07.06.2018 Views

WE Smile Magazine October 2015

The In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

The In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

E

OCTOBER 2015

THE ART OF TRAVELLING SMART

CHIANG MAI

ศูนยกลาง

วัฒนธรรมลานนา

MACAU

จากอดีตสูปจจุบัน

OCTOBER 2015

TASTE OF

THAI

WWW.WESMILEMAG.COM

#WEFIEWESMILE

รวมชิงรางวัลจากไทยสมายล

WWW.WESMILEMAG.COM

COMPLIMENTARY COPY

ฉบับอภินันทนาการ


Clothing: LaLaMa by NaRaYa

Bag: NaRa by NaRaYa


THE ART OF TRAVELLING SMART

Message from

the CEO

สวัสดีครับ

ผมขอต้อนรับทุกท่านสู่การเดินทางกับสายการบิน

ไทยสมายล์ รอยยิ้มคู่ฟ้า ผมหวังว่าผู้โดยสารทุกท่านจะได้รับ

ความสะดวกสบาย เพลิดเพลิน และถึงจุดหมายด้วยรอยยิ้ม

ตลอดการเดินทางนะครับ

ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ไทยสมายล์จะปรับเปลี ่ยน

ตารางการบินประจำาภาคฤดูหนาว ซึ่งจะมีการเพิ่มเส้นทางบิน

ระหว่างประเทศใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นมัณฑะเลย์ ฉางซา

ไฮเดอราบัด และเพิ่มจำานวนเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศ

บางเส้นทาง รวมถึงเส้นทางกรุงเทพฯ-กระบี ่ ที ่จะกลับมา

ปฏิ ิบัติการบินในเดือนนี ้ และเพื ่อรองรับความต้องการของ

ผู้โดยสาร เราได้รับมอบเครื่องบินแบบ Airbus 320-200 ลำา

ใหม่จากเมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศสอีก 2 ลำ า ซึ่งจะทำาให้ฝูงบิน

ของสายการบินไทยสมายล์มีเครื ่องบินรุ ่นใหม่เพิ ่มจำานวน

ขึ้นเป็น 15 ลำา โดยมีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 1.3 ปี

ผู ้โดยสารจะได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที ่ทันสมัย ควบคู ่ไปกับ

ความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เรายังคงยึดมั่น และ

ถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

การปรับเปลี ่ยนในหลายๆด้านที ่ไทยสมายล์ดำาเนินการ

ยังรวมไปถึงเครื ่องแบบพนักงานต้อนรับแบบใหม่ ซึ ่งเรา

มั่นใจว่า เครื่องแบบที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชั้นนำาของไทย

อย่างคุณมิลิน ยุวจรัสกุล ที่ดูโฉบเฉี่ยวและทันสมัยกว่าเดิมนี้

จะช่วยตอกย้ำาภาพลักษณ์ของสายการบินไทยสมายล์ในฐานะ

สายการบินของคนไทย ที่มีความทันสมัย เพื่อให้ไทยสมายล์

เป็นสายการบินพรีเมี่ยมและความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน

นอกจากนี ้เดือนตุลาคมยังเป็นเดือนแห่งเทศกาลกิน

เจ สายการบินไทยสมายล์ร่วมฉลองเทศกาลฯ ด้วยการให้

บริการเมนูพิเศษ พายฮ่องกงไส้เจหลากหลายรสชาติจากร้าน

April’s Bakery ให้ผู ้โดยสารได้ลิ ้มลองกันระหว่างเดินทาง

ด้วย โดยเมนูนี้จะให้บริการระหว่างวันที่ 13-21 ตุลาคมใน

ทุกเส้นทาง (ยกเว้น WE165)

สำาหรับฉบับนี้ นิตยสารวีสมายล์ขอนำ าทุกท่านไปดื่มด่ำากับ

เชียงใหม่ เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมล้านนา พร้อมท่องเที่ยวไป

ในมาเก๊า เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งความหลากหลาย

ซึ ่งเราหวังว่าท่านจะเพลิดเพลินกับเนื ้อหาที ่เราคัดสรรมา

เพื่อผู้โดยสารทุกท่าน และหวังว่าท่านผู้โดยสารจะให้โอกาส

ไทยสมายล์ได้รับใช้ท่านทุกครั้งที่เดินทาง และขอขอบคุณท่าน

ที่มอบความไว้วางใจให้ไทยสมายล์ด้วยดีตลอดมา

แล้วพบกันฉบับหน้าครับ

วรเนติ หล้าพระบาง

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

Greetings,

I would like to welcome you to this THAI Smile

flight. We hope to provide you with a comfortable

and enjoyable experience, and of course a smile

throughout your journey.

In late October, THAI Smile will change our

flight schedule for winter. Several new routes

will be added, such as Mandalay, Changsha, and

Hyderabad. In addition, the frequency of routes

within Thailand will be increased. This includes

the route from Bangkok to Krabi, which resumes

operation this month. To accommodate the needs

of our passengers we have added two brand new

aircrafts (Airbus 320-200) from Toulouse, France.

These additions to THAI Smile’s fleet brings the

total aircraft count to 15, with an average age of

1.3 years per plane. Because of this, passengers

will experience the latest cutting-edge innovations

in the industry, coupled with the highest security

standards, a policy we strictly abide by.

There are many changes coming to THAI Smile.

This includes the new staff uniforms created by

Thailand’s top designer Milin Yuvacharuskul. With

sleek and stylish diagonal lines, the new uniforms

reinforce the image of THAI Smile as an airline for

the Thai people, as well as a modern, premium

airline that our country can be proud of.

In addition, October is the month of the the

vegetarian festival. THAI Smile celebrates this by

providing a special menu of Hong Kong vegetarian

pies with various flavours from April’s Bakery.

This treat will be available for passengers between

October 13 to 21 on all routes except WE 165.

For this edition of WE Smile, we take you to

indulge in the art and culture of Chiang Mai, the

capital city of Lanna. Then it is onward to Macau,

a small town whose charm lies in diversity. We

hope you will enjoy the curated content during

your journey, and thank you for your continued

trust in THAI Smile.

See you next edition!

Woranate Laprabang

Acting Chief Executive Officer

Thai Smile Airways Company Limited

*** หากมีคำาแนะนำาหรือข้อติชมประการใด กรุณาส่งมาที่ customer.service@thaismileair.com ความคิดเห็นของท่านจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการบริการเพื่อให้ผู้โดยสารของเราได้รับความพอใจสูงสุด สำาหรับข้อมูลต่างๆ

เกี่ยวกับสายการบินไทยสมายล์สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaismileair.com และกด ‘like’ ที่หน้าเฟซบุ๊ค

www.facebook.com/thaismileairways เพื่อได้รับข่าวสารล่าสุดของเรา

*** Please send us an email at customer.service@thaismileair.com to let us know your ideas on how we

may further improve our services. For more information, please explore our website at www.thaismileair.com

and ‘like’ our Facebook page at www.facebook.com/thaismileairways for the latest news.EXQUISITE

CREATIONSC

จากพระราชพาหนะ สูสุดยอดงานศิลป

From a royal conveyance to the finest masterpieces

Culture

Couture

พิพิธภัณฑผาในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ

พระบรมราชินีนาถตั

้งอยู

ในอาคารประวัติ-

ศาสตรในพระบรมมหาราชวัง หองจัดแสดง

ทั้ง 4 หองนําเสนอประวัติศาสตรของผาไทย

ผลงานของสมาชิกมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพใน

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ผานการจัดแสดงแบบสมัยใหมที่มีการผสม

ผสานภาพถายและมัลติมีเดีย

The Queen Sirikit Museum of Tex-

tiles is housed in a historical building

within The Grand Palace. Four galleries

highlight the history of Thai Textiles

and works produced by members of

the SUPPORT Foundation under Her

Majesty’s Royal Patronage through

modern exhibits, photography and

multimedia presentations.

ตามคติธรรมเนียมแตโบราณ เรือพระที่นั่ง

ไมไดมีหนาที่เปนพระราชพาหนะของพระ-

มหากษัตริยไทยยามเสด็จประพาสทาง

ชลมารคเทานั้น แตยังเปนสัญลักษณแหงพระบรม

เดชานุภาพของพระมหากษัตริยอีกดวย สําหรับเจา

พนักงานแลว การไดมีโอกาสไดพายเรือพระที่นั่งนับ

เปนเกียรติสูงสุดในชีวิต ในขณะที่สําหรับชางศิลปใน

พระราชสํานักแลว การไดมีสวนรวมในการสลักเสลา

พระราชพาหนะนี้นับเปนความภาคภูมิใจสูงสุดเชน

กัน นั่นคือเหตุผลที่วาทําไมเรือพระที่นั่งแตละลําจึง

ไดรับการรังสรรคขึ้นอยางวิจิตรบรรจง

เพื่อใหชนรุนหลังไดมีโอกาสชื่นชมความวิจิตร

ของเรือพระที่นั่งที่ไดรังสรรคขึ้นในอดีต ชางฝมือของ

สถาบันสิริกิติ์ไดรังสรรคเรือพระที่นั่งจําลองขึ้นเพื่อ

นํามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑศิลปแผนดิน พระที่นั่ง

อนันตสมาคม โดยเรือพระที่นั่งจําลองที่สรางขึ ้น

มาใหมนั้นมีทั้งเรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงสจําลองที่

ลําเรือสรางดวยเทคนิคเงินถมทอง เรือพระที่นั่งศรี

ประภัศรไชยจําลองที่ลําเรือประดับดวยงานถมทอง

ลายดอกพุดตาน งานลงยาสีและงานฉลุลายลงยา

รวมถึงเรือพระที่นั่งมงคลสุบรรณจําลองที่สรางสรรค

โดยชางฝมือแผนกเครื่องเงินเครื่องทอง แกะสลักไม

ถมทอง ลงยาสีและตกแตงปกแมลงทับ พบกับผลงาน

เรือพระที่นั่งจําลองและผลงานการสรางสรรคอื่นๆ

ของชางฝมือของสถาบันสิริกิติ์ไดที่พิพิธภัณฑศิลป

แผนดิน พระที่นั่งอนันตสมาคม

A Royal Barge, according to ancient traditions,

is not only a means of transport for the country’s

monarch but it is also a symbol of the crown’s

sovereignty. Becoming an oarsman upon such

vessels was an honour bestowed to the best of

the best. And for artisans of the court, the chance

to participate in the creation of such an auspicious

piece also held great acclaim. Each royal barge

was crafted meticulously to the highest possible

standards.

In order to allow future generations the chance

to appreciate the fi ne craftsmanship of the ancient

Royal Barges, the craftsmen of the Queen Sirikit

Institute created models of the Royal Barges for

exhibition. This includes the exquisite Model of the

Sri Suphannahongse Royal Barge created of silver

crafted with gold niello, the Model of the Sri

Prapasorachai Royal Barge with delicate painted

puttan fl oral motifs as well as coloured enamel

and carved gold, and fi nally the Model of the

Mongkol Suban Royal Barge, a joint work of art by

the artisans from the Gold and Silver Department,

the Wood Carving Department, the Enamel

Department and the Beetle Wing College

Department of the Queen Sirikit Institute. See these

glorious works of art and more at the Arts of the

Kingdom Museum, Ananta Samakhom Throne Hall.

พิพิธภัณฑผาในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยูที่หอรัษฎากรพิพัฒน

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐

เปดทุกวัน ตั้งแต ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

(ปดจําหนายบัตรเวลา ๑๕.๓๐ น.)

โทร. +66 2 225 9420

Ratsadakorn-bhibhathana Building,

The Grand Palace, Phra Nakhon,

Bangkok 10200

Open daily from 9:00 - 16:30 hrs.

(last admission at 15:30 hrs)

Tel: +66 2 225 9420

www.qsmtthailand.org

สถาบันสิริกิติ์ มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพฯ

พิพิธภัณฑศิลปแผนดิน พระที่นั่งอนันตสมาคม

เปดใหเขาชมตั้งแตวันอังคาร - วันอาทิตย

เวลา 10.00 - 17.00 น.

(ปดจําหนายบัตรเวลา 16.30 น.)

การแตงกาย: สุภาพสตรี กระโปรงคลุมเขา หรือนุงผาซิ่น งดสวมเสื้อ

ไมมีแขน สุภาพบุรุษ กางเกงขายาว งดสวมเสื้อไมมีแขน

โทร: +66 2 283 9411, + 66 2 283 9185

พิกัดจีพีเอส GPS: 13.771507, 100.513681

Queen Sirikit Institute The SUPPORT

Foundation of Her Majesty

Queen Sirikit

Arts of the Kingdom Museum

Ananta Samakhom Throne Hall,

Dusit Palace

Opens Tue-Sun from 10:00 - 17:00 hrs.

(last admission at 16:30 hrs)

Kindly dress appropriately. For women: skirt lengths

must be below knees or a Thai-style

sarong, sleeveless clothing is not allowed.

For men: long pants, sleeveless shirts are not allowed.

Tel: +66 2 283 9411, + 66 2 283 9185

for GPS: 13.771507, 100.513681

artsofthekingdom.com


contents

OCTOBER 2015

18 What’s On

วีสมายล์พาคุณไปอัพเดทข่าวสาร

ด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ก่อนใคร

WE Smile updates you on the latest

news, travel and lifestyle trends

before anyone else

30 Taste: New Taste of Siam

ลิ้มรสอาหารไทยสไตล์ Molecular Gastronomy

ที่ Osha Bangkok Restaurant & Bar ถ.วิทยุ

Experience Thai-style Molecular Gastronomy

at Osha Bangkok Restaurant & Bar

on Wireless Road

24 Taste: Culture Clash

จุดหมายด้านไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ที่ยังเต็มไป

ด้วยความเป็นไทยเต็มขั้น

A new lifestyle destination that truly

embodies the sense of Thai

31 Art: Tracking Art

กลุ่มศิลปินในเชียงใหม่เปิดตัว

Chiang Mai Art Map ที่จะช่วยให้คุณ

หาแกลเลอรี่ต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น

An art collective unveils Chiang Mai Art Map

for gallery-hopping enthusiasts


contents

OCTOBER 2015

40 Built to Last

หัตถศิลป์ไทย ในฐานะเครื่องแทนใจ

และวัตถุแห่งความทรงจำา

Thai Craftsmanship from the heart,

and objects that define memories

60 An Artistic Journey

พบกับผลงานล่าสุดของชาติชาย ปุยเปีย

ที่นิทรรศการใหม่ ณ 100 ต้นสนแกลเลอรี่

Meet the latest works of Chatchai Puipia

at a new exhibition at 100 Tonson Gallery

64 Chiang Mai

สัมผัสเสน่ห์ที่แท้จริงของเชียงใหม่ในย่าน

เมืองเก่าที่ล้อมรอบด้วยกำาแพงอิฐสีแดงโบราณ

Discover the true charm of Chiang Mai

within its historic Old Town

92 As a Patient, Have Patience

ต้อนรับ Breast Cancer Awareness Month

ด้วยการทำาความเข้าใจกับมะเร็งเต้านมมากขึ้นอีกนิด

In the month of Breast Cancer Awareness,

it is time to learn more about this

serious disease


THE ART OF TRAVELLING SMART

WWW.WESMILEMAG.COM

E

OCTOBER 2015

CHIANG MAI

ศูนย์กลาง

วัฒนธรรมล้านนา

MACAU

จากอดีตสู่ปัจจุบัน

TASTE OF

THAI

THE ART OF TRAVELLING SMART

#WEFIEWESMILE

ร่วมชิงรางวัลจากไทยสมายล์

COMPLIMENTARY COPY

ฉบับอภินันทนาการ

COVER

MODEL: MURATHA SAISANG

PHOTOGRAPHER: SOMPOCH THUAMCHAROEN

STYLIST: MILE SUPAKASEM

MAKEUP: PRADCHAPHAN PAYOONPHAN

HAIR: CHATPONG PUTTIWA

DRESS: VIVIENNE TAM

THAI SMILE AIRWAYS COMPANY LIMITED

17TH FLOOR, UNIT 1704, 1705-1708A

AIA CAPITAL CENTER BUILDING, 89 RATCHADAPHISEK ROAD,

DINDAENG, BANGKOK, THAILAND, 10400

WEBSITE

WESMILEMAG.COM

EDITORIAL ADVISORY BOARD

NEDNAPANG TEERAVAS

DEPUTY CHIEF COMMERCIAL AND CUSTOMER SERVICE

SIRIKWAN SONGSITTICHOK

BRANDING & MARKETING COMMUNICATIONS DIRECTOR

SANCHARN SATHAPHORNWUTHIKHUN

IN-FLIGHT SERVICE MANAGER

NAPASORN SAENPARN

BRANDING & MARKETING COMMUNICATIONS SENIOR OFFICER

MANAGEMENT & EDITORIAL

MASS CONNECT LTD.

8th Floor Indosuez House 152

Wireless Road Lumpinee, Pathumwan

Bangkok 10330

CEO

ALI ZIANI

EDITOR-IN-CHIEF (THAI)

CHIDSUPANG CHAIWIROJ

EDITOR-IN-CHIEF (ENGLISH)

ANGELA THIEN

PRESIDENT

KUSUMA CHAIYAPORN

CREATIVE DIRECTOR

PERAYUT LIMPANASTITPHON

ART DIRECTOR

WUTTHIPAT SOMJIT

WRITERS

MUANFUN THARANATHAM

ANINDAM CHOUDHURY

VICE PRESIDENT

PORNVIPA THIENTANAVANICH

GRAPHIC DESIGNERS

CHALERMKUN PITUKCHITARUN

PANYAWAT PHITAKSAWAN

TRANSLATORS

MAYA KURYAKIN

ADVERTISING

OVERSEAS ADVERTISING REPRESENTATIVES

AUSTRALIA

HONG KONG, MACAU, TAIWAN

THE NETHERLANDS

PUBLISHER’S INTERNATIONAL

PUBLICITAS HONG KONG LTD

PUBLICITAS B.V.

Charlton D’Silva

Michele Li

Marc Nelisse

PUBLICITAS (THAILAND) LTD

5th Floor, Lumpini I Building,

239/2 Soi Sarasin, Rajdamri Road,

Lumpini, Pathumwan

Bangkok 10330

Thailand

TEL: +66 (2) 651 9273 7

FAX: +66 (2) 651 9278

www.publicitas.com/thailand

MANAGING DIRECTOR

STEVEN CHOOKIAT PANGVIPHAS

steven.fong@publicitas.com

SALES & MARKETING DIRECTOR

JANYA LIMMANEE

janya.limmanee@publicitas.com

Tel: +61 292 523 476 Fax: +61292 522 022

Email: charlton.dsilva@pubintl.com.au

AUSTRIA

PUBLICITAS AUSTRIA

Andrea Kuefstein

Tel: +43 121 153 0 Fax: +43 121 216 03

Email: andrea.kuefstein@publicitas.com

BELGIUM

PUBLICITAS

Peter Lansheere

Tel: +32 263 984 20 Fax: +32 263 984 30

Email: peter.landsheere@publicitas.com

CANADA

PUBLICITAS CANADA

Wayne St. John

Tel: +1 416 363 138 8 Fax: +1 416 363 288 9

Email: wayne.stjohn@publicitas.com

Tel: +850 251 615 10 Fax: +852 252 832 60

Email: michele.li@publicitas.com

INDIA

MEDIASCOPE PUBLICITAS (I) PVT LTD

Rachna Gulati

Tel: +91 11 2373 0869 (D); +91 11 2373 0873-74

Fax: +91 11 2373 0868

Email: rachna.gulati@publicitas.com

INDONESIA

PT MEDIA MANDIRI

Sarah Grace Hutabarat

Tel: +62 218 355 510 Fax: +62 218 293 563

Email: sarah@mediamandiri.co.id

ITALY

PUBLICITAS INTERNATIONAL S.P.A

Marzia Solinas

Tel: +39 02 55 19 43 85 Fax: +39 02 55 19 90 19

Tel: +31 203 119 710 Fax: +31 203 119 712

Email: marc.nelisse@publicitas.com

NORTH AMERICA

PUBLICITAS USA

Bruce Brandfon

Tel: +1 212 330 0734 Fax: +1 212 599 829 8

Email: bruce.brandfon@publicitas.com

SINGAPORE

PUBLICITAS SINGAPORE PTE LTD

Peggy Thay

Tel: +65 6836 2272 Fax: +65 6634 5231

Email: peggy.thay@publicitas.com

SPAIN

PUBLICITAS

Bibiana Mojarro

Tel: +34 913 237 913 Fax:+34 917 335 958

Email: bibiana.mojarro@publicitas.com

SALES DIRECTOR

PIPATRA CHOOMKAMOL

pipatra.choomkamol@publicitas.com

CHINA

PUBLICITAS CHINA

Libby Chen

Email: marzia.solinas@publicitas.com

JAPAN

PUBLICITAS JAPAN K.K.

SWITZERLAND

ADNATIVE S.A.

Pierre Denonin

MARKETING EXECUTIVE

NATTAPON TACHAMONTREKUL

nattapon.tachamontrekul@publicitas.com

MARKETING EXECUTIVE

WATSAMON PHUNINLAWAN

watsamon.phuninlawan@publicitas.com

MARKETING EXECUTIVE

NONTRA POONNOPATHAM

nontra.poonnopatham@publicitas.com

Tel: +86 10 6588 8155 Fax: +86 10 6588 3110

Email: libby.chen@publicitas.com.cn

DUBAI - UAE

INTEGRATED ADVERTISING SERVICES

Prasad Amin

Tel: +971 444 757 60 Fax: +971 444 757 61

Email: prasad@iasmedia.com

FRANCE

PUBLICITAS SAS

Nicolas Hinfray

Tel: +33 153 648 881 Fax: +33 145 009 481

Hiroko Minato

Tel: +81 335 476 333 Fax: +81 335 476 330

Email: hiroko.minato@publicitas.com

KOREA

MEDIREP CO.

Soohoon Oh

Tel: +82 2 734 0786 Fax: +82 2 734 0787

Email: soohoonoh@mediareponline.com

LATIN AMERICA

PUBLICITAS CHARNEY / PALACIOS & CO.

Lucio Grimaldi

Tel: +41 227 964 626 Fax: +41 227 970 270

Email: pierre.denonin@adnative.net

Philippe Girardot

Tel: +41 227 964 626 Fax: +41 227 970 270

Email: philippe.girardot@adnative.net

UNITED KINGDOM

PUBLICITAS LTD

Ane Elorriaga

Tel: +44 203 263 6100 Fax: +44 203 263 6133

Email: ane.elorriaga@publicitas.com

MARKETING EXECUTIVE

REZA BIZMARK

reza.bizmark@publicitas.com

Email: nicolas.hinfray@publicitas.com

GERMANY

PUBLICITAS GMBH

Tel: +1 786 388 6390 Fax: +1 786 388 9113

Email: lucio.grimaldi@publicitas.com

MALAYSIA

MARKETING EXECUTIVE

DARUNI KLAPRAPCHON

daruni.klaprapchon@publicitas.com

Gunnar W. Hintz

Tel: +49 69 71 91 49 0 Fax: +49 69 71 91 49 30

Email: gunnar.hintz@publicitas.com

PUBLICITAS INTERNATIONAL SDN BHD

Audrey Cheong

Tel: +60 377 296 923 Fax: +60 377 297 115

Email: audrey.cheong@publicitas.com

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system

or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise,

without prior permission.


THE ART OF TRAVELLING SMART

WELCOME

TO THE ISSUE

Muratha ‘Ploy‘

Saisang,

Thai Smile Airways

Cabin Crew

Welcome to the October issue of WE Smile, we hope you enjoy your flight!

เชิญพบกับข้อมูลข่าวสาร และเทรนด์ใหม่ล่าสุดที่ไทยสมายล์คัดสรรมาเพื่อคุณ

PHOTO: SOMPOCH THUAMCHAROEN


เสริมสุขภาพดวย

กลิ่นบําบัดที่เขากับธาตุ

ประจําเดือนเกิด

Create wellness by

choosing a scent to match

your body elements

p.32

10 สิ่งที่คุณอาจจะยังไมรู

เกี่ยวกับดินแดนมาเกา

10 things that you might not

know about Macau

p.48

บั้งไฟพญานาค

มหัศจรรยแหงอีสาน

The Naga Fireballs,

a mysterious wonder of Isaan

p.56

เชียงใหม

เมืองหลวงแหง

อาณาจักรลานนา

Chiang Mai, Capital

of the Lanna Kingdom

p.64

CULTURAL

DELIGHTS


CHECKING IN : Great Start

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

aMd

Luxury India

St. Regis Mumbai

หลังจากที่วางแผนกันมานาน ในที่สุด แบรนด์โรงแรมหรู St. Regis ก็ได้

ฤกษ์เปิดตัวโรงแรมแห่งแรกในประเทศอินเดียที่เมืองมุมไบ โดย St. Regis

Mumbai ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างแบรนด์ St. Regis และ Pallazzio

Hotels & Leisure Limited นี้ตั้งอยู่ในเขต Lower Parel ซึ่งเป็นย่านธุรกิจและ

ไลฟ์สไตล์ของเมือง และนอกจากบริการระดับพรีเมียมแล้ว ที่นี่ยังโดดเด่น

ด้วยห้องอาหาร บาร์และไนต์คลับถึง 9 แห่ง stregis.com/mumbai

After meticulous planning, luxury brand St. Regis opens

its first hotel in India, the St. Regis Mumbai. This property

is a collaboration between St. Regis and Pallazzio Hotels

& Leisure Limited. Located in the Lower Parel area—a

business and lifestyle district—the hotel distinguishes itself

with premium service and over nine restaurants, bars and

nightclubs under its management. (stregis.com/mumbai)

Nautical Cool

Baraquda Pattaya

เพื่อให้สอดคล้องกับจุดยืนในฐานะเมืองท่องเที่ยวของพัทยา MGallery

by Sofitel ได้เปิดตัวโรงแรม Hotel Baraquda Pattaya ริมถนนพัทยา

สาย 2 อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยบูทีคโฮเต็ลที่เน้น

คอนเซ็ปต์ ‘Modern Nautical Cool’ นี้จะทำาให้การพักผ่อนของคุณรื่นรมย์

ขึ้นด้วยดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกคล้ายกำ าลังอยู่ในเรือสำาราญ พร้อมสาธารณูปโภค

ครบครัน hotelbaraquda.com

To reinforce Pattaya’s position as a tourist destination,

MGallery by Sofitel launched the new Hotel Baraquda

Pattaya on Pattaya Sai 2 Rd., this past September.

The boutique hotel focuses on ‘Modern Nautical Cool’,

with a fresh design set to make guests feel as if they are

on a cruise ship. (hotelbaraquda.com)

016

Winter Paradise

Hyatt Regency Hua Hin

โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน ต้อนรับฤดูหนาวด้วยโปรโมช่ันห้องพัก

สุดคุ้ม โดยคิดราคาห้องพักสำาหรับ 3 คืนเท่ากับราคาสำาหรับ 2 คืนเท่านั้น

(ต้องสำารองห้องพักอย่างน้อย 3 คืนติดต่อกัน) ผู้ที่สนใจแพ็คเกจนี้สามารถ

ติดต่อจองห้องพักได้จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม และสามารถเข้าพักได้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 20 ธันวาคมปีนี้ ติดต่อจองห้องพักได้ที่

huahin.regency.hyatt.com หรือโทร. 032-521-234

The Hyatt Regency Hua Hin welcomes the winter season

with a new promotion. Guests can stay three nights for

the price of only two nights (rooms must be booked for at

least three consecutive nights). This deal is available until

December 19 for stays between October 1 to December 20

this year. (huahin.regency.hyatt.com, Tel. 032-521-234)

PHOTOS: COURTESY OF THE HOTELS


WHAT’S ON

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

วีสมายล์พาคุณไปอัพเดทข่าวสาร

ด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ก่อนใคร

WE Smile updates you on the latest news, travel and

lifestyle trends before anyone else.

The Pride

of Thailand

Bangkok

นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่กรุงเทพฯ ของเราได้

รับรางวัลในฐานะจุดหมายด้านการพักผ่อนยอด-

เยี่ยมของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Best Leisure

Destination in Asia Pacific) ในงานประกาศ

รางวัล The Business Traveller Asia-Pacific

Awards ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 24 แล้วในปีนี้ โดยนับ

เป็นการครองตำแหน่งอย่างต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3

It brings us great delight that Bangkok,

the capital city of Thailand has won this

year’s Best Leisure Destination in Asia

Pacific at The Business Traveller Asia-

Pacific Awards. Bangkok has won for

three consecutive years in the award’s

twenty-four year history.

Sweet and Strong

Rimowa

เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ในฐานะแบรนด์กระเป๋าเดินทางที่

ให้ความสำคัญกับสไตล์พอๆกับคุณภาพ Rimowa เปิด

ตัวกระเป๋าเดินทางรุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งก็คือ Bossa Nova

กระเป๋าเดินทางสีเขียวที่ทำจากวัสดุโพลีคาบอร์เนตที่มี

ความคงทนสูง พร้อมขอบหนังสีน้ำตาลเพิ่มความเก๋

To reinforce its image as a luggage brand

that provides both looks and quality, Rimowa

presents the new Bossa Nova line. The green

luggages are made of strong polycarbonate

with an elegant brown edge.


อีกหนึ่งตำนานที่คอหนังจีนตองรูจัก

เมออันธพาลแผอิทธิพลสรางความเดือดรอนไปทั่วหยอมหญามีแตเขาที่กลาหาญตอกรกับพวกมัน

พบการกลับมาอีกครั้งกับซีริสเขมขนในบทบาทสุดคลาสสิก ไปกับเขา “ติงลี่ เจาพอเซี่ยงไฮ”

อีกหนึ่งความยิ่งใหญจาก NOW26 ที่คุณไมควรพลาด ทุกวันจันทร-พุธ เวลา 14.30-15.30

สาระเขม ไลฟสไตลเดน

ซีรีสดัง

DOWNLOAD OR UPDATE

NOW 26 MOBILE APP


NEWS

Postcard of Love

NumThong Gallery

นำาทองแกลเลอรี่ จัดนิทรรศการแสดง

ผลงานภาพพิมพ์ mezzotint ของไกรศักดิ์

จิรชัยสกุล ศิลปินมือรางวัลอีกเป็นครั้ง

ที่สอง โดยในคราวนี้เป็นการรวบรวม

ผลงานภาพพิมพ์ Mezzotint Drypoint

Lithograph ที่ไกรศักดิ์เชี่ยวชาญ รวม

ถึงภาพวาดสีน้ำาที่เขาวาดไว้ตลอด 2-3

ปีที่ผ่านมามาให้ได้ชมกันถึงที่ โดย

นิทรรศการ Postcard of Love นี้จะ

จัดแสดงถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้ gallerynumthong.com

NumThong Gallery features Kraisak

Chirachaisakul for the second time

with a new exhibition on mezzotint

print works. On display will be

Mezzotint Drypoint Lithographs, of

which Chirachaisakul is famous for,

as well as many watercolours

painted over the course of the past

few years. Postcard of Love will be

held from now until October 31.

(gallerynumthong.com)

Place of Art

RSTA

สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจย่านราชประสงค์ (RSTA) มุ่งสร้าง

บรรยากาศแห่งความสุขและความสนุกสนานด้วยโครงการ

STRONGER TOGETHER with Street Arts at Ratchaprasong

โดยมีการเชิญศิลปินดังมาร่วมสร้างสีสันให้แก่พื้นที่ด้วยผลงาน

สตรีทอาร์ตหลากรูปแบบ นอกจากนี้ยังได้เชิญให้ชาวไทยและ

ชาวต่างชาติมาร่วมส่งต่อความรักให้แก่กันบนอินสตอลเลชั่นอาร์ต

หน้าศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า พร้อมถ่ายรูปและแฮชแท็ก

#strongertogetherbkk โดยงานนี้จัดถึงวันที่ 18 ตุลาคมนี้เท่านั้น

Ratchaprasong Square Trade Association (RSTA)

presents STRONGER TOGETHER with Street Arts at

Ratchaprasong, a project aimed to promote a fun

community spirit. Street artists joining the project will

showcase their work throughout Ratchaprasong, and

an interactive installation in front of Amarin Plaza will

allow visitors both local and international to participate.

The event’s hashtag is #strongertogetherbkk and will

continue until 18 October, 2015.

Creative Spaces

Sofitel Bangkok

Sukhumvit

ในที่สุด นิทรรศการสัญจร Revealed ที่จัดแสดงพื้นที่สร้างสรรค์

ของศิลปินระดับโลก โดยมีโอลิวิเยร์ วิดไมเยอร์ ปิกัสโซ่ (Olivier

Widmaier Picasso) หลานชายของปิกัสโซ่เป็นภัณฑารักษ์ก็ได้

เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ สักที ใครอยากเห็นห้องทำางานของดาลี

มาติสส์ และมิโร ขอเชิญไปชมได้ที่ Sofitel Bangkok Sukhumvit

จนถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2558 sofitel-bangkok-sukhumvit.com

The “Revealed” photo exhibition at Sofitel Bangkok

Sukhumvit will come to Asia-Pacific for the first

time. Curated by Olivier Widmaier Picasso, the

grandson of Pablo Picasso, this event showcases

the greatest modern artists at work and play.

Don’t miss a chance to get an intimate look at

artists from Picasso to Dali, Chagall to Jeff Koons,

and Miró to Matisse. This exhibition lasts until

October 23 2015. (sofitel-bangkok-sukhumvit.com)


CALENDAR

OCTOBER 2015

วันสำคัญและเทศกาลเด่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

WRITER: MUANFUN THARANATHAM

12-21 OCT

Phuket Vegetarian Festival

> จ. ภูเก็ต / 12 - 21 ตุลาคม

เสียงกึกก้องของประทัดต้อนรับขบวนแห่ดังไปทุกมุม

เมือง ชาวภูเก็ตพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว

และถือศีลอย่างเคร่งครัดจำานวน 10 ข้อในประเพณี

ถือศีลกินผัก ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวภูเก็ตที่

สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน

The annual Phuket Vegetarian Festival in

October is always accompanied by a grand

parade and the festive sound of fireworks.

During the event locals (dressed all in

white) follow ten strict diet rules. The

festival is an ancient ritual that has been

passed on for generations.

022

23-27 OCT

Wax Castle Festival

And Long Boat Race

> จ. สกลนคร / 23 - 27 ตุลาคม

ร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ทุกฝีพายฝึกซ้อมมา

ด้วยความสามัคคี ชมขบวนแห่และติด

ดอกผึ้งลงบนปราสาทผึ้งโบราณในประเพณี

แห่ปราสาทผึ้งที่นำาเสนอขบวนแห่แบบ

ท้องถิ่นและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวสกลนคร

Witness the long boat race for

the trophy of Her Royal Highness

Princess Sirindhorn and admire

the spectacular wax castle in

Sakon Nakhon during the annual

wax castle festival. The gorgeous

parade filled with ethnic

elements truly reflects the locals’

traditional way of life.

PHOTOS: GETTY IMAGES, NATTAPAT KUANSONGSERM (BOOK FAIR&TAKBAT DEVO)


24-26 OCT

Buffalo Racing Festival

> จ. ชลบุรี / 24 – 26 ตุลาคม

ประเพณีวิ่งควายมีมากว่าร้อยปีเพื่อแสดงความ

กตัญญูรู้คุณต่อควาย-แรงงานคู่บ้านคู่เมืองกับชีวิต

เกษตรกร และให้ชาวบ้านได้พักผ่อนสังสรรค์จาก

การตรากตรำาทำางานหนักในท้องนา มีการ

ประกวดความสวยงาม และแข่งขันวิ่งควายเร็ว

ท่ามกลางกองเชียร์อันแสนสนุกสนาน

Originating over a hundred years

ago, this famous festival in

Chonburi province aims to pay

respect to buffaloes (animals that

are essential for farmers) and is

regarded as a recreational activity

after the harvest season.

Apart from the thrilling buffalo

racing amid the crowd,

the event also includes a buffalo

beauty contest.

21 OCT-

1 NOV

Book Expo Thailand

> กรุงเทพฯ / 21 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน

ไม่ว่าหนังสือเล่มไหนก็มีประโยชน์ทั้งนั้น มันเปิดโลกใบ

ใหม่ทั้งที่คุณยังอยู่ที่เดิม เติมความฝันและเป็นเพื่อนที่ให้

อะไรกับคุณเสมอ ไม่ว่าคุณจะมีความชอบแบบไหน มาพบ

นักเขียนคนโปรดและมาหาเพื่อนแท้คุณได้ที่งานมหกรรม

หนังสือระดับชาติครั้งที่ 20 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Every book matters since they help open up

the world, fulfill dreams and are often the

very best companions. The 20th edition of

Book Expo Thailand will help you find every

kind of book, as well as give you a chance

to meet and greet famous authors. The event

is held at Queen Sirikit Convention Centre.

27-28 OCT

Tak Bat Devo Festival

> จ. อุทัยธานี / 27 – 28 ตุลาคม

ประเพณีตักบาตรเทโว ข้าวสาร อาหารแห้ง และข้าวต้มลูกโยน

ที่วัดสังกัสรัตนคีรี ได้ถูกจัดให้สอดคล้องกับตำานาน สมมติให้

รอยพระพุทธบาทจำาลอง บนยอดเขาสะแกกรังเป็นสิริมหา-

มายากุฎาคาร มีบันไดทอดยาวจากมณฑปลงสู่บริเวณลานวัด

เปรียบเสมือนบันไดทิพย์ที่ทอดยาวมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

The Tak Bat Devo Festival is a buddhist festival

held to mark the end of Buddhist Lent. The

biggest festival is held at Wat Sung Gus

Rattanakiri in Uthaithani province. As legends

say, this is the day when the Buddha descends

from heaven to earth, on this day, a group of

monks reinact the story by descending from the

chedi with a Buddha image before collecting

food offerings from locals.

16-19 OCT

The 29th Annual International

Flower Show Festival

> กรุงเทพฯ / 16 – 19 ตุลาคม

ตระการตาไปกับงานดอกไม้ที่ยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด

‘ตำานานแห่งไทย จารึกไว้ชั่วนิรันดร์’ ที่โรงแรมสวิส

โฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ ร่วมชมเทคนิคศิลปะการจัด

ดอกไม้จากทั่วโลก พร้อมเลือกซื้อสินค้าจากโครงการ

หลวงและสินค้าสุขภาพ อร่อยกับบุฟเฟต์ช็อกโกแลต

และดินเนอร์ระดับเชฟมิชลิน 2 ดาวจากฝรั่งเศส

โทร 02-253-0123

The famous flower show festival

form Swissotel Nailert Park is

back again. This year’s concept

is “Making Thai Legends Last

Forever.”Apart from the

splendid floral manifestations,

the festival is where you can

find quality products from the

Royal Project, healthy produce,

a sumptuous chocolate buffet

and a 2-star Michelin dinner.

(Tel. 02-253-0123.)


TASTE

CULTURE CLASH

จุดหมายด้านไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ที่ยังเต็มไปด้วยความเป็นไทยเต็มขั้น

A new lifestyle destination that truly embodies the Thai sense

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

คงไม่ผิดนักที่จะกล่าวว่า The House on Sathorn นั้นไม่ต่าง

อะไรกับโลกย่อส่วน เพราะคงไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่คุณจะได้ลิ้ม

รสอาหารฝีมือของเชฟจากตุรกี พร้อมดื่มด่ำ ากับค็อกเทลรสเลิศที่

ปรุงโดยมิกโซโลจิสต์จากอิตาลี ท่ามกลางบรรยากาศเก่าๆ ในอาคาร

ที่ออกแบบสไตล์โคโลเนียลที่มีกลิ่นอายความเป็นไทย แถมอาคารที่ว่า

ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯนั้นยังเคยเป็นที่ทำาการสถานทูตรัสเซียประจำา

ประเทศไทยอีกต่างหาก

The House on Sathorn โดย W Hotel คือจุดหมายด้านไลฟ์สไตล์

แห่งใหม่ล่าสุดในกรุงเทพฯ โดยอาคารสไตล์โคโลเนียลอายุ 126 ปีของ

หลวงสาทรราชายุกต์ ที่ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นโรงแรมโฮเทล รอยัลและ

สถานทูตรัสเซียประจำาประเทศไทยตามลำาดับนี้ได้พัฒนากลายเป็นที่ตั้ง

ของ The Dining Room ร้านอาหารสไตล์ Fun Dining ที่นำาเสนออาหาร

เอเชียสมัยใหม่โดยเชฟฟาติห์ ทูทัค The Bar บาร์สุดชิลล์ที่มาพร้อมกับ

คราฟต์ค็อกเทลหลากชนิด The Courtyard ร้านอาหารที่เสิร์ฟชายาม

บ่ายและอาหารง่ายๆ เคล้าดนตรีสด และ Upstairs ที่เป็นพื้นที่สำาหรับ

คอนเสิร์ตและปาร์ตี้ส่วนตัว

แต่แม้จะถูกรังสรรค์ขึ้นมาให้กลายเป็นแหล่งแฮงเอาต์ระดับสากล The

House on Sathorn ก็ยังเปี่ยมไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นไทย โดย

อาคารทั้งหมดได้รับการบูรณะไว้ตามแบบเดิมภายใต้การดูแลของกรม

ศิลปากร ในขณะที่รายละเอียดตกแต่งต่างๆ นั้นสะท้อนถึงประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรมไทยได้อย่างดี thehouseonsathorn.com

You could say that The House on Sathorn is like the world in

a nutshell. There is no other place on earth where one could

enjoy cuisine from a Turkish chef and cocktails by an Italian

mixologist in the enchanting ambiance of a Thai-colonial

mansion. The very building, situated at the heart of Bangkok,

is also a former Russian Embassy

The House on Sathorn by W Hotel is Bangkok’s latest

lifestyle destination. The 126-year-old colonial building built

by Luang Sathornrachayuk—then turned into Hotel Royal and

the Russian Embassy respectively—was transformed into a

venue that houses The Dining Room, an Asian restaurant

with a “Fun Dining” concept by Chef Fatih Tutak, The Bar

which serves tasty craft cocktails, The Courtyard that offers

relaxing afternoon tea and comfort food, and Upstairs a place

created for concerts and private parties.

Despite the status of an international hangout venue,

Thai elements still reign here. The building was strictly

renovated under the surveillance of The Fine Arts Department

to maintain the original structure, while decorations were

crafted to reflect the history and culture of Thailand.

(thehouseonsathorn.com)

PHOTOS: COURTESY OF THE THE HOUSE ON SATHORN


TASTE

RUSTIC THAI

พบกับมุมสบายๆ ของอาหารไทยที่ร้าน ‘เออ’

Meet the casual side of Thai cuisine at Err Bangkok

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ PHOTOGRAPHER: SOMPOCH THUAMCHAROEN

ครั้นได้ยินข่าวว่าดวงพร ทรงวิศวะ และดีแลน โจนส์ สอง

เชฟใหญ่แห่งร้านโบลานได้ฤกษ์เปิดร้านอาหารแห่งใหม่

เมื่อสบโอกาส เราจึงมุ่งหน้าไปยังซอยเล็กๆ ที่ไม่มีชื่อ

แถวท่าเตียนเพื่อทำาความรู้จักกับร้านเออ (Err) แห่งนี้ให้มากขึ้น

หากคุณคาดหวังที่จะได้เห็นร้านโบลานแห่งที่สองอาจจะต้อง

ผิดหวังเล็กน้อย เพราะแทนที่จะเสิร์ฟอาหารไทยที่หาทานได้

ยากในสไตล์ไฟน์ไดนิ่งแบบโบลาน ‘เออ’ กลับนำาเสนอ

คอนเซ็ปต์สบายๆ สไตล์คนไทย “คำาว่า ‘เออ’ เป็นคำาที่เราใช้

พูดกับเพื่อนสนิท ไม่ต้องสุภาพหรือมีพิธีรีตองค่ะ” เชฟโบว์กล่าว

ถึงคอนเซ็ปต์ของร้านเออ ที่เสิร์ฟเน้นหนักไปที่อาหารทานเล่น

โดยมีทั้งอาหารริมทาง (สตรีทฟู้ด) และอาหารหมักดองที่ทาง

ร้านทำาเอง หรือถ้ากลัวไม่อยู่ท้อง ที่นี่ก็มีแกงสูตรเข้มข้น 2-3

อย่างให้เลือกทานคู่กับข้าวสวย

และหากสงสัยว่าในเมื่ออาหารริมทางก็มีอยู่ทั่วทุกหัวระแหงใน

ประเทศไทย ทำาไมถึงต้องมาที่นี่ด้วย คำาตอบคงอยู่ที่คุณภาพของ

วัตถุดิบและความใส่ใจของเชฟที่มุ่งรังสรรค์อาหารง่ายๆ ที่

ปราศจากผงชูรสโดยสิ้นเชิง “อาหารริมทางบ้านเรานั้นใส่ผงชูรส

เยอะ แต่เราก็ทานกันทุกวัน ชาวต่างชาติเองก็อยากมาชิมสตรีทฟู้ด

มาก ทั้งๆ ที่ไม่มีโอกาสรู้เลยว่ารสชาติจริงๆของอาหารนั้นเป็นยัง

ไงเพราะโดนผงชูรสและซอสต่างๆกลบหมด โบว์ว่าไม่ใช่ทิศทางที่

ควรจะเป็น ถ้าเป็นแบบนี้ วิถีที่ควรจะเป็นก็จะหายไป” วิถีของเออ

จึงมุ่งนำาเสนอรสชาติดั้งเดิมของอาหารง่ายๆ เหล่านี้ ผ่านวัตถุดิบ

ท้องถิ่นที่ได้คุณภาพและมาจากแหล่งผลิตโดยตรง (และที ่สำาคัญ

คือไม่ใส่ผงชูรสและซอสสำ าเร็จรูป) ท่ามกลางบรรยากาศแบบไทย

ร่วมสมัยที่เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนาน ไม่แน่นะ คุณ

อาจจะเป็นผู้ชนะเกมปูปลาน้ำาเต้าหรือเกมหมุนไข่แล้วได้ส่วนลด

พิเศษก็ได้! “เป็นกลิ่นอายที่ถ้าไม่ใช่คนไทยก็ไม่รู้จัก เราก็อยาก

ให้คนอื่นรู้จักบ้างค่ะ” เชฟโบว์กล่าวยิ้มๆ errbkk.com

After hearing about a new venture by Duangporn Songvisava and

Dylan Jones, two chefs from the renowned Bo.Lan restaurant, we

headed to a soi without a name at Tha Tien for a glimpse of the

highly anticipated Err restaurant.

Err is not a carbon copy of the previous Bo.Lan. Instead of

serving rare dishes in a fine dining manner, the restaurant explores

the more casual side of Thai cuisine.

“Err is a Thai word used with close friends. It’s an informal term

that conveys a sense of casualness,” explained Duangporn. That is

why the food at Err is mainly Thai snacks, street food and homemade

fermented dishes along with several curry menus that you

can pair with rice if you are afraid that snacks won’t fill you up.

But if street food is everywhere in Thailand, why bother? The

answer lies in the attention to quality and dedication of the chefs in

presenting a purer taste of everyday menus without processed

ingredients. “Thai street food is full of MSG, but we eat it everyday. For

foreigners, Thai street food is to-die-for. It’s sad that they cannot

experience the true taste of it because of MSG and all the seasoning

sauces. I don’t believe this is the way it should be. If things continue

like this, traditions will disappear.” Err wants to bring the essence of

street food back on track by using quality local produce from farmers

and, of course, all dishes are without MSG and packaged sauces. This

rustic Thai concept is also reflected through colourful contemporary

decor and nostalgic games. Relive your childhood with classic Thai

games like ‘Fish Prawn Crab Dice’ and ‘Spin the Egg’. Who knows, you

might get special discounts! “It’s the kind of thing you wouldn’t know

if you were not Thai, it’s a nice way to share the culture and have fun

too,” concluded Duangporn with a smile. (errbkk.com)

025


TASTE TEST

เรียนรู้เกี่ยวกับการปรุงอาหารตำารับไทยแท้ที่โรงเรียนการครัวไทย โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

Learning about Thai Cuisine at The Oriental Thai Cooking School

WRITER: ANGELA THIEN

ครั้นเรือลำน้อยที่ตกแต่งอย่างดีแล่นไป

ตามลำน้ำสีน้ำตาลของแม่น้ำเจ้าพระยา

มาได้เพียงไม่ถึงอึดใจ ฉันก็เดินทางมา

ถึงโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

โรงแรมแห่งนี้มีพื้นที่อยู่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำ แต่

จุดหมายของฉันในวันนี้คือโรงเรียนสอนทำ

อาหารที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกอันเงียบสงบ ซึ่งพอ

ขึ้นฝั่งแล้ว ทางเดินที่ขนาบข้างด้วยสวนเขตร้อน

อันเขียวชอุ่มจะพาคุณมาสู่อาคารที่ดูคล้ายบ้าน

ไทยแบบโบราณ และเมื่อเดินไปถึง เชฟนเรนทร์

เกียรติยศเจริญ ก็รอต้อนรับอยู่หน้าประตู และ

พาฉันเข้าไปทำความรู้จักกับนักเรียนคนอื่นๆ

ก่อนที่ชั่วโมงเรียนทำอาหารจะเริ่มต้นขึ้น

การสอนเริ่มต้นจากการทำขนมหวาน

ซึ่งเมนูในวันนี้คือขนมเล็บมือนางซึ่งทำจากแป้ง

ที่ย้อมสีธรรมชาติอย่างสีฟักทอง ใบเตย และ

อัญชัญจนกลายเป็นสีพาสเทล เชฟนเรนทร์เริ่ม

จากการสาธิตวิธีทำก่อนที่ครัวด้ านหน้า ก่อนที่จะ

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ถามคำถามและชิมส่วน

ผสมต่างๆ เล็กน้อยและชิมขนมที่จะทำ ในแต่ละ

วัน เมนูอาหารที่สอนที่โรงเรียนการครัวไทยแห่ง

นี้จะมี 4 เมนู ซึ่งประกอบด้วยอาหารเรียกน้ำย่อย

อาหารจานแรก ซุปหรือแกง และขนมหวาน โดยผู้

สอนนั้นเน้นที่การอธิบายถึงส่วนประกอบ รวมถึง

วัตถุดิบที่อาจหามาทดแทนได้ในประเทศของผู้ที่

เข้ามาเรียน ยกตัวอย่างเช่น ในเมนูม้าฮ่อนั้น ใน

ประเทศยุโรปที่ไม่มีไชโป๊วอาจเลือกใช้หัวไชเท้า

แทน และหลังจากชมการสาธิตแล้ว นักเรียนก็จะ

ได้แสดงฝีมือและใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาอย่างเต็มที่

“เริ่มลงมือเลยครับ ไม่ต้องกลัว ความมั่นใจ

สำคัญที่สุด” เชฟนเรนทร์กล่าวเพื่อกระตุ้นให้

นักเรียนใช้เทคนิคที่เพิ่งเรียนมา

และระหว่างที่ทำต้มจิ๋วไก่นั้นเองที่เชฟเริ่ม

อธิบายประวัติศาสตร์ไทย “แกงนี้เป็นสูตรที่

คิดค้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้ที่ไม่ได้ทรงประกาศเลิกทาสเท่านั้น แต่ยังทรง

โปรดการทำอาหารมาก” จากนั้นเชฟ

นเรนทร์ก็พาเราไปชมภาพอันโด่งดังซึ่งเป็นภาพ

ขณะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงกับข้าว ส่วนเรื่องต้มจิ๋วนั้นมีที่มาจาก

วันที่พระองค์ทรงประชวร แล้วทรงมีพระราช-

ประสงค์จะเสวยแกงร้อนๆ พระองค์จึงโปรดให้

คนครัวต้มแกงที่ใส่ทั้งใบกะเพรา โหระพา

หอมเจียว พริก มะนาว และไก่ และเนื่องจาก

ไม่ทรงโปรดเสวยข้าวสวย จึงมีการเติมมันฝรั่งลง

ไปเพื่อให้พลังงาน และแกงรสชาติเผ็ดร้อนแต่

กลมกล่อมนี้ดูจะช่วยให้คนหายป่วยได้จริงเสียด้วย

หลังจากรับประกาศนียบัตรจากหลักสูตร

นักเรียนก็จะได้ล้ิมรสอาหารที่ทำขึ้นมากับมือ

และแม้ว่าฝีมือการทำอาหารไทยของฉันจะไม่

อาจเทียบเคียงกับฝีมือของเชฟนเรนทร์ได้ แต่

ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนทำอาหารครั้งนี้ก็

ช่วยให้มีกำลังใจในการฝึกปรุงอาหารมากยิ่งขึ้น

เพราะท้ายสุดแล้ว ความมั่นใจสำคัญที่สุดจริงๆ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเรียนหลักสูตรเรียนปรุง

อาหารไทยพร้อมอาหารกลางวันมีบริการทุก

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันอังคาร) ตั้งแต่

เวลา 9.00 - 13.00 น. ราคา 3,733 บาทต่อคน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงแรมแมนดาริน

โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เลขที่ 48 Oriental

Avenue โทร +66 (2) 649 9000 หรือ

อีเมล mobkk-thaicooking@mohg.com

mandarinoriental.com


PHOTOS: COURTESY OF MANDARIN ORIENTAL BANGKOK, ANGELA THIEN

On a refurbished rice barge, the

rusty coloured waters of the Chao

Phraya River carried me to the

Mandarin Oriental Bangkok. This hotel

spans across both sides of the river,

but my destination today was the

cooking school located on the quiet

west bank. From the boat, it was

a short walk through sun dappled

tropical gardens before I found

what looked like an old wooden Thai

home out of antiquity. Chef Narain

Kiattiyocharoen welcomed me at the

door and I was able to quickly meet

the class before instructions began.

The lesson started with dessert.

Today’s dish was Dumplings with

Coconut and Sesame Seeds (Khanom

Leb Mu Naang), a sweet and slightly

salty dish coloured pastel with

pumpkin, pandan leaves and blue

butterfly pea flowers. The chef first

instructed us from his cooking station,

taking questions and allowing the class

to sample a bit of everything before

tasting them together. Each day, four

dishes are taught, which include an

appetizer, entrée, soup or curry and

dessert. Special care is placed to

TASTE

explain ingredients and substitutes are

suggested according to the student’s

home country. For instance, our

Pineapple with Pork and Salted Daikon

dish could use european radishes

if Diakon was unavailable. After the

demonstration was a small hands-on

portion where your cooking skills were

put to the test.

“Go ahead and get your hands dirty,

confidence is key!” says the chef, as

he tries to inspire us all to work on our

newly learned techniques.

While making Herbed Soup with

Chicken and Sweet Potatoes (Tom

Jiew Gai) the Chef explained a bit of

Thai history. “This Soup was invented

by King Rama V of Thailand. Aside

from being well known for abolishing

slavery, he also loved to cook,” Chef

Narain said as he showed the group

a famous photograph of the King,

casually cooking with an old wok. As

the story goes, the King felt ill one

day and craved hot soup. He then

asked the palace cooks to create

a dish which used both holy basil,

sweet basil, fried shallots, chili, lime

and nourishing chicken. Without an

appetite for rice, sweet potatoes were

used instead. This deliciously balanced

piquant soup certainly did taste like it

could cure all that ails you.

After being awarded a certificate

of completion, the class was treated

to a grand meal of our own making.

While I might not be able to match the

Chef’s gusto at creating Thai traditional

food, the experience certainly helped

me get some culinary courage. After

all, confidence is key.

The Hands-on Cooking and

Authentic Thai Lunch takes place from

Monday to Friday (except Tuesday)

from 9:00 - 13:00 hrs, priced at 3,733

THB net per person. To find out more,

contact Mandarin Oriental, Bangkok

at 48 Oriental Avenue. +66 (2) 649

9000, mobkk-thaicooking@mohg.com

(mandarinoriental.com)


TASTE

HEART OF BANGKOK

เพลิดเพลินกับอาหารรสเลิศ ท่ามกลางบรรยากาศแบบไทยๆ ใจกลางกรุงเทพฯ ที่ Face Bangkok

Face Bangkok offers the finest cuisines with traditional Thai ambiance, at the heart of the city

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ PHOTOGRAPHER: SOMPOCH THUAMCHAROEN

028

คนที่เคยมีโอกาสเดินเข้ามาในซอยสุขุมวิท 38

อาจจะสะดุดตากับหลังคาทรงไทยที่อยู่

ด้านหลังรั้วสีขาวที่ปกคลุมด้วยต้นไม้รกครึ้ม

ยิ ่งหากได้เดินเข้ามาข้างในแล้ว เชื่อว่าหลายคนคง

รู้สึกเหมือนต้องมนตร์ เพราะบรรยากาศภายใน

พื้นที่ของ Face Bangkok นั้นช่างแตกต่างกับ

นอกรั้วสีขาวนั้นโดยส้ินเชิง เพียงแค่ก้าวผ่านประตู

รั ้วเข้ามา สุ ้มเสียงอันวุ่นวายก็ดูจะสงบเงียบขึ้นมา

ทันใด และพอรู้ตัวอีกที คุณก็จะพบว่าตัวเองกำาลัง

เดินขึ้นไปตามบันไดไม้ของบ้านทรงไทยหลังใหญ่ที่

แวดล้อมไปด้วยแมกไม้สีเขียวที่จะดูโดดเด่นยิ่งขึ้นไป

อีกเมื่อถึงเวลาพลบค่ำา เมื่อเรือนไทยทั้งหลังสว่างไสว

ไปด้วยแสงเทียน Face Bangkok สร้างความประทับใจ

ในหมู่ผู้มาเยือนได้เสมออย่างไม่ต้องพยายาม

หากพูดถึงเรื่องดีไซน์แล้ว Face Bangkok จำ าลอง

วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของไทย ผ่านสถาปัตยกรรม

เรือนไทยหมู่ที่แวดล้อมด้วยน้ำ า เพื่อสื่อถึงคูคลองที่

เชื่อมทุกชีวิตไว้ด้วยกัน ซึ่งหากเดินตรงเข้ามา

คุณก็จะพบกับ Face Bar บริเวณต้อนรับที่เปิด

โอกาสให้นั่งจิบค็อกเทลสังสรรค์พูดคุยก่อนจะ

แยกย้ายไปตามห้องอาหารต่างๆ โดยด้านบน

ของ Face Bar นั้นเป็นที่ตั้งของห้องอาหาร

Hazara ที่เสิร์ฟอาหารแบบอินเดียเหนือ และ

หากเดินออกมาจาก Face Bar คุณจะพบกับ

ห้องอาหาร Lan Na Thai ที่เสิร์ฟอาหารไทย

รสชาติเข้มข้นที่มีเมนูให้เลือกหลากหลาย

ทั้งยำาส้มโอ ปลากะพงเผาใบตอง แกงเผ็ดเป็ดย่าง

รวมถึงของหวานยอดนิยมอย่างข้าวเหนียวมะม่วง

ส่วนด้านล่างนั้นเป็นที่ตั้งของร้านอาหาร Mizaki

ที่เสิร์ฟอาหารญี่ปุ่นและซูชิสดใหม่ให้ได้ลิ้มลอง

กันในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวตามแบบญี่ปุ่นแท้

แต่หากมากันเป็นหมู่คณะและอยากจะชิมทั้ง

อาหารไทย อินเดียและญี่ปุ่นจากห้องอาหารทั้ง

3 แห่ง ทาง Face Bangkok ก็สามารถจัดให้ได้

เช่นกัน หรือถ้าอยากสังสรรค์เป็นหมู่คณะอย่าง

เป็นส่วนตัว ที่นี่ก็มีห้องจัดเลี้ยงพิเศษที่รองรับ

แขกได้ 50-80 คน และใกล้ๆ กับห้องจัดเลี้ยง

นี้เองที่เป็นที่ตั้งของ Face Bangkok Spa สปา

เล็กๆ พร้อมห้องทรีตเมนต์ 2 ห้องที่ให้บริการ

ทั้งนวดไทย นวดประคบสมุนไพร รวมถึงนวด

และสครับผิวหน้า เรียกว่าใช้เวลาอยู่ที่นี่ได้ทั้งวัน

facebars.com


TASTE

Anyone who has been to Sukhumvit 38 might

wonder about what lies behind the white walls, since

all you can see is the Thai-style roof surrounded by

greenery. Those who have a chance to walk through

the front door might feel like they are under a magic

spell because suddenly the surroundings completely

change and the bustling noise of Bangkok seems to

fade away. In the next few moments you start to get

a sense of where you really are as you walk up the

wooden stairs of a traditional Thai house flanked by

lush trees. The magic spell is stronger at dusk when

the whole compound is lit up by candlelight. Face

Bangkok can always enthrall visitors in the most

effortless way.

In terms of design, Face Bangkok aims to

present a Thai way of living through the Reun Thai

architecture surrounded by water, a representation

of klong, or canals, that were the lifeblood of

Bangkok in times past. Walk straight through and

you will be greeted with Face Bar, a meeting point

and gathering place where you can have cocktails

and conversations before heading to one of the

three restaurants within the compound. Upstairs

is Hazara restaurant that serves Northern Indian

cuisine. Walk out of Face Bar and you will find Lan

Na Thai on your right. This Thai restaurant offers

Thai cuisine with delicious treats like pomelo salad,

grilled sea bass in banana leaf, roasted duck curry,

and all-time favorite desserts like mango and sticky

rice. Downstairs is Mizaki, a Japanese restaurant

where high-quality Japanese dishes and sushi

are available in a private setting. If you come in

a group and want to order every kind of cuisine

available, Face Bangkok can easily arrange that.

However, if you want a more private setting for a

grand event, the function room at Face Bangkok

can accommodate 50-80 guests at a time. Apart

from the restaurants and bar, Face Bangkok also

has its own spa with 2 treatment rooms and various

treatments like Thai massage, herbal compress

massage, facial massage and scrubs. All in all, it’s

easy to spend your entire day at this one location.

(facebars.com)


TASTE

New Taste

of Siam

ลิ้มรสอาหารไทยสไตล์ Molecular Gastronomy ในบรรยากาศ

สุดอลังการที่ OSHA Bangkok Restaurant & Bar ถ.วิทยุ

Experience Thai-style Molecular Gastronomy in a magnificent

setting at OSHA Bangkok Restaurant & Bar on Wireless Road.

WRITER: MALATI S.

หลังจากประสบความสำาเร็จ

ด้านการทำาธุรกิจร้าน

อาหารในซานฟรานซิสโก

มากว่า 17 ปี ร้านอาหาร OSHA

ภายใต้การดูแลของนายแพทย์

วุฒิศักดิ์ ลิ่มพานิชได้กลับมาลง

หลักปักฐานที่มาตุภูมิอีกครั้ง ณ

ถนนวิทยุ โดยนำาเสนอคอนเซ็ปต์

‘อาหารไทยแท้สไตล์โมเลคูลาร์’

เพื่อสร้างมิติใหม่ให้กับวงการ

อาหารไทย ด้วยความแปลกใหม่

ผ่านเมนูไทยดั้งเดิม เช่น กุ้งแช่-

น้ำาปลาที่มาพร้อมกับซอสสุด

จัดจ้านในรูปแบบของซอร์เบต์

ที่ทำาขึ้นจากการใช้ไนโตรเจนเหลว

นอกจากอาหารแล้ว OSHA ยัง

ตกแต่งสุดอลังการ ให้ความรู้สึก

ราวกับนั่งรับประทานอาหารใน

พระราชวัง โดยศิลปะการตกแต่ง

แบบดั้งเดิมของไทยถูกผสมผสาน

กับเทคโนโลยีอย่าง 3D Mapping

เกิดเป็นความลงตัว เหตุผลเท่านี้คง

เพียงพอจะอธิบายได้แล้วว่าทำาไม

ร้านนี้จึงเป็นร้านที่ไม่ควรพลาด

oshabangkok.com

After seventeen years of

success as a luxury restaurant

chain in San Francisco,

OSHA under the direction of

Dr. Wutthisak has returned to

its homeland, finding a new

location on Bangkok’s bustling

Wireless Road. Their concept

is “Authentic Thai Food with a

Molecular Twist”, which takes

favourite local dishes to another

a level. One example is the

‘Dancing King Prawns’ with a

spicy sauce-turned-sorbet made

with the help of liquid nitrogen.

In addition to the tantalising

food, the restaurant’s decor is

designed to dazzle. As if dining

in a mystical palace, traditional

decorative arts of Thailand merge

with 3D Projection Mapping

technology. The atmosphere alone

entices one to take a closer look,

but the food will keep you coming

back.(oshabangkok.com)

Time for Tea

Okura Prestige Bangkok

อัพแอนด์อะบัฟ บาร์ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ

กรุงเทพฯ ต้อนรับฤดูใบไม้เปลี่ยนสีด้วยชุดน้ำาชายาม

บ่ายสุดพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นโดยเชฟเซบาสเตียน

ฮูแกเวร์ฟ ที่เน้นสีส้มแดงตามสีของฤดูใบไม้ร่วง

ชุดน้ำาชาที่ประกอบด้วยขนมหวานหลากชนิด ตั้งแต่

แยมโรลรสส้ม ทาร์ตแพร์และอัลมอนด์ พุดดิ้งชาเขียว

ไปจนถึงโมจิรสช็อกโกแลตและมาการองสอดไส้ครีม

รสส้มยูซุในกล่องอะคริลิกใสทรงกล่องของขวัญนี้

จะมีให้บริการจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้

ในราคาชุดละ 960 บาท++ (ราคารวมเครื่องดื่มชา

หรือกาแฟสำาหรับ 2 ท่าน) สำารองที่นั่งได้ที่โทร.

02-687-9000 หรืออีเมล fb@okurabangkok.com

Up and Above Bar at The Okura

Prestige Bangkok welcomes the

mid-autumn festival with an afternoon

tea set created by Chef Sebastiaan

Hoogewerf. The set emphasises the

red of fall and other warm tones to

blend with an innovative array of

pastries. Selections include orange

jam rolls, green tea pudding, and

chocolate moji well positioned in a

decorative acrylic box. Services for

the afternoon tea starts 30 November

at 960 THB++ (for two). Tel: 02-687-

9000 or email: fb@okurabangkok.com

PHOTOS: COURTESY OF OSHA, OKURA PRESTIGE BANGKOK


TRACKING

ART

กลุมศิลปนในเชียงใหมเปดตัว Chiang Mai Art Map

ที่จะชวยใหคุณหาแกลเลอรี่ตางๆไดงายยิ่งขึ้น

ART

An art collective unveils Chiang Mai Art Map

to makes gallery hopping easier

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

Íยางที่ทราบกันดีวาเชียงใหมไดกลายเปนเมืองศิลปะไปแลว ที่นี่

ไมเพียงแคเปนชุมนุมของศิลปน แตยังเปนศูนยรวมของแกลเลอรี่

ศิลปะหลากหลายสไตลที่ผุดขึ้นมามากมายเปนดอกเห็ด แตจะ

เริ่มจากแกลเลอรี่ไหนดี?

เพื่อรวบรวมขอมูลใหแกนักทองเที่ยวและผูที่สนใจทําความรูจักกับ

ชุมชนศิลปะในเชียงใหม กลุม Chiang Mai Art Conversation (CAC)

ที่เปนการรวมตัวของศิลปนในพื้นที่ไดจัดทําแผนที่ศิลปะเชียงใหมขึ้น

โดยแผนที่แบบรายปที่สนับสนุนการผลิตโดยจิม ทอมปสันจะระบุพิกัด

แกลเลอรี่เกือบ 50 แหงทั่วเมือง รวมถึงวันและเวลาทําการ และ

รายละเอียดที่จําเปนอยางเรื่องที่จอดรถหรือเรื่องมีอาหารหรือไม เพื่อ

เปนขอมูลเบื้องตนใหแกผูที่สนใจเยี่ยมชม โดยทางทีมงานหวังวาแผนที่

ศิลปะเชียงใหมนี้จะชวยเพิ่มพลวัตใหกับวงการศิลปะเชียงใหม เพื่อให

ผูที่อยากเสพงานศิลปะมีโอกาสเขาถึงแกลเลอรี่มากยิ่งขึ้น ในขณะ

เดียวกันแกลเลอรี่เองก็มีผูเขาชมมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจนําไปสูการมีรายได

มากยิ่งขึ้นดวย โดยกาวตอไปของโครงการนี้คือการพัฒนาเว็บไซตเพื่อ

ใหคนเขาถึงขอมูลจากโทรศัพทมือถือไดดวย เชื่อวาดวยโครงการดีๆ

แบบนี้ วงการศิลปะของเชียงใหมคงไดเฟองฟูมากขึ้นไปอีก

facebook.com/cmartconversation

Chiang Mai has undoubtedly become a capital of art in

Thailand. Many artists choose to peacefully reside here, while

galleries of every kind pop up around the city. But with so

much to see, where do you start?

To provide information for travellers and art enthusiasts,

the Chiang Mai Art Conversation (CAC), a collective founded

by local artists, recently launched the Chiang Mai Art Map.

This annual art map, whose production was sponsored by

Jim Thompson, indicates location and basic information

like business hours, parking space and food for more than

50 galleries around the city. The collective hopes that this

art map will help create several dynamics in the city’s art

community, allowing people to have more access to the

galleries and leading to more income. The second phase

of the project is to develop a website that allows people to

access to the map through mobile phones. With projects like

this, Chiang Mai’s art scene shows no sign of slowing down.

(facebook.com/cmartconversation)

031


Perfect

Balance

เสริมสร้างสุขภาพที่ดีได้ง่ายๆ ด้วยการเลือกกลิ่นบำาบัดที่เข้ากับธาตุประจำาเดือนเกิดของคุณ

Create wellness by choosing a scent to match your body elements

WRITER: MUANFUN THARANATHAM

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยอาจจะเคย

ได้ยินคำาว่า ‘ธาตุเจ้าเรือน’ อยู่บ้าง และคงไม่ผิดนักที่จะบอก

ว่าการแพทย์สมัยก่อนนั้นทำาการบำาบัดรักษาดูแลผู้ป่วยโดยยึด

เอาธาตุเจ้าเรือนหรือธาตุประจำาเดือนเกิดนี้เป็นที่ตั้งเลยทีเดียว ตาม

ทฤษฎีนั้น ร่างกายของมนุษย์ประกอบครบด้วยธาตุทั้ง 4 คือ ธาตุดิน

ธาตุน้ำา ธาตุลม ธาตุไฟ แต่จะมีธาตุหลักประจำาตัวเด่นชัดเรียกว่า ธาตุ

เจ้าเรือน ซึ่งจะทำาให้มนุษย์เรามีลักษณะนิสัยและบุคลิกแตกต่างกัน ใน

ขณะที่ทางการแพทย์แผนปัจจุบันเชื่อว่าความแตกต่างถูกแยกแยะ

People who are familiar with traditional Thai medicine might

already know about “body elements”. Many Thai ancient healing

methods were based on this concept. According to the theory,

the human body is composed of four elements: earth, water,

wind and fire. The main body element (which can be identified

by birth month) is called “That Jao Reun” it is known as the

principal aspect which determines an individual’s personality

and character. This concept is different from modern medicine


พันธุกรรมโดยดีเอ็นเอ ซึ่งเปนลักษณะทางกายภาพที่ไดรับการ

ถายทอดทางสายเลือด ซึ่งหากรางกายมีธาตุตางๆอยูในปริมาณ

ที่สมดุล รางกายก็จะไมเจ็บปวย แตหากธาตุใดเกิดนอยไปหรือ

มากไป บุคคลผูนั้นก็อาจจะเกิดอาการเจ็บปวยไดงาย นอกจาก

การรักษา ธาตุเจาเรือนยังถูกนํามาประยุกตใชกับวิถีชีวิต ทั้งใน

ดานการรับประทานอาหาร การดูแลสุขภาพ รวมถึงการเลือก

กลิ่นบําบัด

กลิ่นแตละกลิ่นที่เหมาะกับธาตุเจาเรือนนั้นมีผลตอนักบําบัด

ดวยน้ํามันหอมระเหยในการเลือกใชกลิ่นของน้ํามันหอมระเหย

สําหรับการตรวจสุขภาพ โดยใชกลิ่นหอมที่สูดดมใหตรงกับธาตุ

เจาเรือน เพื่อใหเกิดความสมดุลของสุขภาพ ปรับเปลี่ยน

อารมณใหดีขึ้น บรรเทาอาการปวด ผอนคลายความเครียดและ

ชวยใหหลับสบาย

การระบุธาตุเจาเรือนสามารถทําไดหลายวิธี แตวิธีที่งาย

ที่สุดคือการระบุธาตุเจาเรือนโดยแบงตามเดือนเกิด เทานี้คุณก็

จะไดหลักงายๆในการเลือกกลิ่นหอมที่เขากับคุณแลว

BEAUTY

which believes that human differences are the result

of genes that are passed on from one generation to

another. If the body elements are well-balanced, the

body and mind remain healthy. But if the elements

are not balanced, the person can become ill. Apart

from being basic information for diagnosing illnesses,

the concept of body elements has been integrated

in many facets of life for Thai people, from diet and

wellness to aromatherapy.

The relationship between scents and body element

is essential for aromatherapists in creating and

choosing the right scents for customers. The scents

that match the principal elements can encourage

the balance of body elements, uplift moods,

encourage better sleep, and relieve pain.

There are several ways to identify your principal

element and select the right scent. However, the

easiest way is according to your birth month.

E A R

R

I

A

T H

R

F

E

I

WA T

R

E

ขอขอบคุณขอมูลจาก :

ศูนยฝกอบรมอภัยภูเบศร เดย สปา

สํานักการแพทยทางเลือก กรมพัฒนาการแพทยแผน

ไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ฝายการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

สํานักงานสาธารณสุข จ. มหาสารคาม

INFORMATION FROM :

Apaiphubet Day Spa Training Center

Bureau of Complementary And Alternative Medicine,

Department for Development of Thai Traditional Medicine

and Alternative Medicine, Ministry of Public Health

Department of Thai and Alternative Medicine,

The Public Health Office, Mahasarakham Province.

033


AIR

ธาตุลม

เดือนเกิด: พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม

ลักษณะ: รูปรางโปรง ผอม ผมบาง ผิวหนังแหง ขอกระดูกลั่น

เมื่อเคลื่อนไหว นอนไมคอยหลับ ชางพูด เสียงตํา

นิสัย: คนธาตุลมจะเปนคนคิดเร็ว เรียนรูเร็ว ไหวพริบดี แตลืมเร็ว

ปรับตัวงาย มีความสุขงาย มีเสนห

ในทางกลับกันจะถูกกระทบงาย รักงายหนายเร็ว

กลิ่นที่เหมาะสม: กลิ่นสดชื่นจากพืชสมุนไพร เชน ขา ใบสม

เปลือกสม มะกรูด ตะไครหอม มินต ขมิ้น มะนาว

Calvin Klein Eternity Summer

Jo Malone London Wood Sage

& Sea Salt Body & Hand Wash

Armani Eau d’Arômes

Estée Lauder Sensuous

Birth months: May, June, July

Physical traits: Tall and slim figure, thin hair, dry skin,

joints make cracking sounds when moving, has trouble

sleeping, talkative, low voice.

Personalities: Able to think and learn quickly but forgets

easily, quick to adapt themselves, attractive and

optimistic. If the body elements are not balanced, they

can be easily offended and get bored.

Scents: Herbal scents like the scents of galangal, orange

tree leaves, orange skin, kaffir lime, lemongrass, mint,

turmeric and lemon.

Estée Lauder Nutritious Vitality8

Day & Night Creme

Flora by Gucci Gracious Tuberose

Divana The Four Classy

Elements Room Fragrance and

The Never-ending Story

Dior J’Adore Dry Silk Body Oil

WATER

ธาตุนํา

เดือนเกิด: สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม

ลักษณะ: รูปรางสมบูรณ อวัยวะสมบูรณ สมสวน ผิวพรรณสดใส

เตงตึง ทนหิว ทนรอน ทนเย็นไดดี เสียงโปรง

นิสัย: หากรางกายสมดุล จะมีความจําดี รสนิยมเลิศ ใจกวาง

มีเหตุผล หัวศิลปะ แตถาธาตุไมสมดุล จะเปนคนเฉื่อยชา เกียจคราน

ตัดสินใจชา ไมเด็ดขาด อารมณเสียงาย ใจออน

กลิ่นที่เหมาะสม: กลิ่นหอมธรรมชาติที่สกัดจากดอกซอนกลิ่น กํายาน

กระดังงา เจอราเนียม ลาเวนเดอร ทับทิม มะขามปอม

Birth months: August, September, October

Physical traits: Great figure, healthy organs, fresh and supple

skin, able to tolerate hunger and harsh climates, clear voice.

Personalities: If the elements are well-balanced, people in

this group will have great memory and taste, be generous,

rational and artistic. If the elements are not balanced, they

can be passive, lazy, slow in deciding what to do,

indecisive, moody and sensitive.

Scents: Natural scents from tuberose, benzoin, ylang-ylang,

geranium, lavender, pomegranate and Indian gooseberry.


EARTH

ธาตุดิน

เดือนเกิด: พฤศจิกายน, ธันวาคม, มกราคม

ลักษณะ: รูปรางสูงใหญ ลําสัน ขอกระดูกแข็งแรง

คอนขางคลํา ผมดกดํา เสียงดังฟงชัด

นิสัย: สุขุมรอบคอบ เฉลียวฉลาด จิตใจหนักแนน ทะเยอทะยาน

ในทางตรงกันขาม ถารางกายเสียสมดุล จะขี้ใจนอย ดื้อรั้น

อารมณโกรธรุนแรง เมื่อเกิดความไมมั่นใจจะลังเลซึมเศรา

กลิ่นที่เหมาะสม: กลิ่นหอมจากเปลือกไมที่มีองคประกอบของไพล

พิมเสน กฤษณา วานนํา หญาฝรั่น จําป จันทนหอม

Chanel Coco Noir

Jo Malone London Mimosa & Cardamom Body Crème

Gucci Bamboo

Tom Ford Oud Wood Eau de Parfum

BEAUTY

Birth months: November, December, January

Physical traits: Sturdy figure, strong bones, medium

toned skin, black and healthy hair, loud and clear voice.

Personalities: If the elements are balanced, people in

this group are discreet, smart, resolute, and ambitious.

If the elements are not balanced, people with the Earth

element can be easily offended, stubborn, angry and

depressed when feeling insecure.

Scents: Woody scents like the scents of cassumunar

ginger, borneol, oud wood, water sedges, saffron, white

champaka and sandalwood.

Diptyque Philosykos

Tom Ford Noir

Kiehl’s Daily Reviving Concentrate

FIRE

ธาตุไฟ

เดือนเกิด: กุมภาพันธ, มีนาคม, เมษายน

ลักษณะ: ขอกระดูกหลวม มักขี้รอน กินเกง

ผมหงอกเร็ว ผมและขนคอนขางนิ่ม ใจรอน

นิสัย: หากธาตุมีความสมดุล จะเปนคนคลองแคลว ไมเห็นแกตัว โรแมนติก

อบอุน จิตใจดีกลาหาญ มั่นใจในตัวเองสูง

แตถาธาตุเสียสมดุลจะวูวาม หงุดหงิด ขี้รําคาญ เขาใจยาก

กลิ่นที่เหมาะสม: กลิ่นเผ็ดรอนบางๆ ในสวนผสมจากพริกไทย

การบูร ขิง กานพลู อบเชย ยูคาลิปตัส สน

Birth months: February, March, April

Physical traits: Loose bone joints, sensitive to heat, overeating,

prone to premature greying, tend to be bald, soft hair, impulsive.

Personalities: If the elements are balanced, people in this group

are agile, altruistic, romantic, warm, courageous and confident. If

the elements are not balanced, they can act hastily, get easily

agitated and become hard to understand.

Scents: Spicy scents like pepper, camphor, ginger, clove,

cinnamon, eucalyptus and pine wood.

035


LET’S

ESCAPE

ถึงเวลาจัดกระเป๋าและท่องเที่ยว

ไปในสถานที่ใหม่ๆ เพื่อหาแรงบันดาลใจแล้ว

It’s time to pack a bag and head off to somewhere

new in search of inspiration

WRITER: CHANOND MINGMIT

PHOTOS: SOMPOCH THUAMCHAROEN

STYLE: PAROUL YUKTADATTA

5.

6.

9.

BKK - CEI

WE 130

10.

3.

7.

2.

4.

1.

8.

FOR HIM

นอกจากสถานที่ทางธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดเชียงรายอย่างวนอุทยานภูชี้ฟ้า

ดอยหัวแม่คำ แม่น้ำกก หรือดอยแม่สลองที่มีชื่อเสียงที่คุณไม่ควรพลาดที่จะไปเยือนแล้ว

เชียงรายยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอย่าง วัดร่องขุ่นที่ก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย

โฆษิตพิพัฒน์ และไร่บุญรอดที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 9 กิโลเมตร

รอให้ทุกคนไปเยี่ยมเยือน

Chiang Rai is full of must-see wonders like Phu Chi Fah, Doi Hua

Mae Kham, the Mae Kok River and Doi Mae Salong. Additionally,

sightseers should add the beautiful white temple, Wat Rong Khun

created by Ajarn Chalermchai Kositpipat and Boonrawd Farm (just

nine kilometers from the city) to their list.

1. รองเท้าหนังผูกเชือก จาก Banana Republic

2. เข็มขัด จาก Bershka

3. หมวกไหมพรม จาก Scotch & Soda

4. กางเกงยีนส์ จาก Lee

5. กระเป๋าสะพายข้าง จาก Lee

6. หมวกแก๊ปสีดำ จาก Lee

7. เสื้อเชิ้ตผ้าคอตตอน จาก Banana Republic

8. พวงกุญแจหนัง จาก Carhartt

9. โลชั่นบำรุงผิวหน้า จาก La Mer

10. โฟมล้างหน้า จาก Clinique For Men


BKK - RGN

WE301

5.

4.

3.

1.

6.

8. 9.

7.

10.

2.

FOR HER

พม่า เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็นจุดมุ่งหมายที่คนทั่วโลกต้องการไปเยือนสักครั้งในชีวิต

เพราะนอกจากจะมีสถานที่สำาคัญทางพุทธศาสนาอย่างเจดีย์ชเวดากองที่เมืองย่างกุ้ง

เจดีย์ชเวสิกองที่เมืองพุกามแล้ว พม่ายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างพระราชวังมัณฑะเลย์ที่

สวยงามและคงเสน่ห์ในแบบที่คุณจะประทับใจไม่รู้ลืม แค่จองตั๋วไปย่างกุ้งและเริ่มเที่ยวได้เลย

Myanmar is a dream destination for many, and is often seen on ‘once in

a lifetime’ bucket lists. The country is home to many important Buddhist

sites like the Shwedagon Pagoda in Yangon, Shwezigon Pagoda in Bagan

and the famous Mandalay Palace. These charming spots are just a flight

away, simply book a ticket to Yangon and begin exploring.

1. Brightening Balm จาก Estee Lauder

2. ครีมบำารุงผิว จาก The Body Shop

3. ครีมบำารุงผิวและกันแดด จาก Sisley Sunleya

4. หมวกปีกสาน จาก Massimo Dutti

5. แว่นตากันแดด จาก Spektre

6. ผ้าคลุมไหล่พิมพ์ลาย จาก Scotch & Soda

7. รองเท้าส้นเตี้ยรัดส้น จาก Gap

8. เสื้อเชิ้ตผ้าเดนิม จาก Lee

9. กระเป๋าคลัตช์ จาก Bershka

10. เข็มขัดหนัง จาก Massimo Dutti


DETOUR

Namnung

on Travel

น้ำหนึ่ง สุทธิเดช านัย

นักแสดงสาวดาวรุ่งเผยถึงสถานที่

ท่องเที่ยวที่เธอประทับใจ

Rising star Namnung Sutthidechanai

reveals her favorite travel destinations

in Thailand

aMzWw

1.

ถ้าเป็นเรื่องเที่ยวเมืองไทย

ชอบไปเที่ยวไหนมากที่สุด

ชอบทะเลทางภาคใต้ค่ะ เพราะคิดว่า

ทะเลใต้สวยที่สุดแล้ว

What is your most favorite travel

destination in the country?

I like the Southern parts of Thailand.

The beaches are just like heaven.

3.

มีสถานที่ไหนในเมืองไทยที่อยากไป

แต่ยังไม่ได้ไปบ้าง

อยากไปเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูลมานานแล้ว

เห็นคนถ่ายรูปมาสวยมากเลย แต่เนื่องจากการ

งานรัดตัวก็เลยไม่ได้มีโอกาสไปสักที หวังว่า

สักวันคงได้ไปค่ะ

Which part of Thailand have you wanted

to go to but never had the chance?

I´ve always wanted to go to Koh Lipe

in Satun province. I saw a lot of

beautiful photos of it but due to my

job, I never had a chance to travel

there. Hopefully I will one day.

5.

รู้สึกอย่างไรกับสายการบิน

ไทยสมายล์บ้างคะ

ในฐานะที่ใช้บริการอยู่เรื่อยๆ ต้องบอกว่าชอบ

มากค่ะ สะดวกสบาย พนักงานบนเครื่องบินก็

บริการดีมาก ชอบบรรยากาศด้วยค่ะ ดูสดใสดี

What are your thoughts on THAI Smile?

Since I fly with THAI Smile often,

I have to say I really like it. It’s safe

and convenient, the service and

staff are excellent, and I think the

atmosphere on board is fun and bright.

038

คิดว่าที่ไหนในเมืองไทยที่สื่อถึงคำาว่า

Amazing Thailand ได้ดีที่สุด

ก็ยังคิดว่าเป็นทะเลอยู่เหมือนเดิมค่ะ ทะเลไทย

สวยไม่แพ้ที่ไหนในโลกเลย

What places do you think reflects the

term “Amazing Thailand” best?

Definitely the sea. The sea and

beaches in Thailand are unmatched.

2. 4.

ถ้าถามถึง 3 สิ่งที่ขาดไม่ได้เวลา

เดินทาง 3 สิ่งนั้นมีอะไรบ้างคะ

ที่ขาดไม่ได้จริงๆ ก็คงเป็นกล้องถ่ายรูป

เครื่องสำาอาง (หัวเราะ) เสื้อผ้าเก๋ๆค่ะ เตรียม

ถ่ายรูปเต็มที่

What are three indispensable things for

you when travelling?

My indispensable items would be a

camera, cosmetics (laughs) and chic

costumes. I like to be fully prepared

for photographs.

PHOTOS: NAMNUNG SUTTHIDECHANAI


HEALTH

Sound & Sleep

นอนหลับให้เต็มอิ่มได้ง่ายๆ ถ้าเลือกใช้เสียงให้เป็น

Get better sleep with the right soundtrack

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

ส.งสัยบ้างไหมว่าทำาไมเวลาฝนตก เราจึงรู้สึกง่วงและอยาก

ทิ้งตัวลงนอนซะดื้อๆ บางคนอาจจะระบุสาเหตุไปที่อากาศ

รอบตัวที่เย็นขึ้นทันตา แต่จริงๆแล้ว อีกปัจจัยหนึ่งที่มีผล

อย่างมากก็คือ ‘เสียง’ ของฝนนั่นเอง ตลอดเวลาที่ผ่านมา งานวิจัย

มากมายได้ยืนยันให้เห็นว่าคุณภาพของเสียงและคุณภาพของการ

นอนหลับนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น โดยประเภทของ

เสียงที่สามารถช่วยเรื่องการนอนหลับได้อย่างเห็นผลคือเสียง

ประเภทที่เรียกว่า ‘เสียงสีขาว’ (white noise) ซึ่งเป็นเสียงที่มีช่วง

คลื่นความถี่แบนราบสม่ำาเสมอตลอดระยะการได้ยินของมนุษย์

ซึ่งเสียงสีขาวนี้อาจรวมถึงเสียงใดๆ ก็ตามที่ดำาเนินไปเรื่อยๆอย่าง

สม่ำาเสมอ ซึ่งอาจจะเป็นเสียงจากธรรมชาติ อย่างเสียงคลื่นกระทบฝั่ง

เสียงฝนตก เสียงจั๊กจั่นร้อง หรืออาจจะเป็นเสียงของเครื่องยนต์และ

เสียงจ้อกแจ้กจอแจที่อยู่รอบตัวก็ได้ เสียงสีขาวนี้มีคุณสมบัติพิเศษ

นั่นคือสามารถพรางเสียงรบกวนอื่นๆ นอกช่วงความถี่ได้ ทำาให้

สมองสนใจกับเสียงรบกวนน้อยลง ซึ่งกระบวนการซ่อนเสียงหรือ

sound masking นี้ได้รับการทดสอบแล้วว่าสามารถช่วยให้มนุษย์

นอนหลับได้ดียิ่งขึ้นและมีสมาธิในการทำางานมากยิ่งขึ้น

การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเสียงสีขาวและการนอนหลับ

พัฒนาไปจนกระทั่งมีการค้นพบสมมติฐานใหม่ว่านอกจากเสียงสีขาว

แล้ว เสียงสีชมพู (pink noise) ก็ช่วยสร้างเสริมคุณภาพของการนอน

หลับได้ดีเช่นกัน และอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำาเนื่องจากมีค่าความเข้ม

ลดลงเมื่อความถี่สูง เสียงที่ออกมาจึงน่าฟังยิ่งกว่าเสียงสีขาว แต่ถึง

กระนั้น งานวิจัยเกี่ยวกับเสียงสีชมพูนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น

ส่วนใครที่มีปัญหานอนไม่หลับ คุณอาจลองสร้างเสียงสีขาวในห้อง

ได้อย่างง่ายๆ ด้วยการเปิดวิทยุไปยังจุด กึ่งกลางระหว่าง 2 สถานี

หรือเปิดพัดลมไว้ทั้งคืนก็ได้ หรี่ไฟอีกสักหน่อย แค่นี้ก็หลับสบายแล้ว

Do you ever wonder why we tend to get sleepy

when it rains? Some say it’s because of the cooling

climate, but actually there’s another reason, which

is the sound of rain itself. To date, many studies

indicate that there is a close relationship between

noise quality and sleep quality. Better sleep is

encouraged by a certain type of noise called ‘white

noise’ which has a flat spectrum over the range of

frequencies. White noise also includes the sounds

of constant frequencies in nature, like waves, rain

and singing cicadas, along with the soft hum of

machines or even the murmur of a crowd. This

specific type of noise actually has a special quality,

that mask other disturbing sounds. When other

sounds are masked, the quality of sleep and

concentration are significantly promoted.

The study on white noise led to the discovery

of a new type of noise, pink noise, which claims

to be better at promoting sleep, since its density

decreases when the frequencies increase and the

result is a more pleasing sound. Still, the study

on pink noise is in the early stages. For those

who have trouble sleeping, try create white noise

by running a radio between two stations or

turning on a fan all night long. Then, dim your

lights and you are good to go!

RELAX MELODIES (iOS)

แอพพลิเคชั่นนี้มีเสียงให้เลือกหลายโหมดตาม

วัตถุประสงค์ ตั้งแต่สำาหรับทำาสมาธิไปจนถึงสำาหรับ

นอนหลับ โดยคุณสามารถนำาเสียงต่างๆ มาผสมเข้า

ด้วยกันกลายเป็นซาวด์แทร็กพิเศษได้ด้วย

This application has a variety of soothing

noises to match your objectives, from

meditation to better sleep. You can also create

a personal mix of your favorite sounds.

APPS

FOR

BETTER

SLEEP

WHITE NOISE (Android)

ถ้าบ้านคุณบังเอิญไม่มีพัดลม ลองโหลดแอพพลิเคชั่นนี้

มาใช้ นอกจากเสียงพัดลมแล้ว แอพพลิเคชั่นนี้ยังมา

พร้อมกับเสียงอื่นๆอีกสามสิบกว่าเสียงที่ได้รับการ

ทดสอบแล้วว่าสามารถช่วยให้คุณหลับได้สนิทยิ่งขึ้น

If you don’t have a fan at home, try this app.

Apart from the fan audio, this application is

equipped with more than 30 sounds that

are proven to encourage better sleep.


BUILT

TO LAST

หัตถศิลป์ไทย ไทยฐานะเครื่องแทนใจ และวัตถุแห่งความทรงจำา

Thai Craftsmanship from the heart, and objects that define memories

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ PHOTOGRAPHER: F/NUMBER 45


ART


อยางที่ทราบกันดีวางานประณีตศิลปแบบ

ไทยแทนั้นขึ้นชื่อวามีความประณีตและ

วิจิตรไมแพชาติใดในโลก แตครั้นเวลา

ผานไป ผลงานที่ทรงคุณคาเหลานี้รังแตจะเหลือ

นอยลงทุกที นั่นคือเหตุผลที่วาทําไมผลงานการ

สรางสรรคของ The One Handicraft ที่มีการ

เพิ่มประโยชนใชสอยใหกับงานฝมือเหลานี้จึงนา

สนใจเปนพิเศษ

The One Handicraft ซึ่งเปนธุรกิจจําหนาย

สินคาของที่ระลึกของครอบครัวสืบสายเพ็ชร

ปจจุบันอยูภายใตการดูแลของกันตฤทัย สืบสาย-

เพ็ชร ทายาทรุนที่สอง สินคาของที่นี่ที่อยูในรูป

ของกลองใสของกระจุกกระจิก ตลับใสของ ที่คั่น

หนังสือ รวมถึงซองใสนามบัตร ลวนแลวแตรังสรรค

ขึ้นมาโดยยกใหเทคนิคการลงยาสีเปนจุดเดน

โดยคุณพอของกันตฤทัยที่เปนผูกอตั้งธุรกิจนี้ขึ้น

มาเมื่อ 30 กวาปกอนไดแรงบันดาลใจจาก

ชวงสมัยยังหนุมที่ไดสั่งสมประสบการณ

ดานการทําเครื่องประดับเงินแบบลงยามากวา

10 ป กอนที่จะออกมาสรางธุรกิจของตนเอง

ในที่สุด และเลือกเปลี่ยนวัสดุจากเงินเปนสัมฤทธิ์

(bronze) โลหะผสมที่มีคุณสมบัติเหมาะกับ

การลงยารอนมากกวาโลหะชนิดอื่นๆ

แตเริ่มเดิมทีนั้น ศิลปะลงยาสีนับเปนศิลปะ

ชั้นสูงที่นิยมตกแตงเครื่องราชูปโภคสําหรับ

พระมหากษัตริยเทานั้น สารานุกรมไทย ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถานระบุวางานลงยาบางชนิด

อยางเชนการลงยาราชาวดีนั้นมีในประเทศไทย

ตั้งแตสมัยอยุธยาตอนกลาง โดยมีพอคาชาว

เปอรเซียนําเทคนิคดังกลาวมาเผยแพร ตอมา

ในยุคตนรัตนโกสินทร งานศิลปะลงยาราชาวดี

นั้นแพรหลายมาก เนื่องจากพระบาทสมเด็จ-

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเปน

พิเศษ การลงยานั้นทําไดดวยการลอกลายแลว

ใชกรดกัดพื้นผิวใหเปนลายกอน จากนั้นจึงนํา

ผลึกแกวสีตางๆ มาปนเปนผง ผสมน้ําแลวหยอด

ในลวดลายตามตองการ จากนั้นจึงใชความรอน

เปาใหสีละลายติดไปกับผื้นผิว แลวจึงใชหินมา

ขัดใหพื้นผิวเรียบเนียนเสมอกัน เนื่องจากมีการ

ใชความรอน งานลงยาชนิดนี้ซึ่งเรียกวา ‘งาน

ลงยารอน’ จึงมีคุณสมบัติติดทนนาน ไมลอกออก

งายๆ อีกทั้งยังคงความสดใสไวไดนานเทานาน

แตเนื่องจากศิลปะลงยาเปนงานที่ตองอาศัย

ทักษะเฉพาะตัวของชางศิลป ที่มักนิยมสงผาน

ความรูแบบรุนสูรุนมากกวาที่จะเผยแพรใหคน

ภายนอกไดรับรู อีกทั้งยังเปนงานที่ตองอาศัย

‘ใจรัก’ และความอดทนอยางยิ่งในการจะหยอด

สีไปตามชองเล็กๆ ทีละชอง งานศิลปะลงยารอน

นี้จึงอยูในภาวะที่เกือบจะสูญหายไปกับกาลเวลา

การนําศิลปะแบบลงยามาผนวกกับสิ่งของที่มี

ประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวัน และการเพิ่ม

คุณคาดวยการชุบทอง 100% จึงเปนอีกวิธีหนึ่ง

ที่จะอนุรักษศิลปะชนิดนี้ใหคงอยูสืบไป แมราคา

อาจจะสูงกวาของที่ระลึกทั่วไป แตหากไดเห็น

การเดินทางของผลงานแตละชิ้นแลวตองเรียกวา

คุมคา เพราะกวาจะไดงานชิ้นสําเร็จแตละชิ้นนั้น

ผลงานตองผานมือของชางไมต่ํากวา 6 คนที่

เชี่ยวชาญในขั้นตอนแตกตางกันออกไป ทั้งชางกัด

ชางขึ้นรูป ชางลงยาสี ชางขัด ชางชุบทอง

ไปจนถึงชางบุ

ปจจุบันนี้ นอกจากสงสินคาไปจําหนาย

ตามรานขายของที่ระลึกตางๆแลว The One

Handicraft ไดเพิ่มชองทางการขายในเฟซบุก

ขึ้นมาอีกหนึ่งชองทาง “บางครั้ง ตอใหงานสวย

แคไหน แตถาขายไมไดก็จะหายไปในที่สุด แต

เราเชื่อวาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนเขาใจและให

คุณคากับสิ่งที่เราทําคะ” กันตฤทัยกลาว ซึ่งหาก

พิจารณาดูดีๆ ก็ไมมีอะไรที่สมเหตุสมผลมากกวา

นี้อีกแลว อะไรจะเหมาะแกการเปนตัวแทน

ของความทรงจํา มากกวาสิ่งที่สรางขึ้นมาใหอยู

ยืนยงชั่วลูกชั่วหลานอีกเลา?

facebook.com/TheOneHandicraft


The fi ne arts of Thailand are known

for rivaling any nation in the world.

However, as time passes many

of these exquisite techniques are

forgotten. The One Handicraft was

created to highlight these special

objects, and preserve them for future

generations.

The One Handicraft was founded

by the Seubsaipetch family, which

today is under the care of the family’s

second generation, Khun Kanrutai

Seubsaipetch. The products include

souvenir gift boxes that hold small

treasures, bookmarks, envelopes, and

business card holders adorned with

colourful enamel. Ten years before

starting his own venture, Kanrutai’s

father—who founded the business—

worked as a silver enamel jewelry

artisan. When making his fi rst gift shop

items, he chose bronze instead of

silver, as bronze had properties more

suitable for hot enamel work.

Originally, enamel was only allowed

to be used as decoration on royal

items. The Royal Institute of Thailand’s

encyclopedia states that the art of

using coloured enamel, especially

the Rajavadee style can be traced

back to the central Ayutthaya period.

It is believed that Persian traders

introduced the technique to Thailand.

Later in the early Rattanakosin period,

the Rajavadee Enamel style became

prevalent due to endorsements from

King Rama I. The fi rst step in making

enamel work is tracing and etching

the piece with acid. Then, enamel is

created by crushing coloured glass

into a fi ne powder. The powder is

mixed with water and dropped onto

the item’s surface in patterns. Low

heat is used to allow the solution to

stick to the object. Finally, a stone is

used to scrub the piece until the entire

surface is smooth. Due to the use of

heat, this process is called ‘long yaa

raon’ or ‘hot enamel’. Hot enamel has

the benefi t of durability and bright,

non-fading colours.

Enamel art requires unique skills

and knowledge which are usually

passed on from one generation to

the next before outsiders are let in

on the secrets. In addition, it’s a job

that requires true dedication and

patience, especially when it comes

to dropping the enamel carefully

into small detailed areas. Because

of these reasons, enamel art is on

the verge of being lost to time. This

is why adorning modern items with

enamel is important. Enriching the

pieces by plating them with 100%

gold is another way to increase value

and preserve interest. Although these

objects may be priced higher than

typical souvenirs, they are worth the

cost considering the work that goes

into making each piece. Every enamel

item must pass at least six artisans

who specialise in different production

stages. This includes an etcher, a

layout artisan, an enamel artisan,

polisher, gold plater, and metalsmith.

ART

Today, aside from providing their

items to souvenir stores around

the world, The One Handicraft also

sells items on their facebook page.

“Sometimes no matter how beautiful

the pieces are, art can still be lost if

there are no purchasers. However, I

believe that today there are still people

out there who appreciate this work

and know its value,” says Kanrutai.

If you were to really analyse these

pieces, there is nothing more sensible

than enamel art. What else could be

a better representation of memory

than something built to endure

the test of time? (facebook.com/

TheOneHandicraft)


CULTURE

Wish

Making

WRITER: JOMKAEW VISETCHOLAHAN


สี่แยกราชประสงค ยานคับคั่งที่นอกจากจะ

เต็มไปดวยแหลงช็อปปงและที่พักสุดหรูแลว

ยังเปนจุดสําคัญจุดหนึ่งที่คนไทยและนักทอง-

เที่ยวจากทุกสารทิศตางมาเพื่อจุดประสงคเดียวกัน คือ

สักการะขอพรจากบรรดาเทพเจา 7 องคที่กลาวกันวา

ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแหงหนึ่งของทางศาสนาพราหมณ-ฮินดู

ซึ่งเดิมทีเดียวนั้น มีการสรางศาลพระพรหมเพียงแคองค

เดียวเมื่อปพ.ศ. 2499 เพื่อเปนการบวงสรวงใหการ

กอสรางโรงแรมเอราวัณ (ปจจุบันกลายเปนโรงแรมแกรนด

ไฮแอท เอราวัณ) เปนไปอยางราบรื่นหลังจากเกิดเหตุ

รายมากมายระหวางกอสราง แตตอมา ดวยความเชื่อ

เรื่องพลังศักดิ์สิทธิ์แหงพระพักตรสี่ดานของพระพรหมที่

นําพามาซึ่งความเจริญรุงเรือง ประกอบกับการที่

ราชประสงคเปนแยกใหญซึ่งตามหลักฮวงจุยแลวมักเปน

ที่ชุมนุมของวิญญาณราย ทางผูประกอบการจึงไดเชิญ

เทพเจาฮินดูมาสถิตยเพื่อความเปนสิริมงคล ซึ่งแมศาล

พระพรหมจะตองเจอกับเหตุการณตางๆ มากมาย แต

แยกราชประสงคก็ยังคงเปน ‘แยกเจ็ดเทพ’ ที่ทุกคนรูจัก

และหลั่งไหลกันมาเพื่อขอพรเทพเจาแตละองคเพื่อความ

เปนสิริมงคลในดานตางๆ อยางไมเสื่อมคลาย

Ratchaprasong Intersection is known for being

one of the busiest spots in Bangkok, packed with

boutiques and luxurious hotels. But there is another

very important reason that Thais and foreigners

come here, which is to seek blessings from the

seven sacred gods of the Brahmin-Hindu religion.

The fi rst shrine was erected in 1955 after major

issues plagued the construction of the Erawan Hotel

(currently the Grand Hyatt Erawan), the shrine’s four

faces reversed the hotel’s fortune and allowed the

property to prosper. With this belief in the sacred

powers of the Brahmin-Hindu gods—as well as the

fact that major intersections like the one at

Ratchaprasong are known in Feng Shui to be a place

for the manifestation of evil spirits—that more

Brahma-Hindu gods were brought to protect the

area. Despite the recent unrest, Ratchaprasong still

stands strong as the “district of seven gods”.

Worshipers continue to visit the shrines in hopes that

their prayers will be answered, an act of faith and

devotion that seem to grow stronger with time.

045


ท้าวมหาพรหม

Tao Maha Prom

ท้าวมหาพรหม หรือ พระพรหมเอราวัณ

ที่ด้านหน้าโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท

เอราวัณ เป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา

และพรหมลิขิตของมนุษย์ เชื่อกันว่าจะ

ประสาทพรเรื่องโชคลาภให้แก่ผู้บูชา

พระองค์ทุกคนโดยเฉพาะตอนค่ำา จึง

เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ในแต่ละปีมีผู้เข้ามา

สักการะบูชามากกว่าหนึ่งล้านคน

Tao Maha Prom Shrine located

at Grand Hyatt Erawan, is the

god of creation who reigns over

mercy and human destiny. He is

said to give fortune to all, but

especially to those who worship

at dusk. Each year, millions

come to this spot to pay homage

and seek blessings.

พระอินทร์

Pra In

ท้าวอัมรินทราธิราช หรือพระอินทร์ ที่ด้าน

ข้างอัมรินทร์พลาซ่า ทำ าจากหยกสีเขียวเข้ม

ตามความเชื่อว่าพระองค์เป็นเทพเจ้าที่มี

เนื้อกายสีเขียว คอยดูแลมวลมนุษย์ด้วย

พระเนตรทั้งสามพันดวง เชื่อกันว่าการ

บูชาพระอินทร์จะนำาพามาซึ่งความสุข

Pra In, also known as Indra,

stands to the side of Amarin

Plaza. The image is made in

dark green jade, based on the

god’s mythical green skin. Pra

In cares for humanity with three

thousand eyes. It is believed

that worshiping him will bring

happiness.

พระนารายณ์

Pra Narai

พระนารายณ์ทรงสุบรรณ ที่ด้านหน้า

โรงแรมอินเตอร์คอนทิเนนทัล เป็น

เทพเจ้าผู้ปกปักษ์​คุ้มครองผู้บูชาในเรื่อง

ธุรกิจทั้งหลาย จึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่

ผู้ที่ต้องการขอพรให้กิจการรุ่งเรืองและ

มั่นคงจะต้องไม่พลาดมาสักการะ

Pra Narai or Vishnu (located in

front of the InterContinental

Hotel) guards heaven, hell and

earth. This god is worshiped by

those who wish to protect

their business, and people

come here to pray for business

prosperity and stability.

พระลักษมี

Pra Ma Lasami

พระลักษมี ที่ชั้นสี่ของห้างเกษร

พระชายาผู้งดงามแห่งพระนารายณ์

เป็นเทพแห่งโชคลาภและความอุดม

สมบูรณ์ที่ผู้เคารพเชื่อกันว่าจะต้องมา

ขอพรที่ศาลเจ้าด้านนอกอาคารด้วย

ดอกบัวสีชมพู อ้อย หรือเหรียญ เพื่อ

ความมั่งคั่งสมบูรณ์

Pra Ma Lasami or Lakshmi is

located on the fourth floor of

Gaysorn Plaza. As the beautiful

soulmate of Pra Narai (Vishnu)

she is the goddess of fortune

and abundance. People come

to worship her shrine outside

the building with pink lotuses,

sugar cane or coins for

sustainability and wealth.

พระพิฆเนศ

Pra Pikanet

พระพิฆเนศ ที่ด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ฝั่ง

ห้างอิเซตัน เป็นเทพเจ้าที่มีเศียรเป็นช้าง

เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดลบันดาลความคิด

สร้างสรรค์และความเมตตาคุ้มครองแก่

ผู้ที่มาสักการะ นอกจากจะนำาเอามาลัย

ดอกไม้มาถวายเฉกเช่นเทพองค์อื่นแล้ว

ผลไม้และนมก็เป็นสิ่งสักการะที่สำาคัญ

Pra Pikanet or Ganesh, stands

in front of CentralWorld on

the Isetan side. He is the

elephant-head god of creativity

and success. Those that come

to worship him may bring

the usual flower garlands and

offerings, but fruit and milk

are also important.

พระตรีมูรติ

Pra Trimurati

พระตรีมูรติ ที่ด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ฝั่ง

ห้างอิเซตัน ประกอบไปด้วยพระพรหม

พระวิษณุ และพระศิวะ จึงถือเป็นสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังอำ านาจที่สุดองค์หนึ่งเลย

ทีเดียว ผู้มาสักการะด้วยดอกไม้และสิ่ง

บูชาสีแดงจะได้รับพรด้านความรักที่กล่าว

กันว่าได้ผลอย่างน่าอัศจรรย์

Pra Trimurati also stands in front

of CentralWorld on the Isetan side.

This shrine includes the Hindu

trinity of Brahma, Vishnu and

Shiva and is extremely powerful.

Worshipers bring offerings of

flowers and red coloured items to

ask for luck in love.

พระแม่อุมาเทวี

Pra Maha Umathewee

พระมหาอุมาเทวี ที่ด้านหน้าของห้าง

สรรพสินค้าบิ๊ก ซี พระชายาแห่ง

พระศิวะหรือเทพเจ้าแห่งการทำาลายนั้น

ได้รับการนับถือในฐานะเทพีแห่ง

ความงาม ความเมตตา และพลังอำานาจ

โดยผู้คนนิยมนำาดอกไม้มาบูชาเพื่อขอ

พรเกี่ยวกับครอบครัวและความมั่นคง

Pra Maha Umathewee or the

goddess Uma, stands in front of

the Big C Supermarket. Uma,

also known as Parvati, is the

consort of Shiva, the god of

destruction. She is considered

the goddess of beauty, mercy

and power. Those seeking

matters of family and stability

offer flowers at her shrine.


SEVEN

WISHES

FAITH

BIG C

สยาม

SIAM

เซ็นทรัลเวิลด์

CENTRAL WORLD

Ratchprasong

Intersection

เกษร

GAYSORN

โรงแรมอินเตอร์คอนทิเนนทัล

INTERCONTINENTAL BANGKOK

แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

GRAND HYATT ERAWAN

อัมรินทร์พลาซ่า

AMARIN PLAZA

ชิดลม

CHITLOM

เพนนินซูล่า พลาซ่า

PENINSULA PLAZA

โรงแรมอนันตรา

สยาม

ANANTARA

SIAM BANGKOK

ราชดำาริ

RATCHADAMRI

05


TRAVEL

Macau

และ 10 สิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับดินแดนแห่งนี้

10 things that you might not know about Macau

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

10

M

BKK-MFM

WE 670

มาเก๊าอาจจะเป็นชื่อที่คุ้นหู แต่เราเชื่อว่าดินแดนเล็กๆ แห่งนี้ก็ยังคงเต็มไปด้วยเรื่องราวที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน

Macau might be synonymous with weekenders, but this little region has many surprising facets.


PHOTOS: GETTY IMAGES


TRAVEL

050

1

มาเก๊า เป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศจีน

เดิมมาเก๊านั้นเป็นเกาะ แต่เมื่อเวลาผ่านไป

สันทรายที่ก่อตัวขึ้นได้เชื่อมเกาะมาเก๊าเข้ากับ

แผ่นดินใหญ่ ปัจจุบันนี้ มาเก๊าประกอบด้วยส่วน

ที่เป็นคาบสมุทร และเกาะอีก 2 เกาะ ซึ่งก็คือ

โคโลอานและไทปาที่ได้เชื่อมต่อกันด้วยพื้นที่

ที่เกิดจาการถมทะเลที่เรียกว่าโคไต๋ (Cotai)

ซึ่งเป็นแหล่งคาสิโน

Macau is a special administrative region of China.

The area was actually an island, but in time,

a sandbar formed, connecting the island with

the mainland. At present, Macau consists of a

peninsula and two islands, Coloane and Taipa. The

Cotai strip now connects Coloane and Taipa, forming

a reclaimed land bridge that caters to Macau’s

primary industry: recreational gambling.

PHOTOS: GETTY IMAGES


2

ว่ากันว่าชื่อของมาเก๊านั้นมีที่มาจากวัดอาม่า

(A-Ma Temple) หรือวัดมาก๊อก (Ma Kok Temple)

ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวประมงสร้างขึ้นเพื่อบูชา

Matzu หรือเทพีผู้คุ้มภัยให้นักเดินเรือ ตามตำานาน

ท้องถิ่นนั้นเทพีองค์นี้ได้อวตารลงมาเป็นสาวงามที่ช่วย

ชีวิตชาวเรือที่เจอพายุ เมื่อเสร็จภารกิจ เธอก็เดินขึ้นฝั่ง

แล้วเหินขึ้นสวรรค์ไป ชาวบ้านจึงสร้างวัดขึ้นตรงจุดที่

เธอขึ้นฝั่งนั่นเอง เมื่อชาวโปรตุเกสเดินทางมาถึง

มาเก๊าเป็นครั้งแรก คนเรือก็ได้ถามชาวบ้านว่าพื้นที่ ณ

จุดนั้นเรียกว่าอะไร ซึ่งชาวบ้านได้ตอบกลับไปว่ามาก๊อก

โปรตุเกสจึงเรียกบริเวณนั้นว่ามาเก๊าในเวลาต่อมา

แต่เดิมนั้นมาเก๊ามีชื่อภาษาอังกฤษว่า Macao ซึ่ง

เป็นการสะกดแบบโปรตุเกส แต่ได้เปลี่ยนมาเป็น

Macau หลังจากที่จีนได้รับดินแดนคืนจากโปรตุเกส

‘Macau’ likely derived from the famous A-Ma

or Ma Kok Temple that local fishermen built

for Matzu, the goddess of seafarers. Legends

say that the goddess disguised herself as a

young woman to help a group of fishermen

from a storm. After the incident, she

returned to shore and ascended to heaven.

Locals then built a temple on the spot where

she rose to the sky. When the Portuguese

first came to Macau and asked about the

name of the place, the locals replied with

something like “Maa Kok” so they called

the town Macau. Macao, which is the

Portuguese spelling, was changed to Macau

after Portugal returned the land to China.

3

หากคุณคิดว่าฮ่องกงดูน่าอึดอัดมากที่สุดแล้ว คุณอาจ

จะแปลกใจถ้าได้พบว่า อันที่จริง มาเก๊าเป็นดินแดนที่มี

ประชากรหนาแน่นมากที่สุดในโลก โดยสถิติล่าสุดในปี

ค.ศ. 2013 นั้น ในพื้นที่หนึ่งตารางกิโลเมตรของมาเก๊านั้นมี

ประชากรอยู่ถึง 20,497 คน แต่แม้กระนั้น มาเก๊าก็เป็น

ดินแดนที่มีประชากรอายุยืนมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และ

ยังมีอัตราการเสียชีวิตในทารกที่ต่ำ าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วย

If you think Hong Kong is the world’s most

cramped region, you might be surprised to

know that the title actually goes to Macau—with

20,497 people per square kilometer. Despite

its population density, Macau has one of the

highest life expectancy and lowest infant

mortality rates in the world.


TRAVEL

4

มาเก๊าในอดีตเป็นที่รู้จักในชื่อของ Ou Mun ซึ่ง

แปลว่าประตูแห่งการค้า เนื่องด้วยทำาเลที่ตั้งที่

อยู่ตรงปากแม่น้ำาซีเจียงพอดี ที่นี่จึงกลายเป็นจุด

แวะพักแห่งสำาคัญของนักเดินเรือของจีนที่ล่อง

เรือไปค้าขายแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชุมชน

Ou Mun เริ่มขยายใหญ่ขึ้นเมื่อชาวนาจากมณฑล

กวางตุ้งและชาวประมงจากมณฑลฝูเจี้ยนอพยพ

เข้ามาตั้งรกราก

In the past Macau was once called Ou

Mun, or ‘a gateway for trade’, due to its

location on the estuary of the Xi Jiang

river. It was an indispensable resting

spot for Chinese merchants trading in

Southeast Asia. The Ou Mun community

greatly expanded when farmers from

Guangdong and fishermen from Fujian

migrated here.

052

PHOTOS: GETTY IMAGES


5

ชาวโปรตุเกสเริ่มเข้ามามีบทบาทในมาเก๊าตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 โดยแรกเริ่มนั้น

จีนแผ่นดินใหญ่ให้โปรตุเกส ‘เช่า’ มาเก๊าไว้ใช้เป็นท่าเรือทำาการค้า โปรตุเกสมี

อำานาจบริหารจัดการดูแลมาเก๊าภายใต้การปกครองของจีนจนถึงปีค.ศ.1887

ที่มาเก๊าตกเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสอย่างเป็นทางการ มาเก๊ากลับมาอยู่

ภายใต้การปกครองของจีนอีกครั้งในวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1999 แต่แม้

กระนั้น วัฒนธรรมโปรตุเกสก็ฝังรากลึกอยู่ในมาเก๊าแล้ว โดยปัจจุบันนี้ภาษา

โปรตุเกสก็ยังเป็นหนึ่งในภาษาราชการของมาเก๊า

The Portuguese arrived in Macau around the 16th Century.

At first, Portugal rented Macau (paying an annual fee of 18.9

kilograms of silver) as a trading port. The Portuguese held

administrative power under Chinese sovereignty until 1887

when Macau became a Portuguese colony. Although Portugal

returned Macau to China in December 20, 1999, Portuguese

culture remains ingrained. To date, Portuguese is still one of

Macau’s official languages.

6

ในขณะที่หลายคนอาจคิดว่าคำาว่า ‘มาคานีส’ (Macanese)

เป็นคำาคุณศัพท์ที่หมายถึงชาวท้องถิ่นของ

มาเก๊า แต่อันที่จริง คำานี้หมายถึงกลุ่มชาติพันธ์ุที่ถือ

กำาเนิดในมาเก๊าที่มีเชื้อสายมาจากชาวโปรตุเกส แต่

ชาวมาคานีสบางส่วนก็เป็นชาวจีนโดยกำาเนิดที่เปลี่ยน

ศาสนามาเป็นศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก คน

กลุ่มนี้มักจะเปลี่ยนชื่อจากชื่อจีนมาเป็นชื่อโปรตุเกส

ด้วย ส่วนอาหารแบบมาคานีสนั้นเป็นการผสมผสาน

ระหว่างอาหารจีนทางตอนใต้กับอาหารโปรตุเกส

The term ‘Macanese’ is an adjective that

defines people born in Macau that have

Portuguese ancestry. (Etymology may

suggest ‘Maca-’ from Macau and ‘-nese’

from Portuguese.) Some Macanese are

also Chinese-born Catholic converts who

have changed their Chinese names into

Portuguese. Likewise, Macanese cuisine

is a combination of Southern Chinese and

Portuguese cuisine.


7

ถึงวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าซากโบสถ์เซนต์ปอล (Ruin

of St. Paul) ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของมาเก๊าไปแล้ว

โบสถ์เซนต์ปอลรวมถึงมหาวิทยาลัยเซนต์ปอลที่อยู่ใน

บริเวณเดียวกันนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1640 โดยนักบวช

นิกายเจซูอิต ปัจจุบัน ซากโบสถ์เซนต์ปอลถูกเปลี่ยน

ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีการใช้คอนกรีตและสตีลเสริม

โครงสร้างไว้เพื่อความปลอดภัย และแม้บางคนจะกล่าว

ว่าโบสถ์เซนต์ปอลนี้เคยเป็นมหาวิหารมาก่อนเนื่องจาก

โครงสร้างสุดอลังการ แต่อันที่จริงสถานะทางศาสนา

ของสถาปัตยกรรมแห่งนี้เป็นเพียงโบสถ์เท่านั้น

The Ruins of St. Paul has undoubtedly become

a symbol for Macau tourism. The complex,

consisting of St. Paul church and St. Paul

college, was built around 1640 by the Jesuits. At

present, the Ruins of St. Paul houses a museum

and to prevent further decay, durable materials

like concrete and steel are used to support the

structure. Many refer to St. Paul Church as a

cathedral, but despite its inspiring façade, the

church never received official ‘cathedral’ status.

054

8

คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ารูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่ตั้งเด่นเป็น

สง่าอยู่ริมอ่าวนั้นออกแบบโดยศิลปินชาวโปรตุเกสที่ชื่อ

Cristina Rocha Leiria เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการส่งมอบ

มาเก๊าคืนให้กับจีน โดยพระพักตร์จะดูคล้ายกับชาวตะวันตก

เนื่องจากสร้างโดยอิงจากพระพักตร์ของพระแม่มารีในศาสนา

คริสต์ ด้านล่างบริเวณฐานดอกบัวนั้นทำาเป็นพิพิธภัณฑ์ให้

คนได้ทราบประวัติความเป็นมาด้วย

It’s a little known fact that the Guan Yin statue

located by the bay was created by Portuguese

artist Cristina Rocha Leiria in commemoration of

Portugal transferring Macau back to China. The

face of the goddess looks a bit Western because

the design was based on the face of the Virgin

Mary in Christianity. At the lotus base of the

statue is a museum that recounts its history.

PHOTOS: GETTY IMAGES


9

TRAVEL

แม้ร้านรวงต่างๆในมาเก๊าจะรับเงินดอลลาร์ฮ่องกง หรือแม้แต่

เงินหยวนจากประเทศจีน แต่สกุลเงินที่เป็นทางการของมาเก๊า

คือปาตากา (Pataca หรือ MOP) ที่เรียกได้ว่าเป็นร่องรอยอีก

อย่างหนึ่งจากโปรตุเกสที่ยังคงเหลืออยู่ โดยค่าเงินปาตากานี้เป็น

สกุลเงินที่ใช้กันแพร่หลายอยู่ในประเทศอาณานิคมของโปรตุเกส

ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 17

While most shops in Macau receive Hong Kong

dollars or Chinese yuans, the official currency

of Macau remains Patacas (MOP), another trace

of Portugal. The Pataca was standard to the

Portuguese Empire starting in the late 17th century.

10

ธุรกิจคาสิโนในมาเก๊าเริ่มต้นตั้งแต่ทศวรรษที่ 1850

เมื่อรัฐบาลโปรตุเกสประกาศให้การพนันเป็นกิจกรรม

ถูกกฎหมายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่รัฐบาล ซึ่งแม้หลัง

ยุคอาณานิคมจะมีการโอนมาเก๊าคืนให้กับจีนแล้ว แต่

นโยบายนี้ก็ยังคงอยู่ หลังจากยกเลิกนโยบายผูกขาด

สำาหรับธุรกิจคาสิโนในปีค.ศ. 2002 ธุรกิจการพนันของ

มาเก๊าก็เติบโตอย่างก้าวกระโดด และเพียงแค่ 4 ปี

รายได้ที่ได้จากการพนันของมาเก๊าก็สูงกว่าที่ลาสเวกัสแล้ว

ปัจจุบัน ธุรกิจการพนันเป็นธุรกิจที่ทำ าเงินให้มาเก๊ามากที่สุด

โดยชาวท้องถิ่นทุกๆ 1 ใน 5 คนจะทำางานที่คาสิโน

Gambling in Macau started in the 1850s when

the Portuguese government legalised gambling to

generate more income. Even after the colonial period

was over the policy has remained unchanged. The

government abolished the monopoly policy in 2002,

and the casino business in Macau spiked. In 4 years,

gambling revenue generated in Macau surpassed

that of Las Vegas. At present, gambling is still the

most lucrative business in the area, with every 1 in 5

locals working at a casino.


CULTURE


NAGA

FIREBALLS

ºÑé§ä¿¾ÞÒ¹Ò¤ ÁËÑȨÃÃÂáË‹§ÍÕÊÒ¹

The Naga Fireballs, a mysterious wonder of Isaan

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ ILLUSTRATION: PANYAWAT PHITAKSAWAN


CULTURE

¤รั้นถึงชวงออกพรรษาของทุกป จังหวัดหนองคายอันเงียบสงบ

ก็เริ่มคึกคักไปดวยผูคนที่ตางมุงหนามาจับจองพื้นที่เพื่อรับชม

ปรากฏการณแหงป นั่นก็คือปรากฏการณบั้งไฟพญานาคเหนือลุม

แมน้ําโขงที่อยูในรูปของลูกไฟขนาดใหญที่ลอยขึ้นมาเหนือพื้นน้ํา ณ จังหวัด

หนองคาย โดยมีจํานวนตั้งแตหลายสิบลูกไปจนถึงหลายพันลูกเลยทีเดียว

แมปจจุบันนี้วิทยาการจะกาวหนาไปมากเพียงใด นักวิจัยก็ยังไมสามารถ

พิสูจนไดวาบั้งไฟพญานาคนี้เปนปรากฏการณธรรมชาติ เหนือธรรมชาติ

หรือเปนปรากฏการณที่เกิดจากฝมือมนุษยกันแน แตสิ่งหนึ่งที่แนนอนคือ

บั้งไฟพญานาคนี้ไดถูกเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนามาชานานเนื่องจากมัก

เกิดตรงกับชวงออกพรรษาของทุกป โดยตํานานทางพระพุทธศาสนาเลาวา

แมน้ําโขงนั้นเปนที่อยูของพญานาคแหงเมืองบาดาล ซึ่งแตเดิมนั้นพญานาค

มีนิสัยดุรายมาก แตพอพระพุทธเจาไดเสด็จมาโปรดสัตวก็เกิดความเลื่อมใส

ในพระพุทธศาสนา พญานาคจึงเลิกนิสัยดุรายและอยากออกบวช แต

เนื่องจากเปนสัตว จึงไมสามารถออกบวชไดอยางเชนมนุษยทั่วไป เมื่อ

พระพุทธเจาเสด็จลงสูโลกมนุษยดวยบันไดแกว หลังจากโปรดพระมารดา

ที่สวรรคชั้นดาวดึงสในวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 11 หรือวันออกพรรษาของทุกป

มนุษยโลกจะทําบุญตักบาตรและนําดอกไมธูปเทียนถวายเปนพุทธบูชา

เมื่อพญานาคแหงเมืองบาดาลรูเรื่องนี้จึงไดจัดทําบั้งไฟพญานาคขึ้นเพื่อ

เปนการฉลองที่พระพุทธเจาเสด็จลงสูโลกมนุษยอีกครั้ง

นอกจากนี้ ความเชื่อเกี่ยวกับบั้งไฟพญานาคนาจะเชื่อมโยงกับตํานาน

ทองถิ่นเรื่องการเกิดแมน้ําโขงดวยเชนกัน โดยคนทองถิ่นเชื่อกันวาในสมัย

โบราณนั้น บริเวณภาคอีสานของไทยนั้นเคยเปนเมืองพญานาคมากอน

แตอยูมาวันหนึ่ง พญานาคสองตัว ไดแกพญาศรีสุทโธนาคและพญาสุวรรณ

นาคที่เคยเปนเพื่อนรักกันกลับผิดใจกันและทารบกัน การสูรบดําเนินไป

จนถึง 7 ปก็ยังไมไดผูชนะ จนเดือดรอนกันไปทั่วทั้งโลกสวรรค มนุษย และ

บาดาล พญาแถนเห็นทาไมดีจึงลงมาหามทัพโดยขอใหพญานาคทั้งสอง

แขงกันสรางแมน้ําดีกวา ใครสรางแมน้ําไปถึงทะเลกอนถือวาเปนผูชนะ และ

พญาแถนจะมอบปลาบึกใหเปนรางวัลดวย พญาศรีสุทโธนาคผูมีอารมณ

มุทะลุดุดันไดสรางแมน้ําไปทางทิศตะวันออกอยางรีบรอน ไมพิถีพิถัน

แมน้ําจึงคดเคี้ยวเลี้ยวไปมาตามแนวภูเขาจึงเรียกชื่อวา ‘แมน้ําโคง’ ตอมา

เพื้ยนเปนแมน้ําโขง สวนพญาสุวรรณนาคผูใจเย็นสุขุมลุมลึก พาไพรพล

สรางแมน้ํามุงไปยังทิศใต โดยตั้งใจสรางอยางพิถีพิถันเปนเสนตรง เพื่อยน

ระยะทางในการสราง แมน้ําสายนี้จึงเรียกชื่อวา ‘แมน้ํานาน’ ผลของการ

สรางแมน้ําแขงกันในครั้งนี้ ปรากฎวาพญาศรีสุทโธนาคเปนฝายชนะ

พญาแถนจึงปลอยปลาบึกซึ่งเปนปลาน้ําจืดขนาดใหญที่สุดลงในแมน้ําโขง

และเปนแมน้ําสายเดียวเทานั้นที่มีปลาบึกอาศัยอยูจนทุกวันนี้

After Buddhist lent every year, the quiet province of

Nong Khai begins to buzz with activity. People from far and

wide come to witness the Naga Fireballs, an amazing spectacle

of glowing light that fl oats over the Mekong River. This

phenomenon sometimes appears by the dozens or even by

the thousands each year.

Even with the advances in modern science, researchers have

never been able to determine if the Naga Fireballs are a true

natural occurance, a supernatural phenomenon, or a manmade

event. One thing is certain, since they seem to appear every

year at the end of Buddhist Lent, the legend of the Naga

Fireballs have long been intertwined with the Thai-Buddhist

religion. Buddhist legend has it that the Mekong river is home

to the Serpent of the Underworld. Originally this serpent was

known to be very fi erce, but as Buddha became enlightened,

the Naga also changed.

It is said that the Naga wished to be ordained, though it

could not become a monk like normal men it still followed the

Buddha. When the Buddha returned from the heavens after

preaching Abhidharma to his mother, and descended back

down to earth on a mystical staircase on the 15th day of the

11th month, a great celebration was held. People uphold this

occasion by offering fl owers and candles, but the Naga marks

this special event by producing fi reballs.

Beliefs about the Naga Fireballs are also linked to myths

about the river itself. The locals believe that this area of Isaan

was once a city of Nagas. One day, two of the serpents named

Phraya Sri Sutonak and Phraya Suwanak who were once the

best of friends began to taunt and battle one another. The

fi ghting lasted seven years without a clear victor. This caused

suffering throughout the heavens, earth and seas. To solve this,

Phraya Than (a good natured spiritual being) tried to stop the

quarrel by asking both serpents to compete in creating rivers.

Whosoever reaches the sea fi rst with their river will be deemed

the winner. As an added reward, Pharya Than would also offer

a delicious catfi sh to the winner. Phraya Sri Sutonak was known

as being reckless and aggressive, therefore he dug his river in

a hurry towards the east. Without a plan this river meandered

along the mountains and was therefore called ‘Maenam Koung’

or ‘Bended River’, which subsequently became today’s ‘Maenam

Kong’ or ‘Mekong River’. Phraya Suwanak on the other hand

was calm and patient, digging his river towards the south.

This straight and well planned river became the ‘Maenam

Naan’. In the end, it was the fast pace of Phraya Sri Sutonak

and the Mekong that won. Phraya Than congratulated him by

releasing catfi sh into the river. To this day, the Mekong is the

only river in the world with this species of giant catfi sh.

From the past to the present there have been numerous

scientifi c hypothesis about the origins of the Naga Fireballs

phenomenon. One of the most popular theories is that the

fi reballs are formed by colourless and odorless gases generated


นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีผูตั้งขอสันนิษฐานทางวิทยาศาสตร

มากมายเกี่ยวกับปรากฏการณนี้ โดยสมมติฐานหนึ่งที่ดูจะแพรหลายมาก

เห็นจะเปนสมมติฐานที่วาลูกไฟที่ไมมีสีและกลิ่นนี้เกิดจากกาซชีวภาพที่

เกิดจากการยอยสลายของอินทรียวัตถุใตทองน้ํา เมื่อไดสัมผัสกับความ

รอนในตอนกลางวัน แรงดันจะดันกาชนี้ใหพุงขึ้นมาเหนือน้ํา และเมื่อพุง

ขึ้นเหนือผิวน้ํา กาซจะสัมผัสกับออกซิเจน ทําใหเกิดการสันดาปและกลาย

เปนลูกไฟสีแดงหรือสีอําพันเหนือผิวน้ํา แตแนวคิดดังกลาวก็เปนเพียงขอ

สันนิษฐานที่ยังไมไดรับการพิสูจนอยางเปนทางการตามหลักวิทยาศาสตร

แมที่ผานมาจะมีการรายงานวามีการพบลูกไฟที่มีลักษณะคลายบั้งไฟ

พญานาคที่รัฐมิสซูรี (เรียกวาแสงมารฟา) และเมืองเจดดาห ริมฝง

ทะเลแดงในประเทศซาอุดิอาระเบียก็ตาม จนทุกวันนี้ก็ยังไมมีใครอธิบาย

ไดวาทําไมลูกไฟเหลานี้ตองปรากฏขึ้นมากเปนพิเศษในวันขึ้น 15 ค่ําเดือน

11 ณ จังหวัดหนองคายเทานั้น

สําหรับในปนี้ คาดวาจะเกิดปรากฏการณนั้นขึ้นวันที่ 27-28 ตุลาคม

จะเปนเชนไรนั้น ขอเชิญพิสูจนดวยสายตาตัวเองที่จังหวัดหนองคาย

by the decomposition of organic matter underwater.

When exposed to the heat of the day, pressure builds

and the gas is lifted above the surface of the water. As it is

exposed to oxygen, a chemical reaction causes the gas to

burn red or amber. However these theories have never been

proven scientifi cally. There have been reports of the fi reballs

appearing in other places, such as Missouri in the United

States and the city of Jeddah on the shores of the Red Sea

in Saudi Arabia. Perhaps most curiously, we have to wonder

why the Naga Fireballs in Thailand only appear on the 15th

day of the 11th lunar month at Nong Khai. Whether you are

a believer or not, this is one great mystery that needs to be

seen at least once in a lifetime.

This year the Naga Fireballs will take place from

October 27 - 28. in Nong Khai province.

ÊÒ¡ÒúԹä·ÂÊÁÒÂÅÁÕà·ÕèÂǺԹ¨Ò¡¡Ãا෾Ï

仨ѧËÇÑ´ÍǾ øҹշءÇѹ «Ö觨ҡ¨Ñ§ËÇÑ´ÍǾ øҹÕ

¤Ø³ÊÒÁÒõ‹ÍÃä»Âѧ¨Ñ§ËÇѴ˹ͧ¤ÒÂä´Œâ´Â㪌àÇÅÒ

à´Ô¹·Ò§à¾Õ§ 1 ªÑèÇâÁ§à·‹Ò¹Ñé¹

THAI Smile files from Bangkok to Udon Thani every day.

From Udon Thani, it takes approximately one hour to drive

to Nong Khai province.


ART

060

An Artistic Journey

นิทรรศการล่าสุดที่ 100 ต้นสนแกลเลอรี่ไม่ได้มุ่งบอกเล่าเรื่องราวชีวิตและพัฒนาการของ

ศิลปินคนหนึ่งเท่านั้น แต่ยังเป็นเหมือนก้าวใหม่ของวงการศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยด้วย

The latest exhibition at 100 Tonson Gallery doesn’t only aim to to recount an artist’s life and

evolution but also serves as a stepping stone for Thailand’s contemporary art society.

WRITER: ANINDAM CHOUDHURY

PHOTOS: COURTESY OF THAI ART ARCHIVES


หากไม่ใช่เพราะเงา โลกนี้ก็คงไร้ซึ่งความงาม”

คำากล่าวของจุนอิชิโร ทานิซากิ (Junichirō

Tanizaki) ในบทกำาสรวลอันโด่งดังที่ชื่อว่า

‘In Praise of Shadows’ ที่เน้นถึงความงามของ ‘เงา’

นั้นคือสิ่งแรกที่ปรากฏขึ้นมาเมื่อได้เห็นนิทรรศการ

ล่าสุดของชาติชาย ปุยเปีย และถ้อยคำานั้นดูจะชัดเจน

มากขึ้นไปอีกในผลงานภาพวัตถุของเขา

ผลงานชื่อ ‘Sunflowers’ ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานชิ้น

เด่นในซีรีส์นั้นเป็นการตีความผลงานในชื่อเดียวกันที่

แวน โกะห์วาดไว้ในปีค.ศ. 1888 คือตัวอย่างที่แสดงให้

เห็นถึงวิธีที่ศิลปินวาง ‘เงา’ ให้อยู่เหนือ ‘แสง’ ผ่านการใช้

วัสดุหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นขี้เถ้า กระดาษที่นำ าไปเผาไฟ

รวมถึงสีระบายและวัสดุอื่นๆ ที่อยู่ในสตูดิโอเพื่อสร้าง

เงาของดอกทานตะวัน ส่วนพื้นหลังนั้นชาติชายเลือกใช้

ทองคำาเปลวเคลือบด้วยขี้ผึ้ง การเลือกใช้วัสดุเหล่านี้ รวม

ถึงแนวคิดเรื่องการสลับที่แสงและเงาเปลี่ยนภาพที่อยู่

ด้านหน้าให้เป็นความดำามืดซึ่งตัดกับพื้นหลังสีทองทำาให้

ผลงานบนผืนผ้าใบ เป็นเหมือนภาพวาดจากยุคไบแซนไทน์

ที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อสดุดีปรมาจารย์ทางศิลปะในยุคนั้น

รวมถึงแนวคิดเรื่องเงาและแสงของทานิซากิ

ผลงานชิ้นนี้ไม่ได้เป็นเพียงตัวแทนการสรรเสริญ

หรือการแสดงออกถึงพรสวรรค์ทางศิลปะของชาติชาย

เท่านั้น แต่ยังเป็นเหมือนคำาวิพากษ์ของศิลปินที่มีต่อ

แนวคิดวัตถุนิยมที่แพร่กระจายไปทั่วโลกศิลปะ เขาได้

แรงบันดาลใจมาจากการประมูลภาพ Sunflowers ที่

แวน โกะห์วาดไว้ในปีค.ศ. 1888 ในราคาถึง 37 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ ผลงานชิ้นนี้ยังเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นให้

ชาติชายหันมาสนใจการวาดภาพวัตถุ ซึ่งผลงานแนวนี้

ของชาติชายก็ยังไม่เป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่ โดยผลงานภาพ

วัตถุชิ้นอื่นๆของเขานั้นก็คล้ายกับ Sunflowers ตรงที่

เป็นการตีความหรือ ‘การจำาลองแนวคิด’ มาจากผลงาน

ชิ้นเอกของศิลปินโมเดิร์นชื่อดังของยุโรป ไม่ว่าจะเป็น

เรอดง (Redon) เซซานน์ (Cezanne) รวมถึงแวน โกะห์

ซึ่งผลงานเหล่านี้มักสะท้อนถึงช่วงเวลาสำาคัญใน

พัฒนาการด้านศิลปะของศิลปิน ผลงานภาพวาดวัตถุ

ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของชาติชายนี้เองที่เป็นตัวชูโรงใน

นิทรรศการ ‘ชาติชาย ปุยเปีย พื้นที่แห่งความโดดเดี่ยว’

ซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมงานกันระหว่าง 100 ต้นสน

แกลเลอรี่และ Thai Art Archives

อันที่จริง นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ใหญ่

กว่า นั่นคือโครงการเว็บไซต์ www.100artistarchives.com

ที่มุ่งบันทึกผลงานและพัฒนาการของศิลปินร่วมสมัยของ

ไทย และชาติชายก็ถือเป็นศิลปินคนแรกของโครงการ

เว็บไซต์นี้จะเป็นเหมือนคลังข้อมูลผลงานและประวัติของ

ของศิลปินไทย ภาคแรกของนิทรรศการ ‘ชาติชาย ปุยเปีย

พื้นที่แห่งความโดดเดี่ยว’ ได้จบลงไปเมื่อเดือนสิงหาคม

ที่ผ่านมา และภาคที่สองที่เพิ่งเริ่มจัดแสดงเมื่อเดือน

กันยายนจะเปิดให้เข้าชมจนถึงเดือนเมษายนปีหน้า

“Were it not for shadows, there would be

no beauty.” These insightful words from

Junichirō Tanizaki’s famous elegy ‘In Praise

of Shadows’ emphasising the aesthetics of

shadow over light are the first things that come

to mind when viewing Chatchai Puipia’s recent

exhibition; this is especially prominent in his

still-life series.

One of the more prominent works from this

series, ‘Sunflowers’—a rendition of Van Gogh’s

1888 masterpiece of the same subject—is a

beautiful example how the artist weaves in

the ethos of shadow over light. His technical

acumen shows through, employing diverse

mediums—ash from the burning of paper, paint

and other studio materials, for the silhouetted

sunflower, gold leaf for the background and a

layering of wax. This use of selective substances

and conceptual reversing of light and shadow

transform the foreground into ebony obscurity

against the golden background elevating the

canvas into a Byzantine icon. A homage to the

old master and Tanizaki.

But this painting is not just a homage or a

display of Puipia’s artistic brilliance, it is also the

artist’s critique about the rampant materialism

of the art world—aptly triggered by the auction

of the 1888 version of Sunflowers for a record

$37 million US dollars. It also proved to be the

starting point of the artist’s foray into still-life,

something he is not easily recognized for. In

line with ‘Sunflower’, most of his still-life works

are interpretations or ‘conceptual simulation’ of

iconic works by European modernist masters

such as Redon, Cezanne and Van Gogh and

is a key phase in the artist’s evolution to the

present. It is no wonder that this lesserknown

series of still-life took centre-stage in

the recently exhibited “Chatchai Puipia: Sites

of Solitude—Still-Life, Self-Portraiture and the

Living Archive”—a joint collaboration between

Bangkok’s 100 Tonson Gallery and the Thai Art

Archives.

The exposition is in fact, a part of a larger

project (www.100artistarchives.com) which aims

to document contemporary progressive Thai

artists. Chatchai is the inaugural artist. It will

have a digital database of Chatchai’s work and


ART

นิทรรศการที่เรียกได้ว่าเป็นโปรเจ็กต์อันแสน

ทะเยอทะยานนี้เกิดขึ้นด้วยฝีมือของภัณฑารักษ์

เกรกอรี่ กัลลิแกน (Gregory Galligan) และทำา

หน้าที่เป็นนิทรรศการรวบรวมผลงานของชาติชาย

ซึ่งเป็นศิลปินระดับนานาชาติ แต่กระนั้น เกรกอรี่

กล่าวว่านิทรรศการนี้ถูกออกแบบมาให้เป็น

เหมือนคลังข้อมูลชั่วคราวที่มีชีวิตจิตใจ ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของพัฒนาการด้านศิลปะของชาติชายที่

มีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ณ วันนี้ หากมอง

เข้าไปในงานของเขา คุณจะเห็นชาติชาย ปุยเปียอยู่

ในนั้น การดำาดิ่งเข้าไปสู่ช่วงสมัยเรียนซึ่งเป็นช่วง

ที่ชาติชายเริ่มสร้างสรรค์งานศิลปะทำาให้เห็นว่า

เขาเริ่มจากการสร้างสรรค์งานสไตล์โมเดิร์นอย่าง

จิตรกรรมสัจนิยมแบบภาพถ่าย (Photorealism)

และศิลปะแนวแอ็บสแตร็กต์ เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์

(Abstract Expressionism) จากนั้นจึงหันไปใช้

วัตถุที่เขา ‘ค้นพบ’ อย่างพระเครื่อง เครื่องราง

หรือแม้แต่เครื่องครัวบนผืนผ้าใบ ซึ่งผลงานย้อน

หลังเหล่านี้ก็แสดงถึงเส้นทางทางศิลปะของชาติชาย

จากงานแนวนามธรรมมาสู่ศิลปะแสดงลักษณ์

ซึ่งได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของเขาไปแล้ว

นอกจากงานจิตรกรรม ตู้กระจกในนิทรรศการ

ยังจัดแสดงสิ่งละอันพันละน้อยที่มีอยู่ในสตูดิโอ

ของเขา ตั้งแต่โปสการ์ด ภาพถ่าย แค็ตตาล็อก

หลอดสี รวมถึงหนังสือ ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึง

กระบวนการการทำางาน แรงบันดาลใจ รวมถึง

อิทธิพลที่ศิลปินได้รับ นอกจากนี้ การจัดแสดง

สิ่งของดังกล่าวยังนำาเสนอมิติใหม่ให้กับการจัด

นิทรรศการโดยเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้เดินทางเข้า

สู่โลกอันสันโดษของศิลปิน หนึ่งในประเด็นที่น่า

สนใจคือชาติชาย ปุยเปียได้แรงบันดาลใจในการ

ทำางานจากหนังสือเรื่อง Huckleberry Finn ที่

มาร์ค ทเวนเขียนไว้ในปีค.ศ. 1884 รวมถึงเรื่อง

Noa Noa: The Tahitian Journal ที่โกแก็งเขียน

ไว้ในปีค.ศ. 1901 ส่วนจัดแสดงของใช้ส่วนตัวของ

ศิลปินนี้นับเป็นส่วนสำาคัญของ ‘คลังข้อมูลที่มีชีวิต’

ที่แสดงถึงอิทธิพลของสิ่งต่างๆ ที่มีต่อชีวิตและ

ผลงานของศิลปินที่พัฒนาตนเองไปเรื่อยๆ

นิทรรศการนี้ยังเป็นเหมือนการหวนคืนวงการ

ของชาติชาย หลังจากตัดสินใจโบกมือลาวงการ

ศิลปะในปีพ.ศ. 2554 ด้วยการจัดงานศพและทำา

หนังสืองานศพให้ตัวเอง นี่นับเป็นครั้งแรกที่เราจะ

ได้เห็นผลงานที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นตลอด 4 ปีที่ผ่าน

มา ภาพเหมือนตัวเองที่เขาวาดขึ้นระหว่างนั้นเผย

ให้เห็นถึงการคลี่คลายอย่างต่อเนื่องของศิลปินที่ดู

จะให้ความสำาคัญต่อการแสดงออกถึงจิตวิญญาณ

อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

ส่วนภาพวาดชุดใหม่ที่วาดขึ้นตั้งแต่สองปีที่

แล้วจนถึงวันนี้เผยให้เห็นถึงการคลี่คลายไปสู่การ

ใคร่ครวญพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างเงียบเชียบ ซึ่งสื่อ

ถึงความพยายามของศิลปินที่จะค้นหาความสมดุล

ทางจิตใจในโลกอันแสนสับสนใบนี้ ในภาพ

03:15 น., 16-05-2014 เราเห็นภาพเหมือนตัวเอง

ของศิลปินในโทนสีขาวดำา ชาติชายที่หลับตา

อยู่นั้นแวดล้อมด้วยผีเสื้อสีแดงที่กำาลังเผาตัวเอง

ให้เป็นจุณรวมถึงช้างที่กำาลังแผดเสียง ซึ่งวันที่ีใน

ชื่อผลงานนั้นมาจากวันที่ความวุ่นวายทางการ

เมืองถึงจุดตึงเครียด ซึ่งเป็นเวลาไม่กี่วันก่อนที่

จะเกิดรัฐประหาร

ในผลงานชุดหลังๆ ที่ดูขรึมทว่าชวนฝันนี้

มักมีผีเสื้อปรากฏอยู่บ่อยครั้ง การสื่อถึงความ

งามอันแสนเปราะบางนี้มาจากประสบการณ์

ตรงของชาติชาย หลังจากทำางานทั้งคืน เขาพบ

ว่ามีผีเสื้อมาตายอยู่รอบๆ บริเวณที่ทำางาน

เนื่องจากเข้าไปตอมสีที่เต็มไปด้วยสารพิษ

ผีเสื้อนี้อาจเป็นสัญลักษณ์ที่ชาติชายใช้เน้น

ความสำาคัญของการเคลื่อนไหวเพื่อสังคมใน

วงการศิลปะร่วมสมัย ซึ่งเป็นประเด็นที่เขา

พยายามจะผลักดันมาสักระยะหนึ่งแล้ว เมื่อ

หลายปีก่อน เขาเคยกล่าวไว้ว่า “ประเด็นทาง

สังคมเป็นเรื่องที่ศิลปินต้องใส่ใจ แต่ในขณะ

เดียวกันก็ควรมีเสรีภาพในการคิดถึงดอกไม้

ความร้อนและผีเสื้อด้วย”

แนวคิดเรื่องความหวังและการพยายามอย่าง

ยิ่งยวดในการเปลี่ยนแปลงสังคมของชาติชาย

ชวนให้นึกถึงคำากล่าวของรัสกิน บอนด์ (Ruskin

Bond) ที่ว่า “และเมื่อสงครามสงบลง ผีเสื้อก็จะ

ยังคงสวยเหมือนเดิม” คำากล่าวที่เต็มไปด้วยความ

หวังนี้อาจเป็นแรงผลักดันให้ชาติชายมุ่งมั่นค้นหา

ภาษาภาพที่เหมาะสมที่สุดที่จะช่วยให้เขาสื่อ

‘สาร’ ที่ต้องการ และวาดภาพต่อไป


a publication of his biography along with

other artists over time. While the first

part of Chatchai’s exhibition ended in

August, the second part, which bagan in

September, will run through April 2016.

A highly ambitious project undertaken

by the curator Gregory Galligan, this

exposition successfully serves as a

retrospective of the internationally

acclaimed Puipia. Gregory, however,

mentions that it is intended to be an

ephemeral, living archive, inserting

itself into the Puipia’s ongoing artistic

evolution. One can definitely witness

this metamorphosis of the artist in the

exhibited works. A rare glimpse into

the beginnings from the artist’s college

days shows the artist adopting modernist

styles such as photorealism and abstract

expressionism followed by usage of

‘found’ objects like Buddhist amulets,

talismans, even cooking utensils in his

assemblage canvases charting his path

from the abstract to representational

idiom—for which he became widely

renowned.

Besides the paintings, a vitrine display

highlights several personal ephemera

from the artist’s studio, such as postcards,

photos, catalogs, paint tubes, books

which traces the artist’s working process,

inspirations and influences, and provide

a different dimension to the exhibition

by giving an insight into this solitary

artist’s mind. It is rather interesting to

note how the artist was inspired with

books like Mark Twain’s Huckleberry

Finn (1884) and Paul Gauguin’s Noa Noa:

The Tahitian Journal (1901). It is a key

area in the ‘living archive’ and shows

what influences (as well as how those

influences affect) the lives and works of

the ever-evolving artist.

This exhibition is also a comeback of

sorts for Puipia. Since his self-imposed

solitude in 2011 when he staged his

own funeral and released a book in the

format of a Thai funeral book, this is

the first time one gets a glimpse into his

works over the last 4 years. The most

recent monumental self-portraits, made

during his extended exile, gives a peek

into Puipia’s continuous transformation

into profoundly inward expressions.

The new series dating from late 2013

to the present, reveals a transition into

quiet monastic reflection, an expression

of the artist’s search for spiritual

equilibrium in a world of confusion. In

03:15 a.m., 16-05-2014 (2014), we see

the black and white close up of the

artist’s face with his eyes closed in a

quiet surrender surrounded by dying

butterflies in a red flame and a

trumpeting elephant. The date in the

title refers to a time of divergent political

views expressed by thousands of Thai

citizens just days before a decisive

coup-d’état.

The butterflies stand out as a motif

in his recent somber and dreamy

canvasses. This portrayal of beautyyet-fragility

is based on the artist’s

own experience of littered dead

butterflies after a long night’s painting,

as they fall fatally attracted to the

toxic paint. With the diving butterflies,

Puipia seems to stress the importance

of social activism in contemporary

art—something he had been propagating

for some time. He suggested years

back how ‘social issues are important

for artists to deal with, while having the

freedom to think about flowers and

heat and butterflies’.

Chatchai’s relentless message of

hope and untiring pursuit to change

society brings to mind Ruskin Bond’s

very poignant words, “And when all the

wars are over, a butterfly will still be

beautiful.” Words of hope which possibly

urged Chatchai to never stop searching

for the perfect visual language and to

‘just keep on painting’.


เชียงใหม่

VOYAGE

แม้ว่าชื่อ ‘เชียงใหม่’ จะหมายถึง ‘เมืองใหม่’

แต่เสน่ห์ที่แท้จริงของเมืองแห่งนี้กลับอยู่ที่ย่านเมืองเก่า

ที่ล้อมรอบด้วยกำาแพงอิฐสีแดงโบราณ

Its name may mean “New City”, but the true charm of

Chiang Mai lies within the historic Old Town,

enclosed by ancient red brick walls.

WRITER & PHOTOGRAPHER : PAM THIEN

065


VOYAGE

เมืองหลวง

แห่งอาณาจักรล้านนา

The Capital of the Lanna Kingdom

นครเชียงใหม่หรือ ‘เมืองใหม่’ อดีตเมืองหลวงอันงดงามของ

อาณาจักรล้านนานี้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 1839

โดยการก่อตั้งเมืองนั้นถือเป็นการเริ่มต้นยุคสมัยของอาณาจักร

ล้านนา อาณาจักรอันแสนเฟื่องฟูในอดีต ที่เต็มไปด้วยความงามสุด

โรแมนติก ยุคล้านนานี้ครอบคลุมระยะเวลาเกือบห้าร้อยปี และนับ

เป็นยุคสำาคัญที่ยังคงทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นจนถึงทุกวันนี้

หากมองเผินๆ เชียงใหม่อาจไม่ต่างอะไรจากเมืองต่างจังหวัดอื่นๆ

ของประเทศไทย ถนนอันคลาคล่ำาพาชาวท้องถิ่นในรถบรรทุกและ

รถเก๋งเคลื่อนที่ผ่านเหล่าอาคารสีฟ้าอมเทาที่มีสีเขียวมรกตแทรก

เป็นหย่อมๆ แต่เมื่อเข้าสู่ ‘เมือง’ หรือย่านเมืองเก่าซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่

ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ล้อมรอบด้วยกำาแพงอิฐสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์

ซึ่งอยู่ภายในคูน้ำาที่ขุดขึ้นอีกชั้นหนึ่ง บรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนไป และ

เรื่องราวของประวัติศาสตร์ชวนฝันก็เริ่มปรากฏขึ้นมาในความคิด

และแม้จะมีร้านกาแฟและบาร์พร้อมป้ายตัวอักษรภาษาอังกฤษและ

จีนผุดขึ้นมามากขึ้นเท่าไหร่ แต่สิ่งก่อสร้างที่เป็นตัวแทนของยุคใหม่

เหล่านี้ก็ไม่สามารถอำาพรางเสน่ห์ของตรอกซอกซอยอันซับซ้อน ผนัง

ขรุขระ และร่องรอยของอาณาจักรล้านนาที่ซ่อนอยู่ทุกซอกทุกมุม

แม้จะล่วงเลยมาถึงเดือนกันยายนแล้ว แต่อากาศที่เชียงใหม่ยัง

คงร้อนอ้าว พ่อค้าแม่ค้าเอาพัดลมมาตั้งเป่าคลายร้อนระหว่างที่ดูรถ

ราแล่นผ่านไปมา ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่เคยชินกับอากาศที่เย็น

กว่านี้นั่งหลบแดดและตากไอน้ำาอยู่ในร้านกาแฟ กาแฟที่เชียงใหม่

รสชาติดีทีเดียว และที่นี่ก็ไม่เคยขาดแคลนขนมหวานเลย คนชอบ

ทานขนมต้องชอบแน่ๆ

Chiang Mai, or ‘New City’, dazzling former capital of the

Lanna Kingdom, was founded on April 12, 1296. It

effectively marked the beginning of the Lanna period, a

lustrous, nostalgic and uniquely romantic bygone era that

would last nearly five hundred years—a historic period

whose presence is still widely felt today.

At first glance, Chiang Mai is a provincial city like any other

in Thailand. Busy roads guide locals in trucks and sedans

across blue-grey urban landscapes dotted by emerald green.

But once entering the ‘Mueng’, or the old city—a planar

square surrounded by iconic brick-red walls inside of a man

made moat—the atmosphere begins to shift. There is an

unspeakable sense of historical reverie. Not even the

plethora of newly opened coffee shops and modern bars

sporting English and Chinese characters can hope to mask

the tiny winding streets, uneven walls and unobtrusive

remnants of old Lanna peering from every visible corner.

In the day, even in September, the city was hot.

Shopkeepers put up standing fans and watch cars pass by

while tourists used to cooler weather sit in shaded cafés

basking under mists of water vapour from ‘cooling

machines’. The coffee is good here, and there is no shortage

of Northern Thai desserts for those with a sweet tooth.

067


VOYAGE


ถึงเวลาอิ่มอร่อย

What to Eat & Drink

ANGLALA SOUR

W& SPICY NOODLES

WangLaLa แตกต่างจากร้านอาหารอื่นๆตรงที่เน้นลูกค้าวัย-

รุ่นเป็นหลัก ร้านนี้เสิร์ฟบะหมี่ซุปเสฉวนชามใหญ่ โดยจะเปิด

ให้บริการตอนเที่ยงตรง ส่วนการตกแต่งนั้นเป็นการผสมผสาน

ระหว่างหอพักแบบญี่ปุ่นกับร้านน้ำาชาแบบจีน เมนูแนะนำาของ

ที่นี่คือบะหมี่ WangLaLa หรือบะหมี่หมูในซุปเปรี้ยวหวาน

(ชั้น 2 ราชดำาเนินพลาซ่า ถ.ราชดำาเนิน)

For something unique, WangLaLa serves a more

modern clientele. It’s a noodle restaurant that

features large vermicelli in a Sichuan style soup.

The restaurant opens at exactly noon, and

the decor is a mixture of Japanese-dorm-meets-

Chinese-tea-shop. Their signature dish is the

WangLaLa noodle, with slices of pork and

vermicelli noodles in a sour and spicy broth.

(Floor 2 @rachadamnoen on Rachadamnoen Rd.)

INGER

& KAFE AT

GTHE HOUSE

การเสิร์ฟอาหารไทยในร้านขายของเก่าอาจไม่ใช่

เรื่องแปลกในเชียงใหม่ แต่ Ginger & Kafe นี้

โดดเด่นกว่าใคร ด้วยการจับคู่การตกแต่งแบบจีน

กับอาหารเหนือ เราแนะนำาเมนูอย่างสลัดส้มโอ

ต้มข่าไก่ และยำาเนื้อใส่องุ่นหวาน สำาหรับคน

ชอบของเก่า ร้าน The House ใกล้ๆกันขาย

เฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าและงานฝีมือสวยๆ

thehousethailand.com

Authentic Thai cuisine served

inside an antique shop—this formula is

repeated several times around Chiang

Mai, but Ginger & Kafe has a uniquely

colourful spin. Chinese decor blend

well with northern Thai food. Highly

recommended is the pomelo salad,

tom kha kai, and spicy beef salad with

sweet grapes. For antique lovers,

‘The House’ nearby sells vintage wooden

furniture as well as whimsical

handicrafts. (thehousethailand.com)


VOYAGE

ESTAURANT

AT RACHAMANKHA

RHOTEL

ถ้าพูดถึงมื้อค่ำาสุดหรูในเขตเมืองเก่า ราชมรรคา

มักเป็นชื่อที่ผุดขึ้นมาเสมอ ร้านอาหารที่อยู่ติด

กับโรงแรมราชมรรคาอันโด่งดังนี้มีทั้งโซนกลาง-

แจ้งและโซนในร่ม ที่นี่เสิร์ฟอาหารไทย อาหาร

พม่ารวมถึงอาหารจากรัฐฉาน พร้อมไวน์ลิสต์ที่

คัดสรรมาอย่างดี rachamankha.com

When it comes to upscale dining inside the old city walls,

Rachamankha is a name that is often mentioned. The

restaurant, attached to the famous Rachamankha Hotel

has both indoor and outdoor dining areas. The menu

consists of Thai, Burmese, and Shan dishes with an

excellent wine list. (rachamankha.com)

ALAPELA

KTEA ROOM

โรงน้ำาชาที่ตั้งอยู่บนถนนราชดำาเนินซึ่งเป็นสายหลักของเขต

เมืองเก่านี้นำาเสนอช่วงเวลาอันเงียบสงบที่พ้นจากความวุ่นวาย

ภายนอก ที่นี่เองที่คุณสามารถชิมชาร้อนๆจากทุกมุมโลกหรือ

‘ทีค็อกเทล’ ที่รังสรรค์ขึ้นมาอย่างดี นอกจากนี้ที่นี่ยังมีอาหาร

ทานเล่น ไวน์และเครื่องดื่มอื่นๆ บริการ และมีทั้งโซนบาร์ในร่ม

ติดแอร์เย็นฉ่ำาและโซนกลางแจ้งที่เป็นสวนเล็กๆให้ได้เลือกนั่ง

ด้วย (เลขที่ 145/6 ถนนราชดำาเนิน)

Located right in the old city’s main street

(Rachadamnoen Rd.) Kalapela Tea Room offers a

peaceful spot amongst the chaos. Fine teas from

all corners of the world are available and can be

taken hot or in crafted “tea cocktails”. Light bites,

wine and other drinks are also available in the

air conditioned bar area or small outdoor garden.

(145/6 Ratchadamnoen Road.)

071


สปาในเขตเมืองเก่า

Spas inside the City Walls

ช่วงกลางวันเหมาะแก่การทำาสปาเป็นที่สุด เพราะในขณะที่อากาศ

ร้อนระอุ อะไรจะผ่อนคลายไปกว่าการนวดเท้าหรือการนวดน้ำามัน

หอมอีก เชียงใหม่นับเป็นอีกที่หนึ่งที่มีสถานที่นวดไทยดีๆมากมาย

ซึ่งนวดไทยก็อาจคล้ายกับการเล่นโยคะ โดยมีหมอนวดช่วยยืด ดึงและ

ทุบให้คุณยืดเส้นได้เต็มที่ แทนที่จะสร้างความผ่อนคลายอย่างเดียว

การนวดแบบนี้เน้นที่การรักษาร่างกาย ซึ่งหมายความว่าบางครั้งอาจ

จะเจ็บอยู่บ้าง การนวดไทยซึ่งเป็นการรักษาโรคแบบโบราณนี้ผสม

ผสานเทคนิคการกดจุดและอายุรเวทแบบอินเดียเข้าด้วยกัน และใช้

เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

Daytime is best for spas. While outside may be baking, find

relief with an hour of foot massage or generic aromatic pampering.

Chiang Mai is also one of the best places to receive ’Thai massage’

or ‘Nuad Thai’. Thai Massage can be described as going through

a yoga session where your masseur stretches, pulls and pounds

you into shape. Instead of just working on relaxation this

practice focuses on healing the body, and a little bit of pain is

expected. The ancient healing system is based on acupressure

and Indian Ayurvedic medicine. Typically, it lasts two hours.

FAH LANNA

Fah Lanna ที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว

ต่างชาตินี้เหมาะกับนักท่องเที่ยวผู้อ่อนล้าเป็น

ที่สุด ทรีตเมนต์ที่นี่มีตั้งแต่การดูแลผมและเล็บ

ไปจนถึงแพ็คเกจปรนนิบัติร่างกายที่อาจใช้เวลา

หลายชั่วโมง เราแนะนำาให้จองก่อนไปถึงเพราะที่

นี่ดูเหมือนจะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ สปา

แห่งนี้มีบริการรถรับส่งในเขตเมืองด้วย หลังจาก

นวดเสร็จ แขกสามารถใช้เวลาผ่อนคลายที่ร้าน

กาแฟ Fahtara Coffee ร้านกาแฟและกิฟต์ช็อป

ของสปาที่เสิร์ฟชาและขนมให้ได้เติมพลังกันฟรีๆ

อีกด้วย fahlanna.com

Immensely popular with foreign

tourists, Fah Lanna is a great treat for

weary travellers. Treatments span

everything from hair and nail care to

full length pampering packages that

can last hours. Reservations before

arrival are highly recommended, as

it gets very busy. The spa offers free

transport from your hotel within city

limits. After a session, guests can

relax at Fahtara Coffee, the inhouse

cafe and gift shop with complimentary

tea and small bites. (fahlanna.com)

OASIS SPA LANNA

Oasis Spa เป็นแบรนด์สปาไทยเก่าแก่ที่เริ่ม

แพร่หลายในหมู่คนท้องถิ่น Oasis Spa Lanna

ตั้งอยู่ในเขตกำาแพงเมืองเก่า และเป็นที่เงียบๆ

ที่เหมาะแก่การพักผ่อน แม้ราคาอาจสูงกว่าสปา

แห่งอื่นๆในย่าน แต่สิ่งที่คุณจะได้รับคือการ

บริการและความเป็นส่วนตัวที่มากกว่าใคร ที่นี่ก็

มีบริการรับส่งจากโรงแรมในเขตเมืองเก่าเช่นกัน

oasisspa.net

The Oasis Spa is a long standing

brand in Thailand which has gained a

local following. The Oasis Spa Lanna is

situated right inside the old city walls,

and provides a quiet and meditative

spot to recharge. While it’s pricier than

most other spas in the area, you also

get more personalised service and

privacy. Complimentary transfer from

your hotel within city limits is also

offered. (oasisspa.net)


VOYAGE

FAH LANNA

OASIS SPA LANNA

073


เดินถนนคนเดินและเที่ยววัดในวันอาทิตย์

The Sunday Walking Street and Temple Hopping

ช่วงเย็นของวันอาทิตย์เหมาะแก่การเดินท่องไปตามตรอกซอกซอยที่

ลัดเลาะผ่านวัดต่างๆ และดูเหล่าคนค้าขายเริ่มเตรียมแผงสำาหรับถนน

คนเดิน ตลาดที่กินพื้นที่ของถนนตั้งแต่หน้าวัดพระสิงห์ไปจนถึงประตู

ท่าแพนี้เต็มไปด้วยงานศิลปะ งานฝีมือ ของขวัญ และอาหารมากมาย

จากร้านอาหารดังๆในเมืองที่มาออกร้าน พ่อค้าแม่ค้าจะเริ่มมาตั้งแผง

ตั้งแต่ 4 โมงเย็นและตลาดจะวายหลังเที่ยงคืน ร้านรวงวางตัวกันแน่น

อยู่บนถนนสายหลัก และอาจจะล้นเข้าไปในลานวัดบ้างในบางครั้ง

สร้างบรรยากาศคึกคักท่ามกลางร่องรอยแห่งอารยธรรมที่ดูโดดเด่นยิ่ง

ขึ้นด้วยแสงไฟ ที่นี่เต็มไปด้วยรถเข็นขายข้าวซอย ไส้อั่วและน้ำาพริกหนุ่ม

รวมถึงเครื่องประดับ เสื้อผ้า และงานฝีมือมากมายที่เหล่าพ่อค้าแม่ค้า

พากันนำามาจัดวางไว้เต็มพื้นที่

คุณอาจยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวโดยการรวบทัวร์เดินเที่ยวตลาด

เข้ากับทัวร์เที่ยววัดหลักๆ ของเชียงใหม่ โดยถ้าคุณเริ่มต้นจากวัดพระสิงห์

ที่สร้างขึ้นในค.ศ. 1345 คุณอาจเดินไปทางทิศตะวันออกเพื่อไปเยี่ยม

ชมวัดศรีเกิด วัดทุงยู และวัดชัยพระเกียรติ และที่แยกถนนราชดำาเนิน

ตัดกับถนนพระปกเกล้า คุณจะพบทางเดินเล็กๆ ที่ขนาบด้วยร้านขาย

ของที่จะพาคุณไปดูวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ซากปรักหักพังของเจดีย์องค์

นี้ได้รับการบูชาในฐานะสถานที่ทางศาสนาที่สำาคัญที่สุดแห่งหนึ่งใน

เชียงใหม่ และหากมาที่นี่ อย่าพลาดชมลวดลายแกะสลักรูปช้างและ

รูปนาคสุดวิจิตร และหากคุณเชื่อในคติยิ่งเล็กยิ่งดี ใกล้ๆกันนั้นเอง

ที่เป็นที่ตั้งของวัดพันเตา วัดเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยรายละเอียดสวยงามที่

เปิดให้เข้าชมผ่านประตูที่สลักเสลาขึ้นอย่างวิจิตร วิหารไม้สักมีเสาไม้สัก

ขนาดยักษ์ 28 ต้น และเป็นที่เก็บสมุดใบลานโบราณ จากนั้น คุณอาจ

เดินต่อไปยังประตูท่าแพ ประตูเมืองสมัยโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์

อย่างดีจนสามารถฝ่ากระแสกาลเวลามาจนถึงทุกวันนีิ้

Sunset on a Sunday is best spent wandering the alleys

near temples, watching merchants ready makeshift stalls for

the walking street. Stretching from Wat Phra Singh to Tha

Phae Gate, the elongated market features art, crafts, gifts and

food—often by sellers renowned among locals. The market

pops up at around 16:00 and goes on past midnight. Stalls line

the main street and pour into the adjacent temple grounds,

bringing a lively atmosphere to the lit up ancient monuments.

Hawkers sell steaming bowls of khao soi, ‘sai oua’ (spicy

sausages) with ‘nam prik num’ (a rich, garlicky salsa made

of grilled peppers), and vendors layout tables of accessories,

clothing, art and limitless handicrafts. Wise visitors can hit two

birds with one stone by combining the walking street tour with

temple hopping. If you begin your walk at the famous Wat Phra

Singh (Lion Temple) built in 1345, you can head east to Wat Si

Koed, Wat Tung Yu, and Wat Chai Phrakiat. Where Rachadamnoen

Rd. intersects with Prapokklao Rd. one can find a path still

lined with vendors to the ancient Wat Chedi Luang Worawihan.

This ruined Chedi is considered one of the most important

religious monuments in Chiang Mai. Close by is the small but

beautiful Wat Phan Tao, which is accessed through an ornate

door. This teak temple has 28 giant pillars and a collection

of ancient manuscripts written on palm leaves. The Sunday

Walking Street continues on until Tha Phae Gate, one of the

city’s best preserved gates from ancient times.


VOYAGE

075


VOYAGE


เชียงใหม่ ก้าวใหม่

Chiang Mai Moves On...

เมื่อฟ้าสาง และพระอาทิตย์เดินทางขึ้นมาให้เห็นเหนือเนินเขาทาง

ตะวันออกอีกครั้ง บรรยากาศของการค้าขายเลือนหายไป และเปิดทางให้

กับกลิ่นข้าวต้มหอมกรุ่น เสียงสวดมนต์และเสียงระฆังวัดค่อยๆปลุกเหล่า

ชาวเมืองขึ้นมาจากการหลับใหล ชาวท้องถิ่นจำานวนไม่น้อยยังมีเชื้อสาย

เก่าแก่ไม่แพ้ผืนดินที่พวกเขาอาศัยอยู่ บทเพลงหนึ่งบรรเลงอ้อยอิ่งอยู่ใน

อากาศอันแสนสดชื่น ซึ่งบทเพลงนี้รู้จักพระอาทิตย์ขึ้นมาตั้งแต่เชียงใหม่

ถูกตั้งเป็น ‘เมืองใหม่’ เสียอีก และก็ยังจะบรรเลงขับกล่อมต่อไปหลังจาก

เชียงใหม่กลายเป็นเมืองเก่า ตั้งแต่ก่อตั้งเมืองเมื่อ 700 ปีที่แล้วมาจนถึงวัน

นี้ หัวเมืองใหญ่แห่งภาคเหนือของไทยแห่งนี้ก็ยังคงเต็มไปด้วยความสงบ

และความมั่งคั่งอย่างที่ควรจะเป็น

เชียงใหม่ก้าวย่างไปข้างหน้าอีกครั้งอย่างช้าๆ ด้วยความสงบและมั่นใจ

อย่างที่คติทางพุทธศาสนาที่ติดอยู่บนต้นไม้ในวัดที่บอกว่า “วันนี้เท่านั้นที่

จีรัง” แม้เชียงใหม่จะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปช้าๆ ตามเวลาที่เปลี่ยนไป แต่

สิ่งหนึ่งที่ยังเหมือนเดิมคือการเคารพในรากเหง้าแบบดั้งเดิมเสมอ

When the dawn rises over the hills east of the city,

and the scent of commerce temporarily fade to give way

to slow stewing rice porridge, Buddhist prayers and bells

gently rouse a population whose DNA is as old as the

land itself. There is a song resonating among particles

of breathable air. The melody knew sunrises long before

Chiang Mai was new, and it will play long after it is old.

Over 700 years since its founding, the Capital of Northern

Thailand remains shrouded under the peace and prosperity

it was meant to represent.

Chiang Mai moves on, slowly, calmly and surely. Like

the wise Buddhist saying once posted on a temple’s tree:

“Today is better than two tomorrows,” as the city reshapes

to changing times, it remains ever closer to its roots.


VOYAGE

เดินทางท่องเที่ยวในเชียงใหม่

อย่างสะดวกและปลอดภัย

Getting Around in Chiang Mai

BANGKOK (BKK)

FLYING TO

CHIANG MAI (CNX)

สายการบินไทยสมายล์มีเที่ยวบินบริการ

ระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและ

ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ทุกวัน

Thai Smile Airways has daily flights

between Suvarnabhumi Airport and

Chiang Mai International Airport.

หากอยากจะเที่ยวให้ทั่วเชียงใหม่ เราแนะนำา

ให้เช่ารถขับเที่ยวเอง โดย Hertz Car Rental

(Thailand) มีบริการสำารองรถเช่าล่วงหน้า และ

มีเคาน์เตอร์บริการนักท่องเที่ยวอยู่ที่อาคารผู้-

โดยสารขาเข้าภายในประเทศชั้น 1 ณ

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

เฮิรทซ์ (ประเทศไทย) โดยบริษัท พารากอน

คาร์ เรนทัล จำากัด เป็นผู้ประกอบการ ที่

ได้รับอนุญาตจากเฮิรทซ์อเมริกา ซึ่งเฮิรทซ์

(ประเทศไทย) ติดอันดับหนึ่งในสามบริษัทรถเช่า

นานาชาติชั้นนำาในประเทศ เนื่องจากเป็นรถใหม่

และมีมาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถอย่างดี

นอกจากนี้ การให้ความสำาคัญกับเอกลักษณ์ของ

วัฒนธรรมไทย และประเพณีไทย รวมถึงการ

ฝึกฝนให้พนักงานมีใจรักงานบริการเป็นอย่างยิ่ง

ทำาให้แน่ใจได้ว่าผู้ใช้จะท่องเที่ยวอย่างมีความสุข

ปลอดภัยอย่างไร้กังวล และได้รับบริการที่น่า-

ประทับใจ (สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสาร

ขาเข้าภายในประเทศ ชั้น 1 เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.

สนามบิน ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

50200 Call Centre +66 2266 4666

hertzthailand.com, HertzCarRental.th)

If you want to really explore Chiang Mai,

we recommend renting your own car from

Hertz Car Rental (Thailand) available by

pre-booking service, and a tourist counter

at the domestic arrivals hall in Chiang Mai

International Airport, Floor 1.

Hertz (Thailand) is operated by Paragon

Car Rental Co., Ltd. under the permission

of Hertz (U.S.A.). Hertz (Thailand) is one

of three leading international car

companies in the country. Aside from

having new cars, and a high standard in

monitoring all operations, Hertz (Thailand)

blends Thailand’s unique service culture

with a team of well trained staff members.

This ensures a smooth experience,

worry-free safety, and impressive overall

quality. (Chiang Mai International Airport,

Domestic Arrivals, Floor 1 No. 60 Mu 3,

Airport Road Tambon Suthep, Amphoe

Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai

50200. Call Centre +66 2266 4666

hertzthailand.com, HertzCarRental.th)

079


INFO

AIRCRAFT FLEET

AIRBUS A320-200

สมุทรสงคราม

(ชื่อพระราชทาน)

ปราจีนบุรี

(ชื่อพระราชทาน)

สตูล

(ชื่อพระราชทาน)

อ่างทอง

(ชื่อพระราชทาน)

ระนอง

(ชื่อพระราชทาน)

หนองคาย

(ชื่อพระราชทาน)

กรุงเทพมหานคร

(ชื่อพระราชทาน)

อุดรธานี

(ชื่อพระราชทาน)

นครราชสีมา

(ชื่อพระราชทาน)

สุราษฎร์ธานี

(ชื่อพระราชทาน)

พระนครศรีอยุธยา

(ชื่อพระราชทาน)

ตราด

(ชื่อพระราชทาน)

ร้อยเอ็ด

(ชื่อพระราชทาน)

ขอนแก่น

(ชื่อพระราชทาน)

NEW

ฉะเชิงเทรา

(ชื่อพระราชทาน)

NEW

Registration

Delivery Date

No. of seats

Class of travel

Registration

Delivery Date

No. of seats

Class of travel

Registration

Delivery Date

No. of seats

Class of travel

Registration

Delivery Date

No. of seats

Class of travel

Registration

Delivery Date

No. of seats

Class of travel

Registration

Delivery Date

No. of seats

Class of travel

Registration

Delivery Date

No. of seats

Class of travel

Registration

Delivery Date

No. of seats

Class of travel

Registration

Delivery Date

No. of seats

Class of travel

Registration

Delivery Date

No. of seats

Class of travel

Registration

Delivery Date

No. of seats

Class of travel

Registration

Delivery Date

No. of seats

Class of travel

Registration

Delivery Date

No. of seats

Class of travel

Registration

Delivery Date

No. of seats

Class of travel

Registration

Delivery Date

No. of seats

Class of travel

HS-TXF

28 March 2013

168

Smile Plus : 12, Smile Class :156

HS-TXG

23 October 2013

162

Smile Plus : 12, Smile Class :150

HS-TXH

30 October 2013

162

Smile Plus : 12, Smile Class :150

HS-TXJ

19 November 2013

162

Smile Plus : 12, Smile Class :150

HS-TXK

4 December 2013

162

Smile Plus : 12, Smile Class :150

HS-TXL

31 January 2014

162

Smile Plus : 12, Smile Class :150

HS-TXM

18 February 2014

162

Smile Plus : 12, Smile Class :150

HS-TXN

20 May 2014

162

Smile Plus : 12, Smile Class :150

HS-TXO

20 June 2014

162

Smile Plus : 12, Smile Class :150

HS-TXP

26 September 2014

162

Smile Plus : 12, Smile Class :150

HS-TXQ

16 October 2014

162

Smile Plus : 12, Smile Class :150

HS-TXR

3 December 2014

162

Smile Plus : 12, Smile Class :150

HS-TXS

20 January 2015

162

Smile Plus : 12, Smile Class :150

HS-TXT

October 2015

162

Smile Plus : 12, Smile Class :150

HS-TXU

October 2015

162

Smile Plus : 12, Smile Class :150


สะดวกสบาย

และปลอดภัย

COMFORT & SAFETY

COMFORT & SAFETY

มาตรการความปลอดภัยของสายการบินไทยสมายล

ในเรื่องของการตรวจรับเครื่องบินใหม

มาตรการความปลอดภัยของสายการบินไทยสมายล

ในเรื่องของการตรวจรับเครื่องบินใหม

Safety standards for the new THAI Smile aircraft

Safety standards for the new THAI Smile aircraft

¨Ò¡¡ÅÂØ·¸àÃ×èͧ¡ÒâÂѺ¢ÂÒÂàÊŒ¹·Ò§ºÔ¹Í‹ҧµ‹Íà¹×èͧ ã¹à´×͹µØÅÒ¤Á¹Õé

ÊÒ¡ÒúԹä·ÂÊÁÒÂÅ䴌ġɵŒÍ¹ÃѺà¤Ã×èͧºÔ¹ãËÁ‹ÍÕ¡ ¨Ò¡¡ÅÂØ·¸àÃ×èͧ¡ÒâÂѺ¢ÂÒÂàÊŒ¹·Ò§ºÔ¹Í‹ҧµ‹Íà¹×èͧ ã¹à´×͹µØÅÒ¤Á¹Õé ÅíÒ «Öè§ä´Œá¡‹

HS-TXT ÊÒ¡ÒúԹä·ÂÊÁÒÂÅ䴌ġɵŒÍ¹ÃѺà¤Ã×èͧºÔ¹ãËÁ‹ÍÕ¡ (¢Í¹á¡‹¹) áÅÐ HS-TXU (©ÐàªÔ§à·ÃÒ) ·Õè¨ÐࢌÒÁÒËÇÁ໚¹ 2 ÅíÒ «Öè§ä´Œá¡‹

ÊÁÒªÔ¡¢Í§½Ù§ºÔ¹ä·ÂÊÁÒÂÅ HS-TXT (¢Í¹á¡‹¹) áÅÐ HS-TXU ·ÕèÁÕ·Ñé§ËÁ´ (©ÐàªÔ§à·ÃÒ) 15 ÅíÒ áÅСNjҨÐä´ŒÁÒ«Öè§à¤Ã×èͧ

·Õè¨ÐࢌÒÁÒËÇÁ໚¹

ºÔ¹ãËÁ‹ÊÑ¡ÅíÒ¹Ñé¹ ÊÁÒªÔ¡¢Í§½Ù§ºÔ¹ä·ÂÊÁÒÂÅ ½†ÒµÃǨÃѺà¤Ã×èͧºÔ¹ ·ÕèÁÕ·Ñé§ËÁ´ ·Õè¹íÒâ´Â¡Ñ»µÑ¹ÍÀÔÃѪ 15 ÅíÒ áÅСNjҨÐä´ŒÁÒ«Öè§à¤Ã×èͧ ÅÔÁ»ÊÇÑÊ´Ôì

Ãͧ»Ãиҹ਌Ò˹ŒÒ·ÕèÊÒ»¯ÔºÑµÔ¡ÒõŒÍ§·íÒ¡ÒõÃǨÊͺÍ‹ҧÅÐàÍÕ´à¾×èÍãˌṋã¨Ç‹Òä´Œà¤Ã×èͧºÔ¹·Õè´Õ

ºÔ¹ãËÁ‹ÊÑ¡ÅíÒ¹Ñé¹ ½†ÒµÃǨÃѺà¤Ã×èͧºÔ¹ ·Õè¹íÒâ´Â¡Ñ»µÑ¹ÍÀԸѪ ÅÔÁ»ÊÇÑÊ´Ôì ·ÕèÊØ´ÁÒãËŒºÃÔ¡Òüٌâ´ÂÊÒÃ

»¯ÔºÑµÔ¡ÒõŒÍ§·íÒ¡ÒõÃǨÊͺÍ‹ҧÅÐàÍÕ´à¾×èÍãˌṋã¨Ç‹Òä´Œà¤Ã×èͧºÔ¹·Õè´Õ·ÕèÊØ´ÁÒãËŒºÃÔ¡Òüٌâ´ÂÊÒÃ

In accordance with our strategy to continuously expand routes, this October, Thai

Smile Airways welcomes two new aircrafts. The HS-TXT (Khon Kaen) and HS-TXU

(Chachoengsao) will become part of THAI Smile’s fleet of 15 airplanes. Before acquiring

the new planes, Captain Apitat Limpisvasti, the Deputy Chief Operating Officer carefully

reviewed the aircrafts to ensure the best possible passenger service and safety.

30 นิ้ว คือความกวาง

ของระยะที่พักขาของเกาอี้โดยสาร

ของสายการบินไทยสมายล

ซึ่งนับวากวางกวาสายการบินอื่นๆ

30 inches is the passenger legroom

in THAI Smile’s aircrafts,

which is wider than other airlines.

Airbus 320-200 ประกอบที่

เมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศส

และเมืองฮัมบูรก ประเทศเยอรมนี

The Airbus 320-200 is assembled

in Toulouse, France and Hamburg

Germany.

162 จํานวนที่นั่งทั้งหมด

ซึ่งแบงออกเปนชั้น Smile Plus

จํานวน 12 ที่นั่ง สวนที่เหลือ

เปนชั้น Smile Class

Out of 162 seats, 12 of

them are for Smile Plus

passengers while the rest

are Smile Class.

4 ชั่วโมง คือระยะบิน

ที่ไกลที่สุดโดยเฉลี่ย

สําหรับเครื่องบินที่บินพิสัยใกล

4 Hours is the farthest

average distance for

short range flights.

1-3 ป คือระยะเวลาโดยประมาณ ในการ

สรางเครื่องบิน ตั้งแตการเลือกชิ้น สวนไป

จนถึงการประกอบ

1-3 years is the estimated time to

build a plane, from the selection

of components to assembly.

100% เครื่องบินของสายการบิน

ไทยสมายลเปนเครื่องบินใหมทั้งหมด

100% of THAI Smile’s fleet are

brand new aircrafts.

ทีมตรวจรับเครื่องบินรอบสุดทาย

ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจากหลายภาค

สวน ตั้งแต Technical Engineer, Flight

Engineer, Technical Crew ฯลฯ

The final inspection team consists

of experts from several different

sectors, including a Technical

Engineer, Flight Engineer,

Technical Crew and etc.

แอรบัสและทีมชางจะมีการตรวจสอบ

คุณภาพระหวางประกอบเครื่องบินเปน

ระยะๆ อยูแลว และหลังจากประกอบเสร็จ

ทางแอรบัสจะมีการตรวจสอบคุณภาพอีก

ครั้งหนึ่ง กอนที่จะใหทีมตรวจรับของสาย

การบินเขาตรวจสอบรอบสุดทาย

Quality inspections are done

throughout assembly, and the

Airbus team will do an entire

check once the aircraft is

completed. This is prior to the final

inspection done by the airline itself.

ไมเกิน 12 ป คืออายุการใชงานโดยเฉลี่ย

ของเครื่องบินของไทยสมายล

12 years is the average maximum

age of a THAI Smile aircraft.

ทีมตรวจสอบภายในตัวเครื่องนั้นตองลอง

ใชงานจริง โดยตรวจสอบการทํางาน

ของอุปกรณทุกอยางที่อยูบนเครื่องวา

สามารถใชงานไดปกติ ตั้งแตจอมอนิเตอร

ไปจนถึงเกาอี้และน็อตตัวเล็กๆ

The internal inspecting team will

check on every part of the aircraft

to make sure that they function

as should be, from monitors and

passenger seats to tiny knots.

5 วัน คือ ระยะเวลา

โดยประมาณ ของการ

ตรวจรับรอบสุดทาย

5 days is the estimated

duration of

the final inspection.

การตรวจรับรอบสุดทาย ประกอบดวย:

การประชุมสรุปการดําเนินการ

ประกอบตัวเครื่องทั้งหมด

Ground Test คือการตรวจสอบเครื่องบิน

ระหวางอยูบนพื้นดินวาทํางานไดปกติหรือไม

Flight Test คือการตรวจสอบเครื่องบิน

ระหวางบินวาทํางานไดปกติหรือไม

The final inspection consists of:

A meeting that details all machine

parts and operations.

A ground test to monitor the aircraft on

the ground to ensure it works correctly.

A flight test to check the aircraft’s

normal systems during flight.


NEWS

The Journey of

Your Smiles

084

Êายการบินไทยสมายล จัดงาน The Journey of Your Smiles เพื่อ

เปดตัวลุคใหมภายในแนวคิด ‘3S: SMART, SABAI, SMILE’

เพื่อสรางความประทับใจใหแกผูโดยสารดวยการเดินทางที่ทันสมัย

และสะดวกสบายในทุกเที่ยวบิน โดยในงานนี้ รานวิวาเรียม บาย เชฟส

มินิสทรีไดถูกเปลี่ยนเปน THAI Smile Lounge ของสายการบินไทยสมายล

เพื่อที่จะเชิญแขกผูมีเกียรติรวมเดินทางไปกับการเดินทางครั้งใหมนี้ดวยกัน

โดยในโอกาสนี้ สายการบินไทยสมายลยังไดเผยโฉมชุดยูนิฟอรมใหมลาสุด

ที่ออกแบบโดย MILIN แบรนดแฟชั่นชั้นนําของเมืองไทยดวย

THAI Smile recently hosted The Journey of Your Smiles

event to unveil their new look under the concept ‘3S:

SMART, SABAI, SMILE’ to make every journey more

modern, comfortable and memorable for passengers. The

restaurant Vivarium by Chefs Ministry was turned into a

THAI Smile Lounge. Distinguished guests were invited to

embark on the new journey together. During the event,

THAI Smile also unveiled thier new cabin crew uniforms

designed by MILIN, a leading fashion brand in Thailand.


FOOD

¾ÒÂÊÙµÃà¨

áʹÍËÍÂ

สายการบินไทยสมายลนําเสนอเมนูพิเศษที่

รังสรรคขึ้นมาเพื่อโอกาสนี้โดยเฉพาะ

THAI Smile offers a special selection

of pies for the Vegetarian Festival

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

ครั้นเดือนตุลาคมเวียนมาบรรจบ ก็ถึงเวลาตอนรับเทศกาล

อาหารเจอีกครั้ง เพื่อตอนรับเทศกาลถือศีลกินเจประจําป

2558 สายการบินไทยสมายลไดเสิรฟเมนูพิเศษ นั่นคือพาย

ไสเจหลากหลากรูปแบบ ตั้งแตไสพุทราจีน ชาเขียว เห็ด มะพราว

ฟกทองไป จนถึงไสหมูแดงเจ ที่ไดรับการรังสรรคโดย April’s Bakery

แบรนดเบเกอรี่ชื่อดังของไทย เมนูพิเศษนี้มีทั้งแบบเปนชิ้นและ

แบบเปนเซ็ต (3 ชิ้น) และจะเสิรฟใหผูโดยสารชั้น Smile Plus

และ Smile Class บนทุกเที่ยวบิน (ยกเวนเที่ยวบิน WE165)ให

ไดลิ้มรสกันระหวางวันที่ 13-21 ตุลาคมนี้

With the coming of October, Thailand welcomes the

Vegetarian Festival. This year, THAI Smile serves a

special menu of vegetarian pies with various fi llings,

including jujube, green tea, mushroom, coconut,

pumpkin, and vegetarian roasted pork. These

delightful treats were created by famous Thai bakery,

April’s Bakery. The special menu of pies is served as

single pieces or a set of three, and will be available to

passengers on Smile Plus and Smile Class on all

fl ights (except WE 165) from October 13 to 21.

PHOTO: APRIL’S BAKERY


POP CULTURE

WRITER: MUANFUN THARANATHAM

CULTURE

เพลงรักนิรันดร์

เพลงจากพี่ ชาย

เอ่ยชื่อ พนเทพ สุวรรณะบุณย์ ผู้ก่อตั้งวงเก๋ามากฝีมือ

อย่าง ‘วงนั่งเล่น’ และโปรดิวเซอร์-เจ้าของผลงานเพลงรัก

มากมายเช่น รักนิรันดร์ พี่ชายที่แสนดี ทั้งรู้ก็รัก เพียงแค่

ใจเรารักกัน พร้อมแขกรับเชิญ เช่น บอย ตรัย 25hours

โรสศิรินทิพย์ ปั่น ชรัสและวงนั่งเล่นที่มากันแบบครบทีม

คอเพลงทุกคนต้องไม่พลาดคอนเสิร์ตแรกในเส้นทางสาย

ดนตรีกว่า 35 ปีของเขาคนนี้ เสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558

ที่ เมืองไทย จี เอ็มเอ็ม ไลฟ์ เฮ้าส์ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์

facebook.com/nanglen.page

Damage Control

ศิลปะไม่จำาเป็นที่จะต้องเก็บไว้ชื่นชมที่บ้านอีกต่อไปแล้ว เรา

สามารถสวมใส่งานศิลปะของ Monika Brugger อาจจะเป็น

เข็มกลัดชิ้นเก๋ ต่างหูคู่สวยที่มีร่องรอยแทนความทรงจำา ทำาให้

อยากกลับไปหาเครื่องประดับชิ้นเก่าที่อาจช่วยย้อนอดีตให้นึกถึง

ความสุขวัยเด็กแบบมีรอยยิ้มสีจางๆ แวะชมงานศิลปะได้ในวันที่

7 ตุลาคม–14 พฤศจิกายน ที่ ATTA Gallery โครงการ

O.P. Garden attagallery.com

Art pieces can be worn as well! The art-inspired

jewelry pieces of Monika Brugger will not only

adorn your body but also remind you of sweet

memories. The Damage Control exhibition

showcasing her work will be on view from

October 7 to November 14 at Atta Gallery,

O.P. Garden. (attagallery.com)

Ponthep Suwannaboon, founder of Nanglen

band and producer of many famous Thai

pop songs, will host a concert featuring top

singers like Boy Tripoomrat, 25 hours, Rose

Sirinthip, Pun Paiboonkiat, Charas Feungarom

and the Nanglen band. The concert will be

held on October 17 at Muang Thai GMM Live

House, 8th floor, Central World.

(facebook.com/nanglen.page)

Pawn Sacrifice

สนุกเข้มข้นไปกับเรื่องจริงของศึกหมากรุกชิง

แชมป์โลกในแมตช์แห่งศตวรรษปี 1972 ที่กรุง

เรกยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ เป็นการเฉือนไหว-

ชิงพริบกันระหว่างบ็อบบี้ ฟิสเชอร์ (โทบี แม็กไกวร์)

ตัวแทนจากอเมริกา และ บอริส สปาสสกี้ (เลียฟ

ชไรเบอร์) ตัวแทนจากรัสเซีย เกมนี้เป็นเกม

แห่งศักดิ์ศรีของสองประเทศที่กำาลังทำาสงคราม

เย็นกันอยู่ในขณะนั้น กำาหนดฉาย

วันที่ 1 ตุลาคมนี้

What To Do

When You’re New

เราต้องเผชิญสถานการณ์ใหม่ๆอยู่ทุก

วี่วัน ในหน้าที่การงานจะต้องแนะนำาตัวเอง

จำาชื่อให้แม่น หาเรื่องคุย หรือแม้แต่จะเริ่ม

ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคนใหม่ๆ หนังสือ

เล่มนี้ที่เขียนโดย Keith Rollag จะช่วยให้

คุณจัดการกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าไปได้

ด้วยความมั่นใจ ผ่อนคลาย และสำาเร็จ

ลุล่วงไปได้ด้วยดี เริ่มต้นก้าวแรกดี มีชัย

ไปกว่าครึ่ง whenyourenew.com

In everyday life, new situations

can manifest in many forms.

At work we have to introduce

ourselves, remember new

names and break the ice with

strangers. What to Do When

You’re New, a book by Keith

Rollag will help you survive

these social situations with

confidence and success.

Remember, like the saying

goes, a good start leads to

great victory.

(whenyourenew.com)

Pawn Sacrifice is a film based on the

true story of American chess prodigy

Bobby Fisher (Tobey MaGuire) who

faced the Soviet Union’s top player

Boris Spassky (Liev Schreiber). As the

two compete in the World Chess

Championship finals, 1972 at Reykjavik,

Iceland, their respective countries are

interlocked in the Cold War. Catch it in

cinemas from October 1.


เที่ยวทั่วไทย

ไปตามดวง

เดือนตุลาคม 2558

Travel Horoscope October 2015

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ASTROLOGER: PANGCHANG TAYAHATHAI, ILLUSTRATION: JADUM

Horoscopes are written according

to the day you were born

SUNDAY

(THE SUN)

ในเดือนนี้จะมีเรื่องที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเก่าๆ

หรือของเก่า ๆ บางอย่าง ในเรื่องเงินหากมีปัญหาอะไร

จะได้รับการส่งเสริม ได้รับการช่วยเหลือจากคุณแม่ของ

คุณ หรือคนที่มีลักษณะเป็นแม่ ส่วนการทำางานไม่มี

ปัญหาที่น่าเป็นกังวล เพราะคุณสามารถจัดการกับงาน

ได้เป็นอย่างดี สามารถสั่งการคนอื่น ๆ ให้ทำาตามความ

ต้องการของตัวเองได้ง่าย ๆ คุณเป็นคนเก่ง มีความ

สามารถเฉพาะตัว ซึ่งสิ่งนี้ทำาให้คนรักประทับใจคุณ ใน

เดือนนี้คุณควรท่องเที่ยวในสถานที่ที่เกี่ยวกับศิลปะ เช่น

พิพิธภัณฑ์ งานแสดงดนตรี หรือสถาปัตยกรรมต่าง ๆ

For those born on a Sunday, you may feel that

old issues (or perhaps old things in general)

are brought to light again this month. If you

are facing financial difficulties, you may

receive help from a mother-figure in your life.

Work will not be a concern, as your ability to

lead benefits you. This may also impress your

significant other. When it comes to travel,

focus on the arts such as museums, concerts

or architecture.


HOROSCOPE

TUESDAY

(MARS)

MONDAY

(THE MOON)

ปัญหาเกิดขึ้นรอบตัวคุณมากมาย แต่อย่างไรก็ตาม

ปัญหานั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือน่ากลัวอย่างที่คุณคิดซะ

ทีเดียว ยังมีวิธีการจัดการกับปัญหา อย่าเพิ่งท้อแท้

การเงินจะมีความมั่นคงมากขึ้น สิ่งต่าง ๆ ลงตัว เป็น

ไปอย่างที่คุณต้องการ การทำางานโดยใช้จินตนาการ

ใช้ความคิดสร้างสรรค์จะส่งเสริมคุณได้ดีในเดือนนี้

ในเรื่องความรักจะมีโอกาสที่ดีเข้ามา เดือนนี้คุณควร

ไปท่องเที่ยวกับครอบครัว หรือท่องเที่ยวกับที่ทำางาน

กับองค์กร บริษัท รวมทั้งบริษัททัวร์

This month, problems surround those

born on a Monday. Keep in mind that

these issues aren’t as big or worrisome as

one may think. Do not be discouraged by

them. Financial stability is in your future.

When it comes to work, use your natural

creativity to your benefit. The chances of

love are also high this month, so look out

for that opportunity. If travelling, it would

be beneficial to travel with family or as a

company or organisation, this includes

tour groups.

คุณควรทำาบุญเกี่ยวกับคนเสียชีวิต คนเจ็บ จะเป็นการแก้

เคล็ดให้คุณไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องร้าย ๆ หรือการ

เปลี่ยนแปลงที่คุณไม่ชอบใจ การจัดการกับการเงินขาด

ความลงตัว มองเห็นปัญหา จนทำาให้ขาดกำาลังใจ งาน

ประสบความสำาเร็จมากขึ้น สิ่งที่ได้เริ่มเอาไว้เริ่มทำาให้คุณ

มองเห็นความสำาเร็จ ความรักมีการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่

ก้าวหน้ามากกว่าเดิม อาจจะเสี่ยง แต่ก็เป็นการเสี่ยงเพื่อ

ความสำาเร็จ ในเดือนนี้คุณควรท่องเที่ยวในสถานที่ท่อง-

เที่ยวที่คนจำานวนมากๆ หรือไปกับเพื่อนๆ

There are unwanted changes that

surround you this month and you should

make merit by donating to those who have

passed or are in pain to alleviate this bad

luck. Financial imbalance will also plague

you, you may lack vision and feel

discouraged. Alternatively, your work life

will be smooth, and you will begin to see the

success of your previous endeavors. In terms

of love, there will be a gamble involved.

Remember that risk is needed for success.

When travelling, go to places with crowds,

or travel with your friends.


WEDNESDAY

(MERCURY)

THURSDAY

(JUPITER)

เชื่อมั่นในตัวเองอย่างมาก มีความคิดเป็นของตัวเอง และ

กล้าเสี่ยง กล้าได้กล้าเสียเพื่อที่จะพิสูจน์ความคิดนั้น การ

เงินไม่ค่อยมีความก้าวหน้าอะไร ทุกอย่างยังเหมือนเดิม

งานที่จะส่งเสริมคุณควรเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียด

รอบคอบมากเป็นพิเศษ คนรักของคุณจะมีความมุ่งมั่น

พร้อมก้าวไปข้างหน้า เขาชัดเจนในจุดหมายปลายทางของ

เขาแล้ว ในเดือนนี้คุณควรท่องเที่ยวในสถานที่แปลกใหม่

เป็นอันซีนของเมืองนั้น ๆ หรือการไปในเส้นทางใหม่ ๆ

Always believe in yourself and stick to your

ideals. You need to have the courage to gain

(or lose) in order to succeed. There will be

little financial progress, and money will seem

stagnant. Projects in work that suit you right

now are ones that require special attention to

detail. Your significant other is very committed

and ready to move forward. Exotic destinations

will be good for you this month, look for new

routes and unseen places.

คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจน ความชัดเจนนี้ทำาให้ประสบ

ความสำาเร็จได้ง่ายมากขึ้น สามารถจัดการกับงานได้

อย่างรวดเร็ว ซึ่งนั่นอาจเป็นผลที่ทำาให้การเงินในเดือน

นี้ค่อนข้างจะไปได้สวย ส่วนในเรื่องการทำางานก็จะมี

โอกาสใหม่ ๆ เข้ามา เป็นโอกาสที่ไม่ควรปล่อยให้หลุด

มือไปเลยทีเดียว คนรักของคุณในเดือนนี้จะมีความคิด

เป็นของตัวเองมาก เขาอาจไม่ค่อยฟังคุณเท่าไหร่

คุณควรเดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่แปลกๆ ใหม่ๆ

จะส่งเสริมคุณ

Those born on a Thursday usually have

clear goals, and this clarity allows success

to come easily for you this month. This may

result in your finances taking an upturn.

When it comes to work, you’ll be presented

with new opportunities, and you should

not let this chance slip away. Keep in mind,

your significant other this month has ideas of

their own, and may not listen to you much.

If you’re thinking of taking a trip, somewhere

strange and new will benefit you.


HOROSCOPE

FRIDAY

(VENUS)

มีอิสระ มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ ดูเหมือนอะไร ๆ ก็เข้าที่เข้าทางดี

อยู่แล้ว คุณจะทำาอะไรก็ทำาได้เต็มที่ การเงินประสบความสำาเร็จ

ได้ตามที่ตัวเองต้องการ ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร เป็นเพราะการจัดการใน

อดีตของคุณ งานจะมีโอกาสใหม่ ๆ เข้ามา คุณควรเตรียมตัวรับโอกาส

นั้นเอาไว้ด้วย คนรักของคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์สูง หากเห็นอะไร

ที่เข้าท่าก็ควรจะส่งเสริมให้เขาทำ าให้สำาเร็จ ในเดือนนี้ควรเดินทางท่องเที่ยว

ไปในที่สงบ ๆ จะทำาให้คุณมีความสุข

Freedom and the ability to be happy with what you already

have are strong themes this month. Financial success

comes easily, but this is also from your good management

of past tasks. There will be new opportunities for you, but

you need to be ready to accept them. Your significant

other is highly creative, and it will be beneficial to you both

if you can encourage their new ventures. For a good

vacation, seek somewhere peaceful. You’ll be glad you did.

SATURDAY

(SATURN)

พอใจกับสิ่งที่อยู่รอบตัวของคุณเอง มีความสุข และยังดูเหมือนว่า

คุณจะมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูง อาจมีเวลาให้กับบางสิ่งบางอย่างที่

เป็นความชอบเฉพาะตัวของคุณเอง การจัดการกับการเงินเป็นเรื่องที่

ต้องเสี่ยง คุณต้องการที่จะก้าวหน้า ต้องการประสบความสำาเร็จใน

ทางการเงินมากกว่าเดิม คุณจึงกล้าที่จะเสี่ยง มีความคิดเป็นของตัว

เองค่อนข้างสูง คุณเสี่ยงทุกอย่างกับการทำางานตามความคิดของตัวเอง

โดยไม่ใส่ใจกับความคิดเห็นของคนรอบข้าง ช่วงนี้ความรักไม่ค่อย

คึกคักสักเท่าไหร่ สิ่งต่าง ๆ ก็เหมือนเดิม เหมือนที่เคยเป็นมา อย่าลืม

เติมความหวานให้แก่กันด้วย ในเดือนนี้คุณควรไปท่องเที่ยวในสถานที่

ใหม่ ๆ ที่ได้รับความนิยม อาจเป็นที่นิยมในหมู่เพื่อนๆ ของคุณ

จนทำาให้คุณอยากไปเช็คอินที่นั่นบ้าง

Your sense of individuality is strong, and you will find

yourself having time for the things that personally matter

to you. You’ll find more time to invest in something

unique to your own liking. However, be careful with

finances, as this is a risky moment, especially since you

are somewhat stubborn, and you may want to take a

chance without listening to the opinion of your peers. In

your love life, things are much the same as ever, this

may feel monotonous but don’t forget to add “sweetness”

to your relationship. For travel, look for a new and

popular destination. Your friends may have mentioned a

trendy spot that you might want to check out.


PHOTO: GETTY IMAGES


LIFE

AS A PATIENT,

HAVE PATIENCE

มารู้เท่าทัน ‘การรักษา’ โรคมะเร็งเต้านม และ ‘การฟื้นฟู’ ทั้งสภาพจิตใจและสภาพร่างกาย

ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมต้อนรับ Breast Cancer Awareness Month กัน

October is Breast Cancer Awareness Month. Learn about breast cancer and how to pamper the body and mind during treatment.

WRITER: MAYA KURYAKIN

การแพทย์ในยุคปัจจุบันนั ้นไม่สามารถฟันธงลงไปได้อย่างเฉพาะ

เจาะจงว่า โรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็ง โดยเฉพาะโรคมะเร็งเต้านม

ที่คร่าชีวิตผู้หญิงไทยไปมากที่สุดในบรรดาโรคมะเร็งทั้งหมดนั้น เกิด

ขึ้นได้อย่างไร มีเพียงได้แต่คาดเดาสาเหตุ และชี้ถึงความเสี่ยง เพื่อป้องกัน

เหตุอันอาจจะเกิดขึ้นได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ผู้หญิงทุกคนที่มีเต้านมจะ

ปลอดภัยจากโรคร้ายแรงนี้ แม้จะไม่ได้มีพฤติกรรมเสี่ยงใดๆ ก็ตาม

มีสื่อหลากหลายสายที่พยายามรณรงค์เรื่องดังกล่าว และกระตุ้นเตือน

ให้สาวๆ ทุกคนหมั่นตรวจเต้านมตนเอง เพื่อที่จะเจอชิ้นมะเร็งดังกล่าวใน

ระยะเริ่มต้น และได้รับการรักษาให้ทันท่วงที เพราะมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็ง

ที่ตรวจพบได้ง่าย และสามารถรักษาให้หายขาดได้หากค้นพบในระยะเริ่ม

แรก และได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง

การลุกลามของมะเร็งเต้านมนั้นเกิดขึ้นเมื่อเซลล์แบ่งตัวผิดปกติใน

บริเวณเต้านม กลายเป็นก้อนแข็งๆ (ระยะที่ 1) และเริ่มใหญ่ขึ้นจนสัมผัส

ได้ (ระยะที่ 2 จะเริ่มนับเมื่อก้อนมะเร็งมีขนาดเกินกว่า 2 เซนติเมตร แต่

ไม่เกิน 5 เซนติเมตร) จนกระทั่งเซลล์มะเร็งลุกลามเข้าต่อมน้ำ าเหลือง (ระยะ

ที่ 3) และลามไปทั่วต่อมน้ำาเหลืองในร่างกาย (ระยะที่ 4) ซึ่งการรับมือกับ

มะเร็งในแต่ละระยะนั้นก็แตกต่างกันไปตามลักษณะของชิ้นเนื้อ ความรุนแรง

ของประเภทชิ้นเนื้อ และระยะที่ตรวจเจอ

การรักษาหลักๆ ได้แก่ การตัดชิ้นเนื้อที่เป็นมะเร็งออกไป (อาจจะตัด

ทิ้งเพียงก้อนและเนื้อรอบก้อนในกรณีที่ชิ้นเนื้อนั้นยังไม่ใหญ่มาก และไม่

ลุกลามไปไหน แต่ก็อาจจะตัดทิ้งทั้งเต้านมและเลาะต่อมน้ำาเหลืองบริเวณ

ใกล้เคียง หากชิ้นเนื้อลุกลามเข้าสู่ระยะที่สาม) พักฟื้นให้แผลหายสนิท ต่อ

ด้วยการรักษาด้วยยาเคมีบำาบัด การฉายแสง และการกินยาฮอร์โมนอย่าง

ต่อเนื่อง ทั้งนี้ทั้งนั้น แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยเรื่องความเหมาะสมของชนิด

การผ่าตัด ชนิดยาเคมี ความเข้มข้นของแสงที่ใช้ฉาย ไปจนถึงชนิดและ

ระยะเวลาในการให้ยาฮอร์โมนอย่างต่อเนื่องเอง

Current medical technology isn’t capable of directly

pinpointing the cause of some fatal diseases. This is especially

true with breast cancer. With the highest casualty rates for

female patients amongst other kinds of cancer, we can only

guess and analyse the elements that may help us prevent it.

Also, with such varying risk factors, it’s almost impossible to

claim full prevention.

Many awareness campaigns encourage women to examine

their breasts for possible dangers. Finding the cancer fast is

incredibly important. This first step is simple to do, and is

possibly the best measure for early detection.

Breast cancer starts when cells wrongly split in the breast

area and form into a lump (stage 1), then the lump grows in

size (stage 2 starts when the lump exceeds 2 centimetres,

but not more than 5 centimetres) and creeps into the

surrounding lymph node (stage 3), before finally infecting

the other lymph nodes of the body (stage 4). The treatment

of each stage is different due to the type of the cancer and

aggression level.

A common treatment procedure is to physically remove

the lump. The doctor might cut out the cancerous tissue and

the nearby area if the cancerous cells have not spread. The

whole breast can be cut off in case the patient reaches stage

three. After the patient recovers from surgery, they will often

undergo chemotherapy, radiology or hormonal intake,

depending on the doctor’s recommendations.

093


ผู้ปวยด้วยโรคมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกนั้น มีโอกาสที่จะหายเกิน 90%

ในขณะที่ระยะท้ายๆ หากรักษาด้วยการประคับประคองอาการ และผู้ปวยมี

ร่างกายแข็งแรง กำาลังใจดี ก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้ แต่ต้องเฝ้า

ระวังโรคมะเร็งอย่างใกล้ชิดกว่าคนปกติ ดังนั้น สิ่งที่สำาคัญที่สุดในการเป็นผู้ปวย

มะเร็งก็คือ การเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และการดูแลรักษาร่างกายตนเอง

อย่างใกล้ชิด เพื่อให้โรคมะเร็งไม่สามารถเข้าควบคุมร่างกายได้

ในระหว่างรับการรักษา ซึ่งกินเวลาตั้งแต่แปดเดือน ไปจนถึงหลายป ตามระยะ

อาการ และความรุนแรงของโรค สิ่งหนึ่งที่คนไข้พึงระวังให้มากคือ การปฏิบัติตัว

ตามคำาสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารให้ครบหมู่ โดย

เฉพาะหมู่โปรตีนในระหว่างการให้ยาเคมีบำาบัด เพื่อให้โปรตีนเร่งซ่อมแซมร่างกาย

ส่วนที่สึกหรอและโดนทำาลายจากยาเคมี รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ เน้น

ความสะอาด งดของหมักดองและของดิบ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และถ้า

สามารถออกกำาลังกายได้ ให้ออกกำาลังกายเบาๆ ห้ามหักโหม และที่สำาคัญ ต้อง

เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ห้ามเว้นระยะการรักษาโดยพลการ เพราะการรักษา

มะเร็งเป็นการรักษาแบบต่อเนื ่อง ต้องอาศัยวินัยของผู ้เป็นมะเร็งเป็นอย่างมาก

หากได้รับการรักษาไม่ต่อเนื ่อง หรือประวิงเวลาจนกระทั ่งมะเร็งลุกลามไปทั ่ว

ร่างกายแล้ว จะทำาให้การรักษายากขึ้นตามลำาดับระยะเวลาของโรค

ผลข้างเคียงในระหว่างการรักษามะเร็งนั้น เป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเพียงชั่ว

ระยะที่รับการรักษาเท่านั้น เมื่อการรักษาเสร็จสิ้นลง ผู้ปวยจะค่อยๆ ฟื้นฟูสภาพ

ร่างกายกลับไปเช่นเดิม ทั้งอาการผมร่วง ริมฝปากแห้ง เป็นแผลในปากเรื้อรัง

ปวดข้อ ปวดกระดูก คลื่นไส้ ผะอืดผะอม ต่อมรับรสและกลิ่นผิดเพี้ยน อาจจะ

ทำาให้ไวต่อรสชาติอาหารและกลิ่นมากขึ้น รวมไปถึงอาการอ่อนเพลีย และสมอง

ประมวลผลได้ไม่ฉับไวเช่นเคย สิ่งที่สำาคัญอีกประการก็คือ ผู้ใกล้ชิดผู้ปวยที่จะต้อง

ดูแลผู้ปวยต้องเข้าใจในจุดนี้ และประคับประคองทั้งสภาพร่างกายและจิตใจของ

ผู้ปวยให้แข็งแรงไว้ เพื่อให้ผลการรักษาเป็นไปในทิศทางดีที่สุด หากผู้ปวยร่างกาย

อ่อนแอจากการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม และพักผ่อนไม่เพียงพอ การรักษา

ก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควร และอาจจะส่งผลด้านลบต่อร่างกายของคนไข้ได้ในที่สุด

แม้ในระหว่างการรักษา ผู้ปวยด้วยโรคมะเร็งจะดูอ่อนแอ และได้รับผลข้าง-

เคียงเป็นอย่างมาก แต่หลังการรักษากว่า 90% ของผู้ปวยด้วยโรคมะเร็งเต้านม

ระยะเริ่มแรกจะหายขาดจากโรค และเกือบจะไม่กลับมาเป็นซ้ำาอีก ดังนั้น

ในฐานะผู้ปวยมะเร็งเต้านม คุณควรรู้เท่าทันการรักษาโรคนี้ และปฏิบัติตัวตาม

กฎการรักษาอย่างเคร่งครัด และมะเร็งเต้านมก็จะไม่ใช่โรคที่น่ากลัวอีกต่อไป

Breast cancer, if discovered in the early stages has a 90%

chance of being treated. If discovered in a later stage, the

patient can lead a normal life while monitoring the cancer

closely in case it relapses. The most important thing for the

patient is to continuously follow the doctor’s orders and to

stay strong both physically and mentally.

The process takes eight months to several years

according to the cancer’s stage and aggressiveness. The

patient must strictly follow the doctor’s treatment plan.

Their diet should be rich and suffi cient during chemotherapy

so that the body is able to heal itself. It’s advisable to have

freshly made, clean meals. Fermented and raw foods are

prohibited during chemotherapy due to possible bacteria

content. Suffi cient sleep and light exercise will also be

benefi cial. Stopping the treatment abruptly is not

recommended because cancer needs consecutive

treatment. Just as in war, discipline is necessary for victory.

The side effects are only temporary. After the treatments,

the patient will regain strength. Side effects such as balding,

dried lips, bone aches, vomiting, and fatigue should all

begin to dissipate. Also, someone close to the patient must

understand these points. You have to encourage the patient

to stay focused in order to combat the cancer. If the patient

is too weak from not enough nutrition or lack of sleep,

treatments will be less effective.

During this time, cancer patients may look malnourished

and tired. As a patient, you need patience to follow the

course and to stay focused on the treatment. The good

news is that today, breast cancer sufferers have a 90%

chance of survival without the cancer returning. With more

understanding and awareness, we can help to raise that

percentage higher.

PINK RIBBON

Pink Ribbon ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์สากลในการรณรงค์

เรื่องมะเร็งเต้านมมาตั้งแต่ป 1991 โดย Susan G. Komen

Foundation ที่แจกจ่ายริบบิ้นรูปแบบดังกล่าวให้กับหญิงสาว

ที่หายปวยจากโรคมะเร็งเต้านม เชื่อกันว่ารูปแบบริบบิ้นถูกนำา

มาจากแคมเปญ Red Ribbon ของผู้ปวยด้วยโรคเอชไอวี

และใช้สัญลักษณ์สีชมพูเพื่อแสดงถึงความเป็นผู้หญิง และ

ความอ่อนโยนของเพศแม่ที่จะส่งความห่วงใยให้แก่กันและกัน

องคกรเกี่ยวกับมะเร็งเตานมในประเทศไทย

มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ

โทร. 0-2256-4774 (www.qscbcfoundation.org)

สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย

โทร. 08-5243-3500 (www.thaibreast.org)

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

โทร. 0-2318-7560 (www.thastro.org)

Since 1991, the Pink Ribbon was used as the

international symbol for breast cancer awareness. The

Susan G. Komen Foundation distributed these ribbons to

cancer survivors for the fi rst time that year. It is believed

that the ribbon was derived from the Red Ribbon

Campaign for HIV infected patients and a change in

colour represented the courage of women.

Breast Cancer Organisations in Thailand

Queen Sirikit Centre for Breast Cancer Foundation

Tel: 0-2256-4774 (qscbcfoundation.org)

Thai Breast Disease Society

Tel: 08-5243-3500 (thaibreast.org)

Thai Society of Therapeutic Radiology and Oncology

Tel: 0-2318-7560 (thastro.org)


LIFE

สถิติผูปวยดวยมะเร็งเตานม

ในประเทศไทยคิดเปนรอยละ 20.9

ของผูปวยดวยโรคมะเร็งทั้งหมด

Of all cancer patients in

Thailand, 20.9% suffer from

breast cancer.

มะเร็งปากมดลูกตามมาเปนอันดับ 2

ดวยอัตรารอยละ 18.9

Ovarian cancer follows at 18.9%

มะเร็งเตานมพบเปนอันดับหนึ่งในผูหญิงไทย

รองลงมาคือมะเร็งปากมดลูก

Breast cancer is the #1 type of

cancer for women in Thailand.

095


#WefieWeSmile

ถึงเวลา WEFIE กับ WE Smile / Take a Wefie with WESmile

บอกลา ‘Selfie’ อันแสนโดดเดี่ยวไปได้เลย ตอนนี้ถึงเวลาสนุกกับ ‘Wefie’ หรือเซลฟี่แบบคู่หรือหมู่คณะกันแล้ว

ขอเชิญจับกลุ่มกับคนสนิท (จะดีมากถ้ามีคนแขนยาวสักคน) จากนั้นก็โพส ยิ้มและกดชัตเตอร์ได้เลย!

Forget the lonely ‘Selfie’, now is the time to celebrate the group-selfie, or ‘Wefie’.

Grab your best pals (bonus if one of them has a long arm) then pose, smile and click away!

1

2

3

4

5

6

WINNER

WINNER

ชมภาพ #WefieWeSmile

ของผู้อ่าน WE Smile

เพิ่มเติมได้ที่

www.WeSmileMag.com

See more shared photos

from our readers at

www.WeSmileMag.com

คุณสามารถมีส่วนร่วมในการชิงรางวัลกับนิตยสาร

WE Smile ได้ด้วยการแชร์รูปลงในอินสตาแกรม

พร้อมใส่แฮชแท็ก #WefieWeSmile ผู้ที่ผ่านการ

คัดเลือกจะได้รับรางวัลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตั๋วไป

กลับ 2 ที่นั่งสำาหรับการเดินทางทริปต่อไป ตั๋วเข้า

เล่นสวนน้ำา Cartoon Network Amazone รวมถึง

รางวัลสุดพิเศษอื่นๆ จากสายการบินไทยสมายล์

096

Share your Wefie with WE Smile by tagging

group photos with #WefieWeSmile on

Instagram. You can win two round-trip

flights for your next vacation, tickets to

Cartoon Network Amazone water park,

and other fabulous prizes courtesy of

Thai Smile Airways.

ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรเข้าสวนสนุก Cartoon

Network Amazone Water Park จำานวน 2

ใบ ประจำาเดือนนี้ ได้แก่ 4petanque4 และ

tokkypussa

โปรดติดต่อรับของรางวัลได้ที่กองบรรณาธิการ

นิตยสาร WESmile ที่โทร. 0-2650-9956

Congratulations to 4petanque4 and

tokkypussa, winner of two tickets

to Cartoon Network Amazone

Water Park. Please contact WESmile’s

editorial team at 0-2650-9956.


เวิลด์ ออฟ วอทเชส

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!