07.06.2018 Views

WE Smile Magazine August 2015

The In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

The In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

AUGUST 2015

WWW.WESMILEMAG.COM

THE ART OF TRAVELLING SMART

WWW.WESMILEMAG.COM

AUGUST 2015

COMPLIMENTARY COPY


Clothing: LaLaMa by NaRaYa

Bag: NaRaYa


PHOTO: GETTY IMAGES


THE ART OF TRAVELLING SMART

Message from

the CEO

เนื ่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ-

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558

ข้าพระพุทธเจ้าและพนักงานบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำากัด

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระ

เจริญยิ่งยืนนาน

เดือนสิงหาคมนับเป็นเดือนที่สำาคัญที่สุดอีกเดือนหนึ่งของ

ชาวไทย เพราะเป็นเดือนที่คนไทยทั้งประเทศร่วมกันฉลอง

‘วันแม่แห่งชาติ’ ในวันที่ 12 สิงหาคม และไทยสมายล์เองเชื่อ

ว่าคงมีคนจำานวนไม่น้อยที่ถือโอกาสนี้กลับบ้านไปเยี่ยมเยียน

และรดน้ำาดำาหัวคุณแม่ ซึ่งผมและพนักงานบริษัท ไทยสมายล์

แอร์เวย์ จำากัด ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงอำานวยพร

แก่ท่านผู้โดยสารทุกท่านให้เดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้โดยสารทุกท่าน จะเพลิดเพลินไป

กับเมนูขนมหวานพิเศษที่เชฟจากครัวการบินไทยรังสรรค์ขึ้น

มาสำาหรับโอกาสพิเศษนี้โดยเฉพาะ

ช่วงที่ผ่านมา ไทยสมายล์มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสานสาย-

สัมพันธ์กับผู้โดยสารทั่วประเทศมากมาย และหนึ่งกิจกรรมที่

เรารู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง คือการอัญเชิญเทียน

พรรษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ

ผ้าอาบน้ำาฝนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี บนเที่ยวบินของไทยสมายล์สู่ประเพณี

แห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำาปี 2558 และเรา

ยังร่วมสนับสนุนการประกวด Miss Universe Thailand 2015

ด้วยการพาเหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดเดินทางจากกรุงเทพฯ

ไปร่วมกิจกรรมและเก็บตัว ณ จังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย

นอกจากนี้ เรายังอยากแนะนำาให้ผู้โดยสารพบกับ ‘ยิ้ม

ยิ้ม’ เทคโนโลยีระบบตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice

Response) ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะเพื่อผู้โดยสารไทยสมายล์ ที่จะ

คอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินและโปรโมชั่นการเดินทางผ่าน

Smile Call Center ที่หมายเลข 02 118 8888 และเพื่ออำานวย

ความสะดวกในการเช็คอิน ผู้โดยสารสามารถเช็คอินออนไลน์

ผ่าน www.thaismileair.com ได้ทุกเส้นทางบินตั้งแต่วันที่ 7

สิงหาคมเป็นต้นไป

ส่วนในนิตยสารวีสมายล์ฉบับนี ้ เราขอพาคุณไปพบกับ

จังหวัดอุดรธานีในยุคใหม่ ที ่กำาลังจะก้าวไปเป็นศูนย์กลางของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเร็วๆนี้ รวมถึงรีสอร์ตสวยๆ จาก

ทั ่วโลกที ่เหมาะแก่การไปเที ่ยวกับครอบครัว และแน่นอนว่า

วีสมายล์ฉบับนี้ก็ยังคงอัดแน่นด้วยสาระและความบันเทิงเกี่ยวกับ

การเดินทางท่องเที่ยว และไลฟ์สไตล์เช่นเคย เพราะเราอยากให้

ทุกจุดหมายที่คุณไปมีแต่รอยยิ้ม “WE LOVE YOUR SMILE”

แล้วพบกันฉบับหน้าครับ

Greetings,

On August 12 this year, we celebrate Her Majesty

Queen Sirikit’s Birthday. On behalf of the management

and staff at Thai Smile Airways, I would like to extend

our warmest regards as we wish for the Queen’s continued

health and prosperity during this grand occasion.

August is an important month for Thailand, as it

is not only our Queen’s birthday but also Mother’s

Day. Many citizens take this opportunity to visit their

mothers and participate in water blessing ceremonies.

The employees of THAI Smile and I wish for the safe

travels of all our passengers, and we sincerely hope

that you enjoy the special desserts created by the chefs

of THAI CATERING for this auspicious day.

In the past, THAI Smile participated in many

activities across the country with our passengers. One

activity we are especially honoured to be a part of was

the transport of a ceremonial Lent Candle summoned

by HM The King of Thailand and ceremonial Buddhist

Monk Robes on behalf of HRH Princess Maha Chakri

Sirindhorn for the annual Lent Candle Festival in Ubon

Ratchathani 2015. In addition, THAI Smile sponsored

the Miss Universe Thailand 2015 pageant by flying the

contestants from Bangkok to Ubon Ratchathani.

We also wish to introduce our passengers to Yim

Yim an Interactive Voice Response system developed

especially for passengers of THAI Smile. Yim Yim will

provide information about flights and travel promotions

via the Smile Call Center at 02 118 8888. And in order

to facilitate check-in, passengers can check in online

at (www.thaismileair.com) for all routes from August

7 onwards.

In this edition of WE Smile Magazine, we take

you to the province of Udon Thani, which is fast

becoming the centre of AEC. We also feature beautiful

resorts from around the world which cater to

families. Of course, WE Smile is also packed with

informative and entertaining articles about travel and

lifestyle. We hope your destinations bring smiles,

wherever you land, because “WE LOVE YOUR SMILE”.

See you next issue!

วรเนติ หล้าพระบาง

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

Woranate Laprabang

Acting Chief Executive Officer

Thai Smile Airways Company Limited

*** หากมีคำาแนะนำาหรือข้อติชมประการใด กรุณาส่งมาที่ customer.service@thaismileair.com ความคิดเห็นของท่านจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการบริการเพื่อให้ผู้โดยสารของเราได้รับความพอใจสูงสุด สำาหรับข้อมูลต่างๆ

เกี่ยวกับสายการบินไทยสมายล์สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaismileair.com และกด ‘like’ ที่หน้าเฟซบุ๊ค

www.facebook.com/thaismileairways เพื่อได้รับข่าวสารล่าสุดของเรา

*** Please send us an email at customer.service@thaismileair.com to let us know your ideas on how we

may further improve our services. For more information, please explore our website at www.thaismileair.com

and ‘like’ our Facebook page at www.facebook.com/thaismileairways for the latest news.


contents

AUGUST 2015

18 What’s On

วีสมายล์พาคุณไปอัพเดตข่าวสาร

ด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ก่อนใคร

WE Smile updates you on the latest

news, travel and lifestyle trends

before anyone else

38 Art: Festival of Ideas

Photo Bangkok คือเทศกาลภาพถ่ายครั้งแรก

ของเมืองไทยที่มีศิลปิน 60 คนมาแสดงงาน

ในแกลเลอรี่

Thailand’s premiere photography festival

‘Photo Bangkok’ will be an unforgettable

experience

30 Taste: Revived Recipes

โซฟิเทล สุขุมวิท ชวนคุณไปดื่มด่ำากับอาหาร

โฮมเมดจากนานาชาติที่ห้องอาหาร Voila!

Indulge in dishes passed down from the

previous generation at Voila!

46 Shopping: Gift Ideas

วีสมายล์รวบรวมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะ

แก่การให้คุณแม่เป็นของขวัญเนื่องใน

วันแม่แห่งชาติปีนี้

WE Smile presents new products that are

perfect gifts this Mother’s Day


รายการสารคดี

ทองเที่ยวเดินทาง

แนวผจญภัย

ออกอากาศทุกวันอาทิตย

เวลา 14:00-15:00 น.

ที่จะพาผูชมไปสำรวจ

เสนทางการเดินทาง

พรอมรีวิวที่พัก

และรานอาหาร

เพอใหพบกับ

พิกัดการเดินทางใหมๆ

ทั้งในและตางประเทศ

ดำเนินรายการโดย

อิฌ สรอยทอง

สาระเขม ไลฟสไตลเดน

ซีรีสดัง

DOWNLOAD OR UPDATE

NOW 26 MOBILE APP


contents

AUGUST 2015

50 Detour: Patricia Good

แพทริเซีย กู๊ด นักแสดงสาวเผยถึง

ทริปในฝันกับคุณแม่

Renowned actress Patricia Good talks to us

about a dream trip with her mother

52 Art of Gold

มาทำาความรู้จักและชุบชีวิตงานศิลป์ไทยอย่าง

‘การเขียนลายรดน้ำา’ ให้กลับคืนมาอีกครั้ง

อย่างงดงาม

Learn about the revival of Lai Rod Nam:

a spectacular Thai lacquerware technique

56 Jurassic Siam

เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์โลกดึกดำาบรรพ์ที่ครั้งหนึ่ง

เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทย

Get to know the prehistoric creatures

that once roamed Thailand

60 On the Horizon

อุดรธานีในยุคใหม่เต็มไปด้วยความสะดวกสบาย

ทันสมัย และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อไป

อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

Udon Thani opens a new chapter filled with

comfort, modernity and never-ending

progress


THE ART OF TRAVELLING SMART

COVER

PORTRAIT: GETTY IMAGES

THAI SMILE AIRWAYS COMPANY LIMITED

17TH FLOOR, UNIT 1704, 1705-1708A

AIA CAPITAL CENTER BUILDING, 89 RATCHADAPHISEK ROAD,

DINDAENG, BANGKOK, THAILAND, 10400

WEBSITE

WWW.WESMILEMAG.COM

EDITORIAL ADVISORY BOARD

NEDNAPANG TEERAVAS

DEPUTY CHIEF COMMERCIAL AND CUSTOMER SERVICE

SIRIKWAN SONGSITTICHOK

BRANDING & MARKETING COMMUNICATIONS DIRECTOR

SANCHARN SATHAPHORNWUTHIKHUN

IN-FLIGHT SERVICE MANAGER

NAPASORN SAENPARN

BRANDING & MARKETING COMMUNICATIONS SENIOR OFFICER

MANAGEMENT & EDITORIAL

MASS CONNECT LTD.

8th Floor Indosuez House 152

Wireless Road Lumpinee, Pathumwan

Bangkok 10330

CEO

ALI ZIANI

EDITOR-IN-CHIEF (THAI)

CHIDSUPANG CHAIWIROJ

EDITOR-IN-CHIEF (ENGLISH)

ANGELA THIEN

PRESIDENT

KUSUMA CHAIYAPORN

CREATIVE DIRECTOR

PERAYUT LIMPANASTITPHON

ART DIRECTOR

WUTTHIPAT SOMJIT

WRITERS

MUANFUN THARANATHAM

NUTNAREE CHAROENCHATCHAI

VICE PRESIDENT

PORNVIPA THIENTANAVANICH

GRAPHIC DESIGNERS

CHALERMKUN PITUKCHITARUN

SUPHAKARN THAPANACHAINUKUL

PAGARSIT RUANGPISAL

NOP CHATHONGYOT

CHANAKARN SOOKPIBUL

TRANSLATORS

TANYA S.

ADVERTISING

OVERSEAS ADVERTISING REPRESENTATIVES

MASS CONNECT

AUSTRALIA

PUBLISHER’S INTERNATIONAL

Charlton D’Silva

HONG KONG, MACAU, TAIWAN

PUBLICITAS HONG KONG LTD

Michele Li

THE NETHERLANDS

PUBLICITAS B.V.

Marc Nelisse

GROUP ACCOUNT DIRECTOR

AROCHA CHULASAEREEKUL

SENIOR ACCOUNT EXECUTIVE

KANNAPAT AUNGURAVARANON

ACCOUNT EXECUTIVE

NISSARUN TANASANYOTIN

PUBLICITAS (THAILAND) LTD

5th Floor, Lumpini I Building,

239/2 Soi Sarasin, Rajdamri Road,

Lumpini, Pathumwan

Bangkok 10330

Thailand

TEL: +66 (2) 651 9273 7

FAX: +66 (2) 651 9278

www.publicitas.com/thailand

Tel: +61 292 523 476 Fax: +61292 522 022

Email: charlton.dsilva@pubintl.com.au

AUSTRIA

PUBLICITAS AUSTRIA

Andrea Kuefstein

Tel: +43 121 153 0 Fax: +43 121 216 03

Email: andrea.kuefstein@publicitas.com

BELGIUM

PUBLICITAS

Tel: +850 251 615 10 Fax: +852 252 832 60

Email: michele.li@publicitas.com

INDIA

MEDIASCOPE PUBLICITAS (I) PVT LTD

Rachna Gulati

Tel: +91 11 2373 0869 (D); +91 11 2373 0873-74

Fax: +91 11 2373 0868

Email: rachna.gulati@publicitas.com

INDONESIA

Tel: +31 203 119 710 Fax: +31 203 119 712

Email: marc.nelisse@publicitas.com

NORTH AMERICA

PUBLICITAS USA

Bruce Brandfon

Tel: +1 212 330 0734 Fax: +1 212 599 829 8

Email: bruce.brandfon@publicitas.com

SINGAPORE

PUBLICITAS SINGAPORE PTE LTD

MANAGING DIRECTOR

STEVEN CHOOKIAT PANGVIPHAS

steven.fong@publicitas.com

Peter Lansheere

Tel: +32 263 984 20 Fax: +32 263 984 30

Email: peter.landsheere@publicitas.com

PT MEDIA MANDIRI

Sarah Grace Hutabarat

Tel: +62 218 355 510 Fax: +62 218 293 563

Email: sarah@mediamandiri.co.id

Peggy Thay

Tel: +65 6836 2272 Fax: +65 6634 5231

Email: peggy.thay@publicitas.com

SALES & MARKETING DIRECTOR

JANYA LIMMANEE

janya.limmanee@publicitas.com

SALES DIRECTOR

PIPATRA CHOOMKAMOL

pipatra.choomkamol@publicitas.com

MARKETING EXECUTIVE

NATTAPON TACHAMONTREKUL

nattapon.tachamontrekul@publicitas.com

CANADA

PUBLICITAS CANADA

Wayne St. John

Tel: +1 416 363 138 8 Fax: +1 416 363 288 9

Email: wayne.stjohn@publicitas.com

CHINA

PUBLICITAS CHINA

Libby Chen

Tel: +86 10 6588 8155 Fax: +86 10 6588 3110

Email: libby.chen@publicitas.com.cn

DUBAI - UAE

ITALY

PUBLICITAS INTERNATIONAL S.P.A

Marzia Solinas

Tel: +39 02 55 19 43 85 Fax: +39 02 55 19 90 19

Email: marzia.solinas@publicitas.com

JAPAN

PUBLICITAS JAPAN K.K.

Hiroko Minato

Tel: +81 335 476 333 Fax: +81 335 476 330

Email: hiroko.minato@publicitas.com

SPAIN

PUBLICITAS

Bibiana Mojarro

Tel: +34 913 237 913 Fax:+34 917 335 958

Email: bibiana.mojarro@publicitas.com

SWITZERLAND

ADNATIVE S.A.

Pierre Denonin

Tel: +41 227 964 626 Fax: +41 227 970 270

Email: pierre.denonin@adnative.net

Philippe Girardot

MARKETING EXECUTIVE

WATSAMON PHUNINLAWAN

watsamon.phuninlawan@publicitas.com

INTEGRATED ADVERTISING SERVICES

Prasad Amin

Tel: +971 444 757 60 Fax: +971 444 757 61

Email: prasad@iasmedia.com

KOREA

MEDIREP CO.

Soohoon Oh

Tel: +82 2 734 0786 Fax: +82 2 734 0787

Tel: +41 227 964 626 Fax: +41 227 970 270

Email: philippe.girardot@adnative.net

UNITED KINGDOM

MARKETING EXECUTIVE

NONTRA POONNOPATHAM

nontra.poonnopatham@publicitas.com

FRANCE

PUBLICITAS SAS

Nicolas Hinfray

Email: soohoonoh@mediareponline.com

LATIN AMERICA

PUBLICITAS CHARNEY / PALACIOS & CO.

PUBLICITAS LTD

Ane Elorriaga

Tel: +44 203 263 6100 Fax: +44 203 263 6133

Email: ane.elorriaga@publicitas.com

MARKETING EXECUTIVE

REZA BIZMARK

reza.bizmark@publicitas.com

Tel: +33 153 648 881 Fax: +33 145 009 481

Email: nicolas.hinfray@publicitas.com

GERMANY

PUBLICITAS GMBH

Lucio Grimaldi

Tel: +1 786 388 6390 Fax: +1 786 388 9113

Email: lucio.grimaldi@publicitas.com

MALAYSIA

MARKETING EXECUTIVE

DARUNI KLAPRAPCHON

daruni.klaprapchon@publicitas.com

Gunnar W. Hintz

Tel: +49 69 71 91 49 0 Fax: +49 69 71 91 49 30

Email: gunnar.hintz@publicitas.com

PUBLICITAS INTERNATIONAL SDN BHD

Audrey Cheong

Tel: +60 377 296 923 Fax: +60 377 297 115

Email: audrey.cheong@publicitas.com

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system

or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise,

without prior permission of Department of International Trade Promotion.


THE ART OF TRAVELLING SMART

WELCOME

TO THE ISSUE

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นิตยสารวีสมายล์​ฉบับเดือนสิงหาคม

PHOTO COURTESY OF PAB PIAB RIAB ROI


Promise

of a Lifetime

Central Chidlom Bangkok Thailand

+66-2-251-9203, +66-81-466-4454 siritorn323@yahoo.com


SWEET

ESCAPE

จิบชาพรอมดื่มดํา

กับบรรยากาศ

ณ ใจกลางกรุงเทพฯ

Enjoy high tea in the

heart of Bangkok

ศิลปะกลางทองนา

ณ เมืองอาโอโมริ

Art on the field at Aomori, Japan

p.36

p.32

ทองเที่ยวไปใน

อุดรธานียุคใหม

เยือนถิ่นไดโนเสาร

ณ ภาคอีสาน ของไทย

Visit the Dinosaur region

in Isaan, Thailand

p.56

Meet the new era of

Udon Thani

p.60

PHOTO: GETTY IMAGES


Follow us!

loptimumthailand.com

loptimumthailand

#loptimumthailand


WHAT’S ON

WRITER: SURIYA GARUDABANDHU

วีสมายล์พาคุณไปอัพเดทข่าวสาร

ด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ก่อนใคร

WE Smile updates you on the latest news, travel and

lifestyle trends before anyone else.

Handmade Seat

Mobella

เทรนด์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมนั้นยังมาแรง เปลญวนจาก Mobella ตัวนี้

ใช้เศษหนังที่เหลือจากการผลิตเฟอร์นิเจอร์มาถักทอใหม่ให้กลายเป็นงานดีไซน์

น่านั่ง เป็นงานออกแบบภายใต้แนวคิด Slow Hand Design หรือ การสร้างสรรค์

ผสานแนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมร่วมกับทักษะของช่างฝีมือ แนวคิดนี้ริเริ่มโดย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หน่วยงานรัฐที่พยายามผลักดันเรื่องงาน

คราฟต์และสิ่งแวดล้อม ผลงานชิ้นนี้ถูกนำาไปจัดแสดงในนิทรรศการ Eco A

Mano ในงานมิลานแฟร์ที่ประเทศอิตาลีเมื่อกลางปีที่ผ่านมา ซึ่งก็ได้รับความ

สนใจจากผู้ชมอย่างล้นหลามเลยทีเดียว

We have to admit that eco design is definitely in. One recent

innovative object is this Mobella hammock made of scattered

leather patches. The hammock was created under the concept

of Slow Hand Design, or design that combines an eco-friendly

concept with craftsmanship. The idea was initiated by the

Department of International Trade Promotion, a governmental

body that has pioneered eco-friendly design. The hammock

was recently exhibited at the Eco A Mano showcase in Salone

del Mobile, Milan and was welcomed with positive feedback.

(thailandinnodesign.com/project/eco-a-mano)

018

Out of Curiosity

Bruno Tanquerel

หลังจากที่ใช้ชีวิตในมหานครกรุงเทพฯ มากว่า

15 ปี ศิลปินชาวฝรั่งเศสมากพรสวรรค์ บรูโน่

ต็องเกอเรล (Bruno Tanquerel) นำาเสนอมุม

มองของมนุษย์เมืองกรุงหลากหลายรูปแบบ

ผ่านเส้นสายในภาพเชิงนามธรรม ภายใต้

นิทรรศการศิลปะชุด ‘Out of Curiosity’

ณ เอส แกลเลอรี่ (S Gallery) ชั้นล็อบบี้

โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท ตั้งแต่วันนี้

ถึง 6 กันยายน 2558

After living in Bangkok for more

than 15 years, talented French

artist Bruno Tanquerel presents

his perspective on the humans of

Bangkok through his Out of

Curiosity series at S Gallery, lobby

floor, Sofitel Bangkok Sukhumvit,

from today until September 6.

(sofitel.com)

PHOTOS: COURTESY OF THE BRANDS


NEWS

Weekend Escape

Anantara Bangkok

โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอรไซด รีสอรต แอนด สปา นําเสนอ

แพ็คเกจหองพักสุดพิเศษ ‘Weekend Escape’ ที่มาพรอมบรันช

ที่เต็มไปดวยอาหารรสเลิศละลานตา ณ ภัตตาคารสไตลโปลินี

เซีย Trader Vic’s ราคาเริ่มตนที่ 6,800 บาท++ สําหรับหอง Deluxe

Premier หรือจะอัพเกรดไปเปนหองชมวิวแมน้ําก็เพียงแค 8,880

บาทเทานั้น นอกจากนี้คุณยังสามารถเช็คเอาตสายไดถึงบายสี่โมง

Anantara Bangkok Riverside Resort and Spa offers

a special ‘Weekend Escape’ package that includes

a sumptuous brunch at Polynesian-style Trader

Vic’s and a stay in the Deluxe Premier Room (6,800

THB++). If you want to upgrade for a river view,

the price is (8,880 THB), including late check-out.

(bangkok-riverside.anantara.com)

Light as a Balloon

Rimowa

สําหรับคนที่ตองเดินทางบอยๆ กระเปาเดินทางที่เราตองลากขึ้นเครื่อง

ทุกครั้งนั้นสําคัญมาก น้ําหนักตองเบา เคลื่อนไหวไดสะดวก และ

ขนาดตองเปะพอดีกับชองเก็บของบนเคบิน คุณสมบัติทั้งหมดที่วานั้น

มีอยูเพียบพรอมภายในกระเปา Salsa Air รุน Mini Multiwheel จาก

RIMOWA ที่ทําจากโพลีคารบอเนต มีน้ําหนักเบาเพียง 1.6 กิโลกรัม

แถมยังจุไดมากถึง 20 ลิตร

For frequent travellers, a heavy carry-on can be agonising. If

you are looking for a new lightweight carry-on in the perfect

size to fi t any cabin compartment, the new Rimowa Mini

Multiwheel may be for you. Made from polycarbonate, the

20-litre luggage weighs only 1.6 kilograms.

(rimowa.com)

Travel Expert

Exsus

เอ็กซัส บริษัทผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยวระดับพรีเมี่ยมจากอังกฤษ

ไดเปดบูติกแหงแรกในทวีปเอเชียอยางเปนทางการที่ศูนยการคาเกษร

เมื่อไมนานมานี้ หากใครอยากสัมผัสประสบการณการทองเที่ยวแบบ

Ultimate Luxury Custom Made Trip ที่ใดก็ไดทั่วโลก สามารถ

เขาไปปรึกษากับผูเชี่ยวชาญไดที่บูติกแหงนี้

Exsus, a British luxury travel expert recently launched

its fi rst boutique in Asia at Gaysorn Shopping Centre.

Those who want to experience their Ultimate Luxury

Custom Made Trip anywhere in the world can drop by

to get consultations right from the pros.

(exsus.com)


NEWS

Terminator Shades

Matsuda Eyewear

ปนี้แฟนหนังคนเหล็ก Terminator คงตองจําแวนตากันแดดสุดเทที่นักแสดงสาว

ลินดา แฮมิลตัน สวมใสในภาพยนตรเรื่อง Terminator 2 ไดเปนแน เพื่อฉลอง

ครบรอบ 25 ปของแบรนด Matsuda Eyewear แบรนดแวนตาแฮนดเมดจาก

ประเทศญี่ปุน จึงนําแวนตารุน 2809 หรือที่รูจักกันในนาม ‘Terminator 2’ มา

ผลิตอีกครั้งในรูปแบบลิมิเต็ด เอดิชั่น ตัวเฟรมผลิตขึ้นดวยมือจากไทเทเนียม

กระบังดานขางถอดออกได มีวางจําหนายที่ พารากอนดีพารทเมนสโตร

Action movie fans might recognise these stylish shades that

Linda Hamilton wore in Terminator 2. To celebrate 25 years of the

Terminator saga, Matsuda Eyewear—a handmade eyewear brand

from Japan—reproduced the iconic 2809 model, also known as

the "Terminator 2" model. The frame is handmade from titanium,

while side shields are removable. These limited edition shades

are available at Paragon Department Store.

(matsudaeyewear.com)

Taste of the South

Plaza Athénée Bangkok

A Royal Meridien Hotel

อาหารใตนั้นขึ้นชื่อวาเปนอาหารไทยที่มีรสจัดจานที่สุด ดวยเพราะเครื่องปรุงเและ

วัตถุดิบทองถิ่นเฉพาะตัว บวกกับดินฟาอากาศที่แตกตางทําใหวัฒนธรรมการกินของ

ภูมิภาคนี้ไมเหมือนใคร ถาคุณอยากทานไมตองเดินทางไปไกล เพราะหองอาหาร

สมูธเคอรรี่ โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน นําอาหารใตหากินยากมาให

ไดลิ้มลองกัน มีเมนูหาทานยากอยาง ปลากะพงทอดผัดเผ็ดใบยี่หรา แกงกุงลูกกลวย

หากคุณชอบอาหารรสเด็ด บอกเลยวาหามพลาด

Among all regional cuisines in Thailand, Southern dishes have

proven to be the most spicy due to their use of local produce and

ingredients, along with the unique eating etiquette. To satisfy spice

lovers, Smooth Curry at Plaza Athénée Bangkok A Royal Meridien

Hotel presents rare Southern menus like fried seabass with cumin

leaves and shrimp curry with local fi sh.

(plazaatheneebangkok.com)

Meta Treatment

W Bangkok

รูสึกเมื่อยลาจากการทํางานทั้งสัปดาห เราขอแนะนํา

วิธีเติมพลังใหคุณกลับมาสดชื่นอีกครั้ง ดวยแพ็คเกจ

สุดพิเศษ ‘ดีไลตฟูล เอสเคป’ (Delightful Escape) จาก

โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ นอกจากจะไดพักในหองดีไซน

สุดเกแลว ยังมีสปาทรีตเมนตพิเศษใหอีกดวย เปนการ

นวดน้ํามัน ‘อะเวย มาสสาจ เมทามอรโฟซิส’ ที่ชวยผอน

คลายกลามเนื้อ ตั้งแตศีรษะ คอ ไปจนถึงหลัง ใหคุณ

รูสึกสดชื่นและมีชีวิตชีวา

If work winds you up, it's time to recharge

yourself with the Delightful Escape package at

W Bangkok, which includes a stay in one of

the hotel’s stylish guest rooms and the Away

Massage Metamorphosis spa treatment that

releases toxins from your body by focusing on

key areas like the head, neck and back.

(wbangkok.com)

PHOTOS: COURTESY OF THE BRANDS


Unconditional Love

Prayad Pongdam

นิทรรศการรวบรวมผลงานภาพเขียน ภาพพิมพแกะไม และ

ประติมากรรมกวา 40 ชิ้นที่หาดูไดยากของศิลปนแหงชาติผูลวงลับ

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ประหยัด พงษดํา โดยทั้งหมดเปนเรื่องราว

เกี่ยวความรัก ความอบอุน และความผูกพันจากความทรงจําเมื่อครั้ง

วัยเยาวของศิลปน จัดแสดงจนถึงวันที่ 8 กันยายน 2558 ณ

The Galerie ชั้น G ศูนยการคาเกษร

Unconditional Love is a retrospective exhibition

of the late National Artist Prayad Pongdam. Art

pieces in various types, from paintings to wooden

carvings, are centered around the theme of love,

warmth and attachment derived from the

childhood memory of the artist. The exhibition

runs until September 8 at The Galerie, G fl oor,

Gaysorn Shopping Centre.

(gaysorn.com)

Pet Charms

Pandora

ความนารักของนองหมานองแมวนั้นเปนพลังที่สาวๆ ยากจะตานทาน แพนดอรา

(Pandora) แบรนดเครื่องประดับสัญชาติเดนมารก เลยเอาใจคนรักสัตวเลี้ยงดวย

สรอยขอมือคอลเลกชั่นใหม ที่ใชสัตวเลี้ยงแสนรักของคุณมาเปนชารม เชน ชารม

รูปแมวทําจากเงินสเตอรลิง หรือชารมรูปลูกสุนัขสุดนารัก ทําใหคุณรูสึกวามีเพื่อนแท

อยูเคียงขางทุกครั้งที่มองขอมือ

Danish jewelry brand Pandora might put you on cuteness overload

with its new pet charm collection. From the sterling silver cat to

an adorable puppy, there are plenty of styles to choose from. With

these charms, your best friends will always be with you.

(pandora.net/en-th)

021


CALENDAR

AUGUST 2015

วันสำาคัญและเทศกาลเด่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

WRITER: MUANFUN THARANATHAM

29-31 AUGUST

Twinwood Festival

> ประเทศอังกฤษ / 29-31 สิงหาคม

ไม่พร้อมไม่เป็นไร เสื้อผ้าหน้าผมรอคุณอยู่พร้อม เพื่อให้สนุกกับการเต้นรำาใน

ทุกจังหวะเพลง ทั้งสวิง ร็อคแอนด์โรลล์ ไปจนถึงเพลงแจ๊ซ พร้อมร้านวินเทจมาก

มายและแคมป์ไซต์ให้อารมณ์ย้อนยุคแม้ยามนอน ไฮไลต์อยู่ที่การประกวด

Mr. & Miss Vintage UK ที่ไม่ได้ตัดสินจากหน้าตา แต่คัดจากการเข้าถึงจิต-

วิญญาณความเป็นวินเทจ กว่า 14 ปีที่ทำาให้งานย้อนอดีตมีความยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปี

You don’t need to own costumes to take part in this festival,

plenty of props and clothes are available right at the event.

Then you can enjoy every kind of music from Swing, Rock’n

Roll to Jazz. Apart from the vintage showcase and retro

campsite, the festival’s highlight is the Mr & Miss Vintage UK

contest. Held for 14 years, the festival gets bigger every year.

(twinwoodfestival.com)

022

12 AUGUST

Mother’s Day

> กรุงเทพฯ และทั่วประเทศไทย / 12 สิงหาคม

เพราะแม่คือทุกสิ่ง จูงมือแม่มาตักบาตร ร่วม

กิจกรรมถวายพระพร สนุกกับการแสดงและ

การออกร้านอย่างคึกคัก ตกค่ำาร่วมจุดเทียน

ถวายพระพรชัยมงคลให้เมืองไทยสว่างไสวไป

ทั่วทั้งประเทศ โดยในแต่ละจังหวัดจะมีกิจกรรม

สนุกๆให้เข้าร่วมเช่นกัน นอกจากนี้ผู้ที่สนใจ

สามารถลงนามถวายพระพรออนไลน์ได้ที่

เว็บไซต์ของมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ที่

belovedking5f.com

Mother’s Day, which is Her Majesty

Queen Sirikit’s birthday in Thailand,

is celebrated across the country on

August 12. This auspicious day

includes many activities, including

merit making, performances, markets

and candle lighting ceremonies in

the evening. Each province will also

hold their own celebrations. You

can also extend your wishes to Her

Majesty Queen Sirikit at Foundation

of King Rama Nine’s website at

(belovedking5f.com)


PHOTOS: STEPHEN ASTLEY-JONES, ELISE DERW IN, GETTY IMAGES, ILLUSTRATION: PANYAWAT TOS

6 - 23 AUGUST

Darwin Festival

> ประเทศออสเตรเลีย / 6–23 สิงหาคม

เทศกาลที่รวบรวมศิลปะและวัฒนธรรม ศิลปินและการแสดงทั้ง

ด้านละคร คาบาเรต์ ตลก ศิลปะ คอนเสิร์ตและการแสดงอื่นๆ

ซึ่งล้วนแล้วแต่น่าตื่นตาตื่นใจไว้ในงานกว่า 18 คืน งานจัดกลางแจ้ง

ให้คุณได้ใกล้ชิดธรรมชาติแบบนอนดูดาวเคล้าการแสดง

Darwin Festival is a cultural feast featuring various

performances from plays, cabarets, stand-up

comedy, concerts and much more. The festival

which will run for 18 consecutive nights will be held

outdoors so you can enjoy the show and be close

to nature. (darwinfestival.org.au)

AUGUST

Martini & Manicures

> กรุงเทพฯ / ตลอดเดือนสิงหาคม

พักผ่อนยามค่ำาแบบสบายๆริมสระว่ายน้ำา พร้อมจิบมาร์ตินี่แก้ว

โปรดแบบไม่จำากัด และได้ตกแต่งเล็บสวยจากช่างมืออาชีพโดย

รายล้อมไปด้วยวิวพาโนรามาสวยของกรุงเทพฯ บนชั้น 37 ได้คุย

อัพเดทชีวิตกับแก๊งเพื่อน แถมเล็บสวยกลับบ้านพร้อมฮึดทำ างาน

การอันแสนรักในวันต่อไป ติดต่อ โอเอซิส พูลบาร์ โทร.

02-656-0444 ต่อ 6474

Now you can have unlimited martinis by the pool, a

panoramic view and a manicure at the same time

at Oasis Pool Bar on the 37th floor of InterContinental

Bangkok. Get some “me” time to relax or spend the

day with your best friends before getting back to

your normal routine. Fore more information please

contact Oasis Pool Bar at Tel. 02-656-0444 #6474

(bangkok.intercontinental.com)

1 - 31 AUGUST

Siam Tulip Festival

for Mother’s Day

> จังหวัดสุพรรณบุรี / 1-31 สิงหาคม

ดอกกระเจียวหลากหลายสีและสายพันธุ์

บานไปทั่วทุ่งตัดกับใบไม้สีเขียวชอุ่มในรูป

แบบสวนภูเขาป่า ยิ่งได้ไอชื้นหลังฝนตกยิ่ง

เพิ่มความโรแมนติก พร้อมชมนิทรรศการ

ความรู้เชิงเกษตรและการจำาหน่ายสินค้า

พื้นบ้าน ณ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง

อำาเภออู่ทอง โทร. 035-437-705

16 AUGUST

Bike for Mom

> กรุงเทพฯ และทั่วประเทศไทย / 16 สิงหาคม

กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา

โดยแสดงพลังสามัคคีของชาวไทย

ร่วมกันปั่นพร้อมกันทั้งประเทศ

ในเวลา 15.00 น. กรุงเทพฯ เริ่มต้นที่ลาน

พระบรมรูปทรงม้า เส้นทางรวม 43 กม.

ต่างจังหวัดสอบถามข้อมูลได้ที่

ศาลากลางจังหวัด โทร. 1122

Head up to the green mountainsides of

U-Tong province this month to see

colourful Siam Tulips in full bloom. The

festival held at the Plantation Centre,

U-Thong province, also features an

agricultural exhibition and local produce

for sale. The area is particularly romantic

after the summer rain. Tel. 035-437-705.

Be part of history with Bike for Mom, a

special event created to celebrate Her

Majesty the Queen’s 83rd birthday. The

event will take place nationwide,

beginning at 15.00 hrs. In Bangkok, the

starting point is at the Royal Plaza, with

a biking distance of 43 kilometres. For

more information please contact the

city hall of each province at Tel. 1122.

(bikeformom2015.com)


CHECKING IN

FAMILY

MATTERS

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ วีสมายล์ ขอเชิญชวนคุณผู้อ่านทุกท่านมาร่วมระลึกถึงความสำาคัญของ

ครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุด และนี่คือบางส่วนของรีสอร์ตที่สวยงามชวนฝันระดับ

โลกซึ่งล้วนถูกสร้างขึ้นสำาหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว ตั้งแต่ผู้สูงอายุไปจนถึงเด็กๆ

แน่นอนที่สุด สำาหรับผู้ที่ยังมีหัวใจหนุ่มสาวอยู่เสมอ

As Thailand celebrates Mother’s Day and Her Majesty Queen Sirikit’s birthday WE Smile

invites our readers to reflect back on the things that matter most. Here are some

of the world’s most dreamy resorts built with every member of the family in mind,

from the old to the young, and of course the young-at-heart.

WRITER : ANGIE THIEN

PHOTOS:ฉCOURTESY OF THE HOTELS


โซเนวา คีรี เกาะกูด ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่พักผ่อนสุด

โรแมนติก ไม่เพียงเท่านั้นเกาะแห่งนี้ยังมีอะไรมากมาย

มานำาเสนอ ในขณะที่คุณพ่อคุณแม่กำาลังดื่มด่ำาไปกับการ

ผ่อนคลายริมชายหาดและสปา เด็กๆก็สามารถเล่นที่

สนามเด็กเล่นสุดพิเศษ ‘The Den’ สวนสนุกที่ทำามาจาก

ไม้ไผ่ซึ่งจะมาช่วยสร้างสรรค์จินตนาการให้เด็กๆ เด็กทารก

และเด็กเล็กก็สามารถมีพื้นที่ส่วนตัวได้ที่ Eco Den และ

คลับนักสำารวจ สมาชิกในครอบครัวสามารถใช้เวลาร่วมกัน

ได้ที่หอสังเกตการณ์ โรงภาพยนตร์ลอยน้ำา เพื่อสร้างความ

ทรงจำาที่ยากที่จะลืมเลือน

soneva.com/soneva-kiri

THAILAND

SONEVA KIRI

Soneva Kiri on Koh Kood is usually seen as a

romantic getaway, but this island retreat has

much more to offer. While parents can embark

on a journey of relaxation at the beach or spa,

kids have their own amazing playgrounds. “The

Den” is a bamboo funhouse which will set

imaginations alight. Babies and younger children

also have their own space, the “Eco Den” and

Explorers Club. Families can also get together

at the resort’s observatory or floating theatre to

create unforgettable memories.

(soneva.com/soneva-kiri)


CHECKING IN

ITALY

CLUB MED PRAGELATO VIALATTEA

Club Med Pragelato Vialattea คือความฝันของผู้

ที่ฝันจะไปเยือนเทือกเขาแอลป์ ด้วยลานสกีความยาว

240 ไมล์ ในขณะที่ตัวรีสอร์ตเป็นที่ชื่นชอบของนักสกี

ระดับสูง ที่นี่ยังมีบริเวณสำาหรับมือใหม่หัดเล่นหรือเด็ก

เล็กอีกด้วย ห้องพักที่แสนเรียบง่ายได้รับการออกแบบ

เป็นพิเศษสำาหรับทุกครอบครัว เด็กเล็กและวัยรุ่น

สามารถเข้าร่วมโปรแกรมธรรมชาติและกีฬาตาม

ฤดูกาลได้เช่นกัน clubmed.com/PragelatoViaLattea

With 240 miles of ski slopes, Club Med Pragelato

Vialattea is an alpine dream. While the resort is

a favourite amongst advanced skiers, they also

have a comprehensive area for beginners and

children. The rustic rooms were designed

specifically for families. Kids and teens also have

access to a club with nature programmes and

seasonal sports. (clubmed.com/PragelatoViaLattea)

PHOTOS:ฉCOURTESY OF THE HOTELS


ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำแซมเบซีอันแสนลึกลับ Royal Chundu

ไม่เพียงแต่เน้นความเป็นส่วนตัว แต่ยังเป็นสถานที่พัก

ผ่อนที่เหมาะสำหรับเด็กอีกด้วย ทันทีที่มาถึง เด็กๆจะได้

สนุกสนานไปกับการเดินทางผจญภัยบริเวณริมแม่น้ำซึ่งจะ

ทำให้พวกเขาคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม ผู้ปกครองก็

สามารถร่วมเดินทางผจญภัยอันน่าตื่นเต้นหรือจะแค่ใน

ระยะสั้นนี้ได้เช่นกัน ก่อนที่จะเข้าสู่ที่พักส่วนตัวริมน้ำ

royalchundu.com

ZAMBIA

ROYAL CHUNDU

Located on the mysterious Zambezi River, Royal

Chundu prides itself for not only being a private

escape, but also for being a “Child-friendly Getaway”.

Upon arrival, kids are given a River Safari

Adventure Pack, which helps familiarise them

with the surrounding area. Parents and children

can venture together on exciting safaris and

excursions before returning to their private lodge

right on the waterside. (royalchundu.com)


CHECKING IN

ITALY

HOTEL ROMAZZINO

โรงแรม Romazzino ผสมผสานความหรูหราและ

วัฒนธรรมไดอยางลงตัว โดยมีจุดเดนอยูที่หาดสวยทราย

ขาวที่ซารดิเนีย แหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร

และยุคโรมันที่สามารถเขาถึงไดงาย เชนเดียวกับเมืองแหง

La Piazzetta เมืองที่เต็มไปดวยหองเสื้อและบรรยากาศ

ครึกครื้นในยามค่ําคืน ภายในโรงแรม เด็กๆจะไดรวมสนุก

กับกิจกรรมมากมายในสนามเด็กเลน นอกจากนั้นยังมี

ชายหาด สระวายน้ํา และรานอาหารพิเศษเพื่อคุณหนูๆ

โดยเฉพาะ romazzinohotel.com

Taking full advantage of Sardinia’s white sand

beaches, Hotel Romazzino mixes luxury with

rich culture. Prehistoric and roman archaeological

sites are within easy access, while within

the hotel itself, kids are provided with endless

activities in a dedicated Toy Club playground.

There are special areas on the beach and

a swimming pool just for them, as well as a

kids-only restaurant. (romazzinohotel.com)


MAURITIUS

ST. REGIS MAURITIUS RESORT

ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการอาบแดดในเมืองร้อนร่วมกับสมาชิกใน

ครอบครัว ที่นี่มีกิจกรรมมากมายให้ร่วมสนุก หากลูกน้อยของ

คุณต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ที่ St. Regis Mauritius

Resort มี ‘Kite Flyers Club’ โดยโปรแกรมดังกล่าวยังรวมถึง

สระว่ายน้ำา ห้องครัว ห้องเงียบ และห้องเด็กเล่นสำาหรับแขกตัว-

น้อย ส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่

stregismauritius.com

Basking in the tropical sun is the perfect way to spend

time with family. There is plenty to do and see on this

massive property, but if your kids ever need more to

keep themselves occupied, the St. Regis Mauritius

Resort has a special “Kite Flyers Club”. This programme

includes a pool, kitchen, quiet room and playroom with

exclusive activities for young guests so parents can truly

kick back and relax. (stregismauritius.com)


TASTE

REVIVED RECIPES

โซฟิเทล สุขุมวิท ชวนคุณไปดื่มด่ำกับอาหารโฮมเมดจากนานาชาติที่ห้องอาหาร Voila!

Indulge in dishes passed down from the previous generation at Voila!

WRITER: NUTNAREE CHAROENCHATCHAI PHOTOS: EKAPHOP DUANGKHAM

อย่างที่มาร์แซล พรูสต์ นักเขียนชาวฝรั่งเศส

เคยบรรยายไว้ในเรื่อง In Search of Lost

Time รสชาติบางอย่างสามารถพาคุณกลับ

ไปสู่ความทรงจำาอันแสนหวานในวัยเยาว์ได้ และ

สำาหรับเชฟเจเรมี่ คารอง และเชฟเจโรม เดอคอน-

นิกค์ สองเชฟใหญ่แห่งโรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท

แล้ว รสชาตินั้นมาจากอาหารเมนูเรียบง่ายที่

คุณยายทำาให้ทานในวัยเด็ก และนั่นก็เป็นที่มา

ของ Grandmother’s Recipes หรือเมนูพิเศษ

จากประเทศต่างๆ ที่ทาง Voila! นำาเสนอตลอด

ปีนี้ “อาหารที่ดีไม่จำาเป็นต้องซับซ้อน แต่สามารถ

ทำาให้เรานึกถึงช่วงเวลาดีๆ ในอดีตได้ เป็นอาหาร

ง่ายๆ ที่ทำาให้เรารู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านที่เราคุ้น

เคย สำาหรับคนที่อยู่ไกลบ้าน แค่ได้ยินชื่ออาหาร

ท้องถิ่นก็ตาเป็นประกายแล้วครับ” เชฟเจเรมี่

จาก L’Appart เล่าให้เราฟัง “เราคุยกันว่าเรา

อยากนำาเสนออาหารที่เชฟแต่ละคนรู้สึกผูกพัน

เป็นการส่วนตัว อีกอย่างคืออยากให้คนไทยได้

ลองอาหารสไตล์โฮมเมดจากชาติต่างๆ ด้วย

แถมยังกลับไปลองทำาตามได้ด้วยเพราะเราแจก

สูตรติดมือกลับบ้านไปด้วยครับ”

ในฐานะตัวแทนจากฝรั่งเศส เชฟเจโรมและ

030

เชฟเจเรมี่นำาเสนอเมนูพิเศษ 9 เมนูที่ได้รับการ

ถ่ายทอดมาจากคุณยายของทั้งคู่เอง ยกตัวอย่างเช่น

ซุปซีฟู้ดอันแสนกลมกล่อม เค้กมันฝรั่งจากแคว้น

ซาวัว (Farcement Savoyard) รวมถึงของหวาน

อย่าง Oeuf & La Neige เมอแรงก์สีขาวนวล

ทานคู่กับคาราเมลเส้นบาง และ Crème caramel

แต่งหน้าผลไม้นานาชนิด “และให้คุณรู้สึกผิด

น้อยลงเวลากินของหวาน นี่แหละวิถีชาวฝรั่งเศสล่ะ”

เชฟเจเรมี่กล่าวอย่างอารมณ์ดี

เพื่อที่จะให้ตรงตามคอนเซ็ปต์ Cuisine on

Stage ของห้องอาหาร Voila! เมนู Grandmother’s

Recipes นี้จะปรุงกันสดๆ บริเวณครัวแบบเปิดที่เชฟ

จะมาควบคุมดูแลและปรุงอาหารด้วยตนเอง และ

หลังจากหมดสัปดาห์อาหารฝรั่งเศสนี้แล้ว เดือน

สิงหาคมจะเป็นคิวของอาหารไทยแท้ ส่วนทาง

Voila! จะเชิญเชฟคนไหนมาแสดงฝีมือนั้นคงต้องรอ

ติดตาม “แต่ที่แน่ๆ เป็นเชฟที่ดังมากเลยล่ะครับ”

โดยบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติที่รวมเมนู Grandmother’s

Recipes ไว้ด้วยนี้สนนราคาอยู่ที่ 1,450

บาทถ้วนต่อท่าน สำารองที่นั่งได้ที่โทร. 02-126-

9999 ต่อห้องอาหาร Voila! หรือที่อีเมล H5213-

fb9@sofitel.com


As the French writer Marcel

Proust described in his book ‘In

Search of Lost Time’, “Flavour could

bring you back to young sweet

memories”, and for Jeremy Cayron

and Jerome Deconinck, two chefs

Sofitel Sukhumvit Bangkok, that

flavour comes from simple menus

from their childhood made by their

grandmothers. This is what started

the idea of “Grandmother’s Recipe”,

the new special international menu

from Voila! restaurant. “Good food

does not need to be complicated,

on the other hand, it can bring

us back to the good old days,

making us feel like we’re home.

For those who are away from home,

just hearing about local food can

make their eyes sparkle”, chef

Jeremy from L’Appart told us. He

continued, “we are pleased to offer

customers the kind of food that we

personally bond to, moreover, we

want Thai people to try homemade

international food and give them recipes

they can recreate themselves.”

French representatives, Chef Jeremy

and Chef Jerome proudly present nine

special menus which are inherited

from their grandmothers: Bouillabaisse,

Farcement Savoyard, Oeuf & La Neige,

Crème caramel, a French dessert

topped with many types of fruits in

order to cut the sweetness. “It helps

you not feel so guilty, and that is the

French way,” Chef Jeremy happily said.

Following the “Cuisine on Stage”

concept of Voila! restaurant, the

“Grandmother’s Recipe” menus will

be cooked live in an open kitchen by

the chefs. After the French theme this

week, Thai food will be featured in

August. There will also be an exclusive

chef “definitely a famous one,” Chef

Jeremy said. The international buffet

menu including Grandmother’s Recipe

is priced at 1,450 baht net per person.

For reservations call: 02-126-9999 Voila!

restaurant. E-mail: H5213-fb9@sofitel.com


TEA

High Tea Delight

ÇѹáÁ‹áË‹§ªÒµÔ»‚¹Õé ÅͧªÇ¹¤Ø³áÁ‹ä»´×èÁªÒ㹺ÃÃÂÒ¡ÒÈ´Õæ ã¹Â‹Ò¹ÃÒª»ÃÐʧ¤ ¾ÃŒÍÁÅÔéÁÅͧàÁ¹Ù¾ÔàÈÉ

·ÕèàËÅ‹ÒિÃѧÊÃä¢Öé¹ÁÒ â´ÂÁÕáçºÑ¹´ÒÅ㨨ҡ»ÃÐà·Èµ‹Ò§æ ·ÑèÇâÅ¡

This Mother’s Day, invite mom out for a cup of tea at one of the most gorgeous tea spots in the Ratchaprasong district,

and indulge in exquisite treats inspired by beautiful countries around the world.

WRITER: NUTNAREE CHAROENCHATCHAI

ÊíÒËÃѺËÅÒÂæ ¤¹áÅŒÇ ÇѹáÁ‹áË‹§ªÒµÔ໚¹Íա˹Öè§Çѹ·Õè

¨Ð䴌㪌àÇÅÒÍÂÙ‹¡Ñº¤Ø³áÁ‹ä´ŒÍ‹ҧàµçÁ·Õè ᵋÊíÒËÃѺ»‚¹Õé

ËÒ¡ÂѧäÁ‹ÃٌNjҨоҤسáÁ‹ä»ä˹´Õ ¢ÍàªÔÞ·Õè‹ҹÃÒª-

»ÃÐʧ¤ ·Õèä´ŒÃѧÊÃäá¤Áà»Þ High Tea Jubilee

@ Ratchaprasong ÀÒÂ㵌¤Í¹à«ç»µ International

High Tea Delight à¾×èÍãËŒ¤Ø³áÅФسáÁ‹ä´Œ´×èÁ´èíÒ仡Ѻ

ª‹Ç§àÇÅÒ¹éíÒªÒÂÒÁº‹ÒÂ㹺ÃÃÂÒ¡ÒÈÊǾ ªÔÅÅ¡ÅÒ§àÁ×ͧ

仨¹Ö§Çѹ·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒ¹¹Õé

For many, Mother’s Day is a great reason

to spend quality time with Mom. If you

are not sure where to go, we suggest taking

Mom out for a relaxing afternoon tea in

the Ratchaprasong district where the High Tea

Jubilee @ Ratchaprasong campaign under

the International High Tea Delight concept

is being held until September 30.

Zing Bakery

Centara Grand at

CentralWorld

032

หากอยากลองสัมผัสบรรยากาศจิบชายามบาย

สไตลฝรั่งเศส แนะนําใหมาไดที่ Zing Bakery

ที่มีชาหลากรสใหเลือกลิ้มลอง ตั้งแต Eternal

Summer Tea ไปจนถึง Smoky Earl Grey

จับคูกับอาหารฝร่ังเศสอยาง Duck Liver Terrine

และ Tuna Tartar หรือ Smoky Earl Grey

มาการอง ทามกลางบรรยากาศสวนสวยสไตล

ฝรั่งเศส (699บาท++ สําหรับสองทาน)

Come to Zing Bakery for the French

afternoon tea experience. Choose

from a collection of tea fl avors ranging

from Eternal Summer Tea to Smoky

Earl Grey. Pair the tea with French

delicacies like Duck Liver Terrine and

Tuna Tartar or enjoy Smoky Earl Grey

macarons amidst a beautiful French

garden. (THB 699++ for 2 people)

PHOTOS: COURTESY OF RSTA


Erawan Tea Room

Grand Hyatt Erawan

นอยนักคาเฟขนมหวานจะมีขนมไทยใหไดลิ้มลองกัน

คราวนี้ Erawan Tea Room จึงนําเสนอขนมไทย

หลากชนิด ตั้งแต ขนมครก ขาวเหนียวมะมวง รวมถึง

สโคนทานคูกับคอตเทจครีมและแยมสตรอวเบอรรี่จาก

เชียงใหม ทานคูกับเครื่องดื่มหวานเย็นชื่นใจอยางชาลิ้นจี่

เย็นหรือชาไทยไดอยางลงตัว (600 บาทตอทาน)

It’s not often that one can fi nd traditional Thai

sweets in a dessert café. At Erawan Tea Room,

you can entertain your tastebuds with Khanom

Krok (Thai sweetmeat), mango and sticky rice,

as well as scones with cottage cream and

strawberry jam from Chiang Mai. Complete

your afternoon with refreshing drinks like iced

lychee tea or Thai tea. (THB 600 per person)

R BAR

Renaissance Bangkok

Ratchaprasong Hotel

โรงแรมเรอเนสซองสไดนําเสนอความเปนไทยและสากลผานอาหารและขนมแบบ

ฟวชั่นหลากชนิด อยางเคกชิฟฟอนเผือกและมะพราวออน สโคนรสทุเรียนและใบเตย

และนอกจากของหวานแลวยังมีของคาวอยางมินิเบอรเกอรกะเพราหมู และกุงเสียบไม

ราดซอสมะขามใหไดชิมดวย (825 บาท++ สําหรับสองทาน)

The Renaissance Hotel combines Thai and international cuisines

through its fusion dishes and desserts like the taro and coconut

chiffon cake and the durian and pandan scone. Apart from sweets,

savory selections include basil pork mini burgers and shrimp

skewers topped with tangy tamarind sauce. (THB 825++ for 2 people)

Lobby Lounge

Anantara Siam Bangkok

ขอเชิญดื่มด่ํากับชุดชา East meets West ชุดพิเศษที่รังสรรคขึ้นโดย

โลร็องต แมรดี้ (Laurent Merdy) Executive Pastry Chef ของโรงแรม

โดยชา Mariage Frères สุดหรูถูกนํามาจับคูกับเมนูที่ทําจากวัตถุดิบมาก

คุณภาพจากทั้งยุโรปและเอเชีย ในสวนของหวานนั้นเราแนะนํามูสช็อกโกแลต

Valhrona เสิรฟคูกับเยลลี่มะกรูด โพรฟเทอโรลรสชาเขียว สวนของคาวนั้น

ตองทารตหอยเชลล (800 บาท++ สําหรับสองทาน สําหรับวันธรรมดาเทานั้น)

Be delighted by a special “East meets West” tea set by

Executive Pastry Chef Laurent Merdy. Luxurious Mariage

Frères is served with a combination of the fi nest ingredients

from Europe and Asia. Try sweet bites like the Valhrona

Chocolate Mousse with Kaffi r Lime Jelly, Green Tea Profi teroles

or savory treats like the Scallop Tart.

(THB 800++ for 2 people)


TEA

The Lounge

The St. Regis

เดอะ เลานจ เซนตรีจิส ขอนําเสนอชุดชา La Dolce Vita

สไตลอิตาเลียน ที่คัดสรรชาหลากรสมาจาก TWG แบรนด

ชาสุดหรู และอิ่มอรอยไปกับปรูสเกตตาสูตรพิเศษ พารมาแฮม

โกตชีส มอสซาเรลลา หรือขนมหวานนานาชนิด อาทิ คัลโซนี

แบบอิตาเลียน หรือหากอยากดื่มด่ําเต็มที่ คุณก็สามารถเลือก

อัพเกรดเปนเซ็ตแชมเปญโมเอ็ต แอนด ชองดองใหเลือกดวย

(ราคาเริ่มตนที่ 1,250 บาทสําหรับสองทาน)

La Dolce Vita, the Italian tea set at The Lounge,

boasts a prestigious selection of TWG tea fl avors.

Also worth trying is the bruschetta with parma

ham, goat cheese, and mozzarella, or a dessert

like the Italian calzone. If you are in the mood

for some champagne, you can also upgrade to a

Moët & Chandon champagne set.

(THB 1,250++ for 2 people)

Lobby

InterContinental Bangkok

034

หากคิดวาขนมโมร็อกโกจะไมถูกปากชาวไทย คุณอาจคิดผิด เพราะขนมหวาน

อยางชุดอาฟเตอรนูนทีสไตลโมร็อกโกนี้เปนแบบที่ประยุกตใหถูกปากคนไทยยิ่ง

ขึ้น โดยชุดนี้ประกอบดวยกาแฟสไตลอาหรับหรือชามิ้นต เสิรฟคูกับขนมหวาน

สไตลอาหรับสูตรพิเศษของเชฟ (ราคา 550 บาท++ ตอทาน และ 850 บาท++

สําหรับสองทาน)

If you think Moroccan sweets are not alluring to the Thai

palate, think again. The sweets in the Moroccan Afternoon Tea

Set have been specifi cally created to cater to Thai tastes. The

set includes Arabian coffee or mint tea served with a selection

of the chef’s special Arabian desserts. (THB 550++ per person,

THB 850++ for 2 people)


Twinings Tea Boutique

CentralWorld

เพื่อฉลองวัฒนธรรมดื่มชาแบบอังกฤษแทๆ ทไวนิงส นําเสนอ

Twinings Elegant Afternoon Tea Set ที่เสิรฟชาทไวนิงสคอล-

เลกชั่นใหม Large-Leaf Discovery Collection มี 4 รสชาติ

ใหเลือก คูกับขนมและเบเกอรี่อยางสโคนเอิรลเกรยและเคก

ช็อกโกแลตที่ผสมชาทไวนิงสเอิรลเกรยดวย หรือจะทานคูกับ

Blue Sky Mousse Cake with Four Red Fruits ซึ่งเปนเมนู

พิเศษชวงวันแมก็ได (1,290 บาท++ สําหรับสองทาน)

To celebrate the British high tea culture, Twinings

presents Twinings Elegant Afternoon Tea Set that

pairs four types of tea from the new Large-Leaf

Discovery collection with sweets and pastries that

have Twinings tea as ingredients, like the Earl Grey

scones and chocolate cakes. You can also pair it

with the Blue Sky Mousse Cake with Four Red Fruits

menu which is a Mother’s Day special.

Ronnefeldt 1823 Tea Lounge

Gaysorn Shopping Center

Ronnefeldt 1823 Tea Lounge ขอเชิญชวนคุณมาจิบชาที่สงตรงจากเวียนนา

เคลาขนมหวานพรอมชมวิวแบบพาโนรามาใจกลางยานราชประสงค โดย Austrian

Afternoon Tea Set ประกอบดวยสวนที่เปนของคาวอยางเบร็ตเซลหอดวยแฮม

แบล็คฟอเรสตและมายองเนสรส Black Lemon Tea และแซนดวิชแบบหนาเปดใสชีส

และผักดอง สวนของหวานนั้นมีทั้งคุกกี้ราสพเบอรรี่และ Mozartkugel จากออสเตรีย

เสิรฟพรอม clotted cream และ 1823 Rose Gold honey

(988 บาท++ บาทตอสําหรับสองทาน)

Ronnefeldt 1823 Tea Lounge invites you to a traditional Viennese tea

in the centre of Ratchaprasong with their Austrian Afternoon Tea Set.

The set includes savory treats like black forest ham with mayonnaise

and open faced sandwiches with cheese and pickles. Don’t forget

the desserts like cookies with blueberries and raspberries,

Mozartkugel from Austria with clotted cream and 1823 Rose Gold

Honey which goes perfectly with Ronnefeldt Black Lemon Tea.

(THB 988++ for 2 people)

แคมเปญ High Tea Jubilee @Ratchaprasong ในยานราช

ประสงคนี้มีบริการตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคมไปจนถึงวันที่ 30 กันยายนนี้

และงานนี้ไมไดมาพรอมกับชาคุณภาพเยี่ยมและอาหารแสนอรอย

เทานั้น แตยังมาพรอมกับสิทธิประโยชนพิเศษสําหรับสมาชิกบัตร

เครดิตชั้นนํา ซึ่งทานสามารถติดตามขาวสารโปรโมชั่นเกี่ยวกับ

แคมเปญนี้ไดที่เว็บไซตของสมาคมผูประกอบการวิสาหกิจในยานราช

ประสงคที่ heartofbangkok.com หรือที่ Facebook - We Love

Ratchaprasong

Celebrate High Tea Jubilee @Ratchaprasong

from August 1 to September 30. This event

doesn’t only come with fi ne teas and delicious

treats, but there are also numerous benefi ts for

selected credit card holders. Find out more from

Ratchaprasong Square Trade Association at

(heartofbangkok.com) and Facebook- We Love

Ratchaprasong.


ART

Field Art

ศิลปะบนท้องทุ่ง

WRITER: MUANFUN THARANATHAM

ภาพเทพเจ้า ภาพการ์ตูนครอบครัว หรือภาพโมนา-

ลิซ่าที่ถูกสรรค์สร้างบนทุ่งนาข้าว ทำาให้เมืองอาโอโมริ

ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักไปอย่างกว้างขวางถึงการรวม

พลังชุบชีวิตใหม่คืนสู่เมืองแห่งเกษตรกรรม

การนำาศิลปะมาผสมเข้ากับการเกษตร โดยใช้พันธุ์

ข้าวกว่าสิบชนิดต่างสายพันธุ์ กว่าเจ็ดสีสันที่ต่างกันทั้ง

เหลือง-เขียว-ม่วง ผ่านการออกแบบด้วยเทคนิคไล่

โทนสี ไล่มิติออกมาบนผืนผ้าใบธรรมชาติสวย ไกลไป

สุดลูกหูลูกตา

เมื่อการท่องเที่ยวคึกคัก เมืองกลับมามีชีวิตอีกครั้ง

เกษตรกรสามารถฟื้นตัวและสืบทอดอาชีพจากคนรุ่น

เก่าสู่คนรุ่นใหม่ กลายเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านอื่นๆ

ในการนำาศิลปะจากธรรมชาติมาพัฒนาให้เข้ากับการ

ท่องเที่ยว ที่ยังคงเห็นคุณค่าของข้าว ผลผลิตสำาคัญของ

เมืองให้คงอยู่ต่อไป

พลังของศิลปะกับธรรมชาติ สร้างจิตสำานึกได้ยิ่ง

ใหญ่เสมอ

เทศกาล Rice Paddy Art Festival นี้ จะมีระหว่าง

วันที่ 1 กรกฎาคม ไปจนถึงวันที่ 12 ตุลาคม แต่ช่วง

ที่สวยที่สุดจะเป็นช่วงระหว่างกลางเดือนกรกฎาคมไป

จนถึงกลางเดือนสิงหาคม และถ้าเป็นไปได้ เราแนะนำา

ให้ขึ้นไปบนหอคอยสูงเพื่อมุมมองที่สมบูรณ์

The images of gods, familiar characters

or even the Mona Lisa are splendidly recreated

on the rice fields of Aomori, Japan.

This project has brought fame and revived

this sleepy little town—whose economic

system depends on agriculture—in the

most intriguing way. The art pieces are

created by using more than ten varieties of

rice in seven different colours like yellow,

green and purple. With the colour gradient

technique, the shapes become more visible

in this natural canvas.

The project has boosted tourism in an

unprecedented way, and the town has

come back to life. Farmers are able to support

themselves and pass on their knowhow

to another generation. The town of

Aomori has become a pilot study for other

towns to integrate natural art into tourism.

Rice, which is at the heart of the town’s

economy, is still respected and revered

and this is one testament that shows how

art and nature can touch people’s hearts.

The Rice Paddy Art Festival is held from

July 1 to October 12, but the best time to go

is during mid-July to mid-August. If possible,

climb the tower for the best views.

036

INFORMATION AND PHOTO: COURTESY OF JAPAN NATIONAL TOURISM ORGANIZATION (JNTO)


TAKE IT

PERSONAL

นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของเพลินจันทร เพลินจันทร วิญญรัตน

บอกเลาถึงแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญที่สุดในชีวิตของเธอ

Ploenchan Winyaratn’s first solo exhibition recounts

the greatest inspiration in her life.

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

PHOTOS: EKAPHOP DUANGKHAM

¡ารเดินเข้ามายังนิทรรศการ Womb ของเพลินจันทร์

วิญญรัตน์ ทําให้เรารู้สึกเหมือนได้เดินเข้าไปในโลกส่วนตัว

ของคนๆหนึ่งมากกว่าที่จะเดินเข้าไปในนิทรรศการศิลปะ

ในวันเปิดนิทรรศการที่ Serindia Gallery นั้นเต็มไปด้วยบรรดา

ญาติมิตรและเพื่อนสนิทที่เจ้าของงานคุ้นเคย ในขณะที่ลูกๆ แฝด

สามของเธอวิ่งเล่นไปรอบๆ ดูคล้ายกับเป็นงานวันเกิดหรือโอกาส

พิเศษของใครสักคน ซึ่งตัวเธอเองก็ยืนยันว่างานนี้มีความหมายกับ

เธอมาก “เป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของมุกค่ะ ก็เลยอยากเชิญ

แต่คนที่สนิท คนที่เห็นเรามาตั้งแต่เด็ก อยากให้เขาเห็นว่าจากเด็ก

มาจนโตนั้นมุกเปลี่ยนไปยังไงบ้าง เพราะแต่ก่อนมุกค่อนข้างเกเร”

อย่างที่ชื่อบอก นิทรรศการสิ่งทอ Womb นี้ได้แรงบันดาล-

ใจมาจากสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของเธอ นั่นก็คือลูกๆ “มุกเองคิดว่า

ศิลปะนั้นต้องเล่าเรื่องราวได้ และตลอดเวลาเราเล่าเรื่องของคนอื่น

ผ่านงานมาตลอด คราวนี้เราก็อยากเล่าเรื่องของตัวเองบ้าง”

เพลินจันทร์ผู้เป็นหัวเรือใหญ่ของบริษัทดีไซน์ Beyond Living

กล่าว “มุกเลยคุยกับสามี ที่จริงงานนี้ต้องเรียกว่าเป็นนิทรรศการ

ร่วมของเราสองคนมากกว่า เขาก็ถามเราว่าอะไรที่มีความหมายกับ

เรามากที่สุด เราก็ตอบได้ทันทีว่าลูก” เพลินจันทร์จึงเริ่มกลับไปดู

ภาพอัลตร้าซาวด์ของลูกๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละ

สัปดาห์ ก่อนที่จะตีความออกมาผ่านผลงานสิ่งทอสีสันสดใสที่ทํา

ขึ้นมาจากเศษผ้าเหลือใช้ที่เธอเก็บไว้ ซึ่งกว่าจะสร้างสรรค์ผลงาน

ได้เสร็จสิ้นตามที่ต้องการก็กินเวลากว่า 2 ปี

เพลินจันทร์กล่าวว่า การได้ทํานิทรรศการนี้ทําให้ความคิดของ

เธอเปลี่ยนไปเหมือนกัน “เมื่อก่อนคิดว่าการจะเป็นศิลปินได้นี่ต้องมี

ความโกรธ ต้องเก็บกด ตัดหูตัวเองบ้าง หรือซึมเศร้าบ้าง ชีวิตเรามี

ความสุขดีอยู ่แล้วจะเป็นศิลปินกับเขาได้เหรอ” เพลินจันทร์พูดยิ้มๆ

“แต่พอได้ทํางานนี้จริงๆแล้ว มุกยิ่งมั่นใจว่าเราทําได้ และก็รู้สึกว่าเรา

เป็นผู ้หญิงที่โชคดี มีสามีที่รัก และมีลูกเป็นแรงบันดาลใจ”

พบกับผลงานอื่นๆของเพลินจันทร์ได้ที่เว็บไซต์ beyond-living.com

Strolling through Ploenchan Winyaratn's

exhibition is like walking into her personal life.

At the launch event at Serindia Gallery, the

scene seemed more like a birthday party or

special occasion, as the room was packed

with family members and friends. The artist

herself admits that this means a lot to her. "It

is my first solo exhibition, so I wanted to invite

only those close to me, people that have seen

me since I was a child. I wanted to show them

how my life has changed. I used to be quite a

rebellious teen." Like the title suggests, the

"Womb" exhibition is inspired by things that

mean the most to her. "For me, art has to tell a story. My previous work

told the stories of others, so this time I took the chance to tell my own

story," said Ploenchan, designer of Beyond Living. "So I talked to my

husband. Actually this exhibition should be considered a joint exhibition for

the two of us. He asked me what means the most to me, and I didn't

even have to think. The answer was the kids," she started by looking

through ultrasounds and translated them into a series of textile art pieces

created from leftover materials from her office. The process took two

years to complete.

Ploenchan mentions that the exhibition also made her think differently.

"Back then, I thought that if you wanted to be a good artist, you had to be

driven and feel negative things, like anger and suppression. You have to

cut off your ear, or be depressed. I have a happy life, so I wasn’t sure if I

could be an artist," smiles Ploenchan, "but once I started working, I

realized that it was possible. I'm a lucky woman to have a loving husband

and kids that are my greatest inspiration."

Find out more about Ploenchan's works at (beyond-living.com.)


ART

PHOTO BANGKOK 2015

Festival of Ideas

Photo Bangkok เทศกาลการภาพถ่ายครั้งแรกของเมืองไทย ที่มีศิลปิน

กว่า 60 คนมาร่วมแสดงผลงานและพูดคุยในเวิร์คช็อปและแกลเลอรี่ 20 แห่ง

ทั่วกรุงเทพฯ นี่คงเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด

With over 60 artists in 20 venues, workshops and talks, Thailand’s premiere

photography festival Photo Bangkok will be an unforgettable experience.

WRITER: ANINDAM CHOUDHURY

มหกรรมภาพถ่าย ‘Photo Bangkok’ เริ่มต้นขึ้นอย่าง

เป็นทางการเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา เทศกาล

ภาพถ่ายที่เกิดมาจากการร่วมมือของสองศิลปินไทย

อย่างปิยทัต เหมทัต และมานิต ศรีวานิชภูมิ นี้ถูกออกแบบมา

ให้พลิกบทบาทวงการศิลปะและการถ่ายภาพในประเทศไทย

หลังจากใช้เวลาบ่มเพาะและระดมทุนกว่า 3 ปีเต็มโดยทีมงาน

กลุ่มเล็กๆ ที่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคความท้าทายมากมายเพื่อ

สานฝันของพวกเขาที่จะทำาให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางของการ

สร้างสรรค์ภาพถ่าย

ปิยทัตกล่าวว่า “โครงการนี้พัฒนามาจากความคิดเล่นๆ ผม

เปิดแกลเลอรี่ RMA มา 5 ปีแล้ว และผมก็เริ่มคิดว่ายังมีอะไร

ที่ผมสามารถทำาได้อีกบ้าง มีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดมาตลอดคือการ

สนับสนุนช่างภาพมือสมัครเล่น สร้างสถานที่ให้พวกเขามาจัด

แสดงผลงาน มีสองอย่างที่ทำาได้คือเรื่องของเงินทุน ดูจากงบ

ประมาณแล้วผมคิดว่ามีความเป็นไปได้และคุ้มค่าที่จะพยายาม

ทำา ไม่แน่ใจว่าจะออกมายังไงเหมือนกัน แต่ก็อยากลองดูครับ”

นอกจากจะเพื่อกระตุ้นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ สร้าง-

เวทีให้แสดงออก รวมถึงนำาเสนอโอกาสสำาหรับการเรียนรู้และ

การร่วมมือแล้ว มานิตกล่าวว่าโครงการนี้ยังมีวัตถุประสงค์

อีกประการ “เราอยากจะดึงดูดผู้ชมที่ชื่นชอบการชมภาพถ่าย

ตามแกลเลอรี่ต่างๆ แปลกมากที่ผู้ซื้อในไทยมักจะไม่ชื่นชอบ

ภาพถ่ายในรูปแบบอื่น และที่แปลกกว่านั้นคือภาพถ่ายเป็นส่วน

038

July 29 marks the beginning of the premiere edition of ‘Photo

Bangkok’. Brain-child of two prominent Thai artists—Piyatat Hemmatat

and Manit Sriwanichpoom—this festival is designed to play a

pivotal role in Thailand’s art and photography landscape. For a small

close knit team, the project took 3 full years, as well as a mammoth

amount of research, fundraising, and sponsorship initiatives. The

team persisted through several challenges to make dreams into

reality by developing an event which is likely to establish Bangkok

as the regional hub of image-making.

“It actually evolved from a smaller idea. I had RMA gallery now

for 5 years and was constantly thinking about doing more. One of

the things I always wanted to do is give support to emerging photographers.

I wanted to create an event where they can show their

work, select one or two promising ones, then fund and support

them. With all the available resources, I saw there was a possibility

and felt that it might be worth the attempt. I was not sure what

would happen but I wanted to try,” said Piyatat.

Apart from stimulating artistic energy and making a creative

platform, Manit mentions that this festival has another aim as

well. “We want bring in audiences who would usually run screaming

from a photography gallery. Strangely enough, in Thailand,

art-buyers tend to not appreciate photography as much as other

PHOTO: COURTESY OF PHOTO BANGKOK TRANSLATION: NUTNAREE CHAROENCHATCHAI


มานิต ศรีวานิชภูมิ

Manit Sriwanichpoom

ปิยทัต เหมทัต

Piyatat Hemmatat

หนึ่งของสังคมไทยมาสักพักแล้ว” เขาได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

นิทรรศการ ‘ปรมาจารย์ที่ถูกลืม’ ว่านิทรรศการนี้มุ่งนำาเสนอ

ผลงานของปรมาจารย์ยุคเก่าและอิทธิพลของ ‘ครู’ เหล่านี้ต่อสังคม

สมัยใหม่ อีกสิ่งที่น่าสนใจคือการที่อาจารย์พุทธทาสภิกขุ หนึ่ง

ในพระสงฆ์ที่มีอิทธิพลต่อชาวไทยใช้ภาพถ่ายถ่ายทอดคำาสอน

ของท่านแก่พุทธศาสนิกชน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงาน

ของศิลปินภาพถ่ายด้านต่างๆ ตั้งแต่ช่างภาพสารคดีไปจนถึงช่าง

ภาพแฟชั่นกว่า 60 ชีวิต ในพื้นที่ 20 แห่งทั่วกรุงเทพฯ

“ในปัจจุบันคุณไม่จำาเป็นต้องเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ

หรอก มันถูกประดิษฐ์สำาเร็จมาจากโรงงานแล้ว เพียงเข้าสู่โหมด

อัตโนมัติจากนั้นก็ถ่ายได้ตามใจชอบเลย แต่ผมมีความหวังใน

วงการภาพถ่ายในอนาคตของไทย แม้ว่าจะค่อยเป็นค่อยไป

แต่ก็อยากเห็นช่างภาพทั้งหลายสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจ

ออกมา และพัฒนาคณะเกี่ยวกับการถ่ายภาพในมหาวิทยาลัย

ต่างๆด้วย” มานิตอธิบายเพ่ิม ก่อนที่ปิยทัตจะเสริมว่า “ผมหวัง

เป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยพัฒนากลุ่มคนที่รักในความคิด

สร้างสรรค์ต่อไป และการที่จะทำาเช่นนั้นได้พวกเรามีกล้อง

ถ่ายรูปนี่แหละเป็นเครื่องมือ”

‘Photo Bangkok’ ยินดีที่จะเสนอโอกาสให้กับช่างภาพ

ทั้งหลายที่จะเรียนรู้ พัฒนาและจัดตั้งกลุ่มเล็กๆขึ้น ที่สำ าคัญที่สุด

คือปลุกความเป็นเด็กในตัวเรา ค้นพบตัวเองและสนุกสนานไปกับ

การสร้างสรรค์ภาพถ่ายทุกๆวินาที แล้วพบกันระหว่างวันที่ 29

กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 ตุลาคมนี้

art-forms, something rather surprising keeping in mind photography

has been a part of Thai society for a while.” A special exposition,

‘Rediscovering forgotten Thai masters of photography’ revives the

work of old Thai masters and their relevance in contemporary

society. It was intriguing to note how Ajarn Buddhadasa Bhikkhu,

one of the most influential Thai Buddhist monks, used photography

as a means to communicate his teachings. Other exhibitions

feature the works of 60 artists with a variety of expertises, from

documentary to fashion photography, in more than 20 venues.

“In present times, you do not really need to know anything about

the technical side of photography. It’s all done in the factory. You

can just put it in auto mode and there you go. But, I am hopeful of

the future of photography, specially in Thailand. Although slow, we

have seen more art photographers coming up with interesting work.

In a few good universities, a faculty of photography is being

established,” said Manit, while Piyatat added, “We truly hope to

be able to elevate the development of our creative community

through generations, and in doing such, our tool is photography.”

‘Photo Bangkok’ is poised to offer that much needed opportunity

for photographers to learn, develop, form a closer art community

and most importantly, bring out that inner child in us. It helps us

to rediscover ourselves and cherish the joy of making an image,

every hundredth of a second. The festival runs untill October 4.


CRAFT

MADE BY HAND,

CRAFTED BY HEART

มาร่วมกันพูดคุยกับศิลปินสาวเจ้าของโปรเจ็กต์ ‘พับ เพียบ เรียบ ร้อย’

ที่ผสานเอกลักษณ์เฉพาะของงานดอกไม้ไทย เข้ากับงานเปเปอร์คราฟต์

ที่กลายเป็นความเก๋ แต่แฝงไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นไทย

Meet the creator or the ‘Pab Piab Riab Roi’ project which combines

traditional Thai floral art with modern-day paper craft. The results are

stylish creations that truly embody Thailand’s DNA.

WRITER: POMPHET PHAWADET

เสียงเจื้อยแจ้วมาทางสายโทรศัพท์ของวิริน เชาวนะ ศิลปินเจ้าของโปรเจ็กต์

‘พับ เพียบ เรียบ ร้อย’ ที่ความโดดเด่นนั้นไปไกลถึงงานดีไซน์ที่ฝรั่งเศส

บอกเล่าเรื่องราวของจุดเริ่มต้นเล็กๆที่มาจากความสนใจในงานดอกไม้โบราณ

ของไทย ผนวกเข้ากับศิลปะเปเปอร์คราฟต์ที่ทำาให้ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นทันสมัย

ดูแปลกตา และกลายมาเป็นของขวัญวันแม่ที่ใกล้จะมาถึงได้อย่างเก๋ไก๋ ไม่น้อยทีเดียว

“จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของโปรเจ็กต์ ‘พับ เพียบ เรียบ ร้อย’ เริ่มมาจากงานศิลปนิพนธ์

ก่อนจบการศึกษาที่คณะมัณฑนศิลป์ สาขานิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะ

ตอนที่กำาลังหาข้อมูลอ้างอิงบังเอิญได้ไปเจอหนังสือ ‘ดอกไม้ไทย’ ที่จัดทำาโดย

คุณสกุล อินทกุล ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้แห่งแรกของโลก เป็นหนังสือที่

รวบรวมรูปภาพศิลปะงานดอกไม้ไทยที่สวยมากไว้ นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นในแรงบันดาล-

ใจของโปรเจ็กต์นี้ค่ะ” วิรินเล่าให้เราฟัง เพื่อทำาให้ผลงานแตกต่างจากคนอื่น เธอจึง

ตัดสินใจตีความความงามของดอกไม้ไทยออกมาผ่านงานเปเปอร์คราฟต์ซึ่งต้องใช้

ความพิถีพิถันไม่แพ้การจัดดอกไม้จริง โดยขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานจะเริ่ม-

ต้นขึ้นจากการหารูปแบบของการพับกระดาษต่างๆให้สอดคล้องกับดอกไม้แต่ละ

ชนิด รวมไปถึงดัดแปลงการพับให้ได้รูปทรงที่ต้องการ เมื่อกรีดแพตเทิร์นให้เป็น

รอยแล้วจึงค่อยๆ พับด้วยมือทีละส่วน แล้วค่อยนำ าแต่ละส่วนมาประกอบกันอีกที

โดยวิรินเลือกใช้รูปทรงเรขาคณิตและสีสันมาแทนดอกไม้ชนิดต่างๆ

“เราอยากให้คนไทยหันมาสนใจในเรื่องของศิลปะไทยที่อยู่รอบๆตัวมากขึ้น

การนำาเสนอของเราจึงต้องมีการพัฒนารูปแบบให้ดูทันสมัยและน่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะ”

วิรินกล่าว “ตอนที่ทำาศิลปนิพนธ์ คนที่บ้านเห็นก็ชอบ เราก็เลยจริงจังเลย พอเริ่ม

ออกสู่สายตาคนภายนอกก็ได้รับผลตอบรับดีมากค่ะ อย่างล่าสุดที่ทาง TCDC ได้

นำาผลงานของเราไปจัดแสดงในงานดีไซน์วีค D’Days ที่ปารีสด้วย มีชาวต่างชาติ

ถ่ายรูปลงอินสตาแกรม เพื่อนเราไปเห็นเขาก็เอามาให้เราดู ดีใจมากค่ะที่คนให้

ความสนใจ” ฟังดูอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆ ของนักออกแบบคนหนึ่ง แต่ถ้ามองในมุม

กว้างแล้ว ผลงาน ‘พับ เพียบ เรียบ ร้อย’ ไม่เป็นเพียงงานดีไซน์สุดเก๋จาก

ประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นเหมือนทูตทางวัฒนธรรมที่ช่วยเผยแพร่ความเป็น

ไทยออกสู่สายตาชาวโลกด้วย

เมื่อเราถามถึงของขวัญสำ าหรับวันแม่เมื่อปีที่ผ่านมานั้น วิรินตอบว่า “เราก็ให้พวงมาลัย

กระดาษที่เราทำาให้กับคุณแม่ เพราะเราถือว่าเราทำาเอง เราพับเอง เป็นความตั้งใจ

ของเราที่จะทำาให้คุณแม่ น่าจะสื่อถึงความในใจที่เราต้องการจะให้คุณแม่ได้มากกว่า

การไปซื้อดอกไม้มาให้ค่ะ” สำาหรับปีนี้ ใครที่ยังไม่มีของขวัญให้คุณแม่ เวิร์คช็อป

‘พับ เพียบ เรียบ ร้อย’ ที่ใกล้จะมาถึงนี้อาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเช่นกัน

ถ้าไม่ไปพับพวงมาลัยให้คุณแม่ ลองชวนคุณแม่ไปพับด้วยกันอาจจะสนุกไปอีกแบบ


PHOTOS COURTESY OF PAB PIAB RIAB ROI

The clear voice of artist Wirin Chaowana,

creator of the ‘Pab Piab Rieb Roi’ project

that was recently showcased at a prestigious

French design fair, came through the

phone as she started to speak about the

project’s beginning. It started from her

passion for traditional Thai floral art and

paper craft. Combined together, the

results are modern, cutting-edge, and

just perfect for special occasions like

Mother’s Day.

“The project was born from my

graduate thesis for my communication

design studies at the Faculty of Decorative

Arts, Silpakorn University. When I was

doing research, I came across the Thai

Flowers book by Sakul Intakul, creator

of the world’s first Museum of Floral

Culture. I was so impressed with the

Thai floral arts that I came up with my

own project: Pab Piab Riab Roi,” said

Wirin. To create these exceptional works,

she added a twist by interpreting the

beauty of floral arts though paper crafting,

a kind of art that is as delicate as traditional

floral arrangement. The process starts

with creating the right patterns for the

flowers. After the pattern is done, the

paper is folded into shape by hand.

To differentiate each kind of flower,

Wirin opted for different geometric

shapes and colours.

“I want Thai people to pay more

attention to the Thai arts that surround

us everywhere in our daily lives,” said

Wirin. “When my family saw what I

did for my thesis, they really loved it,

so I began to take it seriously. When

the public saw it, they appreciated it

too. Recently, Pab Piab Riab Roi was

chosen by TCDC to be on display in

the D’Days Festival in Paris and my

friends said there were people who

took photos and posted them on

Instagram. That meant so much to

me.” This may sounds like a small

step of success for a young designer,

but looking closely, Pab Piab Riab Roi

is not only an example of chic design

from Thailand, but also acts as a

bridge that helps promote Thai

traditions in the international arena.

When asked what she gave her

mother on Mother’s Day last year,

Wirin said that it was definitely her

paper floral garland.“I made it myself

and it was created especially for

her, I thought my mom would like

it more than real flowers.”

This year, the upcoming Pab

Piab Riab Roi workshop is open

for people looking to create

something special for the ladies of

their lives on Mother’s Day. An even

better idea? Invite them to join

you for a day of fun there.

041


FROM

EVERYWHERE

WITH LOVE

โปรเจ็กตสนุกๆ ที่พาเสนหของการเขียนโปสการดกลับมาอีกครั้ง

A project that brings back the charm of writing postcards

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

มันเกิดขึ้นจากการที่คุณแมคนหนึ่งนึกสนุกแลว

ชักชวนเพื่อนๆ ผานทางเฟซบุควา ถาไปเที่ยวไหน

ชวยเขียนโปสการดมาใหลูกชายหนอย แตทุกวันนี้

#iwriteto10000mile กลายเปนโปรเจ็กตที่หลาย

คนอยากมีสวนรวม วีสมายลไดมีโอกาสคุยกับ

พัทริกา ลิปตพัลลภ คุณแมผูนั้นที่ริเริ่มโปรเจ็กตนี้


PHOTOS: PATTRICA LIPTAPANLOP

It started with a mother who persuaded friends

on Facebook to write postcards to her son while

travelling. But today, #iwriteto10000mile is a project

that gained nationwide popularity. WE Smile had a

chance to talk to Pattrica Liptapanlop the woman

who started it all.

Q&A

จุดเริ่มตนของโปรเจ็กตนี้คืออะไร

How did this project start?

เราชอบเดินทาง ทุกครั้งที่เดินทางจะชอบเขียน

โปสการดหาตัวเอง และหาลูกชายอายุ 12 ‘หมื่นไมล’

ที่บานเรามีตูเหล็กเก็บเอกสารอยูใบหนึ่ง ทั้งตู

จะมีโปสการดติดไวเต็มไปหมด จนกระทั่งเมื่อเรา

พาเขาออกเดินทางดวย ก็จะชวนใหเขาเขียนหาตัว

เองเหมือนกัน ‘เขียนอะไรก็ไดลูก เขียนไปเถอะ’

เพราะเอาเขาจริง มันไมไดสําคัญวาใครจะเขียน

อะไร แตมันสําคัญที่เขาไดเก็บความทรงจํากลับ

บานมาเปนแผนกระดาษดวย แผนกระดาษที่เขา

เปนคนเลือกเอง เขียนเอง และสงเอง ซึ่งแนนอน

... เขาเองจะเปดกลองไปรษณีย และหยิบมันมา

อานเอง กระบวนการทั้งหมด มันเปนเรื่องของการ

เดินทาง การเดินทางของแผนกระดาษความทรง-

จําหนึ่งใบ

We like to travel, and every time we did, we

would write a postcard back home to my son

‘Mueanmile’ or ‘ten thousand miles’) who was

twelve. At home we have a fi ling cabinet full of

postcards. When he was old enough to travel

with us, we told him to write cards back to

himself as well. I told him, “write what you

want, write anything. What matters is the memories

created that will follow this piece of paper,

which you selected yourself.” Sure enough,

when we returned home there were these

cards in our mailbox, and he could read them

to remember the journey.

Q&A

สําหรับคุณ โปสการดเปนสื่อที่มีความพิเศษ

กวาสื่ออื่นๆอยางไร

Why is a postcard more important than

other communication mediums?

ทุกวันนี้ ความงายของการสื่อสาร บางทีมันก็งาย

ไปนะ คิดถึงใคร อยากคุยกับใคร ก็แคคลิก พิมพๆๆๆ

กด send เรียบรอยแลว ! แตลองคิดเลนๆดูสิวา

กวาที่ใครสักคนจะไปยืนเลือกโปสการดที่มันดู

เหมาะกับเรา กวาเขาจะหาปากกามาเขียน

แลวบางที หมึกของเขาก็ดันหมดอีก เอา ... ตอง

ใชวิธีขอยืมคนที่นั่งอยูใกลตัวเขาที่สุด พอเวลาจะ

เขียน ก็ตองนั่งนึกอีก วากับพื้นที่ของโปสการด

เพียงหนึ่งใบ ฉันควรจะเลาอะไรดี? จากนั้น

ตองตามหาแสตมป ซึ่งแสตมปในบางประเทศ

ก็ไมใชจะมีขายตามรานของชํา ตองไปที่ไปรษณีย

เทานั้น ... ทั้งหมดนี้ ลองคิดดูสิวา การที่ใครสัก

คนจะสงโปสการดหาเราไดนั้น มันมีคุณคาทาง

ความรูสึกขนาดไหน ทั้งตัวผูสงและผูรับ

These days communication is easy. When

you want to talk to someone it just takes a

few clicks. But think for a while, when

someone sends you a postcard they have to

fi nd the right card, the right pen… it requires

a seat to write, and once you sit you need to

take time to fi t the words into that small

space. Then there are stamps, in many

countries you can only get these at the post

offi ce… imagine all of this. When someone

sends us a postcard, it’s worth so much for

the sender and receiver.

Q&A

โปรเจ็กตนี้ทําใหมุมมองของหมื่นไมล

เปลี่ยนไปอยางไรบาง

How did this project change

your son, Mueanmile?

หมื่นไมลเช็คกลองไปรษณียทุกวันจนกลายเปน

กิจวัตร ทันทีที่เขาเห็นโปสการดซึ่งจาหนามาถึงตัว

เอง เขาจะถือมัน เดินตรงเขามาในบาน นั่งลงที่

โซฟา อานทุกใบทันทีอยางตั้งใจ หลังจากอาน

โปสการด เขาจะเกิดคําถามมากมาย ไมวาจะเรื่อง

ราวของวัฒนธรรม ความโดดเดน ของประเทศตน-

ทางนั้นๆ รวมไปถึงตัวผูสงจํานวนมาก ที่หมื่นไมล

เองก็ไมเคยรูจักมากอน ไมเคยเห็นหนา จะเรียก

INSPIRATION

วาคนแปลกหนาก็ได แตทันทีที่เห็นลายมือและ

สํานวนในการเขียน เขากลับรูไดในทันทีวาสงมา

จากใคร (บางคนเคยสงมามากกวาสามใบ)

ปจจุบัน หมื่นไมลจึงมีเพื่อนมากมาย เพื่อนจาก

ขอความบนกระดาษ ทั้งในและนอกประเทศ มัน

คือเรื่องเลาบนกระดาษที่เปรียบเสมือนหนึ่งหนา

ชีวิต ในรูปแบบชอรตโนต

It’s now a routine for him to check his mailbox

everyday, when he gets a postcard he would

read every word carefully. He gets very

curious about the country, culture and origins

of the postcard. Since he’s never seen the

writer, you could call them a stranger, but

he starts to recognize the handwriting and

writing styles. He starts to recognize writers

(some people have sent over three postcards.)

Mueanmile has so many friends both within

and outside the country, just from reading

these stories in short-note form.

Q&A

สําหรับคุณแพทเอง บทเรียนที่ลําคาที่สุด

ที่ไดจากการเดินทางคืออะไร

For yourself, what was the most valuable

lesson learned from travel?

No plan is the best plan เปนคําจํากัดความที่

นาจะใชและตรงที่สุดในรูปแบบการเดินทางของ

เรา เปลาเซอร เปลาติสต อยางที่ใครบอก แตคน

เราแตละคนมีเบาหลอมของชีวิตที่ตางกันซึ่งหลอม

ใหเราโตมาเปนเราในแบบทุกวันนี้ ซึ่งลักษณะตัว

ตนเราคอนขางเปนคนไมมีแผน ไมมี 123

ขนาดแผนที่ ยังไมดูเลย เคยดูอยูสามสี่ครั้งในชีวิต

และพบวา เราโงเรื่องแผนที่มาก ยิ่งดูยิ่งเสียเวลา

งั้นก็อยาไปดูมันเลย ไปมันเรื่อยๆนั่นละ รวมทั้ง

เราเองก็ไมใชคนที่คาดหวังวาจะตองเจออะไรจาก

การเดินทาง เราเชื่อในขอหนึ่งเสมอวา ทุกชีวิตมี

เสนบางเสนที่มองไมเห็นไดขีดกําหนดไวใหเราแลว

ถามันใช เดี๋ยวก็เจอ ถาไมใช มันก็หลง และ

เมื่อหลง ก็ตองใชประสบการณการเดินทางที่ผาน

มาในชีวิตเอาตัวรอดใหได

No plan is the best plan. This is the truest

statement I think there is. Everyone is molded

diff erently. I never used maps or strict itineraries

(no 123 for me), I might have looked at them

three or four times in my life. I think the more

you look at maps the more time consuming it

is. I also don’t expect to fi nd anything while

travelling. I believe that every life has a destiny

already written, if that’s correct, then we’ll fi nd it,

and if not, we get lost. If we get lost, we have

to use our own experiences to get us through

the journey. The best plans always change.

043


BEAUTY

DELIGHTFUL

SCENTS

เมื่อแบรนดนําหอมไทยที่ไปเกิดและเติบโต

ในตางประเทศกลับสูรากเหงาของตนเอง

A foreign-born Thai fine fragrance brand returns to its roots

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

ครที่ไดมีโอกาสหยุดชมบรรดา

ขวดน้ําหอมแสนสวยที่เคานเตอร

แบรนด ORN ที่ศูนยการคา

ดิ เอ็มโพเรียม คงมีอันตอง

ประหลาดใจเมื่อไดรูวาแบรนดนี้กอ

ตั้งขึ้นโดยสองสาวชาวไทยแท และ

ชื่อแบรนด ORN ก็มาจากคําวา ‘อร’

ในภาษาไทย ซึ่ีงแปลวา ‘หญิงงาม’

นั่นเอง และอะไรจะควรคูแกหญิง

งามไปมากกวาดอกไมอีก? “ตอน

อยูโรงเรียนราชินี เราตองเรียนรอย

พวงมาลัย ซึ่งปจจุบัน งานฝมือ

แบบนี้แทบจะไมมีใหเห็นแลว เราก็

เลยอยากจะทําใหศิลปะดอกไมไทย

กลับมาเปนที่รูจักอีกครั้งผาน

แบรนด ORN คะ” ฟา ปญญดา

กลาวถึงแบรนดน้ําหอมที่เธอกอตั้ง

รวมกับอรวรรณ พิสิษฐเกษม เพื่อน-

รวมชั้นที่กลายมาเปนหุนสวนธุรกิจ

ในปจจุบัน แมคนไทยสวนใหญ

อาจเพิ่งรูจักกับแบรนดนี้ไดไมนาน

แต ORN โดงดังอยูในแถบยุโรป

มาพักใหญแลว โดยกลิ่นหอมนั้น

044

รังสรรคขึ้นโดยสุคนธกรมือรางวัล

ในประเทศฝร่ังเศส “และในเดือน

กันยายนเราก็มีกําหนดเปด

ปอป-อัพ สโตรในปารีสดวยคะ”

ปญญดาเสริม ปจจุบันนี้ สินคาของ

ORN ที่มีทั้งน้ําหอม จิวเวลรี่บรรจุ

น้ําหอม รวมถึงเครื่องหอมสําหรับ

ประดับบานนั้นไดแรงบันดาลใจ

จากธรรมเนียมดั้งเดิมของสาว

ชาววังสมัยกอนที่นิยมนําดอกไม

หอมมาประดับรางกายและหอง

หับที่อยูอาศัย และเหตุผลที่ตอง

ออกแบบบรรจุภัณฑใหสวยงาม

นามองก็เพราะทางผูกอตั้งอยาก

ใหผลิตภัณฑทุกชิ้นของ ORN

ชวยสรางบรรยากาศดีๆ เหมือน

กับดอกไมไทยสมัยกอนนั่นเอง

และแมจะไมเคยมีจุดจําหนายใน

ประเทศไทยมากอน ปญญดาได

แยมใหคนไทยไดดีใจกันวา

แบรนด ORN กําลังจะเปดราน

รานแรกในเมืองไทยเร็วๆ นี้

ที่ Em District

Those who stop to

admire the gorgeouslooking

perfume bottles

from the ORN counter at

The Emporium might be

surprised to know that the

brand was actually founded

by two Thai women. The

name ‘ORN’ comes from a

Thai word that means

‘beautiful woman.’

And what suits beautiful

women more than fl owers?

“When we studied at Rajini

School, we had to learn

how to make different kinds

of fl ower garlands. It’s sad

that this kind of craft is

fading away. So we wanted

to revive the traditional Thai

fl ower craft through our

fragrance brand,” said

Panyada Ruengskul,

co-founder of ORN, the

brand she created with her

long-time friend Orawan

Pisitkasem.

ORN might not be a

household name in

Thailand yet, but the brand

has thrived in Europe for

some time. The fragrances

were developed in France

by award-winning

perfumers. “We are also

opening a pop-up store in

Paris this September,”

added Panyada.

ORN has a product line

that include perfumes,

ornamental perfumes and

home fragrances, all of

which are inspired by the

ancient custom of royal

Thai women who decorate

themselves and their homes

with scented fl owers. The

reason behind the beautiful

packaging lies in the

founders’ intention to create

products that can uplift

their surroundings, akin to

fresh fl owers. ORN will

return to its roots in

Thailand with plans to open

a permanent shop at Em

District. (ornperfume.com)GROOMING

Keep it Cool

¼ÅÔµÀѳ±ÊØ´¤ÙÅãËÁ‹Å‹ÒÊØ´ÊíÒËÃѺÊØÀÒ¾ºØÃØÉ·Ø¡ÊäµÅ

New cool products for every style of gentleman

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

1 2

3

Tom Ford

Gillette Fusion

Carlsberg

1. 2. 3.

Beard Oil

ProGlide

Beer Beauty

เก็บเคราใหเขาที่ดวย Tom Ford Neroli ยิลเลตต เปดตัวมีดโกนหนวดใหมลาสุด สําหรับหนุมๆที่ฝนจะลองใชผลิตภัณฑกรูมมิ่งที

Portofi no Conditioning Beard Oil ที่มีสวน Gillette Fusion ProGlide ที่มาพรอม ทําจากเบียร วันนี้ความฝนของคุณเปนจริงแลว!

ผสมของอัลมอนด โจโจบา น้ํามันจากเมล็ด กับเทคโนโลยีเฟล็กซบอลล (Flexball) เพราะแบรนดเบียรดังอยางคารลสเบิรกเพิ่งเปด

องุนและวิตามินอี ที่จะชวยปรับสภาพและ ที่ชวยใหคุณโกนหนวดไดงายและทั่วถึง ตัวไลนผลิตภัณฑ Beer Beauty ที่ทํามาจากสวน

ทําใหเคราของคุณนุม ดูมีสุขภาพดี แถมยัง ยิ่งขึ้น แถมไมตองออกแรงมากเทาแต ประกอบตางๆ ที่ใชผลิตเบียร ตั้งแตฮอปสไปจนถึง

หอมกรุนไปดวยกลิ่นหอมของน้ําหอม Neroli กอน ดวยใบมีดที่บางขึ้นและวางตัวชิด ยีสต แนนอนวาไลนนี้เปนลิมิเต็ด เอดิชั่น ใครสนใจ

Portofi no

กันมากขึ้น

สามารถเขาไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต carlsberg.com

Keep your beard in good condition Gillette recently launched its If you’ve ever dreamt of trying grooming

products made from beer, now your

with Tom Ford Neroli Portofi no latest razor, the Gillette Fusion

Conditioning Beard Oil that contains ProGlide. This new razor comes dream may soon come true. Carlsberg

nourishing ingredients like almond, with Flexball technology that recently unveiled their Beer Beauty line

jojoba, and grapeseed oils with provides maximum contact with with products made from the nutrient

vitamin E, helping to condition and less tug and pull, as well as rich ingredients in beer. Of course,

soften your beard with the aromatic thinner and fi ner blades that are these much-coveted potions are limited

scent of Neroli Portofi no.

placed closely together. edition. (carlsberg.com)

045


JURLIQUE

เจอรลีค ผลิตภัณฑบํารุงผิวที่โดดเดนดวยการใชสารสกัดจากพืชที่

เพาะปลูกแบบไบโอไดนามิก ฉลองครบ 30 ปดวยการเปดตัว

ผลิตภัณฑ Rosewater Balancing Mist Intense มิสตบํารุงผิวที่

ผสมสารสกัดจากกุหลาบ 5 สายพันธุที่ปลูกไดปละ 1 ครั้ง มี

จํานวนจํากัดเพียง 300 ชิ้นเทานั้น

Jurlique—a unique skincare brand that embraces

natural extracts from plants that are grown and

harvested the Bio-Dynamic way—celebrates its

30th anniversary with the launch of Rose water

Balancing Mist Intense made from the extracts of

five species of rare roses that can be harvested

once a year. It is a limited edition of 300.

GIFT

IDEAS

วีสมายลรวบรวมผลิตภัณฑใหม

ที่เหมาะแกการใหคุณแมเปนของขวัญ

เนื่องในวันแมแหงชาติปนี้

WE Smile presents new products that are

perfect gifts for this Mother’s Day.

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

PHILIP STEIN

หากคุณแมมีปญหาเรื่องนอนไมหลับ Sleep Bracelet

จาก Philip Stein อาจจะเปนทางเลือกที่ดี ดวย

เทคโนโลยีที่ใชคลื่นความถี่ธรรมชาติมาปรับสมดุล

รางกาย เพื่อชวยใหรางกายผอนคลายและนอนหลับงาย

ขึ้น Sleep Bracelet จึงเปนทางเลือกที่ปลอดภัยกวาการ

รับประทานยานอนหลับ

If your mother has trouble sleeping, the

Sleep Bracelet from Philip Stein might be a

good option. It helps the body find balance

with natural frequencies, allowing her to

relax and get better sleep. Of course,

it is safer than sleeping pills.

PHOTOS: COURTESY OF THE BRANDS


SHOPPING

GUCCI

โทรคาเดโร กรุป เอาใจคนชอบสีสันดวยนาิกา

รุนใหม Gucci Interlocking Special Thailand

Edition ในสีชมพูพิทูเนียสุดหวาน ที่กุชชี่

รังสรรคขึ้นมาสําหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ แถม

ยังมีจํานวนจํากัดคือ 165 เรือนเทานั้น (กรอบ

ประดับเพชร 5 เรือน กรอบธรรมดา 150

เรือน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

โทรคาเดโร กรุป โทร. 02 677 4500

Trocadero Group presents the Gucci

Interlocking Special Thailand Edition

watch in petunia. Created for Thailand,

these time pieces are limited edition

with 165 pieces (including five special

diamond bezel versions). For more

information contact Trocadero Group at

Tel. 02-677-4500.

PARQUE

พอฝนตกแลว คงตองยอมรับวาอากาศภายในอาคาร

ตางๆ นั้นเย็นจับใจ เพื่อปองกันไมใหคุณแมปวย

เราแนะนําใหหาผาพันคอสวยๆ ที่นอกจากจะชวย

ปองกันไมใหเปนหวัดแลวยังเปนเครื่องประดับไปในตัว

อยางผาพันคอจาก Parque แบรนดนองใหม

จากออสเตรเลียนี้นี่ไง หากสนใจสามารถเขาไป

ช็อปไดที่ parquelux.com

The rainy season can make indoor climates a

little too cool. To prevent your mother from

catching a cold—and make sure she looks

fashionable at the same time—buy her a

beautifully printed scarf, like the one from

Parque, a new scarf brand from Australia.

Foremore information visit (parquelux.com)

HARNN

ผลิตภัณฑบํารุงผิวกาย HARNN Five

Elements Perfume Lotion ไมไดชวย

บํารุงและเพิ่มความชุมชื้นแกผิวดวยสวน

ผสมจากนํามันมะกอกและน ํามันดอกคาเมเลีย

ออรแกนิก รวมถึงสารสกัดจากโสมและ

พืช 7 ชนิดบนเทือกเขาแอลปเทานั้น แตยัง

ชวยสรางเสริมสุขภาวะโดยมีกลิ่นหอมให

เลือก 5 กลิ่นตามธาตุเจาเรือนดวย

HARNN Five Elements Perfume

Lotion not only nourishes and

hydrates the skin with its rich

ingredients of organic olive and

camellia oils and the extracts of

ginseng and seven plants from

the Alps but also promote

wellness through the aromas

that are created according to

body elements.

047


LOST IN

WONDER

ถึงเวลาหนีความจำาเจไปพักผ่อน

เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างแล้ว

It’s time to break routine and have a good

rest at one of THAI Smile’s destinations.

STYLIST: CHANOND MINGMIT

PHOTOS: EKAPHOP DUANGKHAM

BKK-MFM

WE 670

3.

1. 4.

2.

8. 9.

4.

5.

6. 10.

MACAU

FOR HIM

ขึ้นชื่อว่าเป็นลาสเวกัสแห่งโลกตะวันออกเลยทีเดียวสำาหรับ ‘มาเก๊า’ ซึ่งนอกจากจะเป็น

แหล่งบันเทิงระดับโลกแล้ว ยังมีโบราณสถานสำาคัญๆ มากมาย เช่น วัดอาม่าซึ่งเป็น

วัดที่เก่าแก่ที่สุดในเกาะมาเก๊าและยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2005 อีกด้วย หรือ

ประตูโบสถ์เซนต์ปอลที่นับเป็นแลนด์มาร์กที่สำาคัญของมาเก๊าที่คุณไม่ควรพลาด

Dubbed the “Las Vegas of the East”, Macau is renowned for its

entertainment industry, but visitors should also note its historical

influences. A-Ma Temple is the oldest in Macau and was listed as

a UNESCO World Heritage site in 2005, another must-visit

landmark is the Ruins of St. Paul.

1. ผ้าพันคอผ้าคอตตอนพิมพ์ลาย จาก Massimo Dutti

2. เข็มขัดหนัง จาก Banana Republic

3. เชิ้ตผ้าคอตตอนพิมพ์ลายตาราง จาก Banana Republic

4. กระเป๋าหนังทรง Brief จาก Ted Baker

5. กางเกงยีนส์ จาก A.P.C.

6. กระเป๋าใส่พาสปอร์ตและเอกสาร จาก Ted Baker

7. น้ำาหอม จาก Bleu de Chanel

8. กระเป๋าหนังใส่บัตร จาก Banana Republic

9. ซีรั่มบำารุงผิวหน้า จาก Shiseido

10. รองเท้าผ้าใบ จาก Tommy Hilfiger


BKK-NAW

WE 291

1.

2. 3.

4.

6.

7. 9. 10.

5.

8.

NARATHIWAT

FOR HER

หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่านราธิวาสเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม ยกตัวอย่าง

เช่น อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง ซึ่งเป็นพื้นที่วนอุทยานใกล้กับเขตพระราชฐาน

พระตำาหนักทักษิณราชนิเวศน์ ที่มีหาดทรายสีขาวละเอียดกับระยะทางโค้งอ่าวกว่า 4 กิโลเมตร

น้ำาทะเสใสสะอาดสลับกับโขดหินที่สวยงาม รวมถึงพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ของเขาตันหยงด้วย

Most people overlook Narathiwat’s rich natural attractions like

Ao Manao-Khao Tanyong National Park, located near the Thaksin

Ratchaniwet Palace. Here, you’ll enjoy a beautiful four kilometre long

pristine beach and the vibrant jungles that surround Tanyong Mountain.

1. เสื้อคอกลมแขนยาวผ้าใยสังเคราะห์ จาก A.P.C.

2. เข็มขัดหนัง จาก Banana Republic

3. แว่นตากันแดด จาก Banana Republic

4. ไพรเมอร์บำารุงก่อนแต่งหน้า จาก Urban Decay

5. รองเท้าส้นเตารีด จาก Banana Republic

6. น้ำาหอม จาก Si Giorgio Armani

7. เจลอาบน้ำา จาก Chance Chanel

8. กระเป๋าสตางค์ จาก Pedro

9. ผ้าคลุมไหล่ทอสลับสี จาก Massimo Dutti

10. กระเป๋าสะพายข้าง จาก Tommy Hilfiger


DETOUR

Patricia Good on her

perfect Mother’s Day

แพทริเซีย กูด นักแสดงสาวเผยถึงทริปในฝนกับคุณแม

Renowned actress Patricia Good talks to us about a dream trip with her mother.

Q: ปกติชอบไปเที่ยวภูเขาหรือทะเลมากกวากัน

A: ชอบทะเลมากกวาคะ อาจจะเปนเพราะอยูภูเก็ต

ดวย ตอนเด็กๆ ที่บานมักจะพาไปเที่ยวทะเลอยูเสมอ

เวลาไปทะเลก็ชอบอาบแดด วายนํา ดื่มนํามะพราว

ชิลลๆ เมื่อไมนานมานี้เพิ่งมีโอกาสไดไปมัลดีฟสมาดวย

คะ ที่จริงดวยอาชีพนักแสดง ก็ไดไปทะเลบอยนะ แต

สวนใหญจะทํางาน ไมคอยไดไปทะเลเพื่อพักผอนเลยคะ

Q: Are you a “mountain type of

person” or a “sea type of person”?

A: Maybe it’s because I’m from

Phuket, but I am defi nitely a “sea

person”. When I was a child, my

dad and mom always took me to the

beach. I like to sunbathe, swim and I

love coconut juice! Recently our family

went to the Maldives together. With

my career, I go to the beach often,

but mostly for work, not for leisure.

Q: มีที่ไหนในประเทศไทยที่อยากไปแตยังไมไดไปบาง

A: อยากไปภูกระดึง จังหวัดเลยคะ เพื่อนๆไปมากัน

หมดแลวแตแพทเองยังไมมีโอกาสไดไป เขาบอกกันวา

เหนื่อยมาก แตก็สวยมากดวย อยูสูงเหนือทะเลเมฆเลย

Q: Are there any places in Thailand

that

you want to go but haven’t had a chance?

A: Phu Kradueng, in Loei province. Most

of my friends have already been there

but I haven’t had the chance. They said

that the journey was exhausting, but the

view made it worthwhile. You can be

above a sea of clouds!

Q: ทริปทะเลทริปไหนที่ประทับใจที่สุด

A: มีครั้งหนึ่งเคยไปกระบี่ เปนชวงที่อากาศดีมาก

แดดจา แถมคลื่นไมแรง แชนําไดทั้งวันเลยคะ

Q: Can you tell us about your most

memorable beach trip?

A: One time I went to Krabi and it was

perfect! The weather was very nice. It

was sunny and there were almost no

waves. We could hang around

swimming in the sea all day long.

Q: วันแมแหงชาติปนี้ อยากพาคุณแมไปเที่ยวที่ไหน

A: ชวงนี้คุณแมบอกวาทะเลรอน ถามีโอกาสอยากพา

คุณแมขึ้นเหนือบาง ไปเที่ยวเชียงใหม ไปไหวพระทําบุญคะ

Q: Where do you want to take your

mom this Mother’s Day?

A: These days mom likes to say that

the sea is too hot, so if possible I would

like to take her to the North, maybe to

Chiang Mai, to make merit.

PHOTO: GETTY IMAGES


PERFECT

SYNC

พบกับวิถีแห่งการบำาบัดยุคใหม่ที่ผสมผสาน

ธรรมชาติเข้ากับเทคโนโลยีได้อย่างลงตัว

Divana introduces a new therapy by

combining natural methods with medical technologies

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

คงไม่ผิดนักหากจะบอกว่าการเดินผ่านประตูเข้ามายัง Dii Wellness

Med Spa ที่ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี่เหมือนกับการ

เดินเข้าสู่อีกโลกหนึ่ง ไม่ใช่เพียงเพราะการตกแต่งที่ใช้สีดำาซึ่งแตก

ต่างจากส่วนอื่นๆภายในศูนย์การค้าที่เป็นสีขาวล้วน แต่บรรยากาศอันเงียบ

สงบและกลิ่นอโรมาหอมเบาที่โชยมากระทบจมูก สร้างความผ่อนคลายได้

อย่างชะงัด และยิ่งเมื่อคุณหลับตาตามที่พนักงานบอก ก่อนที่จะลืมตาอีก

ครั้งเมื่อเข้ามาถึงส่วนที่เป็นห้องทำาทรีตเมนต์แล้ว คุณอาจลืมไปเลยว่าคุณ

กำาลังอยู่ที่ไหน

Dii Wellness Med Spa นับเป็นพัฒนาการอีกก้าวหนึ่งของ Divana

แบรนด์สปาชั้นนำาของไทย โดยเป็นการผสมผสานการบำาบัดร่างกายและ

จิตใจด้วยวิธีการทางธรรมชาติเข้ากับนวัตกรรมทางการแพทย์แบบล้ำาสมัย

ซึ่งคอนเซ็ปต์นี้ก็สะท้อนออกมาให้เห็นผ่านการตกแต่งภายในฝีมืออมตะ

หลูไพบูลย์ สถาปนิกชั้นนำาของเมืองไทยที่ผนวกวิทยาศาสตร์เข้ากับ

ธรรมชาติได้อย่างงดงาม ในมุมหนึ่งเราจึงเห็นแท่งแก้วที่ดูคล้ายกับดีเอ็นเอ

แต่เมื่อเข้าไปในห้องทรีตเมนต์ก็จะพบกับเม็ดคริสตัลเรืองแสงที่เปลี่ยนสีไป

เรื่อยๆ ชวนให้นึกถึง ‘น้ำา’ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของแบรนด์

ทรีตเมนต์ของที่นี่เองก็เน้นหลักการผสมผสานเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น

หนึ่งในไฮไลต์อย่างโปรแกรมทรีตเมนต์ Black Marine Airnergy คือการ

ผสมผสานระหว่างการนวดเท้าแบบ Ashiyu Foot Therapy การนวดผ่อน

คลายด้วยหินหยกดำาร้อนแบบอายุรเวท การส่งผ่านออกซิเจนจากเครื่องแอร์-

เนอยีและการบำารุงผิวด้วยคอลลาเจนอุ่นผสมเปปไทด์ปลาดาว ซึ่งนอกจาก

จะช่วยคืนความสมดุลให้แก่ร่างกายและลดความเหนื่อยล้าแล้ว ทรีตเมนต์นี้

ยังช่วยคืนความอ่อนเยาว์ให้แก่ผิวด้วย เรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว

เหมาะกับคนยุคใหม่หรือนักท่องเที่ยวที่มีเวลาจำากัด (dii-divana.com)

It’s not an exaggeration to say that walking into Dii

Wellness Med Spa on the 4th floor at Central Embassy

is like stepping into another world. Not only because

the spa’s black-coloured interiors that contrast with the

shopping centre’s all-white atmosphere, but also because

a sense of serenity and light, and the relaxing aroma that

wafts through the air. If you close your eyes, as the staff

instructs, and open them again once you are in the

treatment zone, you could easily forget where you are.

Dii Wellness Med Spa is another milestone of luxury for

Thai spa brand Divana. It celebrates the marriage between

the art of natural therapy with advanced technologies.

The concept is reflected through the interiors created by

renowned architect Amata Luphaiboon. On one corner,

you’ll see crystal stands that look like DNA strands, and

the ambiance shifts when you walk into a treatment room

graced by luminescent crystals that resemble drops of

water, which is the essence of the brand.

Dii Wellness Med Spa’s treatments also embrace the

law of combination. One highlight is the Black Marine

Airnergy treatment which combines black jade Ashiyu Foot

therapy, pure oxygen therapy by the Airnegy machine, and

a massage session with warm starfish collagen. Apart from

reducing fatigue and restoring balance, this treatment also

helps hydrate and rejuvenate the skin, perfect for people

with an urban lifestyle or travellers who have a limited

period of time in Bangkok. (dii-divana.com)


PHOTO: GETTY IMAGES


HERITAGE

Art of Gold

มาทำาความรู้จักและชุบชีวิตงานศิลป์ไทยอย่าง ‘การเขียนลายรดน้ำา’ ให้กลับคืนมาอีกครั้งอย่างงดงาม

Learn about the rivival of Lai Rod Nam; a spectacular Thai lacquerware technique

WRITER: POMPHET PHAWADET

หนึ่งในกระบวนงานช่างฝีมือไทยโบราณที่มีเอกลักษณ์

อย่าง การเขียนลายรดน้ำา เป็นช่างศิลป์ที่จัดอยู่ใน

หมวดหมู ่หนึ ่งของช่างหลวง หรือที ่เรียกกันว่า

ช่างสิบหมู ่ คำาว่า ลายรดน้ ำา นี ้ไม่ได้หมายถึงลวดลายอัน

ปรากฏขึ้นอยู่บนชิ้นงาน หากแต่หมายถึงกระบวนการวาด

ลวดลาย ปิดทอง และล้างทำาความสะอาดด้วยน้ำา ซึ่งประณีต

ศิลป์ดังกล่าวเป็นศิลปะประยุกต์ที่สามารถนำ าไปใช้ได้ตั้งแต่

ตลับเล็กๆ ตู้พระธรรม ไปจนถึงจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่

ไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นถึงฝีมือช่างโบราณที่ทุ่มทั้งหยาด

เหงื่อและแรงกายในการเนรมิตงานศิลป์อันวิจิตรบรรจง แต่

ยังรวมไปถึงการสะท้อนทัศนคติทั ้งในด้านความงามตาม

อุดมคติอย่างไทย พระพุทธศาสนา ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมที ่แอบผสมผสานกันอยู ่อย่างลงตัว ซึ ่งเป็นหนึ ่ง

ในหลักฐานที ่สำาคัญที ่นักประวัติศาสตร์สามารถใช้อ้างอิง

โบราณราชประเพณีที่หายสาบสูญได้เป็นอย่างดี

การเขียนลายรดน้ ำานี ้เริ ่มปรากฏหลักฐานมาตั ้งแต่สมัย

สุโขทัยซึ่งเริ่มมีการค้าขายกับจีน เริ่มเจริญรุ่งเรืองและได้รับ

การยกย่องว่าเป็นงานฝีมือชั้นบรมครูในสมัยอยุธยาช่วงพุทธ-

ศตวรรษที่ 22-23 สืบเรื่อยมาจนกระทั่งในช่วงต้นสมัยกรุง

รัตนโกสินทร์ที ่ได้มีการฟื ้นฟูศิลปะแขนงนี ้ภายใต้

พระราชูปถัมภ์ในรั้วราชสำานักให้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่ง

ประกอบกับการได้ติดต่อกับนานาชาติมากขึ้น ศิลปะลาย-

รดน้ำาบางส่วนที่พลิกแพลงและได้รับอิทธิพลจากจีนและชาติ

ตะวันตกจึงผสมผสานเข้ากับลวดลายไทยได้อย่างลงตัวและ

สนุกสนานมากขึ้น แต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

เมื่อปีพ.ศ. 2475 และรัฐบาลมุ่งเน้นให้ชาติมีความเป็นอริยะ

มากขึ้น ศิลปะดังกล่าวยังคงได้รับการสืบต่อทว่าอยู่ในหมู่คน

ที่สนใจเพียงเท่านั้น ความเข้าใจที่มีต่อศิลปะการเขียนลาย

รดน้ ำาจึงกลายเป็นเรื ่องไกลตัวไปสำาหรับผู ้คนทั ่วไป

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

จึงได้นำาแรงบันดาลใจจากการเขียนลายรดน้ ำารูปหนุมาน

ของสะสมส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกำาลังจัดแสดงอยู่ โดยได้อาจารย์จาก

วิทยาลัยในวัง (ชาย) มาร่วมสาธิตกระบวนการการเขียนลาย

รดน้ำาตามตำาราโบราณให้เราได้ชมกัน วีสมายล์จึงขอพาคุณ

ผู้อ่านลัดเลาะรั้ววังเข้าไปชมความวิจิตรของศิลปะประจำ าชาติ

อย่างใกล้ชิดกัน

Amongst Thailand’s unique crafts is the

intricate technique of Lacquer Work (Lai

Rod Nam), considered one of the ten cardinal

disciplines of Thai art or ‘Chang Sib

Mhoo’. The words ‘Lai Rod Nam’ (washed

pattern) does not refer to the designs, but

instead comes from the technique of gold

leafing, which requires that the piece be

cleansed with water. This technique can be

used on small items to large murals. The

pieces not only demonstrate great skill, but

also the attitude of the Thai people, their

cultural diversity, the ideals of Buddhism,

and perhaps most importantly represents

a link to disappearing historic traditions.

Evidence of lacquer work can be traced

to the Sukhothai period, when Thailand

began trading with China. It flourished

during the Ayutthaya period of the 16th and

17th century, and received royal support in

the early Rattanakosin period. As Thailand

came into contact with other nations, the

lacquerware became influenced by Chinese

and western art. However, with a governmental

change in 1932, and a new policy

focused on economic industry, this art form

was only practised by those who had a

personal interest, and the art of lacquer

work was lost to most Thais. The Queen

Sirikit Museum of Textiles showcases a lacquerware

piece detailing the story of Hanuman

from Princess Maha Chakri Sirindhorn’s

collection. With the help of a professor from

the Palace College for Craftsmen, a demonstration

of these ancient techniques was

held. WE Smile takes you into the Royal

Palace to learn more. Princess Maha

Chakri Sirindhorn

053


¢Ñ鹵͹ / Steps

1. 2. 3.

µÃÐàµÃÕÂÁ

Preparation

ÅÍ¡ÅÒÂ

Stencilling

ŧÅÒÂ

Tracing

054

เตรียมวัสดุที่ตองการจะเขียนลายโดยเช็ดให

สะอาด หลังจากนั้นจึงนําดินสอพองผสมน้ําและ

นํามาเช็ดทั่วพื้นผิวอีกครั้งเพื่อขจัดคราบมัน

ตางๆ ที่อาจทําใหน้ํายาที่ใชเขียนลายไมเกาะติด

กับพื้นผิวไดดีพอ เมื่อดินสอพองแหงแลวจึงใชผา

สะอาดเช็ดออก

Materials are fi rst cleaned. A mixture

of kaolin powder (chalk) and water is

rubbed on the surface of the lacquer

work to absorb any grease that may

hinder adhesion. When the chalk dries,

the piece is cleaned with a cloth.

ในสวนของลายที่เปนตนแบบนั้น ใหลอกลายลง

บนกระดาษไข หลังจากนั้นจึงใชเข็มเย็บผาปรุ

ตามลายใหเปนรู เสร็จแลวจึงนํากระดาษไขวาง

ทาบลงบนพื้นวัสดุและใชลูกประคบซึ่งภายใน

บรรจุดินสอพองบดละเอียดถูไปตามรอยประ

เมื่อถูจนทั่วแลว ผงดินสอพองจะทะลุรอยปรุไป

ติดกับพื้นผิว ทําใหเราจะสามารถเห็นลวดลาย

บนพื้นวัสดุไดอยางชัดเจน ซึ่งเปนเทคนิค

เดียวกันกับการผลิตเสื้อผาชั้นสูงในยุโรป

The prototype pattern is outlined on

tracing paper, then a needle is used

to perforate the paper according to

the lines. This paper is placed over

the item’s surface and a chalk powder

is applied. When the paper is removed

the patterns are left behind. This

same technique is used to produce

fi ne European garments.

การลงลายถือเปนขั้นตอนสําคัญที่ตองใชสมาธิ

และความชํานาญเปนอยางมาก โดยเลือกใช

พูกันปลายเล็กแหลมจุมน้ํายาหรดาลสีเหลืองใน

การลงลาย น้ํายาหรดาลผลิตจากแรธาตุชนิด

หนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติกันทองไดเปนอยางดี สวนที่

เราใชน้ํายาหรดาลนั้นจึงเปนสวนที่ทองจะไมติด

กับพื้นผิววัสดุนั่นเอง

This step requires skill and focus.

Using a small paintbrush with a sharp

tip, the pattern is traced with a yellow

solution called ‘Horadan’. This solution

is created from an alkaline mineral

that repels gold. The spots where this

solution is painted is where the gold

leaf will not stick.

PHOTOS: EKAPHOP DUANGKHAM


HERITAGE

4. 5.

ŧÃÑ¡»´·Í§

Lacquering

ô¹éíÒ

Washing

Storyteller

Exhibition

เมื่อลงลายดวยน้ํายาหรดาลเรียบรอยแลวนั้น

จึงนําดินสอพองมาเช็ดใหทั่วอีกครั้งเหมือนใน

ขั้นตอนที่ 1 หลังจากนั้นจึงใชผาสะอาดชุบยาง

รักและทาลงบนลวดลายใหทั่วบริเวณที่ตองการ

จะปดทอง หลังจากนั้นจึงใชทองคําเปลวแท

คอยๆปดลงไปทีละแผนอยางประณีตและใหทั่ว

ถึง หากมั่นใจวาทุกสวนปดทองเรียบรอยแลว

สามารถใชนิ้วจิ้มผงดินสอพองและเกลี่ยเบาๆ

เพื่อใหแผนทองติดกับพื้นผิวมากยิ่งขึ้น

After painting on the solution, chalk is

used to clean the piece again. Then,

‘rak’ (lacquer) is painted over the area

to be gilded. Genuine gold leaf is then

carefully pressed onto the piece. To

ensure all parts are adhered evenly,

the artisans will use a fi nger dipped in

chalk to polish the gilded surface.

มาถึงขั้นตอนสุดทาย ซึ่งเปนที่มาของชื่องาน

ฝมือชนิดนี้ เมื่อปดทองจากขั้นตอนที่ผานมา

เรียบรอยแลว คอยๆใชผาสะอาดชุบน้ําและ

เช็ดน้ํายาหรดาลที่เขียนลายไวออก น้ํายา

หรดาลเมื่อโดนน้ําจะคอยๆ ลอกออกทีละ

นอย หลังจากนั้นจึงนําไปลางน้ําใหสะอาด

และใชผาแหงซับน้ําใหแหง หนุมานเหลือง

อรามก็จะปรากฏตอหนาคุณในทันที

The fi nal stage, which gives this

art form its name, takes place

after gilding. The piece is cleaned

with water. When the yellow

solution is exposed to water, it

slowly peels off, allowing the

beautiful pattern of a glowing

Hanuman to appear.

¡Ô¨¡ÃÃÁÅÒÂô¹éíÒ໚¹Ê‹Ç¹Ë¹Ö觢ͧ

¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂõÔ

ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾Ãѵ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ

à¹×èͧã¹âÍ¡Òʷçà¨ÃÔÞ¾ÃЪ¹ÁÒÂؤú 60

¾ÃÃÉÒ àÃ×èͧ ‘ÊÐÊÁäÇŒ 㪌àÅ‹ÒàÃ×èͧ’

¹Ô·ÃÃÈ¡Ò÷Õè¨Ñ´áÊ´§¢Í§Ê‹Ç¹¾ÃÐͧ¤·Õèä´Œ

·Ã§ÊÐÊÁäÇŒ¨Ò¡·ÑèÇâÅ¡ «Öè§ÅŒÇ¹áÅŒÇᵋ

ÊÒÁÒÃàª×èÍÁ⧡Ѻ»ÃÐÇѵÔÈÒʵà ÈÔÅ»Ð

áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ¢Í§áËÅ‹§¡íÒà¹Ô´áµ‹ÅÐÔè¹ä´Œ

໚¹Í‹ҧ´Õ â´Â¹Ô·ÃÃÈ¡Òôѧ¡Å‹ÒÇà»´ãËŒ

»ÃЪҪ¹·ÑèÇä»ÊÒÁÒÃࢌҪÁä´ŒáŌǵÑé§áµ‹

Çѹ¹Õ騹֧Çѹ·Õè 31 ÁÕ¹Ò¤Á ¾.È. 2559

àÇÅÒ 09.00 ¹. - 16.00 ¹.

·Õè¾Ô¾Ô¸Àѳ±¼ŒÒ ã¹ÊÁà´ç¨¾Ãйҧ਌ÒÊÔÃÔ¡ÔµÔì

¾ÃкÃÁÃÒªÔ¹Õ¹Ò

The lacquerware demonstration is just

one of many activities on display in

celebration of HRH Maha Chakri

Sirindhorn’s 60th birthday. The

exhibition entitled “Storyteller”

includes important pieces collected

from around the world, which are all

historically linked. This exhibition is

open to the public from today until 31

March 2016 from 09:00 - 16:00 hrs.

at The Queen Sirikit Museum

of Textiles.


JURASSIC

SIAM

ภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World สามารถปลุกกระแสความสนใจเรื่องไดโนเสาร์ขึ้น

มาได้ทั่วโลก แต่คุณไม่จำาเป็นต้องบินไกลไปต่างประเทศเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์โลก

ดึกดำาบรรพ์นี้ เพราะที่ประเทศไทยเองก็เคยมีการค้นพบไดโนเสาร์ครั้งหนึ่งแล้วเช่นกัน

The release of Jurassic World may have rekindled a worldwide

interest in dinosaurs, but you don’t have to fly far to learn about the

prehistoric creatures that once roamed Thailand.

WRITER: ANGELA THIEN

PHOTO: GETTY IMAGES


FEATURE

สำหรับการค้นหาซากฟอสซิลในประเทศไทย

คุณจะต้องเดินทางไปที่ภาคตะวันออกเฉียง-

เหนือ ซึ่งในปัจจุบันเต็มไปด้วยทุ่งนาเขียวขจี

สุดลูกหูลูกตา ที่เต็มไปด้วยรวงข้าวอ่อนชูช่อ

ช่วงหน้าฝน แต่เมื่อ 200 ล้านปีที่แล้ว ผืนดิน

แห่งนี้กลับแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง และ

เวลาเดียวกันนี้นี่เองคือครั้งแรกที่ไดโนเสาร์

เดินทางมาถึงภาคอีสาน และเติบโตในพื้นที่

อุดมสมบูรณ์นี้กว่าล้านปี

ตั้งแต่ปีค.ศ. 1980 ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งมีชีวิต

ดึกดำบรรพ์ศาสตร์ชาวไทย ร่วมมือกับนัก

วิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ได้เก็บรวบรวมซาก

ฟอสซิลกว่าพันชิ้น และบันทึกเป็นสายพันธุ์

เอเชียจำนวนมาก แต่การค้นพบก็ยังมีสายพันธุ์

ที่ไม่สามารถระบุได้ด้วย ซึ่งในประเทศไทยได้

ค้นพบตัวอย่างสัตว์ดึกดำบรรพ์ชิ้นที่เก่าที่สุดที่

ถูกค้นพบในโลก ที่จังหวัดชัยภูมิ นั่นคือ

อิสานโนซอรัส (Isanosaurus) ไดโนเสาร์ชนิด

คอยาว ซึ่งสั่นสะเทือนวงการโลกล้านปีก่อน

ที่จะมีสายพันธุ์ใกล้เคียงโด่งดังตามมา คือ

Brontosaurus คุณอาจรู้สึกประหลาดใจที่พบ

ว่า ประเทศไทยมีสายพันธุ์ไดโนเสาร์ทีเร็กซ์

เป็นของตัวเองด้วย นั่นคือ สยามโมไทรันนัส

(Siamotyrannus) นักล่าดุร้ายที่เคยอาศัยอยู่

ในที่ที่ปัจจุบันคือจังหวัดขอนแก่นนั่นเอง

To find fossils in Thailand, you’ll have to go to

the quiet northeast. Visiting today, you’ll see

expansive rice fields dotted with farmers’ huts,

the entire area is lush green with fresh sprouts

appearing in the rainy season and golden brown

as dry season rolls around. But 200 million

years ago, this was a very different place. It was

around that time that the first dinosaurs arrived

in Isaan, and they would thrive in the fertile area

for millions of years.

Since the 1980s, Thai paleontologists in

partnership with French scientists have collected

thousands of fossils. A myriad of Asian species

were recorded, but our country is also known

for discovering previously unknown species.

Thailand has contributed to paleontology with

some of the oldest specimens found in the

world. Within the province of Chaiyaphum,

the ancient long-necked Isanosaurus made

the ground tremble millions of years before

its famous relative the Brontosaurus ever

took a breath. You might also be surprised

to learn that Thailand has its own T-Rex, the

Siamotyrannus a deadly predator that stalked

the area where Khon Kaen is today.


การค้นพบ

ไดโนเสาร์

ในประเทศไทย

Dinosaurs Discovered

in Thailand

ILLUSTRATION:

CHANAKARN SOOKPIBUL

PAGARSIT RUANGPISAL

อิสานโนซอรัส อรรถวิภัชน์ชิ

[Isanosaurus Attavipachi]

หนึ่งในไดโนเสาร์พันธุ์เก่าแก่ที่สุดที่ถูกค้น

พบในไทย โดยพบในหินทรายแดงที่บ้านโนน-

ถาวร จังหวัดชัยภูมิ ชื่อของมันถูกตั้งตาม

นายปรีชา อรรถวิภัชน์ อดีตอธิบดีกรม-

ทรัพยากรธรณี

This is one of the oldest

dinosaurs to be found in Thailand.

The fossil was found in dark red

sandstone at Ban Non Thaworn,

Chaiyaphum province.

It’s named after P. Attavipach,

former Director General of the

Thai Department of Mineral

Resources.

คอมซอกนาทัส

[Compsognathus Sp]

คอมซอกนาทัสเป็นไดโนเสาร์ที่ตัวเล็ก

ที่สุดในโลก น่าเสียดายที่ชิ้นส่วนกระดูก

เพียง 2 ชิ้นถูกพบในไทย เราจึงไม่มี

ข้อมูลมากนัก จากบันทึกไดโนเสาร์

ที่มีรูปร่างใกล้เคียง เราสามารถ

สันนิษฐานได้ว่ามันยืนด้วยขาทั้งสอง

ข้างและมีหางยาว

The compsognathus is the

world’s smallest dinosaur.

Unfortunately only two

fossil fragments were found

in Thailand, so we don’t

know much about this petit

creature but we can assume

that it stood on two legs and

had a long tail.

สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส

[Siamotyrannus Isanensis]

สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิสอยู่ใน

ตระกูลเดียวกับไทแรนโนซอรัส เร็กซ์

อันเป็นที่รัก (และน่าหวาดกลัว)

สัตว์กินเนื้อที่มีกรงเล็บขนาดใหญ่และ

มีฟันอันแหลมคมที่มีขนาดถึง 4 นิ้ว

มีอายุมากกว่าทีเร็กซ์กว่า 50 ล้านปี

แม้ตัวจะเล็กกว่าเกือบครึ่ง เมื่อตอนยืน

มีความสูง 7.6 เมตร อสูรกายพันธุ์นี้

เคยมีชีวิตอยู่ที่ภาคอีสานของไทย

โดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมิ มันเป็นสัตว์ที่

อยู่ในชั้นบนสุดของห่วงโซ่อาหาร

The Siamotyrannus is considered

a cousin of the well loved

(and feared) Tyrannosaurus

Rex. It was clearly a carnivore

with claws and large, sharp

teeth which could measure up

to four inches. It was 50 million

years older than the T-Rex

although only half the size,

standing at 7.6 metres tall. This

beast roamed the Isaan region

of Thailand, especially in Chaiyaphum

province. It was clearly

on the top of the food chain.

สยามโมซอรัส สุธีธรนี

[Siamosaurus Suteethorni]

สยามโมซอรัสที่มีหัวดูคล้ายจระเข้และสูงถึง 9.1 เมตร

นี้ล่าปลาเป็นอาหาร และบริเวณที่พบซากฟอสซิลเองก็เคยเป็นทะเล

มาก่อน นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสยามโมซอรัสใช้ชีวิตอยู่ในน้ำาเป็นหลัก

(เหมือนฮิปโปและจระเข้) โดยซากของไดโนเสาร์พันธุ์นี้ถูกพบ

ที่ภูเวียง จังหวัดชัยภูมิ

A strange looking dinosaur, the Siamosaurus has

a large crocodile-like head and stood at 9.1 metres

tall. It was likely to hunt fish because it was found

in an area that was once an inland sea. Scientists

believe that Siamosaurus lived most of their lives in

water (like hippos and crocodiles.) It was discovered

in the Phu Wiang area of Chaiyaphum province.


ซิตตะโกซอรัส สัตยารักษ์กี

[Psittacosaurus Sattayaraki]

ซิตตะโกซอรัสที่ค้นพบที่จังหวัดชัยภูมินี้

เป็นไดโนเสาร์ที่มี ‘จะงอย’ ปากเหมือนนก

แก้วหรือเต่า โดยไดโนเสาร์พันธ์ุกินพืชนี้มี

ความสูงเพียงแค่ 2 เมตรเท่านั้น ซึ่งถ้า

มันมีชีวิตจริงๆ ก็นับว่าสูงกว่ามนุษย์ส่วน

ใหญ่เพียงเล็กน้อย

Discovered in Chaiyaphum

province this dinosaur is noted

for its “beak” which might

remind you of a parrot or

tortoise. It was a herbivore that

stood on two legs at a height of

just 2 metres tall. If you imagine

it today, it would be a little

taller than most humans.

ภูเวียงโกซอรัสสิรินธรเน

[Phuwiangosaurus Sirindhornae]

เป็นไดโนเสาร์ตัวแรกที่ถูกค้นพบในประเทศไทย และได้

รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี โดยไดโนเสาร์ชนิดนี้ถูกค้นพบ

ที่ห้วยประตูตีหมา ในจังหวัดขอนแก่น และภูเวียง

โกซอรัสสิรินธรเนเป็นไดโนเสาร์ชนิดกินพืชที่มีคอ

ยาว หาง และขาขนาดใหญ่

มีความสูงประมาณ 15–20

เมตร

This was the first

dinosaur to be discovered

in Thailand and is named after HRH

Princess Maha Chakri Sirindhorn.

It was found in Huay Pratu Tee Mah

in Khon Kaen province.

Phuwiangosaurus is a dinosaur with

a distinctively long neck, tail and four

large thick legs. They are herbivores and

can grow 15-20 metres in length.

กินรีไมมัส ขอนแก่นเอนซิส

[Kinnareemimus Khonkaenensis]

FEATURE

ไดโนเสาร์พันธุ์นี้ถูกตั้งชื่อตามกินรีในตำานานของไทยเพราะว่ามีเท้าเหมือนนก

จนดูคล้ายนกกระจอกเทศ เนื่องจากซากที่ขุดพบที่จังหวัดขอนแก่นไม่มีส่วน

กระโหลกศีรษะอยู่ด้วย จึงยังสรุปไม่ได้ว่าไดโนเสาร์สายพันธุ์นี้มีฟันหรือจงอย

ปากเหมือนซิตตะโกซอรัสหรือไม่

This dinosaur was named after the Thai mythical Kinnaree (a

half bird and half woman being) due to its bird-like feet. You

can also compare it to modern day ostriches. Unfortunately,

during excavations in Khon Kaen, the skull was never

discovered, so we can never be sure if it had teeth or a beak

like the Psittacosaurus.

ILLUSTRATION: CHANAKARN SOOKPIBUL, PAGARSIT RUANGPISAL

สายการบินไทยสมายล์

มีเที่ยวบินจากท่าอากาศ-

ยานสุวรรณภูมิและ

ท่าอากาศยานดอนเมืองไป

ท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่นทุกวัน

โดยจากขอนแก่นนั้นคุณสามารถขับรถ

ไปยังจังหวัดชัยภูมิได้

Thai Smile has daily flights from

Suvarnabhumi Airport and Don

Mueang International Airport to Khon

Kaen. From there, you can rent a car

and drive to Chaiyaphum.

059


060

TRAVEL


ON THE

HORIZON

อุดรธานีในยุคใหมเต็มไปดวยความสะดวกสบาย

ทันสมัย และมีแนวโนมที่จะพัฒนาตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด

Udon Thani opens a new chapter filled with comfort,

modernity and never-ending progress.

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

Ëากพูดถึงจังหวัดอุดรธานีแลว เชื่อวาภาพแรกที่

แวบขึ้นมาในความคิดของหลายๆคนคงเปนภาพ

ทะเลบัวแดงสุดลูกหูลูกตาที่หนองหานกุมภวาป

ซึ่งจะบานตอนรับนักทองเที่ยวในชวงปลายป สวนภาพที่

สองนั้นคงเปนเจาเปดเหลืองขนาดยักษแหงหนองประจักษ

ที่กลายเปนที่ฮือฮาในโลกโซเชียลอยูพักหนึ่ง (โดยเฉพาะ

เมื่อครั้งบินเหินเวหาขามถนนในชวงมรสุม) ซึ่งไดกลายมา

เปนสัญลักษณของตัวเมืองอุดรธานีไปแลว “พอดีมีชวงหนึ่ง

ที่มีกระแสเปดสันติภาพที่เดินทางไปทั่วโลก ประกอบกับ

ชวงนั้นบานเรามีวิกฤตการเมืองคอนขางเขมขน ผมก็เลย

อยากเอาเปดมาลง เพราะรูสึกวาใครเห็นเปดตัวนี้ก็มีความ

สุข และผมก็อยากใหคนมองเห็นวาอุดรธานีก็มีเรื่องราวอีก

มากมายใหมาเที่ยว มาเก็บภาพสวยๆ แลวแชรออกไปกัน

ครับ” อิทธิพนธ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีอุดรธานี

ผูเปนตนคิดโครงการนี้เลาใหเราฟงถึงที่มาที่ไปของเปด

เหลืองที่ปจจุบันออกลูกออกหลานมาอีกหลายตัว

The fi rst thing that comes

to mind when many people

think of Udon Thani province

is the Red Lotus Sea in Nong

Han Kumphawapi—a sight

welcoming visitors every winter.

But perhaps the second thing

would be the giant fl oating

rubber duck in Nong Prachak

that has become an internet

sensation (especially when it

fl ew across the road during a

storm) and is now known as

the symbol of Udon Thani city.


TRAVEL

แตเปดสันติภาพนี้เรียกไดวาเปนเพียง

จิ๊กซอวชิ้นเล็กๆของอุดรธานีในภาพใหญที่

กําลังพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง โดยเฉพาะในสวน

ของเทศบาลเมืองอุดรธานีที่ถาไมบอกก็แทบ

จะลืมไปเลยวากําลังอยูในตางจังหวัด เพราะ

อุดรธานีในทุกวันนี้มีทั้งหางสรรพสินคาและ

คอมมิวนิตี้มอลลขนาดใหญ รวมถึงโรงพยาบาล

เอกชนชั้นนําอีกหลายแหง รานอาหาร และ

คาเฟเกๆอีกมากมาย แถมยังมีทองฟาจําลอง

อีกดวย “อุดรธานีเปนจังหวัดที่มีศักยภาพใน

การเจริญเติบโตมากครับ ในดานการเดินทาง

เรามีสนามบินที่มีเที่ยวบินขึ้นลงทุกครึ่งชั่วโมง

มีเที่ยวบินบินตรงเชียงใหม ภูเก็ตและหาดใหญ

และเราก็เปนจังหวัดที่อยูในเสนทางรถไฟฟา

ความเร็วสูงดวย จึงไมแปลกที่บริษัทใหญๆ

หลายแหงเริ่มเขามาตั้งฐานหรือลงทุนทําธุรกิจ

ที่นี่ คนทองถิ่นก็มีทางเลือกเรื่องอาชีพมากยิ่ง

ขึ้น” อิทธิพนธเลาถึงปจจัยที่เกื้อหนุนการเจริญ

เติบโตของเมือง “ในขณะที่คนอุดรยุคใหม พอ

เรียนจบจากกรุงเทพฯ ก็เริ่มกลับมาลงทุนทํา

ธุรกิจที่อุดรมากกวาเกา เราจึงไดเห็นธุรกิจเอส

เอ็มอีมากมาย รานอาหารและรานกาแฟก็เยอะ

มาก เศรษฐกิจก็ขับเคลื่อนไปขางหนาเพราะมี

การลงทุน”

แตการที่จะพัฒนาเมืองใหดีไดนั้น

ทรัพยากรมนุษยยอมเปนสิ่งสําคัญ นั่นจึงเปน

เหตุผลที่วาทําไมนโยบายของเทศบาลนคร-

อุดรธานีจึงมีคนในทองถิ่นเปนศูนยกลาง

ทั้งโปรเจ็กต The Library by Beyond หรือ

หองสมุดแนวใหมที่กระตุนใหคนหันมา

สนใจการอานและใชเวลาใหเปนประโยชน

มากยิ่งขึ้น รวมถึงการสรางเสริมสุขภาพที่

ดีผานการพัฒนาแหลงออกกําลังกายอยาง

สนามฟุตบอลหญาเทียมอยางดี รวมถึง

สวนสาธารณะและเลนจักรยาน แถมทายดวย

โครงการ Udon Bike Share ที่เปดโอกาสให

ชาวทองถิ่นสมัครใชจักรยานสาธารณะไดฟรี

โดยมีจุดใหบริการ 10 จุดทั่วเมือง

062

“I got this idea when I saw the giant

rubber duck that travels across the world

and became a symbol of peace. Back

then, our political climate was tense, so I

thought about having a duck here in Udon

Thani as well,” said Ittipol Triwattanasuwan,

mayor of Udon Thani municipality, who

created the duck, “I thought it was cute

and could make people smile. It also

made people realise that Udon Thani has

so many things to offer. There are many

places to visit, take photos and share

beautiful moments.”

But the giant duck is just a fragment of

the bigger picture, which can be seen in

fast-growing Udon Thani. Being at the heart

of the city centre can make you forget that

you aren’t in a capital city. Udon Thani city

is packed with upscale department stores,

community malls, private hospitals, chic

cafes, restaurants, and a planetarium.

“Another factor is that the new generation

of Udon people have returned to their

roots and launched businesses here. We’re

seeing a lot of SMEs, along with endless

restaurants and cafes. When there is

more investment, the economy is pushed

forward. In terms of development, Udon

Thani province has a lot of potential. We

have an airport with fl ights every half an

hour. We also have direct fl ights to Chiang

Mai, Phuket and Hat Yai. Our province is

also on the route of the new high-speed

train system. That is why many big

companies have come here to invest and

build their bases of operation. Because of

this, local people have more choices for

work”, explained the mayor.


1

2 3

1.

2.

3.

ห้องสมุดแห่งใหม่

The Library by Beyond

ซาหมวย แอนด์ ซันส์

Samuay and Sons

ศาลเจ้าปู่-ย่า

San Chao Pu-Ya


TRAVEL

1

2

3

064


1.

2.

3.

สกายแล็บ พาหนะประจำาเมือง

Skylab, a local way to get around

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดร

Udon Thani Museum

สวนน้ำาเพลย์พอร์ต

Play Port Water Park

SPECIAL THANKS

อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ

นายกเทศมนตรีอุดรธานี

Ittipol Triwattanasuwan

Mayor of Udon Thani Municipality

นอกจากจะเป็นเมืองใหญ่แห่งภูมิภาคแล้ว

อิทธิพนธ์กล่าวว่า อุดรธานียังมีศักยภาพในการ

พัฒนาตนเองให้กลายเป็นเมืองระดับภูมิภาค

โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน “ตอนนี้เรากำาลังพัฒนา

หนองประจักษ์ให้กลายเป็น AEC Park โดยจะ

มีการปลูกพรรณไม้ของแต่ละประเทศให้คนได้

เข้ามาศึกษาทำาความรู้จักด้วย เรียกได้ว่าเป็น

สวนระดับภูมิภาค นอกจากนี้เรายังตั้งเป้าที่จะ

เป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ในระดับภูมิภาค

เนื่องจากมีโรงพยาบาลเอกชนถึง 3 แห่ง อีก

ทั้งยังมีศูนย์กายภาพบำาบัด ศูนย์ฟอกไต และ

แพทย์ทางเลือกด้วย ซึ่งเราเชื่อว่าคนจากประเทศ

เพื่อนบ้านอย่างลาวและเวียดนามจะต้องมาใช้

บริการมากขึ้นเพราะเข้าถึงได้ง่ายกว่า” อิทธิพนธ์

กล่าว ก่อนที่จะสรุปว่า “แต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการ

รับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากที่สุดก็คือ

ชาวอุดรเอง เราอยู่กับความหลากหลายด้านเชื้อ

ชาติมาตั้งแต่สมัยที่ทหารอเมริกันมาตั้งฐานทัพ

ที่นี่ ในอุดรเองก็มีหลายชนชาติ ตั้งแต่ชาวไทย

เชื้อสายเวียดนาม ชาวลาว ชาวไทยเชื้อสายจีน

และอิสลาม แถมยังมีเขยอุดรอีก เราคุ้นเคยกับ

ชาวต่างชาติเป็นอย่างดี ผมคิดว่าข้อดีคือคนอุดร

เห็นความเปลี่ยนแปลงมาเยอะ ก็เลยไม่ยึดติด

กับภาพเก่าๆ ไม่ต่อต้านการลงทุนจากภายนอก

แถมยังสนับสนุนด้วยซ้ำา”

แต่แม้จะมองไปข้างหน้า อุดรธานีก็ยังไม่

ละท้ิงอดีต นอกจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

แล้ว อิทธิพนธ์แย้มว่าอุดรธานีอาจได้ฤกษ์

ต้อนรับมรดกโลกแห่งที่สองในเร็วๆนี้ ในขณะ

ที่พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีกำาลังอยู่ในช่วงบูรณะ

ปรับปรุงครั้งใหญ่ เมื่ออดีตและอนาคตมา

บรรจบกัน สิ่งที่ได้จึงเป็นเมืองยุคใหม่ที่ไม่ลืม

รากเหง้า ซึ่งท้ายสุดแล้วอุดรธานีจะพัฒนาไป

เป็นศูนย์กลางแห่งอาเซียนได้หรือไม่ คงต้อง

ติดตามดูกันต่อไป

Still, what makes a great city is its

people. That is why the municipality’s

considers its citizens in all policies.

They have come up with many promising

projects, including an innovative

library called “The Library by Beyond”

which is aimed at becoming a popular

hangout that embraces the reading

culture. There are also health-promoting

projects like the artificial grass

soccer stadium, public parks and bike

lanes. Last but not least is the ‘Udon

Bike Share’ project that enables locals

to use public bikes and return them

to one of 10 bike spots around the city.

Udon Thani is not only Isaan’s

main city, as Ittipol suggested, it is

also ready to be a regional hub, especially

when the country is integrated

into the upcoming Asean Economic

Community. “We are now renovating

Nong Prajak to become what we

call the ‘AEC Park’, where people of

Asean can come and study our native

plants. It will become a regional park.

Apart from that, we aim to be the

region’s medical hub since we have

three private hospitals, the chiropractic

centre, the hemodialysis centre

and the alternative medicine centre.

We believe that people from neighboring

countries like Laos and Vietnam

would choose to come here because

it’s easily accessible,” said Ittipol before

concluding, “but like always, the

most important factor is the people.

The good thing about the people of

Udon is that they are well accustomed

to foreigners since ethnic diversity has

played a large part in Udon Thani’s

history for so long. During the world

wars, the American GIs set up base

here, but Udon Thani itself has been

a melting pot long before that. Here,

there are Thais with Vietnamese

ancestry, the Laotian people, Thais

with Chinese ancestry, Islamic Thais,

and we have a group of expatriates

that have come to live with their Thai

wives who we call ‘Udon Son-in-Laws’.

So the Udon people get along very

well with foreigners and are always

ready to embrace changes. We don’t

stick to the past and don’t mind if people

from somewhere else invest here. On

the contrary, we welcome them.”

While looking forward, Udon Thani

never forgets its precious heritage.

Apart from the Ban Chiang archaeological

site, Ittipon said there is a high

chance that Udon Thani will welcome

another UNESCO World Heritage site

soon. In the meantime, Udon Thani

museum is also under major

renovation. When the past meets

the future, what we have is a

modern city that cherishes

its roots. So will Udon Thani

become a regional hub?

We shall see.


TRAVEL

UDON THANI CITY GUIDE

Eat

LADA

PATISSERIE

แต่เดิมนั้น ลดา พาทิซเซอรี ที่ก่อตั้งโดย อนพัทย์ ธีระวิทยาภรณ์

และลลดา รุ่งสิริโชคชัย สองสามีภรรยาอดีตลูกเรือสายการบินต่าง

ชาติเป็นเพียงร้านเบเกอรี่เล็กๆ ที่เกิดขึ้นจากความหลงใหลในการ

ทำาขนมของลลดาเอง แต่เมื่อผลตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งคู่จึงได้เพิ่ม

เมนูอาหารมารองรับความต้องการของลูกค้าที่มักจะมากันเป็น

ครอบครัว ที่นี่เป็นร้านแบบ all-day dining ที่มีทั้งอาหารท้องถิ่น

อย่างไข่กระทะ ข้าวเปียก รวมถึงอาหารไทยและอาหารนานาชาติ

แต่เมนูเด็ดที่นักท่องเที่ยวไม่รู้คือแป้งจี่ไส้หมูสูตรราดน้ำ าที่เป็นสูตรของ

คุณยายของลลดา ซึ่งสูตรนี้ถือเป็นสูตรต้นตำารับของอุดรฯเลยทีเดียว

10/26 ถ. ประชาอุทิศ (บ้านเหล่า) โทร. 081-555-5430

Founded by ex cabin crew couple Anapat

Teerawidtayaporn and Lalada Rungsirichokchai, Lada

Patisserie started off as a little bakery shop born from

Lalada’s passion of baking. The all-day dining menu

includes local dishes like pan omelette and Kao Piak

(local noodles). The special here is Pang Jee (local

bread) stuffed with pork and topped with a signature

gravy sauce created Lalada’s grandmother.

(10/26 Pracha Uthit Road (Baan Lao)

Tel. 081-555-5430)

066

MEEKID NOODLES

ร้านก๋วยเตี๋ยวหมี่ขิดนี้โดดเด่นด้วยก๋วยเตี๋ยว

รสจัดจ้านในราคาสบายกระเป๋าพร้อมผักแนม

แถมให้เต็มที่ อีกทั้งยังมีบรรยากาศกว้างขวาง

นั่งสบายท่ามกลางแมกไม้สีเขียว นอกจาก

ก๋วยเตี๋ยวแล้วที่นี่ยังมีขนมพุดดิ้งมะพร้าวอ่อน

และคอร์นเฟล็กจำาหน่ายด้วย

190 ม.8 ต.หมูม่น ถ. อุดร-หนองคาย

โทร. 081-282-7985

Meekid noodles is famous for its spicy boat

noodles with affordable prices served with

a plate of local vegetables, and a lovely,

chilled ambiance surrounded by greenery.

Apart from noodles, desserts like coconut

pudding and sweet corn flakes are also

available. (190 M.8, Udon-Nong Khai Road,

tel. 081-282-7985)


SAMUAY

AND SONS

หองเสื้อซาหมวยซึ่งเปนหองเสื้อชื่อดังของเมืองอุดรถูกเปลี่ยนโฉมใหกลายเปน

รานซาหมวย แอนด ซันส ที่ดูแลโดยเชฟสองพี่นองที่ไดไปฝกฝมือมาแลวที่

ซานฟรานซิสโก ที่นี่เปนรานอาหารไทยฟวชั่นที่นําความเปนไทยออกมาตี

ความใหมผานรสชาติจัดจานและวัตถุดิบระดับพรีเมี่ยมจากในทองถิ่น สวนเมนู

นั้นไดแรงบันดาลใจจากอาหารไทยโบราณ (เปลี่ยนเมนูตามฤดูกาล) ถาจะใหดี

เราแนะนําใหไปชิมกันเปนกลุม เพราะพอรชั่นแตละจานคอนขางใหญทีเดียว

133/25 ถ. โพนพิสัย โทร. 086-309-6685, 083-056-0380

(facebook.com/SamuayNsons)

Samuay and Sons, located in an old dressmaker shop, is a

Thai fusion restaurant by two siblings who have honed their

skills in San Francisco. Ancient Thai dishes are reinterpreted

into fi ne cuisine made from premium local ingredients.

The menus change seasonally. (133/25, Phon Pisai Road,

tel.086-309-6685, 083-056-0380, facebook.com/SamuayNsons)

COFFEE PATTE

เนื่องจากคนอุดรฯ ชอบทานอาหารเชากันนอกบาน ในตัวเมืองจึง

เต็มไปดวยรานอาหารเชามากมายใหเลือก และอีกหนึ่งรานที่เปน

ที่ยอดนิยมเห็นจะเปนรานคอฟฟ ปตเตนี่เอง ที่นี่มีอาหารสไตล

เวียดนามผสมฝรั่งเศสใหเลือกหลายเมนู ทั้งขนมปงปตเต (ขนมปง

ฝรั่งเศสสอดไสผักและเนื้อสัตวตางๆ) ครัวซองต เฝอ สลัด สตู ขาวตม

เห็ดหอมชาจีน รวมถึงโรตีติดพันและชากาแฟใหไดอิ่มอรอยกัน

ตั้งแตเชา เยื้องธนาคารกสิกรไทย ถนนตํารวจ โทร. 042-247-747

Udon people like to eat out for breakfast, so the city is

full of nice morning spots, and among the most popular is

Coffee Patte that serves Indochine menues including

pâté bread (stuffed with vegetables and meat),

croissants, pho, salads, stews, mushroom porridge

and sweet rotis along with tea and coffee.

(Opposite to Kasikorn Bank, Police road, tel. 042-247-747)

WOLF’S DEN

คนที่ใหลายแทงของ Wolf’s Den มาบอกวาถามาตอนกลางคืนบรรยากาศจะดี

กวา แตเราคนพบวาชวงบายๆ บรรยากาศก็ชิลลไมแพกัน แถมคนนาจะนอยกวา

ดวย ดวยความที่สองฝาแฝดผูกอตั้งรังหมาปาแหงนี้มุงหวังใหที่นี่เปนที่ชุมนุม

คนสรางสรรค งานศิลปะจึงปรากฏอยูทุกที่ ตั้งแตบนกระจกหนารานไปจนถึงบน

ผนัง ความพิเศษอีกอยางของที่นี่คือการทําอาหารจากวัตถุดิบโฮมเมด ทั้งพาสตา

ขนมปง เบเกอรี่ ไปจนถึงซอสแบบตางๆ รสชาติจึงไมเหมือนใครแนนอน

43/33-34 ถนนศรีสุข ตรงขามสถานีตํารวจ โทร. 085-221-0330,

083-357-2287 (facebook.com/w.wolfsden)

Wolf’s Den looks great at night, but it’s also a pleasant and less

crowded spot during the daytime. Founded by twins, Wolf’s Den

is a new hangout for the creative, with art pieces on display.

Apart from the ambiance, what’s special here is that the pastas,

breads and sauces are all homemade. (43/33-34 Srisuk Road,

opposite the Police Station, tel. 085-221-0330, 083-357-2287,

facebook.com/w.wolfsden)


TRAVEL

068

Drink

DOSE ESPRESSO

Dose Espresso ที่ก่อตั้งโดยเนาวรัตน์ คุวัจนกุล หรือคุณนิ่ม ที่ไปเรียนภาษา

ที่ซิดนีย์แล้วเกิดตกหลุมรักวัฒนธรรมกาแฟอย่างถอนตัวไม่ขึ้น จนสุดท้ายก็ได้

อาชีพใหม่ติดมือกลับมาด้วย นั่นก็คือการเป็นบาริสต้า และแม้จะเป็นเจ้าของ

เธอก็ยังมีความสุขกับการได้ชงกาแฟด้วยตัวเอง กาแฟของที่นี่มาจากทั่วโลก

ทั้งจากแอฟริกามาจนถึงดอยช้าง และเนื่องจากสาขาแรกได้ผลตอบรับดีมาก

Dose Espresso จึงได้ฤกษ์เปิดสาขาสองเมื่อไม่นานมานี้ บนพื้นที่ที่กว้างขวาง

กว่าเดิม ซึ่งก็ไม่แน่นะ อุดรธานีอาจจะได้มีโรงเรียนสอนชงกาแฟเร็วๆ นี้ก็เป็นได้

สาขาแรกอยู่ที่ ซ.ราชพัสดุ ตลาดธนรักษ์ สาขาสองอยู่ที่ถนนนเรศวร

(doseespressoth.com)

Dose Espresso was founded by Naowarat Khuwatchanakul or

Nim, who fell for the art of coffee making when she went to

study in Sydney and ended up with a barista certificate. She

still enjoys making coffee for clients everyday. Coffee from

Dose Espresso comes from Africa to Doi Chang, Thailand.

The second branch of Dose Espresso with a larger space

was launched just a month ago. (The first branch is in Soi

Ratchapatsadu, Thanarak Market, the second branch

is on Naraesuan Road, doseespressoth.com)

THE LIBRARY

BY BEYOND

The Library by Beyond นี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Beyond Cafe

และเทศบาลนครอุดรธานีที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน คือต้องการส่งเสริมให้คน

อ่านหนังสือกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวอาจเริ่มจากการ

สร้างบรรยากาศดีๆ นอกจากจะออกแบบให้ดูน่านั่ง (พร้อมแอร์เย็นฉ่ำา)

ผู้ที่มาใช้ห้องสมุดยังสามารถสั่งเครื่องดื่มและขนมจาก Beyond Cafe ที่อยู่

ข้างนอกเข้ามารับประทานในห้องสมุดได้ด้วย

ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี

The Library by Beyond is a collaboration between Beyond

Cafe and Udon Thani Municipality, two organisations that

share the same vision to promote reading culture. They

decided to start off by building a lovely airconditioned library

where you can enjoy working, reading or chatting with

friends over a cup of coffee and delicious cakes.

(Opposite to Udon Thani Municipality’s stadium)


Shopping

JAN JAO

OEY

หากจะมีของที่ระลึกที่เป็นตัวแทนของอุดรธานี

ได้ดีที่สุด ก็เห็นจะเป็นเครื่องปั้นดินเผานี่เอง

ซึ่งจันทร์ เจ้า เอย ร้านขายของที่ระลึกแห่งนี้นำา

เสนอผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาหลากสไตล์ ที่

มีทั้งแบบที่ทำาโดยเจ้าของร้านซึ่งเป็นทันตแพทย์

รวมถึงผลิตภัณฑ์สวยๆ ที่รับมาขายต่ออีกทอด

หนึ่ง นอกจากนี้ยังมีผ้าทอและผ้าย้อมคราม

สวยๆ ให้ได้ช็อปกันด้วย

ถนนพิทักษ์สฤษดิ์ใกล้กับโรงเเรม Rhea

Since Udon Thani has a rich history

in pottery, nice pottery products might

be the best souvenirs. Chan Chao Oey,

offers a variety of pottery and ceramic

products. Some are made by the

owner who is a dentist. Ethnic textile

and indigo products are also available

here. (Pitak Sarid Road, Mak Khaeng,

next to the Rhea Hotel).

MAI BAAN

& SOONTAREE

คุณอาจจะต้องเดินทางออกจากตัวเมืองมานิด-

หน่อยเพื่อที่จะมาร้านไม้บ้านและสุนทรีย์ แต่ขอ

ให้มั่นใจได้ว่าการเดินทางนั้นจะคุ้มค่า เพราะ

ที่นี่เองที่คุณจะได้พบกับเฟอร์นิเจอร์ไม้คุณภาพ

ดี และของกระจุกกระจิกที่เหมาะสำาหรับซื้อเป็น

ของฝากเก๋ๆ และนอกจากจะจำาหน่ายสินค้าแล้ว

ตอนนี้ทางไม้บ้านได้เปิดร้านกาแฟเล็กๆ ให้

ลูกค้ามานั่งพักผ่อนกันได้ด้วย

(facebook.com/maibaan, facebook.com/

soontareebrand)

You might have to take a detour to

go to Mai Baan & Soontaree, but

we can assure you that the journey

will be worthwhile. Here you will

find quality hand-made furniture

and bric-a-bracs that are best for

souvenirs. To welcome visitors, a

little cafe was just opened as well.

(facebook.com/maibaan, facebook.

com/soontareebrand)


เมืองอุดรฯ

City Map

ILLUSTRATION:

NOP CHATHONGYOT

PAGARSIT RUANGPISAL

1.

2.

7.

3.

8.

5.

4.

6.

9.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11.

12.

13.

14.

ศาลเทพารักษ์ Theparak Shrine

ศาลหลักเมือง City Pillar Shrine

สวนสาธารณะหนองประจักษ์ Nong Prajak Park

โรงพยาบาลอุดรธานี Udon Thani Hospital

ททท.อุดรธานี TAT Udon Thani

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดร Udon Thani Museum

ท้าวเวสสุวรรณ Tao Wetsuvan

หอนาฬิกา Clock Tower

วงเวียนน้ำาพุ Fountain Circle

ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า Central Plaza

สถานีรถไฟ Railway Station

ศาลเจ้าปู่-ย่า San Chao Pu-Ya

ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน

The Thai-Chinese Cultural Centre

สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี

Udon Thani Municipality Sport Centre

11.

10.

12. 13. 14.

สายการบินไทยสมายล์มีเที่ยวบินไป-กลับ

ระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

อุดรธานีทุกวัน วันละ 4 เที่ยวบิน

THAI Smile has flights between

Suvarnabhumi Airport and Udon Thani

Airport 4 times daily.


WILD

AT HEART

โลดแล่นไปในสไตล์โบฮีเมียนด้วยเสื้อผ้าจาก LaLaMa by NaRaYa ที่โดดเด่นด้วยโครงชุดใส่สบาย

และลวดลายสดใสเหมาะสำาหรับวันชิลล์ๆ กับทริปเก๋ๆ สุดสัปดาห์

Be inspired by the bohemian styles of LaLaMa by NaRaYa. These easy to wear ethnic

prints are perfect for a breezy picnic in the countryside or a gypset weekend away.

ช่างภาพ: SURACHAI SAENGSUWAN

สไตลิสต์: MILE SUPAKASEM


เสื้อผ้าทั้งหมดจาก LaLaMa BY NaRaYa

กระเป๋าทั้งหมดจาก NaRaYa

นางแบบ: LIZA and LADA at

SUMON AGENCY

แต่งหน้า: คชาพร แพรงาม

ทำาผม: ธานินทร์ ขุนไกร

ผู้ช่วยช่างภาพ: เอกชัย เอียดแก้ว,

อิสระพงศ์ แย้มกลีบ

ผู้ช่วยสไตลิสต์: ธนวรรณ กุศลส่ง,

ธราทรัพย์ ประดับศรี, กฤติน

ศิโรรัตนกุล, กรกมล หุตะภิญโญ


NEWS

Candle Festival

in Ubon Ratchathani

Mitr Phol

น้ำาตาลมิตรผลจับมือกับสายการบินไทยสมายล์ ให้บริการน้ำาตาล

อ้อยธรรมชาติชนิดซอง และน้ำาตาลมิตรผลแคลอรี เพื่อเติมรอยยิ้มและ

ความประทับใจให้กับผู้โดยสารในทุกเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์

ซึ่งครอบคลุม 12 เส้นทางบินทั้งภายในและต่างประเทศ

Mitr Phol Sugar in collaboration with Thai Smile Airways is

bringing some sweetness to passengers on board with Mitr

Phol Natural Cane Sugar Sticks and Mitr Phol Calorie to

serve all passengers flying with Thai Smile Airways on its 12

domestic and international routes.

เมื่อเร็วๆ นี้ นายประทีป กีรติเลขา ผู้ว่าราชการ

จังหวัดอุบลราชธานี (ท่านที่หกจากซ้าย) พร้อม

ด้วยผู้แทนจากสายการบินไทยสมายล์ นำาโดย

นางเนตรนภางค์ ธีระวาส รองประธานเจ้าหน้าที่

สายการพาณิชย์และบริการลูกค้า (ท่านที่ห้าจากซ้าย)

ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และผ้าอาบน้ำาฝนพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี เพื่อเข้า

ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทานและงาน

ประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำาปี 2558 ซึ่งได้จัด

ขึ้นระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2558

Prateep Keeratilekha, Governor of Ubon

Ratchathani Province (sixth from the left)

and Nednapang Teeravas, Deputy Chief

Commercial and Customer Service of

Thai Smile Airways (fifth from the left)

along with the airline’s representatives

recently presented the royal lent candle

bestowed by His Majesty the King and the

royal bathing cloth bestowed by Her Royal

Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

from Ubon Ratchathani Airport to the royal

candle ceremony and the lent candle

festival 2015 held between July 27-31, 2015.

Miss Universe

Thailand

สายการบินไทยสมายล์ได้มีโอกาสต้อนรับคณะสาวงามผู้เข้าประกวด

มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2015 ที่ได้เดินทางไปเก็บตัวที่จังหวัด

อุบลราชธานี โดยสายการบินไทยสมายล์

THAI Smile had a chance to welcome the Miss Universe

Thailand 2015 contestants as they travelled to Ubon

Ratchathani province with Thai Smile Airways.


FOOD

Mother’s Day

Sweet Treats

สายการบินไทยสมายล์นำาเสนอเมนูขนม

หวานสุดพิเศษในวันแม่แห่งชาติ

THAI Smile presents special dessert

menus for Mother’s Day

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

เพื่อโอกาสพิเศษอย่างวันแม่แห่งชาติ นิศารัตน์ ขำาทวี เชฟของ

ครัวการบินไทยได้รังสรรค์เมนูพิเศษที่จะเสิร์ฟให้ผู้โดยสาร

ไทยสมายล์ ได้ลิ้มลอง “เนื่องจากสีฟ้าเป็นสีประจำาพระชนมวาร

ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขนมชุดนี้จึงเน้น

สีฟ้าเป็นสีหลักค่ะ” เชฟนิศารัตน์กล่าว โดยเมนูพิเศษสำาหรับ

วันแม่แห่งชาติทุกเมนู ไม่ว่าจะเป็นตะโก้ทับทิมกรอบ ทรีโอ แองเจิล

หรือทาร์ตเล็ตสอดไส้ชีสมะพร้าว ประดับช็อกโกแลตที่เขียนว่า

Mom นี้ล้วนแต่ทำาจากวัตถุดิบสดใหม่จากโครงการหลวงดอยคำา

For a special occasion like Mother’s Day, Nisarat

Khumtawee, pastry chef of THAI Catering created

a special dessert menu for THAI Smile passengers.

“Since blue represents Friday, the birthday of Her

Majesty Queen Sirikit, the desserts are inspired by

the colour blue,” says the chef. Every menu, from

Thai Pudding with Water Chestnuts, Coconut Cheese

Tartlet to Trio Angel decorated wtith edible ‘Mom’

engravings, are made of fresh and organic ingredients

from the Doi Kham Royal Project.

PHOTO: EKAPHOP DUANGKHAM


TECH

Introducing YIM YIM

สำหรับเดือนนี้ ไทยสมายล์ขอแนะนำให้ท่านผู้โดยสารรู้จักกับ “ยิ้ม ยิ้ม”

ท่านผู้โดยสารที่เคยติดต่อเข้ามายัง Smile Call Center หมายเลข 02 118 8888 ท่านจะได้ยินเสียงใสๆของ

หญิงสาวที่กล่าวต้อนรับท่าน (ว่าแต่สาวเสียงใสคนนี้เป็นใครกัน?) เราขอแนะนำาให้รู้จักกับ “ยิ้ม ยิ้ม” ผู้ช่วยของคุณที่พร้อมให้บริการ

และอำานวยความสะดวกในการให้ข้อมูลตารางการบิน และแจ้งสิทธิพิเศษต่างๆ แก่ท่านผู้โดยสารของไทยสมายล์

This month, THAI Smile would like to introduce our passengers to “Yim Yim”.

If you contact the Smile Call Center at 02-118-8888, you will be greeted by a clear charming voice. But who is this girl,

really? We would like to introduce you to “Yim Yim”. “Yim Yim” will assist in flight services such as facilitating

flight schedules and informing passengers of THAI Smile promotions.

“ยิ้ม ยิ้ม” คือใคร

“ยิ้ม ยิ้ม” คือ ระบบเสียงสั่งได้ภาษาไทย

(Thai Speech Recognition) ซึ่งเป็นการ

ร่วมมือกันระหว่างสายการบินไทยสมายล์

และบริษัท ทรู วอยซ์ จำากัด (True Voice

Co., Ltd.) ที่จะส่งมอบความสะดวกสบาย

โดยไม่ต้องรอคิว เพียงแค่ถามข้อมูลที่ท่าน

ต้องการทราบ “ยิ้ม ยิ้ม” ก็จะช่วยตอบ

คำาถามหรือโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อให้

บริการในทันที ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่

ไทยสมายล์นำามาให้บริการเป็นสายการ-

บินแรกในประเทศ เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับ

ความสะดวกสบาย และสร้างประสบการณ์

ที่ดีด้วยเทคโนโลยีล้ำาสมัยก่อนใคร

“ยิ้ม ยิ้ม” ช่วยอะไรได้บ้าง

“ยิ้ม ยิ้ม” เป็นผู้ช่วยของท่าน

ผู้โดยสารให้มีความสะดวกสบาย

และประหยัดเวลา สามารถโต้ตอบ

ด้วยเสียงในการให้บริการสอบถาม

ตารางการบิน ข้อมูลโปรโมชั่น

ข้อมูลเบื้องต้นของสายการบิน

นอกจากนี้ “ยิ้ม ยิ้ม” ยังสามารถ

โอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่

ต้องรอสาย “ยิ้ม ยิ้ม” พร้อมให้

บริการผู้โดยสารแล้ววันนี้ที่

Smile Call Center หมายเลข

02 118 8888

“ยิ้ม ยิ้ม” ทำงานอย่างไร

เทคโนโลยีเสียงสั่งได้ (ASR:

Automatic Speech Recognition)

ช่วยให้ท่านผู้โดยสารสามารถแจ้ง

บริการที่ต้องการด้วยเสียงพูดได้

ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลารอฟัง

เมนู และสามารถใช้คำาสั่งแบบ Free

Speech Natural Language ด้วย

เทคโนโลยีเสียงสั่งได้นี้ทำาให้

“ยิ้ม ยิ้ม” สามารถเข้าใจรูปแบบคำาพูด

ที่ต่างกันไปของลูกค้าแต่ละรายได้

โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสำาเนียงหรือ

รูปแบบการพูดอีกต่อไป (Natural

Language Understanding)

คุยกับ “ยิ้ม ยิ้ม”

ได้อย่างไร

คุยกับ ”ยิ้ม ยิ้ม” ได้ง่ายๆ ที่

Smile Call Center หมายเลข

02 118 8888 สำาหรับการใช้งาน

ในครั้งแรก “ยิ้ม ยิ้ม” จะแนะนำา

ขั้นตอนการใช้งานที่จะช่วยให้

ท่านได้รับการบริการอย่างต่อ

เนื่อง ปัจจุบัน “ยิ้ม ยิ้ม” รองรับ

การทำางานด้วยภาษาไทยเท่านั้น

สำาหรับภาษาอังกฤษ “ยิ้ม ยิ้ม”

ยังอยู่ในช่วงพัฒนาตนเองเพื่อ

ให้พร้อมที่จะให้บริการท่าน

ผู้โดยสารอยู่ค่ะ

Who is “Yim Yim”?

“Yim Yim” is a Thai Language

Interactive Voice Response

system created as a

collaboration between THAI

Smile and True Voice Co., Ltd.

There is no wait time,

simply ask for the information

you wish to know, and

“Yim Yim” will immediately

answer or forward your call to

the correct authorities. THAI

Smile is the first airline in the

country to use this innovative

technology for the convenience

of our passengers.

What can “Yim Yim”

help with?

“Yim Yim” helps assist

passengers and save time

by immediately providing

information, flight

schedules and promotions.

“Yim Yim” can also

forward your call to the

correct authorities quickly

and conveniently without

the need to stay on hold.

You can use “Yim Yim”

today by contacting the

THAI Smile Call Center

at 02 118 8888.

How does “Yim Yim” work?

By using ASR (Automatic

Speech Recognition)

passengers can start speaking

right away without the need

to waste time listening

through a menu. “Yim Yim”

uses Free Speech Natural

Language, which is a voice

technology that allows “Yim

Yim” to recognize a variety of

different words and phrases.

With Natural Language

Understanding, you will never

have to worry about accents or

choosing particular phrases.

How do I talk with “Yim

Yim”?

Simply call “Yim Yim” at

the Smile Call Center at 02

118 8888. If this is your

first call, you will hear a

few quick and basic steps

to communicate effectively

with “Yim Yim”. At this

time, “Yim Yim” is able

to speak and understand

Thai only. But don’t worry,

the English language

version of “Yim Yim” is in

development and will be

available soon.

คุยกับ “ยิ้ม ยิ้ม” ได้ง่ายๆ โดยใช้หลักดังนี้

1. เลือกใช้คำาพูดที่เข้าใจง่าย

2. ระบุเป้าหมายที่ต้องการ เช่น จองตั๋วเครื่องบิน หรือ สอบถามตารางบิน

3. หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีเสียงดัง หรือการใช้ลำาโพง

(Speaker phone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับบริการจาก “ยิ้ม ยิ้ม”

Talk to Yim Yim easily with the following steps:

1. Choose simple words that are easy to understand.

2. Emphasise important information, for example booking

a flight or changing your flight time.

3. Avoid calling from a noisy area or using the

speakerphone as it can reduce the effectiveness of “Yim Yim”.


POP CULTURE

WRITER: MUANFUN THARANATHAM

CULTURE

Attack on Titan – Part I

ผ่าพิภพไททัน ภาพยนตร์แอคชั่นสุดยิ่งใหญ่แห่งปี สร้างจากการ์ตูนยอดนิยมที่ขาย

ได้มากกว่า 36 ล้านเล่มทั่วโลก โดยกว่าหนึ่งทศวรรษที่ไททันกินคนจนเกือบสูญพันธ์

กลุ่มผู้รอดได้สร้างกำาแพงยักษ์อันแข็งแกร่งแต่ไม่อาจต้านทานพละกำาลังของไททันได้

ถ้ามนุษย์ยอมแพ้ก็ต้องถึงจุดจบของโลก พวกเขาจะหนีรอดและใช้การร่วมแรงร่วมใจ

ในการต่อสู้กันแบบไหน สงครามระหว่างไททันกับมนุษย์โลกจะจบลงอย่างไร

27 สิงหาคมนี้ต้องติดตาม

This live-action film, “Attack on Titan” is based on a popular

manga series that sold over 36 million copies worldwide. For a

century, the Titans devoured almost all of the human race.

Survivors built gigantic walls to protect themselves but the

Titans seem to be too strong. Will they make it? How will this

war end? Find out on screen this August 27.

PHOTOS: LIFETIME BY NUTRE A. CHENYAVANIJ

Sustainability Playbook

ใครว่ารักษ์โลกแล้วจะอยู่กับของสวยงามไม่ได้

ปรับความคิดแล้วอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในชีวิต

ประจำาวันของเราทุกคนแบบแสนง่าย หนังสือที่

รวบรวมทริคต่างๆ ในการรีไซเคิลที่ได้ทั้งประโยชน์

ได้ทั้งความสวยงามและยังได้รับผิดชอบต่อสังคม

ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว อย่างที่เขาบอกว่า

Sustainability is a new black

Who says sustainability and beauty can’t

go hand in hand? This book proves that

sustainable concepts can be easily

integrated into your daily life if you let

them. The book includes easy tips for

recycling and recreating new beautiful

products from leftover materials without

damaging the environment. It seems

sustainability is the new black.

(thefoxypress.com.au)

Fashion in Time

นิทรรศการศิลปะและแฟชั่นโชว์เคส ผลงานของสี่นัก

ออกแบบ คุณจิรัฏฐ์ บุญทา จากแบรนด์ Jaritt คุณ

วรรณรัตน์ บุญรัตนกรกิจ จากแบรนด์ Onn

Wannarat คุณนุตร์ เชนยะวนิช จากแบรนด์ Nutre

Jeweller และคุณศริญญา ลิมป์ทองทิพย์ จาก

แบรนด์ Srinlim ผู้ซึ่งเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์

ผ่านผลงานที่ได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดการออกแบบ

ของโรงแรม สามารถชมงานศิลปะได้ทุกมุมในโรงแรม

จนถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้ ที่โรงแรมโซฟิเทล โซ

แบงคอก เพราะศิลปะ แฟชั่น และการออกแบบเป็นสิ่ง

สำาคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ โทร 02-624-0000

Sofitel So Bangkok presents an art and

fashion showcase featuring the commissioned

works from Jiratt Boonta from

Jaritt, Wannarat Boonrattanakornkij from

Onn Wannarat, Nutre Chenyavanij from

Nutre Jeweller, and Srinya Limpthongthip

from Slinlim. Their works are inspired by

“Fashion in Time” which corresponds to

the hotel’s design concept. The exhibition

is on show until August 31. Let fashion

and design inspire you! Tel. 02-624-0000

(sofitel.com)

Smoke + Mirrors Tour

Live in Bangkok

‘อิมเมจิน ดรากอนส์’ วงอัลเทอร์เนทีฟร็อคชื่อดังจาก

ลาสเวกัสจะมาเปิดคอนเสิร์ตที่เมืองไทยอย่างยิ่งใหญ่ที่

อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี วันที่ 29 สิงหาคมนี้

หลังทำาอัลบัมเต็ม ไนท์ วิชั่นที่มีเพลงดังอย่าง ท็อป

ออฟ เดอะ เวิลด์, เดมอนส์ และเพลงเรดิโอแอคทีฟที่

ได้รับรางวัลแกรมมี่ พวกเขายังได้รับการกล่าวขานว่า

เป็นวงที่เปิดการแสดงดนตรีร็อคที่ดีที่สุดในงานแกรมมี่

อวอร์ดปี 2014 ด้วย จะมันส์แค่ไหนขาร็อคห้ามพลาด

Imagine Dragons, an alternative rock

band from Las Vegas will play at

Impact Arena, Mueng Thong Thani on

August 29. After releasing the Night

Vision album which includes famous

tracks like Top of the World, Demons,

and Grammy award-winning Radioactive,

the band was revered as having

the best opening performance at the

2014 Grammys. (bectero.com)

089


เที่ยวทั่วไทย

ไปตามดวง

เดือนสิงหาคม 2558

Travel Horoscope August 2015

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ASTROLOGER: PANCHANG TAYAHATHAI, ILLUSTRATION: JADUM

Horoscopes are written according

to the day you were born

SUNDAY

(THE SUN)

บุคคลที่เกิดวันอาทิตย์ ในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการทำาตาม

เป้าหมาย การทำาตามความมุ่งมั่นของตัวเอง เมื่อคุณ

ต้องการที่จะประสบความสำาเร็จ ก็ต้องรีบตั้งเป้าหมายที่

ชัดเจนเอาไว้ คุณจะจัดการได้รวดเร็วมากกว่าการทำ าไปเรื่อยๆ

ในเรื่องเงินจะได้รับการส่งเสริมจากคุณแม่ของคุณ หรือคน

ที่มีลักษณะเป็นแม่ หรือการทำาธุรกิจที่เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว

ในด้านการทำางาน คุณทำาตามความคิดความเชื่อมั่นของตัว-

เองอย่างเต็มที่ มีความมั่นใจในสิ่งที่ทำาอยู่ ส่วนคนรักของคุณ

จะให้ความสำาคัญกับภาพลักษณ์ของตัวเองเป็นพิเศษ

เดือนนี้คุณควรท่องเที่ยวในทริปที่จะช่วยพัฒนาตัวเองได้

อาจเป็นสถานที่แปลกใหม่ที่ทำาให้คุณรู้สึกท้าทาย

If you were born on Sunday, this is the month to set a goal

for yourself. Be determined if you want to succeed. It’s best

that you have a clear direction, so you can accomplish it

quickly. Your financial issues may be increased by your

mother, someone who you see as a mother figure, or a business

partner with those qualities. When it comes to work,

you will be able to execute your ideas well, and have strong

self confidence. Things will be good with your significant

other, they may be paying special attention to you. You

should travel to a place where you can develop yourself, find

an exotic location and do something you find challenging.


HOROSCOPE

MONDAY

(THE MOON)

บุคคลที่เกิดวันจันทร์ เดือนนี้เป็นเดือนที่จะประสบความสำาเร็จ

ได้ง่ายๆ ความจริงแล้วความสำาเร็จนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่อง

อภินิหารอะไรหรอก เป็นความสำาเร็จที่มาจากการกระทำา

ของคุณที่ผ่านๆ มาด้วย คุณควรใช้จ่ายเงินไปกับการทำาบุญ

การช่วยเหลือคนอื่น จะทำาให้คุณมีความสุข และส่งเสริมคุณ

การทำางานจะต้องมีการตัดสินใจ ดังนั้นคุณจึงควรหาข้อมูล

ต่างๆ ให้พร้อม จะได้ไม่เกิดความผิดพลาด คนรักของคุณ

มีเสน่ห์ วางตัวดี มีความคิดที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน ในเดือน

นี้คุณควรเดินทางไปสถานที่ใหม่ๆ บ้าง

If you were born on Monday, this is a

month where success comes easily. Your

success is not random, but an accumulation

of your recent actions. It’s a good

idea to give money to charity. Helping

others will give you peace of mind as

well as benefit your work. There will be a

decision you have to make, so you should

find out all the information before making

that choice. In terms of love, remember

that your significant other has a charming

demeanour, but they are also fairly delicate.

This month, try to travel to new places.

TUESDAY

(MARS)

บุคคลที่เกิดวันอังคาร คุณให้ความใส่ใจกับการวางตัวที่ดีของตัวเอง

อยากทำาสิ่งต่างๆ ให้ตัวเองดูดี ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะจะส่งเสริม

คุณได้ ในเรื่องเงินคุณจะมีความพอใจกับสถานการณ์การเงินของ

ตัวเองดีอยู่แล้ว ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้ ไม่อยากจะแสวงหา

อะไรมากมาย แค่นี้ก็สบายใจดีแล้ว แต่ต้องระวังปัญหาการ

จัดการกับงานที่ขาดความลงตัว ทำาให้ไม่สามารถจะเริ่มต้นจัดการ

กับสิ่งต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ อาจมีการแย่งงานหรือการเกี่ยงงาน

กัน ทำาให้คุณจัดการกับงานได้ยาก นอกจากนี้ปัญหาเรื่องความรัก

ก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกัน เพราะจะเกิดความขัดแย้งเล็กๆ น้อยๆ

ได้ เป็นความขัดแย้งที่เกิดจากความคิดที่ไม่ตรงกัน ในเดือนนี้คุณ

ควรเดินทางไปยังสถานที่เก่าๆ สถานที่ที่คุณมีความคุ้นเคย เช่น

การกลับไปสถานที่เก่าๆ หรือบ้านเกิดของคุณ เป็นต้น

If you were born on Tuesday, you prefer to create

a strong foundation. You want to do a variety of

activities, which will be highly beneficial

for self-improvement. This is good for you overall.

You will be satisfied with your financial situation,

you will not want or need anything in addition.

However, you should pay extra attention to projects

that do not seem efficient or it will be difficult to

start other things with full force. There may be a

dispute about who gets certain jobs, making tasks

even harder. Aside from this, be careful in love.

A small conflict can arise from different opinions.

In travel, you should seek places you are

familiar with, such as your old home town.


WEDNESDAY

(MERCURY)

THURSDAY

(JUPITER)

บุคคลที่เกิดวันพุธ คุณต้องการความเป็นอิสระ อยากหนีออกจาก

ปัญหา และกฏเกณฑ์เดิมๆ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้ทำาให้คุณ

ไม่สบายใจ นอกจากนี้คุณยังมีความคิดที่สร้างสรรค์ และแตกต่าง

จากคนอื่น มีความกระตือรือร้น และมีความสนใจในสิ่งต่างๆ

ในเรื่องเงินมีปัญหาที่ยังจัดการไม่ได้เต็มที่ ช่วงนี้ต้องระวังปัญหา

ที่เกิดจากการหักหลัง หรือมีเรื่องที่ทำาให้เสียเครดิต มีการ

เปลี่ยนแปลงในการทำางาน เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สิ่งต่างๆ

มีความลงตัวมากขึ้น ในเรื่องความรัก คนรักของคุณจะเป็นคนที่มี

ความอ่อนโยน แต่เขาก็แข็งแกร่งและสามารถรับมือกับสิ่งต่างๆ

ได้ในคราวเดียวกัน การเดินทางท่องเที่ยวในเดือนนี้ นอกจากจะไปเที่ยวที่

คุณอยากจะไปแล้ว การไปทำาบุญหรือให้กำาลังใจผู้ป่วยจะส่งเสริมคุณ

If you were born on Wednesday, you need

independance and an escape from problems

and rules. Things around you are making you

uncomfortable. You have some great creative

ideas that are unique, and you are interested

in a variety of things. Money may be an

issue. Watch out for problems that may arise

from betrayal, or things that will discredit

you. There will be changes in the workplace,

but these changes will help with efficiency.

In terms of love, your significant other is a

gentle person, yet they are strong and can

cope well. For August, aside from travelling to

places you like, try to include merit making.

Helping the sick may be lucky for you.

บุคคลที่เกิดวันพฤหัสบดี เดือนนี้คุณอาจไม่ค่อยพอใจกับ

สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้เท่าไหร่ ทั้งที่สิ่งต่างๆ ก็ไม่ได้มีอะไร

ที่ไม่ดี แต่คุณก็ยังเบื่อหน่ายและไม่สบายใจกับมัน ในเรื่องเงินจะมี

ปัญหาที่จัดการได้ยาก มีอุปสรรคหลายอย่างเข้ามา

ซึ่งคุณอาจไม่สามารถจัดการได้ในครั้งนี้ ต้องพยายามต่อไป

ในการทำางานของคุณจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนหลากหลาย

มีการพบปะสังสรรค์กัน อาจมีการอบรมหรือการประชุม เป็นต้น

ความรักในเดือนนี้ยังต้องแข่งขัน ต้องแสดงผลงานต่อหน้าคนรัก

อาจเป็นเพราะคุณมีคู่แข่งก็ได้ การท่องเที่ยวในเดือนนี้ควรท่องเที่ยว

ในสถานที่ใหม่ๆ หรือไปในสถานที่ที่เพิ่งสร้าง ความสดใหม่

ความสะดวกสบายจะสร้างความประทับใจให้กับคุณ

If you were born on Thursday, you may

not be happy with the situation as it is right

now and feel bored or uncomfortable, even

though things around you are perfectly fine.

There will be financial obstacles that you

can not solve at this time. In work, you will

have to deal with many people, and it is

essential to meet demands. There may be

meetings and training sessions to

complete this month. In love, you will

have to be competitive to gain affection,

this could be because you have a rival.

Traveling to new and comfortable places

will leave a positive impression.


HOROSCOPE

FRIDAY

(VENUS)

บุคคลที่เกิดวันศุกร์ มีเรื่องที่คุณจะต้องเดินทาง หรือมีเรื่องที่ต้องเหนื่อย

จัดการอย่างมากในเดือนนี้ แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร เพราะผลที่ออกมา

เป็นผลดีกับตัวคุณอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังจะได้รับการส่งเสริมในเรื่องเงิน

จากผู้ใหญ่ โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่อยู่ในแวดวงศิลปะ การทำางานของคุณจะ

มีปัญหาเกิดขึ้นแบบกะทันหัน ดังนั้นต้องคิดให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจทำาอะไร

ลงไป คนรักของคุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน คุณต้องให้

กำาลังใจเขาให้มากๆ การท่องเที่ยวในเดือนนี้ควรไปในที่ที่คุณสบายใจ

และสามารถจัดการวางแผนการเดินทางเองได้

If you were born on Friday, you may have to travel or

deal with a matter that makes you very tired. This is

not a big issue, because this will be beneficial to you.

You will also get financial support from your superiors,

especially people in the art field. You will face a sudden

problem at work, so you have to be careful in deciding

what to do. Your significant other may be involved in

a competition, and you need to show your support. In

terms of travel, you should go somewhere easy,

especially a place where you can plan the trip yourself.

SATURDAY

(SATURN)

บุคคลที่เกิดวันเสาร์ มีปัญหา มีความไม่มั่นคงบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณ

บางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการ และมีความจำาเป็นที่จะต้องมี กลับไม่มีซะ

อย่างนั้น ในเรื่องเงินคุณมักจะเชื่ออารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง หรือมี

เซนส์บางสิ่งบางอย่าง ซึ่งสามารถส่งเสริมการเงินได้ หากงานของคุณ

เกี่ยวข้องกับศิลปะจะส่งเสริมคุณได้ดีเลยทีเดียว ในเรื่องความรักคุณมี

ความหวังมีแรงบันดาลใจใหม่ๆ เข้ามา ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำาหรับคุณ

การท่องเที่ยวในเดือนนี้ คุณจะชอบทริปที่ต้องจัดการสิ่งต่าง ๆ

ด้วยตัวเอง หรือการท่องเที่ยวแบบผจญภัยก็ได้

If you were born on Saturday, you may feel insecure.

Some things that you need may suddenly not be

there. When it comes to money, you should follow

your instincts. This can really help with your finances.

In love, you may find some new inspirations which will

turn out to be very positive for you. For August, you

will want to plan a trip yourself with many different

elements, you may also enjoy adventure travel.


PHOTO: COURTESY OF QUEEN SIRIKIT INSTITUTELIFE

ART FOR LIFE

พันธกิจหลักของสถาบันสิริกิติ์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

คือการมุ่งทำานุบำารุงรักษาศิลปะและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปพร้อมๆกัน

The primary mission of Queen Sirikit Institute, the SUPPORT Foundation of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand is to preserve

Thai Arts and Crafts, and to encourage human resource development.

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

การที่สิ่งๆ หนึ่งจะคงอยู่อย่างยั่งยืนโดยข้ามผ่านมรสุม

แห่งกาลเวลานั้น ย่อมต้องอาศัยแรงสนับสนุน และวัน

นี้ อาจพูดได้ว่าคนไทยรุ่นใหม่อาจไม่มีโอกาสได้ชื่นชม

กับศิลปหัตถกรรมไทยแบบดั้งเดิมได้เลยหากปราศจากมูลนิธิ

ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม-

ราชินีนาถ ที่มุ่งมั่นเชิดชูงานศิลป์ฝีมือคนไทยมาโดยตลอด

“ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่

ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนา หรืออาชีพใด อยู่สารทิศใด

คนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิด

ขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝน เขาก็จะแสดงความสามารถ

ออกมาให้เห็นได้” พระราชดำารัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

พระบรมราชินีนาถ และพระราชดำารัสนี้เองที่เป็นที่มาของมูลนิธิ

ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โดยพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงฝึก

ศิลปาชีพ สวนจิตรลดาขึ้นในปีพ.ศ. 2521 (ปัจจุบันคือสถาบัน

สิริกิติ์) เพื่อพระราชทานพระราชวโรกาสให้สมาชิกครอบครัว

ชาวนาชาวไร่ที่ยากจนมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแขนงต่างๆ

เพื่อเพิ่มรายได้และสืบสานงานศิลปะชั้นสูงของไทยไปพร้อมๆ กัน

ด้วยวิธีนี้ ชาวบ้านจึงมีรายได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ศิลปะไทยเอง

ก็ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา

Creating something that can withstand the test of

time requires external support, and without the

SUPPORT FOUNDATION of Her Majesty Queen Sirikit

of Thailand, Thailand’s future generations would

never have a chance to appreciate the country’s

magnificent traditional arts and crafts. “I am very

proud of our people. The Thais are natural artists,

no matter who they are or where they live, whether

they are farmers or professionals. Thais are also

sensitive people with an artistic talent that enables

them to swiftly absorb and develop creative skills,”

said Her Majesty the Queen. This conviction gave

birth to the SUPPORT Foundation of Her Majesty

Queen Sirikit of Thailand (now Queen Sirikit Institute)

in 1976. The SUPPORT Training Center was founded

to provide opportunities for members of impoverished

farm families, giving them the opportunity to create

various kinds of traditional Thai Artworks. In this way,

they are able to supplement their income while

preserving cultural Thai Arts.

095


#WefieWeSmile

ถึงเวลา WEFIE กับ WeSmile / Take a Wefie with WeSmile

บอกลา ‘Selfie’ อันแสนโดดเดี่ยวไปได้เลย ตอนนี้ถึงเวลาสนุกกับ ‘Wefie’ หรือเซลฟี่แบบคู่หรือหมู่คณะกันแล้ว

ขอเชิญจับกลุ่มกับคนสนิท (จะดีมากถ้ามีคนแขนยาวสักคน) จากนั้นก็โพส ยิ้มและกดชัตเตอร์ได้เลย!

Forget the lonely ‘Selfie’, now is the time to celebrate the group-selfie, or ‘Wefie’.

Grab your best pals (bonus if one of them has a long arm) then pose, smile and click away!

1

2

3

4

5

6

WINNER

WINNER

ชมภาพ #WefieWeSmile

ของผู้อ่าน WeSmile

เพิ่มเติมได้ที่

www.WeSmileMag.com

See more shared photos

from our readers at

www.WeSmileMag.com

คุณสามารถมีส่วนร่วมในการชิงรางวัลกับนิตยสาร

WeSmile ได้ด้วยการแชร์รูปลงในอินสตาแกรม

พร้อมใส่แฮชแท็ก #WefieWeSmile ผู้ที่ผ่านการ

คัดเลือกจะได้รับรางวัลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตั๋วไป

กลับ 2 ที่นั่งสำาหรับการเดินทางทริปต่อไป ตั๋วเข้า

เล่นสวนน้ำา Cartoon Network Amazone รวมถึง

รางวัลสุดพิเศษอื่นๆ จากสายการบินไทยสมายล์

096

Share your Wefie with WeSmile by tagging

group photos with #WefieWeSmile on

Instagram. You can win two round-trip

flights for your next vacation, tickets to

Cartoon Network Amazone water park,

and other fabulous prizes courtesy of

Thai Smile Airways.

ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรเข้าสวนสนุก Cartoon Network

Amazone Water Park จำานวน 2 ใบ ประจำา

เดือนนี้ ได้แก่ dommie25 และ tanapat_poompui

โปรดติดต่อรับของรางวัลได้ที่กองบรรณาธิการ

นิตยสาร WESmile ที่โทร. 0-2650-9956

Congratulations to dommie25 and

tanapat_poompui , winner of two

tickets to Cartoon Network Amazone

Water Park. Please contact WeSmile’s

editorial team at 0-2650-9956.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!