20.05.2019 Views

Organet kezdő angol nyelvkönyv, Tizennegyedik lecke

Felszólító mód 2. (’I, he, she, it, we, they’), let ’there be’ ’have / has to’ – kell have = birtokolni különbség a ’have got’ és a ’have’ között a ’have’ ige egyéb jelentéseipronouns both either neither etck. Határozatlan névmások 2 – both, either, neither, other, another, neither és either, stb.)

Felszólító mód 2. (’I, he, she, it, we, they’), let ’there be’
’have / has to’ – kell
have = birtokolni
különbség a ’have got’ és a ’have’ között
a ’have’ ige egyéb jelentéseipronouns both either neither etck.
Határozatlan névmások 2 – both, either, neither, other, another, neither és either, stb.)

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong><br />

Have ’have’!<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig)<br />

www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Nyelvtan<br />

Nyelvtan<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 1/12


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Nyelvtan<br />

FELSZÓLÍTÓ MÓD 2<br />

A hatodik leckében megtanultuk a felszólító mód ’you’ esetében alkalmazott formáját. Például: ’Go home!’ = ’Menj / Ön menjen /<br />

Menjetek / Önök menjenek haza!’.<br />

Ebben a leckében azt tanuljuk meg, hogy a többi személyes névmás esetében hogyan szólíthatunk fel.<br />

Let 1<br />

me<br />

him, her, it<br />

us 2<br />

them<br />

eat!<br />

Én egyek! / Hadd egyek!<br />

Ő egyen! / Hadd egyen!<br />

Mi együnk! / Hadd együnk!<br />

Ők egyenek! / Hadd egyenek!<br />

1. A ‘to let’ = ‘engedni’ ige jelentéséből adódóan ezeknek a felszólító mondatoknak is két<br />

jelentésük lehet. Az első esetben (Én egyek!) nem fordítjuk, csak mint segédige szerepel<br />

a mondatban, mely megmutatja, hogy az ige felszólító módban van. A második esetben<br />

(Hadd egyek! = Engedd meg, hogy egyek!) a felszólítás egyes illetve többes szám<br />

második személyben történik, lásd előző táblázat.<br />

2. A ‘let us’ összevont alakja: ‘let’s’, más alakokat a felszólító módban nem lehet<br />

összevonni.<br />

Let poor Cinderella come to the ball!<br />

Let me go!<br />

Let these teachers’ best students go to Cambridge next term!<br />

Let’s be friendly!<br />

Hadd jöjjön el szegény Hamupipőke a bálba!<br />

Hadd menjek! / Engedj!<br />

Ezeknek a tanároknak a legjobb diákjai menjenek Cambridge-be<br />

a következő félévben!<br />

Legyünk barátságosak!<br />

Let her drive now! Hadd vezessen most ő!<br />

Let the nurses get a pay rise!<br />

Az ápolónők kapjanak fizetésemelést!<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 2/12


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Nyelvtan<br />

Tagadó alakok:<br />

me<br />

Én ne egyek!<br />

Let 3<br />

him, her, it<br />

us<br />

not<br />

eat!<br />

Ő ne egyen!<br />

Mi ne együnk<br />

them<br />

Ők ne egyenek!<br />

3. Ezt a tagadó alakot csak az első esetben használhatjuk, a második esetben,<br />

amikor a ‘let’ ige saját jelentéssel bír, és a felszólítás egyes illetve többes<br />

szám második személyben van, csak a ‘Don’t let me eat!’ = ‘Ne engedd, hogy<br />

egyek!’ / ‘Ne engedj enni!’ szerkezetet használhatjuk.<br />

Let’s not help him tomorrow!<br />

Let them not invite their friends to the performance!<br />

Let the students not go to school tomorrow!<br />

Let me not work today!<br />

Let the children not see this film!<br />

Let my husband not help you!<br />

Ne segítsünk neki holnap!<br />

Ők ne hívják meg a barátaikat az előadásra!<br />

Hadd ne menjenek a diákok iskolába holnap!<br />

Hadd ne dolgozzak ma!<br />

A gyerekek ne nézzék meg ezt a filmet!<br />

Hadd ne segítsen neked a férjem!<br />

A ’there be’ = ’van/nincs’ szerkezet és a felszólító mód:<br />

Let there be a Paradise!<br />

Let there be a man and a woman in the Paradise!<br />

Let there be many flowers in the windows!<br />

Let there be spring!<br />

Let there be people at the entrances as well!<br />

Let there be a band in the bar!<br />

Legyen Paradicsom!<br />

Legyen egy férfi és egy nő a Paradicsomban!<br />

Legyen sok virág az ablakokban!<br />

Legyen már tavasz!<br />

A bejáratoknál is legyenek emberek!<br />

A bárban legyen zenekar!<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 3/12


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Nyelvtan<br />

HAVE TO DO/ HAS TO DO<br />

A kilencedik leckében már megtanultuk a ’must’ módbeli segédige jelentését, értelmezését és használatát. A ’have to/has to’ is<br />

módbeli segédige, jelentése szintén kell. Azonban, míg a must belső kényszert, vagy utasítést, illetve parancsot fejez ki, ’have to/has<br />

to’ segédigékkel egyrészt kifejezhetünk:<br />

1. külső kényszert (utasítást, parancsot kaptunk, megkértek bennünket arra, hogy tegyünk meg valamit, törvény írja elő)<br />

I have to be at home by 10. = Tízre haza kell érnem. (így engedtek el a szüleim)<br />

2. külső körülményekből adódóan kell valamit megtennünk<br />

I have to wear a uniform. = Egyenruhát kell viselnem. (pl. mert rendőr vagyok)<br />

Formailag rendhagyó, de nem úgy, mint a ’must’ módbeli segédige. Annak ellenére, hogy a ’have<br />

to’ segédige, nem tölti be az operátor szerepét 4 . Bármelyik igeidőben előfordulhat (bár a<br />

folyamatos igeidőkben ritkán használjuk, lásd ’action and state verbs = cselekvést vagy<br />

állapotot kifejező igék’), kerülhet elé módbeli segédige, állhat feltételes módban, stb.<br />

A ’have to/has to’ segédige használata egyszerű jelen időben:<br />

I have to drive one hour a day.<br />

Do I have to drive one hour a day?<br />

I don’t have to drive one hour a day.<br />

Don’t I have to drive one hour a day?<br />

She has to drive one hour a day.<br />

Does she have to drive one hour a day?<br />

She doesn’t have to drive one hour a day.<br />

Doesn’t she have to drive one hour a day?<br />

Napi egy órát kell vezetnem.<br />

Napi egy órát kell vezetnem?<br />

Nem kell napi egy órát vezetnem.<br />

Nem kell napi egy órát vezetnem?<br />

Napi egy órát kell vezetnie.<br />

Napi egy órát kell vezetnie?<br />

Nem kell napi egy órát vezetnie.<br />

Nem kell napi egy órát vezetnie?<br />

A ’have to/has to’ segédige használata a ’there be’ szerkezettel (’kell lennie’):<br />

There have to be three chairs here.<br />

Kell itt lennie három széknek.<br />

Do there have to be three chairs here?<br />

Kell itt lennie három széknek?<br />

There don’t have to be three chairs here. Itt nem kell lennie három széknek.<br />

Don’t there have to be three chairs here? Nem kell itt lennie három széknek?<br />

There has to be an agreement tonight.<br />

Does there have to be an agreement tonight?<br />

There doesn’t have to be an agreement tonight.<br />

Doesn’t there have to be an agreement tonight?<br />

Ma este meg kell lennie a megegyezésnek.<br />

Ma este meg kell lennie a megegyezésnek?<br />

Ma este nem kell meglennie a megegyezésnek.<br />

Ma este nem kell meglennie a megegyezésnek?<br />

4. Operátor – az a segédige (mindig<br />

az első), amellyel elvégezzük a kérdés<br />

és tagadás műveletét; lásd bővebben<br />

a ’can’ módbeli segédigénél, 5. <strong>lecke</strong>.<br />

Megjegyzés: A ’have to / has to’<br />

módbeli segédige nem használható<br />

a ’have got’ = ’van valamije’<br />

módbeli segédigével. Tehát, ha azt<br />

akarjuk elmondani, hogy<br />

’birtokolnunk kell valamit’, azt a<br />

’have = birtokolni’ ige segítségével<br />

tehetjük, melyet ebben a leckében<br />

később, a 3. pontban találhatunk.<br />

Valamint nem használjuk a ’be<br />

goint to do’ szerkezettel sem. A<br />

’have to/has to’ önmagában is<br />

fejezhet ki jövő időt, de állhat jövő<br />

idejű alakban is, amit majd egy<br />

későbbi leckében tanulunk meg.<br />

She has to have got a book.<br />

He is going to have to go.<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 4/12


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Nyelvtan<br />

PÉLDÁK<br />

Who has to answer the questions?<br />

What do we have to do tonight?<br />

She doesn’t have to stay here.<br />

Why does there have to be an argument?<br />

Whose friends have to come to the meeting?<br />

What do doctors have to wear in the operation theatre?<br />

The passengers have to stay in their cabins now.<br />

We have to switch on the lights.<br />

She has to put out the fire.<br />

Kinek kell válaszolnia a kérdésekre?<br />

Mit kell tennünk ma este?<br />

Nem kell itt maradnia.<br />

Miért kell vitának lennie?<br />

Kinek a barátainak kell eljönniük a találkozóra?<br />

Mit kell az orvosoknak viselniük a műtőben?<br />

Az utasoknak a kabinokban kell tartózkodniuk most.<br />

Fel kell kapcsolnunk a világítást.<br />

El kell oltania a tüzet.<br />

Mikor használjuk a ’must’ illetve a ’have to/ has to’ segédigéket?<br />

A ’must’ módbeli segédige egyrészt belső kényszert ír le (I must be there! = Ott kell lennem! – én érzem úgy, én akarok ott lenni),<br />

másrészt kifejezi, hogy valaki utasítást, parancsot ad (You must hand in your homework on Monday. = Hétfőn kell beadnotok a házi<br />

feladatot. – utasít a tanár)<br />

A ’have to/has to’ segédigével külső kényszert fejezünk ki, azaz jelezzük, hogy esetleg nem mi akarjuk így, de nem tehetünk mást (We<br />

have to wear a uniform. = Egyenruhát kell hordanunk. – ez a munkaköri leírás része)<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 5/12


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Nyelvtan<br />

A ’HAVE’ = ’BIRTOKOLNI’ IGE HASZNÁLATA:<br />

Ez az ige nem különbözik az eddig tanult lexikális igéktől 5 . Bármilyen igeidőben állhat (bár folyamatos igeidőben nagyon ritkán<br />

használjuk, mivel állapotot jelent, és nem cselekvést 6 ), állhat előtte módbeli segédige is, ellentétben a ’have got’ szerkezettel.<br />

5. Lexikális igének nevezzük azokat az igéket, melyek cselekvést vagy<br />

történést fejeznek ki, tehát ’jelentésük’ van. Segédigéknek nevezzük<br />

azokat az igéket, melyek a cselekvés idejét és módját segítenek<br />

meghatározni.<br />

Egyszerű jelen idő:<br />

6. Az <strong>angol</strong> nyelvben megkülönböztetünk cselekvést, történést (eszik,<br />

olvas, leesik, stb.) és állapotot (van, birtokol, lát, stb.) jelentő igéket.<br />

Utóbbiakat nem használjuk folyamatos szerkezetekben. Részletesen<br />

lásd később.<br />

I have a good idea.<br />

Van egy jó ötletem.<br />

She has a new boyfriend.<br />

Új barátja van.<br />

Do I have a good idea?<br />

Van jó ötletem?<br />

Does she have a new boyfriend?<br />

Van új barátja?<br />

I don’t have a good idea.<br />

Nincsen jó ötletem.<br />

She doesn’t have a new boyfriend.<br />

Nincsen új barátja.<br />

Don’t I have a good idea?<br />

Nincsen jó ötletem?<br />

Doesn’t she have a new boyfriend?<br />

Nincsen új barátja?<br />

She is having her sixth husband.<br />

Is she having her sixth husband?<br />

She isn’t having her sixth husband.<br />

Isn’t she having her sixth husband?<br />

Folyamatos jelen idő:<br />

Most a hatodik férjét nyűvi.<br />

Most a hatodik férjét nyűvi?<br />

Most nem nyűvi a hatodik férjét.<br />

Most nem nyűvi a hatodik férjét?<br />

A fordítás nem szó szerinti!<br />

I am having a Jaguar at the moment.<br />

Am I having a Jaguar at the moment?<br />

I’m not having a Jaguar at the moment.<br />

Ain’t / Aren’t 7 I having a Jaguar at the moment?<br />

Jelenleg egy Jaguárom van.<br />

Jelenleg Jaguárom van?<br />

Jelenleg nem Jaguárom van.<br />

Nem Jaguárom van jelenleg?<br />

7. Ne felejtsük el: az<br />

’am not’ összevont<br />

alakja tagadó-kérdő<br />

alakban rendhagyó!<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 6/12


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Nyelvtan<br />

A ’have’ ige használata a ’must’, ’have / has to’ és ’can’ módbeli segédigékkel:<br />

They must have more time.<br />

Must / Need they have more time?<br />

They needn’t have more time.<br />

Needn’t they have more time?<br />

Több időre van szükségük.<br />

Több időre van szükségük?<br />

Nincs szükségük több időre.<br />

Nincs szükségük több időre?<br />

They have to have more horses.<br />

Do they have to have more horses?<br />

They don’t have to have more horses.<br />

Don’t they have to have more horses?<br />

Több lóra van szükségük. / Több lovuknak kell lennie.<br />

Több lóra van szükségük. / Több lovuknak kell lennie.<br />

Nincs szükségük több lóra. / Nem kell több lovuknak lennie.<br />

Nincs szükségük több lóra? / Nem kell több lovuknak lennie?<br />

She can have more money.<br />

Can she have more money?<br />

She can’t have more money.<br />

Can’t she have more money?<br />

Lehet neki több pénze.<br />

Lehet neki több pénze?<br />

Nem lehet neki több pénze.<br />

Nem lehet neki több pénze?<br />

A ’have’ ige nem használható a ’there be’ szerkezettel.<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 7/12


have / has got<br />

have<br />

<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Nyelvtan<br />

KÜLÖNBSÉG A ’HAVE GOT’ ÉS A ’HAVE’ KÖZÖTT<br />

alany<br />

állítmány<br />

segédige főige<br />

tárgy<br />

We have got some time<br />

Van egy kis időnk.<br />

Tom and Jerry have got many friends<br />

Tom és Jerry-nek van sok barátja.<br />

She has got good manners<br />

Jó modora van.<br />

állítmány<br />

alany<br />

tárgy<br />

segédige főige<br />

I ------- have a horse<br />

Van egy lovam.<br />

We can have a long holiday<br />

Lehet hosszú szabadságunk.<br />

She must have dogs<br />

Kell, hogy legyenek kutyái.<br />

My wife is having a red car<br />

A feleségemnek most éppen piros autója van.<br />

PÉLDÁK<br />

Látható, hogy mindkét módon ugyanazt<br />

fejezzük ki, tehát, hogy valakinek van valamije,<br />

valaki birtokol valamit. A két szerkezet azonban<br />

eltér egymástól. Az elsőben a ’have’ a segédige<br />

szerepét tölti be, és ekként is viselkedik (tehát<br />

kérdésben az alany elé kerül, tagadásban ehhez<br />

tesszük a ’not’ tagadószót); nem állhat más<br />

szerkezetben, időben, stb. A második esetben a<br />

’have’ főigeként szerepel (tehát állhat előtte<br />

módbeli segédige, tehetjük bármilyen igeidőbe,<br />

és mindig az adott szerkezetnek megfelelően<br />

kérdezünk és tagadunk).<br />

Have we got some time? Do we have some time? Van egy kis időnk?<br />

Tom and Jerry haven’t got many friends. Tom and Jerry don’t have many friends. Tom és Jerry-nek nincsen sok barátja.<br />

Who has got good manners? Who has good manners? Kinek van jó modora?<br />

Have I got a horse? Do I have a horse? Van lovam?<br />

Why can we have a long holiday?<br />

Miért lehet hosszú szabadságunk?<br />

She needn’t have dogs.<br />

Nem kell, hogy kutyái legyenek.<br />

What colour car is your wife having at<br />

the moment?<br />

Milyen színű autója van a feleségednek jelenleg?<br />

(például tudjuk, hogy szereti váltogatni a kocsijait)<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 8/12


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Nyelvtan<br />

fogyasztani (enni, inni)<br />

have + főnév<br />

a főnevet ’igésíti’, tehát<br />

jelentése a főnév jelentésétől<br />

függ<br />

A ’HAVE’ IGE EGYÉB JELENTÉSEI:<br />

have tea<br />

have a sandwich<br />

have a drink or two<br />

have a quick snack<br />

have a long holiday<br />

have a rest<br />

have a shave<br />

have a good time<br />

have a picnic<br />

have a bath<br />

have a lot to do<br />

a row 8 with sy<br />

8. row [ráu] = lárma, veszekedés; sor; evez, evezés<br />

teázni<br />

bekapni egy szendvicset<br />

egy-két italt elfogyasztani<br />

gyorsan bekapni egy falatot<br />

sokáig üdül<br />

pihen<br />

megborotválkozik<br />

jól érzi magát<br />

piknikezik<br />

megfürdik<br />

sok a tennivalója<br />

veszekszik vkivel<br />

a ’have’ ige használata kifejezésekben 9<br />

You have me?<br />

I won’t have it.<br />

have a go<br />

You have me there!<br />

Ért engem?<br />

Erről hallani sem akarok.<br />

megkísérel<br />

Na, most megfogtál!<br />

9. Ezekben az esetekben a ’have’ igével bizonyos szavak összekapcsolódásakor, a kifejezés szavainak<br />

jelentéséből nem egyértelműen levezethető jelentés alakul ki.<br />

Például: have (eleve nem tisztázott a jelentése) + go (menni; menet) = megkísérelni.<br />

Tehát a fenti példából látjuk, hogy a két szóból, annak ellenére, hogy ismerjük jelentésüket, nem tudnánk<br />

kikövetkeztetni, hogy vajon a kifejezés mit jelent.<br />

A ’have’ igével kifejezhetünk még műveltetést, illetve jelölhetünk múlt időt is. Ezeket majd a későbbiek során tanuljuk. Amit<br />

feltétlenül tudnunk kell: a ’have’ egy gyanús ige az <strong>angol</strong> nyelvben, sok mindent lehet vele kifejezni, sok mindenre használjuk, tehát<br />

minden jelentését és formáját, használatát meg kell tanulnunk ahhoz, hogy képesek legyünk valóban jól használni, illetve mindig<br />

megérteni a ’have’ igét tartalmazó írott vagy szóbeli közléseket.<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 9/12


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Nyelvtan<br />

KIFEJEZÉSEK, SZÓKAPCSOLATOK A ’DO = TENNI, CSELEKEDNI’ ÉS ’MAKE = KÉSZÍTENI’ IGÉKKEL<br />

Nem csak az <strong>angol</strong> nyelv sajátossága az állandósult szókapcsolatok használata. A magyar nyelvben is előfordulnak szép számban:<br />

szikrázik a szeme, haragra lobban, stb. Ezekben a szókapcsolatokban két vagy több szó fonódik össze és jelent valamit, nem mindig<br />

logikusan a nyelvet tanuló számára. Az anyanyelvi beszélő számára persze természetesen hangzik.<br />

A következő két táblázatban az <strong>angol</strong> ’do’ és ’make’ igékkel találunk állandósult szókapcsolatokat.<br />

the / some shopping vásárol the / some gardening kertészkedik<br />

some / hard / interesting work munkát végez (his) military service katonai szolgálatot teljesít<br />

the / his homework házi feladatot készít maths / history etc. matekot / történelmet tanul<br />

do ...<br />

(some) housework házimunkát végez something interesting / boring valami érdekeset / unalmasat tesz<br />

the / some cleaning takarít, kitakarít a (hard) job elvégez feladatot<br />

the / a lot of washing up mosogat a favour szívességet tesz<br />

make ...<br />

(some) arrangements előkészületeket tesz a phonecall telefonál<br />

an (very good / bad) offer ajánlatot tesz a date randizik<br />

a suggestion javaslatot tesz a profit hasznot termel / húz<br />

a decision döntést hoz the bed beágyaz / megveti az ágyat<br />

an attempt kísérletet tesz a cake tortát készít<br />

an effort erőfeszítést tesz a speech beszédet mond<br />

an excuse kifogást keres, szabadkozik trouble bajt kever<br />

a mistake hibázik a complaint panaszt tesz<br />

noise zajt kelt a fortune vagyonra tesz szert<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 10/12


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Nyelvtan<br />

HATÁROZATLAN NÉVMÁSOK 2<br />

A tizenkettedik leckében már előfordultak határozatlan névmások (both, neither, either, stb.), mivel ezek sokszor mennyiséget is<br />

kifejeznek. Lássuk tehát bővebben, hogyan használhatjuk őket. Figyeljük meg az egyes és többes szám használatát is:<br />

both mindkét Both children are happy. Mindkét gyerek boldog.<br />

neither 1<br />

either 1<br />

all<br />

none<br />

any<br />

the other 2<br />

egyik sem<br />

(kettő közül)<br />

akármelyik, bármelyik<br />

(kettő közül)<br />

mind, az összes<br />

(több, mint kettő)<br />

egyik sem<br />

(három, vagy több közül)<br />

bármelyik<br />

(három, vagy több közül)<br />

a másik (egy db);<br />

a többi vmi<br />

Neither of them / the children are happy.<br />

Neither child is happy.<br />

I don’t think either (of the children) is / are ill.<br />

Either child can do it.<br />

All the children are happy. (megszámlálható)<br />

All is good. (megszámlálhatatlan)<br />

None of them / the children are happy.<br />

None can do it.<br />

Any of the students can help you.<br />

Any students can help you.<br />

This child is happy, but the other (child) isn’t.<br />

These children are happy, but the other<br />

children aren’t.<br />

Egyikük sem / Egyik gyerek sem boldog.<br />

(kettő közül!!!)<br />

Nem hiszem, hogy bármelyik (gyerek) beteg.<br />

Bármelyik gyerek meg tudja tenni.<br />

(kettő közül)<br />

Az összes gyerek boldog.<br />

Mind(en) jó.<br />

Egyikük sem / Egyik gyerek sem boldog.<br />

Egyik sem tudja megtenni.<br />

(három, vagy több közül!!!)<br />

A diákok közül bármelyik tud segíteni.<br />

Bármelyik diák tud segíteni.<br />

Ez a gyerek boldog, de a másik (gyerek)<br />

nem.<br />

the others 2 a többiek These children are happy, but the others aren’t. Ezek a gyerekek boldogok, de a többiek nem.<br />

another<br />

egy másik<br />

(mindig egy db)<br />

This is another child.<br />

Ez egy másik gyerek.<br />

1. Nyelvtani egyeztetés szempontjából a<br />

’neither’ és ’either’ lehet egyes, illetve<br />

többes szám is: neither / either is / are.<br />

2. A ’the other’ jelzőként használva nem kerülhet többes számba, (the other children),<br />

azonban önálló névmásként lehet többes száma (the others = a többiek). Utóbbi esetben<br />

nem állhat utána főnév.<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 11/12


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Nyelvtan<br />

PÉLDÁK<br />

… and another thing … . (veszekedés közben ) … éééés még egy dolog … .<br />

I want both (of them).<br />

I want neither (of them).<br />

I don’t want either (of them).<br />

The historical books are in the library, the others are in the<br />

study.<br />

Either man can be the killer.<br />

Any of the men can be the killer.<br />

All (of the apples) come from Szabolcs county.<br />

All is done.<br />

Which one do you want? This one?<br />

No, the other one.<br />

Which ones do you want? These ones?<br />

No, the other ones.<br />

The other teacher doesn’t help.<br />

The other teachers do not help.<br />

The others do not help.<br />

Mindkettőt akarom.<br />

Egyiket sem akarom.<br />

A történelmi könyvek a könyvtárban vannak, a többi a<br />

dolgozószobában.<br />

Bármelyik férfi lehet a gyilkos. (kettő közül)<br />

Bármelyik férfi lehet a gyilkos. (több közül)<br />

Az összes alma Szabolcs megyéből jön.<br />

Minden elkészült.<br />

Melyiket akarod? Ezt?<br />

Nem, a másikat.<br />

Melyikeket akarod? Ezeket?<br />

Nem, a másikakat.<br />

A másik tanár szokott segíteni.<br />

A többi tanár nem szokott segíteni.<br />

A többiek nem szoktak segíteni.<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 12/12


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Olvasókönyv<br />

Munkafüzet<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 1/5


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Olvasókönyv<br />

1. Írjon felszólító mondatokat a következő példa alapján, majd fordítsa őket le magyarra!<br />

draw a nice picture, for father’s birthday, Katie<br />

Let Katie draw a nice picture for father’s birthday.<br />

Kati rajzoljon egy aranyos képet apa születésnapjára.<br />

go home, you<br />

Go home!<br />

Menj / Menjetek / (Ön) menjen / (Önök) menjenek haza.<br />

not drink the poison, Socrates<br />

Let Socrates not drink the poison.<br />

Szókratész ne igya meg a mérget!<br />

not drive fast, you<br />

Don’t drive fast!<br />

Ne vezess gyorsan!<br />

Feladat:<br />

1. think about her, you 8. not leave the room, the children<br />

2. correct your mistakes, you 9. hurry up, we<br />

3. not leave disorder behind him, he 10. think, I<br />

4. not talk about it, we 11. be, it<br />

5. not hurt her, you 12. spend the night together, we<br />

6. clean the toilet, they 13. drop the topic, we<br />

7. be pride of their country, they 14. not speak nuts, I<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 2/5


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Olvasókönyv<br />

2. A következő mondatokat fordítsa le <strong>angol</strong>ra!<br />

1) Ne Kati vigye a zászlót! 6) Süssön a nap!<br />

2) Gondolkozzunk! 7) Engedd be a napfényt!<br />

3) Hadd értsem meg előbb! 8) Legyen részünk egy szép kalandban!<br />

4) Legyenek gyerekek is a Paradicsomban! 9) Keljünk fel mindannyian és táncoljunk egy dalra!<br />

5) Több sör legyen az asztalokon! 10) Ő is jöjjön le a tópartra.<br />

3. Alkosson mondatokat a rendelkezésre álló információ alapján! Használja a ’have to’ kifejezés megfelelő alakját!<br />

1. she, give herself an injection, every day 2. we, eat more vegetables<br />

She has to give herself an injection every day.<br />

Does she have to give herself an injection every day?<br />

She doesn’t have to give herself an injection every day.<br />

Doesn’t she have to give herself an injection every day?<br />

We have to eat more vegetables.<br />

Do we have to eat more vegetables?<br />

We don’t have to eat more vegetables.<br />

Don’t we have to eat more vegetables?<br />

3. he, walk the dog, three times a day 8. the children, go to sleep at 10 pm<br />

4. you, bring your passport 9. the workers, wake up at 6 o’clock<br />

5. I, read this book, till next week 10. there be, some solution<br />

6. we, be at home, when they arrive 11. children, speak with their parents,<br />

respectfully<br />

7. Mr. Smith, finish the article 12. there be, two adults with the children<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 3/5


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Olvasókönyv<br />

4. Egészítse ki a mondatokat! Használja a ‘have’ vagy a ‘have got’ megfelelő alakját! Minden mondatot alakítson kérdő,<br />

tagadó és tagadó-kérdő alakba. Van, ahol több megoldás is lehetséges. Minden lehetséges megoldást írjon le.<br />

1. The minister has to eight bodyguards.<br />

2. These tourists a very big tent.<br />

3. My car two more free seats.<br />

4. This rabbit must a hat.<br />

5. Our team the best players.<br />

6. Dragons can a princess in a tower.<br />

7. We a good chance to win.<br />

8. This store always a lot of customers.<br />

5. Fordítsa le a mondatokat!<br />

1. A gyerekeknek minden nap kell reggelizniük. 2. Nem kell ma döntenetek.<br />

3. A ház ura éppen pihenget. 4. Most éppen ki keveri a bajt?<br />

5. Mindenki hibázhat. 6. Az elégedetlen ügyfél éppen panaszt tesz az irodában.<br />

7. Éppen katonai szolgálatot teljesít. 8. A miniszter most nem tud beszédet mondani.<br />

9. Csinálnunk kell valami érdekeset. 10. Sok tennivalójuk van a kertben.<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 4/5


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Olvasókönyv<br />

6. Olvassa el figyelmesen a szöveget, majd válaszoljon a kérdésre!<br />

What are they?<br />

1.<br />

It has two big, long ears 1 , and two long hind 2 legs 3 . It runs 4 in zigzags 5 when it escapes<br />

from 6 the enemy 7 . It is the symbolic 8 animal 9 of Easter 10 .<br />

2.<br />

They live 11 in South 12 Africa. They are very nice and friendly 13 people 14 . They have to work<br />

a lot to get 15 food and water for themselves. Traditionally 16 they are hunter-gatherers 17 ,<br />

but today they work on their farms. They are small 18 and thin 19 people. They are very<br />

peaceful 20 ; they never have rows 21 with their neighbours 22 .<br />

3.<br />

I have to wake up early, but I don’t have to do gymnastics 23 . I have to work but I get low 24<br />

payment 25 for my work. I can’t go out 26 and I mustn’t do anything without permission 27 . I<br />

can have breakfast 28 , lunch 29 and dinner 30 , but I mustn’t smoke 31 or drink alcohol 32 . I have<br />

a lot of complaints 33 but nobody wants to listen to 34 me.<br />

4.<br />

I don’t have regular 35 meals 36 , coffee or alcohol. I never eat or drink anything. I can work<br />

day and night 37 . I have to do all kinds of 38 housework 39 and I have to do the gardening 40 ,<br />

too. But I don’t have to look after 41 children or I don’t have to do the shopping 42 . I mustn’t<br />

be noisy 43 at night so I can have a rest 44 then. It means, I join 45 the computer and learn a<br />

lot. I can get information on a lot of interesting things and learn much about the world. I<br />

hope one day the tables are turned 46 and my owner 47 is going to work for me 48 . I am going<br />

to be very intelligent 49 . My ambition 50 is to rule 51 the whole 52 world.<br />

1. fül<br />

2. hátsó<br />

3. láb<br />

4. fut<br />

5. cikkcakkban<br />

6. menekül vmi elől<br />

7. ellenség<br />

8. jelképes<br />

9. állat<br />

10. húsvét<br />

11. lakik, él<br />

12. dél<br />

13. barátságos<br />

14. nép, emberek<br />

15. megszerez<br />

16. hagyományosan<br />

17. vadászó-gyűjtögető<br />

18. alacsony<br />

19. sovány<br />

20. békés<br />

21. veszekszik<br />

22. szomszéd<br />

23. tornázik<br />

24. alacsony<br />

25. fizetség<br />

26. elmegy otthonról<br />

27. engedély<br />

28. reggeli<br />

29. ebéd<br />

30. vacsora<br />

31. dohányzik<br />

32. alkohol<br />

33. panasz<br />

34. odafigyel, meghallgat<br />

35. rendszeres<br />

36. étkezés; étel<br />

37. éjjel-nappal<br />

38. mindenféle<br />

39. házimunka<br />

40. kertészkedik<br />

41. gondoz, vigyáz<br />

42. bevásárol<br />

43. zajong<br />

44. pihen<br />

45. rákapcsolódik<br />

46. fordul a kocka<br />

47. tulajdonos<br />

48. dolgozik valakinek<br />

49. intelligens<br />

50. cél, ambíció<br />

51. ural, irányít<br />

52. az egész<br />

8. Írja le a következő állatokat és személyeket az előbbi módon: oroszlán, zsiráf, rendőr, pop sztár, király. (250 szó)<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 5/5


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Olvasókönyv<br />

Olvasókönyv<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 1/5


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Olvasókönyv<br />

Olvassa el figyelmesen az olvasmányt, hallgassa meg, majd fordítsa le.<br />

Let’s Talk About 1 It!<br />

Alan Bates is a psychologist 2 . He<br />

has a lot of patients 3 at the<br />

hospital 4 . There he treats 5 small<br />

groups 6 of clients 7 . He likes both<br />

his job 8 and his patients 3 very<br />

much. However, sometimes they<br />

can be really 9 hard 10 . Now there are<br />

5 people in his group 6 . Three of<br />

them are men, two are women.<br />

They are waiting for 11 the new<br />

member 12 , who is actually 13 late 14 .<br />

All of them are looking forward to 15 meeting 16 the new member 12 of the group 6 .<br />

While they are waiting 17 , they are trying to 18 give vent to 19 their tension 20 . John<br />

and Dave are standing 21 at the door 22 . They are both wearing 23 glasses 24 . They are<br />

chatting away 25 but neither of them is listening to 26 the other. One of the women,<br />

Jessica is phoning 27 someone, and Jane, the other woman is rasping 28 her nails 29 .<br />

Jerry is sitting 30 on a chair and humming 31 to himself. None of the patients seem<br />

excited 32 , however all of them are.<br />

Dr Bates is sitting 30 at a desk 33 . He is watching 34 his patients 3 carefully 35 .<br />

Now the door 22 is opening 36 and a beautiful woman is entering 37 . All of them are<br />

looking in the direction of 38 the door 22 . None of them can say a word 39 . One of<br />

them (Jerry) starts to 40 hiccup 41 , but the four others are staying 42 calm 43 .<br />

Seemingly 44 , leastwise 45 .<br />

Dr Bates is standing up 46 and he is greeting 47 the new patient 3 . ‘Hello, Cam, nice to<br />

see you 48 .’ He is turning to 49 the others and says 50 ‘Let me introduce 51 to you Cam,<br />

the new member 12 of the group 6 . Please, give her a warm welcome 52 .’<br />

1. beszél vmiről<br />

2. pszichológus<br />

3. beteg, páciens<br />

4. kórház<br />

5. kezel<br />

6. csoport<br />

7. ügyfél, páciens<br />

8. állás<br />

9. valóban, igazán<br />

10. nehéz (eset)<br />

11. vár vmire<br />

12. tag<br />

13. tulajdonképpen<br />

14. késik<br />

15. alig várja, hogy<br />

tegyen vmit<br />

16. megismerkedik<br />

vkivel<br />

17. várakozik<br />

18. megpróbál vmit<br />

tenni<br />

19. levezet (pl.<br />

feszültséget)<br />

20. feszültség<br />

21. áll<br />

22. ajtó<br />

23. hord, visel<br />

24. szemüveg<br />

25. cseveg<br />

26. figyel vkire, hallgat<br />

vkit<br />

27. telefonál<br />

28. reszel<br />

29. köröm<br />

30. ül<br />

31. dúdol(gat)<br />

32. izgatott<br />

33. íróasztal<br />

34. figyel<br />

35. figyelmesen<br />

36. kinyílik<br />

37. belép<br />

38. vmi irányába<br />

39. szól egy szót<br />

40. elkezd vmit tenni<br />

41. csuklik<br />

42. marad<br />

43. nyugodt<br />

44. látszólag<br />

45. legalábbis<br />

46. feláll<br />

47. üdvözöl vkit<br />

48. örvendek; örülök a<br />

találkozásnak<br />

49. odafordul vkihez<br />

50. mond<br />

51. bemutat<br />

52. melegen üdvözöl<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 2/5


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Olvasókönyv<br />

Everybody Hello, Cam. Nice to meet you 53 . 53. örvendek<br />

Cam<br />

Dr Bates<br />

Cam<br />

Hello, how are you?<br />

Please, make a circle 54 and everybody sit down. (he is waiting 55 while<br />

everybody is taking their seat 56 ) So. Cam, let’s start this session 57 with<br />

you, if you don’t mind 58 . Can you tell a few words about yourself?<br />

Certainly 59 . Let me introduce 60 myself. My name is Camille Carradine.<br />

I’m a housewife 61 , my husband 62 is a doctor and we have two<br />

children. I’m here because my life 63 is in a crisis 64 at the moment and<br />

I need 65 help 66 from Dr Bates and you. He thinks 67 you are very good<br />

people so we can help 66 each other and ... (Dr Bates interrupts 68 her at<br />

this point 69 )<br />

Dr Bates Right, Cam. Now that 70 ... (Jessica interrupts 68 )<br />

Jessica Dr Bates, why don’t we let Cam speak about 71 her problem 72 ?<br />

Dr Bates<br />

Jerry<br />

Because now we have other things to do. First of all 73 ... (Jerry<br />

interrupts 68 )<br />

Dr Bates, I think 67 Jessica is right 74 . Let Cam speak about her<br />

problem 72 , about her crisis 64 ... I, ... I think 67 all of us are really 75<br />

curious 76 . None of us can wait 55 . Please! Most of the issues 77 on your<br />

schedule 78 can wait 55 . Let’s vote 79 ! (he is looking around 80 at the<br />

others) Each of us wants to 81 vote 79 ! (all of them seem 82 very<br />

determined 83 , Cam seems 82 a bit 84 puzzled 85 )<br />

Dr Bates Okay, I see ... . I surrender 86 . Let Cam talk, ... as far as 87 she wants to 81 !<br />

(he is turning to 88 Cam) Well, Cam, do you want to share 89 your<br />

problems 72 with us now?<br />

Cam<br />

Well, I do not really 75 want to 81 share it with anybody, but I think it<br />

can be a way to 90 get rid of 91 my problems 72 . So, as 92 you know 93 , I<br />

have two children, but neither of them ........ (fade away 94 )<br />

54. kör<br />

55. vár(akozik)<br />

56. helyet foglal<br />

57. ülés<br />

58. bán vmit<br />

59. természetesen<br />

60. bemutat<br />

61. háztartásbeli<br />

62. férj<br />

63. élet<br />

64. válság<br />

65. szüksége van vmire<br />

66. segítség<br />

67. gondol, vél<br />

68. félbeszakít vkit<br />

69. ekkor<br />

70. most, hogy …<br />

71. beszél vmiről<br />

72. gond, baj, probléma<br />

73. elsősorban<br />

74. igaza van<br />

75. igzán, valóban<br />

76. kíváncsi<br />

77. (vitás) kérdés<br />

78. ütemterv, napirend<br />

79. szavaz<br />

80. körbenéz<br />

81. akar vmit tenni<br />

82. tűnik vmilyennek<br />

83. határozott, elszánt<br />

84. egy kicsit<br />

85. zavarban van<br />

86. megadja magát<br />

87. már ha, már<br />

amennyire<br />

88. odafordul vkihez<br />

89. megoszt<br />

90. mód arra, hogy vmit<br />

tegyen<br />

91. megszabadul<br />

vkitől/vmitől<br />

92. amint, ahogyan<br />

93. tud vmit<br />

94. elhalkul<br />

Írjon rövid fogalmazást arról, amit Ön szerint<br />

Cam a gyermekeiről mond.<br />

(150 szó) Ha lehet, a fogalmazás első mondata így<br />

<strong>kezdő</strong>djön: „Neither of her children … „<br />

Amennyiben a jelen tananyagot 1200 forintért<br />

vásárolta meg, fogalmazását küldje el az<br />

organetjavitas@gmail.com email címre, word<br />

dokumentum formában, és mi néhány napon belül<br />

kijavítva visszaküldjük Önnek.<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 3/5


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Olvasókönyv<br />

1. Tegyen fel kérdéseket a fenti szövegben megjelölt szavakhoz.<br />

1All of 2them 3are looking forward to meeting their new member of the group. While they are waiting, 4they are trying 5to give vent<br />

to their6 tension. John and Dave 7are standing 8at the door. They are both wearing 9glasses. They are chatting away but 10neither of<br />

11them 12is listening to 13the other. 14One of the 15women, 16Jessica is phoning 17someone, and Jane, the other woman is rasping<br />

18her 19nails. Jerry is sitting on 20a chair and humming to 21himself. 22None of the patients seem excited, however all of them are.<br />

23Dr Bates is sitting at a desk. He is watching his patients 24carefully.<br />

25Now the door is opening and a 26beautiful woman is entering. 27All of them are looking in the direction of the door. None of them<br />

can say a 28word. One of them (Jerry) starts to hiccup, but the four others are staying calm. Seemingly, leastwise.<br />

29Dr Bates is standing up and he 30is greeting the new 31patient. ‘Hello, Cam, nice to see you.’ He is turning to 32the others and says<br />

‘Let me introduce to you Cam, the new member of the group. Please, give her a warm welcome.’<br />

1. 2. 3. 4.<br />

5. 6. 7. 8.<br />

9. 10. 11. 12.<br />

13. 14. 15. 16.<br />

17. 18. 19. 20.<br />

21. 22. 23. 24.<br />

25. 26. 27. 28.<br />

29. 30. 31. 32.<br />

2. Tegyen fel kérdéseket írásban az olvasmány tartalmához.<br />

1. 2. 3.<br />

4. 5. 6.<br />

7. 8. 9.<br />

10. 11. 12.<br />

13. 14. 15.<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 4/5


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Olvasókönyv<br />

After the session, in Dr Bates’ office:<br />

Dr Bates Well, Cam, what do you think 95 ? Who can be the one? 95.gondol<br />

Cam<br />

I don’t know 96 , Alan. I need 97 more time to find it out 98 . All of them<br />

are suspicious 99 . We must find out 98 how many of them have an<br />

alibi 100 , and how many of them have a motif 101 .<br />

Dr Bates It is not easy 102 . But you are our best 103 scrutinizer 104 and analyst 105 .<br />

Actually 106 , you are our only 107 hope 108 . What’s more, it mustn’t<br />

take 109 too long 110 . How many sessions 111 do we need 97 ?<br />

Cam<br />

Dr Bates<br />

Cam<br />

Alan, I really 112 can’t tell for the time being 113 . Four of these people<br />

have real 114 problems 115 , but one of them is a pseudo 116 patient 117 . It<br />

is absolutely 118 sure 119 . That is 120 , our plant 121 is absolutely 118 sure 119 .<br />

Now, the only question is: which one of them is the leader 122 of the<br />

crime 123 syndicate 124 ? And I know 96 ... yes, we do not have much time,<br />

but after one session 111 it’s impossible 125 to reveal 126 the target 127<br />

person 128 .<br />

So, what must I do?<br />

You must find out 98 their timetable 129 for the 14 th of December, that’s<br />

all. Create 130 a game 131 , or something. The target 127 person 128 mustn’t<br />

realize 132 the aim 133 of the game 131 . They will all tell 134 the truth 135 ,<br />

except 136 one.<br />

Dr Bates How can we tell 134 who is lying 137 ?<br />

Cam I can, don’t worry about 138 it. That’s why I’m the best 103 .<br />

Dr Bates<br />

(drawing 139 closer to 140 Cam) ... and the most beautiful 141 one as<br />

well 142 .<br />

96.tud<br />

97.szüksége van vmire<br />

98.rájön, kitalál, kiderít<br />

99.gyanús<br />

100. alibi<br />

101. indíték<br />

102. könnyű<br />

103. a legjobb<br />

104. fürkész, kém<br />

105. elemző<br />

106. tulajdonképpen<br />

107. az egyetlen<br />

108. remény<br />

109. időt igénybe vesz<br />

110. túl sokáig<br />

111. ülés<br />

112. valóban, igazán<br />

113. egyelőre<br />

114. valódi, igazi<br />

115. gond, baj<br />

116. ál-, nem valódi<br />

117. páciens, beteg<br />

118. tökéletesen<br />

119. biztos<br />

120. azaz<br />

121. beépített ügynök<br />

122. vezető<br />

123. bűn(ügyi)<br />

124. szövetkezet<br />

125. lehetetlen<br />

126. felfed<br />

127. cél<br />

128. személy<br />

129. napirend<br />

130. kitalál<br />

131. játék<br />

132. rájön, észrevesz<br />

133. cél<br />

134. (el)mond<br />

135. igaz(ság)<br />

136. kivéve<br />

137. hazudik<br />

138. aggódik vmi miatt<br />

139. húzódik<br />

140. közelebb vmihez<br />

141. a legszebb<br />

142. szintén<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 5/5


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Olvasókönyv<br />

3. Válaszoljon a kérdésekre írásban, egész mondatokkal. A kérdések az olvasmány tartalmára vonatkoznak.<br />

1. Who is ‘the plant’ in the group?<br />

2. How many people of the group are suspicious?<br />

Dr Bates<br />

Cam<br />

Well, Cam, what do you think? Who can be the one?<br />

I don’t know, Alan. I need more time to find it out. All of them<br />

are suspicious. We must find out how many of them have an<br />

alibi, and how many of them have a motif.<br />

3. Do all of them have an alibi?<br />

4. Who has a motif?<br />

5. What must Dr Bates find out?<br />

6. How can he find it out?<br />

7. How many people of the group have real problems?<br />

8. What is Cam?<br />

9. How many people aren’t going to tell the truth?<br />

10. What mustn’t the target person realise?<br />

Dr Bates<br />

Cam<br />

Dr Bates<br />

Cam<br />

Dr Bates<br />

Cam<br />

Dr Bates<br />

It is not easy. But you are our best scrutinizer and analyst.<br />

Actually, you are our only hope. What’s more, it mustn’t take<br />

too long. How many sessions do we need?<br />

Alan, I really can’t tell for the time being. Four of these people<br />

have real problems, but one of them is a pseudo patient. It is<br />

absolutely sure. That is, our plant is absolutely sure. Now, the<br />

only question is: which one of them is the leader of the crime<br />

syndicate? And I know ... yes, we do not have much time, but<br />

after one session it’s impossible to reveal the target person.<br />

So, what must I do?<br />

You must find out their timetable for the 14 th of December,<br />

that’s all. Create a game, or something. The target person<br />

mustn’t realize the aim of the game. They are all going to tell<br />

the truth, except one.<br />

How can we tell who is lying?<br />

I can, don’t worry about it. That’s why I’m the best.<br />

(drawing closer to Cam) ... and the most beautiful one, as well.<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 6/5


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Olvasókönyv<br />

2. Olvasmány Olvassa el figyelmesen, hallgassa meg, majd fordítsa le az olvasmányt.<br />

T H E T E E N 0 P A R T Y<br />

Jenny and Sophie live in Palm Springs, California. Sophie is at Jenny’s place 1 now. They are organising 2 the<br />

first summer party for the weekend. At the moment they are making the arrangements 3 .<br />

0. tini<br />

1. Jenny-nél<br />

2. szervez<br />

3. előkészületeket<br />

tesznek<br />

4. szülők<br />

5. eltölt (időt)<br />

6. szörföl<br />

7. ötlet<br />

8. összeszed, gyűjt<br />

9. DJ = disc jockey<br />

10. hall, terem<br />

Jenny I have a small flat, we can’t organise a party here. And you live with your parents 4 . What are we 11. profi, szakértő(i) <br />

going to do?<br />

Sophie<br />

Jenny<br />

Well, Sarah and Dave Brown’s parents are going to spend 5 the weekend on Huntington Beach<br />

again. They love surfing 6 .<br />

And they have a very big house! That’s a good idea 7 . They have everything that we need. If there is<br />

a party there must be music; I can collect 8 a lot of CDs. And I also have a friend, Susan; her brother<br />

is a DJ 9 in the Toucans Tiki Lounge 10 . If they come, we are going to have a professional 11 party.<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 7/5


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Olvasókönyv<br />

Sophie<br />

Jenny<br />

Sophie<br />

Jenny<br />

Sophie<br />

Jenny<br />

Sophie<br />

Jenny<br />

Yeah... And her brother is very handsome 12 , and he doesn’t have a girlfriend!<br />

We must get 13 the food and drinks. We can have sandwiches 14 and salads 15 . I don’t have to work<br />

on Fridays so I can make everything ready 16 . But what about 17 the drink? Neither of us is over 21.<br />

We can’t get the drinks. And we can’t get the tobacco 18 either.<br />

Shuo’s parents run a shop on the corner of Sunrise 19 Way 20 and Vista 21 Chino. Why don’t we ask<br />

them to help us? They are very nice and helpful people. They have to work a lot, and their shop is<br />

excellent 22 . And they also have very kind Chinese staff 23 .<br />

Okay. And on Sunday morning we can clean 24 the house. There’s going to be a big mess 25 after the<br />

party. We have to do everything carefully 26 . Mrs Brown is a very tidy 27 housewife 28 . She mustn’t<br />

find any traces 29 of a party.<br />

No, she mustn’t. We must tell 30 everybody that we can have a very good time 31 but everybody has<br />

to take care of 32 the house: the rooms, the swimming-pool, the lawns 33 and the garden...<br />

...and before the party we must hide the valuable 34 objects 35 , too.<br />

Sure 36 . I think we are going to have a lot to do 37 on Saturday morning.<br />

But on Saturday night there’s going to be a fantastic 38 party!<br />

1. Tollbamondás<br />

12. jóképű<br />

13. beszerez, hozzájut<br />

14. szendvics<br />

15. saláta<br />

16. előkészít<br />

17. Mi a helyzet...?<br />

18. dohány<br />

19. napfelkelte<br />

20. út<br />

21. kilátás<br />

22. kitűnő<br />

23. személyzet<br />

24. kitakarít<br />

25. rendetlenség<br />

26. alaposan, gondosan<br />

27. takaros, tiszta<br />

28. háziasszony<br />

29. nyom<br />

30. megmondja vkinek<br />

31. jól mulat<br />

32. vigyáz vmire<br />

33. gyep<br />

34. értékes<br />

35. tárgy<br />

36. naná, természetesen<br />

37. sok tennivalója akad<br />

38. fantasztikus<br />

A szövegben Mary-ről fog hallani, aki egy Kensington-i (London egyik negyede) kislány, valamint két barátjáról (Jana és Charlotte).<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 8/5


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Olvasókönyv<br />

3. Olvasmány<br />

T H E E L E C T I O N 0<br />

In the picture you can see the House of Parliament 1 of Chippendorse Republic 2 . There’s a<br />

big crowd 3 outside. Many of the people are supporters 4 of the different 5 political 6<br />

parties 7 and are waiting for 8 the result 9 . They are very excited 10 . Some of the people are<br />

looking for 11 trouble 12 , and only few of them are agents 13 of the different 5 parties 7 .<br />

Three candidates 14 are in the running 15 : Peter Miller 16 (Democratic Party 17 ), David<br />

Foster 18 (Socialist Party 19 ) and Barbara Frost 20 (Union Party 21 ). Political 6 analyzers 22<br />

state 23 that all of the candidates 14 are possible 24 winners 25 , so the atmosphere 26 is<br />

really 27 heated 28 . Mr Miller is wearing 29 a light 30 brown suit 31 , a black shirt 32 and a red<br />

bow-tie 33 . Mr Foster is wearing 29 a yellow pullover 34 and blue jeans 35 . Ms Frost is very<br />

pretty 36 and elegant 37 : she is wearing 29 a Navy blue 38 trouser suit 39 with a white silk 40<br />

blouse 41 . All of the three candidates 14 are wearing 29 rosettes 42 .<br />

0. (parlamenti)<br />

választás<br />

1. a parlament épülete<br />

2. köztársaság<br />

3. tömeg<br />

4. támogató<br />

5. különböző<br />

6. politikai<br />

7. part<br />

8. vár vmire<br />

9. eredmény<br />

10. izgatott<br />

11. keres vmit<br />

12. baj<br />

13. ügynök, kém<br />

14. jelölt<br />

15. van esélye<br />

16. molnár<br />

17. Demokrata Párt<br />

18. nevelő/nevelt;<br />

fogadott<br />

19. Szocialista Párt<br />

20. fagy<br />

21. Egység Párt<br />

22. elemző<br />

23. állít, kijelent<br />

24. lehetséges<br />

25. győztes<br />

26. légkör<br />

27. valóban<br />

28. heves, hevített<br />

29. hord, visel<br />

30. világos<br />

31. öltöny<br />

32. ing<br />

33. csokornyakkendő<br />

34. pulóver<br />

35. farmernadrág<br />

36. csinos<br />

37. elegáns<br />

38. tengerészkék<br />

39. nadrágkosztüm<br />

40. selyem<br />

41. blúz<br />

42. kokárda<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 9/5


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Olvasókönyv<br />

The candidates 14 and the journalists 43 are waiting 8 in the pressroom 44 . Few of the<br />

journalists 43 work for 45 foreign 46 magazines 47 , but only one of them comes from<br />

overseas 48 . Two of the candidates 14 are giving interviews to 49 journalists 43 . Neither of<br />

them seems 50 excited 51 . On the contrary 52 : both of them seem 50 calm 53 , almost 54<br />

indifferent 55 . However 56 , all the three candidates 14 are very excited 51 . They are going<br />

to learn 57 the result 9 of the election 0 very soon 58 .<br />

Almost 54 all of the journalists 43 are continuously 59 watching 60 the displays 61 while<br />

some of them are talking 62 on their cell phones 63 and many others are trying to 64<br />

share 65 information 66 .<br />

(now the result 9 is appearing 67 on the displays 61 )<br />

Barbara Frost’s name is on the display 61 . She is going to be the President 68 of<br />

Chippendorse Republic 2 for 5 years. One third of the crowd 3 is cheering 69 , two thirds<br />

are booing 70 . Mr Miller and Mr Foster are very sad 71 . Neither of them is smiling 72 .<br />

Both of them seem 50 unhappy 73 . They are not looking at 74 each other. None of their<br />

supporters 4 are happy 75 , either.<br />

Ms Frost is smiling 72 and she is standing 76 on the presidential 77 platform 78 . She is<br />

going to make a speech 79 . Only one third of the crowd 3 is going to be interested 80 , the<br />

others are going to be bored stiff 81 .<br />

43. újságíró<br />

44. sajtóterem<br />

45. dolgozik<br />

vkinek/vhol<br />

46. külföldi<br />

47. magazin, újság<br />

48. a tengerentúlról<br />

49. interjút ad<br />

50. tűnik<br />

51. izgatott<br />

52. ellenkezőleg<br />

53. nyugodt<br />

54. majdnem<br />

55. közömbös,<br />

közönyös<br />

56. azonban<br />

57. megtud<br />

58. hamarosan<br />

59. folyamatosan<br />

60. figyel<br />

61. kijelző<br />

62. beszél<br />

63. mobil telefon<br />

64. próbál vmit tenni<br />

65. megoszt<br />

66. tájékoztatás<br />

67. megjelenik<br />

68. elnök<br />

69. éljenez<br />

70. pfujol, kifütyül<br />

71. szomorú<br />

72. mosolyog<br />

73. boldogtalan;<br />

elégedetlen<br />

74. ránéz vkire<br />

75. boldog; elégedett<br />

76. (fel)áll<br />

77. elnöki<br />

78. emelvény<br />

79. beszédet mond<br />

80. érdekel vkit<br />

81. halálra unja magát<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 10/5


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Olvasókönyv<br />

1. Egészítse ki a következő szöveget. Minden kihagyott helyre egyetlen szót írjon.<br />

In the picture you ___1___ see the House of Parliament of Chippendorse Republic. There ___2___ a big crowd outside. Many of ___3___<br />

people are supporters ___4___ the different political parties and are waiting ___5___ the result. They are very excited. Some of the<br />

people are looking for trouble, and ___6___ few of them are agents of the different parties.<br />

Three candidates are ___7___ the running: Peter Mills (Democratic Party), David Foster (Socialist Party) and Barbara Frost (Union<br />

Party). Political analyzers state ___8___ all of the candidates are possible winners, so the atmosphere ___9___ really heated. Mr Mills is<br />

wearing a light brown suit, a black shirt ___10___ a red bow-tie. Mr Foster is wearing a yellow pullover and blue jeans. Ms Frost is<br />

very pretty and elegant: she is wearing a Navy blue trouser suit with a white silk blouse. ___11___ of the three candidates are wearing<br />

rosettes.<br />

The candidates and the journalists are waiting in the press room of the Parliament. Few of the journalists work ___12___ foreign<br />

magazines, but ___13___ one of them comes from overseas. Two of the candidates are giving interviews ___14___ journalists. Neither<br />

of ___15___ seems excited. ___16___ the contrary: both of them seem calm, almost indifferent. However, all the three candidates are<br />

very excited. They are going to learn the result of the election very soon.<br />

Almost ___17___ of the journalists are continuously watching the displays ___18___ some of them are talking ___19___ their cell phones<br />

and many others are trying to share information.<br />

(now the result is appearing on the displays)<br />

Barbara Frost’s name is on the display. She is going to ___20___ the President of Chippendorse Republic for 5 years. One third of the<br />

crowd is cheering, two thirds are booing. Mr Mills and Mr Foster are very sad. ___21___ of them is smiling. Both of them seem<br />

unhappy. They are not looking at ___22___ other. ___23___ of their supporters are happy, ___24___.<br />

Ms Frost is smiling and she is standing on the presidential platform. She is going to ___25___ a speech. Only one third of the crowd is<br />

going to be interested, the others are going to be bored stiff.<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 11/5


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Megoldások<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 1/7


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Megoldások<br />

MUNKAFÜZET<br />

1. Írjon felszólító mondatokat a következő példa alapján, majd fordítsa őket le magyarra!<br />

1. think about her, you Think about her! Gondolj rá!<br />

2. correct your mistakes, you Correct your mistakes! Javítsd ki a hibáidat!<br />

3. not leave a mess behind him, he Let him not leave a mess behind him! Ne hagyjon maga után rendetlenséget!<br />

4. not talk about it, we Let us / Let’s not talk about it! Ne beszéljünk róla!<br />

5. not hurt her, you Don’t hurt her! Ne sértsd meg!<br />

6. clean the toilet, they Let them clean the toilet! Ők takarítsák ki a WC-t!<br />

7. be pride of their country, they Let them be proud of their country! Legyenek büszkék az országukra!<br />

8. not leave the room, the children Let the children not leave the room! A gyerekek ne hagyják el a szobát!<br />

9. hurry up, we Let us / Let’s hurry up! Siessünk!<br />

10. think, I Let me think! Hadd gondolkozzam!<br />

11. be, it Let it be! Legyen! / Hadd legyen!<br />

12. spend the night together, we Let us / Let’s spend the night together! Töltsük együtt az éjszakát!<br />

13. drop the topic, we Let us / Let’s drop the topic! Ejtsük a témát!<br />

14. not speak nuts, I Let me not speak nuts! Ne beszéljek butaságokat!<br />

2. A következő mondatokat fordítsa le <strong>angol</strong>ra!<br />

1) Ne Kati vigye a zászlót! Let Kate not take the flag!<br />

2) Gondolkozzunk! Let’s think!<br />

3) Hadd értsem meg előbb! First let me understand it!<br />

4) Legyenek gyerekek is a Paradicsomban! Let there be children in the Paradise!<br />

5) Több sör legyen az asztalokon! Let there be more beer on the tables!<br />

6) Süssön a nap! Let the sun shine!<br />

7) Engedd be a napfényt! Let the sunshine in!<br />

8) Legyen részünk egy szép kalandban! Let’s have a nice adventure!<br />

9) Keljünk fel mindannyian és táncoljunk egy dalra! Let’s all get up and dance to a song!<br />

10) Ő is jöjjön le a tópartra! Let him come to the lakeside!<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 2/7


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Megoldások<br />

3. Alkosson mondatokat a rendelkezésre álló információ alapján! Használja a ’have to’ kifejezés megfelelő alakját!<br />

3. he, walk the dog, three times a day 8. the children, go to sleep at 10 pm<br />

He has to walk the dog three times a day.<br />

The children have to go to sleep at 10 pm.<br />

Does he have to walk the dog three times a day?<br />

Do the children have to go to sleep at 10 pm?<br />

He doesn’t have to walk the dog three times a day.<br />

The children don’t have to go to sleep at 10 pm.<br />

Doesn’t he have to walk the dog three times a day?<br />

Don’t the children have to go to sleep at 10 pm?<br />

4. you, bring your passport 9. the workers, wake up at 6 o’clock<br />

You have to bring your passport.<br />

The workers have to wake up at 6 o’clock.<br />

Do you have to bring your passport?<br />

Do the workers have to wake up at 6 o’clock?<br />

You don’t have to bring your passport.<br />

The workers have to wake up at 6 o’clock.<br />

Don’t you have to bring your passport?<br />

Don’t the workers have to wake up at 6 o’clock?<br />

5. I, read this book, till next week 10. there be, some solution<br />

I have to read this book till next week.<br />

There has to be some solution.<br />

Do I have to read this book till next week?<br />

Does there have to be some solution?<br />

I don’t have to read this book till next week.<br />

There doesn’t have to be some solution.<br />

Don’t I have to read this book till next week?<br />

Doesn’t there have to be some solution?<br />

6. we, be at home, when they arrive 11. children, speak with their parents, respectfully<br />

We have to be at home when they arrive.<br />

Children have to speak with their parents respectfully.<br />

Do we have to be at home when they arrive?<br />

Do children have to speak with their parents respectfully?<br />

We don’t have to be at home when they arrive.<br />

Children don’t have to speak with their parents respectfully.<br />

Don’t we have to be at home when they arrive?<br />

Don’t children have to speak with their parents respectfully?<br />

7. Mr. Smith, finish the article 12. there be, two adults with the children<br />

Mr. Smith has to finish the article.<br />

There have to be two adults with the children.<br />

Does Mr. Smith have to finish the article?<br />

Do there have to be two adults with the children?<br />

Mr. Smith doesn’t have to finish the article.<br />

There don’t have to be two adults with the children.<br />

Doesn’t Mr. Smith have to finish the article?<br />

Don’t there have to be two adults with the children?<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 3/7


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Megoldások<br />

4. Egészítse ki a mondatokat! Használja a ‘have’ vagy a ‘have got’ megfelelő alakját! Minden mondatot alakítson kérdő,<br />

tagadó és tagadó-kérdő alakba. Van, ahol több megoldás is lehetséges.<br />

1. The minister has to have x eight bodyguards.<br />

Does the minister have to have | have got eight bodyguards?<br />

The minister doesn’t have to have | have got eight bodyguards.<br />

Doesn’t the minister have to have | have got eight bodyguards?<br />

2. These tourists have have got a very big tent.<br />

Do the tourists have a very big tent? | Have the tourists got a very big tent?<br />

The tourists don’t have a very big tent. | The tourists haven’t got a very big tent.<br />

Don’t the tourists have a very big tent? | Haven’t the tourists got a very big tent?<br />

3. My car has has got two more free seats.<br />

Does my car have two more free seats? | Has my car got two more free seats?<br />

My car doesn’t have two more free seats. | My car hasn’t got two more free seats.<br />

Doesn’t my car have two more free seats? | Hasn’t my car got two more free seats?<br />

4. This rabbit must have x a hat.<br />

Must this rabbit have a hat?<br />

This rabbit needn’t have a hat.<br />

Needn’t this rabbit have a hat?<br />

5. Our team has has got the best players.<br />

Does our team have the best players? | Has our team got the best players?<br />

Our team doesn’t have the best players.| Our team hasn’t got the best players.<br />

Doesn’t our team have the best players? | Hasn’t our team got the best players?<br />

6. Dragons can have x a princess in a tower.<br />

Can dragons have a princess in a tower?<br />

Dragons can’t have a princess in a tower.<br />

Can’t dragons have a princess in a tower?<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 4/7


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Megoldások<br />

7. We have have got a good chance to win.<br />

Do we have a good chance to win? Have we got a good chance to win?<br />

We don’t have a good chance to win. | We haven’t got a good chance to win.<br />

Don’t we have a good chance to win? | Haven’t we got a good chance to win?<br />

8. This store always has has got a lot of customers.<br />

Does this store always have a lot of customers? | Has this store always got a lot of customers?<br />

This store doesn’t always have many customers. | This store hasn’t always got many customers.<br />

Doesn’t this store always have many customers? | Hasn’t this store always got many customers?<br />

5. Fordítsa le a mondatokat!<br />

1. A gyerekeknek minden nap kell reggelizniük. The children have to have breakfast every day.<br />

2. A ház ura éppen pihenget. The head of the house is having a rest.<br />

3. Mindenki hibázhat. Everybody can make mistakes.<br />

4. Éppen katonai szolgálatot teljesít. He is doing his military service.<br />

5. Csinálnunk kell valami érdekeset. We have to do something interesting.<br />

6. Nem kell ma döntenetek. You don’t have to make a decision today.<br />

7. Most éppen ki keveri a bajt? Who is making trouble right now?<br />

8. Az elégedetlen ügyfél éppen panaszt tesz az irodában. The unsatisfied customer is making a complaint in the office.<br />

9. A miniszter most nem tud beszédet mondani. The minister can’t make a speech now.<br />

10. Sok tennivalójuk van a kertben. They have a lot to do in the garden.<br />

6. Olvassa el figyelmesen a szöveget, majd válaszoljon a kérdésre!<br />

What are they?<br />

1. a rabbit<br />

2. a Bushman<br />

3. a slave<br />

4. a robot<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 5/7


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Megoldások<br />

OLVASÓKÖNYV<br />

Let’s Talk About It!<br />

1. Tegyen fel kérdéseket a fenti szövegben megjelölt szavakhoz.<br />

1All of 2them 3are looking forward to meeting their new member of the group. While they are waiting, 4they are trying 5to give vent<br />

to their 6tension. John and Dave 7are standing 8at the door. They are both wearing 9glasses. They are chatting away but 10neither of<br />

11them 12is listening to 13the other. 14One of the 15women, 16Jessica is phoning 17someone, and Jane, the other woman is rasping<br />

18her 19nails. Jerry is sitting on 20a chair and humming to 21himself. 22None of the patients seem excited, however all of them are.<br />

23Dr Bates is sitting at a desk. He is watching his patients 24carefully.<br />

25Now the door is opening and a 26beautiful woman is entering. 27All of them are looking in the direction of the door. None of them<br />

can say a 28word. One of them (Jerry) starts to hiccup, but the four others are staying calm. Seemingly, leastwise.<br />

29Dr Bates is standing up and he 30is greeting the new 31patient. ‘Hello, Cam, nice to see you.’ He is turning to 32the others and says<br />

‘Let me introduce to you Cam, the new member of the group. Please, give her a warm welcome.’<br />

1. How many of them are looking forward to meeting ... ?<br />

2. All of whom are looking forward to meeting ... ?<br />

3. What are all of them doing?<br />

4. Who are trying to give vent to their tension?<br />

5. What are they trying to do?<br />

6. What are they trying to give vent to?<br />

7. What are John and Dave doing?<br />

8. Where are John and Dave standing?<br />

9. What are they wearing?<br />

10. How many of them are listening to the other?<br />

11. Neither of whom is listening to the other?<br />

12. What is neither of them doing?<br />

13. Who is neither of them listening to?<br />

14. How many of the women are phoning someone?<br />

15. One of whom is phoning someone?<br />

16. Who is phoning someone?<br />

17. Who is Jessica phoning?<br />

18. Whose nails is the other woman rasping?<br />

19. What is the other woman rasping?<br />

20. What is Jerry sitting on?<br />

21. Who is Jerry humming to?<br />

22. Who (don’t) seem excited?<br />

23. Who is sitting at a desk?<br />

24. How is he watching his patients?<br />

25. When is the door opening?<br />

26. What (kind of) woman is entering?<br />

27. How many of them are looking in the direction of ... ?<br />

28. What can none of them say?<br />

29. Who is standing up?<br />

30. What is he doing?<br />

31. Who is he greeting?<br />

32. Who is he turning to?<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 6/7


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Megoldások<br />

3. Válaszoljon a kérdésekre írásban, egész mondatokkal.<br />

1. The plant is the leader of a/the crime syndicate. 6. Maybe he can/must create a game.<br />

2. All the people of the group are suspicious. 7. Four people of the group have real problems.<br />

3. None of them have an alibi. 8. She is the/their best scrutinizer and analyst. She is the/their<br />

last hope.<br />

4. All of them have a motif. 9. (Only) one person is not going to tell the truth.<br />

5. He must find out their timetable for the 14 th of December. 10. The target person mustn’t realize the aim of the game.<br />

1. Tollbamondás<br />

T H E T E E N 0 P A R T Y<br />

Mary is a 6-year old girl from Kensington, London. She has a lot of friends. All of her friends are very nice children, except Jana and<br />

Charlotte. They are also nice, but neither of them are from Kensington, or from London, or from Great Britain. They are not from<br />

Europe, they are not from Earth! They come from a far away galaxy. They look like children, but they aren’t. They are very<br />

intelligent. They are here to learn about children on Earth. In their galaxy (the GXJY 37298 galaxy) they have a very importa nt job:<br />

they are secret agents. There are other agents: some of them examine men, some examine women, few examine the animals of the<br />

planet, others examine the plants. All of the agents like the planet, but some of them are homesick. None of them want to stay here.<br />

None of Mary’s friends know the truth about Jana and Charlotte. Two of them think Jana and Charlotte are funny, but the others<br />

think they are silly children. Both Jana and Charlotte like playing with Mary and their friends. They can get a lot of information on<br />

their families.<br />

Mary, Jana and Charlotte are at school at the moment. They are in the canteen and eating their lunch. Charlotte is very calm, she is<br />

watching the other children in the canteen, but Mary and Jana are chatting away. They like each other very much.<br />

T H E E L E C T I O N<br />

1. Egészítse ki a következő szöveget. Minden kihagyott helyre egyetlen szót írhat.<br />

1. can 6. only 11. all/two 16. on 21. neither/(both)<br />

2. is 7. in 12. for 17. all 22. each/one<br />

3. the 8. that 13. only 18. while 23. none<br />

4. of 9. is 14. to 19. on 24. either<br />

5. for 10. and/with 15. them/the candidates 20. be 25. make<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 7/7


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Szószedet<br />

SZÓSZEDET<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 1/15


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Szószedet<br />

What Are They?<br />

<strong>angol</strong>-magyar<br />

complaint panasz leg láb(szár)<br />

day and night éppel-nappal look after sy / sg gondoskodik vkiről / vmiről<br />

do gymnastics tornászik low alacsony<br />

do the shopping bevásárol make a noise zajong<br />

ear fül meal étel; étkezés<br />

Easter húsvét neighbour szomszéd<br />

farm farm, tanya noise zaj<br />

gather begyűjt, betakarít own sg birtokol vmit, a tulajdonában<br />

gatherer<br />

gyűjtögető (személy)<br />

van vmi<br />

go out elmegy otthonról (kikapcsolódni) owner tulajdonos<br />

gymnastics torna, gimnasztika payment (for sg) fizetség (vmiért)<br />

have a rest pihen peaceful békés<br />

have rows with sy veszekszik vkivel permission engedély<br />

hind hátsó, hátulsó row veszekedés<br />

housework házimunka run fut<br />

hunt vadászik shopping bevásárlás<br />

hunter vadász symbolic jelképes<br />

hunter-gatherer gyűjtögető-vadász (melléknév, főnév) the tables are turned megfordul a kocka<br />

in zigzags cikk-cakkban traditionally a hagyománynak megfelelően<br />

information on sg tájékoztatás vmiről work for sy vkinél / vkinek dolgozik<br />

join the computer<br />

csatlakozik / csatlakoztat a<br />

számítógéphez<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 2/15


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Szószedet<br />

magyar-<strong>angol</strong><br />

a hagyománynak megfelelően traditionally gyűjtögető-vadász (melléknév, főnév) hunter-gatherer<br />

alacsony low hátsó, hátulsó hind<br />

begyűjt, betakarít gather házimunka housework<br />

békés peaceful húsvét Easter<br />

bevásárlás shopping jelképes symbolic<br />

bevásárol do the shopping láb(szár) leg<br />

birtokol vmit, a tulajdonában own sg megfordul a kocka the tables are turned<br />

van vmi<br />

panasz<br />

complaint<br />

cikk-cakkban in zigzags pihen have a rest<br />

csatlakozik / csatlakoztat a<br />

számítógéphez<br />

join the computer szomszéd neighbour<br />

tájékoztatás vmiről<br />

information on sg<br />

elmegy otthonról (kikapcsolódni) go out torna, gimnasztika gymnastics<br />

engedély permission tornászik do gymnastics<br />

éppel-nappal day and night tulajdonos owner<br />

étel; étkezés meal vadász hunter<br />

farm, tanya farm vadászik hunt<br />

fizetség (vmiért) payment (for sg) veszekedés row<br />

fut run veszekszik vkivel have rows with sy<br />

fül ear vkinél / vkinek dolgozik work for sy<br />

gondoskodik vkiről / vmiről look after sy / sg zaj noise<br />

gyűjtögető (személy) gatherer zajong make a noise<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 3/15


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Szószedet<br />

Let’s Talk About It!<br />

<strong>angol</strong>-magyar<br />

a bit egy kicsit curious kíváncsi<br />

a way to do sg mód arra, hogy vmit tegyen desk íróasztal<br />

absolutely tökéletesen, abszolúte determined határozott, elszánt<br />

actually tulajdonképpen door ajtó<br />

aim cél draw húzódik<br />

alibi alibi easy könnyű<br />

analyst elemző enter belép<br />

as amint, ahogyan except kivéve<br />

as far as legalábbis; már ha, már amennyire excited izgatott<br />

at this point ekkor fade away elhalkul<br />

be late (for sg) (le)késik (vhonnan, vmiről) find out rájön, kitalál, kiderít<br />

be looking forward to doing sg alig várja, hogy tegyen vmit first of all elsősorban<br />

be puzzled zavarban van for the time being egyelőre<br />

be right igaza van game játék<br />

calm nyugodt get rid of sy / sg megszabadul vkitől/vmitől<br />

carefully figyelmesen give sy a warm welcome melegen üdvözöl<br />

certainly természetesen give vent to one’s tension levezeti a feszültséget<br />

chat away cseveg glasses szemüveg<br />

circle kör greet sy üdvözöl vkit<br />

client ügyfél, páciens group csoport<br />

closer to sg közelebb vmihez hard nehéz (eset)<br />

crime bűn(ügyi) help segítség<br />

crisis válság hiccup csuklik<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 4/15


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Szószedet<br />

hope remény now that ... most, hogy …<br />

hospital kórház open kinyílik<br />

housewife háztartásbeli patient beteg, páciens<br />

hum dúdol(gat) person személy<br />

husband férj phone telefonál<br />

impossible lehetetlen plant beépített ügynök<br />

in the direction of vmi irányába problem gond, baj, probléma<br />

interrupt félbeszakít vkit pseudo ál-, nem valódi<br />

introduce (sy to sy) bemutat psychologist pszichológus<br />

issue (vitás) kérdés rasp reszel<br />

job állás real valódi, igazi<br />

know tud vmit realize rájön, észrevesz<br />

leader vezető really valóban, igazán<br />

lie hazudik reveal felfed<br />

life élet say mond<br />

listen to sy figyel vkire, hallgat vkit say a word szól egy szót<br />

look around körbenéz schedule ütemterv, napirend<br />

make a circle kört alkot scrutinizer fürkész, kém<br />

meet sy megismerkedik vkivel seem + melléknév tűnik vmilyennek<br />

member tag seemingly látszólag<br />

mind sg bán vmit session ülés, gyűlés, összejövetel<br />

motif indíték share (sg with sy) megoszt<br />

nail köröm sit ül<br />

need sg szüksége van vmire speak about beszél vmiről<br />

nice / pleased to meet you örvendek; örülök a találkozásnak stand áll<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 5/15


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Szószedet<br />

stand up feláll the only az egyetlen<br />

start to do sg elkezd vmit tenni think gondol, vél<br />

stay marad timetable napirend<br />

sure biztos too long túl sokáig<br />

surrender megadja magát treat sy kezel<br />

suspicious gyanús truth igaz(ság)<br />

syndicate szövetkezet try to do sg megpróbál vmit tenni<br />

take (time) időt igénybe vesz turn to sy odafordul vkihez<br />

take a seat helyet foglal vote szavaz<br />

talk about sg beszél vmiről wait várakozik<br />

target cél wait for sg vár vmire<br />

tell (el)mond want to do sg akar vmit tenni<br />

tension feszültség watch figyel; néz<br />

that is azaz wear hord, visel<br />

the best a legjobb worry about sg aggódik vmi miatt<br />

the most beautiful<br />

a legszebb<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 6/15


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Szószedet<br />

Let’s Talk About It!<br />

magyar-<strong>angol</strong><br />

(el)mond tell bűn(ügyi) crime<br />

(le)késik (vhonnan, vmiről) be late (for sg) cél target, aim<br />

(vitás) kérdés issue cseveg chat away<br />

a legjobb the best csoport group<br />

a legszebb the most beautiful csuklik hiccup<br />

aggódik vmi miatt worry about sg dúdol(gat) hum<br />

ajtó door egy kicsit a bit<br />

akar vmit tenni want to do sg egyelőre for the time being<br />

ál-, nem valódi pseudo ekkor at this point<br />

alibi alibi elemző analyst<br />

alig várja, hogy tegyen vmit be looking forward to doing sg élet life<br />

áll stand elhalkul fade away<br />

állás job elkezd vmit tenni start to do sg<br />

amint, ahogyan as elsősorban first of all<br />

az egyetlen the only feláll stand up<br />

azaz that is félbeszakít vkit interrupt<br />

bán vmit mind sg felfed reveal<br />

beépített ügynök plant férj husband<br />

belép enter feszültség tension<br />

bemutat introduce (sy to sy) figyel; néz watch<br />

beszél vmiről speak / talk about sg figyelmesen carefully<br />

beteg, páciens patient fürkész, kém scrutinizer<br />

biztos sure gond, baj, probléma problem<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 7/15


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Szószedet<br />

gondol, vél think köröm nail<br />

gyanús suspicious kört alkot make a circle<br />

hallgat vkit, figyel vkire listen to sy közelebb vmihez closer to sg<br />

határozott, elszánt determined látszólag seemingly<br />

háztartásbeli housewife legalábbis; már ha, már amennyire as far as<br />

hazudik lie lehetetlen impossible<br />

helyet foglal take a seat levezeti a feszültséget give vent to one’s tension<br />

hord, visel wear marad stay<br />

húzódik draw megadja magát surrender<br />

időt igénybe vesz take (time) megismerkedik vkivel meet sy<br />

igaz(ság) truth megoszt share (sg with sy)<br />

igaza van be right megpróbál vmit tenni try to do sg<br />

indíték motif megszabadul vkitől/vmitől get rid of sy / sg<br />

íróasztal desk melegen üdvözöl give sy a warm welcome<br />

izgatott excited mód arra, hogy vmit tegyen a way to do sg<br />

játék game mond say<br />

kezel treat sy most, hogy … now that ...<br />

kinyílik open napirend timetable<br />

kitalál find out nehéz (eset) hard<br />

kíváncsi curious nyugodt calm<br />

kivéve except odafordul vkihez turn to sy<br />

kórház hospital örvendek; örülök a találkozásnak nice / pleased to meet you<br />

könnyű easy pszichológus psychologist<br />

kör circle rájön, észrevesz realize<br />

körbenéz look around rájön, kitalál, kiderít find out<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 8/15


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Szószedet<br />

remény hope tulajdonképpen actually<br />

reszel rasp tűnik vmilyennek seem + melléknév<br />

segítség help üdvözöl vkit greet sy<br />

szavaz vote ügyfél, páciens client<br />

személy person ül sit<br />

szemüveg glasses ülés, gyűlés, összejövetel session<br />

szól egy szót say a word ütemterv, napirend schedule<br />

szövetkezet syndicate valóban, igazán really<br />

szüksége van vmire need sg valódi, igazi real<br />

tag member válság crisis<br />

telefonál phone vár vmire wait for sg<br />

természetesen certainly várakozik wait<br />

tökéletesen, abszolúte absolutely vezető leader<br />

tud vmit know vmi irányába in the direction of<br />

túl sokáig too long zavarban van be puzzled<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 9/15


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Szószedet<br />

The Party<br />

<strong>angol</strong>-magyar<br />

arrangements előkészületek make ready elkészít, előkészít<br />

ask sy to do sg megkér vkit arra, hogy tegyen vmit mess rendetlenség, piszok<br />

brother testvér (fiú) organise szervez<br />

care gondoskodás, törődés palm pálmafa; tenyér<br />

CD (compact disc) CD parent szülő<br />

collect gyűjt, összegyűjt party buli, parti; párt; társaság<br />

DJ (disc jockey) DJ (lemezlovas) professional hivatásos, profi<br />

excellent kitűnő run a shop üzletet vezet (sajátot)<br />

fantastic fantasztikus salad saláta<br />

girlfriend barátnő sandwich szendvics<br />

have a lot to do sok tennivalója akad spend időt tölt; pénzt költ<br />

helpful segítőkész spring forrás<br />

hide elrejt, eldug staff személyzet<br />

housewife háziasszony sunrise napfelkelte<br />

idea ötlet surfing szörfözés<br />

jockey zsoké take care of sg / sy gondoskodik vmiről / vkiről<br />

live lakik, él vhol tidy tiszta, takaros; kitakarít<br />

lounge társalgó, előcsarnok, fogadószoba tobacco dohány<br />

make arrangements előkészületeket tesz vista fasor<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 10/15


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Szószedet<br />

The Party<br />

magyar-<strong>angol</strong><br />

barátnő girlfriend lakik, él vhol live<br />

buli, parti; párt; társaság party megkér vkit arra, hogy tegyen vmit ask sy to do sg<br />

CD CD (compact disc) napfelkelte sunrise<br />

DJ (lemezlovas) DJ (disc jockey) ötlet idea<br />

dohány tobacco pálmafa; tenyér palm<br />

elkészít, előkészít make ready rendetlenség, piszok mess<br />

előkészületek arrangements saláta salad<br />

előkészületeket tesz make arrangements segítőkész helpful<br />

elrejt, eldug hide sok tennivalója akad have a lot to do<br />

fantasztikus fantastic személyzet staff<br />

fasor vista szendvics sandwich<br />

forrás spring szervez organise<br />

gondoskodás, törődés care szörfözés surfing<br />

gondoskodik vmiről / vkiről take care of sg / sy szülő parent<br />

gyűjt, összegyűjt collect társalgó, előcsarnok, fogadószoba lounge<br />

háziasszony housewife testvér (fiú) brother<br />

hivatásos, profi professional tiszta, takaros; kitakarít tidy<br />

időt tölt; pénzt költ spend üzletet vezet (sajátot) run a shop<br />

kitűnő excellent zsoké jockey<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 11/15


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Szószedet<br />

The Election<br />

<strong>angol</strong>-magyar<br />

agent ügynök, kém excited izgatott<br />

almost majdnem foreign külföldi (melléknév)<br />

analyzer elemző foster nevelő/nevelt; fogadott<br />

appear megjelenik from overseas a tengerentúlról<br />

atmosphere légkör frost fagy<br />

be bored stiff halálra unja magát give an interview to sy interjút ad vkinek<br />

be in the running van esélye happy boldog; elégedett<br />

be interested érdekel vkit heated hevült, hevített<br />

blouse blúz however azonban<br />

blue jeans farmernadrág indifferent közömbös, közönyös<br />

boo pfujol, kifütyül information tájékoztatás<br />

bow-tie csokornyakkendő journalist újságíró<br />

candidate jelölt learn megtud<br />

cell phone mobil telefon light világos<br />

cheer éljenez look at sy ránéz vkire<br />

clam nyugodt look for sg keres vmit<br />

continuously folyamatosan magazine magazin, újság<br />

crowd tömeg make a speech beszédet mond<br />

Democratic Party Demokrata Párt miller molnár<br />

different különböző Navy blue tengerészkék<br />

display kijelző on the contrary ellenkezőleg<br />

election (parlamenti) választás Parliament Parlament<br />

elegant elegáns party párt<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 12/15


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Szószedet<br />

platform emelvény Socialist Party Szocialista Párt<br />

political politikai soon hamarosan<br />

possible lehetséges stand (fel)áll<br />

President elnök state állít, kijelent<br />

presidential elnöki suit öltöny<br />

press room sajtóterem supporter támogató<br />

pretty csinos talk beszél<br />

pullover pulóver trouble baj<br />

really valóban trouser suit nadrágkosztüm<br />

republic köztársaság try to do sg próbál vmit tenni<br />

result eredmény unhappy boldogtalan; elégedetlen<br />

rosette kokárda Union Party Egység Párt<br />

sad szomorú wait for sg vár vmire<br />

seem tűnik watch figyel<br />

share megoszt wear hord, visel<br />

shirt ing winner győztes<br />

silk selyem work for sy dolgozik vkinek/vhol<br />

smile<br />

mosolyog<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 13/15


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Szószedet<br />

The Election<br />

magyar-<strong>angol</strong><br />

(fel)áll stand eredmény result<br />

a tengerentúlról from overseas fagy frost<br />

állít, kijelent state farmernadrág blue jeans<br />

azonban however figyel watch<br />

baj trouble folyamatosan continuously<br />

beszédet mond make a speech győztes winner<br />

beszél talk halálra unja magát be bored stiff<br />

blúz blouse hamarosan soon<br />

boldog; elégedett happy hevült, hevített heated<br />

boldogtalan; elégedetlen unhappy hord, visel wear<br />

csinos pretty ing shirt<br />

csokornyakkendő bow-tie interjút ad vkinek give an interview to sy<br />

Demokrata Párt Democratic Party izgatott excited<br />

dolgozik vkinek/vhol work for sy jelölt candidate<br />

Egység Párt Union Party keres vmit look for sg<br />

elegáns elegant kijelző display<br />

elemző analyzer kokárda rosette<br />

éljenez cheer közömbös, közönyös indifferent<br />

ellenkezőleg on the contrary köztársaság republic<br />

elnök President külföldi (melléknév) foreign<br />

elnöki presidential különböző different<br />

emelvény platform légkör atmosphere<br />

érdekel vkit be interested lehetséges possible<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 14/15


<strong>Tizennegyedik</strong> <strong>lecke</strong> Have ’have’! Szószedet<br />

magazin, újság magazine pulóver pullover<br />

majdnem almost ránéz vkire look at sy<br />

megjelenik appear sajtóterem press room<br />

megoszt share selyem silk<br />

megtud learn Szocialista Párt Socialist Party<br />

mobil telefon cell phone szomorú sad<br />

molnár miller tájékoztatás information<br />

mosolyog smile támogató supporter<br />

nadrágkosztüm trouser suit tengerészkék Navy blue<br />

nevelő/nevelt; fogadott foster tömeg crowd<br />

nyugodt clam tűnik seem<br />

öltöny suit újságíró journalist<br />

Parlament Parliament ügynök, kém agent<br />

(parlamenti) választás election valóban really<br />

párt party van esélye be in the running<br />

pfujol, kifütyül boo vár vmire wait for sg<br />

politikai political világos light<br />

próbál vmit tenni<br />

try to do sg<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 15/15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!