12.05.2019 Views

Organet kezdő angol nyelvkönyv, Ötödik lecke

Can – tud, képes, szabad, lehet Phrasal verbs 1 (verb+prep, ige+vonzat, alapok; chat away) Mondatrészekre kérdezés 2

Can – tud, képes, szabad, lehet
Phrasal verbs 1 (verb+prep, ige+vonzat, alapok; chat away)
Mondatrészekre kérdezés 2

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ötödik lecke

What can they do?

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig)

www.angol-online-nyelvstudio.hu


Ötödik lecke What can they do? Nyelvtan

NYELVTAN

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 1/7


Ötödik lecke What can they do? Nyelvtan

1. A ’CAN’ MÓDBELI SEGÉDIGE 1 :

Jelentése: tud, képes, szabad, lehet.

A ’can’ segédige használata a ’be’ igével (azaz névszói állítmányú mondatban):

It can be interesting.

Can it be interesting?

It can not be interesting.

It cannot be interesting.

It can’t be interesting.

Can’t it be interesting?

Megjegyzés:

(Ez) érdekes lehet.

(Ez) érdekes lehet?

(Ez) nem lehet érdekes.

(Ez) nem lehet érdekes?

Mivel mind a ’can’, mind a ’be’ segédigék, így a

mondatban két segédige szerepel, meg kell

ismerkednünk a következő szabállyal:

’Ha a mondatban két, vagy több segédige szerepel,

akkor mindig az első segédige tölti be az operátor

szerepét (lásd 1. megjegyzés), azaz kérdezésnél az

első segédige kerül az alany elé, illetve tagadásnál az

első segédige után kerül a ’not’ tagadószó.’ A többi

segédige helye tehát nem változik.

1. A segédigék az igei állítmányú mondatokban gyakorlatilag

ugyanazt a szerepet töltik be, mint a névszói állítmányú

mondatokban az igei rész. Kérdésekben az alany elé kerül,

tagadásban csak ezután kerülhet a ‘not’ tagadószó, stb.

Módbeli segédigének nevezzük azokat az igéket, melyek

segédige szerepét töltik be a mondatban, de módosítják az

utánuk következő ige jelentését. Például: szabad, képes, kell,

tilos, szükséges, stb.

Tehát kifejeznek bizonyosságot, valószínűséget, vagy

kötelezettséget, szükségességet.

Vannak módbeli segédigék, melyek betöltik a mondatban az

operátor szerepét is (ilyen például a ’can’). Azonban nem

minden módbeli segédige működik így. Vannak olyan módbeli

segédigék, amelyek nem töltik be az operátor szerepét, tehát

a kérdés és tagadás műveleténél másik segédigét használunk.

Ezekkel majd később foglalkozunk.


Operátornak nevezzük azokat a segédigéket, melyekkel

elvégezzük a kérdés és a tagadás műveletét. Tehát, kérdésben

ez kerül az alany elé, és tagadó mondatban ez után kerül a

’not’ tagadószó.

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 2/7


Ötödik lecke What can they do? Nyelvtan

A ’can’ használata lexikális igékkel (azaz igei állítmányú mondatokban):

She can do the homework.

Can she do the homework?

She can not do the homework.

She cannot do the homework.

She can’t do the homework.

Can’t she do the homework?

A ’can’ használata a ’there be’ szerkezettel:

There can be a problem at the meeting.

Can there be a problem at the meeting?

There can’t be a problem at the meeting.

There can not be a problem at the meeting.

There cannot be a problem at the meeting.

Can’t there be a problem at the meeting?

El tudja készíteni a házi feladatot.

Képes elkészíteni a házi feladatot.

Elkészítheti a házi feladatot.

El szabad készítenie a házi feladatot.

El tudja készíteni a házi feladatot?

Képes elkészíteni a házi feladatot?

Elkészítheti a házi feladatot?

Szabad elkészítenie a házi feladatot?

Nem tudja elkészíteni a házi feladatot.

Nem képes elkészíteni a házi feladatot.

Nem készítheti el a házi feladatot.

Nem szabad elkészítenie a házi feladatot.

(enyhe tiltás)

Nem tudja elkészíteni a házi feladatot?

Nem képes elkészíteni a házi feladatot?

Nem készítheti el a házi feladatot?

Nem szabad elkészítenie a házi feladatot?

Lehet probléma a megbeszélésen.

Lehet probléma a megbeszélésen?

Nem lehet probléma a megbeszélésen.

Nem lehet probléma a megbeszélésen?

Megjegyzés:

A ’can’ módbeli segédigét nem használhatjuk a ’have got’ =

’van valamije’ szerkezettel. Tehát: She can have got a car.

Ha azt szeretnénk elmondani, hogy valakinek lehet valamije ,

a ’have = birtokolni’ igét kell használnunk. (Lásd a ’can’ ige

használata lexikális igékkel.) Legegyszerűbb, ha úgy

tekintjük, hogy a ’have got’ szerkezetnek és a ’have’

lexikális igének nincsen közük egymáshoz. Csupán a

véletlen műve, hogy mindkettőben a ’have’ szerepel.

She can have 2 a new car.

Can she have a new car?

She can’t / cannot / can not

have a new car.

Can’t she have a new car?

Lehet neki új autója.

Lehet neki új autója?

Nem lehet neki új autója.

Nem lehet neki új autója?

2. A ’have’ ige a ’can’ módbeli segédige után nem veszi fel

a ’has’ alakot. Minden személyben ’have’ marad.

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 3/7


Ötödik lecke What can they do? Nyelvtan

PÉLDÁK

What can’t you understand?

We cannot help him tomorrow.

Who can swim?

Where can’t we go?

What children can’t come to the party?

What can I do for you?

He can be outside.

I can’t stay out long.

The teachers can’t go home early tonight, because

there is a board meeting at 7.

There can be horses in the field.

She can drive that beautiful car tonight.

Can there be a mistake in the letter?

Can we come in?

Why can he be so rude to you?

She can’t kill her husband.

There can be many people at the conference.

She can’t be with him.

They can’t come out of the building.

I can have a lot of money.

Mit nem tudsz megérteni? (Mit nem értesz?)

Holnap nem tudunk majd segíteni neki.

Ki tud úszni? / Ki úszhat?

Hová nem mehetünk? / Hová nem szabad mennünk?

Milyen gyerekek nem jöhetnek a buliba?

Mit tehetek érted?

Kint lehet.

Nem szabad későig kimaradnom.

A tanárok nem tudnak ma korán hazamenni, mert

értekezlet van 7-kor.

Lehetnek lovak is a mezőn.

Ma este vezetheti azt a szép autót.

Lehet hiba a levélben?

Bejöhetünk? / Szabad bejönnünk?

Miért lehet veled olyan durva?

Képtelen megölni a férjét.

Sok ember lehet a konferencián.

Nem lehet vele.

Nem tudnak kijönni az épületből.

Lehet sok pénzem.

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 4/7


Ötödik lecke What can they do? Nyelvtan

2. A VONZATOS IGÉK: IGE+PREPOZÍCIÓ 1.

Amikor már megtanultuk az angol nyelv alapjait (a szavak felépítését, a nyelvtani szerkezetek használatát, egymáshoz való viszonyát,

stb.), gyakorlatilag végre elkezdhetünk angolul tanulni. Angol tanulásunk egy jelentős része ekkor már az úgynevezett

anglicizmusokról, speciálisan az angol nyelvben használt nyelvi és lexikális elemek tanulmányozásából, megértéséből és

megtanulásából áll. A nyelvtanulásnak ez az a szakasza, amikor feltétlenül szükségünk van anyanyelvi tanárra, akár többre is

egyszerre; vagy még jobb, ha pár évre kiköltözünk nyelvterületre.

A vonzatos igék (’phrasal verbs’ vagy ’two-word verbs’) tanulmányozása azon része a nyelvtanulásnak, amivel gyakorlatilag az első

pillanattól fogva találkozunk, de igazán csak hosszú évek tanulásával, tehát sok gyakorlással és beszédhelyzettel, angol nyelvű

szövegek olvasásával sajátíthatjuk el.

Vonzatos igéknek nevezzük azokat a szókapcsolatokat, amikor egy igéhez hozzákapcsolunk egy prepozíciót. Ilyenkor leggyakrabban

olyan igét kapunk, aminek látszólag, vagy valójában a jelentését illetően semmi köze sincsen az eredeti igéhez. Általában az is igaz,

hogy az új igének lesz egy valós (szó szerinti) jelentése, de ez nem mindig van így. (Például: stand up = feláll; Recept arra, hogy

hogyan ’készülnek’ a vonzatos igék, nincsen. Valahogyan kialakulnak, használják őket és nekünk meg kell őket tanulnunk. És pe rsze

minden vonzatos igére van egy ’nem vonzatos ige’ is, de az anyanyelvi beszélők jobban kedvelik a vonzatos igéket. Jó hír azonban az,

hogy minél több vonzatos ige jelentését ismerjük, annál könnyebben megsejtjük az újonnan hallott ige jelentését. Ehhez persze már

komoly rutin szükséges. Továbbá, sok hasonló ige található a magyar nyelvben is, tehát a jelenség nem is annyira ismeretlen

számunkra.

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 5/7


Ötödik lecke What can they do? Nyelvtan

Lássunk egy-két példát:

stand = áll

speak = beszél

run = fut

drive = vezet

scare = ijeszt

chat = cseveg

stand by = készenlétben van;

kitart vmi mellett, támogat vmit

stand for = jelképez / képvisel vmit

stand over = függőben marad, elintézetlen marad

speak up = hangosabban beszél, felemeli a hangját

speak for = vki nevében beszél

vki mellett szól

speak over = átbeszél vmit

run up = sebtében összeüt, felépít vmit

run over = elgázol

szemlét tart, átnéz

run for = pályázik vmire

drive away = elűz, elkerget

scare away = elijeszt

chat up = kikezd vkivel, felszed vkit

She can stand by her friends.

Támogathatja a barátait. / Kiállhat a barátai mellett.

What can ATM stand for?

Mit jelenthet az ATM?

It can stand over.

Függőben maradhat.

Can you speak up, please?

Tudsz hangosabban beszélni?

Dan can’t speak for everybody.

Dan nem beszélhet mindenki nevében.

Can we speak over the problem?

Átbeszélhetjük a problémát?

We can run up a house next year.

Jövőre gyorsan felépíthetünk egy házat.

Can we run over the problems?

Átfuthatnánk a problémákon?

I can’t run for the job.

Nem pályázhatok az állásra.

This dog can drive aways any intruders.

Ez a kutya bármilyen betolakodót képes elűzni.

This dog can scare away intruders.

Ez a kutya el tudja ijeszteni a betolakodókat.

He can’t chat up this nice girl.

Nem tudja felszedni ezt a helyes lányt.

A későbbiek során fogjuk látni, hogy gyakorlatilag bármelyik igével elképzelhető vonzatos ige.

Jó tanács:

Amennyiben egy olvasott, vagy hallott szöveget nem értünk, amiben olyan ige szerepel, amit már ismerni vélünk, nézzük meg, hogy az igét nem követi-e

prepozíció. Ha igen, kezdjünk el gyanakodni, hogy az igének a mondatban esetleg köze sincsen az általunk ismert jelentéshez. Nézzük meg, mit mond a szótár.

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 6/7


Ötödik lecke What can they do? Nyelvtan

Ne felejtsük el alkalmazni a szabályt:

alanyra, illetve az alany bármely jelzőjére kérdezésnél:

bármely más mondatrészre kérdezésnél:

3. MONDATRÉSZEKRE KÉRDEZÉS 2

kérdőszó + segédige/segédigék + főige + többi mondatrész

kérdőszó + (első) segédige + alany + (többi segédige) + főige + többi mondatrész

alany állítmány tárgy határozók

My three nice dogs can play golf with Tom’s little cat very much in his garden now

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

alany

1. my

2. three

3. nice

4. dogs

1) Whose (three nice) dogs can play (with Tom’s little cat very much in his garden now)?

2) How many (nice) dogs can play (with Tom’s little cat very much in his garden now)?

3) What (kind of) dogs can play (with Tom’s little cat very much in his garden now)?

4) Who / What can play (with Tom’s little cat very much in his garden now)?

állítmány 5. can play 5) What can my (three nice) dogs do?

tárgy 6. golf 6) What can my (three nice) dogs play (with Tom’s little cat very much in his garden now)?

határozók

7. with ... cat

8. Tom’s

9. little

7) Who can my (three nice) dogs play with (very much in his garden now)?

With whom can my dogs play?

8) Whose (little) cat can my (three nice) dogs play with (very much in his garden now)?

With whose cat can my dogs play?

9) What (kind of) cat can my (three nice) dogs play with (very much in his garden now)?

With what (kind of) cat can my (three nice) dogs play (very much in his garden now)?

10. very much 10) How much can my (three little) dogs play (with Tom’s little cat in his garden now)?

11. his

12. in ... garden

11) Whose garden can my (three little) dogs play in (with Tom’s little cat now)?

In whose garden can my dogs play?

12) Where can my (three little) dogs play (with Tom’s little cat now)?

13. now 13) When can my (three little) dogs play (with Tom’s little cat in his garden)?

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 7/7


Ötödik lecke What can they do? Munkafüzet

Munkafüzet

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 1/10


Ötödik lecke What can they do? Munkafüzet

1. Alkosson állító, kérdő, illetve tagadómondatokat a következő alanyokból és igékből a ’can’ módbeli segédige használatával.

alany ige ? mondat

David sing the Marseilles

Malcolm drive well ?

stray dogs be dangerous

Tom and Jerry run fast

my friend read a lot ?

the children do their homework

our Hungarian teacher speak 6 languages

models eat much

engineers build a house ?

handsome fathers be models

it be blue

strong children walk a lot

the skilful worker work carefully ?

my husband meet your friend

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 2/10


Ötödik lecke What can they do? Munkafüzet

2. A következő mondatokban kérdezzen rá a kijelölt mondatrészekre.

1. His mother can walk the wire. his

mother

can walk

the wire

2. Skilful teachers can teach everything. skilful

teachers

can teach

everything

3. Their father can’t drink very much coffee. their

father

can’t drink

very

much

coffee

4. There can be many important questions. many

important

questions

5. Now you can’t meet your very good friends. now

you

can’t meet

your

very

good

friends

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 3/10


Ötödik lecke What can they do? Munkafüzet

6. My boss can speak six languages. my

boss

can speak

six

languages

7. You can stand on the chair in the corner. you

can stand

on the chair

in the corner

8. We can’t eat because it’s hot. we

can’t eat

because it’s hot

9. There can be some time today. some

time

today

10. Adam can lift a hundred kilos. Adam

can lift

a hundred

kilos

11. We can’t work tonight. we

can’t work

tonight

12. I can tell you about the show now. I

can tell

you

about the show

now

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 4/10


Ötödik lecke What can they do? Munkafüzet

3. Fordítsa le a következő mondatokat angolra.

1) Nem tudunk énekelni, de tudunk táncolni.

2) Hány sört tudsz meginni?

3) Nem tudom elmagyarázni.

4) Miért nem találkozhatsz a VIP-kal?

5) Mindenki ehet egy tortát.

6) Hol lehetnek a mérnökök?

7) Lehetnek jóképű férfiak a teremben?

8) A zöld székek nem lehetnek kékek.

9) A szakács tud főzni, a gyerek tud járni.

10) Nem tud úszni.

11) Ki lehet tudós?

12) Nem szabad a medencébe ugranunk.

13) A nagyképű gyerekek valóban nem lehetnek intelligensek.

14) Hol tudnak az indiánok sátrat készíteni?

15) Nem lehetek éhes.

16) Kati képtelen megérteni a mondatot.

4. Tollbamondás

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 5/10


Ötödik lecke What can they do? Munkafüzet

Aktuális nyelvtani témakörök:

there be, can, have got

Képek leírása 1

(alapok)

Képek leírásánál a következő kérdésekre érdemes választ keresnünk:

1. Milyen képet nézünk éppen? (fotó, festmény, portré, stb.)?

2. Hol van a kép maga?

3. Miről szól a kép? Mi a kép témája?

4. Ki festette / készítette a képet? (amennyiben ismert képről/személyről van szó)

5. Mit tudunk a kép készítőjéről? Mit tudunk a korról? Mit tudunk a stílusról? stb.

6. Milyen tárgyak/emberek vannak a képen?

7. A tárgyak/emberek hol vannak a képen?

8. Milyenek a színek?

Általában nem képekről beszélünk egymásnak, hanem szeretnénk elmondani, hogy mit láttunk utazásunk során, nap közben milyen

helyen voltunk, milyen élmények értek, vagy esetleg jártunk egy múzeumban vagy képtárban, és így tovább. Tehát nagyon különbö ző

dolgokat kell leírnunk, elmesélnünk, úgyhogy nem árt, ha előtte összeszedjük gyorsan a gondolatainkat. A fenti kérdések csak

segítséget nyújtanak ebben, de természetesen rengeteg más szempont is felmerülhet, nyilván az adott témával kapcsolatban.

A képek leírása során szükségünk lehet megfelelő szókincsre is, például a dolgok elhelyezésével, vagy egymáshoz való viszonyával

kapcsolatban. Ezeket célszerű most rögtön az elején megtanulni.

Miért fontos a képek leírása?

- A képek leírása a nyelvtanulás szempontjából két szempontból is fontos: először is, a képeken (fénykép, festmény, plakát, és

bármilyen más kép) minden előfordul, ami az életben is. Tehát nyelvtani ismereteinken túl szókincsünket, beszédkészségünket és

stílusunkat ezzel a módszerrel fejleszthetjük legkiválóbban. Másodszor is, bármilyen kép rendkívül jó beszélgetéskezdeményező

forrás.

Mivel ahhoz, hogy megtanuljunk beszélni, először írásban kell megtanulnunk szépen, szabatosan fogalmazni, a képekhez leírt

fogalmazások kulcsfontosságúak a nyelvtanulás során. Minél több ilyen fogalmazást írunk szinte a nyelvtanulás kezdetétől fogva,

annál hamarabb tanulunk meg beszélni. A fenti okok miatt, a képek leírásának másik előnye, hogy agyunk megtanul az adott

nyelvtani repertoárból választani, azaz megtanuljuk mondandónkat azon a nyelvi szinten kifejezni, ahol éppen vagyunk.

Természetesen a nyelvi előrehaladás során ez a nyelvi repertoár fokozatosan bővül. Mindehhez értelemszerűen az is szükséges,

hogy nyelvtani ismereteinket tudatosan szerezzük meg.

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 6/10


Ötödik lecke What can they do? Munkafüzet

Fontos szavak és kifejezések képek leírásához:

1. Az elöljárók (lásd 2. lecke).

2. A következő lista tartalmazza a tárgyak elhelyezésére vonatkozó szókészletet, továbbá egy-két fontos információt magáról a

képről.

fénykép

festmény

grafika

plakát

téma

portré

tájkép

esemény

csendélet

képkeret

a képen

photo

painting

graphic art

poster

topic

portrait

landscape

event

still life

frame

in the picture

a kép ... –ről szól the picture is about ...

a kép előterében

a kép hátterében

a kép középpontjában

a kép központjában

a kép alsó/felső jobb/bal sarkában

vmi bal/jobb oldalán

balra/jobbra vmitől

in the foreground of the picture

in the background of the picture

in the middle of the picture

in the centre of the picture

in the lower/upper right/left corner of the picture

on the left/right side of sg

left/right of sg

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 7/10


Ötödik lecke What can they do? Munkafüzet

PÉLDÁK

1.

This is a famous 1 painting, a still life. The painter 2

Cézanne: Still life with onions

1. Cézanne

is Paul Cézanne 1 , a French artist 3 from the 19 th

century 4 .

In the centre of the picture we can see some

onions 5 on a table. Some of them are on a plate 6 ;

the others 7 are on the table. Beside the plate

there is a knife 8 .

On the right side of the table there is a white

cloth 9 . Left of the cloth there is a wine bottle 10

and a glass 11 . In the neck 12 of the bottle there is a

cork 13 .

In the background, we can see a brownish-green

wall. As 14 it is an impressionist 15 painting, the

colours are bright 16 and complex 17 . We can look

at the objects 18 from an emotional 19 aspect 20

through the impression 21 of the painter. The

sight 22 is still realistic 23 , however 24 .

1. híres

2. festő

3. művész

4. évszázad

5. hagyma

6. tányér

7. a többi

8. kés

9. kendő (konyhai)

10. palack, üveg

11. pohár

12. nyak(a vminek)

13. dugó

14. mivel

15. impresszionista

16. ragyogó

17. összetett

18. tárgy

19. érzelmi

20. szemszög, nézet

21. benyomás

22. látvány

23. életszerű, élethű

24. azonban

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 8/10


Ötödik lecke What can they do? Munkafüzet

2.

2. Guell Park (Barcelona)

In this picture you can see 1 the entrance 2 of Guell Park 2 in Barcelona, in Spain. The park

is a beautiful artistic 3 work 4 of Gaudi, the famous 5 Catalan 6 architect 7 . In the centre of the

picture you can see the specially 8 designed 9 iron 10 gates 11 of the park. The street, from

which you can enter 12 the park, is quite 13 narrow 14 . It is on the top of 15 a rocky hill 16 and

from this point 17 you can see the downtown 18 of Barcelona and the bay 19 .

On the two sides 20 of the gate there are two pavilions 21 . The pavilion on the left side is a

museum 22 today, and the other one 23 is a church 24 . They are like ginger-bread 25 houses.

There are fascinating 26 stone 27 structures 28 everywhere 29 . The park has got a

rubblework 30 wall around with seven gates 11 . The central point of the park is the main 31

terrace 32 . Around it there is a long bench 33 in the form of 34 a sea serpent 35 . At the

entrance there is the Dragon 36 Fountain 37 with beautiful coloured 38 tiling 39 .

1. lát

2. bejára

3. művészeti

4. munka, mű

5. híres

6. katalán

7. építész

8. különlegesen

9. megtervezett

10. vas

11. kapu

12. belép vhová

13. eléggé

14. keskeny

15. vmi tetején

16. domb

17. erről a pontról

18. belváros

19. öböl

20. oldal

21. tornyos épület

22. múzeum

23. a másik

24. templom

25. mézeskalács

26. lenyűgöző

27. kő(ből készült)

28. szerkezet

29. mindenhol

30. terméskő(ből

épült)

31. fő(bb)

32. terasz, napozó

33. pad(sor),

teraszpad

34. valamilyen alakú

35. tengeri kígyó

36. sárkány

37. szökőkút

38. színes, színezett

39. csempe, mozaik

csempe

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 9/10


Ötödik lecke What can they do? Munkafüzet

3.

This is a black-and-white photo,

probably 1 from the 1950s. In this photo

we can see a couple 2 after 3 or before 4

their wedding 5 celebration 6 . The bride 7

has got a huge 8 bunch 9 of flowers 10 in her

hand 11 . She is really 12 beautiful. Her

smile 13 is a bit 14 mannered 15 , probably 1

because the photo is worked-up 16 . She

has got a nice little hat 17 with a tiny 18

veil 19 on her head 20 . There is a pearl 21

pendant 22 in her ear 23 . She is certainly 24

happy.

The groom 25 is handsome 26 , too. He has

got round 27 spectacles 28 ; such 29

spectacles are trendy 30 today, too. There

is a meditating 31 smile on his face 32 .

Probably 1 after the wedding there is a

wedding reception 33 with a lot of guests 34 .

There is a big wedding cake 35 and there

are a lot of wedding presents 36 . (In this

picture we can’t see these things 37 .) Then,

after the reception they can go on

honeymoon 38 to a nice place 39 . In their

lives 40 , if 41 they are honest 42 , clever 43 and

lucky 44 , they can have a lot of success 45 ,

happiness 46 and a big family.

1. valószínűleg

2. (házas)pár

3. után

4. előtt

5. esküvő(i)

6. ünnepség

7. menyasszony

(az esküvő napján)

8. hatalmas

9. csokor, köteg

10.virág

11.kéz

12.valóban

13.mosoly

14.egy kicsit

15.mesterkélt

16.retusált

17.kalap

18.apró

19.fátyol

20.fej

21.gyöngy(ből

készült)

22.fülbevaló

23.fül

24.nyilvánvalóan

25.vőlegény

26.jóképű

27.kerek

28.szemüveg

29.ilyen, olyan

30.divatos

31.merengő

32.arc

33.lagzi

34.vendég

35.(esküvői) torta

36.nászajándék

37.dolog

38.nászút

39.hely

40.élet

41.ha

42.becsületes

43.okos

44.szerencsés

45.siker

46.boldogság

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 10/10


Ötödik lecke What can they do? Olvasókönyv

Olvasókönyv

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 1/11


Ötödik lecke What can they do? Olvasókönyv

K I M A N D R O S E

There are two young girls in

the garden. Young girls can

chat away 1 about silly 2

things. They have got a lot of

ideas 3 and a lot of time.

Today Rose and Kim’s topic 4

of conversation 5 is their

fathers.

In the garden there is a

swimming-pool 6 , around the

swimming-pool there are a

lot of chairs 7 and a table 8 .

Kim’s mother’s in the

kitchen 9 . She can cook 10

delicious 11 meals 12 . She is

always 13 busy 14 ; she hasn’t

got too 15 much free time.

1. elbeszélget

2. csacska

3. ötlet

4. téma

5. beszélgetés

6. úszómedence

7. szék

8. asztal

9. konyha

10. főz

11. finom, ízletes

12. étel

13. mindig

14. elfoglalt

15. túlságosan

folytatás a következő oldalon

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 2/11


Ötödik lecke What can they do? Olvasókönyv

1. Olvassa el, hallgassa meg majd fordítsa le a következő olvasmányt és párbeszédet.

Kim

My father 1 is a very strong 2 man. He can lift 3 almost 4 a hundred kilos.

Rose

Kim

Rose

Kim

Rose

Kim

My father is not too strong; of course 5 he is not weak 6 , either 7 , but he is

very sophisticated 8 and intelligent 9 . He is a scientist 10 . He can speak 11 five

languages 12 and he can tell 13 about a lot of interesting 14 things. He can

speak English, German, French, Italian and a little Japanese.

My father can’t speak many languages but he is very skilful 15 and he can

walk the wire 16 . Is your father handsome 17 ?

No, not very much. But he is very patient 18 . He can explain 19 everything 20 to

me when I can’t do my homework 21 . Is your father handsome?

Yes, he is really handsome and he is also a model 22 , so he can go to fashion

shows 23 many times. He can meet 24 a lot of famous 25 people.

Ah... My father can meet a lot of interesting people, too. He can go to

conferences 26 , and he is a very important person 27 . He is a VIP 28 . He can

meet people from all over the world 29 . From Japan, China, Mexico,

Australia, ...

My father can meet VIPs, too. But he can’t stand 30 them. They are all very

stuck-up 31 . ... Aren’t you hungry 32 ?

1. apa

2. erős

3. emel

4. majdnem

5. persze

6. gyenge

7. sem

8. művelt, kifinomult

9. intelligens

10. tudós

11. beszél

12. nyelv

13. mesél

14. érdekes

15. ügyes

16. kötélen táncol

17. jóképű

18. türelmes

19. magyaráz

20. minden

21. házi feladat

22. manöken, modell

23. divatbemutató

24. megismerkedik,

találkozik

25. híres

26. konferencia

27. személy

28. nagyon fontos

személy

29. a világon

mindenhonnan

30. ki nem állhat

31. beképzelt, nagyképű

32. éhes

33. eszik

34. iszik

35. valami(t)

36. persze, természetesen

37. mami

38. amott

39. fut

40. gyorsabban

Rose I’m very hungry. Can we eat 33 and drink 34 something 35 ?

Kim Oh, yes, of course 36 . Mom 37 is over there 38 . Who can run 39 faster 40 ?

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 3/11


Ötödik lecke What can they do? Olvasókönyv

2. Válaszoljon egész mondatokban, írásban a következő kérdésekre.

1. What is Kim’s father like?

2. Whose father is a strong man?

3. How strong is Kim’s father?

4. What can he do?

5. How many kilos can he lift?

6. Who can lift a hundred kilos?

7. Whose father can speak many languages?

8. How many languages can Kim’s father speak?

9. Who is very skilful?

10. What can he walk?

11. Who can walk the wire?

12. What is he?

14. Who can go to fashion shows?

15. How often can he go to fashion shows?

16. What kind of people can he meet?

17. How many famous people can he meet?

18. Who can he meet?

19. Who can meet famous people?

20. Can Kim’s father meet VIPs?

21. What is a VIP?

22. Can Kim’s father stand VIPs?

23. Who can’t Kim’s father stand?

24. What are VIPs like?

25. Who are stuck-up?

13. Where can he go?

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 4/11


Ötödik lecke What can they do? Olvasókönyv

3. Írjon kérdéseket Rose édesapjáról!

My father is not too strong, of course he is not weak, either, but he is very sophisticated and intelligent. He is a scientist. He can

speak many languages and he can tell about many interesting things.

He is very patient. He can explain everything to me when I can’t do my homework.

My father can meet many interesting people, too. He can go to conferences, and he is a very important person. He is a VIP. He can

meet people from all over the world. From Japan, China, Mexico, Australia, ...

1. 8.

2. 9.

3. 10.

4. 11.

5. 12.

6. 13.

7. 14.

igék

chat away elcseveg read olvasni

do tenni, cselekedni read about olvasni vmiről

do the homework elkészíteni a házi feladatot run futni

drink inni speak beszélni

eat enni speak a language beszélni egy nyelvet

explain sg to sy elmagyarázni vmit vkinek stand (sg) állni; kiállni, kibírni vmit, vkit

go menni vhová tell mesélni; mondani

lift (fel)emelni tell about sg mesélni vmiről

listen hallgatni vmit, meghallgatni walk sétálni, gyalog menni

look nézni walk the wire kötélen táncolni

look at ránézni work dolgozik

meet sy

vkivel találkozni

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 5/11


Ötödik lecke What can they do? Olvasókönyv

DOGS

puli, 14 kg

vizsla, 25 kg

Yorkshire terrier, 2,5 kg

bulldog, 28 kg

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 6/11


Ötödik lecke What can they do? Olvasókönyv

There are a lot of types 1 of dogs 2 . There are different 3 categories 4 of dogs: hounds 5 ,

shepherd 6 or herding 7 dogs, guard 8 and watch 9 dogs, sport dogs, working 10 and

utility 11 dogs, companion 12 dogs, and so on 13 . The different 3 categories 4 have got

different features 14 and qualities 15 .

For example 16 only hounds 5 can bay 17 , but no other dogs can. There are scent 18

hounds and sight 19 hounds. Scent hounds can track 20 their prey 21 by smell 22 . They

have got long ears 23 , droopy 24 eyes 25 and a distinctive 26 face 27 . They can track 20 the

scent 18 of anything 28 : from tiny 29 animals to pieces 30 of trash 31 . Sight 19 hounds

have got quite different 3 appearance 32 : they are slender 33 , athletic 34 and fast 35

runners 36 . They have got an instinct 37 to chase 38 animals. They are friendly 39 ,

really nice companions 12 and can also make 40 great pets 41 .

Shepherd dogs can herd 42 livestock 43 : sheep 44 , cattle 45 , reindeer 46 or other 47

animals. These dogs have got the amazing 48 ability 49 to control 50 the movement 51

of other 47 animals. Their waterproof 52 double coat 53 can help them work in

severe 54 weather conditions 55 . Nowadays 56 they can do police work 57 , search 58 and

rescue 59 work, they can act as 60 sentries 61 for the armed forces 62 , or they can help

handicapped 63 owners 64 . They are intelligent 65 , active 66 , courageous 67 , and

determined 68 dogs that can make excellent 69 companions 12 .

1. féle, fajta

2. kutya

3. különféle

4. kategória, osztály

5. kopó

6. juhász kutya

7. terelő kutya

8. őrző-védő kutya

9. őrző kutya

10. munkakutya

11. haszonkutya

12. társkutya

13. és így tovább

14. vonás, külső jegy

15. jellem

16. például

17. csahol(ással sakkban

tart)

18. szag, illat

19. látás

20. nyomon követ

21. zsákmány

22. szag után

23. fül

24. lankadt, álmatag

25. szem

26. jellegzetes

27. pofa, arc

28. bármi

29. apró

30. darab

31. szemét, hulladék

32. megjelenés

33. nyúlánk, kecses

34. sportos alkat

35. gyors

36. futó

37. ösztön

38. üldöz, kerget

39. barátságos

40. tesz vkit / vmit

vmivé

41. házi kedvenc

42. terel

43. lábas jószág

44. birka

45. szarvasmarha

46. rénszarvas

47. egyéb

48. elképesztő

49. képesség

50. felügyel, vezet

51. mozgás

52. vízhatlan

53. dupla bunda

54. zord

55. időjárási feltételek

56. manapság

57. rendőri munkát

végez

58. kutat, átvizsgál

59. kiment; mentési

60. vmiként cselekszik

61. őr(szem)

62. fegyveres erők

63. fogyatékos

64. gazdi, tulajdonos

65. intelligens

66. dolgos, tetterős

67. bátor

68. elszánt, eltökélt

69. kitűnő

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 7/11


Ötödik lecke What can they do? Olvasókönyv

Guard dogs and watchdogs can alert 70 their owners 64 of intruders 71 and they can

scare 72 them away. Guard dogs can also attack 73 intruders 71 and drive them

away 74 .

Many breeds 75 can be sport dogs. They are multitaskers 76 , highly 77 trainable 78

and generally 79 friendly 39 . They can walk or run long distances 80 and they are

obsessed with 81 playing fetch 82 and water 83 -dogs can’t get 84 enough swimming.

Any intelligent dogs can be working or utility 85 dogs. Many dogs are constantly 86

on the move 87 , they have got lots of mental 88 and physical 89 stimulation 90 and

energy 91 : they are naturally 92 active 66 . These types 2 of dogs can make 40

excellent 69 working and utility 85 dogs. They can draw 93 sleds 94 , rescue 59 people

after earthquakes 95 or avalanches 96 , or herd 42 animals.

In our ‘civilised 97 ’ western 98 world we can keep 99 dogs just for fun 100 . They can

live in our homes, they can sit on our sofas 101 , they can watch 102 the telly 103 with

us, and they can eat with us. They can also comfort 104 us when we are sad, or

they can drive away 105 our boredom 106 . They can give joy to the lives 107 of

elderly 108 and sick 109 people 110 .

All in all 111 , dogs are our friends, helpers 112 and employees 113 and can share 114

our tasks 115 and emotions 116 ; most of us 117 are happy to see 118 them and to play

with them.

70. riaszt

71. behatoló

72. ijeszt

73. megtámad

74. elűz

75. fajta

76. több feladatot ellátni

képes

77. nagymértékben

78. idomítható

79. általában

80. távolság

81. megszállottja vminek

82. elmegy érte és elhozza

83. víz

84. hozzájut vmihez

85. haszon-. közhasznú

86. állandóan

87. mozgásban van

88. szellemi

89. fizikai

90. ösztönzés, buzdítás

91. energia

92. természettől adódóan

93. húz

94. szán(kó)

95. földrengés

96. lavina

97. civilizált

98. nyugati

99. tart (pl. állatot)

100. szórakozásból

101. kanapé

102. néz

103. televízió

104. vigasz

105. elűz

106. unalom

107. az élet örömei

108. idős

109. beteg

110. emberek

111. mindent

egybevéve

112. segítőtárs

113. alkalmazott

114. megoszt

115. feladat

116. érzelem

117. legtöbbünk

118. örömmel látja

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 8/11


Ötödik lecke What can they do? Olvasókönyv

4. Írjon kérdéseket az idézett rész megjelölt szavaihoz.

In our ‘1civilised’ western world we 2can keep dogs just for fun. They can live 3in our homes, they can sit on our sofas, they can watch

4the telly 5with us, and they can eat 6with us. They can also comfort 7us 8when we are sad, or they 9can drive away 10our boredom.

They can give 11joy to the 12lives of elderly and sick people.

1. civilised

2. can keep

3. in our homes

4. the telly

5. with us

6. with us

7. us

8. when we are sad

9. can drive away

10. our

11. comforts

12. lives

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 9/11


Ötödik lecke What can they do? Olvasókönyv

5. Miután megtanulta az olvasmány szavait, írja be a szövegből kihagyott szavakat, ahová kell.. () A kihagyott szó vagy

nyelvtanilag, vagy lexikailag illeszkedik a szöveghez, tehát kihagytunk segédigéket, vonzatokat (pl. with, at, by, stb.), kötőszókat,

stb. Vannak olyan kihagyott részek, ahová semmit sem lehet beilleszteni. Ha megtanulta az olvasmány szavait és az olvasmányhoz

tartozó nyelvtani részt, ez a feladat könnyen fog menni.

There are a lot of types .....1..... dogs. There are different categories of dogs: hounds, shepherd or herding dogs, guard and watch dogs,

sport dogs, working and utility dogs, companion dogs, and so .....2...... The different categories have .....3..... different features and

qualities.

.....4..... example only hound .....5...... bay, but no other dogs can. There are scent hounds and sight hounds. Scent hounds can track

their prey .....6..... smell. They have got long ears, droopy eyes .....7..... a distinctive face. They can track the scent .....8...... anything: from

tiny animals to pieces of trash. Sight hounds have got quite different appearance: they .....9..... slender, athletic and fast runners. They

.....10..... got an instinct to chase animals. They are friendly, really nice companions and can also make great pets.

Shepherd dogs can herd livestock: sheep, cattle, reindeer or other animals. These dogs have got the amazing ability .....11..... control

the movement of other animals. Their waterproof double coat .....12..... help them work .....13..... severe weather conditions.

Nowadays they can .....14..... police work, search and rescue work, they can act .....15..... sentries for the armed forces, or they can help

.....16..... handicapped owners. They are intelligent, active, courageous, and determined dogs that can .....17..... excellent companions.

Guard dogs and watchdogs can alert their owners .....18..... intruders and they can scare them .....19...... Guard dogs can also attack

intruders and drive them away.

Many breeds can .....20..... sport dogs. They .....21..... multitaskers, highly trainable and generally friendly. They can walk or run long

distances and they are obsessed .....22..... playing fetch and water-dogs can’t get enough swimming.

Any intelligent dogs can be working or utility dogs. Many dogs are constantly .....23..... the move, they have got lots of mental and

physical stimulation and energy: they are naturally active. These types of dogs can make excellent working and utility dogs. .....24.....

can draw sleds, rescue people after earthquakes or avalanche, or herd animals.

.....25..... our ‘civilised’ western world we can keep dogs just .....26..... fun. They can live in our homes, they can sit on our sofas, they

can watch the telly with us, and they can eat with us. They can also comfort .....27..... us when we are sad, or they can .....28..... away

our boredom. They can can give joy to the lives of elderly and sick people.

All in .....29....., dogs are our friends, helpers and employees and can share our tasks and emotions; most of us are happy .....30..... see

them and to play with them.

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 10/11


Ötödik lecke What can they do? Olvasókönyv

act as vmiként cselekszik drive away elűz

alert riaszt fetch elmegy érte és elhozza

attack megtámad get sg hozzájut vmihez

bay csahol(ással sakkban tart) herd terel

be happy to see ... örömmel látja, hogy ... keep tart (pl. állatot)

be obsessed with doing sg megszállottja vminek make sy sg tesz vkit / vmit vmivé

be on the move mozgásban van rescue kiment; mentési

chase üldöz, kerget scare ijeszt

comfort vigasztal search kutat, átvizsgál

control felügyel, vezet share megoszt

do police work rendőri munkát végez track nyomon követ

draw húz watch néz, figyel

igék

6. Írjon tetszés szerint állító, kérdő és tagadó mondatokat a fenti, és a 4. oldalon lévő igékkel. Figyeljen a mondatrészek helyes sorrendjére.

7. Tollbamondás: Írja le a diktált mondatokat, majd fordítsa le őket magyarra. Ellenőrizze munkáját a megoldásokban.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 11/11


Ötödik lecke What can they do? Megoldások

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 1/7


Ötödik lecke What can they do? Megoldások

MUNKAFÜZET

1. Alkosson állító, kérdő, illetve tagadómondatokat a következő alanyokból és igékből a ’can’ módbeli segédige használatával.

alany ige ? mondat

David sing the Marseilles David can sing the Marseilles.

Malcolm drive well ? Can Malcolm drive well?

stray dogs be dangerous Stray dogs can be dangerous.

Tom and Jerry run fast Tom and Jerry can run fast.

my friend read a lot ? Can my friend read a lot?

the children do their homework The children can’t do their homework.

our Hungarian teacher speak 6 languages Our Hungarian teacher can speak 6 languages.

models eat much Models can’t eat much.

engineers build a house ? Can engineers build a house?

handsome fathers be models Handsome fathers can be models.

it be blue It can’t be blue.

strong children walk a lot Strong children can walk a lot.

the skilful worker work carefully ? Can the skilful worker work carefully?

my husband meet your friend My husband can’t meet your friend.

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 2/7


Ötödik lecke What can they do? Megoldások

2. A következő mondatokban kérdezzen rá a kijelölt mondatrészekre. A feladat megoldása folytatódik a következő oldalon.

1) His mother can walk the wire. his

mother

can walk

the wire

2) Skilful teachers can teach everything. skilful

teachers

can teach

everything

3) Their father can’t drink very much coffee. their

father

can’t drink

very

much

coffee

4) There can be many important questions. many

important

questions

5) Now you can’t meet your very good friends. now

you

can’t meet

your

very

good

friends

Whose mother can walk the wire?

Who can walk the wire?

What can his mother do?

What can his mother walk?

What (kind of) teachers can teach everything?

Who can teach everything?

What can skilful teachers do?

What can skilful teachers teach?

Whose father can’t drink coffee?

Who can’t drink coffee?

What can’t their father do?

How much coffee can’t their father drink?

How much coffee can’t their father drink?

What can’t their father drink?

How many (important) questions can there be?

What (kind of) questions can there be?

What can there be?

When can’t you meet your friends?

Who can’t meet their friends?

What can’t you do?

Whose friends can’t you meet?

How good friends can’t you meet (now)?

What (kind of) friends can’t you meet (now)?

Who can’t you meet?

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 3/7


Ötödik lecke What can they do? Megoldások

6) My boss can speak six languages. my

boss

can speak

six

languages

7) You can stand on the chair in the corner. you

can stand

on the chair

in the corner

8) We can’t eat because it’s hot. we

can’t eat

because it’s hot

9) There can be some time today. some

time

today

10) Adam can lift a hundred kilos. Adam

can lift

a hundred

kilos

11) We can’t work tonight. we

can’t work

tonight

12) I can tell you about the show now. I

can tell

you

about the show

now

Whose boss can speak six languages?

Who can speak six languages?

What can my boss do?

How many languages can my boss speak?

What can my boss speak?

Who can stand on the chair (in the corner)?

What can you do?

Where can you stand (in the corner)?

Where can you stand (on the chair)?

Who can’t eat?

What can’t we do?

Why can’t we eat?

How much time can there be (today)?

What can there be (today)?

When can there be (some) time?

Who can lift a hundred kilos?

What can he do?

How many kilos can he lift?

What can he lift?

Who can’t work (tonight)?

What can’t we do (tonight)?

When can’t we work?

Who can tell you (about the show now)?

What can I do?

Who can I tell about the show (now)?

What can I tell about (now)?

When can I tell (you) about the show?

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 4/7


Ötödik lecke What can they do? Megoldások

3. Fordítsa le a következő mondatokat angolra.

1) Nem tudunk énekelni, de tudunk táncolni. We can’t sing but we can dance.

2) Hány sört tudsz meginni? How many beers can you drink?

3) Nem tudom elmagyarázni. I can’t explain it.

4) Miért nem találkozhatsz a VIP-kal? Why can’t you meet the VIPs?

5) Mindenki ehet egy tortát. Everybody can eat a cake.

6) Hol lehetnek a mérnökök? Where can the engineers be?

7) Lehetnek jóképű férfiak a teremben? Can there be handsome men in the room?

8) A zöld székek nem lehetnek kékek. The green chairs can’t be blue.

9) A szakács tud főzni, a gyerek tud járni. The cook can cook, the child can walk.

10) Nem tud úszni. He can’t swim.

11) Ki lehet tudós? Who can be a scientist?

12) Nem szabad a medencébe ugranunk. We can’t jump in the swimming-pool.

13) A nagyképű gyerekek valóban nem lehetnek intelligensek. The stuck-up children can’t really be intelligent.

14) Hol tudnak az indiánok sátrat készíteni? Where can the Indians make a tent?

15) Nem lehetek éhes. I can’t be hungry.

16) Kati képtelen megérteni a mondatot. Kate can’t understand the sentence.

4. Tollbamondás

Zsolt is a Hungarian businessman. He has got a very nice child. Her name is Bori. She can walk, and she can swim a little bi t. She

can speak and play a lot. In her room there are a lot of toys. Her bed is beautiful, it is like in fairytales. She can sleep a lot in her bed.

She can’t read and she can’t write but she can tell a lot about animals. Why? Because her father can tell her fairytales every night.

He is a very good father. He can’t walk the wire but he can run very much. He can’t speak many languages, but he can speak a little

English. He can meet a lot of interesting people from all over the world. He hasn’t got much free time, he is always very busy.

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 5/7


Ötödik lecke What can they do? Megoldások

OLVASÓKÖNYV

4. Írjon kérdéseket az idézett rész megjelölt szavaihoz.

In our ‘1civilised’ western world we 2can keep dogs just for fun. They can live 3in our homes, they can sit on our sofas, they can watch

4the telly 5with us, and they can eat 6with us. They can also comfort 7us 8when we are sad, or they 9can drive away 10our boredom.

They can give 11joy to the 12lives of elderly and sick people.

1. civilised In (our) what kind of (western) world can we keep dogs (just for fun)?

2. can keep What can we do?

3. in our homes Where can they live?

4. the telly What can they watch?

5. with us Who can they watch the telly with? / With whom can they watch the telly?

6. with us Who can they eat with? / With whom can they eat?

7. us Who can they comfort?

8. when we are sad When can they comfort us?

9. can drive away What can they do?

10. our Whose boredom can they drive away?

11. joy What can they give?

12. lives What can they give joy to? / To what can they give joy?

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 6/7


Ötödik lecke What can they do? Megoldások

5. Írja be a hiányzó szavakat.

1. of 7. and 13. in 19. away 25. in

2. on 8. of 14. do 20. be 26. for

3. got 9. are 15. as 21. are 27.

4. for 10. have 16. 22. with 28. drive

5. can 11. to 17. make 23. on 29. all

6. by 12. can 18. of 24. they 30. to

7. Tollbamondás

1. This dog can’t track birds and other animals.

Ez a kutya nem tud nyomon követni madarakat és egyéb

állatokat.

2. What can’t people do in the big house? Mit nem csinálhatnak az emberek a nagy házban?

3. Cats can’t chase dogs, but they can sleep a lot.

A macskák nem tudják a kutyákat üldözni, de sokat tudnak

aludni.

4. Who can watch the telly in the living-room? Ki nézheti a tv-t a nappaliban?

5. We are obsessed to meet important people.

Megszállottjai vagyunk annak, hogy fontos emberekkel

találkozhassunk.

6. Can the mice drive away the cat? Az egerek el tudják űzni a macskát?

7. How many bacteria can scare away the doctors here? Hány baktérium tudja elriasztani az itteni orvosokat?

8. What can the students eat in the morning? Mit ehetnek a diákok reggel?

9.

Our friend’s brother can speak Japanese and he can read and

write Swedish.

A barátunk (fiú)testvére tud Japánul (beszélni) és tud svédül

írni és olvasni.

10. Can your mother walk the wire? Tud anyukád kötélen táncolni?

11. I can’t meet interesting people but I can tell about them. Nem találkozhatok érdekes emberekkel. de mesélhetek róluk.

12. Can the teacher’s / teachers’ students do their homework? A tanár(ok) diákjai meg tudják csinálni a házi feladatukat?

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 7/7


Ötödik lecke What can they do? Szószedet

Szószedet

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 1/9


Ötödik lecke What can they do? Szószedet

Kim and Rose

angol-magyar

all over the world a világon mindenhol of course természetesen

conference konferencia over there amott

fashion divat, divat-... really tényleg, valóban

fashion show divatbemutató show bemutató, show-műsor

faster gyorsabban silly csacsi, buta

from all over the world a világon mindenhonnan skilful ügyes, ügyes kezű

handsome jóképű (férfi) something valami

idea ötlet sophisticated tanult, kifinomult

important fontos strong erős

intelligent intelligens stuck-up nagyképű

language nyelv (beszélt) time idő

many times sokszor weak gyenge

model modell, manöken wire drót, huzal

Igék

chat away elcseveg run futni

do tenni, cselekedni speak beszélni

do the homework elkészíteni a házi feladatot speak a language beszélni egy nyelvet

drink inni stand (sg) állni; kiállni, kibírni vmit, vkit

eat enni tell mesélni; mondani

explain sg to sy elmagyarázni vmit vkinek tell about sg mesélni vmiről

go menni vhová walk sétálni, gyalog menni, gyalogolni

lift (fel)emelni walk the wire kötélen táncolni

meet sy vkivel találkozni work dolgozik

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 2/9


Ötödik lecke What can they do? Szószedet

magyar-angol

a világon mindenhol all over the world intelligens intelligent

a világon mindenhonnan from all over the world jóképű (férfi) handsome

amott over there konferencia conference

bemutató, show-műsor show modell, manöken model

csacsi, buta silly nagyképű stuck-up

divat, divat-... fashion nyelv (beszélt) language

divatbemutató fashion show ötlet idea

drót, huzal wire sokszor many times

erős strong tanult, kifinomult sophisticated

fontos important tényleg, valóban really

gyenge weak természetesen of course

gyorsabban faster ügyes, ügyes kezű skilful

idő time valami something

állni; kiállni, kibírni vmit, vkit stand (sg) futni run

beszélni speak inni drink

beszélni egy nyelvet speak a language kötélen táncolni walk the wire

dolgozik work menni vhová go

elcseveg chat away mesélni vmiről tell about sg

elkészíteni a házi feladatot do the homework mesélni; mondani tell

elmagyarázni vmit vkinek explain sg to sy sétálni, gyalog menni, gyalogolni walk

enni eat tenni, cselekedni do

(fel)emelni lift vkivel találkozni meet sy

Igék

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 3/9


Ötödik lecke What can they do? Szószedet

Dogs

angol-magyar

ability képesség comfort vigasztal

act as vmiként cselekszik comforts of life az élet örömei

active dolgos, tetterős companion dog társkutya

alert riaszt conference konferencia

all in all mindent egybevéve constantly állandóan

all over the world a világon mindenhol control felügyel, vezet

amazing elképesztő courageous bátor

and so on és így tovább determined elszánt, eltökélt

anything bármi different különféle

appearance megjelenés distance távolság

armed forces fegyveres erők distinctive jellegzetes

athletic sportos alkat do tenni, cselekedni

attack megtámad do police work rendőri munkát végez

avalanche lavina do the homework elkészíteni a házi feladatot

bay csahol(ással sakkban tart) dog kutya

be happy to see ... örömmel látja, hogy ... double coat dupla rétegű kabát / bunda

be obsessed to sg megszállottja vminek draw húz

be on the move mozgásban van drink inni

boredom unalom drive away elűz

breed fajta droopy lankadt, álmatag

by smell szag után ear fül

category kategória, osztály earthquake földrengés

cattle szarvasmarha eat enni

chase üldöz, kerget elderly idős

chat away elcseveg emotion érzelem

civilised civilizált employee alkalmazott

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 4/9


Ötödik lecke What can they do? Szószedet

energy energia instinct ösztön

excellent kitűnő intelligent intelligens

explain sg to sy elmagyarázni vmit vkinek intruder behatoló, betolakodó

eye szem keep tart (pl. állatot)

face pofa, arc language nyelv (beszélt)

fashion divat, divat-... lift (fel)emelni

fashion show divatbemutató listen hallgatni vmit, meghallgatni

fast gyors livestock lábasjószág

faster gyorsabban look nézni

feature vonás, külső jegy look at ránézni

fetch elmegy érte és elhozza make sy sg tesz vkit / vmit vmivé

for example például many times sokszor

for fun szórakozásból meet sy vkivel találkozni

friendly barátságos mental szellemi

from all over the world a világon mindenhonnan model modell, manöken

generally általában most of us legtöbbünk

get sg hozzájut vmihez movement mozgás

go menni vhová naturally természettől adódóan

guard-dog őrző-védő kutya nowadays manapság

handicapped fogyatékos of course természetesen

handsome jóképű (férfi) other egyéb, másik

helper segítő(társ) over there amott

herd terel owner gazdi; tulajdonos

herding dog terelő kutya people emberek

highly nagymértékben pet házi kedvenc (állat)

hound kopó (kutya) physical fizikai

idea ötlet piece darab

important fontos prey zsákmány

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 5/9


Ötödik lecke What can they do? Szószedet

quality jellem stand (sg) állni; kiállni, kibírni vmit, vkit

read olvasni stimulation ösztönzés, buzdítás

read about olvasni vmiről strong erős

really tényleg, valóban stuck-up nagyképű

rein deer rénszarvas task feladat

rescue kiment; mentési tell mesélni; mondani

run futni tell about sg mesélni vmiről

runner futó telly televízió

scare ijeszt time idő

scent szag, illat tiny apró

search kutat, átvizsgál track nyomon követ

sentry őr(szem) trainable idomítható

severe zord, szigorú trash hulladék

share megoszt type féle, fajta

sheep birka utility haszon-, közhasznú

shepherd (dog) juhászkutya utility dog haszonkutya

show bemutató, show-műsor walk sétálni, gyalog menni,

sick

beteg

gyalogolni

sight látás watch dog őrző kutya

silly csacsi, buta water víz

skilful ügyes, ügyes kezű waterproof vízhatlan

sled szán(kó) weak gyenge

slender nyúlánk, kecses weather condition időjárási feltételek

sofa kanapé western nyugati

something valami wire drót, huzal

sophisticated tanult, kifinomult work dolgozik

speak beszélni work dog munkakutya

speak a language

beszélni egy nyelvet

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 6/9


Ötödik lecke What can they do? Szószedet

magyar-angol

a világon mindenhol all over the world dupla rétegű kabát / bunda double coat

a világon mindenhonnan from all over the world egyéb, másik other

alkalmazott employee elcseveg chat away

állandóan constantly elképesztő amazing

állni; kiállni, kibírni vmit, vkit stand (sg) elkészíteni a házi feladatot do the homework

általában generally elmagyarázni vmit vkinek explain sg to sy

amott over there elmegy érte és elhozza fetch

apró tiny elszánt, eltökélt determined

az élet örömei comforts of life elűz drive away

barátságos friendly emberek people

bármi anything energia energy

bátor courageous enni eat

behatoló, betolakodó intruder erős strong

bemutató, show-műsor show érzelem emotion

beszélni speak és így tovább and so on

beszélni egy nyelvet speak a language fajta breed

beteg sick fegyveres erők armed forces

birka sheep feladat task

civilizált civilised féle, fajta type

csacsi, buta silly (fel)emelni lift

csahol(ással sakkban tart) bay felügyel, vezet control

darab piece fizikai physical

divat, divat-... fashion fogyatékos handicapped

divatbemutató fashion show fontos important

dolgos, tetterős active földrengés earthquake

dolgozik work futni run

drót, huzal wire futó runner

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 7/9


Ötödik lecke What can they do? Szószedet

fül ear konferencia conference

gazdi; tulajdonos owner kopó (kutya) hound

gyenge weak kötélen táncolni walk the wire

gyors fast kutat, átvizsgál search

gyorsabban faster kutya dog

hallgatni vmit, meghallgatni listen különféle different

haszon-, közhasznú utility lábasjószág livestock

haszonkutya utility dog lankadt, álmatag droopy

házi kedvenc (állat) pet látás sight

hozzájut vmihez get sg lavina avalanche

hulladék trash legtöbbünk most of us

húz draw manapság nowadays

idomítható trainable megjelenés appearance

idő time megoszt share

időjárási feltételek weather condition megszállottja vminek be obsessed to sg

idős elderly megtámad attack

ijeszt scare menni vhová go

inni drink mentési; kiment rescue

intelligens intelligent mesélni vmiről tell about sg

jellegzetes distinctive mesélni; mondani tell

jellem quality mindent egybevéve all in all

jóképű (férfi) handsome modell, manöken model

juhászkutya shepherd (dog) mozgás movement

kanapé sofa mozgásban van be on the move

kategória, osztály category munkakutya work dog

képesség ability nagyképű stuck-up

kiment; mentési rescue nagymértékben highly

kitűnő excellent néz, figyel watch

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 8/9


Ötödik lecke What can they do? Szószedet

nézni look szarvasmarha cattle

nyelv (beszélt) language szellemi mental

nyomon követ track szem eye

nyugati western szórakozásból for fun

nyúlánk, kecses slender tanult, kifinomult sophisticated

olvasni read társkutya companion dog

olvasni vmiről read about tart (pl. állatot) keep

őr(szem) sentry távolság distance

örömmel látja, hogy ... be happy to see ... televízió telly

őrző kutya watch dog tenni, cselekedni do

őrző-védő kutya guard-dog tényleg, valóban really

ösztön instinct terel herd

ösztönzés, buzdítás stimulation terelő kutya herding dog

ötlet idea természetesen of course

például for example természettől adódóan naturally

pofa, arc face tesz vkit / vmit vmivé make sy sg

ránézni look at unalom boredom

rendőri munkát végez do police work ügyes, ügyes kezű skilful

rénszarvas rein deer üldöz, kerget chase

riaszt alert valami something

segítő(társ) helper vigasztal comfort

sétálni, gyalog menni,

walk víz water

gyalogolni

vízhatlan

waterproof

sokszor many times vkivel találkozni meet sy

sportos alkat athletic vmiként cselekszik act as

szag után by smell vonás, külső jegy feature

szag, illat scent zord, szigorú severe

szán(kó) sled zsákmány prey

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 9/9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!