้คุณค่าทาง

โภชนาการสูงได้เทียบเท่าสำารับขนาดย่อม

ในน้ำามีปลา ในนามีข้าว ในสวนมีพืชผล

ความอร่อยของอาหารไทยยังได้มาจากความฉลาดในการรู้จักเก็บถนอมและ

นำาของธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการหมักเครื่องปรุงกันเองตาม

แต่ละครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นกะปิ ปลาร้า ถั่วเน่า หรือไตปลา ก็สามารถสร้าง

รสชาติกลมกล่อมติดลิ้นหรืออูมามิได้อย่างดี โดยไม่ต้องพึ่งผงชูรสหรือตัว

ช่วยใดๆ มาเป็นทางลัด ทั้งนี้แม่ครัวไทยยังรู้จักปรับใช้ผลผลิตตามฤดูกาลให้

เหมาะสม อย่างในหน้าที่มะม่วงออกผล แม่ครัวก็จะใช้มะม่วงดิบซอยใส่บน

จานผัดไทยหรือข้าวคลุกกะปิเติมความเปรี้ยวแทนน้ำามะนาว

อยู่กับธรรมชาติ

สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศก็เป็นตัวกำาหนดรสชาติของอาหารไทย

เช่น ทางภาคเหนืออากาศค่อนข้างเย็นสบาย อาหารจึงรสไม่จัดนักแต่ค่อน

ข้างมันอย่างแกงฮังเล ทางภาคอีสานอากาศแห้งแล้ง คนเหงื่อออกมากและ

มักขาดโซเดียม อาหารจึงรสชาติหนักไปทางเค็ม อาหารใต้มักผสมเครื่องเทศ

รสร้อนแรง อย่างเช่น ขมิ้น ที่นอกจากจะใช้ช่วยดับคาวของอาหารทะเลแล้ว

ยังช่วยป้องกันไม่ให้แสบท้องเมื่อกินเผ็ดจัดได้ ส่วนในภาคกลางมีความอุดม

สมบูรณ์สูง อาหารจึงหลากหลาย มีทั้งน้ำาพริก ผักต้ม ผัด ทอด ปลาย่างและ

หมู เห็ด เป็ด ไก่ เป็นต้น

Tasteful Life

Thai cuisine is originally served in various small portions

put systematically into one course. Entrées and desserts are

wistfully mixed to balance and enrich flavours. For example,

thin curry (without coconut milk) is served with sweetened

pork and chilli paste with steamed vegetables while spicy

thick beef curry goes along with chilli dip, fried fish or pork

with eggs and pickled garlic that adds to the sour flavour.

The meal becomes a balance of spicy, sweet, sour and salty

tastes. This kind of traditional serving style has become less

popular. However, knowing these combinations makes

ordering Thai food anywhere a more delightful experience.

Fruitfully Flavoursome

Thai culinary wisdom includes the formula each home

created to preserve food. This includes items like shrimp

paste, preserved fish, nuts and fish organs. Such ingredients

are key to unique flavours without artificial preservatives.

Thai cooks adapt their dishes according to the time of year.

For example, raw mangoes are used in substitution of lime

juice when in season.

Natural Habitat

Climate and geometric differences also define the taste of

local food. It’s cooler in northern Thailand so the cuisine is

spicy and hearty, while in the dry and hot northeast where

people tend to lack sodium, the food is quite salty.

Southern dishes include herbs and spices like cumin to

mask the smell of fish and help soothe an irritated stomach

from spicy food. Central Thailand, due to being rich in

resources has a high variation of cuisines.

047


048

เผ็ดนำาประโยชน์ตาม

รสชาติจัดจ้านของกับข้าวไทยให้ประโยชน์กับร่างกายได้ อย่างที่คนสมัย

ก่อนเชื่อกันว่ากับข้าวไทยรสเผ็ด ทั้งแกงเผ็ด ต้มยำา พะแนง ยำาและน้ำา

พริกนั้น เมื่อกินเข้าไป ภายในจะร้อน ผิวนอกกายก็จะเย็น ทั้งยังเชื่อกัน

อีกว่ากับข้าวรสจัดทำาให้กินข้าวได้มาก เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงสุขภาพดี

ตรงกันข้ามกับทุกวันนี้ที่คนกล่าวกันว่าการกินข้าวมากนั้นไม่ดี

แป้งก็มากและน้ำาตาลก็สูง นั่นเป็นเพราะคนสมัยก่อนไม่ได้กินข้าวเจ้า

หรือข้าวขาวเป็นหลักเหมือนปัจจุบัน แต่กินข้าวซ้อมมือไม่ขัดสี

ที่อุดมไปวิตามินและแร่ธาตุ กินข้าวมากเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนฉุ

อาหารเป็นยา

นอกจากจะสมดุลในรสชาติแล้ว อาหารไทยยังสร้างความสมดุลในตัวเอง

สารอาหารภายในจานที่ผสมกลมกลืนกันอยู่จะทำาหน้าที่ของตนแล้วรวม

เป็นหนึ่งเดียว อาหารบางอย่างสามารถแก้กันในจานได้ เช่น มะเขือ-

พวงที่ใส่ในแกงเขียวหวานมีวิตามินเอ ซึ่งจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ก็เมื่อ

มีไขมันและโปรตีน ที่เราจะได้ตามมาจากกะทิและเนื้อไก่ ร่างกายก็ดูด

ซึมอาหารได้เลยในจานเดียวไม่ต้องไปกินอย่างอื่นเสริม หรือในผัดพริ กขิง

แกงกะทิ แกงป่า ห่อหมก และเมนูที่ทำาจากเครื่องแกงโขลกละเอียดที่มี

ข่า ตะไคร้ หอมแดง กระเทียม กระชาย ก็ล้วนเป็นสมุนไพรไทยที่ช่วย

บรรเทาฤทธิ์ร้ายจากไขมันอิ่มตัวในกะทิได้พอควร คนกินก็ไม่ต้องหันไป

หาอาหารเสริม ไม่ต้องกินยาลดความอ้วน เพียงแต่กินผักที่อุดมไปด้วย

เส้นใยให้มาก กินโปรตีนแต่เพียงพอ เท่านี้ไขมันก็จะไม่ทำาให้ป่วย นับ

เป็นภูมิปัญญาที่แม้จะไม่ได้อธิบายไว้เป็นตำารับตำารา แต่ก็สืบทอดกันมา

ผ่านวิธีการปรุงในอาหารไทยนั่นเอง

สวยทั้งรูป จูบก็หอม

ความสวยงามและหน้าตาถือเป็นเสน่ห์สำาคัญในศาสตร์ของอาหารไทย

ความอร่อยจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องประกอบด้วยทั้งรูปโฉมและรสชาติ ดังที่

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้เขียนไว้ว่า “กับข้าวไทยทุกชนิด ต้องดูเอา

สีกันด้วยว่าสีสวยหรือไม่ ถ้าสีไม่สวยก็ไม่น่ารับประทาน โยนทิ้งไปจะดี

กว่า” อาหารไทยจึงมักมีการประดิดประดอย แกะสลักหรือตกแต่งหน้า

อาหารด้วยผักชีสีเขียวสด พริกชี้ฟ้าสีแดงซอยบาง หรือไข่เจียวหั่นฝอย

สีเหลืองอร่าม และหากคนไหนเป็นแม่ครัวฝีมือดีก็จะพิถีพิถันตั้งแต่ขั้น

ตอนการเลือกจับจ่ายวัตถุดิบ เช่น เวลาจะตำาน้ำาพริกก็ต้องเลือกใช้แต่

พริกบางช้างที่แม้จะเผ็ดร้อนกว่าพริกแห้งชนิดอื่น แต่ก็ให้สีสันได้สวยสด

ที่สุดเท่านั้น

อาหารไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ทั้งในด้านรสชาติ สีสัน หน้าตา

และวัตถุดิบจนหาที่เปรียบได้ยาก แม้ทุกวันนี้อาหารไทยแต่ละจานได้

ผ่านการปรับเปลี่ยนดัดแปลงให้ถูกปากคนกิน เข้ากับยุคสมัยหรือด้วย

ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคม จะดีแค่ไหนถ้าต่อไปนี้เราอาจไม่ได้กินแค่เพื่อ

ความอร่อยหรือไม่กินเพราะไม่อร่อย แต่มองเห็นคุณค่า รู้จักและเข้าใจที่มา

อาหารก็จะเป็นยาที่ดีได้ถ้าเราไม่ได้แค่ ‘กินเก่ง’ แต่ยัง ‘กินเป็น’ อีกด้วย

Healthily Hot

Thai food keeps you healthy. Ancient wisdom dictates that

spicy curry and sauces will heat you from inside and cool

down your skin temperature. You can also eat more when you

eat spicy food and that is a sign of strength which contradicts

modern beliefs that consuming too much carbohydrates is bad

for your health. However, the rice which was consumed daily

wasn’t the white jasmine rice we have today, but fibre-rich red

rice, so it was healthier indeed.

Medicinal Meal

Although not officially written in medical texts, the wisdom of

Thai food as medicine has been passed on from generation to

generation. Thais believe that apart from balancing taste, one

should also balance each aspect of a dish for the best

nutritional value. Each ingredient supports one another. For

example, turkey berries in green curry contain vitamin A which

will be absorbed into the body when receiving fat and protein

from coconut milk and chicken in the curry. The body uses the

nutrients in the same dish without needing any supplements.

Another thick curry dish full of spices and herbs will do no

harm to your body because those herbs help reduce the fat in

coconut milk. You need no other supplements or diet pills when

consuming Thai food and there is usually enough vegetables

and protein to keep you healthy.

Beauty Inside and Out

Decorating the dish is considered essential in traditional Thai

food. M.R. Kukrit Pramoj, the famous Thai author, once wrote

“Every single Thai dish must balance colours too. If the colour

proportion isn’t right, you’d better throw it away”. Thus Thai

food is also an art of carving and decoration. The dishes are

adorned with the green of parsley, the red of sliced chili and

the yellow of shredded omelette. If you are a really dedicated

cook, you can picture the right colours when grocery shopping.

For example, selecting the right chili for a dish may come down

to colour, even if it’s spicier than other choices.

Authentic Thai food is charming in taste, colour, decoration

and ingredients. Though today Thai food is adapted in order to

serve different manners, different periods or economical

reasons, knowing the roots of the country’s food philosophy

allows us a chance to more deeply enjoy our meals.

PHOTOS: GETTY IMAGES


PHOTOS: GETTY IMAGES

TASTE


HERITAGE

โขน

สุนทรียะทุกแขนง ตั้งแต่พัสตราภรณ์ไปจนถึงกระบวนท่ารำาโบราณ

หล่อหลอมเกิดเป็นความงามอันเป็นมรดกของชาติ

The Royal Khon, where costume and dance combine to forge a national heritage

WRITER: POMPHET PAWADETCH PHOTOS: EKAPHOP DUANGKHAM

ครั้งหนึ่งที่มรดกของชาติอย่าง ‘โขน’ ได้ก้าว

ข้ามจากยุครุ่งเรืองถึงขีดสุดในราชสำานัก

มาแล้ว จนกระทั่งเข้าสู่ยุคถดถอย ผู้คนที่

สืบทอดนั้นเริ่มหมดกำาลังวังชาด้วยกลุ่มคนดูที่เริ่ม

น้อยลงทุกที จนกระทั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารีได้ทรงมีพระราชปรารภต่อ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถว่า

โขนนั้นกำาลังเป็นที่เสื่อมนิยมในสังคมไทย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถจึง

ทรงรับสั่งว่า “เมื่อไม่มีคนดู ฉันจะดูเอง” เมื่อนั้น

เอง ที่นาฏศิลป์ไทยที่เกือบจะสูญสลายไปกับ

กาลเวลาได้กลับมาอยู่ในใจของผู้คนอีกครั้งในปี

พ.ศ. 2550

The Khon is a Thai national heritage

masked play which at its peak was

celebrated in the royal courts of Siam.

With the passing of time, interest waned.

When Her Royal Highness Princess Maha

Chakri Sirindhorn told Her Majesty Queen

Sirikit that the Khon was disappearing

from Thai culture, The Queen replied,

“If no one is there to watch the Khon,

I will watch it myself.” This brought the

performance to Royal Palace, where a

scene from the Ramayana was performed,

helping to restore the popularity of the

Thai Khon in 2007.


HERITAGE

หลังจากที่โขนพระราชทานได้ทำาการแสดงและสร้างความประทับใจมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นชุดศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ ตอน นางลอย ชุดศึกมัยราพณ์

ตอน จองถนน ชุดศึกกุมภกรรณ ตอน โมกขศักดิ์ และล่าสุดเมื่อปีที่แล้ว

อย่างศึกนาคบาศที่อลังการด้วยฉากละครที่ใช้เทคนิคสมัยใหม่ไม่แพ้กับละคร

บรอดเวย์ใดๆ รวมถึงกระบวนท่ารำาโบราณที่หาดูได้ยากยิ่ง และสำ าหรับโขน

After the grand performance and positive feedback, there

were more requests for masked plays. Whether it was the Battle

of Indrajit: Episode of Prommas, Episode of Nangloy, or

Episode of Miyarap, Episode of Jongthanon or Episode of

Mokosak. These plays contained modern techniques that equal

พระราชทานในปีนี้นั้นมีที่มาสืบเนื่องจากเสียงเรียกร้องของผู้ชมที่อาจพลาดหรือbroadway productions, mixed with rare ancient dances. This

ประทับใจกับโขนตอน พรหมาศ เมื่อปีพ.ศ. 2552 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ year, due to popular request, the Episode of Prommas from

พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดฯให้นำ าโขนตอนดังกล่าว 2009 will return. With the support of Her Majesty Queen Sirikit,

กลับมาแสดงอีกครั้งหนึ่ง และนี่คือโอกาสทองอีกครั้งที่หาได้ยากยิ่งนัก we now have a rare opportunity to watch this show once again.

โขนชุดศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศนั้น เริ่มต้นเมื่อทศกัณฐ์ พญายักษ์แห่ง The Battle of Indrajit, Episode of Prommas begins as

กรุงลงกา ได้ทรงทราบข่าวว่าแสงอาทิตย์และมังกรกัณฐ์ได้เสียทีให้กองทัพ the Demon King Tosakanth learns that Mangkornkan and

พระรามและสิ้นพระชนม์ จึงได้สั่งเสนายักษ์ไปกราบทูลให้อินทรชิตเร่งชุบ Saeng Arthit (his two nephews) were killed in battle. He

ศรพรหมาศและยกทัพเข้าห้ำาหั่นกับพระลักษณ์ พระอนุชาในพระราม then orders Indrajit, the Crown Prince of Lonka, to speed up

อินทรชิตผู้มีปรีชาชาญ จึงได้วางแผนแปลงตนเป็นพระอินทร์ ให้การุณราช the consecration ceremony of his arrow ‘Prommas’ Indrajit,

แปลงเป็นช้างเอราวัณ และให้กองทัพยักษ์ทั้งปวงแปลงเป็นเทพบุตรและ cunningly disguises himself as the God Indra, and his general

เทพธิดา จับระบำารำาฟ้อนกลางเวหามายังกองทัพของพระลักษณ์ เมื่อกองทัพ took the form of the three-headed-elephant, Erawan. His

ของพระอนุชาเห็นขบวนทัพพระอินทร์ก็ตื่นตะลึงในความงดงาม อินทรชิต army were disguised as goddesses and angels. Unaware

จึงช่วงชิงโอกาสลอบยิงศรพรหมาศที่ตกลงมาเป็นห่าฝน ต้ององค์พระลักษณ์ of the deception, Lakshman’s army was spellbound by the

และกองทัพลิงล้มเกลื่อน หนุมานทหารเอกจึงเหาะเข้าตีควาญช้างทรงและ precession of Indrajit under the guise of Indra. Indrajit

หักคอช้างเอราวัณแปลงตาย แต่กลับพลาดท่าโดนศรของอินทรชิตสลบคา took this opportunity and fired the Prommas arrow, where it

ช้าง เมื่อได้ชัยชนะแล้ว พระอินทร์แปลงจึงแปลงกลายกลับเป็นอินทรชิตกลับ multiplied in the sky, falling upon Lakshman’s army. They all fell

เข้ากรุงลงกาไป เมื่อกองทัพพระรามมาถึงสนามรบเห็นพระอนุชาและไพร่พล unconscious except for Hanuman. In anger, Hanuman attacks

ล้มเกลื่อนก็เสียพระทัย เมื่อหนุมานฟื้นคืนชีพเมื่อลมพัดผ่านด้วยพรวิเศษที่ Indrajit and breaks the neck of the false Erawan. Hanuman falls

ได้จากพระพาย พิเภกจึงได้กราบทูลให้พระรามส่งหนุมานไปเอาสรรพยามา down to the ground, defeated. However, as Indrajit returns to

แก้ไขให้กองทัพฟื้นคืนขึ้นมาได้

celebrate his victory, Hanuman is awoken from the touch of

Phra Pai (God of Wind). Hanuman is then able to find medicinal

plants to bring his army back to life.

053


HERITAGE

กระแสตะวันตกที่ถาโถมเข้าสู่สังคมไทย

อย่างต่อเนื่องสอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำาวัน

ของคนไทยอย่างแยกออกจากกันไม่ได้

จึงไม่แปลกใจหากคนรุ่นใหม่จะรู้จักบัลเล่ต์ชื่อ

ก้องเรื่อง Swan Lake จากภาพยนตร์รางวัล

ออสการ์ Black Swan หรือจะเป็น Les

Miserables ที่นำานักแสดงแนวหน้าของฮอล

ลีวู้ดมาเฉิดฉายบนจอหนังที่ได้รับความนิยม

ท่วมท้น แต่ถึงแม้ว่าที่กระแสโลกตะวันตก

จะถาโถมแรงเท่าใด ในวันนี้เรากลับชื่นใจที่

หากเราถามคนรุ่นใหม่สักคนว่า “ไปดูตอน

พรหมาศกันไหม?” คำาตอบที่ได้อาจเป็น

ความประทับใจในความอลังการของพัสตรา-

ภรณ์ ความงดงามของกระบวนท่ารำาโบราณ

ความอลังการของประติมากรรม หรือทั้งหมด

นั้น อาจหมายรวมอยู่ในความรู้สึกเดียว คือ

ความภาคภูมิใจในมรดกของชาตินั่นเอง

With the current popularity of

western culture in Thailand, it seems

the norm for the young generation

to identify more with Hollywood and

Broadway. They may recognise the

Swan Lake Ballet from the Oscar

winning movie Black Swan, or the

musical Les Miserables with big

screen actors. Even with the fervor of

modern entertainment, we can still

rejoice that young Thais are asking

one another, “Have you seen the

Episode of Prommas?” It could be

because of the impressive elegance

of the costumes, the splendor of the

ancient dance postures, or the

magnificence of the sets, or perhaps

the answer is closer to home: the

sense of pride the comes from

rediscovering a lost heritage.

โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ประจำาปี พ.ศ. 2558

ชุด ‘ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ’ จัดแสดง

ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน จนถึง

วันที่ 6 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมใหญ่

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ผู้ที่สนใจสามารถ

ซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ ทุกสาขา

โทร. 02-262-3456 หรือทาง thaiticketmajor.

com บัตรราคา 620, 820, 1,020 และ 1,520

บาท รอบนักเรียน นักศึกษา บัตรราคา 120 บาท

(หยุดการแสดง ทุกวันจันทร์) สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ khonperformance.com

The Royal Khon Performance: Episode

of Prommas 2015 will be performed

during November 7 to December 6,

2015 at the Thailand Cultural Centre.

Interested parties can purchase

tickets at Thai Ticket Major branches

throughout the country, Tel. 02-262-

3456 or visit (thaiticketmajor.com).

Tickets cost 620, 820, 1,020 and 1,520

baht, student price is 120 baht. The

show is performed every day except

Monday. For more information, visit

(khonperformance.com)

054


FEATURE

มัณฑะเลย์

ยลโฉมอดีตราชธานีแห่งพม่า ที่รุ่มรวยไปด้วยประวัติศาสตร์

áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ¾Ø·¸ÈÒʹÒ

Take a glance back into the former capital of Myanmar,

filled with the rich culture and history of Buddhism.

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ, PHOTOS: EKAPHOP DUANGKHAM

056


058


FEATURE

Ëากใครที่กำาลังจะวางแผนไปเที่ยวพม่า และ

ลองค้นหาคำาว่า ‘ท่องเที่ยว’ และ ‘พม่า’ ใน

เสิร์ชเอ็นจินแล้ว ผลลัพธ์ที่ปรากฏขึ้นมา

หากไม่เป็นภาพของบอลลูนลอยละล่องอยู่เหนือ

ทะเลเจดีย์แห่งพุกามยามอาทิตย์อัสดง ก็คงจะเป็น

ภาพของเจดีย์ชเวดากองทองอร่ามแห่งย่างกุ้ง น้อย

นักที่จะมีภาพของเมืองมัณฑะเลย์ปรากฏให้เห็น

แม้จะฟังดูย้อนแย้ง แต่หากมาพิจารณาดูดีๆ

แล้ว อดีตราชธานีแห่งนี้ก็ดูจะไม่ใช่ตัวแทนของ

ประเทศพม่า หรือที่ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในนามว่า

เมียนมา (Myanmar) สักเท่าไหร่ ด้วยความที่ปิด

ประเทศมานาน พม่าจึงดูจะเป็นตัวแทนของความ

งามแบบไม่เหมือนใครที่ชวนให้หวนนึกถึงอดีตอัน

ผ่านพ้น แต่มัณฑะเลย์กลับเป็นเมืองกึ่งเก่ากึ่งใหม่

หรือเป็นเมืองที่จอร์จ ออร์เวล นิยามไว้ในหนังสือ

เรื่อง Burmese Days ว่า “ช่างขัดแย้งในตัวเองเสีย

เหลือเกิน” เพราะในขณะที่ฟากหนึ่งของเมืองเต็ม

ไปด้วยโบราณสถานที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์ ใน

ตัวเมืองที่กลับเต็มไปด้วยความสมัยใหม่ ทั้งห้าง

สรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านขายโทรศัพท์มือถือและ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่รวมถึงโรงแรมขนาด

เล็กสุดโมเดิร์นพร้อมกับห้องพักแอร์เย็นเฉียบที่

กระจัดกระจายอยู่ทั่วเมือง ความไม่สอดคล้องนี้อาจ

เป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้เมืองแห่งนี้จึงไม่ค่อยอยู่ใน

ลิสต์ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพม่านัก และนี่

อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำาไมมัณฑะเลย์จึงเป็นเมืองที่

ไม่ควรพลาด หากคุณอยากได้ประสบการณ์การ

ท่องเที่ยวประเทศพม่าที่ไม่เหมือนใคร

Most people planning a trip to Myanmar

start by typing in the word “travel” and

“Myanmar” into a search engine. The

first photos that show up are likely dreamy

hot air balloons floating over the sea of

pagodas in Bagan, or the grand golden

stupa of Shwedagon in Yangon. Rarely does

the mysterious city of Mandalay appear.

Although it sounds contradictory,

this former capital city is not quite

representative of Burma, or Myanmar

as we call it today. Myanmar is a country

that has long been closed, and invites

nostalgia of the past. Mandalay however,

seems semi-urban with a mix of new

and old. George Orwell once wrote in his

book Burmese Days, “Mandalay is rather

a disagreeable town,” and today the

disagreements often arise from ancient

historical sites drowned by modern

department stores and mobile phone shops.

There are also an increasing number of

small, air conditioned hotels scattered

throughout the city. This inconsistency

may be the reason why Mandalay falls off

most traveller’s lists, but it’s also the main

reason to visit and experience something

truly unique.


¡íÒà¹Ô´ÃÒª¸Ò¹Õ

THE BIRTH OF A CAPITAL

มัณฑะเลย์นั้นถือกำาเนิดขึ้นในยุคที่พม่ากำาลังพยายามต้านทานอิทธิพล

ของอังกฤษ เนื่องจากอมรปุระ ราชธานีเก่านั้นอยู่ติดกับแม่น้ำาอิรวดี

เมืองแห่งนี้จึงเสี่ยงต่อการถูกอังกฤษโจมตี พระเจ้ามินดงแห่งราชวงศ์

คองบองจึงตัดสินพระทัยย้ายราชธานีมาอยู่ที่ทุ่งมัณฑะเลย์ซึ่งอยู่ห่างจาก

แม่น้ำาประมาณ 5 ไมล์ และทรงพระราชทานนามให้ราชธานีใหม่ตาม

ชื่อของภูเขามัณฑะเลย์ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ของตัวเมือง ตำานานกล่าวว่าพระพุทธองค์และพระอานนท์ได้เสด็จ

มาประทับพักที่นั่น พระพุทธองค์ได้ประทานพุทธทำานายไว้ว่า

เมื่อพุทธศาสนาครบ 2,400 ปี จะเกิดมีเมืองใหญ่เป็นศูนย์กลางของ

พุทธศาสนาขึ้นที่เชิงเขาแห่งนี้ ด้วยความที่ทรงเป็นพุทธศาสนิกชนผู้มี

ความศรัทธาแรงกล้า พระเจ้ามินดงจึงทรงกระทำาให้พุทธทำานายเกิด

เป็นความจริง การย้ายราชธานีจึงดูสมเหตุสมผลทั้งด้านกลยุทธ์การ

ปกครองและด้านความเชื่อทางพระพุทธศาสนา แล้วหมู่บ้านเล็กๆ

ที่เคยเป็นจุดแวะพักของคาราวานพ่อค้าจากจีนที่จะเดินทางต่อไปยัง

อินเดียก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

060

Mandalay was formed during Burma’s struggles to fight British

influence. Since the previous capital Amarapura was situated

next to the Irrawaddy river, it was easily reached by British

troops. King Mindon then decided to move the capital five

miles from the river to Mandalay. The new capital city was

named after Mandalay Hill, a sacred pilgrimage site located

on the north-eastern part of the city. Legends proclaim that

Buddha and his disciple Ananda arrived at the hill, and it

was prophesied that when Buddhism reached its 2,400 year,

the Buddhist capital would be founded here. A devout

Buddhist himself, King Mindon sought to fulfill the prophecy

by moving the capital there. The relocation seemed rational

in terms of politics and faith. What was once a small village

that was a stopover for Chinese merchant caravans grew into

a thriving city.


FEATURE

àÁ×ͧ¾ËØÇѲ¹¸ÃÃÁ

A MULTI-CULTURAL CITY

แม้จะทรงอยากสร้างเมืองที่รุ่งเรืองไปด้วยวัฒนธรรม

ดังเช่นในอดีต แต่พระเจ้ามินดงทรงตระหนักดีว่า

ท้ายที่สุดแล้ว พม่าคงไม่อาจต้านทานอิทธิพลจาก

ภายนอกได้ พระองค์จึงเริ่มการปฏิรูปไปพร้อมๆ

กับการสร้างบ้านแปลงเมือง โดยทรงโปรดให้

มิชชันนารีชาวอังกฤษเข้ามาตั้งโรงเรียนในมัณฑะเลย์

ได้ โดยพระองค์เองก็ได้ส่งพระราชโอรสไปเรียนที่

นั่น นอกจากนี้ พระองค์ยังต้อนรับชาวจีนมุสลิมจาก

ยูนนานให้เข้ามาอาศัยและตั้งรกรากในมัณฑะเลย์

ด้วย ยังไม่รวมถึงชาวจีนศาสนาอื่นที่อพยพเข้ามา

อยู่ในพื้นที่หลังจากเกิดเหตุสงครามกลางเมืองใน

ประเทศจีน มัณฑะเลย์จึงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรม

หลากเชื้อชาติ โดยเฉพาะวัฒนธรรมจีนยูนนานที่

สะท้อนออกมาผ่านทั้งการใช้ภาษาและอาหารต่างๆ

โดยเมนูในร้านอาหารส่วนใหญ่นั้นจะมี 3 ภาษา

คือ พม่า จีน และอังกฤษ อาหารจีนยูนนานใน

มัณฑะเลย์นั้นขึ้นชื่อว่าอร่อยไม่แพ้ใคร

Although he wished to build a city rich

with cultural heritage like its predecessors,

King Mindon realised that at the end,

Burma had to give in to external

influences. So while building Mandalay

city, he started the reformation. British

missionaries were allowed to build schools,

and the King himself sent his children to

learn the English language. Muslim Chinese

people from Yunnan as well as Chinese

of other religions who immigrated due to

the civil war were also welcomed to live

in the city. Mandalay became a cultural

melting pot and was largely influenced by

the Yunnan culture. The Chinese elements

are reflected through language and

gastronomy. Menus in most restaurants

have 3 languages, Burmese, Chinese and

English, while Yunnan food in Mandalay

can be considered some of the best in

Myanmar.


062


FEATURE

ร่องรอยแห่งความรุ่งเรือง

The Traces of Prosperity

พระเจ้ามินดง เรียกได้ว่าเป็นกษัตริย์หัวก้าวหน้า

พระองค์เป็นผู้ริเริ่มให้ใช้เงินแท่งทองแท่งเป็น

มาตรฐานการแลกเปลี่ยน ตั้งโรงกษาปณ์ ปรับปรุง

การคมนาคมทางบกและทางน้ำา อีกทั้งยังทรงโปรด

ให้ผู้เชี่ยวชาญชาวยุโรปเข้ามาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรม

เหมืองแร่และป่าไม้ และหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของ

พระองค์ก็คือพระราชวังมัณฑะเลย์ที่มีอาณาเขต

กว้างขวางถึง 413 เฮกเตอร์

ด้วยความที่พื้นที่แต่เดิมของพระราชวังแห่งนี้เป็น

พื้นที่โล่ง พระเจ้ามินดงจึงสามารถสร้างพระราชวังให้

ใหญ่เท่าที่ทรงโปรด ตำาหนักต่างๆ นั้นแต่เดิมสร้าง

ด้วยไม้สักแทบทั้งหมด โดยพระองค์ได้โปรดให้รื้อไม้

จากพระราชวังเดิมที่อมรปุระมาสร้างตำาหนักใหม่ที่นี่

ส่วนสาเหตุที่ต้องสร้างให้ใหญ่ขนาดนี้นั้น ว่ากันว่า

หลังจากแพ้รบอังกฤษในสงครามพม่าครั้งที่ 2

พระเจ้ามินดงจึงทรงอยากแสดงแสนยานุภาพให้

ชาวตะวันตกเห็น นอกจากนี้การสร้างพระราชวัง

มัณฑะเลย์ยังเหมือนเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจใน

หมู่ชาวพม่าด้วย พื้นที่พระราชวังเก่าภายในเป็นรูป

สี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวด้านละ 2 กิโลเมตร มีกำ าแพง

ก่อด้วยอิฐใช้สอดินใบเสมาอยู่ข้างบนล้อมรอบ สูงราว

8 เมตร มีเชิงเทินดินอยู่ภายใน มีประตู 12 ประตู

ทิศละ 3 ประตู ถัดจากกำาแพงวังมีคูน้ำากว้าง 75 เมตร

ลึก 4 เมตรอยู่ล้อมรอบ ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2

พระราชวังมัณฑะเลย์ถูกใช้เป็นกองบัญชาการของ

กองทัพญี่ปุ่น และท้ายสุดก็ถูกทหารอังกฤษโจมตี

จนไฟไหม้เสียหายแทบทั้งหมด โดยอาคารทั้งหมด

ที่เห็นในทุกวันนี้เป็นของจำ าลองจากของจริงเท่านั้น

อาคารเดียวที่ยังคงอยู่คือพระราชมณเฑียรทอง

ชเวนันดอร์ ที่พระเจ้าสีป่อ พระราชโอรสของพระเจ้า

มินดงและเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ทรงโปรด

ให้รื้อมาประกอบใหม่นอกกำาแพงวัง แต่เดิมนั้นพระ

ราชมณเฑียรแห่งนี้เคยเป็นอาคารที่ปิดทองทั้งหลัง แต่

ปัจจุบันได้หลุดลอกออกไปหมด คงเหลือแต่โครงสร้าง

ที่ทำาจากไม้สักทองสุดวิจิตรให้ได้ชม

King Mindon was a progressive king. He initiated

using gold and silver blocks as currency

exchange, founded a mint, developed land

and water transportation systems, and invited

European experts to expand the mining and

forestry industries, but one of his masterpieces

was the Mandalay Palace that spans over the

space of 413 hectares.

Since the location was a deserted plain, King

Mindon could use the space as much as he

pleased. Most original buildings were created

from teak wood, some of which were relocated

from the previous palace in Amarapura. There

were several reasons behind the majestic palace,

and one of which was the King’s attempt to

express his power to the Europeans and restore

his people’s trust and morale after Burma was

defeated in the second Anglo-Burmese war.

The palace ground was in the space of four

square kilometers surrounded by 8-meter high

brick walls. Each side of the walls have 3 gates.

Outside the wall is a moat that is 75-meters

wide and 4-meters deep. During the second

World War, the Mandalay Palace was used as

a Japanese army base and was burnt to the

ground by the Allies. Most of the buildings

seen today are replications of the original ones.

The only original building left is the

Shwenandaw Monastery, the former King

Mindon’s apartment, that King Thibaw, the son

of King Mindon and the last King of Burma,

relocated to the outside area of the palace.

Once covered with gold, the monastery is now

unique with its exquisite wooden structure

made from teak wood.


66

FEATURE


จากอดีตสู่อนาคต

From the Past to the Future

เมื่อมาเที่ยวมัณฑะเลย์แล้ว หากจะไม่มีอะไร

ติดไม้ติดมือกลับบ้านเลยก็คงจะดูแปลก คนที่ได้

ท่องเที่ยวทั่วมัณฑะเลย์แล้วคงคุ้นเคยกับภาพของ

หุ่นกระบอกที่แขวนขายเป็นของที่ระลึกอยู่ตาม

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ศิลปะหุ่นเชิดแบบพม่านี้

เดิมทีเป็นที่นิยมในหมู่ชาววังในยุคราชวงศ์คองบอง

ก่อนที่จะแพร่หลายกลายเป็นการแสดงท้องถิ่น

รวมถึงเป็นเหมือนสื่อในการเผยแพร่ข่าวสารจาก

เมืองหลวงสู่เมืองอื่นๆ ในพม่า แต่เมื่อยุคสมัย

เปลี่ยนไป ความนิยมของละครหุ่นเชิดก็ลดน้อยลง

จนปัจจุบันนี้เหลือคณะละครหุ่นอยู่เพียงไม่กี่คณะ

และหนึ่งในนั้นก็คือคณะ Myanmar Marionnettes

ที่มัณฑะเลย์ที่ยังคงจัดแสดงอยู่ทุกวัน โดยย่นระยะ

เวลาการแสดงจากทั้งคืนมาเป็น 1 ชั่วโมงเพื่อให้

เหมาะกับยุคสมัย ปกติแล้วชาวต่างชาติต้อง

เสียค่าเข้าชมประมาณ 10 ดอลลาร์ แต่คณะนี้เปิด

ให้คนท้องถิ่นเข้ามาชมได้ฟรี เพื่อให้ชาวพม่ารุ่น

ใหม่ได้มีโอกาสสัมผัสกับศิลปะดั้งเดิมของชาติ

ซึ่งดูเผินๆแล้วการแสดงของที่นี่อาจเป็นการแสดง

หุ่นเชิดธรรมดา แต่พอได้เห็นคณะนักเชิดหุ่นที่มา

จากหลากหลายช่วงอายุ ตั้งแต่สิบกว่าๆ ไปจนถึง

แปดสิบกว่าปีแล้วก็ตระหนักได้ว่าคณะละครหุ่น

แห่งนี้กำาลังทำาในสิ่งที่พระเจ้ามินดงทรงปรารถนา

ที่จะทำามาโดยตลอด นั่นคือการส่งผ่านจิตวิญญาณ

ของคนรุ่นก่อนสู่รุ่นต่อไป

Once in Mandalay, one cannot go home

empty handed. Travellers who explored

the city will be familiar with the endless

displays of carved wooden puppets hung

up in stalls as souvenirs.

The Burmese puppets were a popular

kind of performance among the

Konbaung Royals, before being adapted

into a folk performance. Puppet shows

were also a way to pass on current

news from the city to remote regions.

At present, there are several puppet

companies that still do these traditional

performances, and one of which is

Myanmar Marionettes based in Mandalay.

Shows are performed daily, and the

length is shortened from all night long to

one hour. Foreigners have to pay around

10 dollars for a ticket, but locals watch

free of charge. The company aims to let

the new generation of Burmese learn

about their traditional art. And while

the show might look ordinary, if you

see the puppeteers with different ages,

from teenagers to elders on stage, you

will realize that this puppet troupe has

succeeded in fulfilling what King Mindon

wished Mandalay would be: a bridge that

passes on the spirit of a bygone era to

the modern world.

068ศูนย์กลางพระพุทธศาสนา

The Buddhist Capital

เนื่องจากพระเจ้ามินดงทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัด

อีกทั้งยังทรงเชื่อในพุทธทำานายที่ว่าเมืองมัณฑะเลย์นี้จะ

กลายเป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนา พระองค์ทรง

โปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกในพม่า

และครั้งที่ห้าในประวัติศาสตร์ขึ้นที่นี่

และโปรดให้มีการจารึกพระไตรปิฎก 84,000

พระธรรมขันธ์ลงในแผ่นหินอ่อน 729 แผ่น ณ วัดกุโสดอ

ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพระราชวังมัณฑะเลย์ ที่นี่จึงถูกเรียก

ว่าเป็นพระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในการ

สังคายนาครั้งนี้มีพระสงฆ์และพระอาจารย์ผู้แตกฉาน

ในพระปริยัติธรรมร่วมประชุม 2,400 ท่าน กระทำาอยู่

5 เดือนจึงสำาเร็จ

ข้ามมาอีกฟากหนึ่งของเมืองเป็นที่ตั้งของวัดพระมหา-

มัยมุนี ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระมหามัยมุนี หนึ่งใน

เบญจมหาบูชาสถานของพม่า พระมหามัยมุนีซึ่งเป็น

พระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้า

จันทสุริยะแห่งแคว้นยะไข่ ต่อมาพระเจ้าปดุงแห่งราชวงศ์

คองบองได้ตีดินแดนยะไข่ และได้อัญเชิญพระมหามัยมุนี

มาประดิษฐานที่มัณฑะเลย์ ว่ากันว่าการได้ครอบครอง

พระมหามัยมุนีอันศักดิ์สิทธิ์ทำาให้พระเจ้าปดุงเกิดฮึกเหิม

และยกทัพเก้าทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาถึง 2 ครั้ง

ด้วยความเชื่อที่ว่าพระมหามัยมุนีเป็นพระพุทธรูปที่

มีชีวิต เนื่องจากได้รับประทานลมหายใจจากพระพุทธเจ้า

ทุกเช้าจึงมีประเพณีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี

โดยเริ่มจากการบรรเลงเพลงเพื่อปลุกพระพุทธรูป จาก

นั้นเจ้าอาวาสจะล้างพระพักตร์ด้วยน้ำาอบผสมทานาคา

ก่อนที่จะให้พุทธศาสนิกชนชายเข้าไปปิดทองบน

องค์พระ ซึ่งหากใช้นิ้วกดลงไปจะพบว่าเนื้อของ

พระพุทธรูปนั้นนิ่มด้วยแผ่นทองที่ปิดทับกันไปเป็น

พันๆ ชั้น จนพระมหามัยมุนีมีชื่ออีกชื่อว่า ‘พระเนื้อนิ่ม’

โดยทุกๆ เช้าก่อนเวลาตีสี่ พุทธศาสนิกชนจากทั่วพม่า

หรือแม้แต่ทั่วโลกจะมารอเข้าคิวหน้าประตูเพื่อให้ได้

เข้าไปบูชาใกล้องค์พระมากที่สุด หากอยากสัมผัสวิถีชีวิต

ของชาวมัณฑะเลย์ยามเช้า ที่นี่คงเป็นที่ที่ดีที่สุด

และหากพูดถึงพระพุทธศาสนาในมัณฑะเลย์ จะไม่พูด

ถึงเขามัณฑะเลย์ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองคงไม่ได้ อย่างที่

พุทธทำานายว่าไว้ เขามัณฑะเลย์ถือเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที

เป็นจุดหมายของผู้ที่มาจาริกแสวงบุญตั้งแต่อดีต เนื่องจาก

มีศาสนสถานที่สำาคัญมากมาย ตั้งแต่วิหารบรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปปางพยากรณ์ รวมถึง

วิหารชูตองพญาบนยอดเขาที่ภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูปทั้งสี่ทิศ ในขณะที่ตัววิหารนั้นประดับด้วย

กระจกหลากสีสัน วิหารซูตองพญานี้เป็นจุดชมวิว

พระอาทิตย์ตกยอดนิยมของเมือง เพราะนอกจากจะมอง

ออกไปเห็นทิวทัศน์ของมัณฑะเลย์ไกลจนสุดลูกหูลูกตา

แล้ว เมื่อแสงอาทิตย์สาดมากระทบกับตัวอาคาร

วิหารซูตองพญาก็จะสะท้อนแสงมลังเมลืองเป็นที่

น่าอัศจรรย์แก่สายตาอีกด้วย เรียกว่าราคาตั๋วสำาหรับ

กล้องราคา 1000 จ๊าดนั้นคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้ม

064


FEATURE

A devout Buddhist, King Mindon believed

in a prophecy that Mandalay would

become the capital of Buddhism and

convened the fifth Buddhist Synod

in history—which was the first one

in Burma—in Mandalay. The 84,000

chapters of the Tipitaka were inscribed

into marble slabs which are now placed

around the Kuthodaw Pagoda situated

near the palace. The synod was attended

by 2,400 monks and took 5 months to

complete.

On the other side of the city is where

the Mahamuni Buddha temple is

located. The temple houses the Mahamuni

Buddha Image, which is one of

the five most sacred Buddhist sites in

Myanmar. The crowned Buddha Image

was built in the reign of King Chandra

Suriya of Arakan. When King Bodawpaya

conquered Arakan, he moved the

Buddha Image to Mandalay. It was said

that the conquest and the possession of

the Mahamuni made King Bodawpaya

so confident that he brought troops to

attack Ayutthaya twice, though he was

defeated both times.

Since the locals believe that the

Mahamuni Buddha Image is alive with

the Buddha’s breath, every morning, a

face washing ceremony is held for the

Buddha Image. The ceremony starts with

music to wake the Buddha up, then an

abbot will use tanaka-infused water to

wash the image’s face. Male Buddhists

are allowed to apply gold leaf on the

image and if one has a chance to touch

the image’s surface, he will find that the

Buddha Image’s skin is soft due to the

thick layers of gold leaf. That is why the

Mahamuni Image is also called “the softtextured

Buddha Image.” Each morning

at 4 a.m., devout Buddhists from all over

Myanmar and the world come to queue

up at the temple’s gate in order to be

as close to the Mahamuni as possible. If

you want to observe the local’s way

of life in the morning, this is definitely

the place.

When it comes to Buddhism in

Mandalay, we must mention Mandalay

Hill, the place that gave the name to

the city. As the Buddhist prophecy

goes, the hill is a sacred place due to

its abundance of religious sites, from

the pagoda that houses the Buddhist

relics, the reclining Buddha image, and

the temple at the top of the hill that

houses 4 Buddha Images on 4 sides,

while the temple itself is decorated with

colourful glass. The top of the hill is

also a popular place to view the sunset.

Apart from the majestic panoramic view

of the city and the Ayeyarwady river,

the setting sunlight will cast on the

temple’s surface and the whole building

will glow as if by magic. The sight is

certainly worth more than the 1,000

kyat-ticket for cameras.


FEATURE

M

¡Ãا෾ (BKK)-

มัณฑะเลย์ (MDL)

WE 309

สายการบินไทยสมายล์มีเที่ยวบินจาก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ไป

ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์ ประเทศ

พม่า 4 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งก็คือวันจันทร์

อังคาร พฤหัสบดี และเสาร์

THAI Smile has flights from

Suvarnabhumi Airport, Bangkok,

to Mandalay International Airport,

Myanmar, 4 days a week on

Monday, Tuesday, Thursday and

Saturday.


VOYAGE

เชียงราย

¨Ñ§ËÇÑ´àÅç¡æ Íѹà§Õºʧº ·ÕèàµçÁä»´ŒÇ¡ÅÔè¹ÍÒ¢ͧ¡Òü¨ÞÀÑÂ

Chiang Rai, the top of Siam, is a serene province

filled with a touch of adventure.

WRITER: ANGELA THIEN, PHOTOGRAPHER : PAM THIEN


สามเหลี่ยมทองคำา

The Golden Triangle

นักท่องเที่ยวที่มีประสบการณ์โชกโชนอย่างเราเลือกเริ่มต้นการเดิน

ทางที่หัวใจของเชียงราย ซึ่งก็คือสามเหลี่ยมทองคำา พื้นที่ที่เต็มไปด้วย

เสน่ห์อันแสนลึกลับ ที่แฝงด้วยภยันตรายและความมั่งคั่งอันลือลั่น ทั้ง

ในนิยายและในความจริง ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาหรือมากกว่านั้น

สามเหลี่ยมทองคำาคือศูนย์กลางการค้า และเป็นชุมทางสินค้าต่างๆ ทั้ง

อัญมณีจากพม่า ผ้าไหมดิ้นทองจากลาว พระบรมสารีริกธาตุจากไทย รวม

ถึงฝิ่นจากทั่วทุกสารทิศ นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำาไมที่นี่จึงได้ชื่อว่าสามเหลี่ยม

‘ทองคำา’ การค้าทำาให้บริเวณนี้มั่งคั่งด้วยราคาของชีวิตหลายชีวิต

จนถึงปัจจุบัน ความตึงเครียดก็ยังคงแทรกซึมอยู่ทั่วบริเวณ ชาวจีนได้

เข้ามาซื้อที่ดินบริเวณฝั่งลาวเพื่อจอดเรือสินค้าและกรุยทางให้การค้าใน

เขตลุ่มแม่น้ำาโขง ส่วนในฝั่งไทยนั้นมีการกวดขันเรื่องการข้ามแดนมากยิ่ง

ขึ้นกว่าเดิม ท่าเรือส่วนตัวต่างๆ ที่อยู่ริมน้ำาถูกจัดให้มาอยู่รวมกันที่ด่าน

ตรวจแห่งเดียวที่ดูแลโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาล นี่คือกฎข้อบังคับสำาหรับผู้พัก

อาศัย แต่เชื่อว่าด้วยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำาลังจะเริ่มต้นขึ้นใน

เดือนธันวาคมปีนี้ กฎเกณฑ์หลายๆอย่างคงได้รับการผ่อนปรนแน่นอน

เราเริ่มต้นที่เชียงแสน หรือจะให้ถูกคือบริเวณจุดชมวิวที่มีป้ายไม้

เขียนว่า ‘สามเหลี่ยมทองคำา’ ตั้งอยู่ ที่นี่คือ ‘สบรวก’ หรือจุดที่แม่น้ำาโขง

บรรจบกับแม่น้ำารวก ซึ่งหากมองออกไปจะเห็นประเทศ 4 ประเทศ ได้แก่

ประเทศไทย พม่า ลาว และจีน บริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของพระธาตุภูเข้าซึ่ง

เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในละแวกนั้น

หากคุณต้องการนั่งเรือจากท่าเรือ ควรเตรียมพาสปอร์ตและวีซ่าให้

พร้อมตรวจที่ด่านข้ามแดน ทริปล่องเรือไปตามแม่น้ำ าแถบนี้เป็นประสบการณ์

ที่คุ้มค่า แม้คุณจะไม่คิดแวะขึ้นฝั่งที่ลาวหรือพม่าก็ตาม โดยเฉพาะหากไป

ถึงบริเวณที่แม่น้ำาทั้งสองสายบรรจบกันเป็นรูปตัววีละก็ ทิวทัศน์อันงดงาม

ก็จะปรากฏแก่สายตา

VOYAGE

As veteran explorers, we begin our journey at the heart. The

Golden Triangle earned legendary status in both fact and fiction

for its mysterious charm, underlying danger and unscrupulous

riches. For centuries, perhaps even more, this area was the

centre of trade and commerce. The Triangle transported gems

from Myanmar, gilded silk from Laos, rare buddha relics from

Thailand and opium from just about everywhere. It is ‘Golden’ for

this very reason, commerce here has made many wealthy and at

the cost of just as many lives.

Today, tension still riddles the area. The Chinese have acquired

land along the Laotian border to dock merchant ships and pave

the way for better trade along the Mekong. On the Thai side,

stricter border control are enforced; and once opened, private

piers along the river have been consolidated to a single governmentcontrolled

checkpoint. For residents, this is the norm, and with

ASEAN set to begin in December 2015, optimism is high.

We start in Chiang Saen, at the viewpoint and the original

wooden “Golden Triangle” sign. This is ‘Sop Ruak’ where the

Mekong meets the Ruak river, and four nations (Thailand,

Myanmar, Laos and China) are visible. Overlooking the rise is Wat

Prathat Phu Khao, one of the oldest Buddhist temples in the area.

If you want to take a boat from the pier, you’ll need to provide

passport and visa information at border control. It’s worth it for

the ride up to where the two rivers form a ‘v’, even if you don’t

care to dock in Laos or Myanmar.


VOYAGE

เชียงแสน

เมืองแห่งประวัติศาสตร์

Historic Chiang Saen

หลังจากเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำาแล้ว

เราแนะนำาให้คนที่ชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ลองเดินรอบๆเมืองเชียงแสนดู เพราะเมืองท่า

เก่าแห่งนี้เต็มไปด้วยวัดวาอารามและสถานที่ทาง

ประวัติศาสตร์ให้ได้ชม ลองถามหาไกด์ท้องถิ่น

หรือเดินชมซากหักปรักหักพัง ร่องรอยกำาแพง

และคูน้ำาเก่าเองก็ได้ แต่ถ้าเป็นไปได้อย่าลืมแวะที่

ตลาดสินสมบูรณ์ที่ซึ่งชาวบ้านนำาสินค้ามาขาย ซึ่ง

ส่วนใหญ่มักเป็นสินค้าท้องถิ่นที่ขายกันมานาน

หลายศตวรรษ แม้หน้าตาและบรรจุภัณฑ์จะถูก

ปรับให้ดูทันสมัยมากขึ้นก็ตาม

ทุกวันอาทิตย์ ถนนหน้าตลาดสินสมบูรณ์จะ

กลายเป็นที่ตั้งของตลาดนัดวันอาทิตย์ที่มีตั้งแต่เช้า

จรดค่ำา ตลาดแห่งนี้อาจจะไม่ใหญ่เท่าตลาดนัดใน

ตัวเมืองเชียงรายหรือเชียงใหม่ แต่ที่นี่ก็เป็นตลาด

ชายแดนของแท้ ที่เต็มไปด้วยอาหารและสินค้า

จากหลากประเทศที่มาพบบรรจบกันที่สามเหลี่ยม

ทองคำาแห่งนี้

After visiting the Golden Triangle, we

recommend walking around Chiang Saen

if you’re a cultural buff. The former port

city is full of temples and historic sites.

Find a good guide or just walk around

to soak in the ruins, the old walls and

moat. Check out the Synsombun Market

to see what the locals have for trade.

Except for modernity and packaging,

core goods havn’t changed in centuries.

On Sundays, the road in front of the

Synsombun Market is also a Sunday

Market from early mornings until

evening. It’s not as large as the ones in

Chiang Rai or Chiang Mai, but it’s a true

border market with food and produce

from all the nations that make up the

Golden Triangle.


ปรมาจารย์แห่งหัตถกรรม

Master of Crafts

เชียงรายและจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือนั้นมีชื่อเรื่องงานหัตถศิลป์ ตั้งแต่

เครื่องเงิน ผ้าทอ ไปจนถึงการทำากระดาษและเครื่องปั้นดินเผา วงการ

หัตถศิลป์ท้องถิ่นที่มีมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและโครงการพัฒนาทางเลือกในการ

ดำารงชีวิตที่ยั่งยืนเป็นผู้นำานี้พัฒนาผลงานสไตล์ใหม่ๆ ออกมาเรื่อยๆ หาก

สนใจ ลองแวะไปที่ศูนย์ผลิตและจำาหน่ายงานมือ ที่มีชาวเขาร้อยกว่าคนมา

รวมตัวกันเพื่อผลิตสินค้างานฝีมือให้กับแบรนด์ Doi Tung Lifestyle ชาวเขา

ที่อยู่ในท้องถิ่นมีทั้งชาวเขาเผ่าเย้า กะเหรี่ยง อาข่า และละหู่ และทุกเผ่าก็ล้วน

เชี่ยวชาญเรื่องการผลิตสินค้างานหัตถกรรมที่สะท้อนถึงมรดกและวัฒนธรรมที่

เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเผ่า

Local crafts abound in Chiang Rai, and the north in general.

Silverwork, textiles, paper and clay are just a few examples.

New styles develop regularly, spearheaded by the Princess

Mother’s Royal Project (Mae Fah Luang Foundation) and its

Sustainable Alternative Livelihood Development initiative. Visit

the Cottage Industries Centre where hundreds of skilled workers

from various ethnic minorities produce handicraft for the Doi

Tung Lifestyle brand. The local Hill Tribes consisting of the Yao,

Karen, Akha and Lahu also produce hand crafted products

unique to their heritage and traditions.

075


076

VOYAGE


VOYAGE


จากตัวเมืองสู่รอบนอก

Beyond Chiang Rai

VOYAGE

จุดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยคือแม่สาย ชายแดนที่ติดกับพม่า ซึ่งเคย

เป็นศูนย์กลางการค้าทับทิมจากโมก็อกและมองซู อย่าลืมแวะชมทิวทัศน์

ของชายแดนที่พระธาตุดอยเวา (วัดแมงป่อง)

ลองข้ามด่านไปสัมผัสกับวัฒนธรรมพม่าที่เมืองท่าขี้เหล็ก (ที่ถูกแปลเป็น

ภาษาอังกฤษอย่างตรงตัวว่า Port Iron-Dust) สิ่งแรกที่ผู้ใช้รถใช้ถนนสังเกตได้

คือเลนหลักที่เปลี่ยนข้างไป นักท่องเที่ยวจากจีนที่ขับรถข้ามพม่ามาน่าจะชินกับ

กฎข้อนี้เป็นอย่างดี และดูเหมือนว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนหลายร้อยคนที่ข้าม

ด่านแม่สายมายังเชียงใหม่หลังจากภาพยนตร์เรื่อง Lost in Thailand ของ Xu

Zheng เข้าฉายเมื่อสามปีที่แล้ว

ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในท่าขี้เหล็กนั้นมีทั้งตลาดที่เต็มไปด้วย

อาหารท้องถิ่น ตลาดจีน รวมถึง ‘เจดีย์ชเวดากอง’ เจดีย์ขนาดย่อส่วนที่เลียน-

แบบมาจากเจดีย์องค์จริงที่ย่างกุ้ง คุณอาจต้องถอดรองเท้า (ยอมจ่ายเงินค่าถุง

พลาสติกสำาหรับใส่รองเท้าถือเข้าไป) หากจะขึ้นไปบูชาสัตว์ประจำาราศีของคุณ

Thailand’s northernmost point is in the town of Mae Sai.

It borders the Union of Myanmar and was a famous trading

post for rubies coming in from Mogok and Mong Hsu. Stop

by Wat Prathat Doi Wao (or the Scorpion Temple) for a hilltop

sweeping view of the northern border.

Cross the bridge and pass through Thai and Burmese

immigration into the town of Takilek (literally translated to Port

Iron-Dust) to experience Burmese culture. The first thing you

may notice, if you drive a vehicle, is that you have to switch

driving lanes. Chinese roadtrippers know well, as hundreds

crossed the Mae Sai border bound for Chiang Mai for a period

after the release of Xu Zheng’s 2012 film “Lost in Thailand”

Popular destinations include the local food market, a ‘Chinese

Market’, and a replica of the Shwedagon Pagoda in Yangon.

079


072

คนรู้จักจังหวัดเชียงรายในฐานะจังหวัดที่อยู่เหนือ

ที่สุดของประเทศไทย นอกจากสนามบินขนาด

เล็กและตัวเมืองอันแสนสงบแล้ว พื้นที่อืื่นๆของ

จังหวัดนี้ดูจะไม่ค่อยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว

ทั้งที่จริงๆแล้ว จังหวัดเล็กๆแห่งนี้เต็มไปด้วยป่าเขตร้อน

อันเขียวชอุ่ม แม่น้ำาสีโคลนและยอดเนินแสนงามที่

ชวนให้นึกถึงการผจญภัยของนักท่องเที่ยวสมัยศตวรรษ

ที่ 19 และ 20 ได้เป็นอย่างดี

นักเขียน พอล เธอรูซ์ (Paul Theroux) เคยกล่าว

ไว้ว่า “ทัวริสต์ไม่รู้ว่าตัวเองไปไหนมาบ้าง ในขณะที่

นักท่องเที่ยว (traveller) ไม่รู้ว่าพวกเขากำาลังมุ่งหน้า

ไปที่ไหน” แต่ที่แน่ๆ ผู้มาเยือนเชียงรายส่วนใหญ่ล้วน

เป็นนักท่องเที่ยว แม้ที่นี่จะต้อนรับทัวริสต์เหมือนกัน

แต่เมืองใหญ่ๆ อย่างเชียงใหม่และกรุงเทพฯ อาจจะมี

สิ่งที่ทัวริสต์ที่มาเที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์หรือกลุ่มที่หวัง

จะเที่ยวแบบผ่านๆ ต้องการมากกว่า

ในทางตรงกันข้าม เชียงรายคือจุดหมายสำาหรับ

การค้นหาและค้นพบ ไม่ว่าคุณจะมาเยือนเชียงรายเพื่อ

ชื่นชมความงามธรรมชาติหรือค้นหาความสงบในจิตใจ

ความสงบท่ามกลางธรรมชาติและชาวท้องถิ่นผู้แสน

สุภาพทำาให้เชียงรายกลายเป็นจุดหมายสำาหรับนักเดิน-

ทางผู้โชกโชน เชียงรายกำาลังเน้นหนักเรื่อง ‘การท่องเที่ยว

เชิงรุก’ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือน

เดินเข้าหาประสบการณ์ใหม่ๆ แทนที่จะมาถึงแล้วรอ

ให้บางอย่างเกิดขึ้น ซึ่งกลยุทธ์นี้เป็นเหมือนการชวน

ให้ระลึกถึงการท่องเที่ยวแบบเก่า และการท่องเที่ยวใน

แบบที่ควรจะเป็นเมื่อการท่องเที่ยวทั่วโลกถึงจุดอิ่มตัว

Chiang Rai is Thailand’s northernmost

province. Aside from the small airport and

quaint capital city, the rest of Chiang Rai

province remains seemingly unexplored.

Lush rainforests, muddy rivers and picturesque

hilltops easily rekindle the romance

of 19th and early 20th century travellers.

“Tourists don’t know where they’ve

been, travellers don’t know where they’re

going.” — Paul Theroux

Most people who come to Chiang Rai

are travellers. All tourists are welcomed,

but catering to weekenders and the casual

sightseers are key fortes of hub-cities like

Chiang Mai and Bangkok.

Chiang Rai is a true destination and a

place of discovery. Whether one is here to

learn about the land or find inner peace,

a healthy dose of natural solitude and

respectful locals make this northern

province ideal for seasoned travellers.

The area promotes ‘active tourism’—

visitors usually seek out experiences rather

than arrive and wait for things to come to

them. It’s a gentle reminder of how travel

used to be, and generally should be, as

worldwide tourism matures.


รอบๆเชียงราย

Around Chiang Rai

ดอยแม่สลองเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวจีนและไร่ชา

ชื่อดัง ที่นี่ได้ฉายาว่า ‘สวิตเซอร์แลนด์น้อย’ เนื่องจาก

เมื่อช่วงปลายฝนต้นหนาว หมอกจะลงปกคลุมทั่ว

ดอยทั่วไปหมด ต้นชาอู่หลงที่ปลูกในบริเวณนี้ขึ้นชื่อ

เรื่องคุณภาพ และเก็บโดยลูกหลานของผู้อพยพชาว

จีนที่มาตั้งรกรากที่นี่หลังจากหนีออกมาจากจีนในยุค

สงครามกลางเมือง

ส่วนดอยตุงนั้นเป็นที่ตั้งของพระตำาหนักดอยตุง

และสวนแม่ฟ้าหลวง พระตำาหนักดอยตุงเป็นพระ

ตำาหนักของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โดยตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ล้านนา-สวิส

ที่สร้างจากไม้สักที่เหลือใช้ พระตำาหนักนี้เริ่มก่อสร้าง

ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ใกล้ๆกับพระ

ตำาหนักเป็นที่ตั้งของสวนแม่ฟ้าหลวง สวนที่มีภูมิทัศน์

งามตามากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ปัจจุบัน

พระตำาหนักดอยตุงเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา

7.00-17.00 น. ส่วนสวนนั้นเปิดให้เข้าชมระหว่าง

เวลา 7.00 - 18.00 น.

Doi Mae Salong is home to a Chinese

community and famous tea plantation. The area

is referred to as “Little Switzerland”. It’s easy to

see why, especially during the rainy-to-winter

seasons where fog masks the hillside. The

High Mountain Oolong is of great quality, and

are cultivated by descendants of migrants who

settled here after the Chinese Civil War.

Doi Tung houses the Doi Tung Royal Villa

and the Mae Fah Luang Garden. The Royal

Villa was the residence of Her Royal Highness

Princess Srinagarindra, built in the Lanna-

Swiss architectural style and humbly made

from discarded teak. Construction began on

December 26, 1987. Next to the villa is the 10-

acre Mae Fah Luang Garden. The Royal Villa

is open every day from 7:00 a.m. to 5:00 p.m.

and the garden from 7:00 a.m. to 6:00 p.m.

¡Ãا෾ (BKK)-

àªÕ§ÃÒ (CEI)

สายการบินไทยสมายล์ มีเที่ยวบิน

จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ไปท่าอากาศยานเชียงรายทุกวัน

วันละ 4 เที่ยวบิน

THAI Smile has flights from

Suvarnabhumi Airport to Chiang Rai

International Airport 4 times daily.


VOYAGE

แคมปิ้ง

อย่างหรูหรา

ณ เชียงราย

การเดินทางอันแสนประทับใจที่ Four

Seasons Tented Camp Golden Triangle

An unforgettable trip to the Four Seasons

Tented Camp Golden Triangle

WRITER: ANGELA THIEN

PHOTOGRAPHS: PAM THIEN

ครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับ Four

Seasons Tented Camp Golden Triangle

ฉันอดไม่ได้ที่จะนึกถึงเทรนด์แกลมปิ้ง (Glamping

มาจากการผสมคำาว่า Glamourous กับ Camping)

กิจกรรมสุดโปรดของเหล่าคนที่เรียกตัวเองว่า

ยิปเซ็ต ( คำาผสมระหว่างคำาว่า Jetset กับ

Gypsies) แต่จริงๆแล้ว รีสอร์ตแห่งนี้กำาลังเข้าสู่

ปีที่สิบ และบรรยากาศอันแสนมหัศจรรย์ของเต็นท์

ดูจะก้าวข้ามผ่านความหวือหวาช่ัวครั้งชั่วคราว

และเข้าสู่ภาวะที่เรียกได้ว่าไร้กาลเวลา

ปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้ที่นี่ประสบความสำาเร็จคือ

การผูกขาด รีสอร์ตแห่งนี้ตั้งอยู่สุดแดนสยาม ริม

แม่น้ำารวก ณ สามเหลี่ยมทองคำาที่ซึ่งอาณาเขต

ของสามประเทศมาบรรจบกัน และเคยเป็นย่าน

ค้าฝิ่นมาก่อนเมื่อหลายทศวรรษที่ผ่านมา จากที่

นี่คุณจะมองเห็นประเทศพม่า และอาจได้ยินเสียง

ทำาวัตรเช้าแว่วมาให้ได้ยินแต่เช้า บรรยากาศแบบ

นี้ทำาให้ยากที่จะเชื่อว่าพื้นที่แถบนี้ที่ปัจจุบันกลาย

เป็นป่าไผ่อันเงียบสงบเคยเป็นสมรภูมิมาก่อน

เต็นท์ติดแอร์ทั้ง 15 หลังดูแข็งแรงมากกว่าที่

เห็น โดยเต็นท์แต่ละหลังตกแต่งตามธีมแตกต่าง

กันไป ตั้งแต่ผีเสื้อ การส่องนก ไปจนถึงธีมลูกปัด

บางครั้ง เสียงเคาะประตูแทรกเข้ามาขัดจังหวะ

เมื่อพนักงานนำาสับปะรด มะพร้าว หรือลูกอม

มะขามมาให้เพื่อให้คุณลิ้มรสระหว่างแช่อ่างน้ำาใน

ห้องหรือนั่งชมวิวปางช้างอยู่ตรงระเบียง

“เราไม่มีโทรทัศน์หรือวิทยุ เพราะเราไม่

อยากรบกวนสัตว์ป่า” มร. อัลวิน ธัม ผู้ช่วยผู้จัด-

การแคมป์บอก “แต่เราก็มีกิจกรรมมากมายให้

แขกเลือกครับ” และหนึ่งในกิจกรรมที่ว่าคือสปา

รักษ์ช้างไทย

Elephant Conservation

The Four Seasons Tented Camp Golden Triangle ทำงนร่วมกับมูลนิธิ

ช้งเอเชียสมเหลี่ยมทองคำเพื่อสร้งโลกใหม่ให้ช้งอยู่อศัย

โดยไม่ต้องทำงน แต่กว่จะบรรลุเป้หมยนั้น โครงกรนี้ต้องอศัยเวลใน

กรพัฒน โดยปัจจุบันนี้ ช้งที่แข็งแรงดีจะยังช่วยทำงนที่ถูกหลักจรรย-

บรรณ ส่วนช้งแก่ ป่วยหรือช้งที่ไม่สมรถทำงนได้นั้น

จะมีที่อยู่อศัยที่นอกจกจะปลอดภัยแล้วยังช่วยเสริมสร้งสุขภพ

ของช้งด้วย helpingelephants.org

แบบกลางแจ้งท่ามกลางแมกไม้ ที่มองออกไปเห็น

เหวลึกกลางป่า สปาที่นี่ไม่มีล็อบบี้และเพลงประกอบ

และไม่มีอะไรมาเบี่ยงเบนความสนใจนอกจากวิว

แบบตระการตา ส่วนกิจกรรมอื่นๆนั้นเป็นกิจกรรมที่

ร่วมกับช้าง เนื่องจากปางช้างที่นี่ถูกตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์

ช้าง ช้างจึงมีให้เห็นอยู่ทั่วทุกที่ในรีสอร์ต

ช่วงเช้าจะมีการอาบน้ำาช้าง และเราจะได้เห็น

ช้างพ่นน้ำาเล่นใส่กันอย่างสนุกสนาน ก่อนที่จะไปกิน

อาหารเช้าซึ่งก็คือกล้วยตะกร้าใหญ่ แต่เหตุผลหลัก

สำาหรับผู้มาเยือนหลายคนเห็นจะเป็นการได้มีโอกาส

เป็นควาญช้าง (แม้จะเพียงวันเดียวหรือสองวันก็ตาม)

ที่นี่ไมได้่ใช้คุณฝึกช้าง แต่ช้างจะเป็นครูฝึกให้คุณ โดย

แต่ละคนจะถูกจับคู่กับช้าง และช้างที่คู่กับฉันก็คือ

พวงเพชรที่เรียกได้ว่าเป็นช้างที่ดีที่สุดในโลกเลยทีเดียว

ในความคิดของฉัน “ผมเป็นควาญของพวงเพชรครับ

พวงเพชรเป็นช้างตัวแรกของปางนี้เลย” แสงซึ่งเป็น

ควาญช้างกล่าว “เธอเคยต้องไปเดินตามถนนเพื่อ

รอให้คนซื้ออ้อยป้อนให้ เธอชอบอ้อยมาก และตอน

นี้เธอก็กินอ้อยได้มากเท่าที่ต้องการ”

ที่นี่ไม่มีการใช้โซ่หรือล่อหลอกช้่าง เพราะทาง

รีสอร์ตเน้นที่การเคารพสัตว์เหนือสิ่งอื่นใด และ

กิจกรรมที่พลาดไม่ได้คือการอาบน้ำาร่วมกับครูฝึก

หนัก 2.5 ตันนี้ แม้แต่คนที่ไม่ชอบน้ำาก็ยังต้องใจ

อ่อนเมื่อเห็นช้างที่เป็นบัดดี้ตื่นเต้นสนุกสนานอยู่ใน

ลำาน้ำา “ที่นี่เป็นที่ที่พิเศษจริงๆครับ” มร. เรซา จาฟารี

ผู้จัดการแคมป์กล่าว “ตอนที่ผมรู้ว่าต้องมาทำางานที่

นี่ ผมก็ได้แต่คิดว่า ‘ป่าเหรอ นี่ผมทำาอะไรผิดรึเปล่า

แต่เมื่อมาถึงแล้วก็พบว่าที่นี่ดีจริง ดีมากๆ เรามีทีม

ที่เก่งมาก และก็เป็นเรื่องดีที่ได้เห็นช้างอยู่กันอย่างมี

ความสุขทุกวัน’”

ก่อนกลับ ทางรีสอร์ตมีพิธีอำาลาเล็กๆน้อยๆ เพื่อ

เป็นการอวยพรให้เราเดินทางกลับอย่างปลอดภัย

ฉันสูดอากาศบริสุทธิ์ที่เย็นสดชื่นหลังฝนตกและ

อบอวลด้วยกลิ่นดอกขิงป่าเข้าปอดลึกๆ กาลเวลาได้

ทำาให้สามเหลี่ยมทองคำาแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์

ของการเร่ิมต้นใหม่ ผืนป่าได้เข้ามาแทนที่ไร่ฝิ่น และ

ช้างได้เข้ามาครอบครองแผ่นดินที่พวกมันเคยอยู่

แม้แต่สายน้ำาก็ยังสลับสถานะระหว่างการเป็นผู้ให้

และผู้รับอย่างไม่มีที่สิ้นสุด คนที่เคยมาเยือนที่นี่มัก

อยากกลับมาอีกครั้ง และแน่นอนว่าฉันคงได้พาตัว

เองมาเยือนที่นี่อีกหน

The Four Seasons Tented Camp Golden

Triangle จะอากาศดีที่สุดในช่วงฤดูหนาว ซึ่งก็คือ

ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์

foruseasons.com/goldentriangle

The Four Seasons Tented Camp Golden Triangle works with

the Golden Triangle Asian Elephant Foundation (GTAEF).

While the goal for the organisation is to create a world where

elephants do not need to work at all, until that is possible,

the GTAEF provides rehabilitated and capable elephants with

ethical work, while in turn helping elephants who are older,

sick or otherwise not capable to have a safe and healthy

environment. (helpingelephants.org)


When I first heard of the Four Seasons

Tented Camp Golden Triangle, I thought of

the latest ‘Glamping’ (Glamorous-Camping)

trend, used mainly by people who identify

themselves as ‘Gypset’ (Jetset Gypsies).

But in reality, this resort will soon reach its

tenth year, yet the magic of these dreamy

tented camps transcends fads and rises

straight into timelessness.

One aspect that may contribute to

this, is the exclusivity. The location alone

is nearly as far north in Thailand as you

can go—next to the Ruak river, right on

the notorious Golden Triangle where three

countries meet—and where decades

ago, these same countries clashed in a

deadly opium trade. The resort overlooks

neighboring Myanmar, and you may hear

the chanting of Burmese monks early in

the morning, making it nearly impossible

to imagine a time when this area was

more a war zone than the tranquil

bamboo jungle it is now.

The air-conditioned tents are much

sturdier than they seem. There are fifteen

tents in total, each decorated accordingly

with themes such as butterflies, bird

watching or beads. Occasionally, a tap on

the door breaks the silence, but it’s only

to deliver fresh pineapples and tamarind

candy. These are best enjoyed either from

the comfort of your in-tent bathtub or the

terrace that overlooks elephant territory.

“There are no televisions or radios

to disturb the wildlife,” says Mr Alvin

Tham the Assistant Camp Manager, “but

we have plenty of other activities for the

guests.” One such engaging activity is the

open-air spa, perched among treetops

overlooking a lush jungle ravine. There is

no spa lobby, no music, and nothing to

distract you except for the jaw-dropping

view. Perhaps the most famous programmes

centre around the elephants. From morning

bathing rituals where they playfully

trumpet to breakfast feedings. But the

reason many visitors decide to experience

the camp is to become a mahout. Here,

you don’t train the elephant but instead

the elephant trains you. Everyone is

assigned their own elephant, and mine

was the beautiful ‘Phouang Phet’, who

under my completely unbiased opinion, is

the best of all the elephants in the world.

“I was Phouang Phet’s mahout, she was

the first elephant in the camp,” says

Mr. Seng, “She used to walk the streets

waiting for tourists to buy sugar-cane to

feed her, sugar-cane is still her favourite,

but she can have as much as she wants

anytime now.”

There are no chains during training,

no circus tricks, and respect for the

animals is stressed from beginning

to end. The option to bathe with your

2.5-tonne trainer in the river is not to

be missed. Even people who dislike

water are often swayed by seeing their

assigned elephant’s excitement to frolic

in the rushing stream. “It’s truly a special

place,” says Camp Manager Mr Reza

Jafari, “When I first heard I was coming

here I thought, ‘The Jungle? Did I do

something wrong?’ but then I arrived

and it was good. Very good. We have an

amazing team, and it’s wonderful to see

happy elephants every day.”

As I left the camp, I was blessed for a

safe journey with a parting ceremony.

I took a long breath of that unique fresh

air, cooled by the rain and perfumed

with wild ginger flowers. Time has made

the Golden Triangle a symbol of renewal.

The forest reclaimed fields of opium, the

elephants are reclaiming their roaming

grounds, and even the rivers are locked in

an endless cycle of give and take. Anyone

who has been here longs to come back,

and no doubt, I will find myself here again.

The Four Seasons Tented Camp

Golden Triangle is best visited in the

cool dry months from November to

February, making this an ideal spot for

the winter holidays. (fourseasons.com/

goldentriangle)

081


FOOD

ÍÔèÁÍËÍÂ

กับไทยสมายล์

เดินทางอย่างสะดวก ปลอดภัย และอิ่มท้อง

ด้วยเมนูสุดพิเศษจากไทยสมายล์

Have a great flight with THAI Smile’s special

in-flight menu.

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

สายการบินไทยสมายล์ เอาใจคนรักสุขภาพด้วยเมนูมากคุณ-

ประโยชน์อย่างทูน่าทาร์ทาร์กับอะโวคาโด เสิร์ฟคู่กับเครื่องเคียง

อย่างปูอัดเซเลอรี่ในน้ำาสลัดครีมวาซาบิ ตามด้วยขนมหวาน

ที่รังสรรค์ขึ้นโดยครัวการบินไทย โดยเมนูนี้เป็นเมนูพิเศษ

ที่ให้บริการผู้โดยสารชั้น Smile Plus ในเที่ยวบินภายในประเทศ

ของสายการบินไทยสมายล์

For wellness-conscious passengers, THAI Smile

presents a variety of healthy meals, one of which

is tuna tartar with avocado, served with celery and

crabstick salad in wasabi sauce and a special dessert

created by THAI Catering. In-flight meals are

available for Smile Plus passengers of domestic

flights on Thai Smile Airways.

PHOTO: EKAPHOP DUANGKHAM


NEWS

กรุงเทพฯ สู่มัณฑะเลย์

สายการบินไทยสมายล์ ร่วมกับการบินไทย เปิดตัวเที่ยวบินปฐมฤกษ์

เส้นทางกรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่

ผ่านมา โดยสายการบินไทยสมายล์ร่วมกับการบินไทยให้บริการเที่ยวบิน

ตรงจากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปยังเมืองมัณฑะเลย์ สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน

ทุกวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ ด้วยเครื่องบินแอร์บัส

A320-200 ใหม่เอี่ยม เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายและ

ปลอดภัยตลอดการเดินทาง

Thai Smile Airways together with THAI Airways launched

the inaugural flight from Bangkok to Mandalay, Myanmar

on October 1, 2015. The flight from Suvarnabhumi Airport

to Mandalay is operated by THAI Smile 4 days a week

on Monday, Tuesday, Thursday, and Saturday using

the brand new A320-200 aircraft which ensures ultimate

comfort and safety.


NEWS

เปิดตัว

‘ÂÔéÁÂÔéÁ’

สายการบินไทยสมายล์ ร่วมกับทรู ทัช เปิดตัว

บริการ ‘ยิ้มยิ้ม’ Virtual Agent สุดอัจฉริยะ

ที่จะช่วยอำานวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร

ไทยสมายล์ผ่านระบบคอลเซ็นเตอร์ โดยยิ้มยิ้ม

ทำางานด้วยเทคโนโลยีสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย

และสามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นอย่างตารางบิน

รวมถึงราคาตั๋วเครื่องบินได้ ซึ่งนับเป็นสายการบิน

แรกของประเทศไทยที่นำาเทคโนโลยีดังกล่าว

มาใช้งาน ตอกย้ำาจุดยืนสายการบินระดับ

พรีเมี่ยม ที่มุ้งเน้นความเป็นเลิศด้านบริการ

ทุกด้านตามกลยุทธ์ 3S ของไทยสมายล์

ซึ่งประกอบด้วย Smart, Sabai และ Smile

Thai Smile Airways, together with True

Touch, recently unveiled “Yim Yim,”

THAI Smile’s virtual agent who helps

facilitate passengers through the call

center. Based on voice command,

Yim Yim can provide basic information

like flight schedules and ticket prices,

making THAI Smile the first airline in

Thailand to implement this system. The

new service helps highlight THAI Smile’s

position as a premium airline and the

company’s new 3S strategy: Smart,

Sabai and Smile.

090

ต้อนรับ

เครื่องบินใหม่

สายการบินไทยสมายล์รับมอบเครื่องบินลำาใหม่แบบ

Airbus A320-200 ทะเบียน HS-TXT นามพระราชทาน

‘ขอนแก่น’ จากบริษัทแอร์บัส เมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 และเครื่องบินได้บินมาถึงสุวรรณภูมิ

เช้าวันที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 06.15 น. และเริ่มปฏิบัติ

การบินวันแรกในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เที่ยวบิน WE 275

จากกรุงเทพฯ ไปยังภูเก็ต

Thai Smile Airways welcomed its new Airbus

A320-200 aircraft registered under the name of

HS-TXT or “Khon Kaen”. The aircraft which traveled

from Airbus headquarters in Toulouse, France,

arrived at Suvarnabhumi Airport on October 10, 2015

at 06.15 a.m. and started its first flight operation to

Phuket (WE 275) on October 15, 2015.

PHOTOS: WATCHARIN THONGTHUBTIM AND MINTRA ONGNEGNUN


บันเทิง...เริงใจ

CULTURE

WRITER: MUANFUN THARANATHAM

ตามหารสแท้:

อาหาร

การเดินทาง

และการใช้ชีวิต

พลอย จริยะเวช กลับมากับธีม ‘ตามหา

รสแท้ : อาหาร การเดินทาง และการใช้

ชีวิต’ : True Flavour Issue ที่อัดแน่น

ไปด้วยเรื่องสนุกจากการเดินทางไปกับ

เมืองน่ารักอย่าง เตรียสเต้ (Trieste) ใน

อิตาลี หรือ Morning Walk ที่ระนอง

แถมยังมีบทสัมภาษณ์มินน่า ดีไซน์

ไดเร็กเตอร์ ของมารีเมกโกะที่จะมาแนะนำา

เคล็ดลับเรื่อง แพตเทิร์น และสีสัน และ

เมื่อหนังสือเล่มนี้ถูกอุทิศแด่พี่เสือ (หมา

แสนรักที่แฟนคลับรู้จักกันดี) จึงไม่พลาด

ที่จะมีเรื่องราวความสัมพันธ์ของคนกับ

หมาในรูปแบบต่างๆกันแต่มีพื้นฐานเดียว

คือรักแท้ที่แสนบริสุทธิ์

Ploy Chariyaves returns with the

“Tham Ha Roat Tae” (Finding True

Flavours) team. This new book is

a mix of food, travel and lifestyle

under the title “True Flavour

Issue”. Readers will find information

on the town of Trieste in Italy,

Morning Walks in Ranong and

interviews with Marimekko on

Pattern & Colour. Of course,

seeing as this book is dedicated to

the author’s beloved dog Tiger,

you’ll find plenty of stories on the

relationship between humans and

their canine companions.

รวมพลคนศิลปะ

เทศกาลรวมพลคนรักศิลปะนี้เป็นการรวมตัว

ของนิสิตนักศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย

ที่รักในงานศิลปะ ก่อให้เกิดงานแสดงภาพ

จิตรกรรม ประติมากรรม อินสตอลเลชั่น

ภายในงานมีกิจกรรมมากมายให้ร่วมสนุกฟรี

เช่น การวาดภาพเหมือน เวิร์คช็อปการทำา

เครื่องเคลือบดินเผา รวมไปถึงผลงานดีไซน์

และร้านค้าขายงานแฮนด์เมดของนักศึกษา

พร้อมการแสดงดนตรีสด พบกันได้ที่ ด้านหลัง

สโมสรรถไฟ สถานีหัวลำาโพง 31 ตุลาคม –

1 พฤศจิกายนนี้ เวลา 16.00 – 24.00 น.

facebook.com/playitart

Art lovers can rejoice! This gathering of

students from various Thai universities

focuses on creating art, whether it be

painting, sculpture, or performance arts.

There is plenty to see and enjoy for free

including portrait painting, porcelain

workshops, stores selling handmade

items from students and live music. The

event will be held behind the Hua

Lamphong train station on October 31 to

November 1 from 16:00 - 24:00.

(facebook.com/playitart)

ม็อกกิ้งเจย์

ภาค 2

พบกับตอนที่เข้มข้นที่สุดของภาคจบกับการต่อสู้ครั้ง

ยิ่งใหญ่ที่แคตนิส เอเวอร์ดีน (เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์)

ร่วมมือกับเขต 13 โดยรับข้อเสนอของประธานาธิบดี

คอยน์ (จูลีแอนน์ มัวร์) ในการรับหน้าที่ม็อกกิ้งเจย์

สัญลักษณ์แห่งความหวังและผู้นำา ร่วมลุ้นไปกับการ

ต่อสู้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันครั้งสุดท้ายที่จะเปลี่ยน

พาเน็มไปตลอดกาล กำาหนดฉาย 19 พฤศจิกายนนี้

การกลับมา

ของโปเตโต้

กลับมาพบกับแฟนเพลงหลังหายจากคอนเสิร์ตใหญ่ไปกว่า

4 ปีเต็ม 4 หนุ่ม POTATO พร้อมให้ความสนุกครบรส

ทั้งสุข เศร้า เหงา อบอุ่นสไตล์โปเตโต้พร้อมเซอร์ไพรส์

มากมาย รายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับ

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายนนี้

ที่ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี gmmlive.com

After a four year absence, the four boys of

POTATO are back to rock with their fans. Enjoy

the full spectrum of their music, songs of

happiness, sadness, loneliness and warmth in

their unique style. A portion of the concert’s

proceeds will benefit the Sangsan Dek foundation

for children. Catch them on Saturday, November

14 at the Thunder Dome, Muang Thong Thani.

(gmmlive.com)

Catch the most intense installation of the Hunger

Games saga as Katniss Everdeen (Jennifer

Lawrence) with the cooperation of district 13 and

President Alma Coin (Julianne Moore), receives the

title of Mockingjay. She becomes a symbol of hope

and leadership, with the chance to change the lives

of millions. Watch it in cinemas on November 19.


เที่ยวทั่วไทย

ไปตามดวง

à´×͹¾ÄȨԡÒ¹ 2558 / November 2015

Horoscopes are written according to the day you were born

ASTROLOGER: PANGCHANG TAYAHATHAI, ILLUSTRATION: PANYAWAT TOS

อ า ทิ ต ย

Sunday

มีโอกาสที่ดี มีเรื่องที่นาสนใจ เปนเรื่องที่คอนขางจะทาทายความสามารถของ

คุณ และหากคุณรับโอกาสนั้นเอาไว คุณจะจัดการไดดีทีเดียว ผลประโยชนการ

เงินในเดือนนี้อาจไมไดมากมาย แตก็เปนบทพิสูจนความสําเร็จของคุณ ทําให

คุณภูมิใจกับมันไดมาก นอกจากนี้การใชเสนห การที่คุณมีมนุษยสัมพันธที่ดี

กับคนอื่น ๆ จะสงเสริมการทํางานใหกับคุณไดเปนอยางดี สถานการณความ

รักในเดือนนี้อาจไมไดเปนอยางที่คุณคิด แตก็ไมควรรีบตัดสินใจอะไรไป ใน

เดือนนี้คุณควรไปทองเที่ยวในสถานที่ที่คุณชอบ ใฝฝน อาจไปในที่ที่มีโอกาส

ไปไดยาก และทาทายนิด ๆ แตเมื่อไดไปแลวคุณจะภูมิใจ

There will be great opportunities and challenges coming your way,

but if you choose to take it on you will be successful. Your fi nancial

profi ts this month may not be high, but they are still a testament to

your success and you should be proud. In addition, your natural

charm may help with your relationships and aid in work life.

However, when it comes to love, do not rush into decisions as things

may not be as you expect. This month, you should go to places

you’ve always wanted to visit but may have never had the opportunity.

It may be a struggle to plan, but the results will be worth it.


จั น ท ร

This month, success will come easily due

Monday

to your good organising and planning skills.

When it comes to money you will get help,

เดือนนี้ทุกอยางดูจะประสบความสําเร็จดวยดีเพราะการ

possibly from your signifi cant other. This

วางแผนและการจัดการสิ่งตาง ๆ ของคุณนั่นเอง ใน

could also mean that you will be spending

เรื่องเงินคุณจะไดรับการชวยเหลือ ไดรับการสงเสริม

money with your signifi cant other. In work,

จากคนรัก หรืออาจหมายถึงการใชเงินไปกับเรื่องคนรัก

you should try focus on things you already

ก็ได งานที่คุณทําในเดือนนี้มักเปนการทําในสิ่งที่คุณ

like or have an interest in. Your love life

ชอบและสนใจอยูแลว ความรักอาจมีปญหาความไม

may have issues that need to be resolved.

เขาใจกันบางคุณควรรีบจัดการแกไข ในเดือนนี้คุณควร

Choose luxurious and comfortable places to

ไปทองเที่ยวในสถานที่สบาย ๆ หรูหรา ไมตองลุยมาก

travel to, there is no need to stress yourself.

พุ ธ

Wednesday

อั ง ค า ร

Tuesday

อาจมีปญหา มีอุปสรรคไมใชนอย ๆ แตหากมองในแงดีคุณก็จะรูวา

ความจริงแลวมันไมไดมีปญหาอะไรอยางที่คุณคิดซะทีเดียวหรอกนะ

การจัดการกับการเงินคอนขางจะทําไดยาก ในที่สุดแลวคุณก็โชวความ

สามารถและจัดการได การทํางานในเดือนนี้ควรมีการวางแผน

และตั้งเปาหมายใหชัดเจนจะทําใหอะไร ๆ งายดายมากขึ้น ความรัก

อาจมีการปงกับเพื่อน หรือหากมีคนรักอยูแลว ในเดือนนี้มักจะ

สนุกสนานเฮฮากันแบบเพื่อนๆ มากกวาแบบคนรัก ในเดือนนี้คุณควร

ทองเที่ยวในสถานที่เกาๆ สถานที่ที่มีอดีต เชน สุสานอียิปต เปนตน

There may be problems and obstacles which trouble you.

However, if you look at them with some optimism, you’ll

see that in truth things are better than they seem. Dealing

with fi nances may diffi cult, but in the end you’ll show your

management skills and resolve any issues. In work, try to

make a clear goal so that your plans come to fruition more

easily. You might fi nd yourself falling in love with a friend,

or if you already have a partner, this month the two of you

will fi nd yourselves having fun like best friends rather than

lovers. When travelling, look for a place with a deep history,

like an Egyptian tomb.

ชวงนี้อาจมีการเดินทาง หรือการติดตอสื่อสารบางอยางเกิดขึ้นกับคุณใน

เดือนนี้ซึ่งเปนเรื่องที่ดี เปนเรื่องที่จะสงเสริมคุณได การจัดการกับการเงิน

คอนขางจะประสบความสําเร็จตามที่ตองการเพราะการเตรียมการและ

สิ่งที่ทํามาโดยตลอดของคุณ การทํางานในเดือนนี้คุณควรคิดอะไรนอก

กรอบ จะทําใหคุณสามารถรับมือกับปญหาตาง ๆ ได ความรักมีความ

สุข ใหอิสระกัน ทําใหความรักไมมีปญหาที่นากังวล ในเดือนนี้คุ

ณควร

เดินทางไปในที่ใหมๆ บาง ไปเปดหูเปดตา เปดความรูสึกกับสิ่งใหมๆ

This month you may be travelling, or there may be long

distance communication that brings great benefi ts to

you. Your previous arrangements and preparations have

allowed fi nances to fl ow well, and you will see success

this month. You should think outside the box when

working this month to help deal with problem solving.

There is no cause for concern in your love life, as you

and your signifi cant other give each other freedom. For

travel, go somewhere new and broaden your horizons.

093


พ ฤ หั ส บ ดี

Thursday

คุณควรเชื่อมั่นในตัวเอง มั่นใจในการคิดในการตัดสินใจของตัวเอง

และพรอมที่จะเสี่ยงดวยการเดิมพันสิ่งตาง ๆ ไปกับสิ่งนี้ดวย การจัดการ

กับการเงินในเดือนนี้คอนขางเปนไปในทางที่ดี ประสบความสําเร็จดวยดี

คุณมีอิสระในการทํางานคอนขางมาก เพราะคุณไดอยูในบรรยากาศ

ในสถานที่ที่คุนเคยดีอยูแลว ความรักจะเกี่ยวของกับเรื่องเกาๆ

บรรยากาศเกาๆ บางอยาง ในเดือนนี้คุณควรเดินทางทองเที่ยวไป

ในสถานที่ที่ตัวเองชอบ ไมวาคนอื่นจะวาอยางไร หากคุณคิดวาดี

ก็ตัดสินใจไปเลย แลวคุณจะไมผิดหวัง

This is an important time to believe in yourself. Have

confi dence in your decisions and be ready to take risks and

gamble with those choices. Finances this month will be

relatively good, and you’ll experience success. You have quite

a bit of freedom when it comes to work. This is because you

are familiar with your workplace atmosphere already. Your

love life this month will be affected by the past, and possibly

old places you’ve been to. In terms of travel, choose places

you want to go, despite what others may say. If you believe

it’s the right choice, you will not be disappointed.

ศุ ก ร

Friday

บรรยากาศในเดือนนี้คอนขางจะเต็มไปดวยการแขงขัน การพิสูจนความ

สามารถของตัวเองคุณไมตองกังวลไปเลย เพราะคุณมีความสามารถมาก

อยูแลว แคมั่นใจเทานั้น ชวงนี้มักมีการใชเงินไปกับเรื่องเพื่อนฝูง อาจมีการ

กินเลี้ยงพบปะสังสรรคกันในเดือนนี้ การทํางานที่ตองใชการตัดสินใจ หรือ

การจัดการอะไรๆ อยางเรงดวน คุณจะทําไดเปนอยางดี ความรักในเดือน

นี้มักเปนเรื่องของอารมณความรูสึกลวนๆ ในเดือนนี้คุณควรเดินทาง

ทองเที่ยวไปในที่ที่คุณไดแสดงความสามารถ หรือไดลุยๆ ไดผจญภัยบาง

You’ll notice a lot of competition around you, but you don’t

have to worry about proving yourself. Remember that you

have a lot of talent, you just have to be sure of yourself.

Around this time, your money will often be used on your

friends. There may be a big meal or festival with them.

Decisiveness and management will benefi t you in your work

life, but when it comes to love everything will depend on

deep emotions. Some adventurous trips that require you to

get your hands dirty will be ideal for your travel plans.

เ ส า ร

Saturday

การที่คุณสรางความสัมพันธที่ดีกับใครเอาไวจะสง

เสริมคุณไดดีตอไป ดังนั้นหากมีความรูสึกที่ดีกับ

ใครก็ไมจําเปนตองเลนตัวเลยนี่ คุณจะไดรับเงินที่

เกี่ยวของกับสิ่งเกาๆ สิ่งที่คุณมีความผูกพัน ในการ

ทํางานคุณไมจําเปนตองเหนื่อย ไมจําเปนตองจัดการ

หรือพิสูจนตัวเองมากมาย เพราะคุณมีความมั่นคงใน

การทํางานอยูแลว คนรักของคุณจะเปนคนจัดการ

เกง มีเสนห มีความเด็ดขาด หรือคุณอาจประทับใจ

คนประเภทนี้ก็ได เดือนนี้คุณควรไปทองเที่ยวใน

สถานที่สะดวกสบาย หรือการไปเที่ยวพรอมกับลูกๆ

หลานๆ หรือลูกนองบริวาร สัตวเลี้ยงของคุณ

A good relationship you’ve built will come

back to benefi t you. If you have a good

feeling about someone, there’s no need

to put up defences. You will gain fortune

from something old, and likely something

that has sentimental value to you. When it

comes to work, you won’t need to stress

yourself out or prove yourself in anyway.

You’ll fi nd stability easily. Your signifi cant

other is someone who is charming and

decisive. This month, you should seek out

comfortable places. Go traveling with your

children, grandchildren, subordinates at

work or pets.

094


LIFE

ÅÍ¡Ãз§

5 ÇÔ¸Õ§‹ÒÂæ 㹡ÒÃÅÍ¡Ãз§â´ÂäÁ‹·íÒÌҸÃÃÁªÒµÔ

Celebrate Loy Krathong in 5 earth-friendly ways

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ, ILLUSTRATION: PANYAWAT TOS

ครั้นวันเพ็ญเดือน 12 เวียนมาบรรจบ คนไทยก็ได้ฤกษ์ชวนกัน

มาลอยกระทงอีกครั้ง แม้ประเพณีนี้จะเกิดจากความตั้งใจใน

การขอขมาต่อพระแม่คงคา แต่หลายๆครั้งที่การลอยกระทง

ได้กลายเป็นการทำาร้ายธรรมชาติ และนี่คือวิธีง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณ

ลอยกระทงได้อย่างสบายใจ โดยไม่ทำาร้ายธรรมชาติหรือสัตว์น้ำา

1. หากลอยกระทงที่แหล่งน้ำาแบบปิดอย่างบึงหรือบ่อน้ำา

ควรเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติหรือวัสดุที่เก็บได้ง่าย

2. กระทงขนมปังเหมาะกับแหล่งน้ำาที่มีปลาอยู่อาศัยเป็นจำานวนมาก

ควรเลือกแบบที่แต่งสีและของตกแต่งอื่นๆ น้อยที่สุด

เนื่องจากสิ่งเจือปนเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำา

3. หากวัสดุเอื้ออำานวย ลองประดิษฐ์วัสดุจากธรรมชาติที่อยู่ในน้ำาได้

นานและจัดเก็บง่าย อย่างกาบกล้วยหรือกาบมะพร้าว

4. ลดการใช้ทรัพยากรด้วยการลดทอนดีไซน์ให้ไม่ซับซ้อน

เพื่อประหยัดทรัพยากร

5. ใช้กระทงร่วมกัน อาจจะคู่รัก 1 กระทง หรือครอบครัวละ 1 กระทง

นอกจากจะลดการใช้ทรัพยากรแล้วยังเป็นสิริมงคลร่วมกันด้วย

On the evening of the full moon of the 12th month in the traditional Thai

lunar calendar, Thai people celebrate Loy Krathong. Although the festival

originated from good intentions to pay respect to the Goddess of Water, many

times this festival ends up harming the environment. These are five easy

ways to let you ‘loy’ (float) your krathong (offerings) in an eco-friendly way.

1. If you plan to float your krathong in closed water parks like lakes or

other reservoirs, try choosing krathongs made from natural materials.

2. Bread krathongs are suitable for water systems that have plenty of fish.

Choose minimalist krathongs with no colours or other decorations that

could harm aquatic animals.

3. If possible, try making krathongs with natural materials that can stay in

the water for long periods of time, and that are easy to pull out of the

water like banana leaf sheafs or coconut fiber.

4. Use as few materials as possible by making simple krathongs.

5. Share krathongs with other loved ones so that you can save the

environment and enjoy making merit together.


#WefieWeSmile

Ö§àÇÅÒ WEFIE ¡Ñº WE Smile / Take a Wefie with WE Smile

บอกลา ‘Selfie’ อันแสนโดดเดี่ยวไปได้เลย ตอนนี้ถึงเวลาสนุกกับ ‘Wefie’ หรือเซลฟี่แบบคู่หรือหมู่คณะกันแล้ว

ขอเชิญจับกลุ่มกับคนสนิท (จะดีมากถ้ามีคนแขนยาวสักคน) จากนั้นก็โพส ยิ้มและกดชัตเตอร์ได้เลย!

Forget the lonely ‘Selfie’, now is the time to celebrate the group-selfie, or ‘Wefie’.

Grab your best pals (bonus if one of them has a long arm) then pose, smile and click away!

1

2

3

4

5

6

WINNER

WINNER

ชมภาพ #WefieWeSmile

ของผู้อ่าน WE Smile

เพิ่มเติมได้ที่

www.WeSmileMag.com

See more shared photos

from our readers at

www.WeSmileMag.com

คุณสามารถมีส่วนร่วมในการชิงรางวัลกับนิตยสาร

WE Smile ได้ด้วยการแชร์รูปลงในอินสตาแกรม

พร้อมใส่แฮชแท็ก #WefieWeSmile ผู้ที่ผ่านการ

คัดเลือกจะได้รับรางวัลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตั๋วไป

กลับ 2 ที่นั่งสำาหรับการเดินทางทริปต่อไป ตั๋วเข้า

เล่นสวนน้ำา Cartoon Network Amazone รวมถึง

รางวัลสุดพิเศษอื่นๆ จากสายการบินไทยสมายล์

096

Share your Wefie with WE Smile by tagging

group photos with #WefieWeSmile on

Instagram. You can win two round-trip

flights for your next vacation, tickets to

Cartoon Network Amazone water park,

and other fabulous prizes courtesy of

Thai Smile Airways.

ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรเข้าสวนสนุก Cartoon Network

Amazone Water Park จำานวน 2 ใบ ประจำา

เดือนนี้ ได้แก่ tompanya และ chatta321

โปรดติดต่อรับของรางวัลได้ที่กองบรรณาธิการ

นิตยสาร WeSmile ที่โทร. 0-2650-9956

Congratulations to tompanya and

chatta321, winner of two tickets

to Cartoon Network Amazone

Water Park. Please contact WE Smile’s

editorial team at 0-2650-9956.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!