07.06.2018 Views

WE Smile Magazine September 2015

The In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

The In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

E

E

THE ART OF TRAVELLING SMART

SEPTEMBER 2015

SEPTEMBER 2015

WWW.WESMILEMAG.COM

HAT YAI

THE SOUTHERN

HUB

หาดใหญ ชุมทางแดนใต

THAI SMILE’S

NEW UNIFORMS

เครื่องแบบใหม

ของไทยสมายล

#WEFIEWESMILE

รวมชิงรางวัลจากไทยสมายล

WWW.WESMILEMAG.COM

COMPLIMENTARY COPY

ฉบับอภินันทนาการ


Clothing: LaLaMa by NaRaYa

Bag: NaRaYa


THE ART OF TRAVELLING SMART

Message from

the CEO

สวัสดีครับ

ขอต้อนรับสู่สายการบินไทยสมายล์ สายการบินที่พร้อมให้

บริการผู้โดยสารทุกท่านด้วยรอยยิ้มในทุกเส้นทาง

สำาหรับเดือนนี้ เรามีเรื่องยินดีหลายอย่างที่อยากแบ่งปันให้

ผู้โดยสารทุกท่านได้รับทราบ เรื่องแรกคือเส้นทางกรุงเทพฯ-

ย่างกุ้ง ที่เราได้เริ่มปฏิบัติการบินตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่าน

มานั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งสายการบินไทยสมายล์

อยากขอบพระคุณท่านผู้โดยสารที่ให้การสนับสนุนเรามาโดย

ตลอด เดือนนี้ยังเป็นเดือนที่เราได้ฤกษ์เปิดตัวเครื่องแบบใหม่

สำาหรับลูกเรือของไทยสมายล์ ซึ่งมีความโมเดิร์นและสดใสกว่า

เดิม ออกแบบโดยคุณมิลิน ยุวจรัสกุล ดีไซเนอร์ชื่อดัง

เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร สายการบินไทยสมายล์

ได้พัฒนาบริการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเช็คอิน

ต่อเครื ่องไปยังจุดหมายปลายทางต่างประเทศ การเช็คอิน

ไป-กลับภายในวันเดียวกัน และการเช็คอินออนไลน์เส้นทาง

บินภายในประเทศสำาหรับผู้โดยสารไทยสมายล์ นอกจากนี้

เรายังพัฒนากระบวนการออกใบกำากับภาษีให้มีความรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น โดยผู้โดยสารสามารถแจ้งความจำ านงผ่านเว็บไซต์ ศูนย์

บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หรือศูนย์บริการลูกค้าภายใน

สนามบิน ซึ ่งเราเชื ่อว่าบริการเหล่านี ้จะช่วยให้ผู ้โดยสารได้

รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ด้านกิจกรรมต่างๆ นั้น ไทยสมายล์นำ าเสนอแคมเปญ WE

Love Your SMILE ที่เราได้เชิญเหล่าบล็อกเกอร์ และเน็ตไอดอล

มาแจกรอยยิ ้มสดใสผ่านมิวสิกวิดีโอล่าสุดที ่คาดว่าเหล่า

แฟนคลับของไทยสมายล์คงได้ชมกันอย่างจุใจ นอกจากนี้ ใน

เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เราได้จัดกิจกรรมพาน้องท่องฟ้า โดย

พาน้องเยาวชนจากจังหวัดนราธิวาสมาทัศนศึกษาที ่จังหวัด

ชลบุรี ซึ่งน้องๆ ได้รับรอยยิ้ม และประสบการณ์กลับไปทุกคน

ในส่วนของการบริการบนเที่ยวบินนั้น ไทยสมายล์ฉลอง

เทศกาลไหว้พระจันทร์ด้วยการให้บริการเมนูสุดพิเศษระหว่าง

วันที่ 11-15 กันยายนนี้ เป็นขนมไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ด

แสนอร่อยจากห้องอาหาร Mei Jiang สูตรของโรงแรมเพนนิน-

ซูล่า กรุงเทพฯ อันโด่งดัง ซึ่งมีเฉพาะเทศกาลพิเศษนี้เท่านั้น

สำาหรับนิตยสารวีสมายล์ฉบับนี้ ขอเชิญผู้โดยสารทุกท่าน

เพลิดเพลินไปกับเนื้อหาที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณ ทั้งเรื่องเมือง

หาดใหญ่ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในย่านนางเลิ้ง

นอกจากนี้เรายังมีแฟชั่นเซ็ตเครื่องแบบใหม่ล่าสุดให้ท่านได้

ชมกันอย่างเต็มอิ่ม

แล้วพบกันฉบับหน้าครับ

Greetings,

Welcome to Thai Smile Airways, the airline

that provides our passengers with a smile to all

destinations.

This month, I am happy to announce the start of

many new beginnings. First of which is the opening

of our route from Bangkok to Yangon, where flights

have operated from August 1. This is also the month

where we unveil new uniforms for THAI Smile’s

crew with modern and vibrant designs created by

famous Thai designer Milin Yuvacharuskul.

I would like to take this opportunity to also thank

our passengers for their continued support through

the years. To facilitate the needs of those flying with

us, THAI Smile developed a line of unique services.

This includes check-in machines at destinations

abroad, the ability to check-in on the same day, or

online check-in for domestic routes. Passengers can

also receive tax invoices much faster by sending a

request through our website, Smile call centre, or

at the Smile service centre at the airport.

We have also recently presented our “WE Love

Your SMILE” campaign, which features bloggers

and internet idols singing to our latest music video

for THAI Smile fans. This past August, we were also

pleased to organise a field trip for young children in

Narathiwat province, allowing them to experience

the best of Chonburi.

September brings the Mid-Autumn Festival, and

THAI Smile celebrates this with a special menu

of mooncakes from Mei Jiang restaurant at the

Peninsula Bangkok. This special treat is available

on our flights from September 11 - 15.

For this issue of WE Smile, we invite our passengers

to enjoy an inside look at Hat Yai, a cultural tourism

spot in Southern Thailand. In addition, you can

browse through a special fashion set featuring the

new uniforms of our flight attendants.

See you next edition!

วรเนติ หล้าพระบาง

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

Woranate Laprabang

Acting Chief Executive Officer

Thai Smile Airways Company Limited

*** หากมีคำาแนะนำาหรือข้อติชมประการใด กรุณาส่งมาที่ customer.service@thaismileair.com ความคิดเห็นของท่านจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการบริการเพื่อให้ผู้โดยสารของเราได้รับความพอใจสูงสุด สำาหรับข้อมูลต่างๆ

เกี่ยวกับสายการบินไทยสมายล์สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaismileair.com และกด ‘like’ ที่หน้าเฟซบุ๊ค

www.facebook.com/thaismileairways เพื่อได้รับข่าวสารล่าสุดของเรา

*** Please send us an email at customer.service@thaismileair.com to let us know your ideas on how we

may further improve our services. For more information, please explore our website at www.thaismileair.com

and ‘like’ our Facebook page at www.facebook.com/thaismileairways for the latest news.
Gold Rush

จากการเลนแรแปรธาตุของชางศิลป สูงานสรางสรรคสุดวิจิตร

The most splendid arts, created by alchemy.

Culture

Couture

คงไมผิดนักที ่จะกลาววาแมงานถมเงิน

ถมทองซึ ่งเปนศิลปหัตถกรรมดั ้งเดิมของ

ไทยนั้นมีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาแลว

แตงานหัตถศิลปชนิดนี ้กลับมาเฟ องฟูและเปนที

นิยมมากในสมัยรัตนโกสินทร การถมเงินถมทอง

เริ ่มจากการตีแผนเงินเพื ่อเปนรูปทรงตางๆ แลว

สลักใหเปนลวดลาย หรืออาจใชวิธีเขียนลายกัด

กรด จากนั ้นจึงนํายาถมที ่มีสีดํามารมดวยความ

รอนและถมลงรองลวดลายจนเต็มเสมอพื ้นผิว

แลวคอยนําทองคําบริสุทธิ ์ที ่ผสมเปนเนื ้อเดียว

กับปรอทมาทาบนชิ ้นงานใหทั ่ว จากนั ้นคอยใช

ความรอนไลปรอทออกไป เมื่อปรอทระเหิดออก

ไปเหลือแคทองคําติดอยู สีดําของยาถม สีทอง

ของทองคําจึงเรียกวา ‘ถมทอง’ นอกจากฉากถมทอง

เรื่องรามเกียรติ์อันแสนวิจิตรแลว พิพิธภัณฑศิลป-

แผนดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคมยังไดจัดแสดง

พิพิธภัณฑผาในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ

พระบรมราชินีนาถตั ้งอยู ในอาคารประวัติ-

ศาสตรในพระบรมมหาราชวัง หองจัดแสดง

ทั้ง 4 หองนําเสนอประวัติศาสตรของผาไทย

ผลงานของสมาชิกมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพใน

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ผานการจัดแสดงแบบสมัยใหมที่มีการผสม

ผสานภาพถายและมัลติมีเดีย

The Queen Sirikit Museum of Textiles

is housed in a historical building

within The Grand Palace. Four galleries

highlight the history of Thai Textiles

and works produced by members of

the SUPPORT Foundation under Her

Majesty’s Royal Patronage through

modern exhibits, photography and

multimedia presentations.

พระที ่นั ่งพุดตานถมทองที ่สรางจําลองแบบจาก

พระที่นั่งพุดตานจําหลักไมวังหนาไวใหไดชมดวย

โดยผลงานพระที ่นั ่งพุดตานถมทองนี ้ใชเวลา

สรางสรรคถึง ๒ ป และตองใชชางฝมือถึง ๑๓๐

คนในการรังสรรคใหเสร็จสิ้น

Gold Nielloware has long been a fundamental

Thai Art, achieving refi nements since the

Ayutthaya era. From there, this style of

craftsmanship received a renaissance during

the Rattanakosin period, a revival that ensures

it is still fl ourishing today. Nielloware is created

with a fl at silver or gold plate which is then

molded into a desired shape. Intricate carvings

are then deeply etched onto the surface. Niello

alloy, a mixture of pure gold and mercury, is

then inlaid onto the pattern’s grooves. Heat is

applied to evaporate the mercury. This leaves

the design shining with rich gold or “thomtong”,

accented by deep black niello. In addition to

the spectacular gold Niello Screen with Scenes

from the Ramakien, Arts of the Kingdom

Museum Ananta Samakhom Throne Hall also

displays The Gold Niello Bhudthan Throne, which

is a replica of the wood Bhudthan Throne of the

Palace. This grand masterpiece took 2 years,

and required 130 craftspeople to complete.

พิพิธภัณฑผาในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยูที่หอรัษฎากรพิพัฒน

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐

เปดทุกวัน ตั้งแต ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

(ปดจําหนายบัตรเวลา ๑๕.๓๐ น.)

โทร. +66 2 225 9420

Ratsadakorn-bhibhathana Building,

The Grand Palace, Phra Nakhon,

Bangkok 10200

Open daily from 9:00 - 16:30 hrs.

(last admission at 15:30 hrs)

Tel: +66 2 225 9420

www.qsmtthailand.org

สถาบันสิริกิติ์

พิพิธภัณฑศิลปแผนดิน พระที่นั่งอนันตสมาคม

เปดใหเขาชมตั้งแตวันอังคาร - วันอาทิตย

เวลา 10.00 - 17.00 น.

(ปดจําหนายบัตรเวลา 16.30 น.)

การแตงกาย: สุภาพสตรี กระโปรงคลุมเขา หรือนุงผาซิ่น งดสวมเสื้อ

ไมมีแขน สุภาพบุรุษ กางเกงขายาว งดสวมเสื้อไมมีแขน

โทร: +66 2 283 9411, + 66 2 283 9185

พิกัดจีพีเอส GPS: 13.771507, 100.513681

Queen Sirikit Institute

Arts of the Kingdom Museum

Ananta Samakhom Throne Hall,

Dusit Palace

Opens Tue-Sun from 10:00 - 17:00 hrs.

(last admission at 16:30 hrs)

Kindly dress appropriately. For women: skirt lengths

must be below knees or a Thai-style

sarong, sleeveless clothing is not allowed.

For men: long pants, sleeveless shirts are not allowed.

Tel: +66 2 283 9411, + 66 2 283 9185

for GPS: 13.771507, 100.513681

artsofthekingdom.com


contents

SEPTEMBER 2015

16 What’s On

วีสมายล์พาคุณไปอัพเดทข่าวสาร

ด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ก่อนใคร

WE Smile updates you on the latest

news, travel and lifestyle trends

before anyone else

26 Taste: The Great Gathering Place

แหล่งพบปะสังสรรค์แห่งใหม่

ใจกลางย่านราชประสงค์

Learn about the new meeting

place in Ratchaprasong

22 Checking In: Tranquil Treasures

ถึงเวลาออกท่องเที่ยวเพื่อพักและผ่อนคลาย

ในจุดหมายปลายทางยอดนิยมในทวีปเอเชีย

Visit one of these Asian destinations for

some luxurious rest and relaxation

27 Art: Spirit of the Region

หากจะมีสิ่งใดที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์

อาเซียน สิ่งนั้นคงเป็นสิ่งทอที่เชื่อมโยง

คนทั้งภูมิภาคมานานหลายศตวรรษ

Learn about the threads that have linked

the ASEAN region for centuries


Grande your stay

Grande Centre Point Hotels offer a a series of of

richly tasteful hotels in in carefully chosen urban

locations.

Grande Centre Point Ploenchit Bangkok

The The newly redesigned hotel in in prestige district.

Grande Centre Point Ratchadamri Bangkok

The The residential style style hotel in in central Ratchaprasong district.

Grande Centre Point Terminal 21 21 Bangkok

The The seamless blend of of refinement and and convenience.

For For information && reservations visit visit grandecentrepointhotels.com


contents

SEPTEMBER 2015

39 The Creative Mind

พูดคุยกับมิลิน ยุวจรัสกุล

ดีไซเนอร์ผู้ออกแบบเครื่องแบบใหม่

ของสายการบินไทยสมายล์

Get to know Milin Yuvacharuskul,

the bright young designer who

created THAI Smile’s new

40 Flight of Fancy

พบกับเครื่องแบบใหม่ของสายการบินไทยสมายล์

ที่ออกแบบโดยมิลิน ยุวจรัสกุล

THAI Smile unveils new uniforms

by top designer Milin Yuvacharuskul

48 Nang Lerng

เที่ยวนางเลิ้งในหนึ่งวัน

Nang Lerng in a Day

56 Hat Yai

เมืองท่าสำาคัญทางตอนใต้ ศูนย์กลางการค้า

และความศรัทธา

A southern trade port, and centre of religion

94 Everlasting Green

ปลูกเป็น เย็นใจ

A social way to garden


E

THE ART OF TRAVELLING SMART

WWW.WESMILEMAG.COM

COVER WESMILE M35.indd 9 23/8/2558 3:11

E

SEPTEMBER 2015

THE ART OF TRAVELLING SMART

SEPTEMBER 2015

WWW.WESMILEMAG.COM

HAT YAI

THE SOUTHERN

HUB

หาดใหญ ชุมทางแดนใต

THAI SMILE’S

NEW UNIFORMS

เครื่องแบบใหม

ของไทยสมายล

#WEFIEWESMILE

รวมชิงรางวัลจากไทยสมายล

COMPLIMENTARY COPY

ฉบับอภินันทนาการ

COVER

MODEL: PRAE-ON SUDSAWAENG

PHOTOGRAPHER: EKAPHOP DUANGKHAM

STYLIST: MILE SUPAKASEM

MAKEUP: NAMPUN WATTANASIRI

HAIR: GYM PRADCHAPHAN

DRESS: UNIFORM BY MILIN

THAI SMILE AIRWAYS COMPANY LIMITED

17TH FLOOR, UNIT 1704, 1705-1708A

AIA CAPITAL CENTER BUILDING, 89 RATCHADAPHISEK ROAD,

DINDAENG, BANGKOK, THAILAND, 10400

WEBSITE

WESMILEMAG.COM

EDITORIAL ADVISORY BOARD

NEDNAPANG TEERAVAS

DEPUTY CHIEF COMMERCIAL AND CUSTOMER SERVICE

SIRIKWAN SONGSITTICHOK

BRANDING & MARKETING COMMUNICATIONS DIRECTOR

SANCHARN SATHAPHORNWUTHIKHUN

IN-FLIGHT SERVICE MANAGER

NAPASORN SAENPARN

BRANDING & MARKETING COMMUNICATIONS SENIOR OFFICER

MANAGEMENT & EDITORIAL

MASS CONNECT LTD.

8th Floor Indosuez House 152

Wireless Road Lumpinee, Pathumwan

Bangkok 10330

CEO

ALI ZIANI

EDITOR-IN-CHIEF (THAI)

CHIDSUPANG CHAIWIROJ

EDITOR-IN-CHIEF (ENGLISH)

ANGELA THIEN

PRESIDENT

KUSUMA CHAIYAPORN

CREATIVE DIRECTOR

PERAYUT LIMPANASTITPHON

ART DIRECTOR

WUTTHIPAT SOMJIT

WRITERS

MUANFUN THARANATHAM

RACHATA NOOTHONGKAEW

VICE PRESIDENT

PORNVIPA THIENTANAVANICH

GRAPHIC DESIGNERS

CHALERMKUN PITUKCHITARUN

PANYAWAT PHITAKSAWAN

TRANSLATORS

MAYA KURYAKIN

ADVERTISING

OVERSEAS ADVERTISING REPRESENTATIVES

AUSTRALIA

HONG KONG, MACAU, TAIWAN

THE NETHERLANDS

PUBLISHER’S INTERNATIONAL

PUBLICITAS HONG KONG LTD

PUBLICITAS B.V.

Charlton D’Silva

Michele Li

Marc Nelisse

PUBLICITAS (THAILAND) LTD

5th Floor, Lumpini I Building,

239/2 Soi Sarasin, Rajdamri Road,

Lumpini, Pathumwan

Bangkok 10330

Thailand

TEL: +66 (2) 651 9273 7

FAX: +66 (2) 651 9278

www.publicitas.com/thailand

MANAGING DIRECTOR

STEVEN CHOOKIAT PANGVIPHAS

steven.fong@publicitas.com

SALES & MARKETING DIRECTOR

JANYA LIMMANEE

janya.limmanee@publicitas.com

Tel: +61 292 523 476 Fax: +61292 522 022

Email: charlton.dsilva@pubintl.com.au

AUSTRIA

PUBLICITAS AUSTRIA

Andrea Kuefstein

Tel: +43 121 153 0 Fax: +43 121 216 03

Email: andrea.kuefstein@publicitas.com

BELGIUM

PUBLICITAS

Peter Lansheere

Tel: +32 263 984 20 Fax: +32 263 984 30

Email: peter.landsheere@publicitas.com

CANADA

PUBLICITAS CANADA

Wayne St. John

Tel: +1 416 363 138 8 Fax: +1 416 363 288 9

Email: wayne.stjohn@publicitas.com

Tel: +850 251 615 10 Fax: +852 252 832 60

Email: michele.li@publicitas.com

INDIA

MEDIASCOPE PUBLICITAS (I) PVT LTD

Rachna Gulati

Tel: +91 11 2373 0869 (D); +91 11 2373 0873-74

Fax: +91 11 2373 0868

Email: rachna.gulati@publicitas.com

INDONESIA

PT MEDIA MANDIRI

Sarah Grace Hutabarat

Tel: +62 218 355 510 Fax: +62 218 293 563

Email: sarah@mediamandiri.co.id

ITALY

PUBLICITAS INTERNATIONAL S.P.A

Marzia Solinas

Tel: +39 02 55 19 43 85 Fax: +39 02 55 19 90 19

Tel: +31 203 119 710 Fax: +31 203 119 712

Email: marc.nelisse@publicitas.com

NORTH AMERICA

PUBLICITAS USA

Bruce Brandfon

Tel: +1 212 330 0734 Fax: +1 212 599 829 8

Email: bruce.brandfon@publicitas.com

SINGAPORE

PUBLICITAS SINGAPORE PTE LTD

Peggy Thay

Tel: +65 6836 2272 Fax: +65 6634 5231

Email: peggy.thay@publicitas.com

SPAIN

PUBLICITAS

Bibiana Mojarro

Tel: +34 913 237 913 Fax:+34 917 335 958

Email: bibiana.mojarro@publicitas.com

SALES DIRECTOR

PIPATRA CHOOMKAMOL

pipatra.choomkamol@publicitas.com

CHINA

PUBLICITAS CHINA

Libby Chen

Email: marzia.solinas@publicitas.com

JAPAN

PUBLICITAS JAPAN K.K.

SWITZERLAND

ADNATIVE S.A.

Pierre Denonin

MARKETING EXECUTIVE

NATTAPON TACHAMONTREKUL

nattapon.tachamontrekul@publicitas.com

MARKETING EXECUTIVE

WATSAMON PHUNINLAWAN

watsamon.phuninlawan@publicitas.com

MARKETING EXECUTIVE

NONTRA POONNOPATHAM

nontra.poonnopatham@publicitas.com

Tel: +86 10 6588 8155 Fax: +86 10 6588 3110

Email: libby.chen@publicitas.com.cn

DUBAI - UAE

INTEGRATED ADVERTISING SERVICES

Prasad Amin

Tel: +971 444 757 60 Fax: +971 444 757 61

Email: prasad@iasmedia.com

FRANCE

PUBLICITAS SAS

Nicolas Hinfray

Tel: +33 153 648 881 Fax: +33 145 009 481

Hiroko Minato

Tel: +81 335 476 333 Fax: +81 335 476 330

Email: hiroko.minato@publicitas.com

KOREA

MEDIREP CO.

Soohoon Oh

Tel: +82 2 734 0786 Fax: +82 2 734 0787

Email: soohoonoh@mediareponline.com

LATIN AMERICA

PUBLICITAS CHARNEY / PALACIOS & CO.

Lucio Grimaldi

Tel: +41 227 964 626 Fax: +41 227 970 270

Email: pierre.denonin@adnative.net

Philippe Girardot

Tel: +41 227 964 626 Fax: +41 227 970 270

Email: philippe.girardot@adnative.net

UNITED KINGDOM

PUBLICITAS LTD

Ane Elorriaga

Tel: +44 203 263 6100 Fax: +44 203 263 6133

Email: ane.elorriaga@publicitas.com

MARKETING EXECUTIVE

REZA BIZMARK

reza.bizmark@publicitas.com

Email: nicolas.hinfray@publicitas.com

GERMANY

PUBLICITAS GMBH

Tel: +1 786 388 6390 Fax: +1 786 388 9113

Email: lucio.grimaldi@publicitas.com

MALAYSIA

MARKETING EXECUTIVE

DARUNI KLAPRAPCHON

daruni.klaprapchon@publicitas.com

Gunnar W. Hintz

Tel: +49 69 71 91 49 0 Fax: +49 69 71 91 49 30

Email: gunnar.hintz@publicitas.com

PUBLICITAS INTERNATIONAL SDN BHD

Audrey Cheong

Tel: +60 377 296 923 Fax: +60 377 297 115

Email: audrey.cheong@publicitas.com

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system

or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise,

without prior permission.


สูงสุดคืนสูสามัญ จากจักรพรรดิ สูสามัญชน

สัมผัสหนาประวัติศาสตรจีนที่ลมสลายผานสายตาจักรพรรดิองคสุดทาย

ทุกวันจันทร-พฤหัสบดี เวลา 20.30-21.30 น. รีรันวันอังคาร-ศุกร เวลา 09.30-10.30 น.

สาระเขม ไลฟสไตลเดน

ซีรีสดัง

DOWNLOAD OR UPDATE

NOW 26 MOBILE APP


THE ART OF TRAVELLING SMART

WELCOME

TO THE ISSUE

Prae-On ‘Ai’

Sudsawaeng,

Thai Smile Airways

Cabin Crew

Welcome to the September issue of WE Smile, we hope you enjoy your flight!

เชิญพบกับข้อมูลข่าวสาร และเทรนด์ใหม่ล่าสุดที่ไทยสมายล์คัดสรรมาเพื่อคุณ

PHOTO: EKAPHOP DUANGKHAM


ถึงเวลาทองเที่ยว

พักผอนในจุดหมาย

ยอดนิยมของเอเชีย

Visit these Asian

destinations for some

rest and relaxation

p.22

พบกับเครื่องแบบโฉมใหม

ของสายการบินไทยสมายล

THAI Smile unveils new uniforms

p.40

เที่ยวนางเลิ้งในหนึ่งวัน

Nang Lerng in a Day

เมืองทาสําคัญทาง

ตอนใต ศูนยกลาง

การคา และความศรัทธา

Hat Yai, a southern

trade port, and centre

of religion

p.56

p.48

ENDLESS

EXCURSIONS

PHOTO:: COURTESY OF SIX SENSES


WHAT’S ON

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

วีสมายล์พาคุณไปอัพเดทข่าวสาร

ด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ก่อนใคร

WE Smile updates you on the latest news, travel and

lifestyle trends before anyone else.

Dining with

Grandeur

Sofitel Sukhumvit

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน -3 ตุลาคมนี้ ชาวไทยจะ

ได้ลิ้มรสอาหารรสเลิศฝีมือเชฟแพทริก เจฟฟรอยด์

เชฟมิชลินสตาร์ 2 ดาวที่บินตรงจากฝรั่งเศสมารังสรรค์

อาหารมื้อค่ำาสุดหรูให้ได้ชิมกันที่ L’Appart Bar &

Restaurant โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เพียง 4 คืน

เท่านั้น โดยเชฟแพทริกนั้นเชี่ยวชาญด้านเมนูท้องถิ่นจาก

แคว้นเบรอตาญ (Bretagne) เป็นพิเศษ แต่มาสเตอร์เชฟผู้

นี้ก็ไม่เคยปิดกั้นตัวเอง นอกจากรสชาติแบบฝรั่งเศสแล้ว

ผลงานการสร้างสรรค์ของเขามักมีกลิ่นอายของ

แรงบันดาลใจที่เขาเก็บเกี่ยวระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว

ทั้งในเอเชียและแอฟริกา เชื่อว่าแค่ได้อ่านหลายท่านคง

อยากชิมแล้ว สำารองที่นั่งได้ที่โทร. 0-2126-9999 ต่อ

ห้องอาหาร L’Appart

From September 30 to October 3, L’Appart Bar

& Restaurant at Sofitel Bangkok Sukhumvit

will welcome master chef Patrick Jeffroy. Chef

Jeffroy will present a two Michelin star dining

experience for four nights only. An expert

in Brittany cuisine, the chef’s creations are

normally infused with inspirations from his

journeys in Asia and Africa. Book a place to

taste his creative cuisine at tel 0-2126-9999

dial L’Appart.

Wedding Fair

Tria

ตรัยญา จัดงานเวดดิ้งแฟร์อย่างยิ่งใหญ่

ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา

10.00 น.-19.00 น. โดยงานนี้นอกจาก

จะเปิดโอกาสให้เหล่าว่าที่บ่าวสาวได้

เยี่ยมชมสถานที่จัดงานแต่งงานอันโอ่อ่า

ของตรัยญาแล้ว ยังมาพร้อมกับสิทธิ

พิเศษมากมาย triawellness.com

Tria will host its wedding fair during

October 2-4 from 10:00 to 19:00 hrs.

Apart from having a chance to visit the

sumptuous space for weddings, grooms

and brides-to-be can enjoy various

privileges which are offered during the

event only. (triawellness.com)


NEWS

Charity Concert

Thammasat University

คณะกรรมการนักศึกษาจากโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร จัดคอนเสิรตการกุศล BBA Charity Concert ครั้ง

ที่ 9 ในวันเสารที่ 19 กันยายน ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดยรายไดหลังหักคาใชจายแลวจะนํา

ไปสมทบทุนสนับสนุนมูลนิธิบานสงเคราะหสัตวพิการ (ในความ

อุปถัมภของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน) บัตรราคา 500 และ

800 บาท ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ facebook.com/bbacharityconcert

The student committee of the International Programme

of Thammasat Business School hosts the 9th edition

of BBA Charity Concert on September 19 at the Main

Auditorium of Thammasat University, Tha Prachan.

Proceeds from the concert after expenses will be

donated to the handicapped animals foundation (in the

patronage of Luang Ta Maha Bua Yannasampanno)

Ticket prices range from 500 to 800 THB. For more

information please visit (facebook.com/bbacharityconcert)

Green Season

Meetings

Indigo Pearl

Indigo Pearl รีสอรตระดับหาดาวบนเกาะภูเก็ตทําใหการ

ประชุมนารื่นรมยขึ้นไปอีกระดับดวยคอนเซ็ปต Green

Season Meetings โดยชวนคุณออกจากหองประชุมอัน

แสนนาเบื่อมาพูดคุยธุรกิจตามจุดตางๆ ที่โรงแรมจัดให

โดยเฉพาะ ทั้งในสวน ริมหาด หรือแมแตในบารสุดชิลล

เช็คราคาไดที่เว็บไซต indigo-pearl.com

Phuket’s fi ve-star luxury resort Indigo Pearl

upgrades the business meeting experience with

the Green Season Meetings concept that will take

you out of the boring board room and let you have

business talks in other pleasant locations like the

garden, by the beach, or even at the bar. Check

the prices at (indigo-pearl.com)

Robotic Chic

MCM

สําหรับฤดูกาลนี้ หนึ่งในสินคาชิ้นเดนของแบรนด MCM แบรนดดัง

จากมิวนิก ประเทศเยอรมนี คือกระเปา Roboter แสนนารักที่มาพรอม

กับสีสันสดใส มีทั้งแบบใบเล็กทรงสะพายขวาง และแบบกระเปาสะพาย

ขางใบใหญและกระเปาสะพายหลัง mcmworldwide.com

For this season, Munich-based brand MCM’s highlight

is the cute Roboter bag that comes with many colors

and forms, from the little crossbody clutch to bag and

backpack versions. (mcmworldwide.com)

017


Stylish Treats

Sofitel So Bangkok

เพื่อตอกย้ําจุดยืนดานดีไซน โรงแรม Sofi tel So Bangkok

ไดเชิญดีไซเนอร Tawn C. มารวมออกแบบช็อกโกแลต

คอลเลกชั่น I SO BK ช็อกโกแลตคอลเลกชั่นพิเศษจํานวน

17 แบบที่ไดแรงบันดาลใจมาจากงานออกแบบของ Tawn C.

โดยขนมหวานสุดพิเศษนี้จะมีจําหนายที่ Chocolab ตั้งแต

เดือนสิงหาคมเปนตนไป sofi tel.so.bangkok.com

To highlight the design-oriented standpoint of the

hotel, Sofi tel So Bangkok has invited designer

Tawn C. to design a special chocolate collection

called I SO BK comprising seventeen gorgeous

designs inspired by the fashion creations of Tawn

C. The chocolate collection is available at Chocolab

from August onwards.

(sofi tel.so.bangkok.com)

Shop in Style

Sretsis

แบรนดแฟชั่น Sretsis เอาใจแฟนๆ ที่ใจรักแตอยูไกลดวยการเปดตัว

เว็บไซต sretsissuper.com ที่เปดโอกาสใหแฟนๆ ไดเลือกซื้อสินคา

ของแบรนด รวมถึงแบรนดในเครืออยาง Matina Amanita Silver,

Matina Amanita, Sincerely Yours, และ Little Sister แบบออนไลน

ไดเลย และนอกจากจะมาพรอมกับแพ็คเกจพิเศษแลว Sretsissuper

ยังมีบริการสงฟรีถึงหนาประตูบานใหลูกคาทั่วโลกดวย

Thai fashion brand Sretsis recently launched an online

shopping website (sretsissuper.com). The website

features products from Sretsis and other sister brands

including Matina Amanita Silver, Matina Amanita,

Sincerely Yours, and Little Sister. Apart from special

packaging, the website also has complimentary

worldwide shipping.

Beauty Case

Rimowa

สําหรับสาวๆ ที่ชอบพกคลังแสงดานความงามติดตัวไปทุกทริป

Rimowa นําเสนอกลองเก็บเครื่องสําอางจากซีรีส Topas ที่ทํา

จากอะลูมิเนียมที่น้ําหนักเบาและมีความคงทนสูง พรอมระบบ

ล็อกแบบรหัสเพื่อรักษาความปลอดภัย ทีนี้ครีมแสนแพงของ

คุณก็ไมหายแนนอน rimowa.com

For those who love to pack their entire cosmetic

arsenal around, Rimowa presents the Topas beauty

case made of lightweight and durable aluminium that

comes with a TSA Combination lock to provide safety

for your precious lotions. (rimowa.com)


High Craft

Hermès

นาิกา Hermès เปดตัวคอลเลกชั่น Slim d’Hermès รุน Koma

Kurabe แบบลิมิเต็ด เอดิชั่นที่ทําขึ้นเพียง 12 เรือนเทานั้น โดย

นาิการุนนี้มีจุดเดนอยูที่หนาปดกระเบื้องเคลือบที่วาดเปนลายงาน

แขงมาซึ่งจัดขึ้นปละครั้งที่เมืองเกียวโต

Hermès recently unveiled the latest model of the Slim

d’Hermès series, the Koma Kurabe. This model is a

limited edition of 12 pieces, it uniquely features a French

porcelain dial decorated with a Japanese painting of

Koma Kurabe, Kyoto’s famous annual horse race.

NEWS

Fit & Firm

The Lab

เดอะ แล็บ ฟตเนสแนวใหมเปดตัวคอนเซ็ปต Lab 360

คลาสและกิจกรรมออกกําลังกายที่นอกจากจะชวยใหคุณ

บริหารรางกายแลวยังสนุกอีกดวย แถมยังใชเวลาเพียง 30

นาทีเทานั้น นอกจากนี้ Lab 360 ยังมาพรอมกับสิทธิพิเศษ

มากมายสําหรับสมาชิกใหม tbtlab.com

The Lab, the new fi tness studio recently

unveiled the Lab 360 concept, a new

membership programme that enables

members to have fun working out in groups

30 minutes per session. The programme

also comes with various privileges for new

members. (tbtlab.com)

Afternoon Tea

Mandarin Oriental, Bangkok

เนื่องจาก Author’s Lounge ของโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล

กรุงเทพฯ ไดปดปรับปรุงไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้ น้ําชายามบายซึ่ง

เปนสัญลักษณของที่นี่จึงยายมาเสิรฟที่ล็อบบี้ เลานจ ตั้งแตเวลา 12 -

16 นาิกา ในราคาพิเศษที่ 1,250 บาท++ ตอเซ็ต และ 1,990 บาท++

ตอเซ็ตสําหรับแชมเปญเซ็ต แถมมีเสียงเพลงจากเปยโนคลอเบาๆ ชวน

ใหผอนคลายดวย mandarinoriental.com

Since the famous Author’s Lounge at Mandarin

Oriental, Bangkok is under renovation until this

December, the afternoon tea, which is the Author’s

Lounge’s signature treat, will be served at the

Lobby Lounge from noon to 16:00 hrs. The tea is

priced at 1,250 THB++ per set and 1,990 THB++

per champagne set, with sweet piano melodies.

(mandarinoriental.com)

019


CALENDAR

SEPTEMBER 2015

วันสำคัญและเทศกาลเด่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

WRITER: MUANFUN THARANATHAM

7-11/14-18 SEP

Eat & Drink Studio

> กรุงเทพฯ / 7-11, 14-18 กันยายน

ไม่ต้องนั่งสไลด์อินสตาแกรมแล้วได้แต่อยากอีกต่อไป เพราะงาน Eat &

Drink Studio พาอาหาร เครื่องดื่ม ขนมจากโลกออนไลน์และร้านค้า

ต่างๆมารวมกันไว้ให้เลือกกันอย่างจุใจ ณ ตึกเอ็มไพร์ ถ. สาทร ตั้งแต่

เช้าจนถึงสองทุ่ม แอร์เย็น เดินกันเพลินไม่ต้องกลัวฝนกระหน่ำา แดดจ้า

แถมอร่อยด้วย ครบสูตรชีวิตดีๆที่ลงตัว facebook.com/fyimarket

If you’re craving the delicious food that’s been popular on

Instagram, there’s no need to stay hungry. Eat & Drink

Studio will bring together all the finest food and snacks

from online retailers at Empire Building, Sathorn starting

from 8:00 hrs. Enjoy browsing the food market for sweet

and savory treats, with no fear of being rained in.

(facebook.com/fyimarket)

020

10-13 SEP

Bestival’s Summer of Love

> Isle of Wight ประเทศอังกฤษ

/ 10-13 กันยายน

ร่วมปิดท้ายซัมเมอร์ด้วยสีสันกับงานที่เต็ม

ไปด้วยความเก๋แบบโลกลืม ร่วมสปา

ซาวน่าแช่น้ำาร้อนกลางแจ้งกับ Hot tub bus

ตัดผมฟรี 24 ชม. ดูหนังจากเทศกาลหนัง-

สั้นลอนดอนกลางป่า และเพลิดเพลินไปกับ

คอนเสิร์ตถึง 25 เวทีที่มาพร้อมกับศิลปิน

อย่าง Duran Duran และ The Chemical

Brothers แถมด้วยบูธดีเจที่มาสร้างความ

สนุกสุดเหวี่ยง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปาร์ตี้

ดีๆแห่งปี bestival.net

End this summer with one of the

world’s best music festivals. This

Year’s Bestival includes a spa,

sauna, outdoor baths, a hot tub

bus and 24-hour movies from the

London Short Film Festival. Enjoy

concerts at 25 arenas with artists

like Duran Duran and The Chemical

Brothers, as well as a great DJ

Booth. (bestival.net)


10-14 SEP

56 th Bangkok Gems & Jewelry Fair

> กรุงเทพฯ / 10-14 กันยายน

งานรวมสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่เมืองทองธานีบ่งบอก

เอกลักษณ์งานวิจิตรประณีตของช่างฝีมือไทย โดยมีไฮไลต์อยู่ที่

การจัดแสดงเทรนด์ล่าสุดของอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ดีไซน์

พาวิเลียนและการประมูลสินค้าอัญมณี bangkokgemsfair.com

This year at Muang Thong Thani, fine jewellery from

all over the world as well as exquisite pieces

created in Thailand will be displayed at the

Bangkok Gems & Jewellery Fair. Highlights include

a pavilion that showcases the latest jewellery design

trends and an auction of fine jewelry pieces.

(bangkokgemsfair.com)

SEPTEMBER

HAT YAI HAT DAY

> จ. สงขลา / กันยายน

อำาเภอหาดใหญ่ เขียนคำาภาษาอังกฤษว่า

Hat Yai เมื่อคำาว่า Hat แปลว่าหมวกซึ่ง

ถือว่าให้ความร่มเย็น สวยงาม งานนี้จึง

จัดขึ้นเพื่อฉลองชื่ออันเป็นมงคลและ

เป็นการสร้างภาพลักษณ์ในการส่งเสริม

การท่องเที่ยวอำาเภอหาดใหญ่ ร่วมเดิน

ขบวนแห่กับนักท่องเที่ยวพร้อมกิจกรรม

อื่นๆอีกมากมาย อย่าลืมหยิบหมวกใบ

โปรดแล้วไปร่วมสนุกกัน สอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 074-429696-7

Hat Yai (pronounced Haad Yai) plays

on the english spelling of its name with

Hat Yai Hat Day. Hats in themselves

provide shade and are a great fashion

accessory. This celebration in Hat Yai

will include a parade where tourists

and locals can both join in, as well as

many other activities. Be sure to bring

your favourite hat! For more information

Tel. 074-429696-7

PHOTOS : DAN DENNISON, GETTY IMAGES : WINHORSE, PUNNAWIT SUWUTTANANUN

19-20 SEP

100-years of Koh Si Chang

> จ. ชลบุรี / 19-20 กันยายน

ร่วมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายราชสักการะ

พระปิยมหาราช ณ พระราชวังกลางทะเลแห่งเดียวในประเทศไทย

พร้อมแต่งกายย้อนยุคมาชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านรำ าสี่ภาค

การแสดงนาฏยศาลา โดยเทศบาลตำาบลเกาะสีชังได้จัดเรือ

โดยสารบริการรับ-ส่งนักท่องเที่ยวฟรี โทร. 038-216201

tourismthailand.org

Since 1999, 100-Years Si Chang became an annual

event celebrated to commemorate the date when

King Chulalongkorn ordered the construction of the

Summer Palace. Guests attend dressed in the

Rattanakosin period clothing, watch cultural

performances such as folk dances, concerts and

more. To allow easy access to visitors, a municipal

boat service will shuttle guests from Sriracha for free.

For more information Tel. 038-216201

(tourismthailand.org)

25-27 SEP

Mid-Autumn Festival

> จ. ตรัง / 25-27 กันยายน

ในคืนเดือนแปดของทุกปี ชาวไทยเชื้อ- On the eighth month of every year,

สายจีนแต้จิ๋วใน อ. ปะเหลียน จ.ตรัง จะ the Chaozhou Chinese in Thailand

พร้อมใจกันจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์อย่าง in Palian District, Trang Province

สวยงามตลอดสองข้างถนนยาวเป็นสาย have a grand celebration. Families

เพื่อสืบทอดประเพณีที่มีกันมาอย่างยาวนาน set out tables of food all along a

นอกจากนี้ งานนี้ยังมีการประกวดธิดา moonlit road. This tradition

พระจันทร์ การประกวดโต๊ะไหว้พระจันทร์ includes contests and cultural

และการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เต็มไป performances which highlight local

ด้วยความเลื่อมใสและศรัทธาอีกด้วย faith and devotion.


TRANQUIL

TREASURES

ถึงเวลาออกท่องเที่ยวเพื่อพักและผ่อนคลายในจุดหมาย

ปลายทางยอดนิยมในทวีปเอเชีย

Visit one of these Asian destinations for some luxurious

rest and relaxation.

WRITER : ANGELA THIEN

PHOTOS: COURTESY OF THE HOTELS


CHECKING IN

THAILAND

MANATHAI KOH SAMUI

บูทีครีสอรตสไตลโคโลเนียลแหงนี้ตั้งอยูตรงขามกับหมูบานชาว

ประมงบนหาดละไมของสมุยเลยทีเดียว ในเชิงดีไซนนั้น

MANATHAI Koh Samui คือการผสมผสานระหวาง

สถาปตยกรรมแบบยุโรปและแบบไทย และทุกมุมของรีสอรตจะ

มีรายละเอียดเล็กๆ ที่บอกเลาเรื่องราวไดเสมอ ตั้งแตผนังกระจก

ที่ดูเหมือนใบจากไปจนถึงหมอนผาไหมที่ทอขึ้นดวยวิธีดั้งเดิม

ทั้งหมดลวนชวนใหดื่มด่ํากับเรื่องราวของที่แหงนี้

manathai.com/samui

This colonial styled boutique resort sits opposite a

fi shing village on Koh Samui’s Lamai Beach. Melding

European and Thai designs into its architecture,

there are beautiful elements to be found at each

corner of the resort. From glass panels that look

like Bai Jak (the leaf of a Nypa Palm) or traditionally

woven Thai Silk pillows, guests will be delighted with

the details. (manathai.com/samui)


CHECKING IN

024

โรงแรม Kata Beach Resort & Spa ที่ตั้งอยู่บนหาดกะตะ

ในภูเก็ตมาพร้อมกับวิวสวยๆ ของทะเลภูเก็ตอันเงียบสงบ

และเกาะปู และนอกจากวิวทะเลแล้ว คุณยังสามารถพักผ่อน

ท่ามกลางสวนสวยในช่วงกลางวัน อีกทั้งยังลิ้มรส

อาหารและดื่มด่ำากับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ร้านอาหาร Thai

2 Thai ในตอนเย็น และถ้านั่นยังทำาให้ผ่อนคลายได้ไม่พอ

ก็ลองไปนวดไทยเพื่อผ่อนคลายที่ Kanda Spa ที่ได้ชื่อว่า

ช่วยคลายเครียดได้ชะงัด katagroup.com

THAILAND

KATA BEACH RESORT & SPA

Located on famous Kata Beach in Phuket, Kata

Beach Resort & Spa carves out a serene view of

the ocean and crab island. Enjoy the lush green

gardens during the day and get an exotic taste

of local culture and cuisine at the Thai 2 Thai

restaurant in the evenings. If that’s not enough

to whisk away stress, a traditional Thai massage

session at the resort’s Kanda Spa is known to

work wonders. (katagroup.com)

PHOTOS: COURTESY OF THE HOTELS


CHINA

SIX SENSES QING CHENG MOUNTAINS

พบกับจุดกําเนิดของเสนทางสายไหมอันเลื่องชื่อ ณ ภูเขา

ฉิงเชงอันลี้ลับ ที่ซึ่งคุณสามารถดื่มด่ํากับทิวทัศนของสะพาน

แบบดั้งเดิม น้ําตกแสนสวยและภูมิทัศนสุดอลังการไป

พรอมๆกับการพักผอนอยางหรูหราและเปนสวนตัว รีสอรต

นี้มีทีเลานจที่เสิรฟชาคุณภาพดีที่สุดของจีนและขนม Wok

Mee Shack ซึ่งเปนขนมทองถิ่นของเสฉวน นอกจากนี้ยังมี

สปาขนาด 1,710 ตารางเมตรที่แทรกตัวอยูทามกลาง

ธรรมชาติ และที่เลิศที่สุดนะหรือ? คงเปนการที่คุณสามารถ

แนใจไดวาการพักผอนของคุณนั้นไมทําลายธรรมชาติและวิถี

ชีวิตดั้งเดิมของทองถิ่นแนนอน

www.sixsenses.com/resorts/qing-cheng-mountain/

destination

Escape to the origin point of the legendary silk road in

the mysterious Qing Cheng Mountains. Enjoy magnifi cent

views with bridges, waterfalls, and a vistas while maintaining

the highest standards of privacy and seclusion.

The resort includes a Tea Lounge that specialises in

China’s fi nest loose leafs, a delightful Wok Mee Shack

for Sichuan snacks, and a magnifi cent 1,710 square

metre spa that melds into the natural surroundings.

Best of all? You can be sure your stay is good for the

environment and local community.

(www.sixsenses.com/resorts/qing-cheng-mountain/

destination)


TASTE

THE GREAT GATHERING PLACE

แหล่งพบปะสังสรรค์แห่งใหม่ใจกลางย่านราชประสงค์

A new meeting place at Ratchaprasong

WRITER: RACHATA NOOTHONGKEAW

หากใครได้แวะมาแถวราชประสงค์ แล้วยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะนัดพูดคุยกับ

เพื่อน หรือนัดพบลูกค้า หรืออยากหาร้านอาหารเก๋ ๆ พักผ่อนสบาย ๆ ที่ไหน

ดี 1823 ทีเลานจ์ บาย รอนเนอเฟลด์ ทีเลานจ์ระดับพรีเมี่ยม ณ ศูนย์การค้า

เกษร อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ โดย 1823 ทีเลานจ์ บาย รอนเนอเฟลด์ นี้

เป็นทีเลานจ์แห่งแรกของโลกของรอนเนอเฟลด์ (Ronnefeldt) แบรนด์ชาเก่าแก่

จากเยอรมนีซึ่งมีอายุเก่าแก่เกือบ 200 ปี นอกจากชาที่คัดสรรมาอย่างดีกว่า

70 แบบแล้ว ที่นี่ยังมีขาเบลนด์พิเศษ 2 แบบ ได้แก่ แบงค็อก เบลนด์

(Bangkok Blend) ชาอู่หลงที่ผสมสับปะรดและมะละกอลงไปด้วย และ

เกษร เบลนด์ (Gaysorn Blend) ชาขาวมู่ตันที่ผสมกับมะม่วง ซึ่งรังสรรค์

ขึ้นมาเพื่อเสิร์ฟที่นี่โดยเฉพาะ

นอกจากนี้ 1823 ทีเลานจ์ บาย รอนเนอเฟลด์ ยังเต็มไปด้วยเมนูอาหารมาก

คุณภาพ ตั้งแต่ Crab Cake เค้กเนื้อปูชิ้นใหญ่ที่อัดแน่นมาบนจาน ราดด้วย

ซอสมะม่วงส้ม คู่กับผักนานาชนิด Scottish Smoked Salmon แซลมอนรมควัน

ในขนมปังโรยด้วยเมล็ดทานตะวัน ทานคู่กับซอสสูตรพิเศษของทางร้าน รวมถึง

ยังมีขนมปัง เบเกอรี่ เค้ก และมาการองที่มีส่วมผสมของชาให้ได้เลือกกันละลาน

ตา และที่พิเศษที่สุด แม้จะเป็นร้านน้ำาชา แต่คุณก็สามารถสั่งเครื่องดื่ม

อื่นๆ อย่างกาแฟและไวน์ได้อย่างไม่ขัดเขิน 1823 ทีเลานจ์ บาย รอนเนอเฟลด์

จึงเป็นมากกว่าทีเลานจ์ แต่เป็นเหมือนแหล่งพบปะสังสรรค์ที่มีทุกอย่างให้

เลือกสรรสำาหรับทุกคน

1823 ทีเลานจ์ บาย รอนเนอเฟลด์ ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ศูนย์การค้าเกษร

โทร. 0-2656-1149

026

Need an ideal place to talk to friends, have a meeting,

or relax? 1823 Tea Lounge by Ronnefeldt might be just

what you’re looking for. This European tea lounge which

has distinctive premium tea is located on the 1st floor of

Gaysorn Plaza. Besides having 70 European tea selections,

there is a great menu and special desserts made from tea.

Don’t miss the signature beverages, “Bangkok Blend” an

oolong tea mixed with pineapple and papaya, and “Gaysorn

Blend”, white tea mixed with mango. Both types of tea

were created especially for the lounge.

Signature dishes to try include the Crab Cake (crab meat

served with orange mango sauce and vegetables) and

Scottish Smoked Salmon (smoked salmon with bread

sprinkled with sunflower seeds served with special sauce).

Having a meal is never complete without dessert, and we

highly recommend the tea macarons.

The 1823 Tea Lounge by Ronnefeldt provides a wonderful

space for any type of gathering, all you have to do is

choose the right people to share a pot of tea with.

1823 Tea Lounge by Ronnefeldt is on the 1st floor of

Gaysorn Plaza. For more information call 0-2656-1149.


ART

SPIRIT OF

THE REGION

หากจะมีสิ่งใดที่สะทอนใหเห็นถึงอัตลักษณอาเซียน

สิ่งนั้นคงเปนสิ่งทอที่เชื่อมโยงคนทั้งภูมิภาคมานานหลายศตวรรษ

If there is anything that reflects the identity of ASEAN,

it would likely be the threads that have linked our region for centuries.

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

¡ารกอตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเปาหมายหลักคือการ

สรางอํานาจตอรองและเพิ่มความสามารถในการแขงขันดาน

เศรษฐกิจในเวทีโลก แตก็คงตองยอมรับวาการจะบรรลุเปา-

หมายดังกลาวไดนั้นยอมตองอาศัย ‘แกน’ ที่ีจะชวยเชื่อมโยงประเทศ

สมาชิกทั้ง 10 ประเทศเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และนิทรรศการ

‘ภูษา แพรพรรณ สายสัมพันธอาเซียน’ ก็พิสูจนใหเห็นวาวัฒนธรรม

ดานสิ่งทอและการแตงกายคือหนึ่งในปจจัยเรียงรอยประเทศสมาชิก

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหกลายเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมา

นานหลายศตวรรษ

นิทรรศการ ‘ภูษา แพรพรรณ สายสัมพันธอาเซียน’ นอกจากจะ

จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-

ราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาแลว ยังมุงเผย

แพรเอกลักษณของผาและเครื่องแตงกายที่สะทอนถึงอัตลักษณและ

ความเปนชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งเมื่อได

เดินชมผาทอและวัฒนธรรมการแตงกายของแตละประเทศแลว สิ่ง

หนึ่งที่ปรากฏใหเห็นไดชัดคือความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมของกลุม

ชนที่มีมาตั้งแตอดีตกาล แมเชื้อชาติและเผาพันธุจะแตกตาง แตสิ่ง

ทอก็ไดกลายเปน ‘ภาษากลาง’ ที่ชาวอาเซียนใชแลกเปลี่ยนสื่อสาร

กันทางออม ซึ่งนอกจากจะเผยแพรเรื่องอัตลักษณอาเซียนแลว

นิทรรศการนี้ยังรวบรวมผาหายากของแตละประเทศมาใหไดชมกัน

ใกลๆดวย โดยผาและเครื่องแตงกายกวา 500 ชิ้นที่นํามาจัดแสดงใน

นิทรรศการเปนผาที่อาจารยเผาทอง ทองเจือและเพื่อนๆ เก็บสะสม

มาตลอด 40 ป ซึ่งบางชิ้นเปนผาที่มีอายุมากกวา 200 ปดวยซ้ํา

นิทรรศการ ‘ภูษา แพรพรรณ สายสัมพันธอาเซียน’ จัดแสดงจนถึง

วันที่ 20 กันยายนนี้ ณ ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ

อ. บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา sacict.net

The AEC (ASEAN Economic Community) was established with

a primary goal to improve the economic power and competitiveness

of ASEAN countries in the global arena. However, we have to

admit that to achieve this goal, there must be a way for all of

the ten member countries to connect on a core level. The Golden

Heritage of ASEAN Textiles Exhibit will show how member states

of ASEAN have been bound together for centuries through garments,

textiles and threads.

The Golden Heritage of ASEAN Textiles Exhibit will be held in

honour of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, to celebrate her

60th birthday. The aim is also to showcase fabrics and garments

that refl ect the identity of each ASEAN country, from unique

woven patterns to traditional and cultural costumes. One thing

that appears obvious is the role that textiles played in the ancient

cultures of this region. Although there were tribal and ethnic

diversity, as well as differences in language and customs, textile

became a way to communicate indirectly. In addition to showcasing

this aspect, the exhibition will also display over 500 pieces of rare

textiles and apparel that Ajarn Phaothong Thongjuea and his

colleagues collected over the course of forty years. Some

fabrics in the collection are dated to be over two hundred years old.

The Golden Heritage of ASEAN Textiles Exhibit is open now

until September 20, 2015 at Bang Sai Royal Folk Arts and Crafts

Centre in Ayutthaya. (sacict.net)


REST

TROPICAL

OASIS

หนีความจอแจของเมืองใหญ่ไปพบกับประสบการณ์การผ่อนคลาย

แบบเต็มขั้นที่อนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ต แอนด์ สปา

Leave the hustle and bustle of the big city behind to experience full

relaxation at Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

ความแออัดและจอแจของเมืองใหญ่มักทำาให้หลายคนอดไม่ได้ที่จะ

อยากปลีกตัวไปหาที่เงียบๆ พักผ่อนสักวันสองวัน หรือถ้าเวลาไม่

เอื้ออำานวย..สักสองสามชั่วโมงก็ยังดี ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดเช่นนั้น

เราแนะนำาให้มุ่งหน้าไปที่สะพานตากสิน ที่ซึ่งคุณสามารถขึ้นเรือที่ล่องเอื่อย

ไปตามแม่น้ำาเจ้าพระยา และอีก 15 นาทีต่อมา คุณก็จะพบกับโรงแรม

อนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ต แอนด์ สปา ที่บรรยากาศแตกต่าง

จากใจกลางเมืองโดยสิ้นเชิง

ท่ามกลางแมกไม้สีเขียวครึ้มที่ไร้เสียงรบกวนจากภายนอกนี้เองที่เป็นที่

ตั้งของ Anantara Spa สปาของเครือโรงแรมอนันตราซึ่งปัจจุบันมีสาขาอยู่

ในหลายประเทศทั่วโลก ด้วยหลักปรัชญาที่มุ่งผสมผสานวิถีการบำาบัดด้วย

ธรรมชาติและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเข้าด้วยกัน Anantara Spa แต่ละแห่ง

จึงมีทรีตเมนต์ที่เป็นซิกเนเจอร์แตกต่างกันไป และสำาหรับที่นี่เองมีไฮไลต์

อยู่ที่ทรีตเมนต์ Signature Rice Ritual ที่มีข้าวสีนิลเป็นส่วนประกอบหลัก

เนื่องจากทำาเลที่ตั้งของโรงแรมแต่เดิมนั้นเป็นนาข้าวมาก่อน ทรีตเมนต์นี้จะ

เริ่มจากการทำาความสะอาดผิวด้วยสครับที่ทำาจากข้าวสีนิลผสมน้ำามันรำาข้าว

สารสกัดจากโรสแมรี่และแฟรงคินเซน ที่นอกจากจะช่วยบำารุงผิวพรรณแล้ว

ยังลดอาการอ่อนล้า จากนั้นจึงเป็นการนวดประคบด้วยลูกประคบที่ทำาจาก

ข้าวสีนิลผสมน้ำามันรำาข้าวสูตรพิเศษ ช่วยให้ผิวชุ่มชื้น อีกทั้งกลิ่นข้าวหอมจะ

ช่วยสร้างความผ่อนคลาย ในขณะที่การนวดกดจุดช่วยคลายกล้ามเนื้อ

ลดความเหนื่อยล้าและกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและน้ำาเหลืองไปพร้อมๆ

กัน เมื่อทำาทรีตเมนต์ครบ 135 นาทีแล้ว หากอยากอ้อยอิ่งต่ออีกนิด

ห้องทำาสปาของที่นี่ก็มีสวนเล็กๆ พร้อมศาลาพักผ่อนและที่อาบน้ำากลางแจ้ง

ให้ได้ผ่อนคลายกันอย่างเต็มที่ จนคุณอาจจะลืมไปเลยว่ายังอยู่ในกรุงเทพฯ

ทรีตเมนต์ Signature Rice Ritual (135 นาที) ราคา 5,200 บาท++

สำารองเวลาทำาทรีตเมนต์ได้ที่ Anantara Spa โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ

ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ต แอนด์ สปา โทร. 0-2476-0022 ต่อ 1563 หรืออีเมล

spa.ariv@anantara.com

Congestion and confusion in the city can make anyone wish for an

escape. We could all use a day off, or if time does not permit, then a

few hours can still be life saving. If you agree, then we recommend

heading down to Saphan Taksin. Leave your cares at the pier as you

take a leisurely cruise down the Chao Phraya River. Within fifteen minutes

you’ll be at the Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa, a calming

place that seems to be the exact opposite of Bangkok’s hectic centre.

Surrounded by lush greenery is the Anantara Spa. There are many

branches dotted throughout the world, but all Anantara Spas share the

same philosophy of integrating natural healing with the local Thai

identity. Each Anantara Spa has their own signature treatment. Here, it

is the “Signature Rice Ritual”, which uses black rice as the main

ingredient as the property was once situated on a rice field. This

treatment begins with a cleansing scrub made of black rice and rice

bran oil with extracts of rosemary and frankincense. The scrub not

only nourishes but also helps to reduce fatigue. Next comes a massage

with herbal compresses made of obsidian coloured rice and essential

oils to help keep the skin moist. The fragrance helps with relaxation,

while the massage loosens muscles and stimulates circulation for

blood and the lymphatic system. After your 135 minute treatment, if

you wish to linger a little longer, the spa provides a small garden with a

Sala and outdoor shower to relax in. You may just forget that you’re

still in Bangkok.

The Signature Rice Ritual (135 minutes) is priced at 5,200

THB++. Reserve your treatment time at Anantara Spa, at Anantara

Bangkok Riverside Hotel & Spa, Tel. 0-2476-0022 ext. 1563 or email

spa.ariv@anantara.com

PHOTOS: COURTESY OF ANANTARA RIVERSIDE RESORT & SPA


TIPS

Timeless

Beauty

พูดคุยกับนักแสดง เง็ก กัลยา เลิศเกษมทรัพย์

ถึงเคล็ดลับในการดูแลตัวเองให้สวยไม่สร่าง

Actress Kanlaya Lertkasemsup shares her secret

recipe on how to be gorgeous.

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

PHOTO: EKAPHOP DUANGKHAM

ได้ยินมาว่าตอนนี้คุณเง็กทำางานหลายอย่าง ช่วยเล่าให้ฟังได้มั้ยคะ

ตอนนี้งานละครที่เพิ่งเสร็จไปคือ หนึ่งในทรวง นางร้ายที่รัก

พลับพลึงสีชมพู ที่ถ่ายทำาอยู่คือ เดือนประจำาดาวและเฮฮา(เมีย)

นาวี ส่วนงานแสดงรับเชิญจะเป็นเรื่องใต้เงาจันทร์ และ Love

Devil นอกจากนี้เง็กก็มีธุรกิจของตัวเองเป็นธุรกิจขายผลิตภัณฑ์

อาหารเสริมชื่อ Daviz ขายในอินสตาแกรมค่ะ

ทำาไมอยู่ดีๆ จึงคิดขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคะ

มาจากการคุยกันกับพี่บี ว่าเราอายุมากขึ้น อย่างเง็กเองก็สี่สิบแล้ว

ส่วนพี่บีอายุห้าสิบสาม ระบบการเผาผลาญจะทำางานน้อยลง แอล-

คาร์นิทีนก็จะน้อยลง แต่เราก็ยังอยากหุ่นดี แต่ก็อยากรับประทาน

อาหารได้ปกติ ก็เลยมองหาอาหารเสริมที่ช่วยด้านการเผาผลาญและ

การขับถ่าย แล้วเลยมาเจอสูตรนี้ เราก็ทดลองใช้กันเป็นปีๆ มีการปรับ

สูตรให้เข้ากับไลฟ์สไตล์มากขึ้น อย่างมีการเพิ่มแอล-คาร์นิทีนเข้าไป

มีพริก สาหร่าย ถั่วขาว ส้มแขก เรียกว่าทำ าจากสมุนไพรล้วนๆ ไม่มี

สารตกค้าง แล้วก็มีบางส่วนที่เป็นวัตถุดิบนำ าเข้าค่ะ พอเผาผลาญดี ก็

จะผอมลง เหมาะสำาหรับผู้หญิงยุคใหม่ที่ไม่ค่อยมีเวลา

นอกจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้ว คุณเง็กดูแลตัวเองอย่างไรบ้าง

ปกติจะทานพวกวิตามินต่างๆ อยู่แล้ว ถ้าว่างก็จะไปฟิตเนส เมื่อ

ก่อนไปทุกวัน แต่เริ่มมีคนเตือนว่าอย่าหักโหม เพราะบางทียกเวท

วันหนึ่งแล้วกล้ามเนื้อเราล้ามาก ตัวตึง ก็ต้องไปนวดอีก ปัจจุบันนี้

ก็เลยพยายามออกกำาลังกายวันเว้นวัน ให้พอดีๆ ส่วนเรื่องเครียด

ถ้ารู้สึกเครียดมากๆ ก็จะไปฝังเข็มให้เส้นคลายค่ะ

มีเคล็ดลับดีๆ ในการดูแลตัวเองที่อยากแนะนำ าให้ผู้หญิงยุคใหม่บ้างมั้ยคะ

เง็กคิดว่าเรื่องอาหารสำาคัญมากค่ะ เป็นเรื่องที่คนมักจะละเลย

ต้องทานอาหารครบ 5 หมู่ ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งสำาคัญ บางทีอด

อาหารทีนี่ปวดหัวเลยนะ แล้วต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำ าลังกาย

ดื่มน้ำาเยอะๆ เง็กเองดื่มน้ำาตลอด เรื่องรูปลักษณ์ภายนอกก็สำาคัญ

ค่ะ เป็นผู้หญิงต้องรู้จักดูแลตัวเอง ไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักเรา

ล่ะ จริงมั้ย?

Can you tell us about your latest projects?

I just finished filming the TV dramas Neung Nai Suang, Nang Rai

Teeruk, Plubpleung See and Chompoo, and I’m currently filming

Duen Prachum Dao, Heha (Mia) Navy and I am also a guest actress

for Tai Ngao Chan and Love Devil. Moreover, I have a little business

on Instagram, which sells dietary supplements called Daviz.

How did you come up with this business?

One day I talked with Khun B, who is now my business partner. I

am 40 years old now, while B is 53. Our metabolism is not as good

as it used to be and the body produces less L-carnitine. We started

looking for something to help us and found this formula. We tested

it for over a year. In Daviz, all ingredients are natural. It includes

things like chilli, seaweed, white beans, and Malabar tamarind. There

are some imported ingredients, but no chemicals. It helps boost the

metabolic process and help facilitate the excretory system. When

our systems work in a more efficient way, the body gets slimmer.

Apart from the dietary supplements, how do you take care of

yourself?

I take vitamins and go to the gym. When the whole body gets

tensed from too much exercise, I had to go for a massage. So now

I try to work out every other day. For stress, if I feel stressed, I tend

to go for acupuncture.

Any tips that you would like to share with modern working women?

I think diet is very important. It’s the thing that people tend to

neglect the most. A balanced diet is important, especially when

you are getting older. Skip a meal and you can have a headache.

Get enough rest, exercise, drink a lot of water. Appearance is also

essential. You have to pay attention to yourself. If you don’t love

yourself, who will love you? Right?


Over the Moon

เปิดตำนานขนมไหว้พระจันทร์

Learn about the legend of mooncakes

WRITER: MALATI S.

PHOTO: F/NUMBER45, STYLE: POMPETCH PAWADEJ, GETTY IMAGES


คงไม่ใช่กระต่ายเท่านั้นที่หมายจันทร์ เพราะมนุษย์เดิน

ดินอย่างเราๆ ก็หลงใหลในความงามของดวงจันทร์มา

นานนับศตวรรษ ตามธรรมเนียมจีนนั้น คืนวันขึ้น 15 ค่ำ

เดือน 8 เป็นคืนที่พระจันทร์ส่องแสงได้งดงามที่สุดและเต็มดวง

ที่สุด ตามเทพปกรณัมจีนนั้น เทศกาลไหว้พระจันทร์มีที่มาจาก

เรื่องราวของฉางเอ๋อและโฮ่วอี้ผู้เป็นสามี สมัยนั้น โลกเรามีดวง

อาทิตย์อยู่สิบดวง แผ่นดินจึงลุกเป็นไฟ แต่โฮ่วอี้ผู้เก่งกาจได้ยิง

ธนูขึ้นฟ้าถูกดวงอาทิตย์ทั้ง 9 ดวง เพื่อเป็นการขอบคุณ จึงมีคนนำ

น้ำอมฤตที่ดื่มแล้วเป็นอมตะมาให้แก่โฮ่วอี ้ จนเมื่อข่าวรู้ถึงผู้ไม่หวัง

ดีจึงมีคนหมายปองร้ายฉางเอ๋อ ภรรยาที่โฮ่วอี้ฝากน้ำอมฤตไว้ ด้วย

ความที ่เห็นภัยมาถึงตัว ฉางเอ๋อจึงดื่มน้ำอมฤตเสียเอง และเหาะ

ขึ้นไปบนฟ้าและได้กลายเป็นเซียนแห่งดวงจันทร์ ด้วยความคิดถึง

ภรรยา โฮ่วจี้จึงจัดขนมและสำรับกับข้าวไหว้ดวงจันทร์อยู่ทุกปี แล้ว

ต่อมาการไหว้พระจันทร์นี้ก็ได้กลายเป็นประเพณีไหว้พระจันทร์ใน

ที่สุดและพระจันทร์ก็ได้กลายเป็นสื่อกลางของการคิดถึงซึ่งกันและกัน

TASTE

It’s not just the rabbits of folklore that are tied to the moon.

We humans have been fascinated by its beauty for centuries.

According to Chinese belief, the 15th day of the 8th lunar

month is when the moon shines the brightest and fullest,

thus marking the Mid-Autumn Festival. According to the

Chinese mythology, the Mid-Autumn Festival began with

the legend of Chang Er, the wife of Hou Yi. Back then ten

suns hung in the sky. To make the world a better place,

Hou Yi, a skilled archer, shot down nine suns. He received

an elixir that would make him immortal as thanks from a

well-wisher, but when the word about the immortal potion

began to spread, Chang E, to whom he gave the potion to,

was under attack. To escape from danger, Chang E decied

to drink the potion herself, she then soared up to the sky

to become the moon goddess. Hou Yi missed his wife

so much that he took food to his wife as offerings on an

altar. This happened yearly and soon after people began

to follow him, thus the moon worshipping ceremony in the

Mid-Autumn Festival began.

จากบน: ขนมไหว้พระจันทร์จากโรงแรม Mandarin Oriental,

Bangkok, โรงแรม The Okura Prestige Bangkok, โรงแรม

Grand Hyatt Erawan, โรงแรม Intercontinental Bangkok,

โรงแรม Mandarin Oriental, Bangkok, โรงแรม The Peninsula

Bangkok

From the top: Mooncakes from Mandarin Oriental, Bangkok,

The Okura Prestige Bangkok, Grand Hyatt Erawan,

Intercontinental Bangkok, Mandarin Oriental, Bangkok,

and The Peninsula Bangkok


วันนี้เองเปนวันที ่คนในครอบครัวจะกลับมาพรอมหนา

เพื่อมาชมจันทรดวยกัน และเนื่องจากประชากรจํานวน

ไมนอยในประเทศไทยมีเชื้อสายจีน ประเพณีวันไหว

พระจันทรจึงเปนประเพณีที่อยูคูกับสังคมไทยมาชานาน

และประเพณีนี้จะสมบูรณไมไดหากปราศจากขนมไหว

พระจันทร ขนมทรงกลมที่มาพรอมกับไสตางๆ โดยที่

มาของขนมไหวพระจันทรนี้มีหลากหลายแต่ตํานานที่

ไดรับความนิยมมากที่สุดเห็นจะเปนตํานานเกี่ยวกับ

ชาวฮั่น ในยุคปลายราชวงศหยวน ที่ชาวฮั่นถูกปกครอง

อยางกดขี่โดยชาวมองโกล ชาวฮั่นตองการจะกอกบฏ

ตอตาน ดวยการแอบสอดสาสนไวในขนมชิ้นนี้ แลวนํา

ไปแจกจายใหกับทุกบาน ในสาสนมีขอความวา คืนนี้

ในเวลายาม 3 จงสังหารทหารมองโกลพรอมกัน อันนํา

มาซึ่งเอกราชของชาวฮั่น จนกลายเปนประเพณีการรับ

ประทานและไหวขนมไหวพระจันทรในปจจุบัน

The Mid-Autumn Festival is also the day when families

reunite. Thailand has long observed this festival, as it is

popular with the country’s large ethnic Chinese population.

This tradition would not be complete without mooncakes,

the sweet circular pastries that are stuffed with various

delights. There are several legends about mooncakes but

the most popular one might be the story about the Han

uprising. The Han people planned an uprising against

the rule of the Mongols. However, the Mongols were very

watchful, and the Han people had no way to pass messages

that were necessary to unite members into action. After

a secret meeting, a plan was formed: the Mid-Autumn

Festival of that year would be the day for them to take

action. And the mooncakes would serve as a vessel to

pass the action plan on. A piece of paper with a message

was inserted into every single one of the cakes: “Kill the

Mongols on the 15th day of the 8th month.” On the night

of the Moon Festival, when the moon was shining, the

rebels attacked according to their plan and overthrew

the government.


หลังจากทำพิธีไหว้พระจันทร์เสร็จสิ้น ทุกคนในครอบครัวจะ

มารับประทานขนมไหว้พระจันทร์ด้วยกัน โดยหั่นขนมแบ่งเป็น

ชิ้นเท่ากับจำนวนสมาชิกในครอบครัว ห้ามเกินหรือขาด และ

แต่ละชิ้นต้องมีขนาดเท่ากัน ขนมไหว้พระจันทร์จึงเป็นสัญลักษณ์

ของความสามัคคีและความกลมเกลียวกันในครอบครัว ด้วยเหตุนี้

ขนมไหว้พระจันทร์จึงนิยมทำเป็นทรงกลมเท่านั้น เพราะนอกจาก

จะชวนให้นึกถึงดวงจันทร์แล้ว คำในภาษาจีนที่แปลว่า ‘วงกลม’

ที่หมายถึงพระจันทร์นั้นยังออกเสียงเหมือนกับคำว่า ‘การกลับมา

เจอกัน’ ด้วย

TASTE

Today, ceremonies are more peaceful. People come

together to eat mooncakes. The treats are divided into

portions for each member of the family. Most importantly, each

piece is also the same size, which is why the mooncake is

a symbol of unity and harmony. The circular shape—

reminiscent of the moon—also serves another purpose.

The Chinese word for ‘circle’ refers to the moon, but it also

sounds like the word “reunion”.

The St. Regis Bangkok

เดอะ เลานจ์ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส

กรุงเทพฯ ชวนฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์

ด้วยขนมไหว้พระจันทร์ 4 รสชาติ ได้แก่

ไส้ทุเรียนหมอนทอง ไส้เม็ดบัวไข่เดี่ยว

ไส้เต้าซ่าดำไข่เดี่ยว และไส้โหวงยิ้ง ที่บรรจุใน

กล่องหนังสีดำทองสุดหรูหรา เหมาะแก่การให้

เป็นของขวัญ ราคากล่องละ 1,388 บาท

(4 ชิ้น) วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน

โทร. 0-2207-7820

The Lounge at The St. Regis Bangkok

invites you to celebrate the Mid-Autumn

Festival with special moon cakes with

4 type of fillings, including durian

Monthong, lotus seeds with single

egg yolk, red bean and lotus seed

with single egg yolk, and mixed fruits

and nuts. The moon cakes comes

in the luxurious black-and-gold

leather box, perfect to be given as a

present. The price is 1,388 THB per

box, available from September 1.

Tel. 0-22077820

Centara Grand Central World

ในปีนี้ ซิงก์ เบเกอรี่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

นำเสนอขนมไหว้พระจันทร์ที่มาพร้อมกับ

ไส้หลายแบบ แต่ที่ใหม่ล่าสุดคือขนมไหว้

พระจันทร์บัวหิมะสีสันสดใสที่มีให้ชิมกัน 4

รสชาติ ได้แก่ ไส้ครีมชีสเกาลัด ไส้ครีมชีส

ราสพ์เบอร์รี่ ไส้ช็อกโกแลต และไส้ผลไม้รวม

ราคา 140 บาทต่อชิ้น มีจำหน่ายจนถึงวันที่

27 กันยายน โทร. 0-2100-6255

This year, Zing Bakery at Centara

Grand & Bangkok Convention

Centre at CentralWorld presents moon

cakes with various fillings, but the

latest addition might be the colourful

snow lotus moon cakes with 4 types

of fillings, including chestnut cream

cheese, raspberry cream cheese,

chocolate and mixed fruits. The price

is 140 THB per piece available until

September 27. Tel. 0-2100-6255

Renaissance Bangkok Ratchaprasong

Hotel

สำหรับโอกาสพิเศษนี้ โรงแรมเรเนซงส์ กรุงเทพฯ

ราชประสงค์ นำเสนอขนมไหว้พระจันทร์ที่มีไส้

ให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ไส้ลูกบัวไข่เดี่ยว

ไส้ทุเรียนไข่เดี่ยว ไส้คัสตาร์ด ไปจนถึงไส้ถ่ัวแดง

โดยขนมไหว้พระจันทร์นี้มีจำหน่ายที่ห้องอาหาร

จีนเฟย ยา ห้องอาหารนานาชาติ เฟลเวอร์ และ

ร้านเบเกอรี่ เดอะวัน บาย เรเนซองส์ ราคาชิ้นละ

139 บาท และเซ็ต (4 ชิ้น) ราคา 599 บาท

โทร. 0-2125-5010

To celebrate this special occasion,

Renaissance Bangkok Ratchaprasong

Hotel presents moon cakes with various

fillings, from lotus seeds with single

egg yolk, durian with single egg yolk,

custard to red beans. The moon cakes

are available at Chinese Restaurant Fei

Ya, International Restaurant Flavors,

and The One by Renaissance Bakery

with the price of 139 THB per piece

and 599 THB per set of 4 pieces.

Tel. 0-2125-5010


Clean It Silky

ลบเครื่องสำอางง่ายๆ ด้วยผลิตภัณฑ์จาก Givenchy นอกจาก

จะให้ผิวสะอาดหมดจดแล้วยังทำให้ผิวชุ่มชื่นด้วยกรดไขมันใน

น้ำมันแครนเบอร์รี่และวิตามินอีบำรุงผิวให้เปล่งประกาย

Remove your makeup with ease with a new product from Givenchy.

Aside from keeping your skin moist, cranberry oil and vitamin E will

give you a nourished glow.

BEAUTY

NEWS

อัพเดทเทรนด์ความงามล่าสุด

The latest beauty trend updates.

WRITER: MUANFUN THARANATHAM

Lip Parfait

Creamy Colour

Balm

ลิปสติกจาก Laura Mercier มีสัมผัสเนียนและ

บางเบาแบบลิปบาล์ม ส่วนสีที่เข้มข้นสวยสด

ทั้ง 12 เฉดสี ให้ความฉ่ำวาวอย่าง

ลิปกลอส ผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกับส่วนผสม

พิเศษที่ทำให้ริมฝีปากดูอิ่มเอิบมากยิ่งขึ้น

The new Laura Mercier Lip Parfait gives an

intense colour with a wet glossy shine. In

addition, there are special ingredients to plump

up your lips.

Audacious Mascara

ไม่กล้าก็น่าเบื่อ! Nars นำเสนอมาสคาร่าสูตรเพิ่มความหนา พร้อมต่อความ

ยาวจากโคนขนตาจรดปลายในทุกเส้นต่อเส้น ช่วยให้ดวงตาโตคมชัดยิ่งขึ้น

ส่วนขนแปรงสีแดงแสดงพลังอำนาจและเสน่ห์สุดเย้ายวน

Life is boring without bravery! Try this new thickening mascara which coats

individual hairs for full volume. The red bristles make this mascara extra seductive.


BEAUTY

Ultimune Eye

ไลฟสไตลในโลกยุคออนไลน บั่นทอนผิวหนาและรอบ

ดวงตา Shiseido Ultimune Eye ชวยฟนคืนผิวดวยสวผสม

ที่ใหความชุมชื้นสูง แถมยังปกปองผิวจากรังสียูวี คืน

ความกระชับใหผิวกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

The online world can take a debilitating toll on your skin.

Shiseido Ultimune Eye helps restore moisture with high nutrient

ingredients, while protecting your skin from UV rays.

Brightening Balm

ทําความสะอาดผิวหนาอยางลําลึกดวย

ผลิตภัณฑเนื้อบาลมจาก Aroma Actives

ชวยขจัดเซลลผิวเสื่อมสภาพและรักษาความ

ชุมชื้น คงความออนเยาวอยูเสมอ

Deep clean your skin with a light balm from

Aroma Actives, which helps to eliminate dead

skin cells and retain moisture for a more

youthful appearance.

PHOTOS COURTESY OF THE BRANDS

Bloom of Rose

Guerlain ชวยใหคุณเติมสีสันธรรมชาติใหกับ

ใบหนาและเรียวเล็บดวยบลัชออน ทินตลิปบาลม

ในเฉดสีชมพูระเรื่อ และเนลเบสที่ชวยบํารุงเล็บให

แข็งแรง ใหคุณสวยสดใสดั่งดอกกุหลาบแรกแยม

Guerlain helps add natural colour to your skin and

nails, with blush, nail base and lip colours in

beautiful rosy hues.

035


TAKE

A BREAK

àÁ×ͧä·ÂàµçÁä»´ŒÇÂÊÒ¹·Õ蹋Òà·ÕèÂÇÁÒ¡ÁÒ ¤Ø³ÍÒ¨àÅ×͡ŋͧ㵌仪×蹪Á

¤ÇÒÁ§ÒÁ¢Í§ä¢‹ÁØ¡Íѹ´ÒÁѹ ËÃ×ÍŒÒäÁ‹ÍÂÒ¡µÒÁ¡ÃÐáÊËÅÑ¡ ÀÒ¤ÍÕÊÒ¹¡ç

໚¹ÍÕ¡·Ò§àÅ×͡˹Ö觷Õ蹋Òʹã¨

Thailand is full of attractions. You can head south to admire

the beauty of the Andaman Pearl, or if you don’t want to follow

the mainstream, the Isaan region is an exciting option.

WRITER: CHANOND MINGMIT

PHOTOS: SOMPOCH THUAMCHAROEN

STYLE: PAROUL YUKTADATTA

BKK-HKT

WE 275

5.

4.

1.

2.

9. 10.

3.

6.

7.

PHUKET

8.

FOR HIM

¢Ö鹪×èÍÇ‹Ò໚¹‘䢋ÁØ¡áË‹§Íѹ´ÒÁѹ’ ·ÕèÁÕª×èÍàÊÕ§价ÑèÇâÅ¡áÅÐ໚¹Íա˹Ö觨Ǿ ÁØ‹§ËÁÒÂ

»ÅÒ·ҧ¢Í§¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ·ÕèËÇѧ¨Ðä´ŒÁÒªÁ¤ÇÒÁ§ÒÁ¢Í§ ‘ÀÙà¡çµ’ ÊÑ¡¤ÃÑé§ã¹ªÕÇÔµ

«Ö觹͡¨Ò¡ªÒÂËÒ´·ÐàÅ·ÕèÊǧÒÁáÅŒÇ ÀÙà¡çµÂѧÁÕÊÒ¹·Õ跋ͧà·ÕèÂÇÍÕ¡ËÅÒÂáË‹§·Õè¤Ø³¤ÇÃ

ä»ÊÑÁ¼ÑÊÍ‹ҧઋ¹ ¹éíÒµ¡âµ¹ä·Ã à¡ÒÐäÁŒ·‹Í¹ ¾Ô¾Ô¸Àѳ±ÀÙà¡çµä·ÂËÑÇ à»š¹µŒ¹

Dubbed the Andaman Pearl, Phuket is world famous as a

once-in-a-lifetime tourist destination. Apart from beautiful

beaches, Phuket is rich in natural and cultural delights, like

the Ton Sai waterfall, Mai Ton island and Thai Hua Museum.

1. ËÙ¿˜§¨Ò¡ Carhartt

2. áÇ‹¹µÒ¡Ñ¹á´´¨Ò¡ Carhartt

3. ¡Ò§à¡§Ç‹Ò¹éíÒ¢ÒÊÑé¹ÊÕ¹éíÒà§Ô¹ÅÒ´͡äÁŒ¨Ò¡ Massimo Dutti

4. ËÁÇ¡á¡»ÊÕà·Ò¨Ò¡ Banana Republic

5. àÊ×éÍ¡ÅŒÒÁÊÕ¢ÒǨҡ Pull&Bear

6. Ãͧ෌ҼŒÒ㺨ҡ Pull&Bear

7. ¡íÒäÅ¢ŒÍÁ×ÍÊíÒËÃѺ¼ÙŒªÒ ·Ñé§ËÁ´¨Ò¡ Bershka

8. ¡ÃÐ້ÒÊоÒÂÊÕá´§¨Ò¡ Bershka

9. âŪÑè¹·Ò¼ÔǨҡ Shiseido

10. Êà»Ã¡ѹᴴ¨Ò¡ Eucerin


3.

BKK-KKC

WE 40

2.

4.

9.

6.

5.

8.

10.

7.

1.

KHON KAEN

FOR HER

ËÒ¡¾Ù´Ö§¨Ñ§ËÇÑ´ã¹ÀÒ¤ÍÕÊÒ¹áÅŒÇ ¢Í¹á¡‹¹à»š¹Íա˹Ö觨ѧËÇÑ´·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¹‹Òʹ㨠à¹×èͧ¨Ò¡ÁÕ

ÊÒ¹·Õ跋ͧà·ÕèÂÇ·Ò§¸ÃÃÁªÒµÔÁÒ¡ÁÒ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹Ç¹ÍØ·ÂÒ¹¹éíÒµ¡ºŽÒËÅǧáÅÐÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒµÔ

ÀÙà¡ŒÒ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒµÔÀÙàÇÕ§㹨ѧËÇÑ´¢Í¹á¡‹¹Âѧ໚¹áËÅ‹§¾×é¹·Õè·Õè¢Ø´¤Œ¹¾ºâ¤Ã§

¡Ãд١ä´â¹àÊÒôŒÇ ÂѧäÁ‹ÃÇÁÖ§ÊÒ¹·Õè¾Ñ¡¼‹Í¹·Õ蹋Òʹã¨Í‹ҧºÖ§á¡‹¹¹¤ÃáÅÐà¢×è͹ÍغÅÃѵ¹

When it comes to travelling in the Isan region, Khon Kaen is an interesting

option due to its abundance in attractions, from natural wonders like

Ba Luang Waterfall and Phu Kao National Park to the Phu Wiang National

Park where dinosaur fossils were found. There are also numerous

recreational spots like Kaen Nakorn Lake and Ubonrat Dam.

1. ¡ÃÐâ»Ã§ÊÑé¹ÊÕà¢ÕÂǨҡ Gap

2. ¼ŒÒ¾Ñ¹¤ÍÊÕ¢ÒǨҡ Banana Republic

3. ËÁÇ¡á¡»ÊÕ¢ÒǨҡ Gap

4. ËÁ¾Ñºä´Œ¢¹Ò´¾¡¾Ò¨Ò¡ Massimo Dutti

5. à¢çÁ¢Ñ´ÊÕÊŒÁ¨Ò¡ Banana Republic

6. áÇ‹¹µÒ¡Ñ¹á´´¨Ò¡ Pull&Bear

7. Ãͧ෌ÒÊŒ¹ÊÙ§¨Ò¡ Pull&Bear

8. ¡ÃÐ້ÒÊоÒÂÊÕ¹éíÒµÒŨҡ Massimo Dutti

9. ¤ÃÕÁÍÒº¹éíÒ¨Ò¡ Chanel

10. ¹éíÒËÍÁ¨Ò¡ Narciso Rodriguez


DETOUR

Pimtha on her travels

พิมฐา เน็ตไอดอลชื่อดังเผยถึงทริปท่องเที่ยวและการเดินทางสุดประทับใจ

Pimtha on her memorable journeys with THAI Smile

อยากให้พิมฐาเล่าให้ฟังถึงทริปที่ประทับใจที่สุด

“เมื่อปลายปีที่แล้วได้ไปฮอกไกโดมาค่ะ สนุกมาก หนาวมากด้วย เมืองทั้ง

เมืองเป็นหิมะขาวโพลนเลยค่ะ ได้เล่นสงครามปาหิมะ เดินเท้าลุยหิมะไปใน

ป่าเป็นกิโลๆ ถ่ายรูปเก็บมาไว้เต็มเลยค่ะ เป็นทริปที่สนุกมากจริงๆ

Can you tell us about your most memorable trip?

“Last year I had a chance to visit Hokkaido. It was freezing,

but fun too! The whole town turned white from the snowfall.

We had a “snow war” and walked through the forest. I took

lots of photos, it was such a memorable trip.”

มีประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ลืมไม่ลงที่อยากแชร์กับผู้อ่านมั้ย

“น่าจะเป็นทริปที่ไปทะเลที่ภูเก็ตแล้วเล่นน้ำาทะเลกับคุณพ่อค่ะ รู้สึกเหมือนได้

กลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง ลอยคอที่ทะเลคุยกัน เป็นบรรยากาศที่ลงตัวพอดี รู้สึก

อบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกค่ะ”

Do you have a travel experience you would like to share

with our readers?

“Recently I had a chance to go to Phuket with my family. My

dad and I swam together in the sea. It was like we travelled

through time and suddenly I was a little girl again. We floated

in the sea, chatting. The ambiance was perfect and it was a

very warm moment.”

ถ้าพูดถึงคำาว่า Amazing Thailand พิมฐานึกถึงที่ไหน

“นึกถึงป่า ที่มีช้างไทยเล่นน้ำ าค่ะ หรือไม่ก็ตลาดน้ำ าที่เราได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน

แถมตลาดน้ำามักจะมีอาหารไทยอร่อยๆ กลิ่นหอมๆ ให้ได้เลือกชิมเยอะไปหมด”

When it comes to “Amazing Thailand,” what place comes to mind?

“I think of lush forests full of elephants playing in the river…

or maybe a floating market where we can see the local way

of life. The market is always full of delicious Thai food, and

there is always too much to choose from. ”

จังหวัดใดในประเทศไทยที่ไปซ้ำาได้ไม่เบื่อ

“เท่าที่เคยไปมาชอบภูเก็ตมากที่สุดค่ะ รู้สึกว่าทะเลสวย ท้องฟ้าสวย

อะไรก็สวยไปหมด แถมยังได้แวะไปเกาะนู่นเกาะนี่ ไปทีไรก็ไม่เบื่อค่ะ”

Where is your favorite place in Thailand?

“Phuket. I love the crystal sea, clear sky, everything is too

good to be true. We can also go island-hopping. I never

get bored of Phuket.”

ในฐานะลูกค้าประจำา คิดอย่างไรกับสายการบินไทยสมายล์

“ชอบตรงที่บริการเป็นกันเองค่ะ มีการแนะนำาตัวของพี่ๆลูกเรือ ทำาให้

การเดินทางมีสีสันมากขึ้นด้วยค่ะ พูดถึงสีสัน สีส้มของไทยสมายล์นี่

ทำาให้ห้องโดยสารดูสดใสขึ้นมาทันตาเลยค่ะ แถมยังทำาให้รู้สึกตื่นตัวตื่นเต้น

กับจุดมุ่งหมายที่กำาลังเดินทางไปหา และที่สำาคัญคืออาหารบนเครื่อง

อร่อยมากด้วยค่ะ”

As a regular customer, what do you think of Thai Smile

Airways?

“I love THAI Smile’s friendly service, especially the way

the crew introduce themselves make the journey more

colourful. Talking about colours, orange, which is Thai

Smile’s colour, makes the whole cabin look brighter and

makes passengers more energetic and excited to arrive at

the destination. Plus, the food is really good.”

PHOTOS: GETTY IMAGES, COURTESY OF PIMTHA


DESIGN

The

Creative

Mind

พูดคุยกับมิลิน ยุวจรัสกุล ดีไซเนอร์ผู้ออกแบบ

เครื่องแบบใหม่ของสายการบินไทยสมายล์

Get to know Milin Yuvacharuskul, the bright young

designer who created THAI Smile’s new uniform.

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

คาดว่าวันนี้ ท่านผู้โดยสารคงได้เห็นเครื่องแบบโฉมใหม่ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ของสายการบินไทยสมายล์กันบ้างแล้ว ในฉบับนี้เองที่วีสมายล์ได้พูดคุยกับดีไซเนอร์สาว

มิลิน ยุวจรัสกุล ดีไซเนอร์ผู้สร้างสรรค์เครื่องแบบคอลเลกชั่นใหม่ถึงขั้นตอนการทำางาน

และแรงบันดาลใจของเธอ

Have you noticed the uniforms on THAI Smile’s flight attendants? The lovely

women around you are wearing styles created by the darling of Thailand’s

fashion scene, Milin Yuvacharuskul. WE Smile speaks to the designer about

her collections and the processes that inspire her.

วีสมายล์: คอนเซ็ปต์หลักของเครื่องแบบใหม่นี้คืออะไรคะ

WE Smile: What was the main concept behind the new uniforms?

มิลิน: คอนเซ็ปต์ของชุดก็จะสอดคล้องกับสโลแกนของไทยสมายล์ Milin: The concept started with THAI Smile’s slogan, “Trendy,

ซึ่งก็คือ Trendy, Friendly, Worthy ค่ะ ก่อนจะออกแบบเราก็เชิญลูกเรือ Friendly, Worthy.” We invited the cabin crew to talk about

มาคุยกันว่าอยากได้เครื่องแบบดีไซน์แบบไหน มีปัญหาอะไรบ้าง แล้วก็ what they needed in a uniform, and watched them at work

ต้องไปดูการทำางานของลูกเรือว่าอยู่บนเครื่องเขาต้องทำาอะไร ก็ปรับ to address any situations they might face. The designs were

เปลี่ยนกันอยู่หลายครั้ง แต่ด้วยความที่เราเป็นลูกค้าอยู่แล้วเลยง่ายขึ้น modified several times, but as I was familiar with their airline,

สุดท้ายก็ได้มา 7 ลุค โดยมีทั้งเสื้อ กระโปรง เดรส กางเกง และแจ๊กเก็ต it was an easy process. In the end seven looks were created,

สามารถมิกซ์แอนด์แมตช์ได้ โดยทางเราจะมีคู่มือให้ด้วย เพราะองค์ประกอบ- which include a dress shirt, skirt, pants, and jacket that could

โดยรวมอย่างเสื้อผ้า หน้า ผม สีเล็บรวมถึงกระเป๋าและรองเท้าควรจะไป be mixed and matched. We also created a guide so that bags,

ด้วยกันค่ะ

shoes, hair and nails will complement the overall style.

PHOTO: EKAPHOOP DUANGKHAM

วีสมายล์: ช่วยเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดของชุดหน่อยได้มั้ยคะ

มิลิน: ทุกลุคจะเน้นคัตต้ิง ดูโมเดิร์น แต่ในขณะเดียวกันก็มีกลิ่นอายของ

ความเป็นไทยอยู่ในรายละเอียดอย่างการตัดต่อผ้าเฉียง การติดระบาย

ตรงแจ๊กเก็ต และการจับจีบช่วงคอ ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้จะช่วยให้ดู

อ่อนโยนและเป็นมิตรยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ส่วนสีเป็นสีส้มแทงเจอรีนซึ่งเป็นสี

ของไทยสมายล์อยู่แล้ว แถมยังดูสดใสซึ่งก็ตอบโจทย์ ส่วนลายพิมพ์นั้น

เป็นลายท้องฟ้ายามเย็นที่มีทั้งสีส้ม เหลือง ม่วง ชมพูซึ่งก็คือสีโลโก้ของ

ไทยสมายล์นั่นเองค่ะ อีกอย่างโดยส่วนตัวแล้วมี่คิดว่าท้องฟ้าตอนเย็น

สวยที่สุดแล้ว เวลาขึ้นเครื่องถ้าได้เห็นก็จะยิ้มได้ตลอดค่ะ

วีสมายล์: คุณมิลินคิดว่าสายการบินไทยสมายล์มีลักษณะแตกต่างจาก

สายการบินอื่นอย่างไรบ้าง

มิลิน: สำาหรับมี่ซึ่งเป็นลูกค้าอยู่แล้ว สายการบินไทยสมายล์เป็นสายการบิน

ระดับพรีเมี่ยม ยิ่งมีโปรโมชั่นต่างๆ เข้ามาเสริมด้วยก็ยิ่งทำาให้รู้สึกว่า

ทุกบาทที่จ่ายไปนั้นคุ้มค่ามากค่ะ

WE Smile: Can you tell us about the uniform’s details?

Milin: Every look is modern with a touch of Thailand. The fabric

is stitched diagonally, there are traditional folds and pleated

details on the neckline. These aspects give more dimension

and adds an overall gentle style. The main colour is tangerine

orange, with the patterned section bearing a print reminiscent

of the evening sky with purple, pink, and yellow which all

corresponds with THAI Smile’s colours. Personally, I think the

sky is most beautiful at dusk, whenever I see it from the plane,

it always makes me smile.

WE Smile: What makes THAI Smile different from other airlines?

Milin: As a regular customer, I think THAI Smile is a premium

airline. With the various promotions, it makes me feel that the

flight is worth every penny spent.


FLIGHT OF

FANCY

พบกับเครื่องแบบโฉมใหม่ของสายการบินไทยสมายล์

ที่ออกแบบโดย มิลิน ยุวจรัสกุล

THAI Smile unveils new uniforms by top designer Milin Yuvacharuskul

PHOTOGRAPHER: EKAPHOP DUANGKHAM

Stylist: MILE SUPAKASEM


FASHION


FASHION


FASHION


FASHION


เสื้อผ้าทั้งหมดออกแบบโดย มิลิน ยุวจรัสกุล

นางแบบ: แพรอร สุดแสวง และ มัชฌิมา มีพันธ์

แต่งหน้า: น้ำาปั่น วัฒนศิริ

ทำาผม: ปรัชพันธ์ ประยูรพันธ์

ผู้ช่วยช่างภาพ: คมกริช นิลไชย และ สุรพันธ์ ทัศรศรีวรากร

ผู้ช่วยสไตลิสต์: ณัฐพงศ์ โสภณวิโรจน์


TRAVEL

มุมดีๆ ที่นางเลิ้ง

เที่ยวนางเลิ้งในหนึ่งวัน ให้อะไรมากกว่าที่คิด

Retro Revival Visit Nang Lerng for a nostalgic trip.

WRITER: MUANFUN THARANATHAM PHOTOGRAPHER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

PHOTOS: CHIDSUPANG C. / TRANSLATION: MAYA KURYAKIN


หากพูดถึงคำาว่านางเลิ้ง ภาพแรกที่แวบในหัว

คุณคืออะไร แน่นอนว่าหลายคนคงนึกถึงตลาด

ที่รวบรวมของกิน หรือกล้วยทอดที่เดินมาส่ง

ถึงรถ ที่ใครต่อใครต้องเคยซื้อแก้หิวยามรถติดกันมาแล้ว

ย่านนางเลิ้งในอดีตเคยอยู่ในสภาพท้องทุ่งชื่อว่า

ทุ่งส้มป่อยหรือสนามกระบือ ใช้เป็นสถานที่ประกอบ

พิธีแรกนาขวัญและพิธีพิรุณศาสตร์หรือการขอฝนใน

สมัยต้นรัตนโกสินทร์ ต่อมาเมื่อพัฒนาเป็นชุมชนย่าน

การค้าซึ่งเป็นผลจากการขุดคลองผดุงกรุงเกษมในสมัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 จนเป็นศูนย์กลาง

การค้าทางน้ำาอันเฟื่องฟูแล้ว อีเลิ้งหรือภาชนะประเภท

โอ่งหรือตุ่มก็ได้ถูกซื้อขายกันเป็นจำานวนมากในย่านนี้

จนทำาให้ถูกเรียกตามชื่ออีเลิ้ง ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่มาของชื่อ

นางเลิ้งในปัจจุบัน ทุกวันนี้ ชุมชนนางเลิ้งยังเต็มไป

ด้วยเรื่องราวให้ค้นหาผ่านซอกหลืบต่างๆ ซึ่งถ้าใครได้

มีโอกาสเดินลัดเลาะแล้วคงมีอันได้หลงเสน่ห์ เพราะ

นอกจากจะมีที่ชิลล์ที่ช็อปแล้ว ย่านเก่าแห่งนี้ยังมีกลิ่น

อายของวิถีชีวิตแบบบ้านๆ แบบดั้งเดิมที่เปี่ยมไปด้วย

มิตรภาพและความจริงใจ

When thinking of Nang Lerng,

most people picture food markets or

the famous fried bananas which are

served right to your car’s driver side

window during a traffic jam.

Nang Lerng area once was a field

called “Som Poi Field” or “Kra Bue

Field” which served as a place for

the Harvest Festival during the early

Rattanakosin era. After a grand

canal was dug during the reign of

King Rama IV, the area became a

centre of transportation and trading.

The name ‘Nang Lerng’ was derived

from ‘E-Lerng’ which refers to

trading urns and traditional water

vessels. Today, this community has

charming and nostalgic spots to

relax and shop.


น.

9.00 AM

เอาฤกษ์เอาชัยกันด้วยสัญลักษณ์ของย่าน

ว่าแต่กล้วยทอดนางเลิ้งมีหลายเจ้าให้เลือก

เจ้าไหน? ถ้าชอบแป้งบางกรอบ กล้วยหวานสุก

กำาลังดี หอมงาทุกการเคี้ยว แนะนำ าเจ้านี้ เขาทอด

ร้อนๆมาเสมอทั้งกล้วย มัน เผือก ข้าวเม่าทอด

หรือขนมไข่นก คนเดินขายของเจ้านี้มีไม่มาก

แต่รับรองความอร่อยติดใจ อย่าลืมมองหาเอี๊ยมแดง

facebook.com/KLUAYTORDMAEKIMYUI

หรือโทร. 02-282-8944

น.

10.00 AM

วัดสุนทรธรรมทานคือศูนย์กลางแรกเริ่มของ

ย่านนางเลิ้งตั้งแต่ก่อนมีการขุดคลองผดุง-

กรุงเกษม วัดนี้มีชื่อเดิมว่าวัดแคนางเลิ้ง ซึ่ง

เพี้ยนมาจากคำาว่า วัดแค่ ตามสำาเนียงชาวใต้

ที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ หลังจากได้อพยพโยกย้าย

กลับมาตามกองทัพของเจ้าพระยาพระคลัง

(ดิศ บุนนาค) เมื่อครั้งยกทัพไปปราบหัวเมือง

ปักษ์ใต้ จึงเป็นที่มาของบ้านละคร คณะโขน

การแสดงต่างๆ พระอุโบสถอันใหญ่โตสวยงาม

ของวัดนั้น ส่วนหนึ่งสำาเร็จได้ด้วยเงินบริจาคของ

มิตร ชัยบัญชา ดาราผู้ล่วงลับที่เคยอาศัยอยู่ใน

ชุมชนแห่งนี้ และกฐินดาราที่เขานำาดาราพร้อม

แฟนหนังมาช่วยกันทำาบุญ ที่วัดนี้จึงเป็นสถานที่

สวดอภิธรรมศพและเก็บอัฐิของเขาอีกด้วย

ปัจจุบันยังมีคนไปกราบไหว้ช่องเก็บอัฐิของเขา

อยู่เสมอ เห็นได้จากดอกไม้ที่ยังคงใหม่และรูป

ปั้นที่ทางวัดเก็บรักษาไว้อย่างดี เพื่อระลึกถึงการ

จากไปแม้จะยาวนานถึง 45 ปีแล้วก็ตาม สำาหรับ

ใครที่จะมาเที่ยวนางเลิ้ง จะจอดรถที่วัดแล้วทำ าบุญ

กราบพระแล้วแวะไหว้คุณมิตรสักหน่อยก็ถือว่า

เป็นการเริ่มต้นวันดีๆกับทริปเดินเล่นนี้

facebook.com ค้นหาคำาว่า วัดสุนทรธรรมทาน-

แคนางเลิ้ง

ชิมกล้วยทอดแม่กิมยุ้ย เอี๊ยมแดง

Time for Mae Kim Yui Fried Banana (Red Apron)

Start off with Nang Lerng fried banana,

a crispy fried banana, aromatic with

sesame, which has become a signature

of the area. We recommended Mae

Kim Yui (also known as Red Apron).

There is a selection of bananas,

sweet potatoes, taro, wrapped and

fried bananas, and fried crushed

sweet potatoes. Look for the red apron

merchant. (facebook.com/KLUAYTORD-

MAEKIMYUI Tel. 02-282-8944)

ระลึกถึงมิตร

Remembering Mitr Chaibancha

Soonthorn Dhammatan Temple was

the centre of this area long before the

canal was dug. The previous name

‘Kae Nang Lerng Temple’ was given to

the temple by Southern natives that

migrated alongside the troops of Dis

Bunnag after he battled with the

Southern cities. The significant temple

was patronised by Mitr Chaibancha,

a famous actor living in this area.

He encouraged merit and donation for

this temple, so his bones were

preserved here. Although he passed

away over 45 years ago, people still

come to pay respect to him. If you

want to visit this area, this makes an

interesting detour.

050


TRAVEL

10.30

น.

AM

เยือนชุมชนศิลปิน

Visiting the Artists’ Community

กลุ่มบ้านหลังเล็กๆ ที่อยู่ในซอยเลี้ยวไปคดมาในชุมชนนี้เป็นเวิ้งของ

ศิลปวัฒนธรรม เกือบทุกบ้านเป็นบ้านของศิลปิน ทุกคนมีความสุขกับ

อาชีพที่ทำา ชาวบ้านทุกคนเป็นเหมือนพี่น้อง ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

คำาว่าฝากผีฝากไข้ที่ได้ยินตั้งแต่สมัยก่อนยังใช้ได้กับชุมชนแห่งนี้ ปกติ

ชุมชนจะคึกคักเมื่อมีกิจกรรมแต่ละครั้ง แต่ถ้าคุณอยากจะมาเที่ยวแวะชม

ทุกบ้านยินดีเปิดบ้านต้อนรับขอเพียงแค่โทรมาแจ้งกันก่อนเท่านั้น

บ้านต่างๆ ในชุมชนได้รวมตัวกันเพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลังได้

ชื่นชม แม้ในอนาคตจะมีแผนสถานีรถไฟฟ้ามาถึง แต่พวกเขาหวังว่า

ชุมชนนี้จะยังคงอยู่ อย่างน้อยเพื่อให้ลูกหลานในอนาคตได้ลงรถไฟฟ้า

มาเที่ยวนางเลิ้งอย่างสะดวก เส้นทางศิลปวัฒนธรรมจะได้ยังคงอยู่สืบต่อไป

Almost every house along the small alleys in this area

belong to artists. Everyone seems joyful and there is a sense

of support, just like the old days. This community is more

lively when there are events. If you want to visit, just inform

the artists beforehand, they are usually very pleased to

welcome visitors. More importantly, everyone is eager to

preserve the old buildings for their descendants. Though a

new metro line is coming, they hope their community will

remain, that people will visit Nang Lerng more comfortably

and that the cultural area will be preserved.


052

น.

10.40 AM

ออกสเต็ป

Step Up

บ้านเต้นรำา เดิมคือโรงเรียนสามัคคีลีลาศ

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่นี่สอนเต้นรำาบน

ลานลีลาศกว้าง ซึ่งเป็นศูนย์รวมความคึกคักใน

สมัยนั้น แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป บ้านเก่าเลย

เหมือนคนแก่ที่ถูกทอดทิ้ง โปรเจ็กต์การรื้อฟื้น

ตัวบ้านจึงค่อยๆทำา ค่อยๆปลุกขึ้นมาให้มีชีวิต

โดยยังคงความเก่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2503 ไว้ให้เห็น

ทั้งโครงสร้าง ทั้งเสาฝึกเต้นลีลาศ และตกแต่ง

ด้วยของเก่าโบราณที่ได้ค้นพบ เช่น เครื่องเสียง

แผ่นเสียงโบราณที่หายากก็มีให้เห็น ม้วนเทป

เพลงถูกทำาเป็นโคมไฟเป็นกระจกกรองแสงรอบ

บ้านที่มีความเท่แบบร่วมสมัย ปลายปีนี้บ้าน

เต้นรำาจะมีนิทรรศการและการสอนเต้นลีลาศ

กิจกรรมที่นอกจากจะสนุกแล้ว ยังเป็นการฝึก

บุคลิกภาพ การเดิน การฟังดนตรีไปพร้อมๆกัน

นอกจากนี้ยังจะมีห้องสมุด ห้องพัก รวมถึงมุม

กาแฟเครื่องดื่ม เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เลี้ยงตัว

เองได้ ไม่ใช่รอแต่โอกาสให้คนอื่นมาหยิบยื่นให้

สิ่งที่ได้รับหลังการบูรณะบ้านเริ่มเห็นภาพ ลูก

หลานภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษสร้าง ความทรงจำา

ในมุมต่างๆของบ้านหลังนี้ก็กลับมา เพื่อนบ้านก็

มีความสุข คนในชุมชนก็มีพื้นที่ให้ประชุม สอน

ศิลปะ จนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

facebook.com/BanTenRam หรือโทร. 08-4008-

8103

‘Baan Ten Rum’ which could be

translated as ‘Dancing House’, the

former ‘Samakee Dancing School’

taught a style of dancing that took

place in large fields. As time passed,

the house was abandoned. But,a new

renovation project resurrects the

glorious 1960 architectural details.

The original structure is preserved,

decorated with antiques, real and

adapted. You’ll find many real record

players. The lamps and mirrors are

made from old cassettes, giving a

contemporary feel. By the year’s end,

there will be an exhibition and dance

workshop. You can enjoy nice music

together and improve your techniques.

There will also be a library, hostel, and

cafe to financially support the locals.

After the renovation, the locals have a

place to be proud of what their ancestors

left behind. They also have a space to

meet and exchange their opinions,

creating a living museum.

(facebook.com/BanTenRam

Tel: 08-4008-8103)


น.

11.00 AM

เที่ยวแหล่งเรียนรู้

Visit the Baan Nang Lerng

ติดกับบ้านเต้นรำา คือบ้านนางเลิ้ง ซึ่งเคยเป็นบ้านของศิลปิน

ตัวตลกสมัยโบราณ รวมถึงนักร้องแผ่นเสียงและละครชาตรีมา

ตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 3 ในวันนี้บ้านอายุกว่าร้อยปีถูกปรับ

เป็นพื้นที่ส่วนกลางเพื่อจัดกิจกรรมและงานศิลปะในชุมชน

โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการเข้ามาแก้ปัญหาของชุมชน ปัญหา

ยาเสพติด ปัญหาครอบครัว

เมื่อเกิดกิจกรรมและงานศิลปะ เด็กๆ ในชุมชนจะได้มาเห็น

ตัวอย่างของการศึกษาในหลากอาชีพหลายสาขา เกิดการเรียน

รู้โดยอัตโนมัติ เป็นการจุดประกายฝันเพื่อโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้น

ส่วนผู้คนที่แวะเวียนมาก็จะได้สะท้อนความเป็นอยู่ของคน

ในชุมชน ถือว่าเป็นการสอนชีวิตซึ่งกันและกัน ในอนาคต

ที่นี่จะมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆ มีร้านกาแฟ-อาหารเพื่อจะได้มีเงิน

หมุนเวียนในชุมชน เพราะนางเลิ้งมีต้นทุนทางชีวิตของผู้คนที่

ยังดีอยู่ คนกรุงเทพฯด้วยกันน่าจะได้มาเห็นชีวิตความเป็นอยู่

นอกไปจากชีวิตนางเลิ้งในตลาด มานั่งดูชีวิตในบรรยากาศเก่าๆ

เหมือนได้ย้อนไปอีกยุค ในบ้านที่มีโอกาสให้กับทุกคน

facebook.com/BaanNanglerng หรือโทร. 08-1622-9885

Next to the Dancing House lies Baan Nang

Lerng. This building was home to artists,

comedians, singers and play actors since the

reign of King Rama III. Nowadays, it serves as a

common space for activities and art, using art to

solve the community’s issues with drugs and

domestic violence.

When events are held, the children in the

community absorb knowledge about the different

kinds of artistic occupations. It sparks their

dreams and let them pursue these thoughts into

reality. The participants on the other hand, will

learn the community’s way of life. In the near

future, there will be a tiny museum and cafe.

Tel: 08-1622-9885 (facebook.com/BaanNanglerng)

12.00

13.00

น.

AM

ข้าวแกงรัตนา เป็นร้านเก่าแก่ในตลาดนางเลิ้งที่ละลานตากว่า 30 รายการอาหาร

ขึ้นชื่อด้วยปูต้มกะทิ ไข่ลูกเขยยางมะตูมเยิ้ม น้ำาพริกกะปิรสจัด ราคาคุณภาพ

การันตีความอร่อยได้ด้วยจำานวนลูกค้าที่มาไม่ขาดสาย

Rattana Kiosk is the original food stall in Nang Loeng, with more

than 30 selections per day. You should try ‘Stew Crab in Coconut

Milk’, ‘Deep Fried Boiled Eggs in Sweet and Sour Sauce’ and

‘Shrimp Paste Dip’. Cheap and delicious, the food stall is always

full of customers.

น.

1.00PM

ชิมข้าวแกงรสเด็ด

The Tasty Lunch

เยือนต้นกำเนิดงานศิลป์

Visit the Artists’ Original

TRAVEL

บ้านนราศิลป์ มีชื่อเสียงโด่งดังด้านงานแสดงโขนกลางแปลง โขนหน้าจอ ละครชาตรี

และดนตรีไทยเด่นชัดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 และยังคงเป็นบ้านเครื ่องที่ผลิตชุดเครื่อง

แต่งกายโขน ซึ่งได้มีส่วนร่วมในการทำาเครื่องให้กับการแสดงโขนธรรมศาสตร์ของ

อาจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช มาที่นี่ยังคงได้เห็นการบรรจงปักดิ้นลายไทย

โบราณลงไปในชุดอย่างประณีต นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีส่วนของหัวโขนที่ไว้ใช้บูชาหรือใช้ใน

พิธีไหว้ครู หรืองานหัวโขนฝีมือครูชิต แก้วดวงใหญ่ บรมครูด้านงานหุ่นหัวโขน ที่ยังคง

เก็บรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา แม้แต่หัวโขนรุ่นใหม่จากอุบลราชธานีก็มีให้ชม

ถือว่าได้มาดูทั้งงานหัตถศิลป์และงานศิลปะไทยที่น่าชื่นชม เอกลักษณ์ด้านการแสดง

ของบ้านนราศิลป์นั้นเป็นการเล่าเรื่องผสมผสานระหว่างการแสดงของโขนในกรมและ

โขนชาวบ้านให้กระชับ เครื่องใหม่ ดนตรีจากสุดยอดฝีมือ ทำ าให้ชาวบ้านดูเรื่องได้ด้วย

ความเร็วและสนุกขึ้นfacebook.com ค้นหาคำาว่า บ้านนราศิลป์ หรือ โทร. 08-9999-0637

Nara Silpa House is famous for its Thai original stage

performances since the reign of King Rama VI. It now produces

the costumes for the traditional Khon play, and were the part of

the costume productions for Thammasart Khon Performance.

Come here to see how these delicate costumes are made by hand

and see live shows. The performance here is outstanding with

traditional dance mixed with a new narrative and more joyous

music, adapted for modern audiences. (Tel: 08-9999-0637)


น.

14.30 2.30PM 15.30 3.30PM

พักจิบกาแฟที่ชุมชนนักเขียน ช็อปปิ้งที่ห้างเก่าแก่

Coffee Break at The Writer’s Secret Go Shopping with Nostalgia

น.

แวะพักเหนื่อยกันที่ The Writer’s Secret ร้าน

หนังสืออิสระร้านเล็กๆที่อุดมไปด้วยหนังสือมากมาย

บ่ายๆนั่งอ่านหนังสือ จิบคาปูชิโนเย็นรสเข้มกับ

แอร์เย็นๆ บรรยากาศร้านตกแต่งเหมือนนั่ง

สบายๆ ในบ้านเพื่อน

facebook.com/writermagazine

The Writer’s Secret is an independent

bookstore. You can sit back, relax

with your books, sip cappuccino and

enjoy the atmosphere as if you were

at a close friend’s house.

(facebook.com/writermagazine)

ใครที่ได้มาเยือนห้างเซ่งซง ร้านเก่าอย่างมีสไตล์

ที่ก่อตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2439 คงสะดุดตากับเครื่อง

หนังที ่ทำาจากหนังวัวหลากหลายแบบ ทั้งอานม้า

กระเป๋าสะพาย กระเป๋าเดินทางได้ลุควินเทจ

คลาสสิก รองเท้าก็มี หนังสีสวย นิ่ม น้ำาหนักเบา

คุณภาพเยี่ยมสมเป็นร้านเครื่องหนัง 5 แผ่นดิน

อันแสนยาวนาน ณ ถนนเจริญกรุง เพื่อดำ าเนิน

ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายรองเท้า และด้วยจากสภาพ

บ้านเมืองในยุคนั้น ทำ าให้ร้านเซ่งชงกลายเป็นร้าน

รองเท้าแห่งแรกของประเทศไทย ณ ถนนเจริญกรุง

facebook.com/catalog.sengchong

หรือโทร. 02-629-8822

Seng Hong Shopping Mall was

founded in 1896. It offers a

variety of leather goods from

horse saddles, shoulder bags,

vintage-looking traveling bags

to light and comfortable shoes.

It was the very first shoe

boutique in Thailand.

(facebook.com/catalog.sengchong

Tel: 02-629-8822)

054


TRAVEL

น.

17.00 5.00PM

แวะโรงหนังเก่า

Old Theatre

ติดกับตลาดนางเลิ้งคือโรงหนังเฉลิมธานี โรงหนังโบราณที่เปิดฉายครั้งแรกเมื่อ

ปีพ.ศ. 2461 โดยในยุคนั้นเป็นการฉายหนังเงียบ เล่นวงดนตรีแตรวงประกอบการ

ฉาย และมีหนังข่าวจากทั่วทุกมุมโลกจึงเป็นศูนย์รวมของคนทั้งย่านมารวมตัวกัน พูด

คุยวิจารณ์แลกเปลี่ยนความคิด และในปีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 150 ปี บริษัท

สหศินิมาของสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ซื้อกิจการและเปลี่ยนชื่อเป็น

ศาลาเฉลิมธานี อาคารไม้หลังใหญ่แห่งนี้ให้ความสุขแก่ผู้คนมากว่า 75 ปี และจนถึง

วันนี้ก็ยังให้ความสุขทุกครั้งที่ได้มองเห็นโครงสร้างสวยแสนคลาสสิก

By Nang Loeng market stands the Chalerm Thani Theatre. This

theatre’s very first show dated back to 1918. At that time, it ran silent

movies with a performance of live music, and served as an important

space in the community. To celebrate the 150th anniversary of

Bangkok, Saha Cinema Company purchased it and turned it into Sala

Chalerm Thani, preserving many happy memories for the locals.

น.

18.00 6.00PM

ชิมอาหารอร่อย

Tasty Dinner

เริ่มจากการส่งลันช์ บ็อกซ์-อาหารกลางวันให้ลูกค้าที่ทำางานองค์การสหประชาชาติ

จนมาเปิดเป็นร้านสวยบรรยากาศดี มีเครื่องดื่มให้นั่งชิลล์หลังเลิกงานกันได้ เมนู

ส่วนหนึ่ง เช่น พีชสลัด ผัดมะเขือม่วงใส่เครื่องเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียน เป็นทาง

เลือกให้คนที่รับประทานอาหารไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์แต่รับรองในรสชาติที่อร่อย

เวลายาวนานกว่า 7 ปีคงการันตีได้แน่นอน facebook.com ค้นหาคำาว่า Seven

Spoons หรือโทร. 02-629-9214

Seven Spoons started their business with delivery lunch boxes to

the UN officers. Now they opened a restaurant popular as an

after-work chill out spot. They also offer some vegetarian dishes.

Opened for seven years now, good dishes are guaranteed.

(facebook.com: Seven Spoons Tel: 02-629-9214)

น.

20.00 8.00PM

ชิลล์ต่อที่บาร์เก๋ๆ

Chill Out Time

หากจบจาก Seven Spoons แล้วยังไม่อิ่ม ขอเชิญที่ Mad Moa ร้านตกแต่งสไตล์

บาร์ริมทะเลในเกาะแต่มาเก๋อยู่ในตึกโบราณกลางเมืองเก่า ที่นี่เสิร์ฟอาหารสไตล์

อเมริกันบาร์ฟู้ด ที่มีส่วนผสมของผลไม้และสมุนไพรในทุกจานเรียกความสดชื่น

แฮมเบอร์เกอร์อย่าง Surf &Turf Burger ขนมปังกรอบนอกนุ่มใน เนื้อหมูนุ่ม

ชีสนิวซีแลนด์ละลายเยิ้ม กินกับเบียร์ Udomsuk ที่มีหลายรสให้เลือก ทำาให้ค่ำานี้

ยังชิลล์ได้อีกนาน facebook.com/madmoa หรือ โทร. 08-5155-2601

After Seven Spoons, we recommended Mad Moa. Decorated like a

seaside bar, it fits perfectly in the old town. Come here for

American-style bar food with a mixture of fresh fruits and herbs.

Surf & Turf Burger is served with tender bread, delicious pork and

cheese from New Zealand. Wash it down with Thai brewed,

Udomsuk Beer. (facebook.com/madmoa Tel: 08-5155-2601)


FEATURE

หาดใหญ่

เมืองท่าสำาคัญทางตอนใต้ ศูนย์กลางการค้าและความศรัทธา

Hat Yai | A southern trade port, and centre of religion

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

056

PHOTO: GETTY IMAGES


กลางเดือนสิงหาคม หาดใหญ่ต้อนรับเรา

ด้วยสายฝนปรอย แม้จะอยู่ในช่วงหน้าฝน

แต่ย่านตลาดกิมหยง ซึ่งตั้งอยู่ ณ ใจกลาง

เมืองหาดใหญ่ยังคงคลาคล่ำาไปด้วยนักท่องเที่ยว

ทั้งจากสิงคโปร์ มาเลเซีย รวมถึงคนไทยจากจังหวัด

อื่นๆ ที่มาเดินเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคัก หาก

จะมีสถานที่สักแห่งที่เป็นตัวแทนเมืองหาดใหญ่ได้

ดีที่สุด สถานที่แห่งนั้นก็คงเป็นตลาดกิมหยงนี่เอง

เพราะสิ่งที่หล่อเลี้ยงชุมชนแห่งนี้มานานนับ

ศตวรรษก็คือกิจกรรมการค้าที่ดำาเนินสืบเนื่องมา

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

The mid-August monsoon rain

welcomed us to Hat Yai. Despite

the weather, Kim Yong Market at

the centre of town was buzzing with

activity. Tourists from Singapore,

Malaysia and local Thais crowded

the area. Trade has fueled the

community for centuries, and

commerce is the reason Hat Yai

has one of the largest wealth

reserves in the nation.


FEATURE

เส้นทางความเจริญ

The Path to Success

คงไม่ผิดนักที่จะบอกว่าความเจริญของหาดใหญ่นั้นถือกำาเนิดขึ้น

พร้อมๆ กับทางรถไฟสายใต้ ในปีพ.ศ. 2452 สมเด็จพระจุลจอมเกล้า-

เจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำาริให้สร้างทางรถไฟสายใต้ขึ้น ส่วนหนึ่งก็เพราะ

ทรงอยากเชื่อมหัวเมืองทางใต้เข้ากับการปกครองส่วนกลาง และเพื่อป้องกัน

ไม่ให้อังกฤษเข้ามาแทรกแซงหัวเมืองมลายูของไทย ซึ่งนอกจากจะช่วย

ให้การคมนาคมระหว่างกรุงเทพฯและภาคใต้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นแล้ว

ทางรถไฟสายนี้ยังช่วยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนภาคใต้

ด้วย โดยชุมทางรถไฟภาคใต้นั้นตั้งอยู่ที่บ้านโคกเสม็ดชุน ซึ่งต่อมาได้ถูก

ผนวกรวมกับบ้านหาดใหญ่กลายเป็นเมืองหาดใหญ่ ทำาให้หาดใหญ่กลาย

เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าที่สำาคัญของภาคใต้ และยิ่งอังกฤษ

ขอให้มีการสร้างรถไฟสายใต้จากหาดใหญ่ไปสู่ปาดังเบซาร์เพื่อเชื่อมต่อกับ

ทางรถไฟของมลายูสู่อลอสตาร์และปีนัง หาดใหญ่จึงได้เลื่อนสถานะเป็น

ชุมทางสำาคัญและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค เนื่องจากทำาเลที่ตั้ง

ที่มีทั้งการคมนาคมทางบก ซึ่งก็คือทางรถไฟ และการคมนาคมทางเรือ

เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของสงขลา ที่เป็นเมืองท่าสำาคัญมาตั้งแต่โบราณ

058

The beginnings of Hat Yai’s growth is heavily linked to

the start of the Southern Railway in 1909. His Majesty King

Rama V built the railway to connect the southern districts to

the central administration. This was also a security measure

to prevent British intervention and allow the people of

Bangkok to travel south in a faster and more convenient

way. The southern railroad junction is located at Khok

Samed Chun, which later merged with the city of Hat Yai.

This allowed Hat Yai to flourish as a centre for trade. Growth

further increased when the British requested permission to

connect the rail lines from Hat Yai to Padang Besar, Alor

Setar and Penang in Malaysia. Due to its connected railway

system and being part of the province of Songkhla (a

famous shipping port since ancient times), Hat Yai became

the region’s major junction and economic centre.


ชุมชนชาวจีน

The Chinese Community

นอกจากจะพาความเจริญทางเศรษฐกิจมาสู่

หาดใหญ่แล้ว ทางรถไฟสายใต้ยังได้พาชาวจีน

จากมลายูเข้ามาอาศัยอยู่ในหาดใหญ่ด้วย โดย

ชาวจีนหลากหลายกลุ่ม ทั้งจีนแคะ แต้จิ๋ว

กวางตุ้ง และไหหลำาที่อพยพเข้ามาในช่วงแรกๆ

นั้นเข้ามาทำางานเป็นกรรมกรสร้างทางรถไฟเป็น

หลัก เมื่อทางรถไฟสร้างเสร็จแล้ว บรรดา

นายทุนจีนโพ้นทะเลก็เริ่มอพยพเข้ามาตั้งรกราก

เพื่อทำาธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่ทำาสวนยางพารา ทำา

เหมืองแร่ รวมถึงทำาการค้าขาย หลังจากนั้นไม่

นาน จำานวนครัวเรือนและประชากรของ

หาดใหญ่ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาคารบ้านเรือน

และร้านค้าเริ่มหนาแน่นขึ้นบริเวณชุมชน

ทางรถไฟ ในขณะที่เรือนไม้ 2 ชั้นเริ่มพัฒนามา

เป็นอาคารครึ่งไม้ครึ่งปูน และได้กลายมาเป็น

อาคารปูนแบบเต็มรูปแบบ โดยมีตึกยิบอินซอย

ตึกสไตล์ชิโน-โปรตุกีสบนถนนนิพัทธ์อุทิศ 1

เป็นตึกปูนหลังแรกของเมืองหาดใหญ่

เศรษฐกิจของหาดใหญ่เฟื่องฟูอย่างก้าว

กระโดดอีกครั้งในปีพ.ศ. 2471 เมื่อนายชีกิมหยง

นายทุนจากสงขลาได้สร้างตลาดถาวรขึ้นมา

ทำาให้ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณตลาด

เป็นจำานวนมาก และเพื่อรองรับประชากรที่เพิ่ม

ขึ้น ได้มีการตัดถนนเพิ่มอีก 3 สาย ซึ่งก็คือถนน

นิพัทธ์อุทิศสาย 1, 2 และ 3 ประชากรจากที่ต่างๆ

โดยเฉพาะชาวจีนได้พากันเข้ามาตั้งรกรากใน

ย่านนี้จนชุมชนใกล้ทางรถไฟได้กลายเป็นชุมชน

ชาวจีนไปโดยปริยาย เห็นได้จากป้ายหน้าร้าน

รวงต่างๆ ที่ล้วนเป็นตัวอักษรจีน

The railroads not only brought

economic prosperity, but also an influx

of Chinese immigrants from Malaysia.

This includes the Hakka, Teochew,

Cantonese and Hainanese Chinese.

Many first came as labourers who directly

worked on the railroads, but others later

settled in Hat Yai to trade and start

businesses in the new rubber plantations

and mining industries. As the population

increased, houses and shops began to

sprout between the transportation

networks and markets. The two-storey

wooden homes turned into halftimbered

buildings, which then became

full brick and mortar structures. Hat Yai

soon had its first cement structure,

the Sino-Portuguese style “Yip In Tsoi”

building located on Niphat-Uthit 1 road.

Hat Yai’s economy boomed again in

1928 when Mr. Chee Kim Yong, an investor

from Songkhla, decided to build a

permanent market. Three roads were

constructed to accommodate the rising

population, which became Niphat-Uthit 1,

2 and 3. The Chinese lived and thrived

around the railroad, and their community’s

influence can still be seen in the Chinese

characters on storefronts in the area.


FEATURE

060

ศูนย์รวมความบันเทิง

An Entertainment Centre

เมื่อประชากรเพิ่มมากยิ่งขึ้น การเปิดโรงแรมและสถานบันเทิงก็ตามมา

จากโรงภาพยนตร์วิกคุณพระซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์เพียงแห่งเดียวของเมือง

โรงภาพยนตร์คิงส์ที่ตั้งอยู่บริเวณตลาดกิมหยงที่สร้างขึ้นมาแบบเดียวกับ

โรงภาพยนตร์ฝรั่งก็ตามมา เช่นเดียวกับโรงแรมที่ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ด

ตั้งแต่โรงแรมเคี่ยนไท้ โรงแรมหยี่กี รวมถึงโรงแรมซีฟัดของขุนนิพัทธ์จีนนคร

และโรงแรมนิปปอนซึ่งเป็นของชาวญี่ปุ่น ตามด้วยโรงแรมใหม่ๆ ที่ผลัดขึ้น

มาแทนที่ จนถึงปัจจุบันนี้ นอกจากการค้าแล้ว ธุรกิจการท่องเที่ยวและ

บันเทิงก็ยังคงเป็นอุตสาหกรรมสำาคัญที่หล่อเลี้ยงเมืองหาดใหญ่ให้เติบโต

โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเมืองแห่งนี้ถึง 3 ล้าน 5 แสนคน

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์ที่เดินทางข้ามชายแดน

ผ่านมาทางอำาเภอสะเดา รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ที่เดินทางมาทางเครื่องบิน โดยในแต่ละวัน สนามบินหาดใหญ่รองรับ

เที่ยวบินถึง 70 กว่าเที่ยวและผู้โดยสารประมาณหมื่นกว่าคนต่อวัน และ

ความเชี่ยวชาญทางการค้าของคนท้องถิ่นก็ทำาให้หาดใหญ่สามารถปรับตัว

รองรับนักท่องเที่ยวที่นับวันจะแตกต่างและหลากหลายยิ่งขึ้นได้อย่างดี

สำาหรับคนที่ชอบเที่ยวสถานบันเทิงแล้ว ความสนุกของการเที่ยวหาดใหญ่

อาจอยู่ที่การหมุนเวียนไปตามผับต่างๆ ที่มีแนวดนตรีแตกต่างไปตาม

กลุ่มลูกค้า

As the city grew, more hotels and entertainment venues

opened. The Vic Khun Phra Theatre was the first cinema

in the city. Then came the western-style King Theatre,

situated next to Kim Yong market. Hotels began to spring

up like flowers, including the Kian Tai hotel, Yi Kee Hotel,

Seefhat Hotel and the Japanese Nippon Hotel. Although

today new hotels have taken their place, tourism and

entertainment still contributes a major part to Hat Yai’s

income. Each year 3.5 million people visit the province. The

majority of tourists come from Malaysia and Singapore,

crossing the border at Sadao. Thai tourists and other

foreigners usually travel by air, and Hat Yai airport receives

over 70 flights and ten thousand people daily. The

commercial expertise of the Hat Yai locals have allowed

them to adapt and accommodate all groups of people. For

those who seek entertainment, a pub crawl along the main

streets is a welcome way to spend leisure time. Each venue

has different styles of music to cater to various tastes.

PHOTO: GETTY IMAGES


FEATURE

ชุมทางการค้า

A Crossroad for Commerce

แน่นอนว่าเมื่อได้มาหาดใหญ่แล้ว หนึ่ง

ในแลนด์มาร์กที่พลาดไม่ได้ก็คือตลาดกิมหยง

ตลาดเก่าแก่ของชุมชนที่ว่ากันว่าหากไม่ได้

มาเยือนก็เท่ากับมาไม่ถึงหาดใหญ่ ตลาดใน

ร่มสองชั้นแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องสินค้านำาเข้าจาก

ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า

รองเท้า น้ำาหอม สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์บำารุงผิว

เรื่อยไปจนถึงของแห้ง ผลไม้ต่างชาติอย่าง

เชอร์รี่และอินทผลัม รวมถึงขนมขบเคี้ยวและ

ผลไม้สดละลานตา ซึ่งนอกจากจะได้

สนุกสนานกับการเลือกซื้อสินค้าแล้ว ที่นี่ยัง

เป็นที่สำาหรับฝึกทักษะการต่อราคาด้วย และ

ไม่ไกลจากตลาดกิมหยงนักเป็นที่ตั้งของ

ตลาดสันติสุข ตลาดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่มี

สินค้านำาเข้าให้เลือกสรรมากมายเช่นกัน

นอกจากตลาดแบบดั้งเดิมแล้ว

หาดใหญ่ที่เป็นเหมือนศูนย์กลางการค้าของ

ภูมิภาคยังมีห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง

ตั้งแต่ห้างไดอาน่าซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้า

แห่งแรกของภาคใต้ตอนล่าง ห้างโอเดียน

ไปจนถึงศูนย์การค้าใหม่อย่างเซ็นทรัล

เฟสติวัล หาดใหญ่

062

Of course, when visiting Hat Yai one of

the first landmarks to put on your list is the

Kim Yong market. There is an old saying

that if you missed visiting this market, then

you have not seen Hat Yai at all. Imported

products from neighbouring countries fill

almost every corner of the two-storey

market. Here you’ll find textiles, clothing,

electrical appliances, footwear, fragrances

skincare, dry foods, snacks and fruits like

rare imported cherries. In addition to

general shopping, this is a great place to

practice your bargaining skills. Not far from

Kim Yong Market is Santisuk Market,

another famous old marketplace with a

wide selection of imported goods.

Aside from the traditional markets, Hat

Yai is also known for its creative shopping

centres. From Diana Shopping Mall, one

of the first malls in the southern region,

you can also find Odeon and the new

Central Festival.


FEATURE

เมืองแห่งศรัทธา

City of Many Faiths

และด้วยความที่หาดใหญ่เป็นเมืองที่มีคนหลากหลายชาติพันธุ์

อาศัยอยู่ เอกลักษณ์ของหาดใหญ่จึงอยู่ที่ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม เห็นได้จากศาสนสถานที่มีแทบจะครบทุกศาสนา

ชาวพุทธนิยมไปเพื่อกราบไหว้บูชาพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล

เจดีย์สเตนเลสแห่งแรกของโลก ส่วนชาวมุสลิมมักเดินทางไปชม

ความงามของมัสยิดกลางดีย์นุลอิสลามที่ได้รับการขนานนามว่า

‘ทัชมาฮาลแห่งเมืองไทย’ ที่ดูงดงามเป็นพิเศษในช่วงยามเย็น

ส่วนชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนนิยมไปกราบไหว้ขอพรพระใหญ่

ที่วัดถาวรวราราม วันอนัมนิกายแห่งเดียวในหาดใหญ่ แต่ถ้าหาก

คุณพอมีเวลาเหลือ แนะนำาให้ลองขึ้นไปที่เขาคอหงส์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของสวนสาธารณะเมืองหาดใหญ่ ที่ซึ่งคุณสามารถกราบไหว้

พระพุทธมงคลมหาราช แล้วนั่งเคเบิ้ลคาร์ไปบูชาท้าวมหาพรหม

รวมถึงแวะสักการะเจ้าแม่กวนอิมหยกขาว และหากมองลงไปก็จะ

เห็นมัสยิดกลางอยู่ไกลๆ สะท้อนถึงแนวคิดที่ว่าศาสนาที่แตกต่าง

ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์

ห่างออกมาจากตัวเมืองไม่ไกลนัก ณ ตำาบลคลองแห เป็นที่ตั้งของ

ตลาดฟุกเทียน ที่ดูเผินๆแล้วเหมือนไม่น่ามีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แถว

นั้น แต่ถ้ามองดีๆ คุณจะพบกับศูนย์พระหยกฟุกเทียนที่ก่อตั้งโดย

ธรรมยุทธ์ เจนพิชิตกุลชัย แห่งฟุกเทียนกรุ๊ป หรือที่เป็นที่รู้จักใน

ฐานะเจ้าของหยกพันปี โดยอาคาร 3 คูหาทั้ง 3 ชั้นนั้นจัดแสดงวัตถุ

โบราณและรูปปั้นที่แกะสลักจากหยกหลากชนิด ระฆังหยกฮ่องเต้ที่

มีอายุพันกว่าปี รวมถึงตราหยกประจำาตำาแหน่งฮ่องเต้ที่มารดาซึ่ง

เป็นเชื้อพระวงศ์ในราชวงศ์ซ่งขนใส่เรือสำาเภาหนีมาที่นี่ พระเครื่อง

สมเด็จฯ แท้ถึง 200,000 องค์ เครื่องเบญจรงค์ในสมัยรัชกาลที่ 5 รวมถึง

วัตถุโบราณอีกนับไม่ถ้วน โดยค่าเข้าชมราคา 1,000 บาทจะนำาไป

บริจาคสมทบทุนโครงการนโม พุทธายะ ที่มุ่งสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่

ชาวบ้านที่ยากจนในหลายจังหวัด โดยในเร็วๆนี้ ทางฟุกเทียนกรุ๊ป

มีแผนที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ถาวรสำาหรับจัดแสดงวัตถุมีค่าเหล่านี้

โดยเฉพาะ

064

Hat Yai is home to people of many ethnic backgrounds, and has

embraced these diversities. Almost every major religion has a place

of worship in the city. It is popular among Buddhists to worship at

Phra Maha Chedi Tripop Trimongkol, the first stainless steel Chedi in

the world. Muslims can admire the beauty of The Central Mosque in

Hat Yai, which is regarded as the “Taj Mahal of Thailand”, and is

especially breathtaking in the evenings. The Thai-Chinese and Chinese

people also have Wat Thaworn Wararam, a local heritage site. If you

have time, we recommend going to Kor Hong Mountain which is part

of the National Park. There is a large sacred Buddha statue here,

and you can then ride a cable car to see a Brahman Deity and

Guanyin (Goddess of Mercy) statue made of white jade. Off in the

distance, one can also catch a glimpse of the Central Mosque. It’s a

magnificent spot to reflect on the idea of different religions coexisting

together.

Not far from the city is the Tambon (sub-district) of Klong Hae.

Here, you’ll find Fooktien Market, which may seem an unlikely place

to visit at first. Look closely and you’ll find a Jade Amulet Centre

created by Thamamayut Jainpichitkulchai of the Fooktien Group. He’s

more commonly known as “the man who owns the 1,000 year jade”.

The three unit and three storey building exhibits ancient objects

and sculptures carved from various types of jade. This includes an

Imperial Jade bell that dates back over 1,000 years, a grand seal

(also made of Imperial Jade) that his mother—who was in the

Chinese royal court—brought to Thailand, along with 200,000

buddha amulets, Benjarong pottery from the era of King Rama V

and countless antiques. The admission fee is 1,000 THB, with

proceeds going to benefit a charity that provides housing for the

needy in various provinces. The Fooktien Group has future plans to

build a new museum to exhibit their permanent collection.


FEATURE

ศูนย์กลางด้านอาหาร

Cuisine Central

หาดใหญ่คงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ไม่ต้อง Hat Yai doesn’t need to do much to

พยายามสร้างจุดขายในฐานะแหล่งท่องเที่ยว entice tourists, one attraction that will

เพราะแค่ ‘อาหาร’ อย่างเดียวก็ทำ าให้นักท่องเที่ยว always bring in crowds is the food. The

พากันหลั่งไหลเข้ามาหาดใหญ่อย่างไม่ขาดสาย city’s dining scene is similar to Penang

หาดใหญ่อาจจะคล้ายกับปีนัง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น (which is known as the capital of Malaysian

เมืองหลวงด้านอาหารของมาเลเซีย ตรงที่มี cuisine). There are endless choices, from

อาหารมากมายหลากหลายชนิดให้เลือก street food to fine dining bistros that offer

ตั้งแต่อาหารริมทางไปจนถึงอาหารเหลาที่ให้ bites from morning to late night. In the

ได้ชิมกันตั้งแต่เช้าไปจนถึงดึกดื่น ทุกๆ เช้า early hours, the dim sum shops scattered

ร้านติ่มซำาที่กระจายอยู่ทั่วเมือง โดยเฉพาะ throughout the city are packed with both

ร้านดังอย่างคอหนังแต้เตี้ยมที่เรียกได้ว่าเป็น locals and tourists. We recommend “Koh

หนึ่งในต้นตำารับติ่มซำาและบะกุ๊ดเต๋เจ้าเก่าแก่ Nang Tae Tiam” known for authentic Dim

ของหาดใหญ่ จะเต็มไปด้วยทั้งคนท้องถิ่นและ Sum and traditional noodles. For lunch

นักท่องเที่ยว ส่วนมื้อกลางวันก็มีให้เลือก there are several options, from traditional

หลายแบบ ทั้งอาหารปักษ์ใต้แบบท้องถิ่นที่ southern food at “Nern Khum Thong”, or

ร้านเนินขุมทอง ไปจนถึงบะหมี่รสเลิศอย่าง “Nanyuan Noodle Restaurant” for fresh

หนานหยวน บะหมี่เกี๊ยวกุ้งสดตัวโตพร้อมฮ่อยจ้อ shrimp wanton noodles and fried crab

จากกรรเชียงปูล้วน ส่วนมืิ้อค่ำานั้น หากอยาก cakes. In the evenings, if you want to

ชิมอาหารจีนรสเลิศ อาจเลือกไปที่ร้านกันเอง taste flavoursome Chinese fare you’re in

หรือร้านอ้า แต่หากอยากไปรับประทานใน luck, as the large Chinese population

ร้านหรูหน่อยก็อาจแวะไปที่ภัตตาคารวอชิงตัน ensures some of the best dishes.

066


068

FEATURE


ดวยความที่หาดใหญมีคนจีนหลากหลายเชื้อสาย

เขามาตั้งรกราก ที่นี่จึงเรียกไดวามีอาหารจีนให

เลือกหลากหลายมากที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย

แตถาอยากเปลี่ยนบรรยากาศบาง ราน Wine

Village รานอาหารแหงใหมที่นําเสนออาหาร

สไตลยุโรปและอาหารไทยระดับพรีเมี่ยมใน

บรรยากาศสบายๆ หรือ ราน Basil ซึ่งเสิรฟ

อาหารสไตลเมดิเตอรเรเนียนพรอมไวนลิสต

สุดอลังการก็เปนทางเลือกที่นาสนใจ

อิ่มจากมื้อหลักแลว หากไมไปนั่งละเลียดไวน

พรอมฟงดนตรีสดที่ Barocco ก็อาจจะเลือก

ชิลลตามเจาถิ่น นั่นก็คือไปนั่ง ‘รานนม’ หรือ

รานขายนมและเครื่องดื่ม รวมถึงโรตีและ

ซาลาเปาทอดที่ตั้งกระจัดกระจายอยูทั่วเมือง

นั่นเอง แลวคุณจะแปลกใจที่ไดเห็นวาแมจะ

เกือบเที่ยงคืนแลว แตรานนมหลายแหงยังคง

เต็มไปดวยผูคน หากจะตั้งชื่อเลนใหหาดใหญ

สักชื่อ ‘เมืองที่ไมเคยหลับใหล’ อาจเปนชื่อที่

เหมาะที่สุด

One can go to any local spot or “auntie

shop” throughout the city and fi nd

wholesome dishes. Should you want to

taste more refi ned items, visit Washington

Chinese Restaurant. If you’re craving

something different however, try Basil

Restaurant. This spot serves Mediterranean

cuisine with a spectacular wine

list. Another great choice is Wine Village

Restaurant, which serves premium

European and Thai cuisine in a casual

setting.

Once fi lled up on good food, you can

relax with fi nely crafted drinks and live

music at Barocco. Alternatively, chill

like the locals and fi nd a “Raan Nom”

or Milk Shop. These stands sell fresh

milk and other beverages accompanied

by roti and fried dumplings. They are

scattered throughout the city, and

although it may be close to midnight,

the Milk Shops are still crowded with

people, making “The City that Never

Sleeps” an ideal nickname for Hat Yai.

คอหนังแตเตี้ยม

KHO NANG TAE TIAM

“¤Í˹ѧᵌàµÕéÂÁ” ·Õè¹Õè¤×͵Œ¹µíÒÃѺ µÔèÁ«íÒ

ºÐ¡Ø´àµŽ ਌Òà¡‹Òá¡‹¢Í§Í.ËÒ´ãËÞ‹ ÍÒËÒÃàÅ×èͧ

ª×èÍ·ÕèäÁ‹¤ÇþÅÒ´ µÔèÁ«íÒËÅÒ¡ËÅÒ¹Öè§Ê´

àÊÔÿ·Ò¹µÍ¹ÃŒÍ¹æ ËÍÁ¡ÃØ‹¹´ŒÇºСشൎËÁٵ؎¹

à¤Ã×èͧÂÒ¨Õ¹ Ê´ ÊÐÍÒ´ »ÃاãËÁ‹Çѹµ‹ÍÇѹ

¡ÒÃѹµÕ¤ÇÒÁÍËÍÂÁÒ¹Ò¹¡Ç‹Ò 20 »‚

áÇÐä´Œ·Õè

:: ÊÒÂÊÒÁ (½˜›§«ŒÒÂÁ×Í ã¡ÅŒÇÑ´¨Õ¹à¨ŒÒáÁ‹¡Ç¹ÍÔÁ)

:: ª‹Í§à¢Ò (µÃ§¢ŒÒÁ»˜Á»µ·.)

:: ʹÒÁ¡ÅÒ§ (ã¡ÅŒÊ¹ÒÁ¡ÕÌÒ¨ÔÃй¤Ã)

:: ʧ¢ÅÒ (½˜›§âŵÑÊ àÂ×éͧâçÃѺ¨íÒ¹íÒ)

àºÍÃâ·Ã : 081-6906023, 089-0174949

à»´ºÃÔ¡Ò÷ءÇѹ

àÇÅÒ 7.00-11.00 ¹. áÅÐ 17.00-22.00 ¹.


FEATURE

สามวันผ่านไป ...

After three days ...

หาดใหญ่ยังคงร่ำาลาเราด้วยสายฝน

โปรยปราย ความคิดหนึ่งที่ผุดขึ้นมาระหว่างนั่ง

รถไปสนามบินนั้นเห็นจะเป็นความสงสัยที่ว่า

หากมีโอกาสได้มาคราวหน้า หาดใหญ่จะ

แตกต่างไปขนาดไหน โดยเฉพาะเมื่อหอการค้า

สงขลาพยายามมุ่งปลุกปั้นหาดใหญ่ให้กลาย

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘เส้นทางมังกร’ และ

ยิ่งเมื่อถนนมอเตอร์เวย์ที่เชื่อมหาดใหญ่กับด่าน

ศุลกากรสะเดาสร้างเสร็จ เมืองใหญ่แห่งนี้คง

ต้องเติบใหญ่มากขึ้นไปอีกอย่างแน่นอน คิดไป

ยังไม่ทันได้คำาตอบก็ถึงสนามบินเสียแล้ว แล้ว

พบกันใหม่นะหาดใหญ่

After three days, Hat Yai says

goodbye to us with a light drizzle of

rain. On the ride to the airport, I

wondered how much Hat Yai would

change should I have the chance to

return, especially since the Songkhla

Chamber of Commerce is pushing Hat

Yai to be part of their “Path of the

Dragon” project, and as a new

motorway connects Hat Yai with the

commercial centre of Sadao. It seems

this large city will only get bigger. I

reached the airport before there was

time to finish that thought. Farewell,

Hat Yai, I hope to see you again.

Restaurant

070


บานสวนสปา หาดใหญ

Baan Suan Spa Hat Yai

ÊÑÁ¼ÑÊÊ»Ò ·‹ÒÁ¡ÅÒ§¸ÃÃÁªÒµÔ¡ÅÒ§ã¨àÁ×ͧËÒ´ãËÞ‹

A natural experience day-spa in the heart of Hat Yai.

Address

Website

Phone

Facilities

Price Range

:

:

:

:

:

32 Thanon Klongrien 1 Soi 1, Hat Yai, Songkhla 90110

www.facebook.com/BaansuanspaHatyai

(66) 95439 7464

Garden, sauna, group-massage hall, and more.

Value for money


FEATURE

หาดใหญ่

แผนที่เมือง

HAT YAI CITY MAP

ILLUSTRATION: PANYAWAT TOS, CHALERMKUN PITUK


สายการบินไทยสมายล์ มีเที่ยวบิน

จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ไปท่าอากาศยานหาดใหญ่ทุกวัน

วันละ 5 เที่ยวบิน

THAI Smile has flights between

Suvarnabhumi Airport and

Hat Yai International Airport

5 times daily.


A Good Habit

¾º¡ÑºÇÔÕáË‹§¡Òü‹Í¹¤ÅÒÂẺãËÁ‹·Õè¹Í¡¨Ò¡¨ÐʹءáÅŒÇÂѧ¾Ò¤ÇÒÁ·Ã§¨íÒã¹ÇÑÂà´ç¡¡ÅѺÁÒÍÕ¡¤ÃÑé§

Therapeutic Colouring is a not only fun but can also remind you of your great childhood moments.

WRITER: ANGELA THIEN


ART

PHOTOS COURTESY OF BEAUTIFUL DAY (YOUNG MI PARK), SECRET GARDEN (JOHANNA BASFORD), TROPICAL WONDERLAND (MILLIE MAROTTA)

หากใครที่ไดไปรานหนังสือบอยๆ คงจะสังเกตเห็นถึงกระแสหนึ่งที่กําลัง

มาแรงในชวงนี้ ที่หลุดออกจากกรอบของนิยาย (fi ction) หรือหนังสือ

ที่ไมใชนิยาย (non-fi ction) โดยสิ้นเชิง ใชแลว หนังสือที่ขายดีที่สุด

ในวันนี้คือสมุดระบายสีสําหรับผูใหญ กระแสนี้เริ่มขึ้นในปค.ศ. 2013 หลังจาก

ที่โจฮันนา แบสฟอรด (Johanna Basford) เปดตัวหนังสือ ‘Secret Garden:

An Inky Treasure Hunt and Colouring Book’ โจฮันนาซึ่งเปนนักวาดภาพ

ประกอบนั้นโดงดังจากผลงานที่เธอวาดใหกับบรรดาแบรนดไวนและน้ําหอม

และงานของเธอมักจะมีความประณีตและเต็มไปดวยรายละเอียด ซึ่งแตกตางจาก

ลวดลายการตูนในสมุดระบายสีของเด็กโดยสิ้นเชิง ทุกวันนี้ สมุดระบายสีสําหรับ

ผูใหญมักจะวางอยูในรานหนังสือไดไมนาน เพราะเหลาแฟนๆ จะมาพากัน

กวานซื้อไปหมด และนอกจากผลงานของโจอันนาแลว ผลงานของนักวาดภาพ

ประกอบคนอื่นๆ อยาง ‘The Wallpaper Colouring Book’ โดยเจมมา ลาติเมอร

(Gemma Latimer) และเจสสิกา สโตค (Jessica Stoke) รวมถึง ‘Tropical

Wonderlands’ โดยมิลลี่ มาร็อตตา (Millie Marotta) ก็ตามมาไมขาดสาย

แลวทําไมอยูดีๆ บรรดาผูใหญถึงเลือกที่จะกลับมานั่งระบายสีแบบ

เด็กๆ กันละ? บางคนเชื่อวาเปนเพราะคนกลุมนี้คือคนรุนมิลเลนเนียล

(Millennial) ที่กลับมาอยูกับพอแมที่บาน ซึ่งพฤติกรรมเชนนี้ชวยกระตุนใหความ

เปนเด็กในตัวตื่นมาอีกครั้ง สิ่งบันเทิงในยุคปจจุบัน ทั้งหนังสือ ภาพยนตร

รวมถึงวิดีโอเกมยังไดรับความนิยมจากความสามารถในการทําใหมนุษย

หลบหนีจากโลกแหงความจริงสูโลกแหงจินตนาการได ยิ่งจินตนาการนาตื่นเตน

มากเทาไหร บรรดาสื่อบันเทิงเหลานี้ก็ยิ่งขายดีมากขึ้นเทานั้น และบางที

โลกแหงจินตนาการที่ดีที่สุดก็คือโลกที่เราไดกลับไปเปนเด็กอีกครั้ง ที่ซึ่งเรา

สามารถสนุกกับการสรางสรรคผลงานศิลปะไดอยางไมตองลงแรงอะไรมาก

A new craze is sweeping across bookstores, and it has

nothing to do with fi ction or non-fi ction. Books topping the

current best seller's list are all adult colouring books. It

started in 2013, with the release of “Secret Garden: An Inky

Treasure Hunt and Colouring Book” by Johanna Basford.

The illustrator is perhaps best known for her work on wine

and perfume labels, and her gorgeous drawings are intricate,

refi ned and not anything like the cartoonish simplicity

you’d fi nd in a children’s colouring book. Today, book stores

can’t seem to keep the new editions on shelves. From the

previously mentioned fantastical garden created by Basford

to Gemma Latimer and Jessica Stoke’s “The Wallpaper

Colouring Book” and “Tropical Wonderlands” by Millie Marotta,

there is no lack of new titles.

So what compels adults to sit down and relive their

childhood by colouring? Some believe it’s the millennials who

have returned to live with their parents, an act which in itself

brings out a childish nature. With today’s entertainment so

focused on drawing people into another world, books, movies

and videogames gain cult status from people’s willingness to

suspend belief and escape into fantasy. The more enthralling

the fantasy, the better your media sells. And perhaps the

best fantasy to fall in is the ability to become a child again

and be lost in creating art with little or no effort.


อีกหนึ่งทฤษฎีที่ฟังดูสมเหตุสมผลคือ ลวดลายในหนังสือระบายสี

เหล่านี้ดูคล้ายกับมันดาลา (Mandala) หรือภาพวาดทรายอันแสน

ละเอียดที่พระทิเบตสร้างสรรค์ขึ้น โดยเชื่อกันว่าการสร้างมันดาลา

นี้เป็นการทำาสมาธิอย่างหนึ่ง ฟังแล้วก็ดูเข้าเค้า เพราะในโลกอัน

แสนวุ่นวายในปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่มนุษย์แสวงหาคือวิธีคลายเครียดที่มี

ประสิทธิภาพ และการระบายสีซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องทำ าซ้ำาและสร้าง

ความสงบก็ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถลดความวิตกกังวลได้อย่างดี

แม้แต่นักจิตวิทยาชื่อดังอย่างคาร์ล จุง (Carl Jung) ก็ยังให้คนไข้ระบาย

สีภาพมันดาลาเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน และยิ่งในยุคที่โซเชียลมีเดีย

ครองโลก ศิลปะการระบายสีในผู้ใหญ่ดูจะยิ่งทวีความนิยม เนื่องจากเรา

สามารถแชร์ผลงานการสร้างสรรค์สวยๆ ลงบนอินเตอร์เน็ตได้ แม้ว่า

คนจะตั้งข้อสันนิษฐานไปต่างๆนานา และแม้ข้อสันนิษฐานอาจจะเป็น

จริงทั้งหมด แต่เหตุผลที่แท้จริงอาจง่ายกว่าที่คิด ก็ในเมื่อตอนเด็กๆ

เราชอบระบายสี ทำาไมโตขึ้นแล้วยังจะชอบไม่ได้ล่ะ?

แต่ถึงกระนั้น แม้คนจะโตขึ้น แต่ศิลปะการระบายสีไม่ได้ง่ายขึ้นตาม

ไปด้วย แม้ใครๆก็สามารถซื้อสมุดระบายสีมาละเลงได้ แต่การระบายสี

ก็ยังคงเป็นกิจกรรมที่ ‘เล่นง่าย แต่ยากที่จะทำาให้เชี่ยวชาญ’ แต่เรา

เชื่อว่าการได้เห็นผลงานสุดอลังการของคนอื่นในโซเชียลมีเดียจะกลาย

เป็นแรงผลักดันให้คุณอยากพัฒนาเทคนิคในการระบายสีต่อไปเรื่อยๆ

แล้วการระบายสีก็จะเป็นงานอดิเรกง่ายๆ ที่คุณหยุดไม่ได้เลยล่ะ

Others say it is akin to the Mandalas—the intricate

sand paintings that Tibetan monks create—a form

of mediation. This is also possible, as many people

are seeking stress relief in today’s hectic lifestyle.

The repetitive and calming aspect of colouring has

been well recorded to reduce anxiety and famous

Psychologist Carl Jung used to have his patients colour

in mandalas for this very purpose. There is also the

popularity of social media, which allows people to

share their creations. While all of these things may

be true, the answer may be simpler than you think.

If one enjoyed the creative energy of colouring as a

child, why not as an adult?

Colouring as an adult has its own set of challenges.

Though it follows a wonderfully brilliant formula,

“easy to play, and hard to master”. Anyone can

pick up a colouring book and begin filling in lines.

However, seeing the masterful works on social

media, or achieving your own personal techniques

goes a long way to sustaining this hobby. It becomes

an achievable, and very addictive pastime.


ART


CULTURE

WRITER: MAYA KURYAKIN

IMPROBABLE,

NOT IMPOSSIBLE

หากจะถามผูเขียนวา ในบรรดาการ โฆษณาชวนเชื่อที่แอบแฝงอยูในทุกยางกาวของการใชชีวิตบนโลกยุค

ปจจุบันนั้น เรานิยมชมชอบแคมเปญใดมากที่สุด คําตอบมีเพียงหนึ่งเดียว นั่นคือ ‘วัฒนธรรมการอาน’

“If you which campagin speaks to me the most in this world of advertising

and propaganda, then there is only one answer: reading culture.”

¤งปฏิเสธไมไดเสียแลววาคานิยม รสนิยม และวิถีชีวิตตางๆ There’s no denying that our interests, values,

ที่เราดําเนินอยูในปจจุบันนั้น เกี่ยวพันแนบแนนกับระบอบ tastes and present way of life is associated with

‘การโฆษณาชวนเชื่อ’ แบบไมมากก็นอย ซึ่งผูเขียนเห็นวา propaganda in some way. I believe that “Reading

‘วัฒนธรรมการอานหนังสือ’ นั้นก็เปนสวนหนึ่งในกลไกนั้นอยาง Culture” is unavoidable because reading is tied to the

หลีกเลี่ยงไมได เพราะการอานนั้นถูกผูกเขากับภาพลักษณของผูอาน image of the reader, a person who is wise, with good

วาจะเปนผูที่เฉลียวฉลาด รสนิยมดี มีความคิดความอาน และที่สําคัญ taste and ideas as well as a major force in improving

คือเปนแรงสําคัญในการผลักดันสังคมอุดมปญญาในปจจุบัน social intelligence. Who wouldn’t want that?

078

PHOTOS: COURTESY OF THAMES & HUDSON


ซึ่งก็ขอสารภาพว่า ในฐานะผู้หลงใหลได้ปลื้ม

‘หนังสือ’ ทั้งในแง่ของการสัมผัสรูปเล่มและเนื้อ

กระดาษที่เรียบลื่น การชื่นชมดอมดมกลิ่นหนังสือ

อ่อนๆ ที่คลุ้งขึ้นมาระหว่างที่เปิดอ่านในบรรยากาศ

เงียบสงบ และการจ่อมจมตัวเองลงไปกับเรื่องราว

อันน่าสนใจและภาพประกอบแสนสวยงามใน

หนังสือตรงหน้า ผู้เขียนยินดีที่จะตกเป็นเหยื่อของ

การโฆษณาชวนเชื่อนั้นอย่างเต็มใจ และไม่ใช่เพียง

แค่ซื้ออ่านเท่านั้น แต่ยังซื้อเก็บสะสมอีกด้วย

เราเชื่อว่า หลายต่อหลายคนเริ่มอ่านหนังสือใน

ห้องสมุดของโรงเรียนที่อาจจะเล็กๆ แคบๆ ไม่มีพื้นที่

ทางกายภาพที่งดงาม มีเพียงแต่พื้นที่ระหว่างบรรทัด

ให้จินตนาการเท่านั้น เมื่อโตขึ้นมา คงมีนักอ่าน

จำานวนไม่น้อยที่อดถามตัวเองไม่ได้ว่า ‘พื้นที่สำ าหรับ

การอ่าน’ ในอุดมคตินั้นมีจริงหรือไม่ และหลายคน

ก็อดไม่ได้ที่จะคิดฝันและจินตนาการถึงพื้นที่ของ

หนอนหนังสือที่ถอดแบบออกมาจากหนังสือ

ที่เราเคยอ่าน และนั่นก็ทำาให้ Alex Johnson

เดินทางไปรอบโลกเพื่อค้นหาห้องสมุดในจินตนาการ

บนโลกแห่งความเป็นจริง

หนังสือเรื่อง Improbable Libraries โดย Alex

Johnson ที่ตีพิมพ์โดยสำานักพิมพ์ Thames &

Hudson นำาเสนอสถานที่ในจินตนาการหลายต่อ

หลายแห่งที่ถูกแปรเปลี่ยนสภาพเป็นรังสำ าหรับบรรจุ

จินตนาการ (ที่สำาคัญ ... อ่านฟรีไม่มีชาร์จ) ไม่ว่าจะ

เป็นห้องสมุดบนต้นไม้ที่ Soneva Kiri รีสอร์ตสุดหรู

ในประเทศไทย ห้องสมุดสำาหรับเยาวชนบนหลังอูฐ

ที่ประเทศมองโกเลีย ห้องสมุดป๊อปอัพทั้งใน

เหตุการณ์ ‘Occupy Wall Street’ กลางกรุง

นิวยอร์ก และบนชายหาดบอนดี้ ประเทศ

ออสเตรเลีย ไปจนถึงห้องสมุดเล็กๆ บนจักรยานที่

ออกตระเวนให้บริการไปทั่วรัฐแอริโซนา ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ให้ผู้คนทุกเพศทุกวัยได้ใช้บริการ

เติมเต็มและต่อยอดจินตนาการของเขาต่อไปได้

อย่างไม่รู้จบ

และนอกจากห้องสมุดแหวกแนวจากทั่วโลกที่

Johnson รวบรวมมาให้ชมกันในหนังสือเล่มนี้แล้ว

ปัจจุบันนี้ยังมีคนผุดโปรเจ็กต์เกี่ยวกับห้องสมุดแห่ง

อนาคตออกมามากมาย หนึ่งในนั้นคือ ‘The

Future Library Project’ ริเริ่มโดย Katie Paterson

ซึ่งคือโปรเจ็กต์การปลูกป่าในประเทศนอร์เวย์ และ

การเก็บสะสมต้นฉบับของนักเขียนที่มีชื่อเสียงใน

ปัจจุบันไปเรื่อยๆ จนถึงปี 2114 และหนังสือเหล่า

นั้นก็จะถูกตีพิมพ์ด้วยกระดาษที่ได้จากป่าดังกล่าว

และกลายมาเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ในโลกแห่ง

อนาคตนั่นเอง

แม้ในปัจจุบันนี้ อัตราของผู้ที่อ่านหนังสือจะมี

จำานวนน้อยลงเรื่อยๆในหลายประเทศ Improbable

Libraries และโปรเจ็กต์ใหม่ๆเหล่านี้เป็นเหมือน

อีกหนึ่งเครื่องพิสูจน์ว่าวัฒนธรรมการอ่านและห้อง

สมุดนั้นไม่ใช่ว่าจะโค่นล้มได้ง่ายๆ แม้ว่าการอ่าน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book Reader) และการ

รับสื่อทางอินเตอร์เน็ตจะเป็นที่นิยมมาก แต่

วัฒนธรรมการอ่านหนังสือเล่ม และวัฒนธรรม ‘ห้อง

สมุด’ หรือการเก็บสะสมหนังสือต่างๆ ไว้ในที่

เดียวกันเพื่อหาความรู้นั้นก็ไม่ได้มีทีท่าจะสูญเสีย

ความนิยม ในทางตรงกันข้าม กลับจะมีการเผยแพร่

แนวคิดและจินตนาการในเรื่อง ‘ห้องสมุดในอุดมคติ’

กันอย่างกว้างขวางและแพร่สะพัดไปทั่วโลกในยุค

อินเตอร์เน็ตครองเมืองแบบนี้ และเมื่อเห็นหลาย

โปรเจ็กต์ได้ทยอยกลายเป็นความจริงขึ้นมาบ้างแล้ว

นักอ่านอย่างเราก็อดหวังไม่ได้ว่าจะมีห้องสมุดดีๆ

ให้ได้เลือกไปนั่งอ่านหนังสือกันเยอะๆ ก็ไม่รู้เหมือน

กันนะว่าจะเป็นจริงมั้ย แต่ก็อย่างที่พาโบล ปิกัสโซ่

พูดไว้แหละว่า “ทุกสิ่งที่จินตนาการได้ เป็นจริงเสมอ”

I confess that those who are

enchanted with books may seem a little

strange. They get lost just by touching

the texture of paper, inhaling the soft

smell of the pages (which seems to

purfume the air when reading in a

quiet spot) before getting completely

sumerged in a thrilling story or beautiful

illustrations. If that is a form of

marketing then I am pleased to be a

victim of this propaganda knowingly,

since I’ve purchased many books not

just for reading, but also for collecting.

Most people have their first

experience with books in a small or

narrow school library. There’s not much

space for anything aside from your

imagination. When we grow up, we

have to wonder if a dedicated ‘area for

reading’ is really possible. We often

can’t help but dream and long for the

spaces created for bookworms that are

described in literature. This is what

prompted Alex Johnson to travel the

world in search for fantasy libraries that

have been made real.

The book, “Improbable Libraries” by

Alex Johnson published by Thames &

Hudson showcases imaginative places

CULTURE

that have been transformed into a hive

for the imagination with books, which

(most importantly) offer others the

ability to read for free. Whether it be a

treetop library at luxury Thai resort

Sovena Kiri, a library for youths on the

back of a camel in Mongolia, a pop-up

library for the Occupy Wall Street event

in central New York, or a mobile library on

bike wheels which services the state of

Arizona for people of all ages to fill their

minds with endless imaginative worlds.

Aside from the ground-breaking

libraries which Johnson included in his

book, there is currently an initiative

called ‘The Future Library Project’

created by Katie Paterson. This aims to

plant trees in Norway which will then be

used to create original manuscripts

from famous writers each year until

2114. The books will become part of a

large future library.

Although the number of regular

readers are decreasing in every country

around the world, Improbable Libraries

and other new projects are proof that

the culture of reading and libraries will

not be overthrown easily. Even with the

popularity of E-Book Readers and

online media, the culture of reading,

libraries, and book collecting in one

place has not faded. On the contrary, it

seems to be improving in new creative

directions. The story of ‘An Ideal

Library’ spreads widely and quickly in

today’s internet world. Seeing these

projects gradually become reality,

readers like us may wonder if we too

can hope to have a fantastical library for

our own personal use, one that stirs the

imagination where we can peacefully sit

and read. We never know if it will come

true. But as Pablo Picasso once said,

“Everything you can imagine is real”.

081


NEWS

แหเทียนพรรษา

สายการบินไทยสมายล นําทีมโดยผูแทนจากสายการบิน

ไทยสมายล นางเนตรนภางค ธีระวาส รองประธานเจาหนาที่

สายการพาณิชยและบริการลูกคา รวมงานประเพณี

แหเทียนเขาพรรษาประจําป 2558 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 31

กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณสนามทุงศรีเมือง อําเภอเมือง

จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ สําหรับการจัดงานประเพณีแห-

เทียนเขาพรรษาอุบลราชธานี มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการ

อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นใหคงอยูถาวร

สืบไป และเปนการสงเสริมการทองเที่ยวไทยตามนโยบาย

ของรัฐบาล ที่กําหนดใหป พ.ศ.2558 เปนปทองเที่ยววิถีไทย

Thai Smile Airways, led by Nednapang

Teeravas, THAI Smile’s Deputy Chief

Commercial and Customer Service and

other representatives, took part in the

annual Lent Candle Festival 2015 held

on July 31, 2015 at Thung Sri Meung,

Meung Sub-District, Ubon Ratchathani

province. The Lent Candle Festival is

held every year to encourage the

preservation of the lent candle ceremony

(a local tradition) and to follow the

government’s tourism policy.

084

เที่ยวบินแหงรอยยิ้ม

จากมิวสิกวิดีโอปริศนาที่มีเหลาคนดังและเน็ตไอดอล

เขามารวมแจกยิ้มสดใสกันอยางคับคั่ง เมื่อเร็วๆนี้

สายการบินไทยสมายลไดฤกษเผยวาแทจริงแลวมิวสิก

วิดีโอดังกลาวนั้นคือสวนหนึ่งของแคมเปญ WE Love

Your SMILE ที่จะชวยตอกย้ําภาพลักษณของสาย-

การบินไทยสมายลในฐานะสายการบินแหงรอยยิ้ม

After launching a viral clip featuring

celebrities and internet idols, THAI Smile

recently unveiled that the music video is

actually part of the WE Love Your SMILE

campaign that aims to highlight the

brand’s image as the airline of smiles.

PHOTOS: THANAKORN SAWANDEE (CANDLE FESTIVAL)


NEWS

สุวรรณภูมิ-ยางกุง

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ประธานกรรมการบริษัท

ไทยสมายลแอรเวย จํากัด รวมใหเกียรติเปนประธานในกิจกรรมเปดเที่ยว-

บินแรกไปยังยางกุง พรอมจับฉลากมอบรางวัลบัตรโดยสารฟรี ใหแก

ผูโดยสารผูโชคดีในเที่ยวบินแรกดังกลาวดวย นอกจากเสนทางสุวรรณภูมิ-

ยางกุง วันละ 1 เที่ยวบินแลว สายการบินไทยสมายลมีแผนจะเปดเที่ยวบิน

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย รวมกับการบินไทย สัปดาหละ 4 เที่ยวบิน อีกดวย

On August 1, 2015, Dr. Kanit Saengsuphan, Chairman of

THAI Smile, presided over the launch of the Suvarnabhumi-Yangon

fl ight of Thai Smile Airways and hosted a lucky

draw to hand out free fl ight tickets for passengers on the

fl ight. Apart from the daily fl ight to Yangon, THAI Smile, in

collaboration with THAI Airways, also plans to have four

direct fl ights to Mandalay per week.

เดินสายพบปะ

สายการบินไทยสมายลจัดกิจกรรม WE are

ThaiSmile เพื่อกระชับสัมพันธอันดีระหวาง

สายการบินไทยสมายลและองคกรตางๆ ในจังหวัด

ขอนแกน เชียงรายและหาดใหญ ซึ่งเปนพื้นที่ที่

สายการบินไดเปดใหบริการเสนทางบินหลายเที่ยว

ตอวัน โดยกิจกรรมเดินสายพบปะองคกรทองถิ่น

ใน 3 จังหวัดนี้ไดผลตอบรับอยางดี และมีแขก-

ผูมีเกียรติใหความสนใจและเขารวมงานอยางคับคั่ง

Thai Smile Airways recently organised

the WE are ThaiSmile roadshow activity

to meet local organisations in Khon Kaen,

Chiang Rai and Hat Yai, three locations

where THAI Smile has frequent fl ights

per day. The activity received positive

feedback, with attendance of many

distinguished guests.

พานองทองฟา

เมื่อเร็วๆนี้ สายการบินไทยสมายล รวมกับกองทัพ

เรือ ศูนยขาวไทยพีบีเอสภาคใต และมูลนิธิไทยพีบี

เอส จัดกิจกรรม ‘พานองทองฟา’ เพื่อพาเยาวชน

จํานวน 30 คนที่เปนตัวแทนศูนยชวยเหลือเยียวยาผู

ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัด

นราธิวาสเดินทางมาชมศูนยอนุรักษพันธุเตาทะเล

ไรองุนซิลเวอรเลค ปดทายดวยชวงเวลาสนุกๆที่สวน

น้ําการตูนเน็ตเวิรค จังหวัดชลบุรี

Thai Smile Airways recently joined

hands with the Royal Thai Navy, Thai

PBS News Station (Southern Region)

and Thai PBS Foundation in hosting the

“Flight and Field Trip” activity. The activity

invites 30 children from Narathiwat

whose lives were affected by the Southern

insurgency, on a trip to the sea

turtle conservation centre, Silver Lake

vineyard and Cartoon Network Amazone

Water Park, Chonburi province.

086


FOOD

äËÇŒ¾ÃШѹ·Ã...

¡Ñºä·ÂÊÁÒÂÅ

สายการบินไทยสมายลชวนผูโดยสารไหวพระจันทร

ดวยขนมไหวพระจันทรสุดพิเศษ

Thai Smile celebrates the Mid-Autumn Festival

with limited edition mooncakes.

ครั้นเดือนกันยายนเวียนมาบรรจบ ก็ถึงเวลาของเทศกาลไหว

พระจันทรอีกครั้ง และในปนี้ สายการบินไทยสมายลชวนผูโดยสาร

ฉลองเทศกาลไหวพระจันทรดวยขนมไหวพระจันทรสุดพิเศษโดย

โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ ขนมไหวพระจันทรสูตรไสคัสตารด

ไขแดงนี้เปนตํานานความอรอยของโรงแรมในเครือเพนนินซูลาทั่วโลก

และเปนสูตรที่ไดรับการถายทอดจากรุนสูรุนจากโรงแรมเพนนินซูลา

ฮองกง ซึ่งมีชื่อเสียงยาวนานเกือบศตวรรษ

โดยขนมไหวพระจันทรไสคัสตารดไขแดงรุนลิมิเต็ด เอดิชั่น

สําหรับไทยสมายลนี้ จะมีใหบริการบนเที่ยวบินของสายการบิน-

ไทยสมายล (ยกเวนเที่ยวบิน WE165) ระหวางวันที่ 11-15 กันยายน

September brings with it the auspicious Mid-Autumn

Festival. Thai Smile Airways celebrates this

special occasion with limited edition mooncakes

from The Peninsula Bangkok. The mooncake with

custard and egg yolk is a signature delicacy of The

Peninsula hotel chain, and the recipe, which has

been famous for almost a century, has been passed

down from one generation of chefs to another at

The Peninsula Hong Kong.

The limited edition mooncakes will be available

on all THAI Smile fl ights (except fl ight WE165) from

11-15 September, 2015.

PHOTO: COURTESY OF THE PENINSULA BANGKOK


POP CULTURE

WRITER: MUANFUN THARANATHAM

CULTURE

Maroon 5 Live In Bangkok

สิ้นสุดการรอคอยกับการแสดงสดในเมืองไทยของ

Maroon 5 นอกจากจะได้ฟังเพลงฮิตแล้ว ใน

คอนเสิร์ต Singha Corporation Presents

Maroon 5 Live in Bangkok 2015 ยังมีแขกรับเชิญ

สุดพิเศษ 3 หนุ่ม เดอร์ตี้ ลูพส์ (Dirty Loops)

ที่จะมาเพิ่มดีกรีความมันส์ให้กับคอนเสิร์ตในครั้งนี้

ด้วย มา Moves Like Jagger ด้วยกันในวันที่

21-22 กันยายน 2558 ที่อิมแพ็ค อารีน่า

เมืองทองธานี bectero.com

The wait is over! Maroon 5 will be

heading to Bangkok to play live. Singha

Corporation Presents Maroon 5 Live in

Bangkok 2015 will be a grand event. In

addition, there will be an exclusive show

by Swedish band Dirty Loops. Come and

show off your moves like Jagger on

21-22 September 2015 at Impact Arena,

Muang Thong Thani. (bectero.com)

Hello, Goodbye, And

Everything In Between

หนังสือเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ

แคลร์และเอเด็น ที่ใช้เวลาในคืนก่อนจบการศึกษาตัดสินใจ

ว่าจะคบกันต่อไปหรือจบความสัมพันธ์ลง ทั้งคู่ย้อนนึกถึง

ความสัมพันธ์ซึ่งนำาไปสู่สถานที่คุ้นเคย กลุ่มเพื่อน

ครอบครัว และความจริงบางอย่างก็ถูกเปิดเผย

เมื่อเวลายามเช้าใกล้เข้ามา เขาทั้งสองจำาต้องบอกลากัน

แต่จะเป็นเพียงการลากันชั่วคราวหรือเป็นการบอกลาต่อ

กันตลอดไป ต้องติดตามอ่านกัน jenniferesmith.com

This book follows the story of two young

lovers. Before leaving college, Clare and

Aidan need to figure out if they want to

continue or end their relationship. This

takes them on a journey to recall their

past loves, seek the advice of familiar

friends, family and reveal hidden truths.

As dawn approaches the two must say

goodbye, but will it be temporary or

goodbye forever? (jenniferesmith.com)

Mae Bia

ภาพยนตร์เรื่องแม่เบี้ย ที่สร้างขึ้นจากนิยายของ

วานิช จรุงกิจอนันต์ เป็นเรื่องของ ‘ชนะชล’

ชายหนุ่มที่เพียบพร้อมในทุกๆด้านรวมถึงครอบครัว

ที่อบอุ่น ที่มาหลงเสน่ห์ ‘เมขลา’ สาวรุ่นใหม่

เจ้าของเรือนไทยโบราณโดยมี ‘คุณ’ งูเห่ายักษ์

คอยควบคุมพฤติกรรมความสัมพันธ์ที่ผิดศีลธรรม

ของคนทั้งคู่ ภาพยนตร์สะท้อนความละอายต่อ

บาปซึ่งเป็นสัญชาตญาณที่ทำาให้มนุษย์สูงส่งกว่า

สัตว์เดรัจฉานทั่วไป เข้าฉาย 17 กันยายนนี้ทุก

โรงภาพยนตร์

Mae Bia is a story told time and time

again in Thailand. It revolves around

the tumultuous love of a couple, the

two are undeniably attracted to one

another. However, lies, secrets,

shame and sin are also intertwined

into their story. The torrid love affair

also has another mystical element, a

giant snake which is spiritually tied to

the woman. See it in cinemas from

September 17.

TWISTS & TURNS

พบกับผลงานที่สะดุดตาด้วยลายเส้นและสีสันที่เต็มไปด้วยความสนุกและจินตนาการอันเหลือล้น

ของ จี๊ป คงเดชะกุล ใน Twist & Turns นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของเธอที่เล่าถึงเส้นทาง

นักวาดภาพประกอบ โดยมีทั้งผลงานภาพวาดด้านแฟชั่น รวมถึงสมุดบันทึกที่เธอวาดภาพลง

ไประหว่างท่องเที่ยว ตรายาง ของสะสมและลายผ้าแบบต่างๆให้ได้ชมกัน เรียกว่ามาชมแล้วได้

แรงบันดาลใจกลับไปแน่นอน งานนี้จัดที่ The Gallery โรงแรม Pullman Bangkok

Hotel G ชั้น 36 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 jeepkongdechakul.wordpress.com

Be enthralled by Jeep Kongdechakul’s illustrated lines full of fun,

fantasy and colour at Twist & Turns, her first solo exhibition. With

gorgeous art that mixes fashion and personal notes, stamps and

fabrics, there is so much to see and be inspired by. The exhibition

will take place at The Gallery, Pullman Bangkok Hotel G on the 36th

Floor until October 22, 2015.

(jeepkongdechakul.wordpress.com)

089


เที่ยวทั่วไทย

ไปตามดวง

เดือนกันยายน 2558

Travel Horoscope September 2015

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ASTROLOGER: PANGCHANG TAYAHATHAI, ILLUSTRATION: JADUM

Horoscopes are written according

to the day you were born

SUNDAY

(THE SUN)

ในเดือนนี้จะมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นกับคุณบ้าง

อาจเป็นเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน เป็นเรื่องเล็ก

น้อยเท่านั้น ในเรื่องเงินจะมีความลงตัวมากขึ้นกว่าเดิม

ความสำาเร็จเริ่มเกิดขึ้นจากการจัดการ หรือการเริ่มต้น

ในบางเรื่อง หากคุณมีโอกาสที่จะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม

หรือเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จะส่งเสริมการทำ างานให้กับคุณได้

อย่างไรก็ตามในเรื่องความรักจะรู้สึกกดดันอยู่บ้าง

มีปัญหา มีเรื่องที่ไม่สบายใจ ในเดือนนี้คุณควรเดินทาง

ไปไหนมาไหนกับผู้ใหญ่ จะส่งเสริมคุณได้ดีเลยทีเดียว

There may be a few conflicts that will arise this

month stemming from mismatched opinions.

However, financial matters will be better than

ever, and successful deals are upcoming. This

is also a great time to start something new. You

have the opportunity for further study, or to

improve your skills. In love, you may feel pressured,

and a bit uncomfortable. When travelling, it may

help to plan a trip with someone older than you.


HOROSCOPE

MONDAY

(THE MOON)

ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องการหยุดพัก ไม่อยากทำา

อะไร ไม่อยากรับผิดชอบอะไร เดือนนี้จะมีการ

เปลี่ยนแปลงในเรื่องเงิน ซึ่งอาจหมายถึงการโอนเงิน

หรือตกแต่งบัญชีของตัวเองเพื่อให้เกิดความสมดุล

คุณจะจัดการกับงานด้วยความเด็ดขาด พร้อมที่จะ

รับมือกับปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาโดยไม่เกรงกลัวอะไร

ความรักราบรื่น สวยงาม สร้างความสุข สร้าง

ความสบายใจให้กับคุณ การเดินทางในเดือนนี้ควร

เป็นการเดินทางแบบสบาย ๆ ไม่ต้องใช้จ่ายเงินมาก

ฉะนั้นทริปสั้นๆ แบบวันสองวันอาจจะเหมาะ

TUESDAY

(MARS)

คุณให้ความสำาคัญกับการเดินทาง หรืออาจมีเหตุการณ์

มีภารกิจที่ทำาให้ต้องเดินทาง ต้องติดต่อสื่อสารมากเป็น

พิเศษ เรื่องการเงินช่วงนี้ค่อนข้างกดดัน คุณต้องจัดสรร

กับการเงินของตัวเองท่ามกลางสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะ

จำากัด ทำาให้ไม่สบายใจ การทำางานที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ

สถานศึกษา ตำารา ห้องสมุด หรือการค้นคว้าต่าง ๆ จะ

ส่งเสริมคุณได้ดี คนรักของคุณประสบความสำาเร็จในระยะ

เริ่มต้น เป็นความสำาเร็จที่น่าดีใจด้วย ในการเดินทางท่อง

เที่ยวของคุณอาจมีปัญหาเกิดขึ้นบ้าง แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่

คุณไม่ควรหมดสนุกด้วยเรื่องแค่นี้ มองโลกในแง่ดีจะดีกว่า

You give great importance to travel or there

may be upcoming events that require a

journey. Keep a close eye on the news. You

might feel some financial pressure, and that

money allocated to you is limited. Working

in education, libraries, or research will be

highly beneficial. Your significant other has

just accomplished something great, and this

benefits you as well. You may face obstacles

in your travels, but it’s no big deal. Your

optimism will get you through.

This is a period where you’ll need rest.

You don’t want to do anything or take on

responsibilities. This month there will be

changes in your finances, it could mean

transferring money or balancing your own

bank account to achieve what you want.

You will manage a task with great

determination and tackle barriers without

fear. Your love life will be smooth, and

bring peace of mind. Don’t spend too

much money on travel, ideally you should

go on trips that only take a couple of days.


WEDNESDAY

(MERCURY)

THURSDAY

(JUPITER)

คุณมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูง คุณมีความคิดที่

นอกกรอบ ชอบตั้งคำาถามกับตัวเองถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัว

ของคุณ หากมีการลงทุนร่วมหุ้นกับหุ้นส่วน หรือเพื่อน หรือ

คนรักจะส่งเสริมการเงินของคุณได้ หรือหากมีปัญหาการเงิน

ก็สามารถขอความช่วยเหลือจากคนรักหรือหุ้นส่วนได้ การ

ทำางานไม่ได้ง่ายดายอย่างที่คิด เพราะการจัดการในเรื่องระบบ

ไม่มีความลงตัวมากพอ ต้องการจะพัฒนาความรักของตัวเอง

ต้องการโอกาสใหม่ ๆ ที่จะส่งเสริมความรักให้ดีมากขึ้น ใน

เดือนนี้คุณควรจะเดินทางท่องเที่ยวไปสถานที่ใหม่ ๆ สถานที่

ที่คุณไม่เคยไปมาก่อน

You really know your own personality and

like to think outside the box. You should seek

investment partnerships with friends or loved

ones, or if you have financial problems you will

get help from your current partners, friends or

lover. Work may be difficult as the management

system is not yet perfect. You may need to

develop your understanding of love for an

opportunity of a better or new relationship.

This month, travel to places that you have

never been before.

คุณเป็นคนมีเหตุมีผล ตัดสินใจสิ่งต่าง ๆ ด้วยความ

รอบคอบ และหากคุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความ

ขัดแย้ง หรือข้อพิพาท คุณจะจัดการได้ดี สนุกกับ

การจัดการในเรื่องเงิน เพราะอยู่ ๆ คุณก็จะได้รับผล-

ประโยชน์ ได้รับโอกาสที่ดีง่าย ๆ โดยที่คุณไม่ได้คาดคิด

มาก่อน การทำางานในเดือนนี้มักเป็นการทำางานแบบ

อยู่เบื้องหลัง การทำางานที่ต้องเก็บตัว หรือทำางานใน

เวลากลางคืน คนรักของคุณให้ความใส่ใจกับเพื่อนๆ ให้

ความใส่ใจกับการพบปะสังสรรค์ การเลี้ยงฉลองมาก

เป็นพิเศษ ในเดือนนี้คุณต้องระวังปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง

กะทันหันจากการเดินทางท่องเที่ยว ฉะนั้นต้องตั้งสติ

และระวังตัวให้ดี

As a person of reason, you make decisions

carefully. If you are involved in conflicts

or disputes, you will manage them well.

Handling money will be enjoyable because

of upcoming benefits and opportunities that

are beyond expectations. In work, you’ll

mostly be behind the scenes, you may be

withdrawn or end up working late at night.

Your significant other is attentive to their

friends, and especially likes celebrations.

This month, you should be aware of a

problem during your travels, you will need

your composure to deal with it.HOROSCOPE

FRIDAY

(VENUS)

เรื่องราวต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นกับคุณไปแล้ว ยังย้อนกลับมาหาคุณได้เรื่อยๆ

ซึ่งหากมองในแง่ดี เหตุการณ์เหล่านี้ทำาให้คุณมีประสบการณ์ในการ

เผชิญหน้ากับปัญหานั้นง่ายๆ คุณสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดี

ความขยันขันแข็งและความกระตือรือร้นในการทำางานของคุณจะมีส่วน

ที่ส่งเสริมการเงินให้กับคุณได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ทำ าให้งานของคุณมี

ความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิม คนรักของคุณเองก็ต้องการที่จะสร้างความ

มั่นคงเช่นเดียวกัน แต่ในเดือนนี้เขาอาจประหยัดเงินมากจนคุณรู้สึกได้

เลยทีเดียว การเดินทางท่องเที่ยวในเดือนนี้คุณควรไปในสถานที่ที่คุณจะ

ได้รับการยอมรับ เช่น การท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนคนที่คุณรู้จัก

The problems of the past seem to keep returning to you

again. But if you look on the bright side, the experience

makes it easier to deal with every time. You have great

enthusiasm for work, which will give you financial

benefits and make you feel even more secure in your

job. Your significant other is also seeking security, but

this month you will both feel like saving money.

Travel should be planned for places you know well,

or with people you are comfortable with.

SATURDAY

(SATURN)

คุณใส่ใจกับอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่น ๆ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อะไรที่

คุณสามารถทำาเพื่อช่วยส่งเสริมใครได้ คุณพร้อมที่จะทำ าอย่างเต็มที่

นั่นจึงเป็นเสน่ห์ของคุณในเดือนนี้ การเงินมักจะได้รับเงินอย่างที่ไม่มีเหตุม

ผลเท่าไหร่ การใช้อารมณ์ความรู้สึกก็ส่งเสริมการเงินของคุณได้เช่นกัน

งานเริ่มประสบความสำาเร็จ คุณจึงรู้สึกพอใจและภูมิใจ เพราะความสำ าเร็จ

นั้นมาจากสิ่งที่คุณได้หว่านเมล็ดพันธุ์เอาไว้เอง คนรักของคุณมีความ

มั่นคงและมีความสุข การท่องเที่ยวในเดือนนี้ การไปเยือนสถานที่

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เช่น อนุสรณ์สถานต่างๆ อาจช่วยเสริม

ดวงชะตาได้

Empathy is never hard for you. If there is the possibility

of helping someone, you wouldn’t hesitate to do so,

which is a trait that will charm those around you. You

might find yourself getting more money out of the blue.

Following your instincts will add to financial success.

You will also start to see the results from seeds that you

have sown earlier. Your significant other feels stable and

happy. If travelling this month, try visiting historical sites

and memorials.


PHOTO: COURTESY OF MEUYEN


LIFE

EVERLASTING

GREEN

ปลูกเป็น เย็นใจ

A social way to go green.

WRITER: MUANFUN THARANATHAM

กระแสโลกออนไลน์ที่ติดแท็ก #มือเย็นเมืองเย็น ในเฟซบุ๊ค

เรียกความสนใจจากผู้คนได้ไม่น้อย โครงการนี้เป็นความ

ตั้งใจของกลุ่มคนเล็กๆในเชียงใหม่ที่เห็นคุณค่าของต้นไม้

และใช้เรื่องสนุกๆ อย่างส่งคำาท้าให้เพื่อน 3 คน ร่วมปลูกต้นไม้

และส่งคำาท้ากันต่อ กระจายไปในวงกว้างในแทบทุกสาขาอาชีพ

ปลูกแล้วก็ไม่ใช่สักแต่ว่าอัพโหลด แท็กแล้วจบกันไป แต่มือ

เย็นเมืองเย็นเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลพันธุ์ไม้ให้

เติบโตยั่งยืน แบบปลูกแล้วต้องรักและดูแล ไม่ปล่อยละเลยจน

ตายไปในที่สุด

พันธุ์ไม้ที่ปลูกจะเป็นพันธุ์ไม้พื้นถิ่นภาคเหนือที่เหมาะกับการ

ปลูกในเมืองเชียงใหม่ ง่ายต่อการดูแลรักษา ทางกลุ่มยังแนะนำา

ประโยชน์และสรรพคุณให้ด้วย อย่างเช่น ถ้าคุณปลูกมะค่าโมง

ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 10-18 เมตร เมื่อโตขึ้นกิ่งก้าน

จะใหญ่โต มีความแข็งแรงมาก และสามารถสร้างบ้านทาร์ซาน

บนง่ามต้นมะค่าโมงได้ หรือโปร่งฟ้า ลอดฟ้า ที่สามารถเด็ดยอด

อ่อนมาเคี้ยวกินเพื่อลดความอยากบุหรี่ลง

นอกจากการปลูกต้นไม้แล้ว มือเย็นเมืองเย็นยังมีกิจกรรม

อื่นๆ อย่างการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ เปิดรับพื้นที่สำ าหรับ

การปลูกต้นไม้ มีดนตรีเล่นสด จบด้วยการแจกกล้าไม้หรือปลูก

ต้นไม้ร่วมกัน จากจุดเริ่มต้นที่ต้องการปลูกต้นไม้ 2,000 ต้นด้วย

มือของคนกลุ่มหนึ่งที่มีใจรักจริง จนถึงวันนี้มีคนขอกล้าไม้

จำานวนมากเพื่อไปปลูกให้เป็นป่าหรือสวนขนาดใหญ่ และ

โครงการก็ยังดำาเนินต่อไปไม่มีหยุด ซึ่งเป็นการกระตุ้นจิตสำานึก

ของผู้คนได้อย่างชื่นใจ...เพียงแค่คุณรู้จักเริ่มต้น facebook.com

ค้นหาคำาว่า มือเย็นเมืองเย็น

For months a page entitled Meuyen has caught the attention of

Thai facebookers far and wide. The guerilla project originated from

a small group of people in Chiang Mai who wanted to promote the

value of trees and greenery. They came up with the idea of challenging

three friends to plant trees and pass on the challenge to their friends.

The initiative has now become popular with people of all professions.

This project is not only about planting to garner “likes”. The Meuyen

(or Meuyen Muengyen) project aims to create understanding about

sustainable ways of planting trees. No matter what type of plant, every

life form needs attention. Chosen trees in this project are local species

in Chiang Mai that are easy to take care of. The Meuyen people also

provide basic knowledge about each tree’s benefits. For example, a

local tree called Maka Mong (Afzelia xylocarpa) which can reach 10-

18 metres when fully grown, has branches strong enough to build a

treehouse that tarzan would be proud of. The Prong Fah or Lod Fah

(Murraya Siamensis Craib) has leaves that can be chewed to reduce

cravings for smoking.

Apart from tree planting, Meuyen includes other activities including

talks, open houses and live music. Most events end by handing out

saplings or with tree planting. With an initial aim to plant 2,000 trees

in Chiang Mai, the success of the Meuyen project has gone far beyond

expectations. More and more people have joined in, and the project

continues to propagate. Meuyen helps educate people in the simplest

form. You just need some information and have a little bit of courage

to start. (facebook.com/pages/มือเย็นเมืองเย็น-meuyen or search for

the word ‘meuyen’ on facebook)

095


#WefieWeSmile

ถึงเวลา WEFIE กับ WeSmile / Take a Wefie with WeSmile

บอกลา ‘Selfie’ อันแสนโดดเดี่ยวไปได้เลย ตอนนี้ถึงเวลาสนุกกับ ‘Wefie’ หรือเซลฟี่แบบคู่หรือหมู่คณะกันแล้ว

ขอเชิญจับกลุ่มกับคนสนิท (จะดีมากถ้ามีคนแขนยาวสักคน) จากนั้นก็โพส ยิ้มและกดชัตเตอร์ได้เลย!

Forget the lonely ‘Selfie’, now is the time to celebrate the group-selfie, or ‘Wefie’.

Grab your best pals (bonus if one of them has a long arm) then pose, smile and click away!

1

2

3

4

5

6

WINNER

WINNER

ชมภาพ #WefieWeSmile

ของผู้อ่าน WE Smile

เพิ่มเติมได้ที่

www.WeSmileMag.com

See more shared photos

from our readers at

www.WeSmileMag.com

คุณสามารถมีส่วนร่วมในการชิงรางวัลกับนิตยสาร

WE Smile ได้ด้วยการแชร์รูปลงในอินสตาแกรม

พร้อมใส่แฮชแท็ก #WefieWeSmile ผู้ที่ผ่านการ

คัดเลือกจะได้รับรางวัลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตั๋วไป

กลับ 2 ที่นั่งสำาหรับการเดินทางทริปต่อไป ตั๋วเข้า

เล่นสวนน้ำา Cartoon Network Amazone รวมถึง

รางวัลสุดพิเศษอื่นๆ จากสายการบินไทยสมายล์

096

Share your Wefie with WESmile by tagging

group photos with #WefieWeSmile on

Instagram. You can win two round-trip

flights for your next vacation, tickets to

Cartoon Network Amazone water park,

and other fabulous prizes courtesy of

Thai Smile Airways.

ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรเข้าสวนสนุก Cartoon Network

Amazone Water Park จำานวน 2 ใบ ประจำา

เดือนนี้ ได้แก่ dommie25 และ tanapat_poompui

โปรดติดต่อรับของรางวัลได้ที่กองบรรณาธิการ

นิตยสาร WE Smile ที่โทร. 0-2650-9956

Congratulations to chlorofeww and

ragekung , winner of two tickets

to Cartoon Network Amazone

Water Park. Please contact WE Smile’s

editorial team at 0-2650-9956.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!