20.05.2019 Views

Organet kezdő angol nyelvkönyv, Tizenötödik lecke

A melléknevek fokozása look + melléknév / look like + főnév Főnevek többes száma 3 rendhagyó főnevek invariable plurals

A melléknevek fokozása
look + melléknév / look like + főnév
Főnevek többes száma 3
rendhagyó főnevek
invariable plurals

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong><br />

Comparisons and Hesitations<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv<br />

www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Nyelvtan Comparisons and Hesitations<br />

Nyelvtan<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 1/10


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Nyelvtan Comparisons and Hesitations<br />

1. A melléknevek fokozása<br />

A tárgyakat, személyeket és egyéb dolgokat sokszor össze kell hasonlítanunk egymással.<br />

Három eset lehetséges:<br />

1. Megállapítjuk, hogy egy bizonyos dolog, vagy személy mondjuk, ugyanannyira, vagy ugyanúgy rendelkezik egy bizonyos<br />

tulajdonsággal, mint egy másik dolog, vagy személy. (alapfok)<br />

Például: A kutya (nem) (ugyan)olyan okos, mint a macska.<br />

2. Megállapítjuk, hogy két dolog vagy személy közül melyik rendelkezik inkább egy bizonyos tulajdonsággal. (középfok)<br />

Például: A kutya (nem) okosabb, mint a macska.<br />

3. Megállapítjuk egy személyről vagy dologról, hogy az összes személy vagy dolog közül ő rendelkezik leginkább egy bizonyos<br />

tulajdonsággal. (felsőfok)<br />

Például: A kutya (nem) a legokosabb állat.<br />

A mellékneveket az <strong>angol</strong>ban nem egyformán tesszük közép-, illetve felsőfokba. Azonban könnyen megtanulhatóak, mivel szabályok<br />

alapján, és nem rendhagyó módon ragozódnak. Kivétel csak elvétve akad.<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 2/10


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Nyelvtan Comparisons and Hesitations<br />

Nem rendhagyó melléknevek<br />

ALAPFOK KÖZÉPFOK FELSŐFOK<br />

egy szótagú, hosszú magánhangzós<br />

melléknevek vagy két szótagú<br />

melléknevek<br />

long longer the longest hosszú<br />

short shorter the shortest rövid<br />

clever cleverer the cleverest okos<br />

nice nicer the nicest kedves<br />

‘-e’-re végződő melléknevek<br />

blue bluer the bluest kék<br />

large larger the largest tágas<br />

egy szótagú, rövid magánhangzós<br />

melléknevek<br />

‘-y’-ra végződő melléknevek, ahol<br />

az ‘y’ előtt mássalhangzó áll<br />

‘-y’-ra végződő melléknevek, ahol<br />

az ‘y’ előtt magánhangzó áll<br />

kettőnél többszótagú melléknevek<br />

big bigger the biggest nagy<br />

hot hotter the hottest forró<br />

heavy heavier the heaviest nehéz<br />

grey greyer the greyest szürke<br />

beautiful more beautiful the most beautiful szép<br />

interesting more interesting the most interesting érdekes<br />

easily more easily the most easily könnyen<br />

more + melléknév+ly<br />

friendly more friendly the most friendly barátságosan<br />

quickly more quickly the most quickly gyorsan<br />

fortunately more fortunately the most fortunately szerencsésen<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 3/10


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Nyelvtan Comparisons and Hesitations<br />

Rendhagyó melléknevek<br />

much, many more the most sok<br />

bad, wrong, ill worse the worst rossz, helytelen, beteg<br />

1. Ritkán használatos, helyette az <strong>angol</strong><br />

szívesebben használja a small, smaller,<br />

smallest változatot.<br />

good, well better the best jó, jól<br />

far<br />

little<br />

old<br />

farther the farthest távoli (térben)<br />

further the furthest további (sorrendben)<br />

littler the littlest kicsi 1 (méretről van szó)<br />

less the least kevés (mennyiségről van<br />

szó)<br />

elder 2 the eldest idős<br />

older the oldest öreg, régi<br />

2. Családi viszonylatokban használatos. Pl.:<br />

elder brother = bátty, the elders = a szülők.<br />

later the latest későn; később; a legújabb<br />

late<br />

latter the last kései, korábbi 3<br />

3. A ’late’ melléknévnek még rengeteg másik<br />

jelentése is van.<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 4/10


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Nyelvtan Comparisons and Hesitations<br />

2. Összehasonlító szerkezetű mondatok:<br />

alapfok:<br />

Kate is as fat as Sue (is). 4<br />

Kate is not as / so fat as Sue (is). 5<br />

középfok:<br />

Kate olyan kövér, mint Sue.<br />

Kate nem olyan kövér, mint Sue.<br />

4. Az ‘as’ és a ‘than’ vagy tárgyesetet vonzanak, vagy<br />

alanyi mellékmondatot, ezért ebben az esetben<br />

mindkét megoldás használható, hiszen a Sue lehet<br />

alany-, illetve tárgyeset is. De például személyes<br />

névmásoknál (mivel azoknak van tárgyesetük), vagy<br />

csak az egyiket, vagy csak a másikat használhatjuk. Pl.<br />

She is cleverer than he is / him.<br />

5. A mai <strong>angol</strong> nyelvben egyre gyakrabban használják<br />

tagadó mondatokon belül is az első változatot.<br />

Nancy and Karen are fatter than Kate and Sue (are).<br />

Kate and Sue are more beautiful than Nancy and Karen.<br />

Nancy and Karen are less beautiful than Kate and Sue (are).<br />

Nancy kövérebb, mint Kate és Sue.<br />

Kate és Sue szebbek, mint Nancy és Karen.<br />

Nancy és Karen kevésbé szépek, mint Kate és Sue.<br />

felsőfok:<br />

Karen is the fattest.<br />

Kate and Sue are the most 6 beautiful.<br />

Karen is the least beautiful.<br />

Karen a legkövérebb.<br />

Kate és Sue a legszebbek.<br />

Karen a legkevésbé szép.<br />

6. Amennyiben a ‘most’ szó előtt nem szerepel a ‘the’<br />

határozott névelő, a mondat jelentése megváltozik.<br />

This is most beautiful. = Ez nagyon szép.<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 5/10


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Nyelvtan Comparisons and Hesitations<br />

Egy érdekes szerkezet a fokozással kapcsolatban (minél inkább …, annál …)<br />

the + melléknév középfok<br />

The less you speak<br />

the + melléknév középfok<br />

the more intelligent you seem.<br />

Minél kevesebbet beszélsz, annál intelligensebbnek tűnsz.<br />

The faster we go<br />

the earlier we can arrive.<br />

Minél gyorsabban megyünk, annál előbb érhetünk oda.<br />

The sooner<br />

the better.<br />

Minél előbb, annál jobb.<br />

The more I try<br />

the less I can do it.<br />

Minél inkább próbálom, annál kevésbé tudom megtenni.<br />

The more coward you are<br />

the more mistakes you make.<br />

Minél gyávább vagy, annál több jibát csinálsz.<br />

The more you tell the superintendent<br />

the less he will believe.<br />

Minél többet mesélsz a főfelügyelőnek, annál kevesebbet fog elhinni.<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 6/10


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Nyelvtan Comparisons and Hesitations<br />

PÉLDÁK<br />

Who is the most beautiful in the world?<br />

Ki a legszebb a világon?<br />

This book isn’t more interesting than the other one.<br />

Ez a könyv nem érdekesebb, mint a másik.<br />

This book is less interesting than the other one.<br />

Ez a könyv kevésbé érdekes, mint a másik.<br />

The number of the chairs is less.<br />

A székek száma kevesebb volt.<br />

This problem is the least interesting.<br />

Ez a legkevésbé érdekes probléma.<br />

She’s got worse by today.<br />

Mára rosszabbul lett.<br />

Now there are more students at the school. 7<br />

Most több diák van az iskolában.<br />

She is really most beautiful.<br />

Ő igazán nagyon szép.<br />

How can you choose the littlest piece of meat?<br />

Hogy tudod kiválasztani a legkisebb szelet húst?<br />

This car is older than yours.<br />

Ez a kocsi idősebb, mint a tiéd.<br />

Where is your elder sister?<br />

Hol van a nővéred? (idősebbik lánytestvér)<br />

I want further information.<br />

További tájékoztatást akarok.<br />

Which planet is farther from the earth: Mars or Jupiter?<br />

Melyik bolygó van messzebb a földtől: a Mars vagy a Jupiter?<br />

The more you try to convince him, the more suspicious he can become. Minél inkább próbálod meggyőzni, annál gyanakvóbb lehet.<br />

The better we work the less money we get.<br />

Minél jobban dolgozunk, annál kevesebb pénzt kapunk.<br />

The more you sleep, the more tired you can be.<br />

Minél többet alszol, annál fáradtabb lehetsz.<br />

The quicker we walk, the sooner we are getting there.<br />

Minél gyorsabban megyünk, annál hamarabb érünk oda.<br />

Life is as pleasant as you make it.<br />

Az élet olyan/annyira kellemes, amennyire te teszed.<br />

Nothing annoys me so much as that he is always late.<br />

Semmi nem bosszant annyira, mint az, hogy mindig elkésik.<br />

Today he is as well as ever.<br />

Ma olyan jól van, mint mindig.<br />

We arrived earlier than we thought.<br />

Korábban érkeztünk, mint gondoltuk.<br />

I like her better than he does. Jobban szeretem őt, mint ő.<br />

I like her better than him.<br />

Jobban szeretem őt, mit őt.<br />

I am more intelligent than pretty.<br />

Inkább intelligens vagyok, mint szép.<br />

The children can stay inside so/as long as they are quiet.<br />

A gyerekek bent maradhatnak, amíg nyugodtak.<br />

We stay as long as we like.<br />

Addig maradunk, amíg akarunk.<br />

As far as he is concerned, he is going to give the permission.<br />

Ami őt illeti (amennyire őt érinti), megadja az engedélyt.<br />

7. A ‘more’ mindig ‘valaminél többet’ jelent, tehát itt valószínűleg arról van szó, hogy előzőleg kevesebb volt. Gyakran keverik a ‘more’-t a ‘several’ szóval, ami magyarra<br />

fordítva jelenthet ‘több’-et, de nem összehasonlítást, hanem mennyiséget fejezünk ki vele. Pl. Several children were concerned. = Több / számos gyermek is érintve volt.<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 7/10


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Nyelvtan Comparisons and Hesitations<br />

Hasonlítsuk össze a következő mondatokat<br />

3. look / look like<br />

a) Kate looks like an angel. Kate úgy néz ki, mint egy angyal. look + főnév 8<br />

b) Kate looks like a black angel. Kate úgy néz ki, mint egy fekete angyal. look + jelzős főnévi szerkezet<br />

c) Kate looks sad. Kate szomorúnak látszik. look + melléknév<br />

PÉLDÁK<br />

8. A főnév lehet egyes-, illetve többes számú, vagy<br />

megszámlálható, illetve megszámlálhatatlan.<br />

Peter will look like an important businessman; everybody will<br />

belive him.<br />

You don’t look happy.<br />

Ruli looks bored.<br />

She looks uninterested.<br />

These buildings look like Chicago skyscrapers.<br />

‘It can be a bomb.’<br />

‘It looks like it.’<br />

The Japanese teacher looks like the devil.<br />

They walk like angels.<br />

Péter úgy fog kinézni, mint egy fontos üzletember; mindenki<br />

hinni fog neki.<br />

Nem tűnsz / látszol elégedettnek / boldognak.<br />

Úgy látszik / tűnik, Ruli unatkozik.<br />

Közömbösnek tűnik.<br />

Ezek az épületek úgy néznek ki, mint a Chicago-i felhőkarcolók.<br />

’Ez bomba lehet.’<br />

’Annak látszik.’<br />

A japán tanár úgy néz ki, mint az ördög.<br />

Úgy járnak/mennek, mint az angyalok.<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 8/10


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Nyelvtan Comparisons and Hesitations<br />

4. Főnevek többes száma 3 – rendhagyó főnevek<br />

man, men<br />

woman, women<br />

policewoman, policewomen<br />

policeman, policemen<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 9/10<br />

férfi<br />

asszony<br />

rendőrnő<br />

rendőr<br />

child, children gyerek crisis, crises válság<br />

ox, oxen ökör, igásmarha axis, axes tengely<br />

brother, brothers / brethren fivérek / felebarátok analysis, analyses elemzés<br />

wife, wives feleség basis, bases alap<br />

knife, knives kés thesis, theses tézis<br />

life, lives élet oasis, oases oázis<br />

shelf, shelves polc deer rőtvad (szarvas, őz)<br />

self, selves maga fish hal<br />

leaf, leaves falevél sheep birka<br />

wolf, wolves farkas cattle marha, jószág<br />

elf, elves manó. törpe species faj<br />

goose, geese liba dice kocka (dobó)<br />

9. Sokszor<br />

foot, feet lábfej előfordul, offspring 10. leszármazott<br />

tooth, teeth fog hogy a ’data’ cloth, clothes 10 változik a terítő, törlőrongy<br />

egyes számot<br />

kiejtés<br />

bacterium, bacteria baktérium vita, vitae önéletrajz<br />

datum, data 9 jelöl, és néha<br />

adat többes<br />

nebula, nebulae csillagköd, ködfátyol<br />

phenomenon, phenomena jelenség számba is larva, larvae lárva<br />

teszik:<br />

sanatorium, sanatoria szanatórium hero, heroes hős<br />

’datas’.<br />

criterion, criteria ismérv tomato, tomatoes paradicsom<br />

medium, media közvetítő zero, zeroes 11 nulla<br />

mouse, mice<br />

egér<br />

louse, lice<br />

tetű


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Nyelvtan Comparisons and Hesitations<br />

Tárgyak, melyek két részből állnak többes számban állnak:<br />

binoculars távcső pincers csipesz; harapó fogó<br />

scales mérleg scissors olló<br />

glasses szemüveg pants alsónadrág (GB); pantalló (US)<br />

trousers nadrág pyjamas pizsama<br />

Főnevek, melyeknek csak többes száma létezik:<br />

Két szóból álló főnevek:<br />

bowels belek clothes ruhanemű<br />

archives irattár, levéltár customs vám<br />

contents tartalom (pl. szövegé; nem fizikai/vegyi) arms fegyver(kezés)<br />

ashes hamvak greens rét; pázsit<br />

series sorozat means eszköz<br />

Ezeknél meg kell tanulnunk, hogy melyiknél hol hol jelöljük a többes számot; van, ahol, az első tagon, van, ahol a másodikon, és van<br />

olyan is, ahol mindkétféleképpen helyes, valamint jelölhetjük egyszerre mindkét tagon.<br />

passers-by járőkelők men-of-war csatahajók<br />

mothers-in-law anyósok spoonfuls spoonsful kanálnyi, egy kanál<br />

assistant directors igazgatóhelyettesek sit-ins ülősztrájkok<br />

women doctors női orvosok menservants férfi szolgálók, inasok<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 10/10


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Munkafüzet Comparisons and Hesitations<br />

Munkafüzet<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 1/6


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Munkafüzet Comparisons and Hesitations<br />

1 .Töltse ki az üresen hagyott részeket a melléknevek megfelelő alakjával.<br />

nice<br />

little<br />

old<br />

better<br />

beautiful<br />

much<br />

the youngest<br />

shorter<br />

small<br />

grey<br />

interesting<br />

the longest<br />

quickly<br />

late<br />

blue<br />

faster<br />

bigger<br />

the darkest<br />

the largest<br />

boring<br />

heavy<br />

lighter<br />

wrong<br />

bad<br />

nice<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 2/6


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Munkafüzet Comparisons and Hesitations<br />

2. Töltse ki az üresen hagyott részeket a melléknevek megfelelő alakjával.<br />

1. I have a fast car. My car is as Peter’s.<br />

2. His present nurse is fat. She is much than his last one.<br />

3. Susan is nine years old. Her brother Steve is eleven, and her sister Sarah is fourteen, so she is<br />

4. The play in the theatre is long and boring. However, as an opera it was much<br />

5. Your dog is nice but not as ours.<br />

6. There are three rabbit brothers. Big Ears is four months old, Fast Legs is one year old and Carrot is one and half years old.<br />

So Big Ears is the and Carrot is the of all.<br />

7. The night with stars is dark but without them it is much<br />

8. The songs on this album are good, but the songs on their second album are much and their third album is<br />

9. You can see far with your binoculars, but you can see far more with mine.<br />

10. The rhinoceros is a big animal, the elephant is the blue whale is<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 3/6


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Munkafüzet Comparisons and Hesitations<br />

3. a) Írja be a főnevek többes számát, ahol van!<br />

chair<br />

water<br />

fish<br />

mouse<br />

grown-up<br />

bird<br />

leaf<br />

woman<br />

foot<br />

datum<br />

crisis<br />

dice<br />

nebula<br />

means<br />

mother-in-law<br />

passer-by<br />

photo<br />

tomato<br />

knife<br />

man<br />

child<br />

girl<br />

sheep<br />

thesis<br />

medium<br />

bacterium<br />

wolf<br />

larva<br />

tooth<br />

brother<br />

hero<br />

sit-in<br />

spoonful<br />

assistant director<br />

b) Írjon 10 olyan főnevet, melynek csak többes száma létezik, illetve olyan tárgy, mely két részből áll, ezért többes számú.<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 4/6


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Munkafüzet Comparisons and Hesitations<br />

4. Fordítsa le a következő mondatokat <strong>angol</strong>ra.<br />

1. Én vagyok az igazgató. Nekem van a legkevesebb szabadidőm.<br />

2. Ez a legkevésbé érthető magyarázat.<br />

3. Ruli boldog, de Herkules még boldogabbnak látszik.<br />

4. Minél inkább magyarázod, annál kevésbé értem.<br />

5. Az öccse lakatos, de a bátyjának nincs állása.<br />

6. Ezek a baktériumok a legveszedelmesebb ellenségein.<br />

7. Úgy néz ki, mint a legkisebb lányom, de egy kicsit idősebbnek tűnik / látszik.<br />

8. Mely csillagködöket láthatjuk ezen a csillagászati térképen?<br />

9. Ki a legszebb lány a királyságban?<br />

10. Az te ajánlatod nem annyira elfogadható, mint Péteré-<br />

11. Ezt a feladatot a nők gyorsabban tudják elvégezni, mint a férfiak.<br />

12. Az ilyen jelenségek félrevezethetik az egyszerű embereket.<br />

13. Ezek a legszebb, leggyorsabb és legintelligensebb lovak a világon.<br />

14. A nővérem tanítónő.<br />

15. Az összes adatom ezen a pendrive-on van.<br />

16. Minél többet beszélsz, annál több szót tanulsz meg. Azonban minél kevesebb nyelvtant tanulsz, annál kevésbé tudsz majd<br />

később beszélni.<br />

17. További tájékoztatásra van szükségem. Minél többet szerzek, annál pontosabban tudok dolgozni.<br />

18. Nem találom az ollómat. Hol lehet?<br />

19. A hetvenes évek elején sok ülősztrájk volt ebben a gyárban.<br />

20. Hol van a pizsamám?<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 5/6


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Munkafüzet Comparisons and Hesitations<br />

5. Tollbamondás: Írja le a hallott mondatokat.<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

11.<br />

12.<br />

6. Fogalmazás írása<br />

Írjon fogalmazást (300 szó) a következő címmel: Better? More Beautiful? Less Challanging?<br />

A fogalmazásban írja le, hogy mitől más ma a világ a régebbi időkkel összehasonlítva. Például gyorsabbak vagyunk,<br />

egészségsebbek vagyunk, okosabbak (???) vagyunk, szebbek vagyunk, stb. mindt a régi időkben. Használja az eddig tanult<br />

szerkezeteket, és használjon sok összehasonlító szerkezetet.<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 6/6


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Olvasókönyv Comparisons and Hesitations<br />

Olvasókönyv<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 1/11


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Olvasókönyv Comparisons and Hesitations<br />

1 . D R K N O P P ’ S L A B O R A T O R Y<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 2/11


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Olvasókönyv Comparisons and Hesitations<br />

Olvassa el figyelmesen az olvasmányt, hallgassa meg, majd fordítsa le.<br />

DR KNOPP’S LABORATORY 2<br />

Dr David Knopp is a scientist 3 . He doesn’t work for a research 4 institute 5 or a<br />

university 6 , he is self-employed 7 . He is extremely 8 rich – in fact he is one of the<br />

richest men in the world – so he can invest 9 in his own 10 laboratory and<br />

employ 11 his own staff 12 . Moreover 13 , his father is a banker 14 so he can always<br />

lend a hand 15 in taking loans 16 from the bank. Naturally 17 Dr Knopp always pays<br />

everything back 18 . He can do so, because he is one of the greatest 19 scientists<br />

and he makes a lot of money 20 with his inventions 21 .<br />

His lab 22 is full of 23 interesting things. Cultures 24 of bacteria 25<br />

are on the shelves 26 , mice 27 , rats 28 and other 29 little rodents 30<br />

are in cages 31 . In the fur 32 of the little rodents there aren’t<br />

any lice 33 or parasites 34 . They are very clean 35 . Test tubes 36<br />

cover 37 a table and there is a huge 38 sink 39 in the middle of<br />

the lab.<br />

The laboratory is on a field 40 , the place is flat 41 like a pancake 42 . There are a lot<br />

of animals around the building. It is a farm 43 , actually. Dr Knopp keeps animals:<br />

sheep 44 , geese 45 , horses 46 and cattle 47 . In a big pond 48 he has different 49 types 50<br />

of fish 51 : carp 52 , bream 53 , catfish 54 , and so on 55 .<br />

But now, Dr Knopp is on the roof 56 of his lab. He has an<br />

astronomical 57 telescope 58 there. He is examining 59 some 1<br />

interesting phenomenon 60 . It is a beautiful midsummer 61<br />

night. The sky is clear 62 and he is observing 63 some stars<br />

and nebulae 64 . The sight 65 is breathtaking 66 . At the<br />

moment he is making notes 67 and drinking red wine. He is<br />

most happy, as 68 his most favourite spare time 69 activity 70<br />

is watching the stars at night.<br />

1. some + egyes számú, megszámlálható főnév = valamiféle, pl. some woman = valami nő<br />

1. összehasonlítások<br />

2. laboratórium<br />

3. tudós<br />

4. kutatás(i)<br />

5. intézet<br />

6. egyetem<br />

7. magánvállalkozó<br />

8. rendkívül(i)<br />

9. befektet, beruház<br />

10. saját<br />

11. alkalmaz,<br />

foglalkoztat<br />

12. személyzet, gárda<br />

13. ráadásul, s mi több<br />

14. bankár<br />

15. segít<br />

16. kölcsön<br />

17. természetesen<br />

18. visszafizet<br />

19. óriási<br />

20. pénzt keres<br />

21. találmány<br />

22. laboratórium<br />

23. tele vmivel<br />

24. tenyészet, kultúra<br />

25. baktérium<br />

26. polc<br />

27. egér<br />

28. patkány<br />

29. egyéb<br />

30. rágcsáló<br />

31. ketrec, kalitka<br />

32. bunda<br />

33. tetű<br />

34. élősködő<br />

35. tiszta<br />

36. kémcső<br />

37. befed, betakar<br />

38. óriási<br />

39. mosogató<br />

40. mező<br />

41. lapos<br />

42. palacsinta<br />

43. tanya, farm<br />

44. birka<br />

45. liba<br />

46. ló<br />

47. szarvasmarha<br />

48. kerti tó<br />

49. különféle<br />

50. féle, fajta<br />

51. hal<br />

52. ponty<br />

53. keszeg<br />

54. harcsa<br />

55. és így tovább<br />

56. tető<br />

57. csillagászat(i)<br />

58. távcső<br />

59. vizsgál, tanulmányoz<br />

60. jelenség<br />

61. nyárközép, nyár<br />

közepi<br />

62. tiszta, derült<br />

63. megfigyel<br />

64. csillagrendszer<br />

65. látvány<br />

66. lélegzetelállító<br />

67. jegyzetel<br />

68. mivel<br />

69. szabadidő<br />

70. tevékenység<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 3/11


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Olvasókönyv Comparisons and Hesitations<br />

1. Válaszoljon írásban a következő kérdésekre.<br />

1. What is Dr Knopp?<br />

2. Where doesn’t he work?<br />

3. What does he do?<br />

4. Why can he invest in his own laboratory?<br />

5. Has he got a staff?<br />

6. What does his father do?<br />

7. Why is father’s job useful for Dr Knopp? Why?<br />

8. Why can Dr Knopp pay everything back?<br />

9. What kind of scientist is Dr Knopp?<br />

10. What can you find in his lab and where?<br />

11. Why aren’t there lice or parasites in the fur of the little rodents?<br />

12. What are there on a table?<br />

13. What is in the middle of the lab?<br />

14. Where is the lab?<br />

15. What’s the place like?<br />

16. What is it?<br />

17. What kind of animals does Dr Knopp keep?<br />

18. Where are the fish?<br />

19. Are there any salmons or sharks among the fish?<br />

20. What has Dr Knopp got on the roof?<br />

21. What is he doing now?<br />

22. What is the night like?<br />

23. What is he observing?<br />

24. What is the sight like?<br />

25. Is he drinking beer?<br />

26. Why is he happy?<br />

Dr David Knopp is a scientist. He doesn’t work for a research institute<br />

or a university, he is self-employed. He is extremely rich – in fact he is<br />

one of the richest men in the world – so he can invest in his own<br />

laboratory and employ his own staff. Moreover, his father is a banker<br />

so he can always lend a hand in taking loans from the bank. Naturally<br />

Dr Knopp always pays everything back. He can do so, because he is<br />

one of the greatest scientists and he makes a lot of money with his<br />

inventions.<br />

His lab is full of interesting things. Cultures of bacteria are on the<br />

shelves, mice, rats and other little rodents are in cages. In the fur of<br />

the little rodents there aren’t any lice or parasites. They are very<br />

clean. Test tubes cover a table and there is a huge sink in the middle<br />

of the lab.<br />

The laboratory is on a field, the place is flat like a pancake. There are a<br />

lot of animals around the building. It is a farm, actually. Dr Knopp<br />

keeps animals: sheep, geese, horses and cattle. In a big pond he has<br />

different types of fish: carp, bream, catfish, and so on.<br />

But now, Dr Knopp is on the roof of his lab. He has an astronomical<br />

telescope there. He is examining some interesting phenomena. It is a<br />

beautiful midsummer night. The sky is clear and he is observing some<br />

stars and nebulae. The sight is breathtaking. At the moment he is<br />

making notes and drinking red wine. He is most happy, as his most<br />

favourite spare time activity is watching the stars at night.<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 4/11


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Olvasókönyv Comparisons and Hesitations<br />

2. Írja be a szövegből kimaradt szavakat, ahová kell. Egy helyre egyetlen szót írhat. Ahol nem maradt ki szó, írjon jelet.<br />

Dr David Knopp is ___1___ scientist. He ___2___ work for a research institute or a university, he is self-employed. He is extremely rich –<br />

___3___ fact he is one of the richest ___4___ men in the world – so he can invest ___5___ his own laboratory and employ his own staff.<br />

Moreover, ___6___ father is a banker so he can always lend a hand ___7___ taking loans ___8___ the bank. Naturally Dr Knopp always<br />

pays everything back. He can do ___9___, because he is ___10___ of the greatest scientists and he ___11___ a lot of money ___12___ his<br />

inventions.<br />

His lab is full ___13___ interesting things. Cultures of bacteria ___14___ on the shelves, mice, rats and other little rodents are in cages.<br />

In the fur of the little rodents there aren’t ___15___ lice or parasites. They are very clean. Test tubes cover a table and ___16___ is a<br />

huge sink in the middle of the lab.<br />

The laboratory is on a field, the place is flat ___17___ a pancake. There are a lot of animals around the building. It is a farm, actually.<br />

Dr Knopp ___18___ animals: sheep, geese, horses and cattle. In a big pond he ___19___ different types of fish: carp, bream, catfish, and<br />

___20___ on.<br />

But now, Dr Knopp is on ___21___ the roof of his lab. He has an astronomical telescope there. He is examining ___22___ interesting<br />

phenomena. It is ___23___ beautiful midsummer night. The sky is clear and he is observing some stars and nebulae. The sight is<br />

breathtaking. At the moment he is ___24___ notes and drinking red wine. He is ___25___ happy, as his ___26___ favourite spare time<br />

activity is watching the stars ___27___ night.<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 5/11


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Olvasókönyv Comparisons and Hesitations<br />

2. MICHAELA QUEEN<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 6/11


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Olvasókönyv Comparisons and Hesitations<br />

Olvassa el figyelmesen az olvasmányt, hallgassa meg, majd fordítsa le.<br />

MICHAELA QUEEN<br />

Michaela Queen is the headmistress 1 of a public school 2 in the<br />

North of England. She works hard and she doesn’t have much<br />

free time. She doesn’t have many friends and sometimes she<br />

feels lonesome 2 . In her village 3 there aren’t many men who<br />

she can meet. She knows that the longer time she is alone the<br />

earlier she can grow old 4 . At the moment she is looking for 5<br />

her prospective 6 husband on the Internet. She has got three<br />

potential 7 ‘candidates’ 8 . Now she is considering 9 which of<br />

them can be the best. She is looking at their profiles 10 . She can<br />

get information on the age 11 , mother tongue 12 , hometown 13 ,<br />

education 14 , and ambition 15 , furthermore 16 she can also see<br />

what properties 17 they own 18 . The three men’s profiles are the<br />

following 19 :<br />

1. igazgatónő<br />

2. magányos<br />

3. falu<br />

4. megöregszik<br />

5. keres<br />

6. leendő, jövőbeli<br />

7. lehetséges<br />

8. jelölt, jelentkező<br />

9. fontolgat<br />

10. jellemrajz, profil<br />

11. életkor<br />

12. anyanyelv<br />

13. szülőváros<br />

14. neveltetés, iskolázottság<br />

15. cél, ambíció<br />

16. továbbá<br />

17. ingatlan<br />

18. birtokol<br />

19. a következő<br />

2. A ’Public School’ Nagy-Britanniában elegáns, tandíjköteles<br />

iskola, ahová gazdag, befolyásos családok íratják be gyermekeiket.<br />

A legnevesebbek például az Eton, a Harrow vagy a Winchester.<br />

folytatás a következő oldalon<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 7/11


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Olvasókönyv Comparisons and Hesitations<br />

The tenth richest man in Italy:<br />

A scientist:<br />

Age: 54 20. közgazdaságtan<br />

Name:<br />

Rossi, Arturo<br />

21. vállalat, cég<br />

22. fémipar<br />

Mother tongue: Italian<br />

23. színház<br />

Second language: English<br />

24. utazás<br />

Hometown: Milan, Italy<br />

25. szélsőséges,<br />

Education: University of Bologna, economics 20<br />

extrém<br />

26. rokon<br />

Business:<br />

company 21 in metal industry 22 (no other information)<br />

27. lakás<br />

Likes: classical music, theatre 23 , travelling 24<br />

28. kastély, vár<br />

Dislikes: extreme 25 sports, poor relatives 26<br />

29. Toszkána<br />

a flat 30. nyaraló<br />

Owns:<br />

27 in the centre of Milan, a castle 28 in Tuscany 29 , a<br />

summer house 30 in Miami, a red Ferrari<br />

31. találkozik<br />

32. vacsora-parti<br />

meeting<br />

Activities:<br />

31 friends, going to dinner parties 32 and balls 33 ,<br />

33. bál<br />

playing his piano 34<br />

34. zongora<br />

Ambition: enjoy 35 life<br />

35. élvez<br />

36<br />

ancient 40 cultures 41 , cooking 42<br />

Age: 41 36. történész<br />

Name:<br />

Linderdahl, Thoma<br />

Mother tongue: Swedish<br />

Second language: English<br />

Hometown: Uppsala, Sweden<br />

Education: Oxford University, historian<br />

Business: explorer 37 , scientist<br />

Likes: science 39 , travelling,<br />

Dislikes:<br />

Owns:<br />

Activities:<br />

Ambition:<br />

stupid and lazy 43 people, unimportant 44 things, modern music<br />

a little house on the edge 45 of Uppsala, a summer cottage 46 in<br />

Sainte-Maxime (the French Riviera)<br />

reading, writing, researching 47 , theatre<br />

bring people closer 48 to nature 49 , protection 50 of the Earth’s<br />

flora 51 and fauna 52<br />

37. felfedező, kutató<br />

38. tudós<br />

39. tudomány<br />

40. ősi, ókori<br />

41. kultúra<br />

42. főzés<br />

43. lusta<br />

44. lényegtelen<br />

45. széle vminek<br />

46. vityilló<br />

47. kutatás<br />

48. közelebb<br />

49. természet<br />

50. védelem<br />

51. növényvilág<br />

52. állatvilág<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 8/11


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Olvasókönyv Comparisons and Hesitations<br />

An artist:<br />

a small house in the countryside 67<br />

Age: 60<br />

Name:<br />

István, Sepsi<br />

53. királyi<br />

Mother tongue: Hungarian<br />

Second language: English<br />

Hometown: Budapest, Hungary<br />

Education:<br />

The Royal 53 Netherlands 54 Academy 55 of Arts 56 and Sciences 57 ,<br />

history 58 of arts<br />

Business:<br />

a small club-gallery 59 for contemporary 60 artists 61 in Venice 62 ,<br />

supported 63 by an online gallery<br />

Likes:<br />

family, friends, life, red wine, good meals<br />

Dislikes:<br />

injustice 64 , dishonesty 65 , when people hurt 66 each other<br />

Owns:<br />

Activities: painting, walking, listening to music<br />

Ambition: finding ways 68 to a better world<br />

54. Hollandia<br />

55. akadémia<br />

56. művészet(i)<br />

57. tudomány(os)<br />

58. történelem<br />

59. klubgaléria<br />

60. kortárs(i)<br />

61. művész<br />

62. Velence<br />

63. támogat<br />

64. igazságtalanság<br />

65. becstelenség<br />

66. megbánt<br />

67. falun, vidéken<br />

68. utat/módot talál<br />

1. Írjon egy-egy rövid fogalmazást (összesen 240 szó) a három férjjelöltről a fenti adatok alapján. Fogalmazását<br />

kiegészítheti Ön által elképzelt dolgokkal. Nyelvtani szerkezetet azonban csak olyat használjon, amit eddig megtanult.<br />

Amennyiben a jelen tananyagot 1200 forintért vásárolta meg, fogalmazásait küldje el az organetjavitas@gmail.com email címre, word<br />

dokumentum formában, és mi néhány napon belül kijavítva visszaküldjük Önnek.<br />

a történet folytatódik a következő oldalon<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 9/11


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Olvasókönyv Comparisons and Hesitations<br />

Michaela thinks the three men have both advantages 69 and<br />

disadvantages 70 . On the one hand 71 all of them seem to be well-off 72 , they<br />

have their own 73 career 74 and they enjoy 75 life. They have hobbies and<br />

they live in Europe. On the other hand 76 they live in very different 77 places<br />

of Europe and they probably 78 have most different lifestyles 79 . Michaela<br />

doesn’t want to move 80 to another continent 81 where everything can be<br />

much more different than in Europe. Maybe North America is as good as<br />

Europe but she doesn’t want to live far from 82 her friends and relatives 83 .<br />

But it is really very difficult 84 to find out 85 which solution 86 can be the best. She loves<br />

Italy – this is the most attractive 87 country to her – where the weather 88 is always so<br />

good, and the Tuscan countryside is marvellous 89 . On the other hand, Arturo seems<br />

too rich and too conceited 90 . Then, of course only few know that, due to 91 the Gulf<br />

Stream 92 , the south part of Sweden has an oceanic climate 93 : cool 94 summers and<br />

warm winters, with a narrow 95 annual 96 temperature range 97 . So, it is also a<br />

possibility 98 . Living standards 99 are higher in Sweden than in Italy but the Italians are<br />

warmer and more friendly people than the Swedish. The Swedish are colder and less<br />

friendly, she thinks. At least, this is what people say. But she must not let herself think<br />

in stereotypes 100 ; as a teacher she must reject 101 all prejudices 102 .<br />

Finally, there is István, the Hungarian painter. She is very much interested in arts, and<br />

she has a friend, Richard who lives in Hungary and she knows he loves Hungary.<br />

Richard says Hungarian meals are most delicious 103 and people are very friendly and<br />

hospitable 104 . The winters are much colder than in Italy and there isn’t a sea, however<br />

there is less rain 105 than in Britain. Besides 106 , there is the club-gallery in Venice so<br />

probably István spends more time in Venice than in Hungary.<br />

Well, maybe 107 the best is if she takes a week holiday 108 in March and goes to Venice<br />

to see the gallery first. The sooner the better. She thinks if she sees the gallery she can<br />

make up her mind 109 more easily.<br />

69. előny<br />

70. hátrány<br />

71. egyrészről<br />

72. jómódú<br />

73. saját<br />

74. életpálya, karrier<br />

75. élvez<br />

76. másrészről<br />

77. különböző<br />

78. valószínűleg<br />

79. életstílus, életmód<br />

80. költözik<br />

81. földrész<br />

82. messze vmitől<br />

83. rokon<br />

84. nehéz, bonyolult<br />

85. kitalál<br />

86. megoldás<br />

87. vonzó<br />

88. időjárás<br />

89. csodálatos<br />

90. elbizakodott,<br />

nagyképű<br />

91. vminek<br />

köszönhetően<br />

92. Golf áramlat<br />

93. óceáni éghajlat<br />

94. hűvös, hideg<br />

95. keskeny, szűk<br />

96. évi<br />

97. érték, skála<br />

98. lehetőség<br />

99. életszínvonal<br />

100. klisé, sablon,<br />

sztereotípia<br />

101. elutasít<br />

102. előítélet<br />

103. ízletes<br />

104. vendégszerető<br />

105. eső<br />

106. mellesleg, amúgy<br />

107. lehet<br />

108. kivesz egy hét<br />

szabadságot<br />

109. döntést hoz<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 10/11


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Olvasókönyv Comparisons and Hesitations<br />

2. Tollbamondás: Írja le a hallott mondatokat szó szerint.<br />

1)<br />

2)<br />

3)<br />

4)<br />

5)<br />

6)<br />

7)<br />

8)<br />

9)<br />

10)<br />

11)<br />

12)<br />

13)<br />

14)<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 11/11


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Megoldások Comparisons and Hesitations<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 1/7


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Megoldások Comparisons and Hesitations<br />

MUNKAFÜZET<br />

1 .Töltse ki az üresen hagyott részeket a melléknevek megfelelő alakjával.<br />

nice nicer the nicest<br />

littler<br />

the littlest<br />

little<br />

older the oldest less the least<br />

old<br />

elder the eldest good better the best<br />

beautiful more beautiful the most beautiful much more the most<br />

young younger the youngest short shorter the shortest<br />

small smaller the smallest quickly more quickly the most quickly<br />

long longer the longest<br />

late<br />

later<br />

the latest<br />

grey greyer the greyest latter the last<br />

interesting more interesting the most interesting blue bluer the bluest<br />

fast faster the fastest big bigger the biggest<br />

dark darker the darkest large larger the largest<br />

boring more boring the most boring heavy heavier the heaviest<br />

light lighter the lightest wrong worse the worst<br />

bad worse the worst nice nicer the nicest<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 2/7


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Megoldások Comparisons and Hesitations<br />

2. Töltse ki az üresen hagyott részeket a melléknevek megfelelő alakjával.<br />

1. I have a fast car. My car is as fast as Peter’s.<br />

2. His present nurse is fat. She is much fatter than his last one.<br />

3. Susan is nine years old. Her brother Steve is eleven, and her sister Sarah is fourteen, so she is the youngest.<br />

4. The play in the theatre is long and boring. However, as an opera it was much longer and more boring.<br />

5. Your dog is nice but not as nice as ours.<br />

6. There are three rabbit brothers. Big Ears is four months old, Fast Legs is one year old and Carrot is one and half years old.<br />

So Big Ears is the youngest and Carrot is the oldest | eldest of all.<br />

7. The night with stars is dark but without them it is much darker.<br />

8. The songs on this album are good, but the songs on their second album are much better and their third album is the best.<br />

9. You can see far with your binoculars, but you can see far more farther with mine.<br />

10. The rhinoceros is a big animal, the elephant is bigger the blue whale is the biggest.<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 3/7


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Megoldások Comparisons and Hesitations<br />

3. a) Írja be a főnevek többes számát, ahol van!<br />

chair chairs tomato tomatoes<br />

water X knife knives<br />

fish fish man men<br />

mouse mice child children<br />

grown-up grown-ups girl girls<br />

bird birds sheep sheep<br />

leaf leaves thesis theses<br />

woman women medium media<br />

foot feet bacterium bacteria<br />

datum data wolf wolves<br />

crisis crises larva larvae<br />

dice dice tooth teeth<br />

nebula nebulae brother brothers, brethren<br />

means means hero heroes<br />

mother-in-law mothers-in-law sit-in sit-ins<br />

passer-by passers-by spoonful spoonsful, spoonfuls<br />

photo photos assistant director assistant directors<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 4/7


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Megoldások Comparisons and Hesitations<br />

4. Fordítsa le a következő mondatokat <strong>angol</strong>ra.<br />

1. Én vagyok az igazgató. Nekem van a legkevesebb szabadidőm. I am the manager. I have the least free time.<br />

2. Ez a legkevésbé érthető magyarázat. This is the least understandable explanation.<br />

3. Ruli boldog, de Herkules még boldogabbnak látszik. Ruli looks happy, but Hercules looks even happier.<br />

4. Minél inkább magyarázod, annál kevésbé értem. The more you are explaining it, the less I understand it.<br />

5. Az öccse lakatos, de a bátyjának nincs állása. His younger brother is a locksmith, but his elder brother hasn’t<br />

got a job.<br />

6. Ezek a baktériumok a legveszedelmesebb ellenségein. These bacteria are our most dangerous enemies.<br />

7. Úgy néz ki, mint a legkisebb lányom, de egy kicsit<br />

idősebbnek tűnik / látszik.<br />

She looks like my youngest daughter but she looks a bit older<br />

(than her).<br />

8. Mely csillagködöket láthatjuk ezen a csillagászati térképen? Which nebulae can we see on this astronomical map?<br />

9. Ki a legszebb lány a királyságban? Who is the most beautiful girl in the kingdom?<br />

10. Az te ajánlatod nem annyira elfogadható, mint Péteré- Your proposal is not so / as acceptable as Peter’s (is).<br />

11. Ezt a feladatot a nők gyorsabban tudják elvégezni, mint a Women can do this task faster than men.<br />

férfiak.<br />

12. Az ilyen jelenségek félrevezethetik az egyszerű embereket. Such phenomena can mislead simple people.<br />

13. Ezek a legszebb, leggyorsabb és legintelligensebb lovak a<br />

világon.<br />

They are the most beautiful, the fastest and the most intelligent<br />

horses all over the world.<br />

14. A nővérem tanítónő. My elder sister is a teacher.<br />

15. Az összes adatom ezen a pendrive-on van. All my data are on this pen drive.<br />

16. Minél többet beszélsz, annál több szót tanulsz meg. Azonban<br />

minél kevesebb nyelvtant tanulsz, annál kevésbé tudsz majd<br />

The more you speak the more words you learn. However, the<br />

less grammar you learn the less you can speak later.<br />

később beszélni.<br />

17. További tájékoztatásra van szükségem. Minél többet<br />

szerzek, annál pontosabban tudok dolgozni.<br />

I need further information. The more I get, the more accurately<br />

I can work.<br />

18. Nem találom az ollómat. Hol lehet? I can’t find my scissors. Where can they be?<br />

19. A hetvenes évek elején sok ülősztrájk volt ebben a gyárban. At the beginning of the 70s there were a lot of sit-ins in this factory.<br />

20. Hol van a pizsamám? Where are my pyjamas?<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 5/7


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Megoldások Comparisons and Hesitations<br />

5. Tollbamondás: Írja le a hallott mondatokat.<br />

1. Whose is the most beautiful country on Earth?<br />

2. The nebulae are on the night sky map.<br />

3. They are the most interesting phenomena.<br />

4. The hottest planets are in those nebulae.<br />

5. Now she looks more interested than in the morning.<br />

6. You can do it more quickly, but I can do it more easily.<br />

7. The latter is better.<br />

8. The later the better.<br />

9. We are older than anybody in the group.<br />

10. I am going to get the last one.<br />

11. Which is the least understandable explanation?<br />

12. They look like professional burglars.<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 6/7


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Megoldások Comparisons and Hesitations<br />

OLVASÓKÖNYV<br />

1 . D R K N O P P ’ S L A B O R A T O R Y<br />

2. Írja be a szövegből kimaradt szavakat, ahová kell. Ahol nem maradt ki szó, írjon jelet.<br />

1. is 8. from 15. any / 22. some / a few / many<br />

2. doesn’t 9. so 16. there 23. a<br />

3. in 10. one 17. like 24. making<br />

4. 11. makes 18. keeps 25. most / very / really<br />

5. in 12. with 19. has / keeps 26. most<br />

6. his 13. of 20. so 27. at<br />

7. in 14. are 21. <br />

2. Tollbamondás: Írja le a hallott mondatokat szó szerint.<br />

2 . M I C H A E L A Q U E E N<br />

15) My brother is a better policeman than your uncle.<br />

16) The more interested you are the less information you can get.<br />

17) His elder sister is a doctor.<br />

18) Geese, sheep, horses and some oxen live on this farm.<br />

19) The elves are hiding behind the trees.<br />

20) What is farther from the school: the station or the post office?<br />

21) Kate is the least dangerous of the three witches.<br />

22) We are most interested in this topic.<br />

23) This is the most interesting story in this book.<br />

24) There are some wolves, bears and deer in this forest.<br />

25) How many dice are there on the table?<br />

26) What are the criteria?<br />

27) David is less tolerant than Peter but Peter is much older than him.<br />

28) Please, collect the leaves in the garden, then put the tomatoes into the basket and feed the fish in the pond.<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 7/7


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Comparisons and Hesitations Szószedet<br />

SZÓSZEDET<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 1/9


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Comparisons and Hesitations Szószedet<br />

Dr Knopp’s Laboratory<br />

<strong>angol</strong>-magyar<br />

activity tevékenység field mező<br />

and so on és így tovább fish hal<br />

as mivel flat lapos<br />

astronomical csillagászat(i) fur bunda<br />

bacterium baktérium goose liba<br />

banker bankár great óriási<br />

be full of sg tele vmivel horse ló<br />

bream keszeg huge óriási<br />

breathtaking lélegzetelállító institute intézet<br />

cage ketrec, kalitka invention találmány<br />

carp ponty invest befektet, beruház<br />

catfish harcsa laboratory, lab laboratórium<br />

cattle szarvasmarha lend a hand segít<br />

clean tiszta loan kölcsön<br />

clear tiszta, derült, felhőtlen louse tetű<br />

comparison összehasonlítás make money pénzt keres<br />

cover befed, betakar make notes jegyzetel<br />

culture (of sg) tenyészet, kultúra midsummer nyárközép, nyár közepi<br />

different különféle moreover ráadásul, s mi több<br />

employ alkalmaz, foglalkoztat mouse egér<br />

examine vizsgál, tanulmányoz naturally természetesen<br />

extremely rendkívül(i) nebula csillagrendszer<br />

farm tanya, farm observe megfigyel<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 2/9


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Comparisons and Hesitations Szószedet<br />

other egyéb self-employed magánvállalkozó<br />

own saját sheep birka<br />

pancake palacsinta shelf polc<br />

parasite élősködő sight látvány<br />

pay back visszafizet sink mosogató<br />

phenomenon jelenség spare time szabadidő(s)<br />

pond kerti tó staff személyzet, gárda<br />

rat patkány telescope távcső<br />

research kutatás(i) test tube kémcső<br />

rodent rágcsáló type féle, fajta<br />

roof tető university egyetem<br />

scientist<br />

tudós<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 3/9


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Comparisons and Hesitations Szószedet<br />

Dr Knopp’s Laboratory<br />

magyar-<strong>angol</strong><br />

alkalmaz, foglalkoztat employ ketrec, kalitka cage<br />

baktérium bacterium kölcsön loan<br />

bankár banker kutatás(i) research<br />

befed, betakar cover különféle different<br />

befektet, beruház invest laboratórium laboratory, lab<br />

birka sheep lapos flat<br />

bunda fur látvány sight<br />

csillagászat(i) astronomical lélegzetelállító breathtaking<br />

csillagrendszer nebula liba goose<br />

egér mouse ló horse<br />

egyéb other magánvállalkozó self-employed<br />

egyetem university megfigyel observe<br />

élősködő parasite mező field<br />

és így tovább and so on mivel as<br />

féle, fajta type mosogató sink<br />

hal fish nyárközép, nyár közepi midsummer<br />

harcsa catfish óriási great<br />

intézet institute óriási huge<br />

jegyzetel make notes összehasonlítás comparison<br />

jelenség phenomenon palacsinta pancake<br />

kémcső test tube patkány rat<br />

kerti tó pond pénzt keres make money<br />

keszeg bream polc shelf<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 4/9


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Comparisons and Hesitations Szószedet<br />

ponty carp tele vmivel be full of sg<br />

ráadásul, s mi több moreover tenyészet, kultúra culture (of sg)<br />

rágcsáló rodent természetesen naturally<br />

rendkívül(i) extremely tető roof<br />

saját own tetű louse<br />

segít lend a hand tevékenység activity<br />

szabadidő(s) spare time tiszta clean<br />

szarvasmarha cattle tiszta, derült, felhőtlen clear<br />

személyzet, gárda staff tudós scientist<br />

találmány invention visszafizet pay back<br />

tanya, farm farm vizsgál, tanulmányoz examine<br />

távcső<br />

telescope<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 5/9


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Comparisons and Hesitations Szószedet<br />

Michaela Queen<br />

<strong>angol</strong>-magyar<br />

academy akadémia difficult nehéz, bonyolult<br />

advantage előny dinner party vacsora-parti<br />

age életkor disadvantage hátrány<br />

ambition cél, ambíció dishonesty becstelenség<br />

ancient ősi, ókori due to sg vminek köszönhetően<br />

annual évi economics közgazdaságtan<br />

artist művész education neveltetés, iskolázottság<br />

attractive vonzó enjoy élvez<br />

ball bál explorer felfedező, kutató<br />

besides mellesleg, amúgy extreme szélsőséges, extrém<br />

candidate jelölt, jelentkező far from sg messze vmitől<br />

career életpálya, karrier fauna állatvilág<br />

castle kastély, vár find out kitalál<br />

closer közelebb find ways to sg utat/módot talál<br />

club gallery klubgaléria flat lakás<br />

company vállalat, cég flora növényvilág<br />

conceited elbizakodott, nagyképű furthermore továbbá<br />

consider fontolgat grow old megöregszik<br />

contemporary kortárs(i) Gulf Stream Golf áramlat<br />

continent földrész headmistress igazgatónő<br />

cooking főzés historian történész<br />

cool hűvös, hideg history történelem<br />

cottage vityilló hometown szülőváros<br />

culture kultúra hospitable vendégszerető<br />

delicious ízletes hurt megbánt<br />

different különböző in the countryside falun, vidéken<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 6/9


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Comparisons and Hesitations Szószedet<br />

injustice igazságtalanság profile jellemrajz, profil<br />

lazy lusta property ingatlan<br />

lifestyle életstílus, életmód prospective leendő, jövőbeli<br />

lonesome magányos protection védelem<br />

look for keres rain eső<br />

make up one’s mind döntést hoz range érték, skála<br />

marvellous<br />

csodálatos, bámulatos,<br />

reject<br />

elutasít<br />

szemkápráztató<br />

relative<br />

rokon<br />

maybe lehet research(ing) kutatás<br />

meet sy találkozik royal királyi<br />

metal industry fémipar science tudomány<br />

mother tongue anyanyelv scientist tudős<br />

move költözik solution megoldás<br />

narrow keskeny, szűk standards életszínvonal<br />

nature természet stereotype klisé, sablon, sztereotípia<br />

Netherlands Hollandia(i) summer house nyaraló<br />

oceanic climate óceáni éghajlat support támogat<br />

of arts művészet(i) take a week holiday kivesz egy hét szabadságot<br />

of sciences tudomány(os) the edge of sg széle vminek<br />

on the one hand egyrészről the following a következő<br />

on the other hand másrészről theatre színház<br />

own birtokol; saját travelling utazás<br />

piano zongora Tuscany Toszkána<br />

play the / his piano zongorázik unimportant lényegtelen<br />

possibility lehetőség Venice Velence<br />

potential lehetséges, számításba vehető village falu<br />

prejudice előítélet weather időjárás<br />

probably valószínűleg well-off jómódú<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 7/9


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Comparisons and Hesitations Szószedet<br />

Michaela Queen<br />

magyar-<strong>angol</strong><br />

a következő the following felfedező, kutató explorer<br />

akadémia academy fémipar metal industry<br />

állatvilág fauna fontolgat consider<br />

anyanyelv mother tongue földrész continent<br />

bál ball főzés cooking<br />

becstelenség dishonesty Golf áramlat Gulf Stream<br />

birtokol; saját own hátrány disadvantage<br />

cél, ambíció ambition Hollandia(i) Netherlands<br />

csodálatos, bámulatos,<br />

marvellous hűvös, hideg cool<br />

szemkápráztató<br />

időjárás<br />

weather<br />

döntést hoz make up one’s mind igazgatónő headmistress<br />

egyrészről on the one hand igazságtalanság injustice<br />

elbizakodott, nagyképű conceited ingatlan property<br />

életkor age ízletes delicious<br />

életpálya, karrier career jellemrajz, profil profile<br />

életstílus, életmód lifestyle jelölt, jelentkező candidate<br />

életszínvonal standards jómódú well-off<br />

előítélet prejudice kastély, vár castle<br />

előny advantage keres look for<br />

elutasít reject keskeny, szűk narrow<br />

élvez enjoy királyi royal<br />

érték, skála range kitalál find out<br />

eső rain kivesz egy hét szabadságot take a week holiday<br />

évi annual klisé, sablon, sztereotípia stereotype<br />

falu village klubgaléria club gallery<br />

falun, vidéken in the countryside kortárs(i) contemporary<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 8/9


<strong>Tizenötödik</strong> <strong>lecke</strong> Comparisons and Hesitations Szószedet<br />

költözik move rokon relative<br />

közelebb closer széle vminek the edge of sg<br />

közgazdaságtan economics szélsőséges, extrém extreme<br />

kultúra culture színház theatre<br />

kutatás research(ing) szülőváros hometown<br />

különböző different találkozik meet sy<br />

lakás flat támogat support<br />

leendő, jövőbeli prospective természet nature<br />

lehet maybe Toszkána Tuscany<br />

lehetőség possibility továbbá furthermore<br />

lehetséges, számításba vehető potential történelem history<br />

lényegtelen unimportant történész historian<br />

lusta lazy tudomány science<br />

magányos lonesome tudomány(os) of sciences<br />

másrészről on the other hand tudős scientist<br />

megbánt hurt utat/módot talál find ways to sg<br />

megoldás solution utazás travelling<br />

megöregszik grow old vacsora-parti dinner party<br />

mellesleg, amúgy besides vállalat, cég company<br />

messze vmitől far from sg valószínűleg probably<br />

művész artist védelem protection<br />

művészet(i) of arts Velence Venice<br />

nehéz, bonyolult difficult vendégszerető hospitable<br />

neveltetés, iskolázottság education vityilló cottage<br />

növényvilág flora vminek köszönhetően due to sg<br />

nyaraló summer house vonzó attractive<br />

óceáni éghajlat oceanic climate zongora piano<br />

ősi, ókori ancient zongorázik play the / his piano<br />

<strong>Organet</strong> Angol Nyelvkönyv (<strong>kezdő</strong>től középhaladó szintig) www.<strong>angol</strong>-online-nyelvstudio.hu Oldal 9/9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!