Áp dụng một số phương pháp phân tích để nghiên cứu phân bón hữu cơ và khoáng nhả chậm từ vỏ lạc (2018)

daykemquynhon

https://app.box.com/s/7io09b1os19eqmsri2eiww9n0x2uanpc

https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA HÓA HỌC

======

TRẦN THỊ THÚY HẰNG

ÁP DỤNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH

ĐỂ NGHIÊN CỨU PHÂN BÓN HỮU CƠ VÀ

KHOÁNG NHẢ CHẬM TỪ VỎ LẠC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Chuyên ngành: Hóa phân tích

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Hà Nội,2018

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA HÓA HỌC

======

TRẦN THỊ THÚY HẰNG

ÁP DỤNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH

ĐỂ NGHIÊN CỨU PHÂN BÓN HỮU CƠ VÀ

KHOÁNG NHẢ CHẬM TỪ VỎ LẠC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Chuyên ngành: Hóa phân tích

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học

ThS. NGUYỄN THỊ HUYỀN

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Hà Nội,2018

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

LỜI CẢM ƠN

Khóa luận tốt nghiệp là bƣớc đầu tiên em làm quen với việc nghiên

cứu khoa học, đến với thế giới tri thức rộng lớn trƣớc sự bỡ ngỡ còn

gặp nhiều khó khăn do chƣa có kinh nghiệm trong việc nghiên cứu khoa

học.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc của mình tới ThS.

NGUYỄN THỊ HUYỀN, ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ em

trong quá trình hoàn thành đề tài.

Do lần đầu là quen với việc nghiên cứu khoa học nên đề tài không

tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong đƣợc sự góp ý của các thầy cô

giáo trong khoa để đề tài đƣợc hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, tháng 5 năm 2016.

Sinh viên thực hiện

TRẦN THỊ THÚY HẰNG

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

MỤC LỤC

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

MỞ ĐẦU ............................................................................................................... 1

1. Lí do chọn đề tài ................................................................................................... 1

2. Ý nghĩa khoa học thực tiễn ............................................................................ 2

3. Mục tiêu của đề tài ............................................................................................... 2

4. Phạm vi nghiên cứu .............................................................................................. 3

5. Phƣơng pháp nghiên cứu ..................................................................................... 3

6. Nội dung nghiên cứu ............................................................................................ 3

7. Những điểm mới đóng góp của đề tài ................................................................ 3

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN ................................................................................. 5

1.1. Tổng quan về loài Lạc ...................................................................................... 5

1.1.1. Giới thiệu về loài Lạc................................................................................ 5

1.1.2. Thành phần hóa học của vỏ lạc ............................................................... 6

1.2. Tổng quan về phân bón .................................................................................... 7

1.2.1. Thành phần của phân bón ........................................................................ 7

1.2.2. Phân loại phân bón ................................................................................... 8

1.3. Một số loại phân bón thƣờng dùng ............................................................... 11

1.3.1. Phân đạm .................................................................................................. 11

1.3.2. Phân lân .................................................................................................... 15

1.3.3. Phân kali ................................................................................................... 17

1.3.4. Phân hỗn hợp phân phức hợp ........................................................... 19

1.3.5. Phân hữu ............................................................................................. 20

1.4. Tác dụng của phân bón ................................................................................... 25

1.4.1. Tác dụng của phân bón đối với cây trồng ............................................ 25

1.4.2. Tác dụng của phân bón đối với đất môi trường ............................. 26

1.4.3. Tác dụng của phân bón đối với hệ thống xử lí biện pháp

trồng trọt ............................................................................................................. 26

1.4.4. Tác dụng đối với thu nhập của người sản xuất.................................... 27

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

CHƢƠNG 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM ............ 28

2.1. Nguyên liệu, hóa chất dụng cụ ................................................................ 28

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

2.1.1. Nguyên liệu ............................................................................................... 28

2.1.2. Hóa chất ................................................................................................... 28

2.1.3. Dụng cụ ..................................................................................................... 28

2.2. Phƣơng pháp điều chế phân bón ................................................................... 28

2.2.1. Bổ sung NH 3 ............................................................................................. 28

2.2.2. Bổ sung urê .............................................................................................. 29

2.2.3. Bổ sung NPK ............................................................................................ 30

2.2.4. Bổ sung nước tiểu .................................................................................... 30

2.2.5. Điều chế phân bón nhả chậm ................................................................. 30

2.3. Xác định hàm lƣợng Nitơ.............................................................................. 31

2.3.1. Nguyên tắc ................................................................................................ 31

2.3.2. Phá mẫu sử dụng máy phá mẫu kieldahl .............................................. 32

2.3.3. Thực hiện quy trình phân tích đạm ....................................................... 32

2.4. Tính kết quả ..................................................................................................... 35

2.5 Thử nghiệm phân hữu khoáng nhả chậm trên cây trồng ........................ 35

CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ...................................................... 38

3.1. Đối với mẫu chƣa ủ ......................................................................................... 38

3.2. Chế tạo phân hữu khoáng ......................................................................... 38

3.2.1. Đối với mẫu bổ sung NH 3 ....................................................................... 38

3.2.2. Đối với mẫu bổ sung ure ........................................................................ 40

3.2.3. Đối với mẫu bổ sung NPK ...................................................................... 42

3.2.4. Đối với mẫu bổ sung nước tiểu .............................................................. 43

3.3. Phân hữu khoáng nhả chậm ...................................................................... 44

3.3.1. Phân hữu khoáng nhả chậm từ vỏ lạc ure ................................. 44

3.3.2. Phân hữu khoáng nhả chậm từ vỏ lạc NPK ............................... 46

3.4. Phân hữu khoáng nhả chậm chứa nguyên tố vi lƣợng .......................... 49

3.5. Thử nghiệm các loại phân bón với một số giống hoa ................................. 49

3.5.1. Ảnh hưởng của các loại phân bón hữu khoáng nhả chậm

đến các chỉ tiêu sinh trưởng của cây hoa cúc trong các lô thí

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

nghiệm ................................................................................................................. 49

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

3.5.2 Ảnh hưởng của các loại phân bón hữu khoáng nhả chậm

từ vỏ lạc đến năng suất chất lượng hoa Cúc ng ......................................... 57

3.5.2 Đánh giá chung ......................................................................................... 59

KẾT LUẬN ......................................................................................................... 61

KIẾN NGHỊ ........................................................................................................ 61

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 62

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Bảng:

DANH MỤC BẢNG BIỂU - HÌNH VẼ

Bảng 1.1. Diện tích, sản lƣợng lạc từ 2011-2015 ................................................. 6

Bảng 1.2. Thành phần của vỏ lạc ......................................................................... 6

Bảng 2.1. Mẫu ủ với NH 3 .................................................................................... 29

Bảng 2.2.Mẫu ủ với Urê ...................................................................................... 29

Bảng 2.3. Bảng mẫu bổ sung NPK ..................................................................... 30

Bảng 2.4 - Nồng độ axit sunfuric tiêu chuẩn tính theo tổng lƣợng nitơ ............. 34

Bảng 3.1. Ảnh hƣởng nồng độ NH 3 đến hàm lƣợng Ntrong phân bón khi

ủ 5 ngày ............................................................................................... 38

Bảng 3.2. Ảnh hƣởng thời gian ủ đến hàm lƣợng Ntrong phân bón khi ủ

với NH 3 1M ......................................................................................... 39

Bảng 3.3. Ảnh hƣởng lƣợng ure đến hàm lƣợng Ntrong phân bón khi ủ

25 ngày ................................................................................................ 40

Bảng 3.4. Ảnh hƣởng thời gian ủ đến hàm lƣợng Ntrong phân bón khi ủ

với ure ................................................................................................. 41

Bảng 3.5. Ảnh hƣởng lƣợng NPK đến hàm lƣợng Ntrong phân bón khi ủ

25 ngày ................................................................................................ 42

Bảng 3.6. Ảnh hƣởng thời gian ủ đến hàm lƣợng Ntrong phân bón khi ủ

với NPK .............................................................................................. 43

Bảng 3.7. Khả năng nhả chậm phân hữu khoáng từ vỏ lạc ure trong

đất ........................................................................................................ 44

Bảng 3.8. Khả năng nhả chậm phân hữu khoáng từ vỏ lạc ure trong

đất ........................................................................................................ 45

Bảng 3.9. Khả năng nhả chậm phân hữu khoáng từ vỏ lạc NPK

trong đất .............................................................................................. 47

Bảng 3.10. Khả năng nhả chậm phân hữu khoáng từ vỏ lạc NPK

trong đất .............................................................................................. 48

Bảng 3.11. Ảnh hƣởng của các loại phân bón hữu khoáng nhả chậm

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

tới chiều cao của cây hoa cúc ng ..................................................... 50

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Bảng 3.12. Ảnh hƣởng của các loại phân bón hữu khoáng nhả chậm

tới số lá/cây của cây hoa cúc ng ...................................................... 52

Bảng 3.13.Ảnh hƣởng của phân bón hữu khoáng nhả chậm đến đƣờng

kính thân cây hoa Cúc ......................................................................... 53

Bảng 3.14. Ảnh hƣởng của phân bón hữu khoáng nhả chậm từ vỏ lạc

thời gian sinh trƣởng, kích thƣớc của cây khi có nụ của cây

hoa Cúc ............................................................................................... 55

Bảng 3.15. Ảnh hƣởng của các loại phân bón hữu khoáng nhả chậm

từ vỏ lạc đến năng suất chất lƣợng hoa Cúc ng .............................. 56

Bảng 3.16. Ảnh hƣởng của phân bón hữu khoáng nhả chậm đến hiệu

Hình:

quả kinh tế của hoa cúc ....................................................................... 57

Hình 2.1. Ảnh Cây hoa Cúc ng ....................................................................... 36

Hình 3.1. Ảnh hƣởng nồng độ NH 3 đến hàm lƣợng Ntrong phân bón khi

ủ 5 ngày ............................................................................................... 38

Hình 3.2. Ảnh hƣởng thời gian ủ đến hàm lƣợng Ntrong phân bón khi ủ

với NH 3 1M ......................................................................................... 39

Hình 3.3. Ảnh hƣởng lƣợng ure đến hàm lƣợng Ntrong phân bón khi ủ

25 ngày ................................................................................................ 40

Hình 3.4. Ảnh hƣởng thời gian ủ đến hàm lƣợng Ntrong phân bón khi ủ

với ure .................................................................................................. 41

Hình 3.5. Ảnh hƣởng lƣợng NPK đến hàm lƣợng Ntrong phân bón khi ủ

25 ngày ................................................................................................ 42

Hình 3.6. Ảnh hƣởng thời gian ủ đến hàm lƣợng Ntrong phân bón khi ủ

với NPK ............................................................................................... 43

Hình 3.7. Khả năng nhả chậm phân hữu khoáng từ vỏ lạc ure trong

đất ........................................................................................................ 45

Hình 3.8. Khả năng nhả chậm phân hữu khoáng từ vỏ lạc ure trong

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

đất ........................................................................................................ 46

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Hình 3.9. Khả năng nhả chậm phân hữu khoáng từ vỏ lạc NPK

trong đất ............................................................................................... 47

Hình 3.10. Khả năng nhả chậm phân hữu khoáng từ vỏ lạc NPK

trong đất ............................................................................................... 49

Hình 3.11. Ảnh hƣởng của các loại phân bón hữu khoáng nhả chậm

tới chiều cao của cây hoa cúc ng ..................................................... 51

Hình 3.12. Ảnh hƣởng của các loại phân bón hữu khoáng nhả chậm

tới số lá/cây của cây hoa cúc ng ...................................................... 52

Hình 3.13: Ảnh hƣởng của phân bón hữu khoáng nhả chậm đến

đƣờng kính thân cây hoa Cúc .............................................................. 54

Hình 3.14. Ảnh hƣởng của phân bón hữu khoáng nhả chậm từ vỏ lạc

thời gian sinh trƣởng, kích thƣớc của cây khi có nụ của cây hoa

Cúc ....................................................................................................... 55

Hình 3.15. Ảnh hƣởng của các loại phân bón hữu khoáng nhả chậm

từ vỏ lạc đến năng suất chất lƣợng hoa Cúc ng ............................... 57

Hình 3.16. Ảnh hƣởng của phân bón hữu khoáng nhả chậm đến hiệu

quả kinh tế của hoa cúc ....................................................................... 58

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Chữ viết tắt

KHKT

ĐC

FAO

THPT

BẢNG KÍ HIỆU VIẾT TẮT

Khoa học kĩ thuật

Đối chứng

Kí hiệu

Tổ chức Lƣơng thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc

Trung học phổ thông

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

1. Lí do chọn đề tài

MỞ ĐẦU

Ở Việt Nam sau các vụ trồng lạc, vỏ lạc là loại phế phẩm nông nghiệp

đƣợc xả ra nhiều, ngƣời dân xử lí bằng cách cày vùi hoặc đốt bỏ thì cả 2 cách

xử lí này đều không hiệu quả vì nó gây ra tình trạng ô nhiễm môi trƣờng do

nguồn khí thải khói bụi gây ra, còn vỏ lạc cứng lại khó phân hủy tất cả

những điều này ít nhiều đã ảnh hƣởng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt sản

xuất của ngƣời dân.

Những năm gần đây nhờ thành tựu KHKT các loại phế phẩm nông nghiệp

đã đang đƣợc ứng dụng nhiều o thực tế, ngƣời ta đã tận dụng để chế tạo

làm ra các sản phẩm hữu ích phục vụ đời sống của con ngƣời. Vỏ lạc cũng là

một trong những bã thải đƣợc ứng dụng để chế tạo thành các thành phẩm sử

dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, một trong những thành phẩm đó chính là

phân bón.

Tuy nhiên hiện nay hiệu quả sử dụng phân bón ở Việt Nam cũng nhƣ các

nƣớc trên thế giới còn rất thấp, cây trồng sử dụng ít lƣợng phân bón trong đất

phần còn lại bị mất mát nhiều do sự rửa trôi, sự bay hơi của amoniac… từ đó

làm tăng chi phí, giảm hiệu quả kinh tế gây ô nhiễm môi trƣờng. Để nâng

cao hiệu quả việc sử dụng phân bón trong nông nghiệp việc nghiên cứu chế

tạo ra loại phân bón nhả chậm vừa cung cấp đủ dinh dƣỡng cho cây trồng

trong một thời gian dài vừa giảm chi phí nhân công, hạn chế việc rửa trôi

thân thiện với môi trƣờng đang là mối quan tâm của toàn xã hội đặc biệt là

với các nhà nghiên cứu khoa học.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Xuất phát từ những thực tế trên, chúng tôi đã lựa chọn đề tài cho khóa

luận là: “Áp dụng một số phương pháp phân tích để nghiên cứu phân bón

hữu khoáng nhả chậm từ vỏ Lạc”.

2. Ý nghĩa khoa học thực tiễn

Ý nghĩa khoa học

Kết quả của nghiên cứu là nguồn tài liệu tham khảo trong nghiên cứu

giảng dạy sản xuất.

Ý nghĩa môi trƣờng

Bằng việc tận dụng xử lí phần phế phẩm nông nghiệp – vỏ lạc chế tạo

phân hữu khoáng nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng.

Ý nghĩa thực tiễn

Tận dụng nguồn phế thải nông nghiệp nghiên cứu chế tạo ra nguồn phân

hữu khoáng nhả chậm bƣớc đầu đƣợc thử nghiệm trên giống hoa Cúc

ng, sau phát triển áp dụng cho một số loại cây trồng thích hợp.

Đề tài mở rộng sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu phân bón trong sản xuất

nông nghiệp.

3. Mục tiêu của đề tài

- Nghiên cứu nhằm tận dụng nguồn phế phẩm trong nông nghiệp để tạo

ra những sản phẩm hữu ích phục vụ cho đời sống con ngƣời.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

- Bằng phƣơng pháp hóa học, điều chế ra nguồn phân bón hữu

khoáng nhả chậm từ vỏ lạc.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- Đánh giá ảnh hƣởng của phân bón hữu khoáng nhả chậm cho hoa

Cúc ng.

4. Phạm vi nghiên cứu

- Quá trình nghiên cứu điều chế phân hữu khoáng từ vỏ lạc đƣợc

tiến hành tại phòng thí nghiệm Hóa phân tích, khoa Hóa học, trƣờng Đại học

Sƣ phạm Hà Nội 2, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc – thời gian từ tháng 4

năm 2017 đến tháng 8 năm 2017.

- Phân tích sản phẩm thu đƣợc tại phòng Phân tích –Công ty cổ phần Bột

giặt Hóa chất Đức Giang.

- Đánh giá ảnh hƣởng của phân bón hữu khoáng nhả chậm trên giống

hoa Cúc ng, tại vƣờn thí nghiệm khoa Sinh – KTNN, trƣờng ĐHSPHN2

5. Phƣơng pháp nghiên cứu

- Phƣơng pháp sƣu tầm thông tin trên internet trên thị trƣờng.

- Phƣơng pháp đọc sách nghiên cứu tài liệu.

- Phƣơng pháp thực nghiệm.

- Phƣơng pháp xử lí số liệu.

6. Nội dung nghiên cứu

- Nghiên cứu chế tạo phân bón hữu khoáng nhả chậm từ vỏ lạc.

- Xây dựng quy trình chế tạo phân bón hữu khoáng nhả chậm từ vỏ

lạc sơ đồ khảo sát quá trình nhả chậm phân bón.

- Nghiên cứu ứng dụng thử nghiệm phân bón hữu nhả chậm cho hoa

Cúc ng.

7. Những điểm mới đóng góp của đề tài

- Theo tìm hiểu của em trƣớc kia hiện nay hầu hết các nhóm tác giả

mới chỉ nghiên cứu sử dụng vỏ lạc chế tạo vật liệu hấp phụ. Chƣa có đề tài

nào tận dụng vỏ lạc để làm phân bón.

- Đã chế tạo đƣợc thành công phân bón hữu khoáng nhả chậm, loại

phân này có khả năng điều khiển chất dinh dƣỡng phù hợp với sự phát triển

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

của cây trồng.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- Đã khảo sát nghiên cứu một cách có hệ thống khả năng nhả dinh dƣỡng

của phân bón trong môi trƣờng nƣớc đất.

- Phân bón hữu khoáng nhả chậm chế tạo đƣợc đã giúp cho cây hoa

Cúc sinh trƣởng phát triển tốt, ra hoa đều đẹp, tiết kiệm chi phí phân bón

thời gian bón phân, ngoài ra phân bón này rất thân thiện với môi trƣờng

không ảnh hƣởng xấu đến tính chất lí hóa của đất.

Thêm bố cục của khóa luận: (nêu tên các chƣơng ra )

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

1.1. Tổng quan về loài Lạc

1.1.1. Giới thiệu về loài Lạc

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN

Loài Lạc (còn gọi là Đậu phộng, Đậu phụng) có tên khoa học là Arachis

hypogea L., thuộc họ đậu (Fabaceae), lớp Ngọc Lan (Magnoliopsida), ngành

Ngọc lan (Magnoliphyta) hay còn gọi là ngành Hạt kín (Angiospermae).

Đặc điểm hình thái: Cây thân thảo, một năm, thân cao từ 3-50 cm; rễ có

nốt sần. Lá kép lông chim, mọc cách, có lá kèm. Mỗi lá kép có hai đôi lá chét

mọc đối, lá chét có kích thƣớc khoảng 1-7 x 1-3 cm. Hoa gồm 2 loại: Hoa vô

tính màu ng, mọc trên thân, không có chức năng sinh sản. Hoa sinh sản

(còn gọi là hoa ngậm - cleistogamic flower), mọc ở phần gốc cây, chúc xuống

dƣới đất, xấu xí (trông giống nhƣ rễ mọc từ thân), có khả năng tự thụ phấn

tự thụ tinh. Trƣớc khi thụ tinh, hạt phấn tự nảy mầm trong bao phấn (bình

thƣờng hạt phấn nảy mầm trên đầu nhụy) sau đó xuyên qua bao phấn để đi

o bầu. Sau khi thụ tinh, bầu chỉ lớn lên một ít, còn phần cuống hoa lớn rất

nhanh (dài tới 10 mm/ ngày đêm) đƣa bầu o sâu trong đất phát triển thành

quả (thƣờng gọi là “củ lạc”). Quả đậu (nhƣng không mở), dài 3-7 cm, chứa 1-

2 (-4) hạt.

Nguồn gốc phân bố: Nguyên sản ở Braxin, đƣợc trồng phổ biến ở

nhiều nƣớc trên thế giới nhƣ: Trung Quốc, Ấn Độ, Sênêgal, Nigeria,

Myanmar, Sudan, Mỹ, Argentina Inđônêxia. Ở Việt Nam, lạc đƣợc trồng

phổ biến khắp cả nƣớc với nhiều giống khác nhau.

Sinh học sinh thái: Thích hợp với những vùng đất ẩm, xốp, không

chịu đƣợc khí hậu lạnh úng. Mùa thu hoạch ở miền bắc chủ yếu từ tháng 6-

7, ở miền nam rải rác quanh năm.

Giá trị sử dụng: Đƣợc đánh giá là cây công nghiệp cây thực phẩm

quan trọng. các sản phẩm từ loài này đƣợc dùng với nhiều mục đích khác

nhau: Hạt là thực phẩm quen thuộc, đƣợc dùng với nhiều cách trong dân gian;

trong công nghiệp, hạt đƣợc dùng để ép dầu, đóng hộp, làm bơ-phomát, làm

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

dung môi hòa tan một số chất, làm dầu tiêm (trong y học)… Thân, lá, khô lạc

(bã hạt sau khi ép dầu) làm thức ăn cho động vật nuôi…

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Cho đến cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, trên thế giới, lạc là cây họ đậu

có diện tích lớn nhất thế giới, hiện nay đứng thứ hai trong số các cây lấy dầu

thực vật (về diện tích sản lƣợng) với diện tích gieo trồng o khoảng

20triệu ha/năm, sản lƣợng o khoảng 25,5 triệu tấn. Ở Việt Nam, lạc đƣợc

trồng rộng rãi khắp cả nƣớc. Trừ các loại đất quá dốc, đất chua, đất mặn. đất

sét,... các loại đất khác đều trồng đƣợc lạc. Các số liệu về diện tích, năng suất,

sản lƣợng lạc đƣợc cập nhật trong những năm gần nhất từ 2011 đến nay:

Bảng 1.1. Diện tích, sản lƣợng lạc từ 2011-2015

Năm 2011 2012 2013 2014 2015

Diện tích trồng trọt (nghìn

ha)

223.8 219.3 216.3 230 240

Sản lƣợng (tấn/ha) 2.09 2.12 2.28 2.3 2.29

Tổng sản lƣợng (nghìn tấn) 469.7 468.4 492.6 530 550

Diện tích sản lƣợng lạc của Việt Nam trong những năm gần đây.Với

sản lƣợng nhƣ vậy, lƣợng vỏ lạc mỗi năm thu đƣợc o khoảng 150 nghìn tấn

(chiếm khoảng 30-32% sản lƣợng lạc).

1.1.2. Thành phần hóa học của vỏ lạc

Vỏ lạc chiếm 25-35% khối lƣợng hạt. Với sản lƣợng lạc hàng năm

khoảng 500.000 tấn thì khối lƣợng vỏ hạt lên tới 150.000 tấn/năm. Vỏ lạc

giá trị dinh dƣỡng, thƣờng đƣợc dùng để nghiền thành cám làm thức ăn cho

gia súc hoặc phân bón cho cây. Sau đây là kết quả phân tích vỏ lạc:

Bảng 1.2. Thành phần của vỏ lạc

Thành phần Nƣớc Protein Lipit Gluxit Đạm Lân Kali

% 10 4,2 2,6 18,5 1,5 0,2 0,5

Thành phần chính của vỏ lạc là gluxit gồm: xenlulozơ, hemixenlulozơ,

ligin một số hợp chất khác.

Sự kết hợp giữa xenlulozơ hemixenlulozơ đƣợc gọi là holoxenlulozơ

có chứa nhiều nhóm OH, thuận lợi cho khả năng hấp thụ thông qua liên kết

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

hiđrô.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Xenlulozơ: là polisaccarit do các mắt xích glucozơ [C 6 H 7 O 2 (OH) 3 ] n nối

với nhau bằng liên kết 1,4-glucozit. Phân tử khối của xenlulozơ rất lớn

khoảng từ 10.000 đến 150.000 đvC.

Hemixenlulozơ: về bản hemixenlulozơ là polisaccarit giống nhƣ

xenlulozơ nhƣng số mắt xích nhỏ hơn. Hemixenlulozơ thƣờng bao gốm nhiều

loại mắt xích có chứa các nhóm thế axetyl metyl.

Ligin: là loại polime đƣợc tạo ra bới nhiều loại mắt xích phenylpropan.

Ligin giữ vai trò kết nối giữa xenlulozơ hemixenlulozơ.

1.2. Tổng quan về phân bón

Phân bón là "thức ăn" do con ngƣời bổ sung cho cây trồng. Trong phân

bón chứa nhiều chất dinh dƣỡng cần thiết cho cây. Các chất dinh dƣỡng chính

trong phân là: đạm(N), lân(P), kali(K). Ngoài các chất trên, còn có các

nhóm nguyên tố vi lƣợng...

1.2.1. Thành phần của phân bón

1.2.1.1. Yếu tố dinh dưỡng vô

a. Yếu tố đa lƣợng

Gồm đạm: kí hiệu là N (tính bằng N tổng số), lân: kí hiệu là P (tính bằng

P 2 O 5 hữu hiệu), kali: kí hiệu là K (tính bằng K 2 O hữu hiệu) dạng dễ tiêu cây

trồng có thể dẽ dàng hấp thụ đƣợc

b. Yếu tố dinh dƣỡng trung lƣợng

Gồm có Canxi (đƣợc tính bằng Ca hoặc CaO), Magiê (đƣợc tính bằng

Mg hoặc MgO), Lƣu huỳnh (đƣợc tính bằng S) Silic (đƣợc tính bằng Si

hoặc SiO 2 ) dạng dễ tiêu cây trồng có thể dẽ dàng hấp thụ đƣợc.

c. Yếu tố dinh dƣỡng vi lƣợng

Gồm có Bo (đƣợc tính bằng B), Coban (đƣợc tính bằng Co), Đồng (đƣợc

tính bằng Cu hoặc CuO), Sắt (đƣợc tính bằng Fe), Mangan (đƣợc tính bằng

Mn hoặc MnO), Molipđen (đƣợc tính bằng Mo) Kẽm (đƣợc tính bằng Zn

hoặc ZnO) dạng dễ tiêu cây trồng có thể dẽ dàng hấp thụ đƣợc.

d. Yếu tố dinh dƣỡng đất hiếm

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Gồm có 17 nguyên tố sau: Scandium (số thứ tự 21), Yttrium (số thứ tự

39) các nguyên tố trong dãy Lanthanides (số thứ tự từ số 57-71:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Lanthanum, Cerium, Praseodymium, Neodymium, Promethium, Samarium,

Europium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Holmium, Erbium, Thulium,

Ytterbium, lutetium) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học của

Mendeleep.

1.2.1.2. Yếu tố dinh dưỡng hữu

Bao gồm các thành phần: chất hữu , axit amin, vitamin, axit humic,

axit fulvic, …

1.2.1.3. Yếu tố vi sinh vật

Bao gồm các vi sinh có lợi nhƣ VSV cố định đạm, phân giải lân, phân

giải xenlulozơ,…

1.2.1.4. Các yếu tố hạn chế sử dụng

Là các kim loại nặng gồm: Asen (As), Cadimi (Cd), Chì (Pb), Thuỷ ngân

(Hg), Titan (Ti) Crôm (Cr) hoặc các vi khuẩn gây bệnh gồm: vi khuẩn Ecoli,

Salmonella hoặc các chất độc hại khác nhƣ: biuret, axit tự do với hàm lƣợng

cho phép đƣợc quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Ngoài ra, trong phân bón còn có chứa chất giữ ẩm, chất hỗ trợ tăng hiệu

suất sử dụng phân bón, chất điều hoà sinh trƣởng thực vật, chất phụ gia…

1.2.2. Phân loại phân bón

năng,...

Có rất nhiều sở để phân loại phân bón nhƣ theo thành phần, theo chức

1.2.2.1. Phân loại theo thành phần.

Phân bón đƣợc chia làm 3 nhóm chính:

phân hóa học (phân)

phân hỗn hợp

phân vi sinh

Với sự khác biệt lớn giữa chúng là nguồn gốc, chứ không phải là những

sự khác biệt trong thành phần dinh dƣỡng.

a. Phân bón

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Gồm phân khoáng thiên nhiên hoặc phân hoá học, trong thành phần có

chứa một hoặc nhiều yếu tố dinh dƣỡng vô . Bao gồm các loại: phân

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

đa lƣợng (phân khoáng đơn, phân phức hợp, phân khoáng trộn), phân

trung lƣợng, phân vi lƣợng.

Có 13 chất dinh dƣỡng khoáng thiết yếu cần thiết đối với sự sinh trƣởng

phát triển của cây trồng:

3 nguyên tố đa lƣợng: N, P, K.

3 nguyên tố trung lƣợng: Ca, Mg, S.

7 nguyên tố vi lƣợng: Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B, Cl.

một số nguyên tố khác cần cho cây nhƣ Na, Si, Co, Al,…

- Phân vô đa lƣợng

Phân khoáng đơn: là loại trong thành phần chỉ chứa một yếu tố dinh

dƣỡng đa lƣợng N hoặc P 2 O 5 hữu hiệu hoặc K 2 O hữu hiệu.

Phân phức hợp: là loại phân đƣợc tạo ra bằng phản ứng hoá học, có

chứa ít nhất hai (02) yếu tố dinh dƣỡng đa lƣợng.

Phân khoáng trộn: là loại phân đƣợc sản xuất bằng cách trộn học

từ hai hoặc ba loại phân khoáng đơn hoặc trộn với phân phức hợp, không

dùng phản ứng hoá học.

- Phân vô trung lƣợng

Thông thƣờng các nhà máy không sản xuất phân trung lƣợng riêng mà

kết hợp với các loại phân đa lƣợng. Một loại phân đa lƣợng có thêm phân

trung lƣợng nhƣ một hợp phần.

một số loại phân trung lƣợng sau:

Phân lƣu huỳnh: phân supe lân chứa 12% S, phân supe hạt kali chứa

18% S, phân amonisunfat (SA) chứa 23% S, phân kali sunfat– magie chứa 16-

22% S.

Phân canxi: phân lân nung chảy Văn Điển chứa 28-32% Ca, phân lân

NPK Văn Điển chứa 13-14% CaO, phân supe lân chứa 22-23% CaO.

Phân magie: phân lân Văn Điển chứa 17-20% Mg, phân sunfat –

magie chứa 5-7% Mg, phân magie borat chứa 19% Mg.

- Phân vi lƣợng

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Nguyên tố vi lƣợng là nguyên tố có hàm lƣợng từ 10 -4 – 10 -5 theo trọng

lƣợng chất khô.

Gồm:

Phân Bo: gồm phân axit boric, phân natri borat, magie borat.

Phân đồng

Phân mangan: gồm mangan sunfat, mangan clorua, kali pecmanganat.

Phân Molipden: gồm natri molipdat, amoni molipdat.

Phân kẽm: gồm kẽm sunfat, kẽm clorua.

Phân sắt

Phân Coban

b. Phân hỗn hợp

Là loại phân bón trong thành phần có chứa từ hai (02) yếu tố dinh dƣỡng

khác nhau (vô , hữu , vi sinh vật, các yếu tố dinh dƣỡng khác) trở lên,

bao gồm các loại phân hữu chế biến công nghiệp, phân hữu sinh học,

phân hữu khoáng, phân hữu vi sinh.

- Phân hữu chế biến công nghiệp: là loại phân bón đƣợc sản xuất từ

nguyên liệu hữu , đƣợc chế biến theo quy trình công nghệ lên men công

nghiệp, có hàm lƣợng chất hữu , ký hiệu là HC (tính bằng HC tổng số)

các chỉ tiêu chất lƣợng đạt quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

- Phân hữu sinh học: là loại phân bón đƣợc sản xuất từ nguyên liệu

hữu , đƣợc xử lý lên men bằng vi sinh vật sống có ích hoặc đƣợc xử lý bằng

các tác nhân sinh học khác có các chỉ tiêu chất lƣợng đạt quy định của quy

chuẩn kỹ thuật quốc gia.

- Phân hữu khoáng: là loại phân bón đƣợc sản xuất từ phân hữu

chế biến công nghiệp hoặc hữu sinh học trộn thêm một hoặc một số yếu tố

dinh dƣỡng vô , trong đó có ít nhất một yếu tố dinh dƣỡng vô đa lƣợng

đạt quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

- Phân hữu vi sinh: là loại phân bón đƣợc sản xuất từ nguyên liệu hữu

có chứa ít nhất một loại vi sinh vật sống có ích có mật độ hoạt tính đạt

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

c. Phân vi sinh vật

Là loại phân bón trong thành phần có chứa một hoặc nhiều loại vi sinh

vật sống có ích bao gồm: nhóm vi sinh vật cố định đạm, phân giải lân, phân

giải xenlulo, vi sinh vật đối kháng, vi sinh vật tăng khả năng quang hợp

các vi sinh vật có ích khác có mật độ hoạt tính đạt quy định của quy chuẩn

kỹ thuật quốc gia.

1.2.2.2. Phân loại theo chức năng

Phân bón lá: là các loại phân bón thích hợp cho việc phun trực tiếp o

thân, lá thích hợp cho cây hấp thu dinh dƣỡng qua thân, lá.

Phân bón rễ: là các loại phân bón đƣợc bón trực tiếp o đất hoặc o

nƣớc để cung cấp chất dinh dƣỡng cho cây trồng thông qua bộ rễ.

1.3. Một số loại phân bón thƣờng dùng

1.3.1. Phân đạm

Là tên gọi chung của các loại phân bón cung cấp đạm cho cây.

Bón đạm thúc đẩy quá trình tăng trƣởng của cây, làm cho cây ra nhiều nhánh,

phân cành, ra lá nhiều, lá có kích thƣớc to, màu xanh, lá quang hợp mạnh do

đó làm tăng năng suất cây.

Vai trò:

Đạm là nguyên tố tham gia o thành phần chính của clorophyll,

protein, các axit amin, các enzyme nhiều loại vitain trong cây.

Thúc đẩy quá trình tang trƣởng của cây, làm cho cây ra nhiều nhánh,

phân cành, ra nhiều lá; lá có kích thƣớc to màu xanh; lá quang hợp mạnh =>

làm tăng năng suất cây trồng.

Phân đạm cần cho cây trong suốt quá trình sinh trƣởng (giai đoạn cây

sinh trƣởng mạnh).

Một số loại phân đạm thƣờng dùng nhƣ sau:

1.3.1.1. Phân Urê CO(NH 4 ) 2 :

Là loại phân có tỉ lệ N cao nhất chứa 44-48% N nguyên chất. Loại phân

này chiếm 59% tổng số các loại phân đạm đƣợc sản xuất ở các nƣớc trên thế

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

giới. Urê là loại phân có tỷ lệ nitơ cao nhất.

Trên thị trƣờng có bán 2 loại phân urê có chất lƣợng giống nhau:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Loại tinh thể màu trắng, hạt tròn, dễ tan trong nƣớc, có nhƣợc điểm

hút ẩm mạnh. Loại có dạng viên, nhỏ nhƣ trứng cá.

Loại này có thêm chất chống ẩm nên dễ bảo quản, vận chuyển nên

đƣợc dùng nhiều trong nông nghiệp.

Phân urê có khả năng thích nghi rộng có khả năng phát huy tác dụng

trên nhiều loại đất khác nhau đối với các loại cây trồng khác nhau. Phân

này bón thích hợp trên đất chua phèn.

Phân urê đƣợc dùng để bón thúc. Có thể pha loãng theo nồng độ 0.5–

1.5% để phun lên lá.

Trong chăn nuôi, urê đƣợc dùng trực tiếp bằng cách cho thêm o khẩu

phần thức ăn cho lợn, trâu bò. Phân này cần đƣợc bảo quản kỹ trong túi

polietilen không đƣợc phơi ra nắng. Bởi vì khi tiếp xúc với không khí

ánh nắng urê rất dễ bị phân huỷ bay hơi. Các túi phân urê khi đã mở ra cần

đƣợc dùng hết ngay trong thời gian ngắn.

Trong quá trình sản xuất, urê thƣờng liên kết các phần tử với nhau tạo

thành biuret. Đó là chất độc hại biuret đối với cây trồng. Vì vậy, trong phân

urê không đƣợc có quá 1,5% biuret (theo Tiêu chuẩn Việt Nam).

1.3.1.2. Phân amoni sunfat

Phân amôn nitrat (NH 4 NO 3 ) có chứa 33–35% nitơ nguyên chất. Ở các

nƣớc trên thế giới loại phân này chiếm 11% tổng số phân đạm đƣợc sản xuất

hàng năm.

Phân này ở dƣới dạng tinh thể muối kết tinh có màu ng xám. Amôn

nitrat dễ chảy nƣớc, dễ tan trong nƣớc, dễ vón cục, khó bảo quản khó sử

dụng. Là loại phân sinh lý chua. Tuy vậy, đây là loại phân bón quý vì có chứa

cả NH 4 + cả NO 3 - , phân này có thể bón cho nhiều loại cây trồng trên nhiều

loại đất khác nhau. Amoni sunfat bón thích hợp cho nhiều loại cây trồng cạn

nhƣ thuốc lá, bông, mía, ngô…

Phân bón này đƣợc dùng để pha thành dung dịch dinh dƣỡng để tƣới cây

trong nhà kính tƣới bón thúc cho nhiều loại rau, cây ăn quả.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

1.3.1.3. Phân đạm amoni sunfat:

Còn gọi là phân bón SA, sunphat đạm (NH 4 ) 2 SO 4 có chứa 20–21% nitơ

nguyên chất. Trong phân này còn có 24-25% lƣu huỳnh (S). Trên thế giới loại

phân này chiếm 8% tổng lƣợng phân hoá học sản xuất hàng năm. Phân này có

dạng tinh thể, mịn, màu trắng ngà hoặc xám xanh. Phân này có mùi nƣớc tiểu

(mùi amôniac), vị mặn hơi chua. Cho nên nhiều nơi gọi là phân muối diêm.

Sunphat đạm là loại phân bón tốt vì có cả N lƣu huỳnh là hai chất

dinh dƣỡng thiết yếu cho cây.

Phân bón này dễ tan trong nƣớc, không vón cục. Thƣờng ở trạng thái tơi

rời, dễ bảo quản, dễ sử dụng. Tuy nhiên, nếu để trong môi trƣờng ẩm phân dễ

vón cục, đóng lại thành từng tảng rất khó đem bón cho cây.

Có thể đem bón cho tất cả các loại cây trồng, trên nhiều loại đất khác

nhau, miễn là đất không bị phèn, bị chua. Nếu đất chua cần bón thêm vôi, lân

mới dùng đƣợc đạm amoni sunfat. Phân này dùng tốt cho cây trồng trên đất

đồi, trên các loại đất bạc màu (thiếu S).

Amoni sunfat đƣợc dùng chuyên để bón cho các loài cây cần nhiều S

ít N nhƣ đậu đỗ, lạc v.v. các loại vây vừa cần nhiều S vừa cần nhiều N

nhƣ ngô.

Cần lƣu ý đạm sunfat là loại phân có tác dụng nhanh, rất chóng phát huy

tác dụng đối với cây trồng, cho nên thƣờng đƣợc dùng để bón thúc bón

thành nhiều lần để tránh mất đạm.

Khi bón cho cây con cần chú ý là phân này dễ gây cháy lá. Không nên sử

dụng phân đạm sunfat để bón trên đất phèn, vì phân dễ làm chua thêm đất.

1.3.1.4. Phân đạm clorua

Phân này (NH 4 Cl) có chứa 24–25% nitơ nguyên chất. Đạm clorua có

dạng tinh thể mịn, màu trắng hoặc ng ngà. Phân này dễ tan trong nƣớc, ít

hút ẩm, không bị vón cục, thƣờng tơi rời nên dễ sử dụng.

Là loại phân sinh lý chua. Vì vậy, nên bón kết hợp với lân các loại

phân bón khác.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đạm clorua không nên dùng để bón cho thuốc lá, chè, khoai tây, hành,

tỏi, bắp cải, vừng, v.v.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Ở các vùng khô hạn, ở các chân đất nhiễm mặn không nên bón phân đạm

clorua, vì ở những nơi này trong đất có thể tích luỹ nhiều clo, dễ làm cho cây

bị ngộ độc.

1.3.1.5. Phân canxi xianamit

Phân này có dạng bột không có tinh thể, màu xám tro hoặc màu trắng,

đốt không có mùi khai. Canxi xianamit có chứa 20 – 21% N nguyên chất, 20

– 28% vôi, 9 – 12% than. Vì có than cho nên phân bón có màu xám đen.

Cũng có loại phân tỷ lệ than thấp hoặc không có than nên phân có màu trắng.

Cần chú ý chống ẩm cho phân khi bảo quản, bởi vì nếu phân hút ẩm sẽ bị

biến chất, hạt phân phình to lên làm rách bao bì làm hỏng dụng cụ đựng.

Phân này dễ bốc bụi. Khi bám o da sẽ làm hỏng da, phân bay o mắt sẽ

làm hỏng giác mạc mắt, vì vậy khi sử dụng phân này phải rất cẩn thận.

Phân này có phản ứng kiềm, bởi vậy có thể khử đƣợc chua, dùng rất tốt

ở các loại đất chua.

Canxi xianamit thƣờng đƣợc dùng để bón lót. Muốn dùng để bón thúc

phải đem ủ trƣớc khi bón. Bởi vì phân này khi phân giải tạo ra một số chất

độc có thể làm hỏng móng chân trâu bò, hại da chân ngƣời nông dân. Thƣờng

sau 7 – 10 ngày các chất độc mới hết. Thƣờng canxi xianamit đƣợc trộn ủ với

phân rác làm cho phân chóng hoai mục. Phân này không đƣợc dùng để phun

lên lá cây.

1.3.1.6. Phân photphat đạm (còn gọi là amoni photphat)

Là loại phân vừa có đạm, vừa có lân. Trong phân có tỷ lệ đạm là 10-

18%, tỷ lệ lân là 44-50%. Phôtphat đạm có dạng viên, màu xám tro hoặc

trắng,nói chung màu sắc tùy thuộc o nhà sản xuất không ảnh hƣởng tới

chất lƣợng.

Trên thị trƣờng hiện nay đang lƣu hành hai loại phân bón ammonphot là

DAP(18-46-0) MAP(10-50-0)

Phân dễ chảy nƣớc. Vì vậy, ngƣời ta thƣờng sản xuất dƣới dạng viên

đƣợc đựng trong các bao nilông.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Phân rất dễ tan trong nƣớc phát huy hiệu quả nhanh. Phân đƣợc dùng

để bón lót, bón thúc đều tốt. Phân là loại dễ sử dụng. Phân DAP là loại phân

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

trung tính nên có thể sử dụng trên các loại đất khác nhau, còn phân MAP là

loại chua sinh lý(pH: 4-4,5) nên không thích hợp đối với các loại đất chua.

Phân có tỷ lệ đạm hơi thấp so với lân, cho nên cần bón phối hợp với các loại

phân đạm khác, nhất là khi bón cho các loại cây cần nhiều đạm.

1.3.2. Phân lân

Có vai trò quan trọng trong đời sống cây trồng. Kích thích sự phát triển

của rễ, làm cho rễ đâm sâu lan rộng nên cây ít đổ ngã, kích thích quá trình đẻ

nhánh, nảy chồi, thúc đẩy cây ra hoa kết quả sớm nhiều, tăng đặc tính

chống rét, chống hạn, chịu độ chua, chống sâu bệnh hại….

Vai trò:

Lân có vai trò quan trọng trong đời sống của cây trồng, có trong thành

phần chính của hạt nhân tế bào, rất cần trong việc hình thành các bộ phận mới

của cây.

Lân tham gia o quá trình hình thành enzyme, các protein, tham gia

o quá trình tổng hợp các axitamin.

Lân kích thích quá trình phân nhánh, nảy chồi, thúc đẩy cây ra hoa,

kết quả sớm nhiều.

Cải thiện chất lƣợng nông sản.

Lân làm tăng đặc tính chống chịu của cây đối với các yếu tố không

thuận lợi cho cây.

Thiếu lân không những làm giảm năng suất cây trồng mà còn hạn chế

hiệu qủa của phân đạm.

1.3.2.1. Phôtphat nội địa

Đó là loại bột mịn màng, màu nâu thẫm hoặc đôi khi có màu nâu nhạt.

Tỷ lệ lân nguyên chất trong phân thay đổi rất nhiều, từ 15% đến 25%. Loại

phân thƣờng có trên thị trƣờng có tỷ lệ là 15 – 18%.

Trong phân phôtphat nội địa, phần lớn các hợp chất lân nằm ở dạng khó

tiêu đối với cây trồng. Phân có tỷ lệ vôi cao, cho nên có khả năng khử chua.

Vì lân trong phân ở dƣới dạng khó tiêu, cho nên phân chỉ dùng có hiệu quả ở

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

các chân đất chua. Ở các chân ruộng không chua, hiệu lực của loại phân này

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

thấp; ở loại đất này, loại phân này dùng bón cho cây phân xanh có thể phát

huy đƣợc hiệu lực.

Phân này chỉ nên dùng để bón lót, không dùng để bón thúc. Khi sử dụng

có thể trộn với phân đạm để bón, nhƣng trộn xong phải đem bón ngay, không

đƣợc để lâu. Phân này dùng để ủ với phân chuồng rất tốt. Phân phôtphat nội

địa ít hút ẩm, ít bị biến chất, cho nên có thể cất giữ đƣợc lâu. Vì vậy, bảo quản

tƣơng đối dễ dàng.

1.3.2.2. Supe lân

Là loại bột mịn màu trắng, ng xám hoặc màu xám thiếc. Một số trƣờng

hợp supe lân đƣợc sản xuất dƣới dạng viên.

Trong supe lân có 16 – 20% lân nguyên chất. Ngoài ra, trong phân này

có chứa một lƣợng lớn thạch cao. Trong phân còn chứa một lƣợng khá lớn

axit, vì vậy phân có phản ứng chua. Phân dễ hoà tan trong nƣớc cho nên cây

dễ sử dụng. Phân thƣờng phát huy hiệu quả nhanh, ít bị rửa trôi. Supe lân có

thể dùng để bón lót hoặc bón thúc đều đƣợc. Phân này có thể sử dụng để bón

ở các loại đất trung tính, đất kiềm, đất chua đều đƣợc. Tuy nhiên, ở các loại

đất chua nên bón vôi khử chua trƣớc khi bón supe lân. Supe lân có thể dùng

để ủ với phân chuồng. Nếu supe lân quá chua, cần trung hoà bớt độ chua

trƣớc khi sử dụng. Có thể dùng phôtphat nội địa hoặc apatit. Nếu đất chua

nhiều dùng 15 – 20% apatit để trung hoà, đất chua ít dùng 10 – 15%. Nếu

dùng tro bếp để trung hoà độ chua của supe lân thì dùng 10 – 15%, nếu dùng

vôi thì tỷ lệ là 5 – 10%. Phân supe lân thƣờng phát huy hiệu quả nhanh, cho

nên để tăng hiệu lực của phân, ngƣời ta thƣờng bón tập trung, bón theo hốc,

hoặc sản xuất thành dạng viên để bón cho cây. Phân này có thể dùng để hồ

phân rễ mạ. Supe lân ít hút ẩm, nhƣng nếu cất giữ không cẩn thận phân có thể

bị nhão vón thành từng cục. Phân có tính axit nên dễ làm hỏng bao bì

dụng cụ đong đựng bằng sắt.

1.3.2.3. Tecmô phôtphat (phân lân nung chảy)

Phân có dạng bột màu xanh nhạt, gần nhƣ màu tro, có óng ánh. Tỷ lệ lân

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

nguyên chất trong tecmô phôtphat là 15 – 20%. Ngoài ra trong phân còn có

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

canxi 30% một ít thành phần kiềm, chủ yếu là magiê 12 – 13%, có khi có cả

kali.

Tecmô phôtphat có phản ứng kiềm, cho nên không nên trộn lẫn với phân

đạm vì dễ làm cho đạm bị mất. Phân này không tan trong nƣớc, nhƣng tan

đƣợc trong axit yếu. Cây sử dụng dễ dàng. Phân có thể sử dụng để bón lót

hoặc bón thúc đều tốt. Tecmô phôtphat phát huy hiệu lực tốt ở các vùng đất

chua, vì phân có phản ứng kiềm. Phân sử dụng có hiệu quả trên các vùng đất

cát nghèo, đất bạc màu vì phân chứa nhiều vôi, có các nguyên tố vi lƣợng

một ít kali. Phân này thƣờng đƣợc bón rải, ít khi bón tập trung ít đƣợc sản

xuất dƣới dạng viên. Không sử dụng tecmô phôtphat để hồ phần rễ mạ.

Tecmô phôtphat ít hút ẩm, luôn ở trong trạng thái tơi rời không làm hỏng

dụng cụ đong đựng.

1.3.2.4. Phân lân kết tủa

Phân có dạng bột trắng, nhẹ, xốp trong giống nhƣ vôi bột. Phân có tỷ lệ

lân nguyên chất tƣơng đối cao, đến 27 – 31%. Ngoài ra trong thành phần của

phânmột ít canxi. Phân này đƣợc sử dụng tƣơng tự nhƣ tecmô phôtphat.

Phân ít hút ẩm cho nên bảo quản dễ dàng.

1.3.3. Phân kali

Là nhóm phân bón cung cấp chất dinh dƣỡng kali cho cây.

Vai trò:

Kali có vai trò chủ yếu trong việc chuyển hoá năng lƣợng trong quá

trình đồng hoá các chất dinh dƣỡng của cây.

Kali làm tăng khả năng chống chịu của cây đối với các tác động không

lợi từ bên ngoài chống chịu đối với một số loại bệnh.

Kali tạo cho cây cứng chắc, ít đổ ngã, tăng khả năng chịu úng, chịu

hạn, chịu rét.

cây.

Kali làm tăng phẩm chất nông sản góp phần làm tăng năng suất của

Kali làm tăng hàm lƣợng đƣờng trong quả làm cho màu sắc quả đẹp

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

tƣơi, làm cho hƣơng vị quả thơm làm tăng khả năng bảo quản của quả.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

17

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Kali làm tăng chất bột trong củ khoai, làm tăng hàm lƣợng đƣờng

trong mía.

Để sử dụng hợp lý phân kali cần chú ý đến những điều sau đây:

Bón kali ở các loại đất trung tính dễ làm cho đất trở nên chua. Vì vậy

ở các loại đất trung tính nên kịp thời bón thêm vôi.

Kali nên bón kết hợp với các loại phân khác.

Kali có thể bón thúc bằng cách phun dung dịch lên lá o các thời

gian cây kết hoa, làm củ, tạo sợi.

Có thể bón tro bếp để thay thế phân kali.

Bón quá nhiều kali có thể gây tác động xấu lên rễ cây, làm cây teo rễ.

Nếu bón quá thừa phân kali trong nhiều năm, có thể làm cho mất cân đối với

natri, magiê. Khi xảy ra trƣờng hợp này cần bón bổ sung các nguyên tố vi

lƣợng magiê, natri.

Một số loại phân kali:

1.3.3.1. Phân kali clorua

Phân có dạng bột màu hồng nhƣ muối ớt. Nông dân ở một số nơi gọi là

phân muối ớt. Cũng có dạng clorua kali có màu xám đục hoặc xám trắng.

Phân đƣợc kết tinh thành hạt nhỏ.

Hàm lƣợng kali nguyên chất trong phân là 50 – 60%. Ngoài ra trong

phân còn có một ít muối ăn (NaCl). Clorua kali là loại phân chua sinh lý.

Phân này khi để khô có độ rời tốt, dễ bón. Nhƣng nếu để ẩm phân kết

dính lại với nhau khó sử dụng. Hiện nay, phân clorua kali đƣợc sản xuất với

khối lƣợng lớn trên thế giới chiếm đến 93% tổng lƣợng phân kali.

Cloria kali có thể dùng để bón cho nhiều loại cây trên nhiều loại đất khác

nhau. Có thể dùng phân này để bón lót hoặc bón thúc. Bón thúc lúc cây sắp ra

hoa làm cho cây cứng cáp, tăng chất lƣợng nông sản. Clorua kali rất thích hợp

với cây dừa vì dừa là cây ƣa clo. Không nên dùng phân này để bón o đất

mặn, là loại đất có nhiều clo, không bón cho thuốc lá là loại cây không ƣa

clo. Phân này cũng không nên dùng bón cho một số loài cây hƣơng liệu, chè,

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

cà phê, vì phân ảnh hƣởng đến chất lƣợng nông sản.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

18

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

1.3.3.2. Phân kali sunfat

Phân có dạng tinh thể nhỏ, mịn, màu trắng. Phân dễ tan trong nƣớc, ít

hút ẩm nên ít vón cục. Hàm lƣợng kali nguyên chất trong sunphat kali là 45 –

50%. Ngoài ra trong phân còn chứa lƣu huỳnh 18%.

Phân này có thể sử dụng thích hợp cho nhiều loại cây trồng. Sử dụng

hiệu quả cao đối với cây có dầu, rau cải, thuốc lá, chè, cà phê. Sunphat kali là

loại phân chua sinh lý. Sử dụng lâu trên một chân đất có thể làm tăng độ chua

của đất. Không dùng sunphat kali liên tục nhiều năm trên các loại đất chua, vì

phân có thể làm tăng thêm độ chua của đất.

1.3.3.3. Một số loại phân kali khác

Phân kali – magie sunphat có dạng bột mịn màu xám. Phân có hàm

lƣợng K 2 O: 20 – 30%; MgO: 5 – 7%; S: 16 – 22%. Phân này đƣợc sử dụng

hiệu quả trên đất cát nghèo, đất bạc màu.

Phân "Agripac" của Canada có hàm lƣợng K 2 O là 61%. Đây là loại phân

khô, hạt to, không vón cục, dễ bón, thƣờng đƣợc dùng làm nguyên liệu để

trộn với các loại phân bón khác sản xuất ra phân hỗn hợp.

Muối kali 40% có dạng muối trắng kết tinh có lẫn một ít vảy màu hồng

nhạt. Ngoài hàm lƣợng kali chiếm 40% trong khối lƣợng phân, trong thành

phần của phân còn có muối ăn với tỷ lệ cao hơn muối ăn trong phân clorua

kali. Phân này cần đƣợc sử dụng hạn chế trên các loại đất mặn.

1.3.4. Phân hỗn hợp phân phức hợp

Trên thị trƣờng hiện có các loại sau: loại 2 yếu tố (N-P, N-K, P-K), loại

3 yếu tố (N-P-K), loại 4 yếu tố (N-P-K-Mg).

1.3.4.1. Phân NP: gồm các thƣơng hiệu sau:

Phân Amophor: tỉ lệ N:P:K là 1:1:0 chứa 18% N 18% P 2 O 5 , dạng viên

rời, dùng để bón cho đất phù sa, đất phèn.

Phân Diamophor (DAP): tỉ lệ N:P:K là 1:2,6:0 chứa 18% N, 40% P 2 O 5 ,

thích hợp cho đất phèn, đất bazan.

Phân hỗn hợp: 20:20:0; 23:23:0; 10:10:0 dùng để bón lót.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

1.3.4.2. Phân NK: gồm

Phân kali nitrat: chứa 13% N, 45% K 2 O, dùng để bón cho đất nghèo kali.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

19

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Phân hỗn hợp: 30:0:10; 20:0:20; 20:0:10 dùng để bón o cuối thời kỳ

sinh trƣởng của cây.

1.3.4.3. Phân PK: gồm

Phân PK 0:1:3 chứa 55% supe lân 45% KCl, dùng cho đất bạc màu,

đất cát nhẹ.

Phân PK 0:1:2 chứa 65% supe phôt phat 35% KCl.

1.3.4.4. Phân N-P-K: gồm

Phân Amsuka: có tỉ lệ NPK là 1:0,4:0,8 đƣợc sản xuất bằng cách trộn

amôn với supe lân đã trung hòa o muối KCl

Phân nitro phoska: có 2 loại:

Loại có tỉ lệ NPK là 1:0,4:1,3 đƣợc sản xuất bằng cách trộn muối

nitrat với axit photphoric; chứa 13% N, 5,7% P 2 O 5 , 17,4% K 2 O.

Loại có tỉ lệ NPK là 1:0,3:0,9 đƣợc sản xuất bằng cách trộn muối

nitrat với axit sunphuric; chứa 13,6% N, 3,9% P 2 O 5 , 12,4% K 2 O.

Phân Amphoska: có tỉ lệ NPK là 1:0,1:0,8 chứa 17% N, 7,4% P 2 O 5 ,

14,1% K 2 O.

Phân viên NPK Văn Điển: có tỉ lệ NPK là 5:10:3 trong phân ngoài chứa

NPK còn có 6,7% MgO, 10-11% SiO 2 , 13-14% CaO.

Phân hỗn hợp NPK 3 màu: do nhà máy phân bón Bình Điền 2 sản xuất,

có các dạng: 15:15:15; 20:20:15; 15:10:15; 16:16:8; 14:8:6; 15:15:6.

Phân tổng hợp NPK: do nhà máy phân bón Đồng Nai sản xuất, gồm các

dạng: 16:16:8; 14:8:6; 10:10:5; 15:15:20.

1.3.5. Phân hữu

Phân hữu là hợp chất hữu dùng làm trong nông nghiệp, hình thành

từ phânngƣời, phân động vật, lá cành cây, than bùn, hay các chất hữu

khác thải loại từ nhà bếp. Phân bón giúp tăng thêm độ màu mỡ cho đất

bằng cách cung cấp thêm các chất hữu bổ dƣỡng.

1.3.5.1. Phân hữu truyền thống

Phân hữu truyền thống là loại phân có nguồn gốc từchất thải của

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ngƣời, động vật hoặc từ các phế phụ phẩm trồng trọt,chăn nuôi, chế biến

nông, lâm, thủy sản, phân xanh, rác thải hữu, các loại than bùn đƣợc chế

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

20

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

biến theo phƣơng pháp ủ truyềnthống. Có thể chia phân hữu truyền thống

ra làm 4 nhóm: phân chuồng, phân rác, than bùn phân xanh.

a. Phân chuồng

Có ƣu điểm là chứa đầy đủ các nguyên tố dinh dƣỡng đa, trung vi

lƣợng mà một loại phân bón không có đƣợc. Ngoài ra, phân chuồng

cung cấp chất mùn làm kết cấu của đất tốt lên, tơi xốp hơn, bộ rễ phát triển

mạnh, hạn chế nƣớc bốc hơi, chống đƣợc hạn, xói mòn. Tuy nhiên, phân

chuồng cũng có nhƣợc điểm nhƣ: hàm lƣợng chất dinh dƣỡng thấp nên phải

bón lƣợng lớn, đòi hỏi chi phí vận chuyển cao, ngoài ra nếu không chế biến

kỹ có thể mang đến một số nấm bệnh cho cây trồng.

Phân chuồng thƣờng đƣợc nhà nông tự sản xuất chế biến.

b. Phân rác:

Loại phân này làm từ rơm, rạ; thân lá các cây ngô, đậu, đỗ, vỏ lạc, trấu,

bã mía,... chặt thành đoạn ngắn 20-30 cm, có thể ngâm nƣớc vôi loãng 2-3

ngày trƣớc khi ủ.

Tùy theo nguyên liệu kỹ thuật ủ, thànhphần trung bình của phân rác là

%: 0,5-0,6 N; 0,4-0,6 P 2 O 5 ; 0,5-0,8K 2 O; 3-6 CaO.

c. Than bùn:

Trong quá trình cấu tạo địa chất, một số rừng cây bị phù sa vùi lấp lâu

ngày, phân giải yếm khí, tạo thành thanbùn. Dùng than bùn đã đƣợc phơi khô

để độn chuồng, hoặc có thể dùng để chế biến phân rác, làm chất đốt, chất cải

tạo đất. Than bùnthƣợng thành không dùng trực tiếp làm phân bón, chỉ để

phân ráchoặc độn chuồng; than bùn hạ thành có độ phân giải cao (>50%)

pH từ 5,5 trở lên có thể bón trực tiếp, nhất là dùng để làm chất cảitạo lý tính

đất; than bùn chuyển tiếp là loại trung gian.

Có 2 chỉ tiêu vật lý là sức chứa ẩm mức độ phân giải để đánh giá chất

lƣợng than bùn phục vụ cho sản xuất phân bón. Kết quả nghiên cứu của Viện

Thổ nhƣỡng Nông hóa giai đoạn năm 2002-2003 với 224 mẫu than bùn ở 3

vùng trong nƣớc ta cho thấy:

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

- Hầu hết các mẫu than bùn đều có độ ẩm cao, trung bình là 42,1%, cao

nhất là: 58,0% thấp nhất là: 17,9%, trong đó, ở miền Bắc là 30,7%; vùng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

21

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

duyên hải Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, Tây Nguyên là 48,5% ở Đồng

bằng sông Cửu Long 28,2%. Do độ ẩm cao nênnếu sử dụng than bùn làm

phân bón thì phải tốn chi phí để sấy.

- Các mẫu than bùn đều khá nhuyễn, mức độ phân giải trungbình là

35,3% khối lƣợng mẫu là nhỏ hơn 0,2 mm; cao nhất là44,8% thấp nhất là

25,3% thích hợp cho sản xuất phân bón.

- Mức độ phân giải ở các mỏ là tƣơng đối giống nhau càng xuống sâu

thì khả năng phân giải càng cao.

Bón phân từ nguồn gốc than bùn có tác dụng cải tạo đất tốt song khối

lƣợng lớn do hàm lƣợng chất dinh dƣỡng thấp.

d. Phân xanh

Phân xanh là tên gọi chung các cây hoặc lácây tƣơi đƣợc ủ hay vùi thẳng

xuống đất để bón ruộng. Đồng thời với tác dụng làm phân bón, cây phân xanh

có thể phủ đất, chống xói mòn, bảo vệ đất làm cây che bóng.

Trong quá trình phân giải của cây phân xanh (vùi trong đất)nhất là ở điều

kiện ngập nƣớc, thƣờng phát sinh ra nhiều hợp chất độc hại đối với cây nhƣ

H 2 S, axit butiric, CH 4 , C 2 H 2 , v.v... do đó,cần bón vôi, lân kèm theo để hạn

chế.

e. Các loại phân hữu khác

Phân bắc có chất lƣợng cao, nhƣng cần ủ kỹ hoặc sát trùng trƣớc khi

dùng. Bình quân 1 ngƣời lớn thải ra trong 24 giờ là 133 g phân tƣơi, gồm có

25 g chất khô, 2g N, 4,5 g tro, 1,35 g P 2 O 5 0,64 g K 2 O. Phân gia cầm có thể

phân gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu. Tỷ lệ % trong phân tƣơi của các gia cầm

biến động nhƣ sau: Nƣớc: 56,0-77,5%; N: 0,55-1,76%;P 2 O 5 : 0,54-1,78%;

K 2 O: 0,62-1,00%; CaO: 0,84-2,40%; MgO:0,20- 0,74%.

Bùn ao, bùn hồ, bùn sông có hàm lƣợng mùn trung bình là: 4,90% (dao

động trong khoảng 1,65 –14,90%), N tổng số:0,23% (dao động 0,11 –0,52%),

P 2 O 5 tổng số: 0,29% (dao động0,21- 0,48%), K 2 O tổng số: 0,40% (dao động

0,13-0,70%), H 2 S trung bình là 7,1 mg/100 g bùn (dao động 3,4 -13,6 mg/100

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

g) nên có thể bón cho cấy trồng.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

22

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Nước phù sa: Nhƣ chúng ta đã biết thuật ngữ “Phù sa” là chỉ hạt đất có

kích thƣớc từ thô đến mịn do bị cuốn theo các dòng chảy (sông, suối) đƣợc

lắng đọng ở ven sông, cửa sông hay gần bờ biển. Nƣớc sông Hồng chứa trung

bình 0,5 kg/m3 phù sa lúc bình thƣờng đến tháng 6, khi bắt đầu có lũ thì lên

1,8 kg/m 3 lũ to có thể đến 3,5 kg/m3. Thành phần phù sa sông Hồng nhƣ

sau:pH 7,4-7,6; mùn –0,84-1,36%; N tổng số 0,10-0,15%; P 2 O 5 tổng số 0,13-

0,17%; K 2 O tổng số: 0,95- 1,43%. Nhƣ vậy sử dụng nƣớc phù sa để tƣới đã

cung cấp cho cây trồng, cho đất một lƣợng chất hữu một số các nguyên

tố dinh dƣỡng.

Khô dầu: là bã còn lại sau khi hạt đã ép lấy dầu. Tùy theo thành phần

của mỗi loại khô dầu mà nông dân đã sử dụng nhƣ loại phân hữu bón o

đất để cung cấp dinh dƣỡng cho cây trồng.

Tro: Tro là chất còn lại của một số vật sau khi cháy hết thƣờng có

màu xám. Trong nông nghiệp một số nguyên liệu thực vật nhƣ cây: sắn, bông,

ngô, lá dừa, mạt cƣa, v.v... sau khi bị đốt có tỷ lệ tro chất dinh dƣỡng khá

cao.

1.3.5.2. Phân hữu công nghiệp

Phân hữu công nghiệp là một loại phân đƣợc chế biến từ các nguồn

hữu khác nhau để tạo thành phân bón tốt hơn so với bón nguyên liệu thô

ban đầu. Hiện nay có thể chia ra 5 loại phân hữu công nghiệp, đó là: phân

hữu , phân hữu khoáng, phân hữu sinh học, phân vi sinh, phân hữu

vi sinh.

a. Phân hữu chế biến

Là loại phân bón đƣợc sản xuất chủ yếutừ các nguồn nguyên liệu hữu

với tiêu chuẩn nhƣ sau: ẩm độ đối với phân bón dạng bột không vƣợt quá 25%;

hàm lƣợng hữu tổng số không thấp hơn 22%; hàm lƣợng đạm tổng số (Nts)

không thấp hơn2,5%; pH H2O (đối với phân hữu bón qua lá) trong khoảng từ

5-7.

b. Phân hữu khoáng

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Là loại phân đƣợc sản xuất từnguyên liệu hữu phối trộn thêm một

hoặc nhiều yếu tố dinh dƣỡng khoáng, trong đó có ít nhất một yếu tố dinh

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

23

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

dƣỡng khoáng đa lƣợng. Tiêu chuẩn bắt buộc của loại phân này nhƣ sau: Hàm

lƣợng hữu tổng số không thấp hơn 15%; ẩm độ đối với phân bón dạng bột

không vƣợt quá 25%; hàm lƣợng Nts + P 2 O 5hh + K 2 O hh ; Nts + P 2 O 5hh ; Nts +

K 2 Ohh; P 2 O 5hh + K 2 O hh không thấp hơn 8%.

c. Phân hữu sinh học

Là loại phân đƣợc sản xuất từ nguyên liệu hữu theo quy trình lên men

có sự tham gia của vi sinh vật sống có ích hoặc các tác nhân sinh học khác.

Tiêu chuẩn của phân hữu sinh học nhƣ sau: Hàm lƣợng hữu tổng số

không thấp hơn 22%; độ ẩm đối với phân bón dạng bột không vƣợt quá 25%;

hàm lƣợng Nts không thấp hơn 2,5%; hàmlƣợng axit humic (đối với phân chế

biến từ than bùn) không thấp hơn 2,5% hoặc tổng hàm lƣợng các chất sinh

học (đối với phân chế biến từ nguồn hữu khác) không thấp hơn 2,0% hoặc

p H2O (đốivới phân hữu sinh học bón qua lá) trong khoảng từ 5-7. Nếu phân

có bổ sung chất điều hòa sinh trƣởng thì tổng hàm lƣợng các chất này không

vƣợt quá 0,5%.

d. Phân vi sinh:

Là loại phân trong thành phần chủ yếu có chứa một hay nhiều loại vi

sinh vật sống có ích bao gồm: nhóm vi sinh vật cố định đạm, phân giải lân,

phân giải kali, phân giải xenlulozơ, vi sinh vật đối kháng, vi sinh vật tăng khả

năng quang hợp các vi sinh vật có ích khác với mật độ phù hợp với quy

chuẩn kỹ thuật đã ban hành là mật độ mỗi chủng VSV có ích không thấp hơn

1x 108 CFU/g (ml).

Trên sở tính năng tác dụng của các chủng loại VSV sử dụng, phân

bón VSV còn đƣợc gọi dƣới các tên:

- Phân VSV cố định nitơ (phân đạm vi sinh, nitragin) chứa các VSV

sống cộng sinh với cây bộ đậu, hội sinh trong vùng rễ cây trồng cạn hay tự do

trong đất, nƣớc có khả năng sử dụng nitơ (N) từ không khí tổng hợp thành

đạm cung cấp cho đất cây trồng.

- Phân VSV phân giải hợp chất phốt pho khó tan (phân lân vi sinh

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

photphobacterin) sản xuất từ các VSV có khả năng chuyển hóa các hợp chất

phốtpho khó tan thành dễ tiêu cho cây trồng sử dụng.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

24

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- Phân VSV kích thích, điều hòa sinh trƣởng thực vật chứa các VSV có

khả năng sản sinh hoạt chất sinh học có tác dụng điều hòa, kích thích quá

trình trao đổi chất của cây.

- Phân VSV có chứa các chủng VSV đối kháng vi khuẩn / vi nấm gây

bệnh vùng rễ cây trồng cạn.

- Phân VSV đa chủng, phân VSV chức năng có chứa hỗn hợp các VSV

có khả năng cố định nitơ, phân giải phốt phát khó tan, sinh tổng hợp hoạt chất

kích thích sinh trƣởng thực vật đốikháng vi khuẩn/vi nấm gây bệnh vùng rễ

cây trồng có tác dụng cung cấp dinh dƣỡng nâng cao hiệu quả sử dụng

phân khoáng, đồng thời có khả năng hạn chế bệnh vùng rễ cây trồng do vi

khuẩn hoặc vi nấm gây ra, qua đó nâng cao năng suất nông sản hiệu quả

kinh tế.

e. Phân hữu vi sinh

Là loại phân đƣợc sản xuất từ nguyên liệu hữu có chứa ít nhất một

chủng vi sinh vật sống có ích với mật độ phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật đã

ban hành, cụ thể nhƣ sau: hàm lƣợng hữu tổng số không thấp hơn 15%; ẩm

độ đối với phân bón dạng bột không vƣợt quá 30%; mật độ mỗi chủng VSVcó

ích không thấp hơn 1 x 106 CFU/g (ml).

Đối với tất cả các loại phân hữu công nghiệp, các chỉ tiêu định lƣợng

bắt buộc trong phân bón nhƣ sau: asen (As) không vƣợt quá 3,0 mg/kg (lit)

hoặc ppm; cadimi (Cd) không vƣợt quá 2,5mg/kg (lit) hoặc ppm; chì (Pb)

không vƣợt quá 300,0 mg/kg (lit)hoặc ppm; thủy ngân (Hg) không vƣợt quá

2,0 mg/kg (lit) hoặc ppm; mật độ tế bào vi khuẩn Salmonella không phát hiện

trong 25 ghoặc 25 ml mẫu kiểm tra (CFU).

1.4. Tác dụng của phân bón

Việc bón phân hợp lý cho cây trồng mang lại nhiều lợi ích nhƣ: tăng

năng suất, phẩm chất nông sản; ổn định tăng độ phì của đất; tăng thu nhập

cho ngƣời sản xuất bảo vệ môi trƣờng...

1.4.1. Tác dụng của phân bón đối với cây trồng

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Phân bón cung cấp các chất dinh dƣỡng cần thiết cho cây trồng sinh

trƣởng phát triển. Nếu chỉ lấy từ đất thì cây trồng hoàn toàn không đủ chất

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

25

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

dinh dƣỡng mà phải lấy thêm phần lớn từ phân bón. Phân bón chính là thức

ăn nuôi sống cây trồng. Điều tra tổng kết ở khắp nơi trên thế giới đều cho thấy

trong số các biện pháp kỹ thuật trồng trọt, bón phân luôn là biện pháp có ảnh

hƣởng lớn nhất đến năng suất cây trồng.

Theo tổ chức FAO, trong thập niên 70-80 của thế kỷ XX, trên phạm vi

trên toàn thế giới trung bình phân bón quyết định 50% tổng sản lƣợng nông

sản tăng thêm. Ở nƣớc ta, cho đến năm 1990, trung bình phân bón làm tăng

35% tổng sản lƣợng, bón 1 tấn chất dinh dƣỡng nguyên chất thu đƣợc 13 tấn

hạt ngũ cốc. Bón phân cân đối hợp lý còn làm tăng chất lƣợng nông sản, cụ

thể là làm tăng hàm lƣợng chất khoáng, protein, đƣờng vitamin cho sản

phẩm. Tuy nhiên, nếu thiếu chất dinh dƣỡng hoặc bón quá nhiều không

cân đối cũng có thể làm giảm năng suất chất lƣợng nông sản.

1.4.2. Tác dụng của phân bón đối với đất môi trường

Bón phân làm tăng độ phì nhiêu cho đất, đất tốt hơn, cân đối hơn, đặc

biệt phân hữu vôi là biện pháp cải tạo đất rất hữu hiệu. Ở những đất có

độ phì nhiêu tự nhiên ban đầu thấp, tức là đất xấu thì việc bón phân càng có

tác dụng rõ. Việc sử dụng các chất phế thải trong các hoạt động đời sống vủa

ngƣời động vật, chất phế thải của công nghiệp để làm phân bón góp phần

hạn chế các tác nhân gây ô nhiễm môi trƣờng. Tuy vậy bón phân không hợp

lý, không đúng kỹ thuật có thể làm cho đất xấu đi hoặc gây ô nhiễm môi

trƣờng, phân hữu có thể tạo ra nhiều các chất CH 4 , CO 2 , NH 3 , NO 3 , phân

tạo ra nhiều đạm ở thể khí làm đất trở nên độc với cây trồng ô nhiễm

không khí, nguồn nƣớc.

1.4.3. Tác dụng của phân bón đối với hệ thống xử lí biện pháp trồng trọt

khác.

Sử dụng phân bón có liên quan đến hiệu lực của các biện pháp kỹ thuật

Ví dụ: Sử dụng giống mới cần kết hợp với bón phân hợp lý đầy đủ.

Ngƣợc lại, các biện pháp kỹ thuật khác cũng ảnh hƣởng đến hiệu lực của phân

bón.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Ví dụ: Chế độ nƣớc không thích hợp hoặc kỹ thuật làm đất kém có thể

làm giảm 10-20% hiệu lực phân bón.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

26

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

1.4.4. Tác dụng đối với thu nhập của người sản xuất

Do làm tăng năng suất chất lƣợng nông sản nên sử dụng phân bón

hợp lý làm tăng thu nhập cho ngƣời trồng trọt.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

27

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

CHƢƠNG 2

PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM

2.1. Nguyên liệu, hóa chất dụng cụ

2.1.1. Nguyên liệu

Vỏ lạc đƣợc đem rửa sạch, phơi khô rồi nghiền nhỏ đến kích cỡ 0,5mm

bảo quản cẩn thận.

* Giống cây trồng để thử nghiệm:

- Hoa Cúc Vàng: Đƣợc nhân giống bằng phƣơng pháp giâm cành, đảm

bảo tiêu chuẩn chất lƣợng trồng.

2.1.2. Hóa chất

Các hóa chất sử dụng tinh khiết gồm:

• Dung dịch NH 3 1M, 3M, đặc

• Dung dịch H 2 SO 4

• Tinh thể K 2 SO 4

• Tinh thể CuSO 4

• Se kim loại

• Các hóa chất khác

• PVA

• Anhidrit axetic

• Axit citric

2.1.3. Dụng cụ

Dụng cụ ngâm mẫu

Thiết bị phá mẫu

Thiết bị chƣng cất đạm tính toán kết quả

2.2. Phƣơng pháp điều chế phân bón

Trộn 50g vỏ lạc (đã nghiền đến kích thƣớc 0.5mm) với các dung dịch

ure, dung dịch NPK, dung dịch NH 3 nƣớc tiểu với lƣợng khác nhau. Sau

đó ngâm mẫu trong các khoảng thời gian 5 ngày, 15 ngày 30 ngày. Sau khi

ngâm mẫu sấy khô mẫu.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2.2.1. Bổ sung NH 3

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

28

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Trộn 50g vỏ lạc với các 500ml dung dich NH 3 với các nồng độ khác

nhau. Sau đó ủ trong 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày, 25 ngày, 30 ngày.

Bảng 2.1. Mẫu ủ với NH 3

Mẫu Vỏ lạc Dung dịch NH 3 Thời gian ủ

1 50g 1M 5÷30 ngày

2 50g 3M 5÷30 ngày

3 50g Đặc 5÷30 ngày

2.2.2. Bổ sung urê

Trộn 50g vỏ lạc với các 500ml dung dich có hòa tan lƣợng ure khác

nhau. Sau đó ủ.

Mẫu

Vỏ lạc (g)

Bảng 2.2. Mẫu ủ với Urê

Dung dịch có

hòa tan urê

Thời gian ủ

1 50g 5g 5 ngày

2 50g 10g 5 ngày

3 50g 15g 5 ngày

4 50g 20g 5 ngày

5 50g 25g 5 ngày

6 50g 5g 15 ngày

7 50g 10g 15 ngày

8 50g 15g 15 ngày

9 50g 20g 15 ngày

10 50g 25g 15 ngày

11 50g 5g 30 ngày

12 50g 10g 30 ngày

13 50g 15g 30 ngày

14 50g 20g 30 ngày

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

15 50g 25g 30 ngày

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

29

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

2.2.3. Bổ sung NPK

Trộn 50g vỏ lạc với các 500ml dung dich có hòa tan lƣợng NPK khác

nhau. Sau đó ủ.

Mẫu

Bảng 2.3. Bảng mẫu bổ sung NPK

Vỏ lạc (g)

Dung dịch có hòa

tan NPK

Thời gian ủ

1 50g 5g 5 ngày

2 50g 10g 5 ngày

3 50g 15g 5 ngày

4 50g 20g 5 ngày

5 50g 25g 5 ngày

6 50g 5g 10 ngày

7 50g 10g 10 ngày

8 50g 15g 10 ngày

9 50g 20g 10 ngày

10 50g 25g 10 ngày

11 50g 5g 15 ngày

12 50g 10g 15 ngày

13 50g 15g 15 ngày

14 50g 20g 15 ngày

15 50g 25g 15 ngày

16 50g 5g 30 ngày

17 50g 10g 30 ngày

18 50g 15g 30 ngày

19 50g 20g 30 ngày

20 50g 25g 30 ngày

2.2.4. Bổ sung nước tiểu

Trộn 50g vỏ lạc với các 500ml dung dich nƣớc tiểu. Sau đó ủ trong 5

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ngày, 15 30 ngày.

2.2.5. Điều chế phân bón nhả chậm

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

30

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

2.2.5.1. Điều chế polime phân hủy sinh học

Cốc 1: PVA 4 gam khuấy tan đến trong suốt sau đó cho thêm 4ml

anhidrit axetic 0,2g citric axit khuấy trong 2h ở 90 o C.

Cốc 2: Cân 4g tinh bột khuấy đến trƣơng phồng (150 o C) cho thêm 4ml

anhidrit axetic khuấy trong 1h.

Đổ 2 cốc 1 2 o với nhau khuấy trong 6h ở 90 o C.

2.2.5.2. Điều chế phân khoáng hữu nhả chậm

50 gam vỏ lạc trộn với 5g hoặc 15g ure bọc bằng polime điều chế

đƣợc thử khả năng nhả chậm trong đất trong thời gian: 1 ngày, 5 ngày, 10

ngày, 15 ngày, 20 ngày, 25 ngày, 30 ngày, 35 ngày 40 ngày.

50 gam vỏ lạc trộn với 5g hoặc NPK loại 16:16:8 bọc bằng polime

điều chế đƣợc thử khả năng nhả chậm trong đất trong thời gian: 1 ngày, 5

ngày, 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày, 25 ngày, 30 ngày, 35 ngày 40 ngày.

2.2.6. Nghiên cứu quá trình nhả chậm của phân hữu khoáng trong

đất

Để nghiên cứu diễn biến của quá trình nhả chậm của phân hữu

khoảng tổng hợp đƣợc trong đất chúng em tiến hành thực nghiệm: Mẫu đất đã

đƣợc sàng qua làm khô trong không khí, 1 gam sản phẩm khô đƣợc nghiền

nhỏ đƣợc trộn đều với 100g đất nói trên đƣa o ống nhựa PVC (đƣờng

kính 40cm, dài 30cm). Phía dƣới mỗi cột đƣợc bọc bằng vải lọc. Cho 200ml

nƣớc cất chảy o các ống nhựa để làm ẩm đất. Sau những khoảng thời gian

khác nhau (1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ngày) lấy 400ml nƣớc cất chảy qua

cột với tốc độ 40ml/phút. Nƣớc rửa mỗi bình đƣợc thu lại o bình thủy tinh

sau đó lấy 5ml nƣớc rửa đi phân tích hàm lƣợng nitơ theo phƣơng pháp

kjeldahl.

2.3. Xác định hàm lƣợng Nitơ

2.3.1. Nguyên tắc

Khử nitơ dạng nitrat trong mẫu thành amoni trong bình phá mẫu trong

môi trƣờng axit. Chuyển hóa nitơ dạng hữu urê thành amoni sunfat

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

bằng axit sunfuric chất xúc tác. Cất amoni từ dung dịch kiềm hấp thụ

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

31

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

o một lƣợng dƣ dung dịch tiêu chuẩn axit sunfuric. Chuẩn độ lƣợng axit dƣ

bằng dung dịch tiêu chuẩn natri hidroxit với sự có mặt của chỉ thị màu.

2.3.2. Phá mẫu sử dụng máy phá mẫu kieldahl

Cân khoảng 2 gram mẫu với độ chính xác 10 -4 g cho o ống phá mẫu (

nên gói lại bằng giấy gói mẫu để tránh mất mẫu hoặc mẫu bám o thành

ống).

Tiếp theo cho thêm khoảng 5,5 gam chất xúc tác CuSO 4 .5H 2 O K 2 SO 4

với tỉ lể 1:10 o ống phá mẫu (thêm 1g Se để tăng nhiệt độ phản ứng). Thêm

20 ml axit H 2 SO 4 đậm đặc o mối ống.

Sau đó, cho tất cả ống phá mẫu này o máy phá mẫu Kjeldahl , Gia

nhiệt lên tới 420 o C trong vòng 2 giờ ( khi nào mẫu trong xanh là đƣợc). Để

nguội cho o chƣng cất.

2.3.3. Thực hiện quy trình phân tích đạm

Sử dụng thiết bị chƣng cất đạm nhƣ sau:Thiết bị chƣng cất theo hình 1

hoặc một thiết bị tƣơng đƣơng gồm các chi tiết:(Kích thƣớc tính bằng

milimét).

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

32

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

33

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Giữ nguyên dung dịch sau khi thủy phân hay đƣợc phân hủy trong bình

kendan hoặc chuyển toàn bộ chúng sang bình cầu (nếu dùng bình cầu để

chƣng cất). Cho o bình i viên bi thủy tinh lắp thiết bị chƣng cất nhƣ

hình 1.

Dùng buret cho o bình hứng một lƣợng axit sunfuric tiêu chuẩn phụ

thuộc o tổng hàm lƣợng nitơ trong mẫu thử đƣợc xác định theo bảng sau:

Bảng 2.4 - Nồng độ axit sunfuric tiêu chuẩn tính theo tổng lƣợng nitơ

Lƣợng nitơ dự kiến có

trong mẫu thử

mg

Nồng độ dung dịch

axit sunfuric

N

Thể tích axit

sunfuric

Nhỏ hơn 30 0,1 25 1

Từ 30 đến nhỏ hơn 50 0,1 40 1

Từ 50 đến nhỏ hơn 65 0,1 50 1

Từ 65 đến nhỏ hơn 80 0,2 35 2

Từ 80 đến nhỏ hơn 100 0,2 40 2

Từ 100 đến nhỏ hơn 125 0,2 50 2

Từ 125 đến nhỏ hơn 170 0,5 25 5

Từ 170 đến nhỏ hơn 200 0,5 30 5

Từ 200 đến 235 0,5 35 5

Thêm o bình hứng 4 - 5 giọt hỗn hợp chỉ thị lắp bình o bộ chƣng

cất sao cho đầu ra của ống sinh hàn thấp hơn bề mặt dung dịch axit, nếu cần

cho thêm nƣớc.

Dùng phễu nhỏ giọt rót o bình chƣng cất 100 ml dung dịch natri

hidroxyt 400 g/l hoặc 20 ml nếu là mẫu không qua thủy phân hoặc phân hủy,

giữ lại khoảng 2 ml trong phễu. Tiến hành chƣng cất cho đến khi thu đƣợc

khoảng 200 ml dung dịch ở bình hứng. Ngừng đun, tháo ống sinh hàn, dùng

bình tia tráng rửa ống sinh hàn, nƣớc rửa thu o bình hứng.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ml

K

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

34

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Chuẩn độ lƣợng axit dƣ trong bình hứng bằng dung dịch tiêu chuẩn natri

hidroxit 0,1 N đến khi màu dung dịch chuyển từ xanh tím sang xanh lá cây.

Tiến hành phép thử trắng trong cùng một điều kiện với cùng lƣợng các

loại thuốc thử nhƣng không có mẫu phân tích.

2.4. Tính kết quả

trong đó:

Tổng hàm lƣợng nitơ (N), đƣợc tính bằng phần trăm theo công thức:

N (%) =

KV V V V

1 2 3 4

m

.0,001401.100

K là hệ số phụ thuộc o nồng độ axit sunfuric dùng để hấp thụ khi nồng

độ khác 0,1 N;

mililít;

V 1 là thể tích dung dịch axit sunfuric đã dùng để hấp thụ, tính bằng

V 2 là thể tích dung dịch natri hidroxyt 0,1 N dùng để chuẩn độ lƣợng axit

dƣ trong mẫu phân tích, tính bằng mililít;

V 3 là thể tích dung dịch axit sunfuric 0,1 N dùng để hấp thụ mẫu trắng,

tính bằng mililít;

V 4 là thể tích dung dịch natri hidroxyt 0,1 N dùng để chuẩn độ lƣợng axit

dƣ trong màu trắng, tính bằng mililít;

0,1 N.

m là khối lƣợng mẫu thử, tính bằng gam;

0,001401 là khối lƣợng nitơ tƣơng ứng với 1 ml dung dịch axit sunfuric

Kết quả phép thử là giá trị trung bình các kết quả của hai phép thử đƣợc

tiến hành song song, sai lệch cho phép giữa chúng không đƣợc vƣợt quá 0,30

% giá trị tuyệt đối.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Kết quả đo của đề tài đƣợc thực hiện trên thiết bị phân tích N tự động…..

2.5 Thử nghiệm phân hữu khoáng nhả chậm trên cây trồng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

35

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Tiến hành tại khu vƣờn thí nghiệm Khoa Sinh – KTNN, trƣờng Đại học

Sƣ Phạm Hà Nội 2

Cây trồng đƣợc sử dụng để thí nghiệm là hai loại hoa Cúc ng

* Trồng hoa Cúc ng Đà Lạt

Hình 2.1.Ảnh Cây hoa Cúc ng

- Tiêu chuẩn cây trồng: Các cây đƣợc chọn đem trồng là những cây xanh

tốt, khỏe mạnh, có bộ rễ phát triển, sạch sâu bệnh, không quá già, đồng đều về

độ tuổi kích cỡ. Loại bỏ những cây yếu ớt, bị sâu bệnh. Nếu đi mua cây

con về trồng cần phải phân loại cây.

- Cách trồng chăm sóc: Chọn ngày râm mát hoặc trồng o buổi chiều

mát, tƣới nhẹ luống đất đã đƣợc chuẩn bị sau đó trồng cây hoa xuống. Khi

trồng xong lấy tay ấn chặt gốc. Dùng rơm mềm hoặc mùn rác che phủ gốc

dùng bình ô doa hoặc vòi phun nhẹ tƣới đẫm luống.

Sau khi trồng tiến hành tƣới nƣớc thƣờng xuyên 2 lần/ ngày o các buổi

sáng sớm chiều mát, cho đến khi cây bén rễ hồi xanh. Sau đó khoảng 5

ngày tƣới 1 lần( tùy theo điều kiệnh tời tiết)

- Chỉ tiêu theo dõi: Một số đặc trƣng hình thái của cây: chiều cao cây,

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

khả năng phân cành, đƣờng kính gốc, kích thƣớc lá, số nụ, số hoa, đƣờng kính

hoa, độ bền, màu sắc. Hiệu quả kinh tế.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

36

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

* Bố trí thí nghiệm: Phân lô mỗi ô đất có diện tích 1m 2 (dài 1m, rộng

1m), trồng thành 5 hàng, mỗi hàng 6 cây.

bón

Với mỗi loại hoa chia làm 4 lô:

Lô Đối chứng : Tƣới nƣớc

Lô 1: Tƣới phân hữu khoáng nhả chậm có ủ

Lô 2: Tƣới phân hữu khoáng nhả chậm trộn trực tiếp vỏ lạc với phân

Lô 3: Tƣới phân hữu khoáng nhả chậm chứa nguyên tố vi lƣợng.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

37

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

3.1. Đối với mẫu chƣa ủ

CHƢƠNG 3

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Sau khi tiến hành quy trình phân tích nhƣ trên ta thu đƣợc kết quả hàm

lƣợng N trong mẫu trắng là 1,2%.

3.2. Chế tạo phân hữu khoáng

3.2.1. Đối với mẫu bổ sung NH 3

Sau khi ủ với NH 3 trong 5 ngày với các nồng độ khác nhau tiến hành

phân tích N chúng tôi thu đƣợc kết quả bảng 3.1 hình 3.1.

Bảng 3.1. Ảnh hƣởng nồng độ NH 3 đến hàm lƣợng N

trong phân bón khi ủ 5 ngày

Mẫu Vỏ lạc Dung dịch NH 3 Thời gian ủ Kết quả

1 50g 1M 5 ngày 1,92%

2 50g 3M 5 ngày 1,99%

3 50g Đặc 5 ngày 2,13%

2,2

2,1

2

1,9

1,8

%N trong mau

Hình 3.1. Ảnh hƣởng nồng độ NH 3 đến hàm lƣợng N

trong phân bón khi ủ 5 ngày

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

1M

3M

dac

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

38

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Kết quả hình 3.1 cho thấy khi tăng nồng độ NH 3 thì N chuyển o phân

bón cao hơn, tuy nhiên tăng lên không nhiều nếu nồng độ cao khi ủ rất khó

khăn. Nên chọn nồng độ NH 3 1M ủ mẫu.

Sau khi ủ với NH 3 1M trong 5, 10, 15, 20, 25 30 ngày tiến hành

phân tích N chúng tôi thu đƣợc kết quả bảng 3.2 hình 3.2.

Bảng 3.2. Ảnh hƣởng thời gian ủ đến hàm lƣợng N

trong phân bón khi ủ với NH 3 1M

Mẫu Vỏ lạc Dung dịch NH 3 Thời gian ủ Kết quả

2,04

2,02

2

1,98

1,96

1,94

1,92

1,9

1,88

1,86

1 50g 1M 5 ngày 1,92%

2 50g 1M 10 ngày 1,94%

3 50g 1M 15 ngày 1,97%

4 50g 1M 20 ngày 1,99%

5 50g 1M 25 ngày 2,02%

6 50g 1M 30 ngày 2,02%

%N

Hình 3.2. Ảnh hƣởng thời gian ủ đến hàm lƣợng N

trong phân bón khi ủ với NH 3 1M

5 ngày

10 ngày

15 ngày

20 ngày

25 gnày

30 ngày

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Kết quả hình 3.2 khi tăng thời gian ủ thì N chuyển o phân bón cao

hơn, tuy nhiên tăng lên không nhiều. Thời gian ủ thích hợp là 25 ngày.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

39

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

3.2.2. Đối với mẫu bổ sung ure

Sau khi ủ với ure với các lƣợng khác nhau trong 25 ngày tiến hành

phân tích N chúng tôi thu đƣợc kết quả bảng 3.3. hình 3.3.

Mẫu

Bảng 3.3. Ảnh hƣởng lƣợng ure đến hàm lƣợng N

Vỏ lạc (g)

trong phân bón khi ủ 25 ngày

Dung dịch có hòa

tan NPK

Thời gian

Kết quả

1 50g 5g 25 ngày 1,80%

2 50g 10g 25 ngày 1,81%

3 50g 15g 25 ngày 1,88%

4 50g 20g 25 ngày 1,93%

5 50g 25g 25 ngày 1,94%

Hình 3.3. Ảnh hƣởng lƣợng ure đến hàm lƣợng N

trong phân bón khi ủ 25 ngày

Kết quả hình 3.3 cho thấy khi tăng lƣợng ure ủ với vỏ lạc thì lƣợng N

trong phân bón tăng, tuy nhiên lƣợng N tăng lên không nhiều. Quá trình sấy

thì ure phân huỷ. Do đó về mặt kinh tế nên chọn khối lƣợng ure ủ là 5g/50g

vỏ lạc.

2,03

2,02

2,01

2

1,99

1,98

1,97

1,96

1,95

1,94

%N

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

5g

10g

15g

20g

25g

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

40

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Sau khi ủ với ure 5g trong 50 gam vỏ lạc trong 5, 10, 15, 20, 25 30

ngày tiến hành phân tích N chúng tôi thu đƣợc kết quả bảng 3.4. hình

3.4.

Bảng 3.4. Ảnh hƣởng thời gian ủ đến hàm lƣợng N

trong phân bón khi ủ với ure

Mẫu Vỏ lạc (g) Dung dịch chứa

số gam urê

Thời gian

Kết quả

1 50g 5g 5 ngày 1,86%

2 50g 5g 10 ngày 1,88%

3 50g 5g 15 ngày 1,94%

4 50g 5g 20 ngày 1,96%

5 50g 5g 25 ngày 1,97%

6 50g 5g 30 ngày 1,99%

2

1,95

1,9

1,85

1,8

1,75

Hình 3.4. Ảnh hƣởng thời gian ủ đến hàm lƣợng N

trong phân bón khi ủ với ure

Kết quả hình 3.4 cho thấy khi thấy khi thời gian ủ tăng thì hàm lƣợng N

tăng lên, tuy nhiên sau 25 ngày thì lƣợng N tăng lên không nhiều. Thời gian ủ

thích hợp là 25 ngày.

%N

5 ngày

10 ngày

15 ngày

20 ngày

25 ngày

30 ngày

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

41

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

3.2.3. Đối với mẫu bổ sung NPK

Sau khi ủ với NPK với các lƣợng khác nhau trong 25 ngày tiến hành

phân tích N chúng tôi thu đƣợc kết quả bảng 3.5 hình 3.5.

Mẫu

Bảng 3.5. Ảnh hƣởng lƣợng NPK đến hàm lƣợng N

Vỏ lạc (g)

trong phân bón khi ủ 25 ngày

Dung dịch có hòa

tan NPK

Thời gian

Kết quả

1 50g 5g 25 ngày 1,80%

2 50g 10g 25 ngày 1,81%

3 50g 15g 25 ngày 1,88%

4 50g 20g 25 ngày 1,93%

5 50g 25g 25 ngày 1,94%

Hình 3.5. Ảnh hƣởng lƣợng NPK đến hàm lƣợng N

trong phân bón khi ủ 25 ngày

Kết quả 3.5 cho thấy khi tăng lƣợng NPK ủ với vỏ lạc thì lƣợng N trong

phân bón tăng, tuy nhiên lƣợng N tăng lên không nhiều. Quá trình sấy thì

NPK phân huỷ. Do đó về mặt kinh tế nên chọn khối lƣợng ure ủ là 5g/50g vỏ

lạc.

2

1,95

1,9

1,85

1,8

1,75

1,7

%N

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

5g

10g

15g

20g

25g

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

42

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Sau khi ủ với NPK 5g trong 50 gam vỏ lạc trong 5, 10, 15, 20, 25 30

ngày tiến hành phân tích N chúng tôi thu đƣợc kết quả bảng 3.6 hình

3.6.

Mẫu

Bảng 3.6. Ảnh hƣởng thời gian ủ đến hàm lƣợng N

Vỏ lạc (g)

trong phân bón khi ủ với NPK

Dung dịch có hòa

tan NPK

Thời gian

Kết quả

1 50g 5g 5 ngày 1,71%

2 50g 5g 10 ngày 1,73%

3 50g 5g 15 ngày 1,76%

4 50g 5g 20 ngày 1,79%

5 50g 5g 25 ngày 1,8%

6 50g 5g 30 ngày 1,81%

1,85

1,8

1,75

1,7

1,65

Hình 3.6. Ảnh hƣởng thời gian ủ đến hàm lƣợng N

trong phân bón khi ủ với NPK

Kết quả hình 3.6 cho thấy khi thấy khi thời gian ủ tăng thì hàm lƣợng N

tăng lên, tuy nhiên sau 25 ngày thì lƣợng N tăng lên không nhiều. Thời gian ủ

thích hợp là 25 ngày.

%N

3.2.4. Đối với mẫu bổ sung nước tiểu

5 ngày

10 ngày

15 ngày

20 ngày

25 ngày

30 ngày

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

43

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Sau khi tiến hành quy trình phân tích nhƣ trên ta thu đƣợc kết quả hàm

lƣợng N trong mẫu trắng là 2,67%.

Nhƣ vậy, khi vỏ lạc đƣợc ủ với dung dịch nƣớc tiểu ta thấy vỏ lạc đã hấp

thụ đƣợc một lƣợng N trong nƣớc tiểu làm giàu hàm lƣợng đạm trong phân

bón mà ta điều chế. Tuy nhiên phƣơng pháp này thực hiện với quy mô lớn

không đƣợc thuận lợi nhƣ ủ với ure NPK.

Kết quả cho thấy khi ủ với ure, NPK sấy thì lƣợng N chuyển o phân

bón không cao. Do đó cần thay đổi phƣơng pháp làm tăng hàm lƣợng N

không phải sấy để giảm chi phí sản xuất phân hữu khoáng. Chúng tôi tiếp

tục nghiên cứu chế tạo phân bón hữu khoáng nhả chậm từ vỏ lạc phân

hữu khoáng nhả chậm có bổ sung các nguyên tố vi lƣợng.

3.3. Phân hữu khoáng nhả chậm

3.3.1. Phân hữu khoáng nhả chậm từ vỏ lạc ure

50 gam vỏ lạc trộn với 5g ure bọc bằng polime điều chế đƣợc thử

khả năng nhả chậm trong đất trong thời gian: 1 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 15

ngày, 20 ngày, 25 ngày, 30 ngày, 35 ngày 40 ngày. Hàm lƣợng N theo tính

toán là 4,89%. Kết quả % N còn lại đƣợc trình bày ở bảng 3.7 hình 3.7.

Bảng 3.7. Khả năng nhả chậm phân hữu khoáng từ vỏ lạc ure trong

Thời gian

(Ngày)

đất

%N còn lại

Hữu khoáng nhả chậm

Ure thƣờng

1 4.3 2.543

5 2.836 1.125

10 2.298 0.97

15 2.054 0.944

20 1.712 0.905

25 1.516 0.89

30 1.369 0.88

35 1.32 0.875

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

40 1.256 0.866

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

44

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Hình 3.7. Khả năng nhả chậm phân hữu khoáng từ vỏ lạc ure trong

đất

Kết quả hình 3.7 cho thấy sau 5 ngày lƣợng N còn lại giảm nhanh: trong

phân bón là 2,856% đối với mẫu phân bón nhả chậm 1,125% đối với phân

ure thông thƣờng. Sau 40 ngày lƣợng N còn lại trong phân bón: nhả chậm

1,256% phân ure thông thƣờng 0,866%. Kết quả chứng tỏ phân bón nhả

chậm đã làm giảm khả năng nhả ure, giữ đƣợc lƣợng N nhất định trong đất

có tác dụng lâu dài đối với cây trồng.

50 gam vỏ lạc trộn với 15g ure bọc bằng polime điều chế đƣợc thử

khả năng nhả chậm trong đất trong thời gian: 1 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 15

ngày, 20 ngày, 25 ngày, 30 ngày, 35 ngày 40 ngày. Hàm lƣợng N theo tính

toán là 11,69%. Kết quả % N còn lại đƣợc trình bày ở bảng 3.8 hình 3.8.

Bảng 3.8. Khả năng nhả chậm phân hữu khoáng từ vỏ lạc ure trong

Thời gian

(Ngày)

đất

%N còn lại

Hữu khoáng nhả chậm

Ure thƣờng

1 10.05 5.73

5 6.43 2.45

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

10 5.26 1.99

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

45

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

15 4.56 1.87

20 3.86 1.75

25 3.273 1.52

30 3.04 1.46

35 2.69 1.4

40 2.51 1.29

Hình 3.8. Khả năng nhả chậm phân hữu khoáng từ vỏ lạc ure trong

đất

Kết quả hình 3.8 cho thấy khi bổ sung ure nhiều thì lƣợng N còn lại

trong phân bón sau 40 ngày cao hơn, tuy nhiên lƣợng N nhả ra cũng rất lớn có

thể cây không hấp thụ hết thải ra môi trƣờng gây ô nhiễm phân bón cho

môi trƣờng. Do vậy nên khống chế 5g ure/50g vỏ lạc.

3.3.2. Phân hữu khoáng nhả chậm từ vỏ lạc NPK

50 gam vỏ lạc trộn với 5g NPK loại 16:16:8 bọc bằng polime điều chế

đƣợc thử khả năng nhả chậm trong đất trong thời gian: 1 ngày, 5 ngày, 10

ngày, 15 ngày, 20 ngày, 25 ngày, 30 ngày, 35 ngày 40 ngày. Hàm lƣợng N

theo tính toán là 2,55%. Kết quả % N còn lại đƣợc trình bày ở bảng 3.9 hình

3.9.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

46

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Bảng 3.9. Khả năng nhả chậm phân hữu khoáng từ vỏ lạc

Thời gian

(Ngày)

NPK trong đất

%N còn lại

Hữu khoáng nhả chậm

NPK thƣờng

1 2.34 1.331

5 1.502 0.594

10 1.219 0.52

15 1.086 0.499

20 0.872 0.479

25 0.798 0.477

30 0.727 0.472

35 0.699 0.461

40 0.665 0.456

Hình 3.9. Khả năng nhả chậm phân hữu khoáng từ vỏ lạc

NPK trong đất

Kết quả hình 3.9 cho thấy sau 5 ngày lƣợng N còn lại giảm nhanh: trong

phân bón là 1,502% đối với mẫu phân bón nhả chậm 0,594% đối với phân

NPK thông thƣờng. Sau 40 ngày lƣợng N còn lại trong phân bón: nhả chậm

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

1,256% phân NPK thông thƣờng 0,866%. Kết quả chứng tỏ phân bón nhả

chậm đã làm giảm khả năng nhả NPK, giữ đƣợc lƣợng N nhất định trong đất

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

47

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

có tác dụng lâu dài đối với cây trồng. So với phân bón ure thì phân bón

NPK có hàm lƣợng N thấp hơn nhiều nhƣng trong phân nhả chậm NPK còn

có Photpho kali có tác dụng rất tốt với cây trồng.

50 gam vỏ lạc trộn với 15g NPK loại 16:16:8 bọc bằng polime điều

chế đƣợc thử khả năng nhả chậm trong đất trong thời gian: 1 ngày, 5 ngày,

10 ngày, 15 ngày, 20 ngày, 25 ngày, 30 ngày, 35 ngày 40 ngày. Hàm lƣợng

N theo tính toán là 4,62%. Kết quả % N còn lại đƣợc trình bày ở bảng 3.10

hình 3.10.

Bảng 3.10. Khả năng nhả chậm phân hữu khoáng từ vỏ lạc

Thời gian

(Ngày)

NPK trong đất

%N còn lại

Hữu khoáng nhả chậm

NPK thƣờng

1 3.98 2.3

5 2.55 1.01

10 2.09 0.817

15 1.82 0.836

20 1.55 0.795

25 1.34 0.753

30 1.28 0.665

35 1.1 0.614

40 1.02 0.577

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

48

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Hình 3.10. Khả năng nhả chậm phân hữu khoáng từ vỏ lạc

NPK trong đất

Kết quả hình 3.10 cho thấy khi bổ sung NPK nhiều thì lƣợng N còn lại

trong phân bón sau 40 ngày cao hơn, tuy nhiên lƣợng N nhả ra cũng rất lớn.

Có thể cây không hấp thụ hết thải ra môi trƣờng gây ô nhiễm phân bón cho

môi trƣờng. Do vậy nên khống chế 5g NPK/50g vỏ lạc.

3.4. Phân hữu khoáng nhả chậm chứa nguyên tố vi lƣợng

Để nâng cao chất lƣợng phân khoáng hữu khoáng nhả chậm từ vỏ lạc

ure hoặc NPK chúng tôi bổ sung thêm các nguyên tố vi lƣợng.

50 gam vỏ lạc trộn với 5g NPK loại 16:16:8 hoặc 5g ure; 0,2g

CuSO 4 .5H 2 O; 0,22g ZnSO 4 .7H 2 O; 0,43g Na 2 B 4 O 7 .10H 2 O bọc bằng polime

điều chế đƣợc. Sau đó thử nghiệm với hoa cúc để so sánh với phân bón không

chứa nguyên tố vi lƣợng.

3.5. Thử nghiệm các loại phân bón với giống hoa Cúc ng

3.5.1. Ảnh hưởng của các loại phân bón hữu khoáng nhả chậm đến

cácchỉ tiêu sinh trưởng của cây hoa cúc trong các lô thí nghiệm

Chỉ tiêu về chiều cao cây, đƣờng kính thân cây, số lá/ cây của cây hoa

cúc ở các công thức thí nghiệm cũng là những chỉ tiêu sinh trƣởng mà ngƣời

sản xuất, tiêu dùng quan tâm. Chúng tôi theo dõi các chỉ tiêu này dƣới ảnh

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

hƣởng của các loại phân bón hữu khoáng nhả chậm từ vỏ lạc.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

49

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

* Ảnh hƣởng của phân bón hữu khoáng nhả chậm từ vỏ lạc đến

chiều cao cây hoa Cúc

Chiều cao cây là một trong những đặc trƣng về hình thái bản để dựa

o đó ta có thể phân biệt giống. Nó là đặc tính di truyền chịu tác động của

ngoại cảnh đồng thời phản ánh sát thực tình hình sinh trƣởng khả năng phân

cành liên quan đến sự ra hoa của cây. Kết quả theo dõi đƣợc trình bày ở bảng

1 nhƣ sau:

Bảng 3.11. Ảnh hƣởng của các loại phân bón hữu khoáng nhả chậm

Thời gian trồng

70

60

50

40

30

20

10

0

tới chiều cao của cây hoa cúc ng

Chiều cao cây (cm)

2 tuần 4 tuần 6 tuần 8 tuần

ĐC 12,01 20,36 48,02 55,31

Lô 1 12,45 22,17 50,60 56,60

Lô 2 12,05 22,15 49,03 57,60

Lô 3 12,50 22,23 50,95 58,26

LSD5% - - - 1,11

CV% - - - 0,02

Ảnh hường của loại phân bón hữu đến chiều cao cây

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2 Tuần 4 Tuần 6 Tuần 8 Tuần

ĐC

Lô 1

Lô 2

Lô 3

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

50

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Hình 3.11. Ảnh hƣởng của các loại phân bón hữu khoáng nhả chậm

tới chiều cao của cây hoa cúc ng

Qua bảng 3.11 Hình 3.11 cho thấy, sau khi trồng khoảng 2 tuần,

chiều cao cây ở các lô thí nghiệm chƣa có sự chênh lệch nhau nhiều. Chiều

cao lô thí nghiệm đối chứng là 12,01cm; lô 1 là 12,45cm; lô 2 là 12,05cm; lô

3 là 12,50cm. Từ kết quả đó ta có thể giải thích nhƣ sau: Do cây con mới

chuyển từ vƣờn ƣơm nên thời gian đầu là thời gian để cây thích nghi với môi

trƣờng mới, sự hấp thụ dinh dƣỡng lúc này còn hạn chế do bộ rễ lá chƣa

phát triển.

Sau khi trồng 4 tuần chiều cao cây ở các lô thí nghiệm đã tăng cụ thể

chiều cao cây ở lô thí nghiệm thứ 3 là cao nhất: 22,23cm; sau đó đến lô thí

nghiệm thứ 1 là 22,17cm lô thứ 2 là 22,15cm; lô đối chứng là 20,36cm.

Sau trồng 6 tuần, lúc này cây đang ra nụ thì chiều cao ở các lô thí

nghiệm tăng lên rõ rệt trong đó cây cao nhất ở lô 3 50,95cm, sau đó đến lô 1

đạt 50,60cm, còn lô đối chứng lô 2 là tƣơng đƣơng nhau tƣơng ứng 48,02-

49,03cm.

Sau trồng 8 tuần nụ chuẩn bị nở hoa cây đã tăng ở mức gần tối đa. Trung

bình cây cao nhất là ở lô thí nghiệm thứ 3 đạt 58,26cm, thấp hơn là lô thí

nghiệm số 2 đạt 57,60cm. Tiếp đến là lô 1 đạt 56,60cm thấp nhất là lô đối

chứng: 55,31cm.

Nhƣ vậy qua 8 tuần theo dõi chỉ tiêu chiều cao cây chúng tôi thấy: Khi

áp dụng các loại phân bón hữu khoáng nhả chậm từ vỏ lạc thì chiều cao

cây ở các lô thí nghiệm khác nhau khác với lô thí nghiệm đối chứng. Thời

gian đầu chiều cao cây tăng chậm do sự hình thành các đốt thân, sau khi hình

thành các đốt thân từ tuần thứ 4 đến tuần thứ 6 là thời điểm cây chuẩn bị ra

nụ. Trong khoảng thời gian này chiều cao cây tăng lên do sự vƣơn dài của các

lóng đốt thân dƣới hoa nên chiều cao cây tăng nhanh hơn. Trong 4 lô thí

nghiệm thì lô thí nghiệm thứ 3 có chiều cao cây tăng mạnh nhất, tiếp đó là lô

thí nghiệm thứ 1 2 tƣơng đƣơng nhau, thấp nhất là lô đối chứng.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

* Ảnh hƣởng của các loại phân hữu khoáng nhả chậm từ vỏ lạc

đến số lá/cây của cây hoa Cúc ng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

51

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Số lá/ cây là một trong những chỉ tiêu biểu hiện cho sự sinh trƣởng của

cây, nó cũng mang đặc tính di truyền của giống.

Qua theo dõi chỉ số lá / cây đƣợc thể hiện thông qua bảng 3.12:

Bảng 3.12. Ảnh hƣởng của các loại phân bón hữu khoáng nhả chậm

Thời gian trồng

35

30

25

20

15

10

5

0

tới số lá/cây của cây hoa cúc ng

Số lá / cây ( lá / cây)

2 tuần 4 tuần 6 tuần

ĐC 11,7 20,00 31,00

Lô 1 12,05 21,00 31,70

Lô 2 11,80 20,20 31,30

Lô 3 12,60 21,60 32,00

LSD 5% - - 0,38

CV% - - 0,01

Ảnh hưởng của các loại phân bón hữu khoáng nhả

chậm tới số lá/cây của cây

2 Tuần 4 Tuần 6 Tuần

Hình 3.12. Ảnh hƣởng của các loại phân bón hữu khoáng nhả chậm

tới số lá/cây của cây hoa cúc ng

Qua bảng 3.12 Hình 3.12 chúng tôi rút ra nhận xét:

Ở thời điểm sau khi trồng 2 tuần, công thức thí nghiệm ở lô 3 có số

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

lá/cây nhiều nhất: 12,60 lá/cây. Ơcoong thức lô thí nghiệm 1: 12,05 lá/ cây.

Lô 2: 11,80 lá / cây thấp nhất là lô ĐC : 11,7 lá /cây.

ĐC

Lô 1

Lô 2

Lô 3

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

52

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

đáng kể.

Tuy nhiên sự chênh lệch số lá/cây ở các công thức thí nghiệm không

Sau trồng 6 tuần, khi cây có nụ số lá/cây trên thân chính đạt tối đa

chênh lệch nhau không đáng kể dao động từ 31, 00 - 32,00 lá / cây.

Số lƣợng lá/cây cao nhất ở lô 3( 32 lá / cây) đến lô 1 ( 31,7 lá/ cây) – lô 2

(31,3 lá/cây) – ĐC ( 31 lá/cây).

* Ảnh hưởng của phân bón hữu khoáng nhả chậm đến đường kính

thân cây hoa Cúc

Đƣờng kính thân là yếu tố ảnh hƣởng lớn đến khả năng chống đỏ gãy

của cây hoa cúc. Theo dõi chỉ tiêu đƣờng kính thân cây Cúc dƣới tác dụng của

các loại phân bón hữu khoáng nhả chậm từ vỏ lạc, chúng tôi có đƣợc bảng

sau:

Bảng 3.13.Ảnh hƣởng của phân bón hữu khoáng nhả chậm đến đƣờng

Thời gian trồng

kính thân cây hoa Cúc

Đƣờng kính thân cây(cm)

2 tuần 4 tuần 6 tuần 8 tuần

ĐC 0,40 0,41 0,49 0,51

Lô 1 0,39 0,42 0,51 0,53

Lô 2 0,39 0,43 0,50 0,52

Lô 3 0,43 0,45 0,52 0,57

LSD5% - - - 0,022

CV% - - - 0,04

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

53

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

Ảnh hưởng của phân bón hữu khoáng nhả chậm đến

đường kính thân cây

2 Tuần 4 Tuần 6 Tuần 8 Tuần

Hình 3.13: Ảnh hƣởng của phân bón hữu khoáng nhả chậm đến

đƣờng kính thân cây hoa Cúc

Đƣờng kính thân hầu nhƣ không có sự sai khác nhiều giữa các công thức

thí nghiệm, Từ khi trồng đến tuần thứ 8, đƣờng kính thân ở công thức lô thí

nghiệm thứ 3 là cao nhất 0,57cm-> Lô thí nghiệm 1: 0,53cm -> lô thí nghiệm

2: 0,52 -> Lô ĐC: 0,51cm.

* Ảnh hƣởng của phân bón hữu khoáng nhả chậm từ vỏ lạc đến

thời gian xuất hiện nụ hoa của Cúc ng

Sự tăng trƣởng về chiều cao cây, đƣờng kính thân, số lá/cây có vai trò

quan trọng quyết định cho sự ra hoa của cây, bởi vì các hoocmon cần thiết

cho sự ra hoa đều tập trung ở thân, lá sẽ đƣợc vận chuyển o đỉnh sinh

trƣởng của thân cành để hình thành lên nụ phát triển thành hoa.

Sau khoảng 45 – 55 ngày sau trồng, cây bắt đầu phân hóa mầm hoa ổn

định về mặt sinh dƣỡng, chuyển sang sinh trƣởng sinh thực. Kết quả theo dõi

đƣợc thể hiện ở bảng 3.14 nhƣ sau:

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ĐC

Lô 1

Lô 2

Lô 3

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

54

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Bảng 3.14. Ảnh hƣởng của phân bón hữu khoáng nhả chậm từ vỏ lạc

thời gian sinh trƣởng, kích thƣớc của cây khi có nụ của cây hoa Cúc

Chỉ tiêu

theo dõi

Thời gian từ

trồng khi

có nụ (ngày)

Chiều cao

cây (cm)

Kích thƣớc cây khi có nụ

Số lá/cây

(lá/cây)

Đƣờng kính

thân cây (cm)

Tg từ trồng

khi nở hoa

(ngày)

ĐC 54,23 55,31 31,00 0,51 78,90

Lô 1 51,34 56,60 31,70 0,53 75,01

Lô 2 52,26 57,60 31,30 0,52 75,02

Lô 3 48,06 58,26 32,00 0,57 70,28

LSD5% 4,97 - - - -

CV% 0,1 - - - -

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Ảnh hưởng của phân bón hữu khoáng nhả chậm từ vỏ lạc thời

gian sinh trưởng, kích thước của cây khi có nụ của cây

Thời gian trồng

đến có nụ

Hình 3.14. Ảnh hƣởng của phân bón hữu khoáng nhả chậm từ vỏ lạc

thời gian sinh trƣởng, kích thƣớc của cây khi có nụ của cây hoa Cúc

Qua bảng 3.14 hình 3.14 chúng ta thấy thời gian từ trồng đến khi cây

có nụ ở lô thí nghiệm 3 thời gian xuất hiện nụ sớm nhất (48,06 ngày). Lô thí

nghiệm 2(52,26 ngày); lô thí nghiệm 1(51,34 ngày) lô đối chứng (54,23

ngày) xuất hiện nụ muộn nhất.

Chiều cao Số lá Đường Kính

Thân

Thời gian trồng

đến nở

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ĐC

Lô 1

Lô 2

Lô 3

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

55

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Thời gian từ khi trồng đến khi nở hoa công thức thí nghiệm lô 3 cũng có

thời gian sớm nhất.

* Ảnh hƣởng của các loại phân bón hữu khoáng nhả chậm từ vỏ

lạc đến năng suất chất lƣợng hoa Cúc ng

Chất lƣợng thƣơng phẩm của cây hoa cúc đƣợc cấu thành bởi các chỉ

tiêu nhƣ đã trình bày ở trên, ngoài ra nó còn đƣợc thể hiện ở một số chỉ tiêu

có liên quan đến hoa nhƣ: Tỉ lệ nở hoa hữu hiệu, đƣờng kính hoa, chiều dài

cánh hoa, màu sắc hoa, độ bền của hoa ngoài tự nhiên. Các chất dinh dƣỡng

đƣợc cung cấp từ các loại phân bón hữu khoáng nhả chậm từ vỏ lạc đều

ảnh hƣởng tới chất lƣợng hoa. Qua theo dõi chúng tôi thu đƣợc kết quả nhƣ

bảng 5:

Bảng 3.15. Ảnh hƣởng của các loại phân bón hữu khoáng nhả chậm

Chỉ tiêu

từ vỏ lạc đến năng suất chất lƣợng hoa Cúc ng

Tỉ lệ nở

hoa hữu

hiệu (%)

Đƣờng

kính hoa

(cm)

Chiều dài

cánh hoa

(cm)

Màu sắc

hoa

Độ bền hoa

trên đồng

ruộng (ngày)

ĐC 90,58 8,67 55,28 Vàng tƣơi 8,67

Lô 1 96,07 9,3 57,65 Vàng tƣơi 10,56

Lô 2 95,34 9,2 56,27 Vàng tƣơi 9,82

Lô 3 98,67 11,23 58,22 Vàng tƣơi 13,02

LSD5% 2,92 0,97 1,15 1,59

CV% 0,03 0,10 0,02 0,15

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

56

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

120

100

80

60

40

20

0

Hình 3.15. Ảnh hƣởng của các loại phân bón hữu khoáng nhả chậm

từ vỏ lạc đến năng suất chất lƣợng hoa Cúc ng

Qua bảng 3.15 Hình 3.15 cho thấy: Lô thí nghiệm 3 có tỉ lệ nở hoa

hữu hiệu cao nhất đạt (98,67%) đƣờng kính bông ( 11,23cm) độ bền hoa

trên đồng ruộng là dàinhất (13,02 ngày). Sau đó đến lô thí nghiệm 1, 2 đối

chứng thấp nhất.

3.5.2 Ảnh hưởng của các loại phân bón hữu khoáng nhả chậm từ vỏ lạc

đến năng suất chất lượng hoa Cúc ng

* Ảnh hƣởng của phân bón hữu khoáng nhả chậm đến năng suất

hiệu quả kinh tế của hoa cúc

Kết quả về hiệu quả kinh tế khi sử dụng phân bón hữu khoáng nhả

chậm từ vỏ lạc đƣợc thể hiện ở bảng 3.16 sau:

Bảng 3.16. Ảnh hƣởng của phân bón hữu khoáng nhả chậm đến hiệu

Chỉ

tiêu

Sản

lƣợng

hoa

Ảnh hưởng của các loại phân bón hữu khoáng nhả

chậm từ vỏ lạc đến năng suất chất lượng hoa

Tỉ lệ Hoa nở

Đường kính

hoa(cm)

Tỉ lệ hoa thƣơng

phẩm

Chiều dài(cm)

quả kinh tế của hoa cúc

Tổng thu

Độ bền hoa (ngày)

L1 L2 L3 L1 L2 L3 Tổng

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Tổng

chi

Lãi

thuần

ĐC 56267 16,9 42,7 40,4 11410 24026 22731 58167 11550 42071 1,0

Lô 1 73356 22,6 44,8 32,6 19894 32863 19131 71888 10000 61888 1,47

ĐC

Lô 1

Lô 2

Lô 3

So

với

ĐC

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

57

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Lô 2 72354 21,5 43,6 34,9 18667 31546 20201 70414 11000 59414 1,41

Lô 3 76681 23,1 40,5 36,4 21255 31055 22329 74639 11500 63139 1,50

LSD

5%

CV

%

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

7899

0,11

Ghi chú: Giá bán hoa:

0

Loại 1: 1.200đ/bông

Loại 2: 1000đ/bông

Loại 3: 800đ/ bông

Hình 3.16. Ảnh hƣởng của phân bón hữu khoáng nhả chậm đến hiệu

quả kinh tế của hoa cúc

Qua bảng số liệu 3.16 hình 3.16 cho thấy ở lô thí nghiệm 3 đạt cao

nhất (6313,9 nghìn đồng) tiếp đến là lô thí nghiệm 1 (6188,8 nghìn đồng), sau

là lô thí nghiệm 2 (5941,4 nghìn đồng). So với đối chứng thì các lô thí nghiệm

sử dụng phân bón hữu khoáng nhả chậm từ vỏ lạc đều đem lại hiệu quả

kinh tế cao hơn cụ thể lô thí nghiệm 3 gấp 1,50 lần; lô thí nghiệm 1 gấp 1,47

lần lô thí nghiệm 2 gấp 1,41 lần.

Lãi Thuần(ngàn đồng)

Hiệu quả của các loại phân hữu khoáng nhả chậm này đƣợc sắp xếp

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

theo thứ tự: Phân bón hữu khoáng nhả chậm chứa nguyên tố vi lƣợng >

ĐC

Lô 1

Lô 2

Lô 3

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

58

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Phân bón hữu khoáng nhả chậm có ủ > Phân bón hữu khoáng nhả chậm

trộn trực tiếp vỏ lạc với phân bón > ĐC.

Kết quả này hoàn toàn phù hợp với các chỉ tiêu theo dõi ở trên.

Hiệu quả kinh tế: Khi sử dụng các loại phân bón hữu khoáng nhả

chậm phần chi phí sẽ không tăng cao hơn, do phần công lao động giảm chi

phí, do có sản lƣợng hoa tỷ lệ giữa các loại hoa thƣơng phẩm khác nhau

nên phần thu của các công thức cũng khác nhau. Tính đến thời điểm sau trồng

12 tháng sản lƣợng hoa ở các công thức sử dụng chế phẩm đều cao hơn công

thức đối chứng, trong công thức 3 cao nhất đạt 76.681 cành/1000 m 2 ( gấp

1,50 lần so với ĐC). Ngoài ra giá trị thƣơng phẩm của các loại hoa cũng góp

phần tạo nên giá trị thu đƣợc trên đơn vị diện tích, những công thức có tỷ lệ

hoa loại 1 cao thì giá trị thu đƣợc càng cao, vì hoa loại 1 tốt nên giá trị thƣơng

phẩm cao hơn loại 2, loại 3 . Phần lãi cuối cùng của các công thức có sử dụng

chế phẩm đều cao hơn từ 1,41 - 1,50 lần so với đối chứng.

3.5.2 Đánh giá chung

Số nụ số hoa của cây hoa cúc: Phân bón nhả chậm ủ có tác dụng tốt

nhất cho sự ra nụ. Phân bón hữu nhả chậm chứa nguyên tố vi lƣợng có tác

dụng tốt nhất trong việc nâng cao tỷ lệ nụ nở thành hoa nên cho hiệu quả về

số hoa cao nhất.

Chất lƣợng hoa của cây hoa cúc: Phân hữu khoáng nhả chậm chứa

các nguyên tố vi lƣợng có tác dụng tốt nhất trong việc Tăng tỉ lệ nở hoa hữu

hiệu, giữ độ bền hoa. Phân hữu khoáng nhả chậm chứa các nguyên tố vi

lƣợng có tác dụng tốt nhất trong việc tăng đƣờng kính hoa. Xét tổng thể về tác

dụng tới chất lƣợng hoa cúc ng thì phân hữu khoáng nhả chậm chứa các

nguyên tố vi lƣợng là tốt nhất.

- Hiệu quả kinh tế của việc trồng cây hoa cúc: Phân hữu khoáng nhả

chậm chƣa nguyên tố vi lƣợng là loại phân cho hiệu quả kinh tế cao nhất, tiếp

đó là phân hữu khoáng nhả chậm có ủ trộn, sau đó là phân hữu khoáng

nhả chậm trộn trực tiếp vỏ lạc với phân bón. Trong số các loại phân bón hữu

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

khoáng nhả chậmđƣợc sử dụng trong thí nghiệm thì phân hữu khoáng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

59

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

nhả chậm chứa nguyên tố vi lƣợng có ảnh hƣởng tốt nhất đến sinh trƣởng phát

triển của cây hoa cúc trồng làm cảnh.

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

60

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

KẾT LUẬN

Từ kết quả thu đƣợc, em rút ra 1 số kết luận nhƣ sau:

- Điều chế phân bón hữu khoáng từ vỏ lạc bằng phƣơng pháp ủ với

NH 3 , ure, NPK, nƣớc tiểu. Tuy nhiên hàm lƣợng đạm trong phân bón không

cao.

- Điều chế đƣợc polime phân hủy sinh học để điều chế phân bón nhả

chậm. Phân bón nhả chậm còn lại sau 40 ngày còn lại khoảng 20%, phù hợp

với đề xuất về phân bón nhả chậm của Ủy ban chuẩn hóa Châu Âu. Thử

nghiệm phân hữu khoáng nhả chậm cho hoa cúc, hoa cúc ng. Kết quả

cho thấy Trong số các loại phân bón hữu khoáng nhả chậmđƣợc sử dụng

trong thí nghiệm thì phân hữu khoáng nhả chậm chứa nguyên tố vi lƣợng

có ảnh hƣởng tốt nhất đến sinh trƣởng phát triển của cây hoa cúc trồng làm

cảnh.

- Điều chế phân hữu khoáng nhả chậm có bổ sung nguyên tố vi lƣợng

Cu, Zn, B có tác dụng tốt cho cây trồng so với phân hữu khoáng nhả chậm

không chứa vi lƣợng.

KIẾN NGHỊ

- Xác định hàm lƣợng K, P trong phân hữu khoáng khi ủ với NPK.

- Đánh giá khả năng nhả chậm K, P của phân hữu khoáng nhả chậm

khi bổ sung NPK.

- Đánh giá khả năng nhả chậm nguyên tố vi lƣợng của phân hữu

khoáng nhả chậm chứa nguyên tố vi lƣợng.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

61

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

TÀI LIỆU THAM KHẢO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Tiếng Việt

1. Bùi Thanh Hƣơng, Nguyễn Quang Ninh, Lƣu Cẩm Lộc. Nghiên cứu khả

năng nhả chậm khoáng NPK trong phân hữu khoáng trên nền than

mùn, Tạp chí Hóa học, 48(6), 23-27 (2010).

2. Hiệp hội phân bón quốc tế, “Cẩm nang sử dụng phân bón”, Trung tâm

thông tin khoa học kỹ thuật hóa chất, trang 36 – 65, 1998.

3. Phạm Hoàng Hộ (2003), Cây cỏ Việt Nam, Nxb trẻ, Tp Hồ Chí Minh

4. Trần Kim Liên (2003), “Rutaceae Juss.1789 – Họ Đậu”, Danh lục các loài

thực vật Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.

5. Nguyễn Thanh Tùng đồng sự, “Nghiên cứu khả năng lưu giữ phân bón

của polyme siêu hấp thụ nước”, Tạp chí hóa học, tập 10, trang 18, 2002.

6. Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Tất Cảnh, Đinh Thái Hoàng

(2012), “Ảnh hƣởng của phân đạm chậm tan có vỏ bọc polime đến sinh

trƣởng năng suất ngô vụ xuân tại Gia Lâm-Hà Nội”, Tạp chí Khoa học

Phát triển Trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội, Tập 10(2), tr. 256-262.

7. Phạm Hữu Lý cộng sự, “Nghiên cứu, tổng hợp ure nhả chậm trên nền

gelatin”, Tuyển tập các kết quả NCKH Viện Hóa học, trang 84 – 93,

2001. 9. 6. Nguyễn Thị Phƣơng, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Công Trực

cộng sự (2014), “Thử nghiệm phân ure- NPK nhả chậm chất giữ ẩm

cho cây trồng tại Tây Nguyên”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam,

số 12, tr. 15-17.

8. Trần Khắc Trung, Mai Hữu Khiêm (2002), “Phân bón nhả chậm đƣợc hấp

thụ

100%”, Vnexpress.net.

9. TCVN 8557:2010, Phân bón- Phƣơng pháp xác định nitơ tổng số.

10. Vinachem (2015), “Triển vọng thị trƣờng phân bón nhả chậm toàn cầu

đến năm 2019”, Tạp chí CN hoá chất, số 6, tr. 3.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Tiếng Anh

11. Anna Jarosiewicz, Maria Tomaszewska (2003), “Controlled-Release NPK

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

62

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Fertilizer Encapsulated by Polymeric Membranes”, Journal of

Agricultural and Food Chemistry, Vol 51(2), pp. 413-417.

12. Bockman, O. C., and Olfs, H.W., “Fertilizers, Agronomy and N 2 O”. Nutr.

Cycling Agroecosyst.52, 165-170, 1998.

13. Anu Stella Mathews, Suresh Narine (2010), “Poly[N-Isopropyl

acrylamide]-coPolyurethane Copolymers for Controlled Release of Urea”,

Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry, Vol 48(15), pp.

3236–3243.

14. Burwell RW, Beasley JS, Gaston LA, Borst SM, Sheffield RE, Strahan

RE,

Munshaw GC(2011), “Losses of surface runoff, total solids, and nitrogen

during bermudagrass establishment on levee embankments”, J Environ

Qual., Vol 40(4), pp. 1241-1248.

15. Basak R. K., “Fertilizers”, Kalyani Publishers, New Dehli, p. 37-40,

2000.

16. D.Kamalakar , L Nageswara Rao , J. L. Jayanthi & Dr M.Venkateswara

Rao(2011), “Zinc Sulfate Controlled Release Fertilizer with Fly Ash as

Inert

Matrix”,Indian Streams Research Journal, Vol 1(1), pp. 12-26.

17. Elaine I. Pereira, Fernando B. Minussi, Camila C. T. da Cruz, Alberto C.

C.

Bernardi, and Caue Ribeiro (2012), “Urea-Montmorillonite-Extruded

Nanocomposites: A Novel SlowRelease Material”, Journal of

Agricultural and Food Chemistry, Vol 60(21), pp. 5267-5272.

18. Goodchild, R.G. “EC policies for reduction of nitrogen in water: the

example of the Nitrates Directive”,In “First International Nitrogen

Conference” (Van der Hoek and W. Klaas Eds.), 54, pp. 737-740,

Elsevier, Oxford, UK, 1998.

18. Hauck, R.D. “Slow release and bio-inhibitor-amended nitrogen

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

fertilisers. In “Fertiliser technology and use”, (O.P. Engelsta d, Ed.) pp.

293-322. 3rd ed. SSSA Madison,WI, 1985.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

63

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

19. Keeney, D., “What goes around comes around – The nitrogen issues

cycle”, In “Thirt Int. Dahlia. Greidinger Sym on Fertilization and The

Environme nt, April 1997”, (J.J.Mortwedt, and A. Shaviv, Eds.),

Technion, Haifa, 28, p. 365-368, 1997.

20. Mortvedt, J.J., “Cadmium levels in soils and plants from some long-term soil

fertility experiments in the United States”, J Environ. Qual., 16, 137-142,

1987.

21. Ranian Kumar Basak, “Fertilizers”, Kalyani Publishers, New Delhi, 13,

90-112, 2000.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

64

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

More magazines by this user
Similar magazines