10.05.2019 Views

WESmile Magazine May 2019

In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TRAVEL<br />

บน : สะพานเชื่อมหินสำหรับนักท่องเที่ยวเดินชมวิว<br />

ของภูหินช้างสีได้สะดวก<br />

Top : The Phu Hin Chang See area has a bridge<br />

spanning several rocks.<br />

上 方 : 普 欣 昌 思 山 的 观 景 石 桥 。<br />

กลาง : หินช้างสี โขดหินก้อนมหึมา<br />

ที่ช้างป่าเดินเข้ามาใช้ลำตัวสีจนเกิดเป็นร่องรอย<br />

Centre : Hin Chang See boasts large rocks against<br />

which elephants delight in rubbing their bodies.<br />

中 间 : 普 欣 昌 思 山 大 象 留 下 遗 迹 的 一 群 巨 大 砂 石 。<br />

ล่าง : ทิวทัศน์สวยงามของเขื่อนอุบลรัตน์<br />

Bottom : Ubolrat Dam is a place of scenic beauty.<br />

下 方 : 乌 汶 拉 大 坝 的 优 美 景 色 。<br />

บน : พระมหาธาตุแก่นนคร<br />

พระธาตุ 9 ชั้นฐานสี่เหลี่ยม<br />

Top : Phra Mahathat Kaen<br />

Nakhon has 9 tiers<br />

set on a square base.<br />

上 方 : 方 形 基 部 的 九 层 孔<br />

敬 那 空 佛 塔 。<br />

แหล่งธรรมชาติเพลินตา<br />

ถนนจากท่าอากาศยานขอนแก่นมุ่งเข้าเมือง ต้อนรับ<br />

เราด้วยสีเหลืองอร่ามของดอกคูน หรือดอกราชพฤกษ์<br />

ดอกไม้ประจำชาติไทยและจังหวัดขอนแก่น ซึ่งช่วงเดือน<br />

เมษายนต่อต้นพฤษภาคม ต้นคูนที่ปลูกเรียงรายตามถนน<br />

สายต่างๆ จะออกดอกบานสะพรั่ง ทำให้ทิวทัศน์ของเมือง<br />

สวยงามตระการตา<br />

จากนั้นบนเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อน ำไปสู่จุดหมายแรก<br />

ภูหินช้างสี เราใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ไป<br />

อำเภอฝาง โดยไม่ลืมแวะซื้อข้าวโพดข้าวเหนียวหนองบัว<br />

ที่ตั้งแผงขายอยู่ริมทาง รสชาติแห่งพันธุ์ท้องถิ่นที่เนื้อ<br />

ข้าวโพดหนึบนุ่มพอดี ทำให้เป็นสินค้าโอทอปขึ้นชื่อ ก่อน<br />

จะตรงสู่ทางหลวงชนบท ขก.5035 เพื่อมุ่งไปยังภูหินช้างสี<br />

เขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง ซึ่งตั้งอยู่ในแนวป่าต้นน้ ำ<br />

ลำธารที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ อันมีเส้นทาง<br />

เลาะเลียบสันเขื่อนให้ได้ชมทิวทัศน์และวิถีชุมชนคนริม<br />

เขื่อน<br />

สำหรับภูหินช้างสีนี้ คือกลุ่มหินทรายขนาดใหญ่ รูปร่าง<br />

แปลกตา โดยที่มาของชื่อตั้งตามโขดหินก้อนมหึมา ซึ่งช่อง<br />

หินที่เห็นนั้น ขนาดพอดีกับช้างป่าเดินเข้าไปเพื่อใช้ล ำตัวสี<br />

กับก้อนหิน สันนิษฐานว่าสีไปมาจนร่องรอยของโคลนดิน<br />

และขนช้างป่าติดอยู่กับก้อนหิน กลายเป็นจุดท่องเที่ยว<br />

ยอดนิยม และภายในมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอย่าง<br />

โป่งดินธรรมชาติ น้ำในโพรงหิน ภาพเขียนสีสลักก่อน<br />

ประวัติศาสตร์ และจุดชมวิวหินช้างสี ที่นักธุรกิจขอนแก่น<br />

ร่วมมือกับอุทยานฯ จัดทำสะพานเชื่อมหินให้เดินชมวิว<br />

หรือปีนป่ายไปถึงหินหัวกะโหลก โขดหินใหญ่ที่อยู่สูงสุด<br />

ได้โดยสะดวก แถมยังเพิ่มมุมถ่ายรูปให้ยืนเก๋กลาง<br />

สะพานยาว ที่มีฉากหลังเป็นโขดหิน ผืนป่า และ<br />

เขื่อนอุบลรัตน์เบื้องล่าง<br />

แหล่งวัฒนธรรมเพลินใจ<br />

นอกจากศูนย์กลางเมืองขอนแก่นจะอยู่ที่ถนน<br />

ศรีจันทร์ (ถนนข้าวเหนียว) ที่คึกคักที่สุดในช่วงเทศกาล<br />

สงกรานต์แล้ว บึงแก่นนครคือศูนย์รวมจิตใจและ<br />

นันทนาการ มีลักษณะเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ ประดิษฐาน<br />

อนุสาวรีย์ท้าวเพียเมืองแพน เจ้าเมืองขอนแก่นคนแรก<br />

บรรยากาศที่นี่เย็นร่มรื่น ช่วงเช้าและเย็นจะมีผู้คนมา<br />

ออกกำลังกาย ยิ่งช่วงดอกคูนชูช่อสะพรั่งส่งให้เป็นเส้นทาง<br />

วิ่งที่มีสีสันสวยงามมาก ทั้งยังมองเห็นพระมหาธาตุ<br />

แก่นนคร วัดหนองแวง ริมบึงแก่นนคร ซึ่งเป็นพระธาตุ<br />

9 ชั้นฐานสี่เหลี่ยม เรือนยอดทรงเจดีย์จ ำลองแบบจาก<br />

พระธาตุขามแก่น ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น<br />

ความสูงองค์พระธาตุฯ 80 เมตร เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี<br />

ผสมศิลปะอินโดจีน<br />

ในเวลาเดียวกันขอนแก่นยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย<br />

ขอนแก่น ทำให้เมืองมีชีวิตชีวาด้วยความคิดสร้างสรรค์<br />

ของคนรุ่นใหม่ อาณาบริเวณส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย<br />

ประกอบด้วย สำนักวิชาการ ศูนย์วิจัย ศูนย์นวัตกรรม<br />

สวนสาธารณะ และหอศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดนิทรรศการ<br />

ศิลปะทั้งแบบหมุนเวียนและถาวร รวมถึงนิทรรศการผ้า<br />

อีสานที่นำพาเราท่องเที่ยวไปบนเส้นทางสายไหม แหล่ง<br />

ผลิตผ้ามัดหมี่ เพื่อตอกย้ ำสถานะจังหวัดขอนแก่น ที่สภา<br />

หัตถกรรมโลกได้ประกาศรับรองให้เป็น เมืองหัตถกรรม<br />

โลกแห่งผ้ามัดหมี่ เมื่อเดือนธันวาคม ปีที่ผ่านมาด้วย<br />

กินดื่มนานาสรรพรส<br />

อาหารการกินทั่วเมืองคือความอิ่มเอมที่ขอนแก่นมอบ<br />

ให้ เราพักที่ราชาวดี รีสอร์ต แอนด์ โฮเทล ที่พักเป็นมิตร<br />

กับสิ่งแวดล้อมท่ามกลางสวนสวย ซึ่งบริการอาหารเช้าครบ<br />

56 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

57

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!