LỚP 12 - POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME - TÁCH TỪ ĐỀ THI THỬ NĂM 2018

daykemquynhon

https://app.box.com/s/xd3qzloyz29siornq6h1sz2m4nnd4hpx

Câu 1:( GV NGUYỄN NGỌC ANH 2018) Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Tất cả các polime tổng hợp đều được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

B. Tất cả các polime đều không tác dụng với axit hay bazơ.

C. Protein là một loại polime thiên nhiên.

D. Cao su buna-S có chứa lưu huỳnh trong phân tử.

Câu 2:( GV NGUYỄN NGỌC ANH 2018) Cho dãy các polime gồm: tơ tằm, tơ capron,

nilon – 6,6, tơ nitron, poli(metyl metacrylat), poli(vinyl clorua), cao su buna, tơ axetat,

poli(etylen terephtalat). Số polime được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp là:

A. 6. B. 4. C. 5. D. 7.

Câu 1: Đáp án C

A. Sai, Các polime tổng hợp có thể được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng hoặc trùng

hợp. Lấy ví dụ: trùng hợp vinyl clorua.

B. Sai, Poli(vinyl axetat) (PVA) tác dụng với dung dịch NaOH hay cao su thiên nhiên tác

dụng với HCl:

C. Đúng, Protein là một loại polime thiên nhiên có trong tơ tằm, lông cừu, len.

D.Sai, Trong cấu trúc của cao su buna – S không có chứa lưu huỳnh.

xt,t ,pnCH2 CH CH CH2 nCH2 CH C6H5 CH2 CH CH2 CH2 CHC6H5


Buta1,3

dien

Stiren


Poli(butadienstiren) Cao su Buna S

Câu 2: Đáp án C

Tơ nitron, plimetylmetacrylat, polyvinyl clorua, cao su buna


Câu 1 ( GV LÊ ĐĂNG KHƯƠNG 2018 ) Tơ nilon-6,6 là sản phẩm trùng ngưng của

A. axit ađipic và etylen glicol. B. axit ađipic và hexametylenđiamin.

C. etylen glicol và hexametylenđiamin. D. axit ađipic và glixerol.

Câu 2: ( GV LÊ ĐĂNG KHƯƠNG 2018 ) Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao

su buna-S là

A. CH 2 =C(CH 3 )-CH=CH 2 , S. B. CH 2 =C(CH 3 )-CH=CH 2 , C 6 H 5 -CH=CH 2 .

C. CH 2 =CH-CH=CH 2 , S. D. CH 2 =CH-CH-CH 2 , C 6 H 5 -CH-CH 2 .

Câu 3: ( GV LÊ ĐĂNG KHƯƠNG 2018 ) Sản phẩm thu được khi cho caprolactam tác

dụng với NaOH là

A. một muối. B. một muối và một ancol.

C. hai muối D. một muối và một anđehit.

Câu 4: ( GV LÊ ĐĂNG KHƯƠNG 2018 ) Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ khí

thiên nhiên (metan chiếm 95% khí thiên nhiên) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai

đoạn như sau

hs 15% hs 95% hs 90%

Me tan Axetilen Vinyl clorua PVC

Để tổng hợp 2,0 tấn PVC thì cần bao nhiêu

3

m

khí thiên nhiên (đo ở đktc)?

A. 11766,72. B. 1509,78. C. 8824,78. D. 11177,60.

Câu 5 ( GV LÊ ĐĂNG KHƯƠNG 2018 ) Một đoạn mạch polietilen có khối lượng phân tử

14000 đvC. Hệ số polime hóa n là

A. 5. B. 500 C. 1700 D. 178

Câu 6: ( GV LÊ ĐĂNG KHƯƠNG 2018 ) Polime nào sau đây là polime tổng hợp?

A. Thủy tinh hữu cơ plexiglas. B. Tinh bột.

C. Tơ visco. D. Tơ tằm.

Câu 7: ( GV LÊ ĐĂNG KHƯƠNG 2018 ) Tơ nitron dai, bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt,

thường được dùng để dệt vải và may quần áo ấm. Trùng hợp chất nào sau đây tạo thành

polime dùng để sản xuất nitron?

A. CH 2 =CH-CN. B. H 2 N-[CH 2 ] 5 -COOH

C. H 2 N-(CH 2 ) 6 -NH 2 . D. CH 2 =CH-CH 3 .

Câu 1 Đáp án B

0

t , p, xt

nHOOC-[CH 2 ] 4 -COOH + nH 2 N-[CH 2 ] 6 -NH 2 ( NH-[CH 2 ] 6 -NH-CO-[CH 2 ] 4 -CO ) n

+ 2nH 2 O

axit ađipic hexametylenđiamin tơ nilon-6,6


Câu 2: Đáp án D

Công thức của cao su buna-S là

( CH CH CH CH C H CH )

2 2 2 n

|

C H

6 5

Các chất được dùng để tổng hợp cao su buna-S là CH 2 =CH-CH=CH 2 và C 6 H 5 -CH=CH 2

0

t ,xt,p

2


2


6 5


2


2


2 n

|

nCH CH CH CH nC H CH CH 2

( CH CH CH CH C H CH )

C H

6

5

Câu 3: Đáp án A.

Câu 4: Đáp án A.

Bảo toàn nguyên tố C:

NaOH H N

CH

COONa

2 2 5

Khí

hs 15% hs 95% hs 90%

TN CH 95% C H CH CHCl PVC

4 2 2

2

2

n .1000 32

PVC k mol n 2.n 32.2 64

CH k mol

4

PVC

62,5

Theo bài toán ta có: n khí thiên nhiên = 64: (0,9 . 0,95 . 0,15 . 0,95)= 525,3 (k mol)

3

→ V khí thiên nhiên = 525,3 . 22,4 = 11766,72 m


Câu 5 Đáp án B.

Polietilen CH

14000

n 500

28

Câu 6: Đáp án A

CH


2 2 n

Thủy tinh hữu cơ plexiglas: polime tổng hợp

Tinh bột: polime thiên nhiên

Tơ visco: polime bán tổng hợp

Tơ tằm: polime thiên nhiên

Câu 7: Đáp án C

Trùng hợp CH 2 =CH-CN tạo thành polime để sản xuất nitron (SGK 12 cơ bản – trang

94)

CH 2 =CH-CN

0

t


( CH CH(CN))

2 n


Câu 1: (GV VŨ KHẮC NGỌC 2018) Chất nào dưới đây là polime trùng hợp?

A. Nhựa novolac. B. Xenlulozơ. C. tơ enang. D. Teflon.

Câu 2 ( GV VŨ KHẮC NGỌC) Cho các polime :polietilen, tơ nitron, tơ capron, nilon-6,6,

tinh bột, protein, cao su isopren và cao su buna-N. Số polime có chứa liên kết –CONH– trong

phân tử là

A. 5 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 3 ( GV VŨ KHẮC NGỌC) Poli(metyl metacrylat) là loại chất nhiệt dẻo, rất bền, cứng,

trong suốt, không bị vỡ vụn khi va chạm và bền với nhiệt, bền với nhiều loại hóa chất (axit,

bazơ, nước, ancol, xăng, ....). Trong thực tế, nó được sử dụng để chế tạo kính máy bay, ôtô,

xương giả, răng giả, kính bảo hiểm, .... Phát biểu nào dưới đây về poli(metyl metacrylat) là

không đúng?

A. thuộc loại polieste.

B. Là polime có cấu trúc mạch không phân nhánh.

C. Tổng hợp được bằng phản ứng trùng hợp.

D. Dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas.

Câu 4( GV VŨ KHẮC NGỌC 2018) Trong 7 loại tơ sau: tơ nilon-6,6, tơ tằm, tơ axetat, tơ

capron, sợi bông, tơ enang (nilon-7), tơ visco. Số tơ thuộc loại tơ tổng hợp là

A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.

Câu 5( GV VŨ KHẮC NGỌC 2018) Trong các polime có cùng số mắt xích sau đây, polime

nào có khối lượng phân tử lớn nhất?

A. Poli (vinyl axetat). B. Thuỷ tinh hữu cơ. C. Polistiren. D. Tơ capron.

Câu 6( GV VŨ KHẮC NGỌC 2018) Nilon-6 là tên gọi của poliamit mà

A. trong phân tử có 6 nguyên tử cacbon.

B. trong một mắt xích có 6 nguyên tử cacbon.

C. tổng số nguyên tử trong một mắt xích là 6.

D. phân tử có 6 mắt xích liên kết với nhau.

Câu 7( GV VŨ KHẮC NGỌC 2018) Cho các polime: polietilen, tơ nitron, tơ capron, nilon-

6,6, tinh bột, protein, cao su isopren và cao su buna-N. Số polime có chứa nitơ trong phân tử


A. 5 B. 6 C. 7 D. 4

Câu 1. Chọn đáp án D

A. Nhựa novolac là phản ứng trùng ngưng giữa focmanđehit và phenol lấy dư với xúc

tác là axit

B. Xenlulo zơ là từ thiên nhiên

C. Tơ enang hay còn gọi là nilon -7 là phản ứng trùng ngưng của axit ω- amino

etanoic ( ω- H 2 N[CH 2 ] 6 COOH)

D. Teflon trùng hợp từ CF 2 =CF 2


Câu 2 Đáp án C.

Câu 3 Đáp án A.

Câu 4 Đáp án A.

Tơ tổng hợp là: tơ nilon-6,6; tơ capron; tơ enang.

Câu 5 Đáp án D.

Poli (vinyl axetat) = (CH 3 COOC 2 H 3 ) n = 86n.

Thủy tinh hữu cơ = (C 3 H 5 COOCH 3 ) n = 100n.

Polistiren = (C 6 H 5 -C 2 H 3 ) n = 104n.

Tơ capron = (-HN[CH 2 ] 5 CO-) n = 113n.

Câu 6 Đáp án B.

Tơ nilon-6 là [-HN(CH 2 ) 5 CO-] n .

Câu 7 Đáp án A.

Polime chứa nguyên tử N trong phân tử là: tơ nitron; tơ capron; nilon-6,6; protein; cao su

buna-N.


Câu 1 (GV PHẠM THANH TÙNG 2018) Polime nào dễ bị thuỷ phân trong môi trường

kiềm:

A. ( CH 2 -CH=CH-CH 2 ) n B. ( CH 2 -CH 2 -O ) n

C. ( CH 2 -CH 2 ) n D. ( HN-CH 2 -CO ) n

Câu 2 (GV PHẠM THANH TÙNG 2018) Chất có thể trùng hợp tạo ra polime là

A. CH 3 OH. B. CH 3 COOH. C. HCOOCH 3 . D. CH 2 =CH-COOH.

Câu 3: (GV PHẠM THANH TÙNG 2018) Khi đốt cháy polime X chỉ thu được khí CO 2 và

hơi nước với tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 1. X là polime nào dưới đây ?

A. Polivinyl clorua (PVC). B. Polipropilen.

C. Tinh bột. D. Polistiren (PS).

Câu 4 (GV PHẠM THANH TÙNG 2018) Polime nào sau đây là polime thiên nhiên ?

A. Amilozơ B. Nilon-6,6 C. Cao su isopren D. Cao su buna

Câu 5 (GV PHẠM THANH TÙNG 2018) Cho các loại tơ: tơ axetat, tơ nitron, tơ visco, tơ

nilon-6, tơ nilon-6,6. Số tơ thuộc loại tơ tổng hợp là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: (GV PHẠM THANH TÙNG 2018) Một loại tơ nilon-6,6 có phân tử khối là 362956

đvC. Số mắt xích có trong loại tơ trên là:

A. 166. B. 1606. C. 83. D. 803.

Câu 7: (GV PHẠM THANH TÙNG 2018) Người ta thực hiện phản ứng clo hoá PVC: cứ k

mắt xích PVC thì thế được một nguyên tử clo, sau phản ứng thu được sản phẩm hữu cơ Y có

hàm lượng clo đạt 66,77% về khối lượng. Giá trị của k là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 8 (GV PHẠM THANH TÙNG 2018) Trùng hợp chất nào sau đây thu được poli (vinyl

clorua)?

A. CH 2 =CHCl. B. Cl 2 C=CCl 2 . C. ClCH=CHCl. D. CH 2 =CH-CH 2 Cl.

Câu 9 (GV PHẠM THANH TÙNG 2018) Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ

nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?

A. Tơ tằm và tơ enang B. Tơ visco và tơ axetat.

C. Tơ nilon-6,6 và tơ capron. D. Tơ visco và tơ nilon-6,6

Câu 10 (GV PHẠM THANH TÙNG 2018) Polime nào sau đấy được điều chế bằng phương

pháp trùng ngưng?

A. Poli( etilen terephtalat) B. Polipropilen


C. Polibutadien D. Poli ( metyl metacrylat)

Câu 11: (GV PHẠM THANH TÙNG 2018) Trong các phản ứng giữa các cặp chất dưới

đây, phản ứng nào làm giảm mạch polime?

t

A. Poli (vinyl clorua) + Cl2

B. Cao su thiên nhiên + HCl


H ,t


C. Amilozo + H2O

D. Poli(vinyl axetat)


OH ,t


t


Câu 12 (TH): (GV PHẠM THANH TÙNG 2018) Số nguyên tử hidro có trong một mắt xích

của nilon-6,6 là:

A. 20. B 21. C. 22. D 23.

Câu 13 (GV PHẠM THANH TÙNG 2018) Tơ được sản xuất từ xenlulozơ?

A. to tằm B. tơ capron C. tơ nilon-6,6 D. tơ visco

Câu 1 Đáp án D

Câu 2 Đáp án D

Câu 3: Đáp án B

Câu 4 Đáp án A

Câu 5 Đáp án B

Tơ tổng hợp: tơ nitron; tơ nilon-6; tơ nilon-6,6.

Tơ bán tổng hợp: tơ axetat; tơ visco.

Câu 6: Đáp án B

Tơ nilon-6,6 = [-OC-(CH 2 ) 4 -CO-HN-(CH 2 ) 6 -NH-) n (M = 226n).

→ số mắt xích trong loại tơ trên = 362956 1606.

226

Câu 7: Đáp án B

(C 2 H 3 Cl) k + Cl 2 → C 2k H 3k-1 Cl k+1 (Y) + HCl

Câu 8 Đáp án A

Câu 9 Đáp án B

Câu 10Đáp án A

Câu 11: Đáp án C

Câu 12: Đáp án C

Tơ nilon – 6,6: (OC-[CH 2 ] 4 -CONH-[CH 2 ] 6 -NH) n

Số H trong một mắt xích là 22

Câu 13 Đáp án C35,5 k 1

0,6677 k 2.

12.2k 3k 1 35,5 k 1


Câu 1: ( GV LÊ PHẠM THÀNH) Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)?

A. Bông. B. Tơ visco. C. Tơ tằm. D. Tơ nilon–6,6.

Câu 2 ( GV LÊ PHẠM THÀNH) Polime X là chất rắn trong suốt có khả năng cho ánh

sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thuỷ tinh hữu cơ plexiglas. Tên gọi của X là

A. polietilen. B. poliacrilonitrin.

C. poli(metyl metacrylat). D. poli(vinyl clorua).

Câu 3 ( GV LÊ PHẠM THÀNH) Polime nào sau đây là tơ được điều chế bằng phản

ứng trùng hợp ?

A. Poli(etylen terephtalat). B. Poliacrilonitrin.

C. Policaproamit. D. Poli(butađien-stiren).

Câu 4 (GV LÊ PHẠM THÀNH) Tơ nilon–6,6 là sản phẩm trùng ngưng của?

A. etylen glicol và hexametylenđiamin B. axit ađipic và glixerol

C. axit ađipic và etylen glicol D. axit ađipic và hexametylenđiamin

Câu 5 (GV LÊ PHẠM THÀNH) Cho các polime: PE, PVC, polibutađien, poliisopren,

amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, cao su lưu hoá. Dãy gồm tất cả các polime có cấu trúc mạch

không phân nhánh là

A. PE, PVC, polibutađien, poliisopren, xenlulozơ.

B. PE, polibutađien, poliisopren, amilozơ, xenlulozơ, cao su lưu hoá.

C. PE, PVC, polibutađien, poliisopren, amilozơ, xenlulozơ.

D. PE, PVC, polibutađien, poliisopren, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ.

Câu 6 (GV LÊ PHẠM THÀNH) Để giảm thiểu nguy hiểm cho người điều khiển phương

tiện và người tham gia giao thông, các loại kính chắn gió của ôtô thường được làm bằng thủy

tinh hữu cơ. Polime nào sau đây là thành phần chính của thủy tinh hữu cơ ?

A. Poli(vinyl clorua) B. Polibutađien

C. Polietilen D. Poli(metyl metacrylat)

Câu 7 (GV LÊ PHẠM THÀNH) Polime nào sau đây là tơ được điều chế bằng phản ứng

trùng hợp?

A. Poliacrilonitrin B. Poli(hexametylen–ađipamit).

C. Polietilen D. Polienantamit

Câu 8: (GV LÊ PHẠM THÀNH) Đồng trùng hợp butađien với stiren được polime X. Đốt

cháy hoàn toàn lượng polime X thu được CO 2 và H 2 O có tỉ lệ mol tương ứng là 16 : 9. Tỉ lệ

giữa số mắt xích butadien và stiren trong polime X là:

A. 1 : 1 B. 1 : 2 C. 3 : 1 D. 2 : 3

Câu 9 (GV LÊ PHẠM THÀNH) Vật liệu nào dưới đây thuộc chất dẻo


A. Policaproamit B. Polibutađien C. Poli(vinyl xianua). D. Poli(vinyl clorua).

Câu 10 (GV LÊ PHẠM THÀNH) Tơ nilon-6,6 có tính dai, bền, mềm mại, óng mượt được

dùng để dệt vải may mặc, thuộc loại

A. tơ poliamit B. tơ polieste C. tơ axetat D. tơ visco

Câu 11 (GV LÊ PHẠM THÀNH) Hai tơ nào sau đây đều là tơ tổng hợp?

A. tơ visco và tơ axetat. B. tơ nilon-6,6 và bông.

C. tơ tằm và bông. D. tơ nilon-6,6 và tơ nitron.

Câu 12: (GV LÊ PHẠM THÀNH) Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Isoamyl axetat có mùi chuối chín.

B. Đốt cháy hoàn toàn nilon-6,6 hoặc tơ lapsan trong oxi, đều thu được nitơ đơn chất.

C. Các cacbohiđrat có công thức tổng quát dạng C n .(H 2 O) m .

D. Dung dịch glyxin và dung dịch anilin đều không làm đổi màu quì tím.

Câu 13: (GV LÊ PHẠM THÀNH) Cho các phát biểu sau:

(1) Poliacrilonitrin là vật liệu polime có tính dẻo.

(2) Tripanmitin có nhiệt độ nóng chảy cao hơn triolein.

(3) Hàm lượng cacbon trong amilopectin nhiều hơn trong xenlulozơ.

(4) Ở điều kiện thường, alanin là chất lỏng, không màu, rất độc và ít tan trong nước.

(5) Đun nóng các protein đơn giản trong môi trường kiềm, thu được các a-amino axit.

(6) Trùng ngưng caprolactam thu được tơ nilon-6.

(7) Trùng hợp isopren thu được cao su thiên nhiên.

(8) Theo nguồn gốc, người ta chia polime thành hai loại: polime trùng hợp và polime trùng ngưng.

(9) Đa số các polime không tan trong các dung môi thông thường.

(10) Điều kiện để monome tham gia phản ứng trùng hợp là phân tử phải có nhiều nhóm chức.

Số phát biểu sai là:

A. 8 B. 9 C. 7 D. 10

Câu 14 (GV LÊ PHẠM THÀNH) Dãy nào sau đây gồm các polime dùng làm chất dẻo

A. nilon–6; xenlulozơ triaxetat; poli(phenol–fomandehit).

B. polibuta–1,3–đien; poli (vinyl clorua); poli(metyl metacrylat).

C. polietilen; poli(vinyl clorua); poli(metyl metacrylat).

D. polistiren; nilon–6,6; polietilen.

Câu 15 (GV LÊ PHẠM THÀNH) Nhận định nào sau đây là đúng ?

A. Amilopectin và thủy tinh hữu cơ plexiglas đều có mạch polime phân nhánh

B. Trùng ngưng cao su thiên nhiên với lưu huỳnh thu được cao su lưu hóa


C. Trùng hợp CH 2 =CH–CN thu được polime dùng làm tơ

D. Nilon–6, Nilon–7 và Nilon–6,6 đều là polipeptit

Câu 16 (GV LÊ PHẠM THÀNH) Polime nào sau đây khi đốt cháy không sinh ra N 2 ?

A. Tơ axetat B. Tơ tằm C. Tơ nilon–6,6 D. Tơ olon

Câu 17 (GV LÊ PHẠM THÀNH) Vật liệu polime nào sau đây là tơ được tổng hợp bằng phản

ứng trùng hợp ?

A. Poliacrilonitrin B. Poli(etylen–terephtalat)

C. Poli(hexametylen–ađipamit) D. Poli(butađien–stiren)

Câu 18: (GV LÊ PHẠM THÀNH) Cho sơ đồ sau :

Công thức cấu tạo của M là

A. CH 2 =C(CH 3 )COOCH=CH 2 B. CH 2 =C(CH 3 )COOCH 2 CH 3

C. CH 2 =CHCOOCH=CH 2 D. CH 2 =CHCOOCH 2 CH 3

Câu 1: Đáp án B

Tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo) thuộc loại tơ hóa học: xuất phát từ polime thiên nhiên

nhưng được chế biến thêm bằng phương pháp hóa hóa học ( ví dụ tơ visco, tơ

xenlulozo axetat...).

Bông, Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.

Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ tổng hợp

Câu 2 Đáp án C

Thủy tinh hữu cơ hay còn gọi là poli(metyl metacrylat).

PT điều chế:

Câu 3 Đáp án B

Poliacrilonitrin được tạo ra bằng phản ứng trùng ngưng acrilonitrin CH 2 =CH-CN

Câu 4 Đáp án D


Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ poliamit vì các mắt xích nối với nhau bằng các nhóm amit –CO-

NH. Nilon-6,6 được điều chế từ hexametylen điamin H 2 N[CH 2 ] 6 NH 2 và axit ađipic (axit

hexanđioic).

Câu 5 Đáp án C

Đáp án: PE, PVC, polibutađien, poliisopren, amilozơ, xenlulozơ.

- Polime cấu trúc mạch nhánh: amilopectin.

- Polime cấu trúc mạnh không gian: cao su lưu hóa.

Câu 6 Đáp án D

Thủy tinh hữu cơ hay còn tên gọi khác poli(metacrylat)

Được chế tạo từ monome: CH 2 =C(CH 3 )–COOCH 3 .

Câu 7 Đáp án A

vinyl xianua CH 2 =CH-CN trùng hợp tạo poliacrilonitrin (CH 2 -CH(CN)-) n .

Câu 8: Đáp án D

Gọi công thức của polime X dạng (C 4 H 6 ) n (C 8 H 8 ) m

Đốt cháy 1 mol X sẽ thu được 4n+8m mol CO 2 và 3n+4m mol H 2 O

4n 8m 16


3n 4m 9

12n

8m

vậy n:m=2:3

Câu 9 Đáp án D

Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo.

Một số chất dẻo như: polietilen (PE); poli (vinyl clorua) (PVC); poli (metyl metacrylat)

Câu 10 Đáp án A

Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ polimit vì các mắt xích nối với nhau bằng các nhóm amit -CO-NH-

Câu 11 Đáp án D

Tơ visco và tơ axetat là tơ nhân tạo, được tạo ra từ xenlulose. Tơ visco tạo ra bằng phương

pháp hoà tan xenlulozơ trong CS 2 . Ta thu được dung dịch sệt sau đó kéo bằng máy tạo ra

những sợi nhỏ. Còn tơ axetat tạo ra bằng cách cho xenlulozơ tác dụng với anhidrit axetat. Tơ

tằm và bông là tơ tự nhiên, tằm do con tằm tiết ra còn bông lấy từ cây bông. Đáp án D là

đúng nhất. Tơ nion-6,6 trùng ngưng từ H 2 N-(CH 2 ) 5 -COOH và H 2 N-(CH 2 ) 6 -NH 2 , tơ nitron

trùng hợp từ acrylonitrin CH 2 =CH-CN.

Câu 12: Đáp án B


Thành phần tơ lapsan không có nguyên tố N, tơ lapsan trùng ngưng từ axit terephtalic và

etylen glicol.

Câu 13: Đáp án A

1-sai.

3-sai do CTPT đều có dạng (C 6 H 10 O 5 ) n .

4-sai do alanin là chất rắn không màu, ngọt và tan nhiều trong nước.

5-sai do thu được muối.

6-sai do đây là trùng hợp.

7-sai, cao su thiên nhiên được tạo bởi các gốc isopren nhưng trùng hợp isopren thu được cao

su tổng hợp isopren.

8-sai, theo nguồn gốc chia làm 3: nhân tạo, tổng hợp, thiên nhiên.

10-sai, phải có liên kết bội hoặc vòng kém bền.

Câu 14 Đáp án C

polibuta-1,3-đien: cao su.

xenlulozơ triaxetat, nilon-6: tơ

nilon-6,6: tơ

Câu 15 Đáp án C

Trùng hợp CH 2 =CH-CN ta được polyacrylonitrin hay là tơ olon.

Câu 16 Đáp án A

Polime không có chứa N trong phân tử khi đốt cháy không cho N 2

+ Tơ axetat: sản phầm khi xenlulozo tác dụng với anhidrit axetic (CH 3 CO) 2 O không có N

+ Tơ axetat: (-NH[CH2]6NHCO[CH2]4CO-)n : thành phần có N

+ Tơ olon: (-CH2(CN)-CH-)n

+ Tơ tằm: là 1 loại protein mà bản chất là polipeptit thành phần có chứa N

Câu 17 Đáp án A

Poliacrilonitrin được tổng hợp bằng p.ư trùng hợp CH 2 = CH-CN (tơ nitron hay tơ olon)

Poli(hexametylen-ađipamit): được tổng hợp bằng p.ư trùng ngưng giữa H 2 N-[CH 2 ] 6 - NH 2 và

HOOC[CH 2 ] 4 COOH

Poli(butađien-stiren) được tổng hợp bằng p.ư đồng trùng hợp buta-1,3ddien với stiren

nhưng sản phẩm không phải là tơ mà là cao su buna-S

Poli(etylen-terephtalat): tơ được điều chế bằng p.ư trùng ngưng axit terephtalic và etylen

glicol

Câu 18: Đáp án B

CH 2 =C(CH 3 )COOCH 2 CH 3 + NaOH → CH 2 =C(CH 3 )COONa + C 2 H 5 OH.


X là C 2 H 5 OH → X tách nước tạo C 2 H 4 (X 1 ) sau đó trùng hợp cho PE.

Y là CH 2 =C(CH 3 )COONa

CH 2 =C(CH 3 )COONa + HCl → CH 2 =C(CH 3 )COOH + NaCl

CH 2 =C(CH 3 )COOH + CH 3 OH ↔ CH 2 =C(CH 3 )COOCH 3 + H 2 O

Trùng hợp Y 2 là CH 2 =C(CH 3 )COOCH 3 thu được thủy tinh hữu cơ


Câu 1 (GV TRẦN HOÀNG PHI 2018) Cho các phát biểu sau về polime:

(a) Tơ Lapsan được điều chế từ phản ứng trùng ngưng giữa hai chất là hexametylenđiamin và

axit ađipic.

(b) Tơ nitron, tơ visco và tơ nilon-7 đều là tơ tổng hợp.

(c) Cao su lưu hóa có cấu trúc mạch polime phân nhánh.

(d) Cao su buna-S được điều chế bằng phản ứng của buta-1,3-đien với lưu huỳnh.

(e) Thủy tinh hữu cơ Plexiglas được điều chế bằng phản ứng trùng hợp metyl metacrylat.

(g) Amilopectin có cấu trúc mạch polime không phân nhánh.

Số phát biểu không đúng là

A. 5. B. 6. C. 4. D. 3.

Câu 2: (GV TRẦN HOÀNG PHI 2018) Teflon là vật liệu polime siêu bền, chịu nhiệt, chịu

axit và kiềm, được dùng để tráng lên bề mặt chảo chống dính, bộ phận chịu mài mòn… nên

được mệnh danh là “vua của chất dẻo”. Công thức của teflon là

A. ( CFCl

CFCl) n

.B. ( CH

2

CHCl ) n

. C. ( CHF

CHF ) n

. D. ( CF2 CF2

) n

.

Câu 3: (GV TRẦN HOÀNG PHI 2018) Polime X là chất rắn trong suốt, có khả năng cho

ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Tên gọi của X là:

A. poli(vinyl clorua). B. poli(metyl metacrylat).

C. polietilen. D. poliacrilonitrin.

Câu 4: (GV TRẦN HOÀNG PHI 2018) Để tạo thành thủy tinh hữu cơ (plexiglat), người ta

tiến hành trùng hợp monome nào sau đây

A. CH 2 =C(CH 3 )−COOCH 3 B. CH 3 −COO−C(CH 3 )=CH 2

C. CH 3 −COO−CH=CH 2 D. CH 2 =CH−CH=CH 2

Câu 5: (GV TRẦN HOÀNG PHI 2018) Polivinyl clorua(PVC) được điều chế từ vinyl

clorua bằng phản ứng:

A. axit- bazơ. B. trùng hợp. C. trao đổi. D. trùng ngưng.

Câu 6: (GV TRẦN HOÀNG PHI 2018) Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng hợp của

monome nào sau đây:

A. CH 3 =CH−CN. B. CH 2 =CH−CH=CH 2

C. CH 3 COO−CH=CH 2 D. CH 2 =C(CH 3 )−COOCH 3 .

Câu 7 (GV TRẦN HOÀNG PHI 2018) Trong các polime sau đây: Bông (1); Tơ tằm (2);

Len (3); Tơ visco (4); Tơ enang (5); Tơ axetat (6); Tơ nilon (7); Tơ capron (8) loại nào có

nguồn gốc từ xenlulozơ?

A. (3), (5), (7). B. (1), (3), (7). C. (1), (4), (6). D. (2), (4), (8).


Câu 8: (GV TRẦN HOÀNG PHI 2018) Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình

quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh

tím. Polime X là:

A. Tinh bột B. saccarozơ C. glicogen D. Xenlulozơ

Câu 9: (GV TRẦN HOÀNG PHI 2018) Trong những năm 30 của thế kỉ XX, các nhà hóa

học của hãng Du Pont (Mỹ) đã thông báo phát minh ra một loại vật liệu ‘‘mỏng hơn tơ nhện,

bền hơn thép và đẹp hơn lụa’’. Theo thời gian, vật liệu này đã có mặt trong cuộc sống hàng

ngày của con người, phổ biến trong các sản phẩm như lốp xe, dù, quần áo, tất,… Hãng Du

Pont đã thu được hàng tỉ đô la mỗi năm bằng sáng chế về loại vật liệu này. Một trong số vật

liệu đó là tơ nilon-6. Công thức một đoạn mạch của tơ nilon-6 làA. NH CH CO

B.2 6 n

C. NH CH CO CH CO . D.


NH CH CO


2 5 n

CH CH CH CH

2 6 2 4 n


2 2 n

Câu 10: (GV TRẦN HOÀNG PHI 2018) Tơ nào sau đây thuộc tơ nhân tạo?

A. Tơ visco. B. Tơ tằm. C. Tơ nilon-6,6. D. Tơ olon

Câu 11: (GV TRẦN HOÀNG PHI 2018) Cho các Câu 11u:

(1) PVC là chất vô định hình.

(2) Keo hồ tinh bột được tạo ra bằng cách hòa tan tinh bột trong nước.

(3) Poli(metyl metacrylat ) có đặc tính trong suốt, cho ánh sáng truyền qua.

(4) Tơ lapsan được tạo ra do phương pháp trùng hợp.

(5) Vật liện compozit có độ bền, độ nhịu nhiệt tốt hơn polime thành phần.

(6) Cao su thiên nhiên không dẫn điện, có thể tan trong xăng, benzen và có tính dẻo.

(7) Tơ nitron bền và giữ nhiệt tốt nên thường được dùng để dệt vải may áo ấm.

Số nhận định không đúng là

A. 5 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 12: (GV TRẦN HOÀNG PHI 2018) Dạng tơ nilon phổ biến nhất là nilon –6,6 có 5

khối lượng các nguyên tố là: 63,68% C; 12,38% N; 9,8%H; 14,4% O. Công thức thực

nghiệm của nilon –6,6 là:

A. C 6 N 2 H 10 O B. C 6 NH 11 O C. C 5 NH 9 O D.

Câu 13: (GV TRẦN HOÀNG PHI 2018) Cho các tơ sau: tơ axetat; tơ capron; tơ nitron; tơ

visco; tơ nilon-6,6; tơ nilon-7. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ tổng hợp?

A. 4 B. 3 C. 5 D. 6


Câu 14: (GV TRẦN HOÀNG PHI 2018) Để tổng hợp tơ Lapsan từ các monome tương

ứng, người ta dùng phản ứng

A. Este hóa B. Trùng ngưng C. Trung hòa D. Trùng hợp

Câu 15: (GV TRẦN HOÀNG PHI 2018) Cho các polime sau đây: (1) tơ tằm; (2) sợi bông;

(3) sợi đay; (4) tơ enang; (5) tơ visco; (6) nilon – 6,6; (7) tơ axetat. Loại tơ có nguồn gốc

xenlulozơ là

A. (5), (6), (7). B. (2), (3), (6). C. (1), (2), (6). D. (2), (3), (5), (7).

Câu 16: (GV TRẦN HOÀNG PHI 2018) Trong các loại tơ sau: tơ nilon-6,6; tơ tằm; tơ

axetat; tơ capron; sợi bông, tơ enang (nilon 7 ); tơ lapsan; tơ visco có

A. 4 tơ tổng hợp, 2 tơ bán tổng hợp, 2 tơ thiên nhiên

B. 3 tơ tổng hợp, 2 tơ bán tổng hợp, 3 tơ thiên nhiên.

C. 3 tơ tổng hợp, 3 tơ bán tổng hợp, 2 tơ thiên nhiên.

D. 4 tơ tổng hợp, 3 tơ bán tổng hợp, 1 tơ thiên nhiên

C âu 17: (GV TRẦN HOÀNG PHI 2018) Chất có khả năng trùng hợp tạo thành cao su là

A. CH 2 =CH−CH 2 −CH 2 −OH B. CH 3 −C(CH 3 )=C=CH 2

C. CH 2 =C(CH 3 )−CH=CH 2 D. CH 3 −CH 2 −C≡CH

Câu 17: (GV TRẦN HOÀNG PHI 2018) Nhận xét nào sau đây đúng ?

A. Các polime đều bền vững dưới tác động của axit, bazơ.

B. Đa số các polime dễ hòa tan trong các dung môi thông thường.

C. Đa số các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

D. Các polime dễ bay hơi.

Câu 19: (GV TRẦN HOÀNG PHI 2018) Khi phân tích polistiren ta được monome nào sau

đây?

A. CH 3 −CH=CH 2 B. C 2 H 2 C. CH 2 =CH−CH=CH 2 D. C 6 H 5 −CH=CH 2

Câu 1 Đáp án A

(a) Không phải tơ lapsan mà là tơ nilon 6,6

Tơ Lapsan: poly(etylen-terephtalat)

(b) Tơ Visco là tơ bán tổng hợp

(c) Cao su lưu hóa có cấu trúc mạch không gian

(d) Cao su Buna-S là sản phảm trùng hợp của buta-1,3-ddien với stiren

(g) Amilopectin có cấu trúc mạnh phân nhánh

Câu 2: Đáp án D

(−CF 2 −CF 2 −) n


Câu 3: Đáp án B

poli(metyl metacrylat)

Câu 4: Đáp án A

CH 2 =C(CH 3 )−COOCH 3

Câu 5: Đáp án B

Trùng hợp

Câu 6: Đáp án A

CH3=CH−CN

Câu 7 Đáp án C

(1), (4), (6)

Câu 8: Đáp án A

Tinh bột

Câu 9: Đáp án BNH CH CO2 5 n

Câu 10: Đáp án A

Tơ visco.

Câu 11: Đáp án C

Có 3 nhận định không đúng: (2), (4), (6).

(2) Keo hồ tinh bột được tạo ra bằng cách hòa tan tinh bột trong nước.

→ Khi nấu tinh bột thì mới thành hồ tinh bột được ( cần phải có nhiệt độ)

(4) Tơ lapsan được tạo ta từ phản ứng trùng ngưng.

(6) Cao su thiên nhiên không dẫn điện, có thể tan trong benzen, trong xăng và có tính dẻo.

→ Cao su thiên nhiên có tính đàn hồi.

Câu 12: Đáp án B

Công thức tổng quát C x H y O z N t

12x : y : 16z : 14t = 63,68 : 9,8 : 14,4 : 12,38

→ x : y : z : t = 6 : 11 : 1 : 1

C 6 H 11 ON

Câu 13: Đáp án A

Tơ capron ; Tơ nitron ; Tơ nilon-6,6 ; Tơ nilon-7

Câu 14: Đáp án B

Trùng ngưng

Câu 15: Đáp án D


(2), (3), (5), (7).

Câu 16: Đáp án A

2 tơ thiên nhiên là tơ tằm, sợi bông; 2 tơ bán tổng hợp là tơ visco, tơ xenlulozơ axetat còn lại


tơ tổng hợp.

Câu 17: Đáp án C

CH 2 =C(CH 3 )−CH−CH 2 → caosu isopren

Câu 18: Đáp án C

Phân tích các nhận xét:

+)Đa số các polime không tan trong các dung môi thông thường

+) Đa số các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định

+) Vd như Poli(metyl metacrylat) hoặc nilon 6-6 bị thủy phân trong mt kiềm hoặc axit.

+) Các polime không bay hơi.

Câu 19: Đáp án D

C 6 H 5 −CH=CH 2


Câu 1: (Đề chuẩn 3 thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào

sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp?

A. Trùng hợp vinyl xianua.

B. Trùng ngưng axit ε-aminocaproic

C. Trùng hợp metyl metacrylat.

D. Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic

Đáp án C

A. Trùng hợp vinyl xianua => thu được poli acrilonitrin => chế tạo tơ olon.

B. Trùng hợp axit a min ocaproic => thu được poli caproamit => chế tạo tơ nilon-6.

C. Trùng hợp metyl metacrylat => thu được poli ( metyl metacrylat)=> chế tạo thủy tinh hữu cơ.

D. Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic => thu được poli ( hexametylen-ađipamit)=>

chế tạo tơ nilon-6,6.

Câu 2: (Đề chuẩn 3 thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Chất nào sau đây không có phản ứng

trùng hợp?

A. Etilen B. Isopren. C. Buta-1,3-đien D. Etan

Đáp án D

Các chất chứa

CC

hoặc vòng kém bền có phản ứng trùng hợp

Câu 3: (Đề chuẩn 3 thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Loại tơ nào sau đây khi đốt cháy

hoàn toàn chỉ thu được CO2

và H2O?

A. Tơ olon. B. Tơ Lapsan. C. Tơ nilon-6,6. D. Tơ tằm.

Đáp án B

Câu 4: (Đề chuẩn 4 thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018)Trong các loại tơ sau: tơ tằm, tơ

visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào là tơ tổng hợp?

A. tơ nilon-6,6 và tơ capron. B. tơ tằm và tơ enang.

C. tơ visco và tơ nilon- 6,6. D. tơ visco vàtơ axetat.

Đáp án A

Tơ được chia làm 2 loại:

-Tơ thiên nhiên: sẵn có trong thiên nhiên.

-Tơ hóa học: chế tạo bằng phương pháp hóa học, gồm 2nhóm:

+Tơ tổng hợp chế tạo từ các polime tổng hợp.


+Tơ bán tổng hợp hay tơ nhân tạo: xuất phát từ polime thiên nhiên nhưng được chế tạo thêm

bằng phương pháp hóa học.

Xét các tơ đề bài cho:

-Tơ thiên nhiên: tơ tằm.

-Tơ tổng hợp : tơ nilion-6,6; tơ capron, tơ enang.

-Tơ bán tổng hợp: tơ visco, tơ axetat.

Câu 5: (Đề chuẩn 4 thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Cho các phát biểu sau:

(a) Thủy phân vinyl axetat trong dung dịch NaOH thu được natri axetat và ancol anlylic.

(b) Xenlulozơ thuộc loại polime thiên nhiên.

(c) Ở điều kiện thường, glixerol là chất lỏng.

(d) Saccarozơ thuộc loại đisaccarit.

(e) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng Br2

Số phát biểu đúng là

A. 3 B. 4 C. 5 D. 2

Đáp án B

Chỉ có (a) sai vì: CH3COOCH=CH2 NaOH CH3COONa CH3CHO

=> thu được natri axetat và anđehit axetic. Còn lại đều đúng

Câu 6: (Đề chuẩn 5 thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào

sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp?

A. Trùng hợp vinyl xianua

B. Trùng ngưng axit -aminocaproic

C. Trùng hợp metyl metacrylat

D. Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic

Đáp án C

A. Sản phẩm thu được dùng để chế tạo tơ nitron

B. Sản phẩm thu được dùng để chế tạo tơ nilon-6

C. Sản phẩm thu được dùng để chế tạo tơ thủy tinh hữu cơ

D. Sản phẩm thu được dùng để chế tạo tơ nilon-6,6


Câu 7: (Đề chuẩn 7 thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Polime nào sau đây là polime thiên

nhiên ?

A. Amilozơ. B. Nilon-6,6. C. Nilon-7 D. PVC.

Đáp án A

Polime thiên nhiên là polime có sẵn trong thiên nhiên

Câu 8: (Đề chuẩn 8 thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Công thức một đoạn mạch của tơ

nilon-6 là:A. CH CH CH CH n

B.


2 2

C. NH CH NH CO CH CO D.

Đáp án D


NH CH CO


2 6 2 4 n
2 6 n

NH CH CO


2 5 n

Câu 9: (Đề chuẩn 8 thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Chất nào sau đây không tham gia

phản ứng trùng hợp?

A. Isopren. B. Đivinyl. C. Etilen. D. Etanol.

Đáp án D

xt,t 0

,p

A.Isopren :nH C C CH CH CH H C C CH CH CH

2 3 2 2 3 2 n

0

xt,t ,p

2


2


2


2


n

B.Đivinyl :nCH CH CH CH CH CH CH CH

0

xt,t ,p

2


2


2


2


n

C.Etilen :nCH CH CH CH
Câu 10: (Đề chuẩn 9 thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Khi nhựa PVC cháy sinh ra nhiều

khí độc như:

CO,COCl

2,CH3Cl,...

trong đó có khí

X. Khi cho khí X vào dung dịch AgNO3

thu được kết tủa trắng không tan trong dung dịch HNO3

. Công thức của khí X là

A. HCl B. CO2

C. CH2

CHCl D.

Đáp án A

PH3

X AgNO 3

không tan trong HNO3

AgCl X là HCl chọn A.

Câu 11: (Đề chuẩn 9 thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Loại tơ nào sau đây được đều chế

bằng phản ứng trùng ngưng?


A. Tơ visco B. Tơ nitron. C. Tơ nilon–6,6 D. Tơ xenlulozơ axetat

Đáp án C

Vì tơ nilon -6,6 được điều chế bằng cách trùng ngưng hexametylenđiamin và axit ađipic:

xt,t 0

,p

nH2N CH2 NH2 nHOOC CH2 COOH

4 HN CH2 NH OC CH

6 2

CO

2nH

4

n

2O

(Đề nâng cao 8 thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018)Sản phẩm hữu cơ của phản ứng

Câu 12:

nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp?

A. Trùng hợp vinyl xianua

B. Trùng ngưng axit -aminocaproic

C. Trùng hợp metyl metacrylat

D. Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic

Đáp án C

A. Sản phẩm thu được dùng để chế tạo tơ nitron

B. Sản phẩm thu được dùng để chế tạo tơ nilon-6

C. Sản phẩm thu được dùng để chế tạo tơ thủy tinh hữu cơ

D. Sản phẩm thu được dùng để chế tạo tơ nilon-6,6

Câu 13: (Đề nâng cao 9 thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018)Hai chất nào sau đây đều tham

gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime ?

A. Vinyl clorua và caprolactam B. Axit aminoaxetic và protein

C. Etan và propilen D. Butan-1,3-đien và alanin

Đáp án A

Để có phản ứng tránng gương thì monomer phải có liên kết đôi

C Choặc vòng kém bền.

Nhận thấy Vinyl clorua có liên kết

C Cvà caprolactam có vòng kém bền.

Câu 14: (Đề chuẩn 1 thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Cho các polime: poli (vinyl clorua),

cao su buna, cao su lưu hóa, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, nilon-6; có bao nhiêu polime mạch

không phân nhánh?

A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.

Đáp án D

Mạng không gian: Nhựa rezit (nhựa bakelit), cao su lưu hóa.

Mạch nhánh : amylopectin, glycogen

Mạch thẳng: còn lại.


Các polime mạch không phân nhánh là: poli (vinyl clorua), cao su buna, amilozơ, xenlulozơ,

nilon-6 chọn D

Câu 15: (Đề chuẩn 1 thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Polime nào sau đây được dùng làm

chất dẻo?

A. polibuta-1,3-đien. B. poli (metyl metacrilat).

C.poliacrilonitrin.

Đáp án B

A. Dùng làm cao su tổng hợp.

B. Dùng làm thủy tinh hữu cơ (hay chất dẻo).

C. Dùng làm tơ tổng hợp (len).

D. Dùng làm tơ thiên nhiên (bông).

chọn B

D. xenlulozơ.

Câu 16: (Đề chuẩn 1 thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Trong các ứng dụng sau của các loại

polime, ứng dụng nào không đúng?

A. Polibuta-1,3-đien được dùng làm cao su.

B. Poli (metyl metacrilat) được dùng làm thủy tinh hữu cơ.

C. Tơ nilon-6,6 được dùng làm túi nilon.

D. Poli (vinyl clorua) được dùng làm ống nước.

Đáp án C

C sai vì nhựa PP, PE được dùng làm túi nilon chọn C.

Câu 17: (Đề chuẩn 1 thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ tổng

hợp?

A. tơ visco. B. tơ nitron. C. tơ tằm. D. tơ axetat.

Đáp án B

Tơ được chia thành 2 loại:

- Tơ thiên nhiên: có sẵn trong thiên nhiên.

- Tơ hóa học: chế tạo bằng phương pháp hóa học.

+ Tơ tổng hợp: chế tạo từ các polime tổng hợp.

+ Tơ bán tổng hợp hay tơ nhân tạo: xuất phát từ polime thiên nhiên nhưng được chế biến thêm

bằng phương pháp hóa học.

A và D là tơ bán tổng hợp hay tơ nhân tạo. C là tơ thiên nhiên.

là tơ tổng hợp chọn B.


Câu 18: (Đề chuẩn 1 thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Cho các polime sau: poli (vinyl

clorua); tơ olon; cao su buna; nilon – 6,6; thủy tinh hữu cơ; tơ lapsan, poli stiren. Số polime được

điều chế từ phản ứng trùng hợp là

A. 4. B. 5. C. 6. D. 3.

Đáp án B

Poli (vinyl clorua) được điều chế từ phản ứng trùng hợp vinyl clorua:

nCH CHCl xt, t ,p CH CH(Cl)


0

2 2 n


Tơ olon (tơ nitron) được điều chế từ phản ứng trùng hợp acrilonitrin (vinyl xianua):

nCH CHCN xt, t , p CH CH(CN)


0

2 2 n

Cao su buna được điều chế từ phản ứng trùng hợp buta-1,3-đien:

nCH CH CH CH xt, t ,p CH CH CH CH


0

2 2 2 2 n

Nilon-6,6 được điều chế từ phản ứng trùng ngưng hexametylen điamin và axit ađipic:
nH N(CH ) NH nHOOC(CH ) COOH xt, t , p HN CH 6 NH OC CH CO

2nH O

0

2 2 6 2 2 4

2 2 4 N

2

nCH CH CH CH xt, t ,p CH CH CH CH


0

2 2 2 2 n

Poli stiren (nhựa PS) được điều chế từ phản ứng trùng hợp stiren:

nC H CH CH xt, t ,p CH CH(C H )

0

6 5 2 2 6 5 n


chỉ có nilon-6,6 và tơ lapsan được điều chế từ phản ứng trung ngưng chọn B.

Câu 19: (Đề chuẩn 2 thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018)Nilon 6 6

là một loại

A. tơ axetat. B. tơ poliamit. C. polieste. D. tơ visco.

Đáp án B


Câu 1: (ĐỀ SỐ 1 Megabook năm 2018)

trùng ngưng?

A. Polistiren B. Teflon

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng

C. Poli (hexametylen-ađipamit) D. Poli (vinyl clorua)

Chỉ có poli(hexametylen-adipamit) được tổng hợp bởi phản ứng trùng ngưng axit adipic và

hexametylen diamin.

=> Chọn đáp án C.

Câu 2: (ĐỀ SỐ 1 Megabook năm 2018) Cho các phát biểu sau:

(1) Poli (metyl metacrylat) là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt.

(2) Cao su tổng hợp là loại vật liệu polime tương tự cao su thiên nhiên.

(3) Người ta sản xuất xà phòng bằng cách đun hỗn hợp chất béo và kiềm trong thùng kín ở t 0

cao.

(4) Các amin đều độc.

(5) Dầu mỡ sau khi rán, không được dùng để tái chế thành nhiên liệu. Số phát biểu đúng là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Đúng. Poli (metyl metacrylat) có đặc tính trong suốt cho ánh sáng truyền qua tốt (trên 90,90%)

nên được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas.

(1) Đúng. Cao su tổng hợp là chất dẻo được con người chế tạo với chức năng là chất co giãn.

Một chất co giãn là vật chất có đặc tính cơ học là chịu được sức ép thay đổi hình dạng hơn phần

lớn các vật chất khác mà vẫn phục hồi hình dạng cũ. Cao su tổng hợp được dùng thay thế cao su

tự nhiên trong rất nhiều ứng dụng, khi mà những đặc tính ưu việt của nó phát huy tác dụng.

(2) Đúng. Phương trình tổng quát:

(RCOO) 3 C 3 H 5 + 3NaOH → 3RCOONa + C 3 H 5 (OH) 3

(3) Đúng.

(4) Sai. 57% lượng dầu ăn, mỡ rán đã qua sử dụng có thể được tái chế thành thành dầu diesel

sinh học; 35% khác có thể được xử lý thành nguyên liệu sản xuất các sản phẩm như ván ép, nhựa

tấm hay xà phòng công nghiệp và 8% sẽ được sử dụng làm chất đốt trong qui trình sản xuất điện

“sạch”.

=> Chọn đáp án C.

Câu 3: (ĐỀ SỐ 1 Megabook năm 2018) Cho các phát biểu sau:

(a) Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng dung dịch NaOH, thu được natri axetat và andehit

fomic.

(b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp propilen.

(c) Ở điều kiện thường, trimetyl amin là chất khí.

(d) Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit.


(e) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng hợp H 2 .

Số phát biểu đúng là

A. 2 B. 5 C. 3 D. 4

Sai. Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng dung dịch NaOH, thu được natri axetat và andehit

axetic.

CH 3 COOCH=CH 2 + NaOH → CH 3 COONa + CH 3 CHO

(a) Sai. Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp etilen.

(b) Đúng.

(c) Đúng.

(d) Đúng. Triolein cộng H 2 tạo thành tristearin.

=> Chọn đáp án C.

Câu 4: (ĐỀ SỐ 1 Megabook năm 2018)

nguyên tố là

Poliacrilonitrin có thành phần hóa học gồm các

A. C, H B. C, H, Cl C. C, H, N D. C, H,

N, O

Poliacrilonitrin có công thức [-CH 2 CH(CN)-] n .

=> Thành phần hóa học gồm các nguyên tố: C, H, N.

=> Chọn đáp án C.

Câu 5: (ĐỀ SỐ 3 Megabook năm 2018) Cho dãy các chất: alanin, caprolactam, acrilonitrin, axit

ađipic, etylen glicol. Sổ chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là

A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

Các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là: alanine, axit adipic, etylen glycol.

=> Chọn đáp án B.

Câu 6: (ĐỀ SỐ 3 Megabook năm 2018) Từ chất hữu cơ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ

lệ mol các chất)

xt

(1) X + nH 2 O nY

xt

(2) Y 2E + 2Z

AS DiÖp lôc

(3) 6n Z + 5n H 2 O X + 6n O 2

xt

(4) nT + nC 2 H 4 (OH) 2 tơ lapsan + 2nH 2 O

xt

(5) T + 2 E G + 2H 2 O

Khối lượng phân tử của G là

A. 222. B. 202. C. 204. D. 194.


0

C H O X nH O

H /t nC H O Y

6 10 5 n

2 6 12 6

0

(6) C H O Y

t ,men 2C H OHE 2CO Z

6 12 6 2 5 2

6nCO Z 5nH O C H O X 6nO

as,clorofin

(7)

(8)

2 2 6 10 5 n

2

0

t ,xt,p


nHOOCC H COOH T nC H OH OCC H COOC H O 2nH O

6 4 2 4 2 6 4 2 4 n 2

xt

(9)HOOCC6H4COOH T 2C2H5OH(E) C2H5OOCC6H4COOC2H5 G 2H2O

Khối lượng phân tử của G = 222.

=> Chọn đáp án A.

Câu 7: (ĐỀ SỐ 4 Megabook năm 2018) Chất nào sau đây thuộc loại poliamit?

A. Tơ olon. B. Tơ visco. C. Tơ nilon-6,6. D.

Polibutađien.

Chất thuộc loại poliamit là tơ nilon-6,6.

=> Chọn đáp án C.

Câu 8: (ĐỀ SỐ 5 Megabook năm 2018) Monome nào dưới đây đã dùng để tạo ra polime sau:

A. metyl acrylat B. metyl axetat C. etyl acrylat D. etyl

axetat

Chọn đáp án A.

Metyl acrylat dùng để tạo ra polime trên.

Câu 9: (ĐỀ SỐ 5 Megabook năm 2018) Cho các phát biểu sau:

(1) Tơ nilon-6,6 được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng.

(2) Poli (vinyl clorua) có cấu trúc phân nhánh.

(3) Tơ axetat có nguổn gốc từ xenlulozơ và thuộc loại tơ hóa học.

(4) Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.

(5) Poli (metyl metacrylat) là vật liệu polime có tính dẻo.

(6) Poliacrilonnitrin là loại tơ dai, bền với nhiệt. Số phát biểu đúng là:

A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.

Chọn đáp án D.

(1) Đúng. Tơ nilon-6,6 được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng giữa hexametylen diamin và

axit adipic.


(2) Sai. Poli (vinyl clorua) có cấu trúc mạch thẳng.

(3) Đúng. Tơ axetat có nguồn gốc từ xenlulozơ và thuộc loại tợ hóa học.

(4) Đúng. (Dethithpt.com)

(5) Đúng. Poli (metyl metacrylat) là vật liệu polime có tính dẻo.

(6) Đúng. Poliacrilonnitrin là loại tơ dai, bền với nhiệt.

Câu 10: (ĐỀ SỐ 5 Megabook năm 2018) Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Thành phần polime đều chứa các nguyên tố C, H, O, N.

B. Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR (R gốc

hiđrocacbon) thu được este. (Dethithpt.com)

C. Hai hợp chất hữu cơ có cùng khối lượng phân tử là đông phân của nhau.

D. Các polipeptit là chất rắn ở điều kiện thường, rất ít tan trong nước.

Chọn đáp án B.

A sai. Ví dụ: PVC chứa các nguyên tố C, H, Cl.

B đúng.

C sai. Hai hợp chất hữu cơ có cùng công thức phân tử là đồng phân của nhau.

D sai. Polipeptit có cấu trúc dạng cầu có thể tan trong nước tạo dung dịch keo.

Câu 11: (ĐỀ SỐ 5 Megabook năm 2018) Cho các nhận xét sau:

1. Từ caprolactam bằng phản ứng trùng ngưng trong điều kiện thích hợp người ta thu được tơ

capron.

2. Tính bazơ của các amin giảm dần: đimetylamin > metylamin > anilin > điphenylamin.

3. Muối mononatri của axit 2 - aminopentanđioic dùng làm gia vị thức ăn, còn được gọi là bột

ngọt hay mì chính. (Dethithpt.com)

4. Thủy phân không hoàn toàn peptit: Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thu được 2 đipeptit là đồng phân của

nhau.

5. Cho Cu(OH) 2 vào ống nghiệm chứa anbumin thấy tạo dung dịch màu xanh thẫm.

6. Peptit mà trong phân tử chứa 2,3,4 nhóm -NH-CO- lần lượt gọi là đipeptit, tripeptit và

tetrapeptit.

7. Glucozơ, axit glutamic, axit lactic, sobitol, fructozơ đều là các hợp chất hữu cơ tạp chức.

8. Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu sản xuất tơ nhân tạo.

9. Etylbutirat có mùi dứa chín và là đồng phân của isoamyl axetat.

Số nhận xét đúng là:

A. 5 B. 2 C. 4 D. 3

Chọn đáp án D.


Sai. Từ caprolactam bằng phản ứng trùng hợp trong điều kiện thích hợp người ta thu được tơ

capron.

1. Đúng. Amin thơm có tính bazơ yếu hơn alkyl amin. Có càng nhiều nhóm đẩy e gắn với N thì

tính bazơ càng mạnh, càng nhiều nhóm hút e gắn với N thì tính bazơ càng yếu.

2. Đúng. Axit 2 - aminopentanđioic chính là axit glutamic.

3. Đúng. Thủy phân không hoàn toàn peptit: Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thu được 2 đipeptit là đồng

phân của nhau: Gly-Ala, Ala-Gly.

4. Sai. Cho Cu(OH) 2 vào ống nghiệm chứa anbumin thấy tạo dung dịch màu tím.

5. Sai. Peptit mà trong phân tử chứa 2, 3, 4 nhóm -NH-CO- lần lượt gọi là tripeptit, tetrapeptit và

pentapeptit.

6. Sai. Sobitol là hợp chất đa chức, không phải tạp chức.

7. Sai. Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu sản xuất thuốc súng không khói.

8. Sai. Etylbutirat: CH 3 CH 2 CH 2 COOC 2 H 5 .

Isoamyl axetat: CH 3 COOCH 2 CH 2 CH(CH 3 ) 2

Hai chất không phải là đồng phân của nhau.

Vậy có tất cả 3 nhận xét đúng.

Câu 12: (ĐỀ SỐ 6 Megabook năm 2018) Polime được sử dụng để sản xuất

A. Phẩm nhuộm, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật.

B. Gas, xăng, dầu, nhiên liệu.

C. Chất dẻo, cao su, tơ sợi, keo dán.

D. Dung môi hữu cơ, thuốc nổ, chất kích thích tăng trưởng thực vật.

Chọn đáp án C.

Polime được đùng để sản xuất chất dẻo, cao su, tơ sợi, keo dán.

Câu 13: (ĐỀ SỐ 7 Megabook năm 2018) Trong các phát biểu sau đây, số phát biểu sai là:

(1) Tơ visco thuộc loại tơ hoá học.

(2) Trong công nghiệp, glucozơ được điều chế bằng cách thủy phân tinh bột xúc tác là HCl hoặc

enzim.

(3) Trong mật ong có chứa nhiều glucozơ.

(4) Este isoamyl axetat có mùi thơm của chuối chín và có công thức phân tử là C 7 H 14 O 2 .

(5) Trong công nghiệp dược phẩm, glucozơ được dùng để pha chế thuốc.

(6) Ở dạng vòng, phần tử fructozơ có một nhóm chức xeton.

A. 3 B. 0 C. 1 D. 2

Chọn đáp án D.

Đúng. Tơ visco thuộc loại tơ hóa học (tơ bán tổng hợp).


(1) Đúng. Phương trình điều chế:

(C H O ) nH O nC H O

H /enzym,t

6 10 5 n 2 6 12 6

(2) Đúng.


0

(3) Đúng. Công thức cấu tạo của isoamyl axetat là CH 3 COOCH 2 CH 2 CH(CH 3 ) 2 .

(4) Sai. Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ hay được dùng để pha chế thuốc.

(5) Sai. Ở dạng vòng, phân tử fructozơ không có chức xeton nào.

Câu 14: (ĐỀ SỐ 8 Megabook năm 2018) Hai tơ nào sau đây đều là tơ tổng hợp?

A. tơ nilon-6,6 và bông. B. tơ visco và tơ axetat.

C. tơ tằm và bông. D. tơ nilon-6,6 và tơ nitron.

Chọn đáp án D.

2 tơ đều là tơ tổng hợp là: tơ nilon-6,6 và tơ nitron.

Câu 15: (ĐỀ SỐ 9 Megabook năm 2018) Loại tơ không phải tơ tổng hợp là

A. tơ capron. B. tơ clorin. C. tơ polieste. D. tơ

axetat.

Chọn đáp án D.

Chỉ có tơ axetat không phải tơ tổng hợp, nó là tơ nhân tạo.

Câu 16: (ĐỀ SỐ 9 Megabook năm 2018) Hợp chất nào dưới đây không thể tham gia phản ứng

trùng hợp.

A. Axit -aminocaproic. B. Metyl metacrylat.

C. Buta-1,3-đien. D. Caprolactam.

Chọn đáp án A.

Chất không thể tham gia phản ứng trùng hợp: axit -aminocaproic.

Câu 17: (ĐỀ SỐ 10 Megabook năm 2018) Các polime thuộc loại tơ nhân tạo là

A. tơ tằm và tơ vinilon. B. tơ nilón-6, 6 và tơ capron.

C. tơ visco và tơ xenlulo axetat D. tơ visco và tơ nilon-6,6.

Chọn đáp án C.

Tơ tằm là tơ thiên nhiên, tơ vinilon là tơ tổng hợp.

A. Tơ nilon-6,6 và tơ capron đều là tơ tổng hợp.

B. Tơ visco và tơ xenlulo axetat đều là tơ nhân tạo.

C. Tơ visco là tơ nhân tạo, tơ nilon-6,6 là tơ tổng hợp

Câu 18: (ĐỀ SỐ 11 Megabook năm 2018) Cho các polime sau: bông, tơ tằm, thủy tinh hữu cơ

và poli (vinyl clorua). Số polime thiên nhiên là

A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.


Chọn đáp án D.

Các polime thiên nhiên là: bông, tơ tằm.

Câu 19: (ĐỀ SỐ 11 Megabook năm 2018)Thủy tinh hữu cơ Plexiglas là một chất dẻo, cứng,

trong suốt, bền với nhiệt, với nước, axit, bazơ nhưng bị hòa tan trong benzen, ete. Thủy tinh hữu

cơ được dùng để làm kính máy bay, ô tô, kính bảo hiểm, đồ dùng gia đình... Thủy tinh hữu cơ có

thành phần hóa học chính là polime nào sau đây?

A. Poli (phenol fomandehit). B. Poli (vinyl axetat).

C. Poli (vinyl clorua). D. Poli (metyl metacrylat).

Chọn đáp án D.

Thủy tinh hữu cơ có thành phần hóa học chính là poli (metyl metacrylat)

Câu 20: (ĐỀ SỐ 12 Megabook năm 2018) Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng

trùng hợp?

A. Polisaccarit. B. Poli (vinyl clorua).

C. Poli (etylen terephatalat). D. Nilon-6,6.

Chọn đáp án B.

A sai. Polisaccarit là polime thiên nhiên.

B đúng. Poli (vinyl clorua) được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp vinyl clorua CH 2 =CH-Cl.

C sai. Poli (etylen terephatalat) được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng etylenglicol và axit

terephtalic.

D sai. Nilon-6,6 được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng axit adipic và hexametyl diamin.

Cau 21: (ĐỀ SỐ 13 Megabook năm 2018)Tơ visco không thuộc loại

A. tơ nhân tạo.B. tơ bán tổng hợp. C. tơ hóa học. D. tơ tổng hợp

Chọn đáp án D.

Tơ visco không thuộc loại tơ tổng hợp.

Câu 22: (ĐỀ SỐ 14 Megabook năm 2018) Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình

quang hợp của cây xanh. Tiến hành thí nghiệm: Nhỏ vài giọt nước clo vào dung dịch chứa Natri

iotua, sau đó cho polime X tác dụng với dung dịch thu được thấy tạo màu xanh tím. Polime X là

A. tinh bột. B. xenlulozơ. C. saccarozo. D.

glicogen.

Chọn đáp án A.

Polime X là tinh bột.

Nước clo tác dụng với dung dịch NaI tạo I 2 làm xanh hồ tinh bột.

Câu 23: (ĐỀ SỐ 14 Megabook năm 2018) Polivinyl clorua được điều chế từ khí thiên nhiên

(metan chiếm 95%) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đọan như sau:

CH C H C H Cl PVC

H15% H95% H90%

4 2 2 2 3


Muốn tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m 3 khí thiên nhiên (đktc) ?

A. 5589 m 3 B. 5883 m 3 C. 2914 m 3 D. 5877

m 3

Chọn đáp án B.

1000 16

nPVC kmol nCH 2n.n

4 lt


PVC

32kmol

62,5n n

32

nCH 4 tt

249,51kmol

0,15.0,95.0,9

249,51

V

khÝ thiªn nhiªn

.22,4 5883 lít = 5883 m 3 .

0,95


Câu 1: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Polime của loại vật liệu nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ?

A. Cao su bunA. B. Tơ nilon-6,6.

C. Tơ visco. D. Nhựa PVC.

Câu 2: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Trong các polime sau: xenlulozơ, nhựa phenol-fomanđehit,

xenlulozơ nitrat, mủ sao su. Polime tổng hợp là:

A. xenlulozơ. B. cao su. C. xenlulozơ nitrat. D. nhựa phenol-fomanđehit.

Câu 3: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018)Trong số các loại tơ sAu: tơ tằm, tơ visco, tơ AxetAt, tơ

cApron, tơ enAng, tơ nilon-6,6 thì tơ nhân tạo là

A. tơ cApron và tơ nilon-6,6. B. tơ visco và tơ nilon-6,6.

C. tơ visco và tơ AxetAt. D. tơ tằm và tơ enAng.

Câu 4: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018)Cho các monome sau: stiren, toluen, metyl axetat, etylen

oxit, vinyl axetat, caprolactam, metyl metacrylat, metyl acrylat, propilen, benzen, axit etanoic,

axit ε-aminocaproic, acrilonitrin. Số monome tham gia phản ứng trùng hợp là:

A. 8. B. 7. C. 6. D. 9.

Câu 5: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Khối lượng của một đoạn mạch tơ capron là 17176u và của

một đoạnmạch caosu buna-S là 19592u. Số mắt xích trong đoạn mạch tơ capron và đoạn mạch

cao su buna-S lần lượt là

A. 152 và 124. B. 76 và 227. C. 113 và 158. D. 215 và 214.

Câu 6: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Trong số các polime: xenlulozơ, PVC, amilopectin. Chất có

mạch phân nhánh là

A. Amilopectin. B. PVC. C. Xenlulozơ. D. Xenlulozơ và amilopectin.

Câu 7: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Nilon-6,6 là một loại tơ

A. axetat. B. poliamit. C. polieste. D. visco.

Câu 8: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Trong số các loại tơ sau: [-NH-(CH 2 ) 6 -NH-CO-(CH 2 ) 4 -CO-

] n (1); [-NH-(CH 2 ) 5 -CO-] n (2); [C 6 H 7 O 2 (OCO-CH 3 ) 3 ] n (3). Tơ thuộc loại poliamit là

A. (1), (2), (3).B. (2), (3). C. (1), (2). D. (1), (3).

Câu 9: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Trong số các polime sau: (1) tơ tằm; (2) sợi bông; (3) len;

(4) tơ enang; (5) tơ visco; (6) tơ nilon-6,6; (7) tơ axetat. Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là

A. (1), (2), (6).B. (2), (3), (7).C. (2), (3), (5). D. (2), (5), (7).

Câu 10: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018)Polime nào có cấu tạo mạng không gian:

A. Polietilen. B. Poliisopren. C. Cao su buna-S. D. Cao su lưu hóA.


Câu 11: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Tơ nilon-6,6 là

A. hexacloxiclohexan. B. poliamit của axit ađipic và hexametylenđiamin.

C. poliamit của axit ε-aminocaproiC.D. polieste của axit ađipic và etylen glicol.

Câu 12: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018)Dãy gồm các chất dùng để tổng hợp cao su buna-S là

A. CH 2 =C(CH 3 )-CH=CH 2 , C 6 H 5 CH=CH 2 . B. CH 2 =CH-CH=CH 2 , lưu huỳnh.

C. CH 2 =CH-CH=CH 2 , C 6 H 5 CH=CH 2 . D. CH 2 =CH-CH=CH 2 , CH 3 CH=CH 2

Câu 13: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon–6,6 là 55.370

đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon–6,6 là:

A. 285 B. 245 C. 205 D. 165

Câu 14: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Trong các polime sau, polime nào được dùng để tráng lên

chảo, nồi để chống dính?

A. PVC. B. PE. C. PVA . D. Teflon.

Câu 15: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018)Cho các polime sau: tơ nilon–6,6; poli(vinyl clorua); thủy

tinh plexiglas; teflon; nhựa novolac; tơ visco; tơ nitron, cao su bunA. Trong đó số polime được

điều chế bằng phản ứng trùng hợp là:

A. 5. B. 6. C. 7. D. 4.

Câu 16: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Vật liệu compozit gồm chất nền (là polime), chất độn, ngoài ra còn có các chất phụ gia kháC.

B. Stiren, vinyl clorua, etilen, butađien, metyl metacrylat đều có thể tham gia phản ứng trùng hợp

để tạo ra polime.

C. Tơ tằm và tơ nilon-6,6 đều thuộc loại tơ poliamit.

D. Etylen glicol, phenol, axit ađipic, acrilonitrin đều có thể tham gia phản ứng trùng ngưng để

tạo ra polime.

Câu 17: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018)Trong số các polime sau: (1) tơ tằm; (2) sợi bông; (3) len;

(4) tơ enang; (5) tơ visco; (6) tơ nilon-6,6; (7) tơ axetat. Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là

A. (1), (2), (6).B. (2), (3), (7).C. (2), (3), (5). D. (2), (5), (7).

Câu 18: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Trong số các polime nào cho dưới đây polime nào không

phải là polime tổng hợp.

A. Tơ capron. B. Tơ xenlulozơ axetat. C. Polistiren. D. Poli(vinyl clorua).

Câu 19: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ

axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?


A. Tơ visco và tơ axetat. B. Tơ nilon-6,6 và tơ capron.

C. Tơ tằm và tơ enang. D. Tơ visco và tơ nilon-6,6.

Câu 20: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Trùng hợp 1,5 tấn etilen thu được m tấn polietilen với hiệu

suất phản ứng 80%. Giá trị của m là

A. 1,5. B. 0,96. C. 1,2. D. 1,875.

Câu 21: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Cho các tơ sau: tơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ

nilon-6,6; tơ enang hay tơ nilon-7, tơ lapsan hay poli(etylen-terephtalat). Số tơ thuộc loại tơ

poliamit là:

A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 22: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Ở một loại polietilen có phân tử khối là 420000. Hệ số

trùng hợp của loại polietilen đó là

A. 15290. B. 17886. C. 12300. D. 15000.

Câu 23: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime thuộc loại chất dẻo?

A. PVC, poli stiren, PE, PVA. B. Polibutađien, nilon -6,6, PVA, xenlulozơ.

C. PE, polibutađien, PVC, PVA. D. PVC, polibutađien, nilon-6, nhựa bakelit.

Câu 24: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Trong các loại tơ sau: tơ visco, tơ xenlulozơ axetat, tơ

nitron, tơ lapsan, tơ nilon-6,6. Số tơ được điều chế bằng phương pháp trùng ngưng là:

A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.

Câu 25: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Trong các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ

tằm, tơ nitron, nilon–6,6. Số tơ tổng hợp là:

A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.

Câu 26: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018)Hệ số trùng hợp của polietilen là bao nhiêu nếu trung bình

một phân tử polime có khối lượng khoảng 120000 đvC?

A. 4280. B. 4286. C. 4281. D. 4627.

Câu 27: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Polime nào sau đây có tên gọi “tơ nitron” hay “tơ olon”

được dùng dệt may quần áo ấm?

A. Polimetacrylat. B. Poliacrilonitrin.

C. Poli(vinyl clorua). D. Poli(phenol-fomanđehit).

Câu 28: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Dãy gồm các polime có cấu trúc mạch phân nhánh là:

A. amilopectin, glicogen, poli(metyl metacrylat).

B. amilopectin, glicogen.


C. tơ visco, amilopectin, poliisopren.

D. nhựa novolac, tơ nitron, poli(vinyl clorua).

Câu 29: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018)Cho các sản phẩm: (a) tơ visco, (b) tơ xenlulozơ axetat, (c)

nilon-6,6, (d) tơ nitron, (e) tơ tằm, (g) cao su buna, (h) len, (i) thuốc súng không khói. Số tơ tổng hợp và

bán tổng hợp lần lượt là:

A. 3 và 4. B. 2 và 1. C. 3 và 5. D. 2 và 2.

Câu 30: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Trong các polime: polistiren, amilozơ, amilopectin,

poli(vinyl clorua), tơ capron, poli(metyl metacrylat) và teflon. Những polime có thành phần

nguyên tố giống nhau là:

A. Amilozơ, amilopectin, poli(vinyl clorua), tơ capron, poli(metyl metacrylat).

B. Tơ capron và teflon.

C. Polistiren, amilozơ, amilopectin,tơ capron, poli(metyl metacrylat).

D. Amilozơ, amilopectin, poli(metyl metacrylat).

Câu 31: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Cho các polime sau: tơ nilon-6,6 (a); poli(phenolfomanđehit)

(b); tơ nitron (c); teflon (d); poli(metyl metacrylat) (e); tơ nilon-7 (f). Dãy gồm các

polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là:

A. (b), (c), (d).B. (a), (b), (f). C. (b), (c), (e). D. (c), (d), (e).

Câu 32: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Cho các polime sau: PE, PVC, cao su buna, PS, amilozơ,

amilopectin, xenlulozơ, nhựa novolac, cao su lưu hóa, tơ nilon-7. Số chất có cấu tạo mạch thẳng

là:

A. 6. B. 7. C. 8. D. 9.


Câu 1:

Chọn B: (-NH-[CH 2 ] 6 -NH-CO-[CH 2 ] 4 -CO-) n .

Câu 2:

HƯỚNG DẪN GIẢI

Xenlulozơ và mủ cao su là polime thiên nhiên; xenlulozơ nitrat là polime nhân tạo; nhựa phenolfomanđehit

là polime tổng hợp Chọn D.

Câu 3:

Chọn C: 2 tơ nào chế tạo từ xenlulozơ.

Câu 4:

Để có thể trùng hợp các chất cần phải có liên kết π hoặc mạch vòng không bền.

Chọn A gồm stiren, etylen oxit, vinyl axetat, caprolactam, metyl metacrylat, metyl acrylat,

propilen, acrilonitrin.

Câu 5:

Số mắt xích tơ capron = 17176/113 = 152 Chọn A.

Số mắt xíchcao su buna-S là 19592/(C 4 H 6 + C 8 H 8 ) = 124

Câu 6:

Polime mạch nhánh gồm amilopectin và glicogen Chọn A.

Câu 7:

(-CO-[CH 2 ] 4 -CO-NH-[CH 2 ] 6 -NH-) n có nhóm amit –CO–NH– nên thuộc loại tơ poliamit

Chọn B .

Câu 8:

Poliamit có nhóm –CO–NH– Chọn C.

Câu 9:

Chọn D.

Câu 10:

Polime có cấu tạo mạng không gian là cao su lưu hóa, nhựa rezit (nhựa bakelit) Chọn D.

Câu 11:

o

t , p

nHOOC-[CH 2 ] 4 -COOH + nNH 2 -[CH 2 ] 6 -NH 2 (-CO-[CH 2 ] 4 -CO-NH-[CH 2 ] 6 -NH-) n +

2nH 2 O Chọn B.

xt


Câu 12:

Cao su buna-S là sản phẩm đồng trùng hợp buta-1,3-đien và stiren Chọn C.

Câu 13:

55370

Nilon–6,6 là (–NH–[CH 2 ] 6 –NH–CO–[CH 2 ] 4 –CO–) n có n = 245 Chọn B.

226

Câu 14:

Chọn D: (-CF 2 -CF 2 -) n .

Câu 15:

Chọn A gồm poli(vinyl clorua); thủy tinh plexiglas; teflon; tơ nitron, cao su bunA.

Câu 16:

Chọn D vì acrilonitrin không trùng ngưng.

Câu 17:

Chọn D.

Câu 18:

Chọn B: tơ nhân tạo hay bán tổng hợp.

Câu 19:

Tơ tằm là tơ thiên nhiên.

Tơ visco và tơ axetat là tơ bán tổng hợp hay còn gọi là tơ nhân tạo.

Tơ nilon-6,6; tơ capron và tơ enang là tơ tổng hợp.

Chọn A.

Câu 20:

m = 1,5.80% = 1,2 Chọn C.

Câu 21:

Tơ poliamit có nhóm -CO-NH- Chọn B gồm tơ capron, tơ nilon-6,6 và tơ enang.

Câu 22:

420000

n = 15000


28

Câu 23:

Chọn A.

Chọn D.

Loại B, C, D vì polibutađien là cao su, nilon-6, nilon-6,6 và xenlulozơ là tơ.

Câu 24:


Chọn B gồm tơ lapsan và tơ nilon–6,6.

ñoàng truøng ngöng

nHOOC

CH

2 COOH nH 2 N CH 2 NH 2

nilon 6,6 2nH 2

O

4 6

ñoàng truøng ngöng

6 4 2 2 2

nHOOC C H COOH nHO CH CH OH Lapsan 2nH O

Câu 25:

Chọn A gồm tơ capron, tơ nitron, nilon–6,6.

Caprolactam

Capron-HN-(CH 2 ) 5 -COtruøng

hôïp

truøng hôïp

2

2


n

nCH CH CN CH CH CN


nHOOC

CH

2 COOH nH 2 N CH 2 NH 2

nilon 6,6 2nH 2

O

Câu 26:

120000

n = 4286

28

Câu 27:

Chọn B: (-CH 2 -CH(CN)-) n .

Câu 28:

Chọn B.

4 6

Chọn B.


ñoàng truøng ngöng

Loại A, C, D vì poli(metyl metacrylat), tơ visco, poliisopren, nhựa novolac, tơ nitron, PVC đều

mạch không phân nhánh.

Câu 29:

Tơ tổng hợp: (c) nilon-6,6 và (d) tơ nitron.

Tơ bán tổng hợp (nhân tạo): (a) tơ visco và (b) tơ xenlulozơ axetat.

(e) tơ tằm: tơ thiên nhiên.

(g) cao su buna: polime tổng hợp nhưng không phải tơ .

(h) len: thiên nhiên.

(i) thuốc súng không khói: không phải tơ.

Chọn D.

Câu 30:

Chọn D, chỉ chứa C, H, O.

Câu 31:

Chọn D.

Tơ nilon-6,6: trùng ngưng.


Poli(phenol-fomanđehit): trùng ngưng.

Tơ nitron: trùng hợp.

Teflon: trùng hợp.

Poli(metyl metacrylat): rùng hợp.

Tơ nilon-7: trùng ngưng.

Câu 32:

Chọn C gồm PE, PVC, cao su buna, PS, amilozơ, xenlulozơ, nhựa novolac, tơ nilon-7.


Câu 1( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Tất cả các polime tổng hợp đều được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

B. Tất cả các polime đều không tác dụng với axit hay bazơ.

C. Protein là một loại polime thiên nhiên.

D. Cao su buna-S có chứa lưu huỳnh trong phân tử.

Câu 2( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Cho dãy các polime gồm: tơ tằm, tơ capron, nilon –

6,6, tơ nitron, poli(metyl metacrylat), poli(vinyl clorua), cao su buna, tơ axetat, poli(etylen

terephtalat). Số polime được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp là:

A. 6. B. 4. C. 5. D. 7.

Câu 3( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Poli(metyl metacrylat) là loại chất nhiệt dẻo, rất bền,

cứng, trong suốt, không bị vỡ vụn khi va chạm và bền với nhiệt, bền với nhiều loại hóa chất

(axit, bazơ, nước, ancol, xăng, ....). Trong thực tế, nó được sử dụng để chế tạo kính máy bay,

ôtô, xương giả, răng giả, kính bảo hiểm, .... Phát biểu nào dưới đây về poli(metyl metacrylat)

là không đúng?

A. thuộc loại polieste.

B. Là polime có cấu trúc mạch không phân nhánh.

C. Tổng hợp được bằng phản ứng trùng hợp.

D. Dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas.

Câu 4( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Trong 7 loại tơ sau: tơ nilon-6,6, tơ tằm, tơ axetat, tơ

capron, sợi bông, tơ enang (nilon-7), tơ visco. Số tơ thuộc loại tơ tổng hợp là

A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.

Câu 5( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Trong các polime có cùng số mắt xích sau đây,

polime nào có khối lượng phân tử lớn nhất?

A. Poli (vinyl axetat). B. Thuỷ tinh hữu cơ. C. Polistiren. D. Tơ capron.

Câu 6( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Nilon-6 là tên gọi của poliamit mà

A. trong phân tử có 6 nguyên tử cacbon.

B. trong một mắt xích có 6 nguyên tử cacbon.

C. tổng số nguyên tử trong một mắt xích là 6.

D. phân tử có 6 mắt xích liên kết với nhau.

Câu 7( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Người ta thực hiện phản ứng clo hoá PVC: cứ k mắt

xích PVC thì thế được một nguyên tử clo, sau phản ứng thu được sản phẩm hữu cơ Y có hàm

lượng clo đạt 66,77% về khối lượng. Giá trị của k là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 8( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Trùng hợp chất nào sau đây thu được poli (vinyl

clorua)?

A. CH 2 =CHCl. B. Cl 2 C=CCl 2 . C. ClCH=CHCl. D. CH 2 =CH-CH 2 Cl.


Câu 9( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-

6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?

A. Tơ tằm và tơ enang B. Tơ visco và tơ axetat.

C. Tơ nilon-6,6 và tơ capron. D. Tơ visco và tơ nilon-6,6

Câu 10( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Polime nào sau đấy được điều chế bằng phương

pháp trùng ngưng?

A. Poli( etilen terephtalat) B. Polipropilen

C. Polibutadien D. Poli ( metyl metacrylat)

Câu 11( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Trong các phản ứng giữa các cặp chất dưới đây,

phản ứng nào làm giảm mạch polime?

t

A. Poli (vinyl clorua) + Cl2

B. Cao su thiên nhiên + HCl


H ,t

C. Amilozo + H2O

D. Poli(vinyl axetat)


OH ,t


t


Câu 12( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Dạng tơ nilon phổ biến nhất là nilon –6,6 có 5 khối

lượng các nguyên tố là: 63,68% C; 12,38% N; 9,8%H; 14,4% O. Công thức thực nghiệm của

nilon –6,6 là:

A. C 6 N 2 H 10 O B. C 6 NH 11 O C. C 5 NH 9 O D.

Câu 13( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Cho các tơ sau: tơ axetat; tơ capron; tơ nitron; tơ

visco; tơ nilon-6,6; tơ nilon-7. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ tổng hợp?

A. 4 B. 3 C. 5 D. 6

Câu 14( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Để tổng hợp tơ Lapsan từ các monome tương ứng,

người ta dùng phản ứng

A. Este hóa B. Trùng ngưng C. Trung hòa D. Trùng hợp

Câu 15( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Cho các polime sau đây: (1) tơ tằm; (2) sợi bông; (3)

sợi đay; (4) tơ enang; (5) tơ visco; (6) nilon – 6,6; (7) tơ axetat. Loại tơ có nguồn gốc

xenlulozơ là

A. (5), (6), (7). B. (2), (3), (6). C. (1), (2), (6). D. (2), (3), (5), (7).

Câu 16( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Trong các loại tơ sau: tơ nilon-6,6; tơ tằm; tơ axetat;

tơ capron; sợi bông, tơ enang (nilon 7 ); tơ lapsan; tơ visco có

A. 4 tơ tổng hợp, 2 tơ bán tổng hợp, 2 tơ thiên nhiên

B. 3 tơ tổng hợp, 2 tơ bán tổng hợp, 3 tơ thiên nhiên.

C. 3 tơ tổng hợp, 3 tơ bán tổng hợp, 2 tơ thiên nhiên.

D. 4 tơ tổng hợp, 3 tơ bán tổng hợp, 1 tơ thiên nhiên


C âu 17( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Chất có khả năng trùng hợp tạo thành cao su là

A. CH 2 =CH−CH 2 −CH 2 −OH B. CH 3 −C(CH 3 )=C=CH 2

C. CH 2 =C(CH 3 )−CH=CH 2 D. CH 3 −CH 2 −C≡CH

Câu 18( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Nhận xét nào sau đây đúng ?

A. Các polime đều bền vững dưới tác động của axit, bazơ.

B. Đa số các polime dễ hòa tan trong các dung môi thông thường.

C. Đa số các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

D. Các polime dễ bay hơi.

Câu 20.( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-

6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?

A. Tơ visco và tơ axetat. B. Tơ tằm và tơ enang.

C. Tơ visco và tơ nilon-6,6. D. Tơ nilon-6,6 và tơ capron.

Câu 21( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018). Cho sơ đồ chuyển hóa: CH 4 → C 2 H 2 → C 2 H 3 Cl →

PVC. Theo sơ đồ trên từ 448 m 3 khí thiên nhiên (ở đktc) thì tổng hợp được m kg PVC. Giá trị

của m là (biết CH 4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%)

A. 250. B. 300. C. 500. D. 360.

Câu 22( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên?

A. Polietilen. B. Tơ olon. C. Tơ tằm. D. Tơ axetat.

Câu 23( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

A. isopropan. B. isopren. C. ancol isopropylic. D. toluen.

Câu 24( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018)Thủy tinh hữu cơ plexiglas là loại chất dẻo rất bền,

trong suốt, có khả cho gần 90% ánh sáng truyền qua nên được sử dụng làm kính ô tô, máy

bay, kính xây dựng, kính bảo hiểm,.... Polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ có tên gọi là:

A. Poli (metyl metacrylat). B. poli acrilonitrin.

C. poli (etylen terephtalat). D. poli (hexametylen ađipamit).

Câu 25 ( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018)Hợp chất nào dưới đây không thể tham gia phản

ứng trùng hợp?

A. Axit ɛ-aminocaproic. B. Caprolactam. C. Buta-1,3-đien. D.

Metyl metacrylat.


Câu 26( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là:

A. Polietilen. B. nilon-6,6. C. polisaccarit. D. protein.

Câu 27( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome)

thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H 2 O) được

gọi là phản ứng

A. trùng hợp. B. xà phòng hóa. C. trùng ngưng. D. thủy phân.

Câu 28( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?

A. Tơ visco. B. Tơ nilon-6,6. C. Tơ nitron. D. Tơ tằm.

Câu 29( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Loại tơ nào thường dùng để dệt vải, may quần áo ấm

hoặc bện thành sợi len đan áo rét?

A. Tơ nitron. B. Tơ capron. C. Tơ nilon-6,6. D. Tơ lapsan.

Câu 30( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Polime nào có thể tham gia phản ứng cộng với

hiđro?

A. Poli(vinyl clorua). B. Cao su buna. C. Polipropen. D. nilon-6,6.

Câu 31( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Cứ 5,668 gam cao su buna–S phản ứng vừa hết với

3,462 gam Br 2 trong CCl 4 . Hỏi tỉ lệ butađien và stiren trong cao su buna–S là bao nhiêu?

A. 2 : 3. B. 1 : 2. C. 3 : 5. D. 1 : 3.

Câu 32( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Polime nào sau được tạo ra bằng phản ứng trùng

ngưng?

A. Nhựa poli(vinyl-clorua). B. Sợi olon.

C. Sợi lapsan. D. Cao su buna.

Câu 33( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng

đồng trùng hợp?

A. Nilon-6,6. B. Cao su buna-S. C. PVC. D. PE.

Câu 34( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng

trùng hợp?

A. Poli(etilen terephtalat). B. Poli(phenol fomanđehit).

C. Poli(metyl metacrilat). D. Poli(hexametilen ađipamit).

Câu 35( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Polime nào sau đây có cấu trúc mạng lưới không

gian?

A. Amilopectin. B. Cao su lưu hóa. C. Xenlulozo. D. Amilozo.

Câu 36( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Tơ lapsan thuộc loại tơ


A. poliamit. B. Vinylic. C. polieste. D. poliete.

Câu 37( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

A. nilon-6,6. B. poli(etylen-terephtalat).

C. xenlulozo triaxetat. D. polietilen.

Câu 38( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Trong các polime sau: (1) poli ( metyl metacrylat);

(2) polistiren; (3) nilon – 7; poli ( etylen- terephtalat); (5) nilon- 6,6; (6) poli (vinyl axetat),

các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là:

A. (1), (3), (6). B. (1), (2), (3). C. (3), (4), (5). D. (1), (3), (5).

Câu 39( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Tên gọi của polime có công thức (-CH 2 -CH 2 -) n là

A. polietilen. B. polistiren

C. polimetyl metacrylat. D. polivinyl clorua.

Câu 40( gv NGuyễn Minh Tuấn 2018) Tổng hợp 120 kg polimetylmetacrylat từ axit và

ancol thích hợp, hiệu suất của phản ứng este hóa là 30% và phản ứng trùng hợp là 80%. Khối

lượng của axit cần dùng là

A. 430 kg B. 160 kg C. 113,52 kg D. 103,2 kg

Câu 1: Đáp án C

A. Sai, Các polime tổng hợp có thể được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng hoặc trùng

hợp. Lấy ví dụ: trùng hợp vinyl clorua.

B. Sai, Poli(vinyl axetat) (PVA) tác dụng với dung dịch NaOH hay cao su thiên nhiên tác

dụng với HCl:

C. Đúng, Protein là một loại polime thiên nhiên có trong tơ tằm, lông cừu, len.

D.Sai, Trong cấu trúc của cao su buna – S không có chứa lưu huỳnh.


xt,t ,pnCH2 CH CH CH2 nCH2 CH C6H5 CH2 CH CH2 CH2 CHC6H5


Buta1,3

dien

Stiren


Poli(butadienstiren) Cao su Buna S

Câu 2: Đáp án C

Tơ nitron, plimetylmetacrylat, polyvinyl clorua, cao su buna

Câu 3 Đáp án A.

Câu 4 Đáp án A.

Tơ tổng hợp là: tơ nilon-6,6; tơ capron; tơ enang.

Câu 5 Đáp án D.

Poli (vinyl axetat) = (CH 3 COOC 2 H 3 ) n = 86n.

Thủy tinh hữu cơ = (C 3 H 5 COOCH 3 ) n = 100n.

Polistiren = (C 6 H 5 -C 2 H 3 ) n = 104n.

Tơ capron = (-HN[CH 2 ] 5 CO-) n = 113n.

Câu 6 Đáp án B.

Tơ nilon-6 là [-HN(CH 2 ) 5 CO-] n .

Câu 7: Đáp án B

(C 2 H 3 Cl) k + Cl 2 → C 2k H 3k-1 Cl k+1 (Y) + HCl

Câu 8 Đáp án A

Câu 9 Đáp án B

Câu 10Đáp án A

Câu 11: Đáp án C

Câu 12: Đáp án B

Công thức tổng quát C x H y O z N t

12x : y : 16z : 14t = 63,68 : 9,8 : 14,4 : 12,38

→ x : y : z : t = 6 : 11 : 1 : 1

C 6 H 11 ON

Câu 13: Đáp án A

Tơ capron ; Tơ nitron ; Tơ nilon-6,6 ; Tơ nilon-7

Câu 14: Đáp án B

Trùng ngưng

Câu 15: Đáp án D

(2), (3), (5), (7).

Câu 16: Đáp án A35,5 k 1

0,6677 k 2.

12.2k 3k 1 35,5 k 1

2 tơ thiên nhiên là tơ tằm, sợi bông; 2 tơ bán tổng hợp là tơ visco, tơ xenlulozơ axetat còn lại


tơ tổng hợp.

Câu 17: Đáp án C

CH 2 =C(CH 3 )−CH−CH 2 → caosu isopren

Câu 18: Đáp án C

Phân tích các nhận xét:

+)Đa số các polime không tan trong các dung môi thông thường

+) Đa số các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định

+) Vd như Poli(metyl metacrylat) hoặc nilon 6-6 bị thủy phân trong mt kiềm hoặc axit.

+) Các polime không bay hơi.

Câu 20. Chọn đáp án A

Tơ tằm là tơ tự nhiên.

Tơ nilon-6,6, tơ capron, tơ enang là tơ tổng hợp.

Tơ visco và tơ axetat là tơ bán tổng hợp hay còn gọi là tơ nhân tạo.

⇒ Chọn A

Câu 21. Chọn đáp án A

Bảo toàn nguyên tố ta có: 2CH4

H50


⇒ nPVC = nCH4 ÷ 2 × 0,5 × 0,8 = 4 kmol

⇒ mPVC = 4×62,5 = 250 kg ⇒ Chọn A

Câu 22 Đáp án C

C2H3Cl.

Polime thiên thiên phổ biến đó là tinh bột, xenlulozo, tơ tằm

Câu 23 Đáp án B

Vì isopren trong CTCT chưuas nối đôi C=C.

⇒ Isopren có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp

Câu 24 Chọn đáp án A

Poli (metyl metacrylat) – Thủy tinh plexiglas
§Æc tÝnh: chÊt r¾n trong suèt, cøng, bÒn nhiÖt, cho ~90% ¸nh s¸ng truyÒn qua

øng dông: chÕ t¹o kÝnh m¸y bay, « t«, kÝnh x©y dùng, kÝnh bo hiÓm,...

Câu 25 Chọn đáp án A


+ Vì axit ε-aminocaproic trong ctct k có liên kết π và vòng kém bền.

⇒ Axit ε-aminocaproic không đủ điều kiện để tham gia phản ứng trùng hợp.

⇒ Chọn A

Câu 26 Đáp án A

Câu 27 Đáp án C

Câu 28 Đáp án A

Tơ nhân tạo hay tơ bán tổng hợp xuất phát từ polime thiên nhiên

nhưng được chế biến thêm bằng phương pháp hóa học (VD: tơ visco, tơ xenlulozơ triaxetat).

||⇒ chọn A. (B và C là tơ tổng hợp, D là tơ thiên nhiên).

Câu 29 Đáp án A

Câu 30 Đáp án B

Chọn B vì cao su buna là (-CH 2 -CH=CH-CH 2 -) n còn chứa π C=C .

Câu 31: Đáp án B

Cao su buna-S có dạng [-CH 2 CH=CHCH 2 -CH 2 CH(C 6 H 5 )] n .

||⇒ dù trùng hợp theo tỉ lệ nào thì Br 2 chỉ cộng vào gốc butađien.

⇒ n butađien = n Br2 ≈ 0,022 mol ⇒ n stiren = (5,688 – 0,022 × 54) ÷ 104 = 0,043 mol.

► n butađien ÷ n stiren = 0,022 ÷ 0,043 ≈ 1 : 2

Câu 32 Đáp án C

Sợi lapsan được tạo ra bằng phản ứng trùng ngưng etilen glicol và axit terephtalic.

nHOC 2 H 4 OH + nHOOCC 6 H 4 COOH

Câu 33 Đáp án B

Câu 34 Đáp án C

Câu 35: Đáp án B

Câu 36: Đáp án C

Câu 37 Đáp án D

xt,t ,p


[-OC 2 H 4 OOCC 6 H 4 COO-] n + 2nH 2 O

Tơ lapsan được điều chế bằng phản ứng trùng hợp nên là polieste.

Câu 38: Đáp án C

các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là: (3) nilon – 7, (4) poli (etylenterephtalta),

(5) nilon – 6,6

Câu 39: Đáp án A

Câu 40: Đáp án A


H 1 30% H 2 80%

120

CH2 C COOH CH2 C COOCH3

polim eetylmetacrylat n 1,2k mol

100

| |

CH3 CH3

80 30

naxit acrylic

1, 2.86 : : 430 kg

100 100


Câu 1: (Sở GD & ĐT Hà Nội)Trùng hợp chất nào sau đây thu được poli (vinyl clorua)?

A. CH 2 =CHCl. B. CH 2 =CH-CH 2 Cl. C. ClCH-CHCl. D.

Cl 2 C=CCl 2 .

Đáp án A

Câu 2: (Sở GD & ĐT Tỉnh Nam Định)Trùng hợp chất nào sau đây thu được poli (vinyl clorua)?

A. CH 2 =CHCl. B. CH 2 =CH-CH 2 Cl. C. ClCH-CHCl. D.

Cl 2 C=CCl 2 .

Chọn đáp án A

Tên của các polime thường được lấy theo nên của monome tạo ra polime đó.

⇒ Monome cần dùng là vinyl clorua ⇒ Chọn A

Câu 3: (Sở GD & ĐT Tỉnh Nam Định)Cho các phát biểu sau:

(1) Các hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa nguyên tố cacbon.

(2) Trong tự nhiên, các hợp chất hữu cơ đều là các hợp chất tạp chức.

(3) Thủy phân hoàn toàn este trong dung dịch kiềm là phản ứng một chiều.

(4) Lên men glucozơ thu được etanol và khí cacbonoxit.

(5) Phân tử amin, amino axit, peptit và protein nhất thiết phải chứa nguyên tố nitơ.

(6) Các polime sử dụng làm chất dẻo đều được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng.

Số phát biểu đúng là

A. 6. B. 5. C. 4. D. 3.

Chọn đáp án D

Câu 4: (Sở GD & ĐT Tỉnh Thái Bình ) Tổng hợp 120 kg poli (metylmetacrylat) từ axit và

ancol thích hợp, hiệu suất của phản ứng este hóa là 30% và phản ứng trùng hợp là 80%. Khối

lượng của axit tương ứng cần dùng là

A. 160,00 kg. B. 430,00 kg. C. 103,20 kg. D. 113,52

kg.

Chọn đáp án B

CH 2 =C(CH 3 )-COOH + CH 3 OH ⇄ CH 2 =C(CH 3 )-COOCH 3 + H 2 O

nCH 2 =C(CH 3 )-COOCH 3 ⇄ [-CH 2 -C(CH 3 )(COOCH 3 )-] n

n polime = 1,2 mol ⇒ n axit = 1,2 ÷ 0,8 ÷ 0,3 = 5 mol⇒ m axit = 5 × 86 = 430(kg) ⇒ chọn B.


Câu 5: (Sở GD & ĐT Tỉnh Thái Bình ) Cho các polime sau: sợi bông (1), tơ tằm (2), sợi đay

(3), tơ enang (4), tơ visco (5), tơ axetat (6), nilon-6,6 (7). Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là?

A. (1), (2) (3), (5) (6). B. (5), (6), (7). C. (1), (2), (5), (7). D. (1), (3),

(5), (6).

Chọn đáp án D

Tơ có nguồn gốc từ xenlulozo là sợi bông, sợi đay, tơ visco, tơ axetat ⇒ Chọn D

Câu 6: (Sở GD&ĐT Tây Ninh ) Polime có công thức -(-CH 2 -CH(CH 3 )-) n - được điều chế bằng

cách trùng hợp chất nào sau đây?

A. Etilen. B. Buta-l,3-đien. C. Propilen. D. Stiren.

Chọn đáp án C

[-CH 2 -CH(CH 3 )-] n được điều chế bằng cách trùng hợp CH 2 =CH-CH 3 (propilen) ⇒ chọn C.

Câu 7: (Sở GD&ĐT Tây Ninh ) Loại tơ nào sau đây thường dùng để dệt vải may quần áo ấm

hoặc bện thành sợi "len" đan áo rét?

A. Tơ lapsan. B. Tơ nitron. C. Tơ nilon-6,6. D. Tơ

capron.

Chọn đáp án B

Câu 8: (Sở GD&ĐT Tây Ninh ) Polime X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh.

Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất màu xanh tím. Polime X là

A. xenlulozơ. B. glicogen. C. saccarozơ. D. tinh

bột.

Chọn đáp án D

Câu 9: (Sở GD&ĐT Tây Ninh ) Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên?

A. Tơ nilon-6,6. B. Tơ nilon-6. C. Tơ nitron. D. Tơ tằm.

Chọn đáp án D

Tơ thiên nhiên là tơ sẵn có trong thiên nhiên.

A, B và C là tơ tổng hợp ⇒ chọn D.

Câu 10: (Sở GD&ĐT Tây Ninh ) Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử

lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H 2 O) được gọi là phản ứng

A. trùng hợp. B. thủy phân. C. xà phòng hóa. D. trùng

ngưng.

Chọn đáp án D


Câu 11: (Sở GD&ĐT Tây Ninh ) PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được

dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,...PVC được tổng họp trực tiếp từ

monome nào sau đây?

A. Acrilonitrin. B. Vinyl clorua. C. Vinyl axetat. D.

Propilen.

. Chọn đáp án B

PVC hay Poli (vinyl clorua) là [-CH 2 -CH(Cl)-] n được điều chế từ monome là vinyl clorua

CH 2 =CH-Cl ⇒ chọn B.

Câu 12: (Sở GD& ĐT Bắc Ninh ) Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên?

A. Tơ nitron. B. Tơ tằm. C. Tơ visco. D. Tơ

nilon-6,6.

Chọn đáp án B

Loại tơ do tằm nhả ra là tơ thiên nhiên và nó thuộc loại poliamit

Câu 13: (Sở GD& ĐT Bắc Ninh ) Trùng hợp 1,0 tấn etilen với hiệu suất 80% thì khối lượng

polietilen (PE) thu được là

kg.

A. 1600 kg. B. 800 kg. C. 600 kg. D. 1250

Chọn đáp án B

Ta có 1 tấn = 1000 kg ⇒ m PE =

⇒ Chọn B

1000.80

100

= 800kg

Câu 14: (Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc ) Tơ có nguồn gốc xenlulozơ là

A. tơ tằm. B. sợi bông. C. tơ nilon -6,6. D. tơ

capron.

Chọn đáp án B


Câu 15: (Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc ) Một polime X được xác định có phân tử khối là 78125u với

hệ số trùng hợp để tạo polime này là 1250. X là

A. polipropilen. B. polietilen. C. poli (vinyl clorua). D. teflon.

Chọn đáp án C

0

xt,t ,p

nA (-A-) n (X) || M X = 78125u; n = 1250.

► M A = 78125 ÷ 1250 = 62,5u ⇒ A là CH 2 =CH-Cl.

⇒ X là poli (vinyl clorua) ⇒ chọn C.

Câu 16: (Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc ) Dung dịch chất nào sau đây không thể tham gia phản ứng

trùng hợp?

A. Isopren. B. Buta-1,3 - đien.

C. Metyl metacrylat. D. Axit amino axetic.

Chọn đáp án D

Muốn tham gia phản ứng trùng hợp phải có liên kết đôi C=C hoặc vòng không bền.

A. Isopren là CH 2 =C(CH 3 )-CH=CH 2 ⇒ có thể tham gia phản ứng trùng hợp ⇒ loại.

B. Buta-1,3-đien là CH 2 =CH-CH=CH 2 ⇒ có thể tham gia phản ứng trùng hợp ⇒ loại.

C. Metyl metacrylat là CH 2 =C(CH 3 )COOCH 3 ⇒ có thể tham gia phản ứng trùng hợp ⇒ loại.

D. Axit amino axetic là H 2 NCH 2 COOH ⇒ không thể tham gia phản ứng trùng hợp ⇒ chọn.

Ps: Axit amino axetic chỉ tham gia phản ứng trùng ngưng.


Câu 17: (Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc ) Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ axetat, tơ

capron, tơ enang, tơ nilon - 6,6. Những tơ thuộc loại polime nhân tạo là:

A. tơ nilon -6,6 và tơ capron. B. tơ visco và tơ axetat.

C. tơ tằm và tơ enang. D. tơ visco và tơ nilon -6,6.

Chọn đáp án B

Tơ bán tổng hợp hay tơ nhân tạo (xuất phát từ polime thiên nhiên nhưng được chế biến thêm

bằng phương pháp hóa học) như tơ visco, tơ xenlulozơ axetat,... ⇒ chọn B.

Câu 18: (Sở GD&ĐT Bình Thuận ) Polime nào sau đây được dùng để điều chế thủy tinh hữu

cơ?

A. Poli (metyl metacrylat). B. Poliacrilonitrin.

C. Polistiren. D. Poli (etylen terephtalat).

Chọn đáp án A

Câu 19: (Sở GD&ĐT Bình Thuận ) Phân tử polime nào sau đây chỉ chứa hai nguyên tố C và

H?

A. Poli (vinyl axetat). B. Polietilen. C. Poli acrilonitrin. D. Poli

(vinyl clorua).

Chọn đáp án B

A. Poli (vinyl axetat) là [-CH 2 -CH(OOCCH 3 )-] n .

B. Polietilen là (-CH 2 -CH 2 -) n .

C. Poli acilonitrin là [-CH 2 -CH(CN)-] n .

D. Poli (vinyl clorua) là [-CH 2 -CH(Cl)-] n .

⇒ chọn B.

Câu 20: (Sở GD&ĐT Bình Thuận ) Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime tổng hợp?

A. Polipropilen, xenlulozơ, nilon-7, nilon-6,6.

B. Polipropilen, polibutađien, nilon-7, nilon-6,6.

C. Polipropilen, tinh bột, nilon-7, cao su thiên nhiên.

D. Tinh bột, xenlulozơ, cao su thiên nhiên, polibutađien.

Chọn đáp án B

Tinh bột, xenlulozơ, cao su thiên nhiên là polime thiên nhiên ⇒ loại A, C và D ⇒ chọn B.

Câu 21: (Sở GD&ĐT Bình Thuận ) Cho các loại tơ sau: (1) tơ tằm; (2) sợi bông; (3) tơ nilon-6;

(4) tơ visco; (5) tơ nilon-6,6; (6) tơ axetat. Loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là


(5).

A. (2), (3), (5). B. (1), (2), (6). C. (2), (4), (6). D. (2), (4),

Chọn đáp án C

Câu 22: (Sở GD&ĐT Bình Thuận ) Khối lượng của một đoạn mạch polibutađien là 8370 đvC

và của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27120 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch

polibutađien và đoạn mạch tơ nilon-6,6 lần lượt là

121.

A. 155 và 120. B. 113 và 152. C. 113 và 114. D. 155 và

Chọn đáp án A

● Polibutađien là (-CH 2 -CH=CH-CH 2 -) n ⇒ n = 8370 ÷ 54 = 155.

● Nilon-6,6 là [-HN-(CH 2 ) 6 -NH-OC-(CH 2 ) 4 -CO-] n ⇒ n = 27120 ÷ 226 = 120.

⇒ chọn A.

Câu 23: (Sở GD&ĐT Cần Thơ ) Nhựa PP (polipropilen) được tổng hợp từ

Chọn đáp án C

A. CH 2 =CH 2 . B. CH 2 =CH-CN. C. CH 3 -CH=CH 2 . D.C 6 H 5 OH và HCHO.

Nhựa PP (poli propilen) được tổng hợp từ propilen:

0

xt,t ,p

CH 2 =CH-CH 3 [-CH 2 -CH(CH 3 )-] n ⇒ chọn C.

Câu 24: (Sở GD&ĐT Cần Thơ ) Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?

A. Amilopectin. B. Polietilen. C. Amilozo. D. Poli

(vinyl clorua).

Chọn đáp án A

● Polime có cấu trúc mạch không gian: nhựa rezit (nhựa bakelit) và cao su lưu hóa.

● Polime có cấu trúc mạch phân nhánh: amilopectin và glicogen.

● Plime có cấu trúc mạch không phân nhánh: còn lại.

⇒ chọn A.

Câu 25: (Sở GD&ĐT Cần Thơ ) Nilon-6,6 thuộc loại tơ

nhiên.

A. axetat. B. bán tổng hợp. C. poliamit. D. thiên

Chọn đáp án C

Nilon-6,6 là [-HN-(CH 2 ) 6 -NH-OC-(CH 2 ) 4 -CO-] n


⇒ chứa liên kết amit -CO-NH- ⇒ thuộc loại tơ poliamit ⇒ chọn C.

Câu 26: (Sở GD&ĐT Cần Thơ ) Polime nào sau đây có thành phần hóa học gồm các nguyên tố

C, H và O?

A. Poli (vinyl clorua). B. Poliacrilonitrin.

C. Poli (metyl metacrylat). D. Polietilen.

. Chọn đáp án C

Câu 27: (Sở GD&ĐT Cần Thơ ) Dãy nào sau đây đều thuộc loại polime tổng hợp?

A. Tơ capron, tơ nitron, cao su buna. B. Polistiren, tơ tằm, tơ nilon-6,6.

C. Tơ xenlulozo axetat, cao su buna-S, tơ nilon-6. D. Tơ visco, tơ olon, tơ nilon-7.

Chọn đáp án A

B loại vì tơ tằm là polime thiên nhiên.

Câu 28: (Sở GD&ĐT Đà Nẵng ) Polime nào sau đây là polime thiên nhiên?

A. Polietilen. B. Cao su isopren. C. Tơ tằm. D. Nilon-

6,6.

Chọn đáp án C

Polietilen, cao su isopren và tơ nilon–6,6 là các polime tổng hợp.

+ Tơ tằm là polime thiên nhiên ⇒ Chọn C

Câu 29: (Sở GD&ĐT Đà Nẵng ) Polime X tạo thành từ sản phẩm của phản ứng đồng trùng hợp

stiren và buta-1,3-đien. X là

A. polistiren. B. polibutađien. C. cao su buna-N. D. cao su

buna-S.

Chọn đáp án D

+ Đồng trùng hợp buta– 1,3– đien và Stiren tạo Cao su buna–S ⇒ Chọn D

Câu 30: (Sở GD&ĐT Đà Nẵng ) Loại vật liệu nào sau đây chứa nguyên tố nitơ?

A. Cao su Buna. B. Poli (vinyl clorua). C. Tơ visco. D. Tơ

nilon-6,6.

. Chọn đáp án D

Thành phân nguyên tố của:

+ Caosu buna gồm C và H.

+ Poli(vinyl clorua) gồm C, H và Cl.

+ Tơ visco gồm C, H và O.


+ Tơ nilon-6,6 gồm C, H, O và N.

⇒ Chọn D

Câu 31: (Sở GD&ĐT Đà Nẵng ) Cho các polime: poliisopren, tinh bột, xenlulozơ, cao su lưu

hóa. Số polime có cấu trúc mạng không gian là

A. 1. B. 2 C. 3 D. 4.

Chọn đáp án A

Poliisopren, zenlulozo và amilozo/ Tinh bột : Mạch không phân nhánh.

+ Amilopectin/ Tinh bột : Mạch phân nhánh

+ Cao su lưu hóa: Cấu trúc mạng không gian.

⇒ Chọn A

Câu 32: (Sở GD & ĐT Tỉnh Hưng Yên ) Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Phân biệt tơ nhân tạo và tơ tằm bằng cách đốt, tơ tằm cho mùi khét giống mùi tóc cháy.

B. Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit nhưng xenlulozơ có thẻ kéo thành sợi, còn tinh

bột thì không.

C. Các polime đều không bay hơi do khối lượng phân tử lớn và lực liên kết phân tử lớn.

D. Len, tơ tằm, tơ nilon kém bền với nhiệt nhưng không bị thủy phân bởi môi trường axit và

kiềm.

Chọn đáp án D

D sai vì len, tơ tằm, tơ nilon kém bền với nhiệt và bị thủy phân bởi môi trường axit và kiềm.

⇒ Chọn D

Câu 33: (Sở GD & ĐT Tỉnh Hưng Yên ) Monome được dùng để điều chế polietilen bằng một

phản ứng trùng hợp là

A. CH≡CH. B. CH 2 =CH-CH 3 .

C. CH 2 =CH-CH=CH 2 . D. CH 2 =CH 2 .

Chọn đáp án D

Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp etilen:

0

t ,xt,p

nCH 2 =CH 2 -(-CH 2 -CH 2 -) n -

⇒ Chọn D


Câu 34: (Sở GD & ĐT Tỉnh Hưng Yên ) Trong các polime sau: polietilen; poli(vinyl clorua);

nilon -6,6; tơ nitron; cao su buna-S; poli (phenol-fomanđehit); tơ visco; poli (metyl metacrylat).

Số polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp là

A. 5. B. 4. C. 6 D. 3.

Chọn đáp án B

Để có phản ứng trùng hợp thì monome có liên kết đôi hoặc vòng kém bền.

⇒ Số polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp gồm:

+ Polietilen, poli(vinyl clorua), tơ nitron, cao su buna–S và poli(metyl metacrylat).

⇒ Chọn B

Câu 35: (Sở GD & ĐT Tỉnh Hưng Yên ) Cho các phát biểu sau đây:

(1) Dung dịch anilin không làm quỳ tím đổi màu.

(2) Glucozơ còn được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.

(3) Chất béo là điesste của glixerol với axit béo.

(4) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

(5) Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạng thái rắn.

(6) Trong mật ong có chứa nhiều fructozơ.

(7) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người.

(8) Tơ xenlulozơ axetat là tơ tổng hợp.

Số phát biểu đúng là

A. 6. B. 4. C. 5 D. 3.

Chọn đáp án C

(3) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.

(5) Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạng thái lỏng.

(8) Tơ xenlulozo axetat là tơ bán tổng hợp.

⇒ Chọn C

Câu 36: (Sở GD&ĐT An Giang) Tên gọi của polime có công thức –(–CH 2 –CH 2 –) n – là

A. poli(metyl metacrylat). B. poli(vinyl clorua).

C. polietilen. D. polistiren.

: Đáp án C

Tên của các polime thường được lấy theo nên của monome tạo ra polime đó.

Vì monome cần dùng là etilen ⇒ polime có tên gọi là polietilen


Câu 37: (Sở GD&ĐT An Giang) Công ty The Goodyear Tire & Rubber là một trong những

công ty lốp xe lớn nhất thế giới khởi lập năm 1898. Năm 1971, lốp Goodyear trở thành bánh xe

đầu tiên lăn trên Mặt Trăng...Tên công ty được đặt theo tên của nhà tiên phong Charles

Goodyear, người khám phá ra phương pháp kết hợp giữa nguyên tố S (lưu huỳnh) với cao su để

tạo ra một loại cao su có cấu trúc dạng mạch không gian, làm tăng cao tính bền cơ học, khả năng

chịu được sự ma sát, va chạm. Loại cao su này có tên là

A. cao su buna-S. B. cao su buna-N. C. cao su buna. D. cao su lưu hóa.

Đáp án D

Khi kết hợp nguyên tố S (lưu huỳnh) với cao su để tạo ra cao su lưu hóa có cấu trúc mạch không

gian [Ph¸t hµnh bëi dethithpt.com]

Câu 38: (Sở GD&ĐT An Giang) Sợi visco thuộc loại

A. polime trùng hợp. B. polime bán tổng hợp.

C. polime thiên nhiên. D. polime tổng hợp.

Đáp án B

Tơ visco là 1 tơ bán tổng hợp

Câu 39: (Sở GD&ĐT An Giang) Poli vinyl clorua (PVC) là thành phần chính của chất dẻo được

dùng để chế tạo ống nước. Chất nào sau đây được trùng hợp tạo thành PVC?

A. C 6 H 5 CH=CH 2 . B. CH 2 =CH–CH=CH 2 .

C. CH 2 =C(CH 3 )COOCH 3 . D. CH 2 =CHCl.

Đáp án D

Tên của các polime thường được lấy theo nên của monome tạo ra polime đó.

⇒ Monome cần dùng là vinyl clorua

Câu 40: (Sở GD&ĐT An Giang)Trong thành phần hóa học của polime nào sau đây không có

nguyên tố Nitơ?

A. Tơ nilon-7. B. Tơ nilon-6. C. Cao su buna. D. Tơ nilon-6,6.

Đáp án C

Tơ nilon-7 thành phần các nguyên tố gồm: C, H, O và N.

Tơ nilon-6 thành phần các nguyên tố gồm: C, H, O và N.

Cao su buna thành phần các nguyên tố gồm: C, H, và O.

Tơ nilon-6,6 thành phần các nguyên tố gồm: C, H, O và N.


Câu 41: (Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc)Poli(vinyl axetat) được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp

chất nào sau đây?

A. CH 3 -COO-C(CH 3 )=CH 2 . B. CH 2 =CH-COO-CH 3 .

C. CH 3 -COO-CH=CH 2 . D. CH 2 =C(CH 3 )-COO-CH 3 .

Đáp án C

Poli(vinyl axetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp:

nCH COO CH CH CH OOCCH CH

xt,t

3 2 3 2 nCâu 42: (Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc)Polime nào sau đây được dùng làm chất dẻo?

A. Poli(hexametylen ađipamit). B. Poliisopren.

C. Polibutađien. D. Polietilen.

Đáp án D

Một số polime có tính dẻo như: polietilen (PE) (túi nilon), poli(vinyl clorua) (PVC) (ống nước),

poli(phenol-fomandehit) (PPF) (nhựa bakelit).

Một số polime không dùng làm chất dẻo sau:

poliacrilonitrin (tơ olon hay tơ nitron) dùng dệt sợi, làm len... poli(ure-fomandehit) dùng làm keo

dán.

Poliisopren làm cao su, poli(hexametylen-adipamit) là nilon-6,6 làm tơ, vải dệt,...

Câu 43: (Sở GD&ĐT Ninh Bình) Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là:

A. teflon. B. tơ nilon-6,6. C. thủy tinh hữu cơ. D. poli(vinyl clorua).

Đáp án B

A. Teflon được điều chế bằng phản ứng trùng hợp:

xt,t ,p

nF 2 C=CF 2

(-CF 2 -CF 2 -) n . (Dethithpt.com)

B. Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng:

xt,t ,p

nH 2 N(CH 2 ) 6 NH 2 + nHOOC(CH 2 ) 4 COOH

[-HN(CH 2 ) 6 NHOC(CH 2 ) 4 CO-] n + 2nH 2 O.

C. Thủy tinh hữu cơ được điều chế bằng phản ứng trùng hợp:

xt,t ,p

nCH 2 =C(CH 3 )COOCH 3

[-CH 2 -C(CH 3 )(COOCH 3 )-] n .

D. Poli (vinyl clorua) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp:

xt,t ,p

nCH 2 =CHCl

[-CH 2 -CH(Cl)-] n .

Câu 44: (Sở GD&ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu) Tơ nào sau đây có nguồn gốc xenlulozơ?

A. Tơ visco. B. Tơ tằm. C. Tơ nilon-6. D. Tơ nitron.


Đáp án A

Câu 45: (Sở GD&ĐT Điện Biên)Este nào sau đây có phản ứng trùng hợp

A. HCOOCH 3 B. HCOOC 2 H 5 C. HCOOCH=CH 2 D. CH 3 COOCH 3

Đáp án C

Este có phản ứng trùng hợp HCOOCH=CH 2

Câu 46: (Sở GD&ĐT Điện Biên)Polime nào sau đây không có nguồn gốc tự nhiên

A. Polietilen B. Amilozo C. Xenlulozo D. Amilopectin

Đáp án A

Polime nào sau đây không có nguồn gốc tự nhiên là : Polietilen


Câu 1: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Chất nào sau đây có cấu trúc mạch polime phân

nhánh?

Đáp án A

A. Amilopectin. B. Poli isopren.

C. Poli (metyl metacrylat). D. Poli (vinyl clorua).

Câu 2: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)

Phân tử polime nào sau đây chỉ chứa 3 nguyên tố C, H, N trong phân tử?

A.Polietilen. B. Poli(vinyl axetat). C. Poli(ure - fomanđehit). D. Poliacrilonitrin.

Đáp án D

Câu 3: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Polime nào sau đây được điều chế bằng

phản ứng trùng ngưng?

A. Poli(etilen terephtalat). B. Polipropilen.

C. Polibutađien. D. Poli metyl metacrylat).

Đáp án A

Câu 4: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Có các chất sau: protein; sợi bông; amoni

axetat; nhựa novolac; nilon-7; tơ capron; tơ lapsan; tơ nilon-6,6. Trong các chất trên có bao

nhiêu chất mà trong phân tử của chúng có chứa nhóm –NH–CO–?

A. 4. B. 3. C. 6. D. 5

Đáp án A

Các chất là: protein, nilon-7, tơ capron, tơ ilon-6,6

Câu 5: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Chất nào trong số các polime dưới đây là polime

tổng hợp?

A. Xenlulozo B. Cao su lưu hóa C. Xenlulozo nitrat D. Nhựa phenol

fomandehit

Đáp án D

Câu 6: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Những vật liệu polime có tính dẻo gọi là?

Đáp án A

A. Chất dẻo B. Cao su C. Tơ sợi D. Keo dán.

Câu 7: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Cho các polime sau: PE, PVC, cao su buna, PS,

amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, nhựa novolac, cao su lưu hóa, tơ nilon-7. Số chất có cấu tạo

mạch không phân nhánh là

Đáp án C

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9


Các chất có cấu tạo không phân nhánh là: PE, PVC, cao su buna, PS, amilozơ, xenlulozơ, nhựa

novolac, tơ nilon-7

Câu 8: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Trong các chất: etilen, benzen, stiren, metyl

acrylat, vinyl axetat, cumen và isopren số chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

A. 5. B. 3. C. 4. D. 6.

Đáp án A

Các chất tham gia phản ứng là: etilen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, và isopren

Câu 9: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình

quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím.

Polime X là

A. tinh bột. B. xenlulozơ. C. saccarozơ. D. glicogen.

Đáp án A

Câu 10: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Polime X là chất rắn trong suốt, cho ánh sáng

truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Monome tạo thành X là

Đáp án B

A. H 2 N-[CH 2 ] 5 -COOH. B. CH 2 =C(CH 3 )COOCH 3 .

C. CH 2 =CH-CN. D. CH 2 =CH-Cl.

Câu 11: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Muốn tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) thì

khối lượng của axit và ancol tương ứng cần dùng là bao nhiêu ? Biết hiệu suất quá trình este hoá

và trùng hợp lần lượt là 60% và 80%.

Đáp án A

A. 215 kg và 80 kg. B. 171 kg và 82 kg.

C. 65 kg và 40 kg. D. 175 kg và 70 kg.

Định hướng tư duy giải

Ta có: CH C(CH ) COOH CH OH CH C(CH ) COOCH

2 3 3 2 3 3

1,2

nCH OO


axit


2 C(CH 3 ) C CH

1,2 n

3

ancol

n 2,5

0,6.0,8

mancol

2,5.32 80


maxit

2,5.86 215

Câu 12(Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018): Loại tơ không phải tơ tổng hợp là

Đáp án D

A. tơ capron. B. tơ clorin. C. tơ polieste. D. tơ axetat.

Câu 13: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Hợp chất nào dưới đây không thể tham gia phản

ứng trùng hợp.

A. Axit -aminocaproic. B. Metyl metacrylat.


Đáp án A

C. Buta-1,3-đien. D. Caprolactam.

Định hướng tư duy giải

Chú ý: Để một monome có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp thì có 2 khả năng:

- Có liên kết bội: Metyl metacrylat, Buta-1,3-đien...

- Có vòng kém bền: Caprolactam, etylenoxit...

Câu 14: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Cho các phát biểu sau

(a) Xenlulozơ trinitrat có chứa 16,87% nitrơ

(b) Xenlulozơ triaxetrat là polime nhân tạo

(c) Đipeptit mạch hở có phản ứng màu biure với Cu(OH) 2

(d) Tơ nilon – 6,6 được tạo ra do phản ứng trùng hợp

(e) thủy tinh hữu cơ plexiglas có thành phần chính là poli(metyl metacrylat)

Số phát biểu sai là

Đáp án D

A. 4 B. 5 C. 2 D.3

Phát biểu sai là: a; c; d

Câu 15: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Polime nào sau đây được điều chế bằng phản

ứng trùng ngưng?

A. Poli (etylen terephtalat). B. Poli acrilonnitrin

C. PoliStiren D. Poli (metyl metacrylat).

Đáp án A

Câu 16: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên?

Đáp án B

A. Tơ nitron. B. Tơ tằm. C. Tơ nilon-6,6. D. Tơ nilon-6.

Câu 17: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Phân tử nào sau đây chỉ chứa hai nguyên tố C và

H?

Đáp án D

A. Poli(vinyl clorua). B. Poliacrilonitrin. C. Poli(vinyl axetat). D. Polietilen.

Câu 18: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Polime nào sau đây là polime thiên nhiên?

A. Amilozơ. B. Nilon-6,6.

C. Cao su isopren. D. Cao su buna.

Đáp án A


Câu 19: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân

nhánh?

A. Amilopetin. B. Xenlulozơ. C. Cao su isopren. D. PVC.

Đáp án A

Câu 20: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Các đồng phân ứng với công thức phân tử

C 8 H 10 O (đều là dẫn xuất của benzen), có tính chất: tách nước thu được sản phẩm có thể trùng

hợp tạo polime, không tác dụng được với dung dịch NaOH. Số lượng đồng phân thoả mãn tính

chất trên là

A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

Đáp án B

Định hướng tư duy giải

Các chất thỏa mãn là : C 6 H 5 -CH(OH)-CH 3 và C 6 H 5 -CH 2 -CH 2 OH.

Chú ý thêm: Để xác định nhanh số đồng phân cần nhớ quy tắc 1 – 2 – 4 – 8

Với -CH 3 , -C 2 H 5 có 1 đồng phân.

Với –C 3 H 7 có 2 đồng phân.

Với –C 4 H 9 có 4 đồng phân.

Với –C 5 H 11 có 8 đồng phân.

Câu 21: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Loại vật liệu polime nào sau đây có chứa

nguyên tố nitơ?

A. Nhựa poli(vinyl clorua). B. Tơ visco.

C. Cao su buna. D. Tơ nilon-6,6.

Đáp án D

Định hướng tư duy giải

PVC điều chế từ CH 2 =CHCl

Cao su buna điều chế từ CH 2 =CH-CH=CH 2

Tơ visco điều chế từ xenlulozơ

Tơ nilon-6,6 điều chế từ H 2 N(CH 2 ) 6 NH 6 và HOOC-(CH 2 ) 4 -COOH

Câu 22: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là

27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC,. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch

nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là

A. 121 và 114. B. 121 và 152.

C. 113 và 152. D. 113 và 114.

Đáp án B

Định hướng tư duy giải

Cấu tạo của tơ nilon-6,6 và capron như sau :


N

(CH 2 ) 6

N

C

(CH 2 ) 4

C

H

H

O

O

n

N

(CH 2 ) 5

C


H

O

a

Suy ra:

226n 27346 n 121113a 17176 a 152

Câu 23: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản

ứng trùng hợp?

Đáp án C

A. Tơ nilon-6,6 B. Tơ nilon-6 C. Tơ olon D. Tơ lapsan.

Câu 24: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Cho dãy các polime sau: polietilen, xenlulozơ,

nilon –6,6, amilozơ, nilon-6, tơ nitron, polibutađien, tơ visco. Số polime tổng hợp có trong dãy

là:

Đáp án D

A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.

Câu 25: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Trong những năm 30 của thế kỷ XX, các nhà hóa

học của hãng Du Pont (Mỹ) đã thông báo phát minh ra một loại vật liệu "mỏng hơn tơ nhện, bền

hơn thép và đẹp hơn lụa”. Theo thời gian, vật liệu này đã có mặt trong cuộc sống hàng ngày của

con người, phổ biến trong các sản phẩm như lốp xe, dù, quần áo, tất, … Hãng Du Pont đã thu

được hàng tỷ đôla mỗi năm bằng sáng chế về loại vật liệu này. Một trong số vật liệu đó là tơ

nilon-6. Công thức một đoạn mạch của tơ nilon-6 là

Đáp án D

A. (-CH 2 -CH=CH-CH 2 -) n .

B. (-NH-[CH 2 ] 6 -CO-) n .

C. (-NH-[CH 2 ] 6 -NH-CO-[CH 2 ] 4 -CO-) n .

D. (-NH-[CH 2 ] 5 -CO-) n .

Câu 26: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Một đoạn mạch PVC có 1000 mắt xích. Khối

lượng của đoạn mạch đó là

A. 12500 đvC. B. 62500 đvC. C. 25000đvC. D. 62550 đvC.

Đáp án B

Định hướng tư duy giải

Ta có:

M 62,5 M 1000.62,5 62500


CH2

CHCl Polim e

Câu 27: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Cho các phát biểu sau:


(a) Thủy phân hoàn vinyl axetat bằng NaOH, thu được natri axetat và anđehit fomic.

(b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

(c) Ở điều kiện thường, anilin là chất khí.

(d) Tinh bột thuộc loại polisaccarit.

(e) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H 2 .

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.

Đáp án A

Định hướng tư duy giải

(a). Sai vì thu được CH 3 CHO.

(b). Sai PE được điều chế từ phản ứng trùng hợp.

(c). Sai là chất lỏng.

(d) và (e) là hai phát biểu đúng.

Câu 28: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Trùng hợp m tấn etilen thu được 1 tấn polietilen

(PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Giá trị của m là

A. 0,80. B. 1,25. C. 1,80. D.

2,00.

Đáp án B

Câu 29: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Trong các polime sau, polime nào có cấu trúc

mạng không gian ?

A. Amilopectin B.Cao su lưu hóa

C. Amilozơ D. Xenlulozơ.

Đáp án B

Câu 30: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Thực hiện phản ứng chuyển hóa PVC thành tơ

clorin bằng cách cho Cl 2 tác dụng với PVC. Trong tơ clorin, clo chiếm 66,77% về khối lượng.

Số mắt xích trung bình của PVC đã phản ứng với 1 phân tử clo là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

Đáp án A

Định hướng tư duy giải

Cl

35,5k 35,5

2

CH2 CH Cl 0,6677 k 2

k

62,5k 34,5

Câu 31: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản

ứng trùng ngưng?

A. Polistiren. B. Teflon.

C. Poli(hexametylen-ađipamit). D. Poli(vinyl clorua).


Đáp án C

Câu 32: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản

ứng trùng ngưng?

A. Polistiren. B. Teflon.

C. Poli(hexametylen-ađipamit). D. Poli(vinyl clorua).

Đáp án C

Câu 33: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là

polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

Đáp án C

A. C 2 H 5 COO-CH=CH 2 . B. CH 2 =CH-COO-C 2 H 5 .

C. CH 3 COO-CH=CH 2 . D. CH 2 =CH-COO-CH 3 .

Câu 34: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành

từ các monome tương ứng là

A. CH 2 =CH-COOCH 3 và H 2 N-[CH 2 ] 6 -COOH.

B. CH 2 =C(CH 3 )-COOCH 3 và H 2 N-[CH 2 ] 6 -COOH.

C. CH 3 -COO-CH=CH 2 và H 2 N-[CH 2 ] 5 -COOH.

D. CH 2 =C(CH 3 )-COOCH 3 và H 2 N-[CH 2 ] 5 -COOH.

Đáp án D

Câu 35: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Tơ nilon-6,6 là sản phẩm trùng ngưng của

Đáp án B

A. axit ađipic và etylen glicol. B. axit ađipic và hexametylenđiamin.

C. axit ađipic và glixerol. D. etylen glicol và hexametylenđiamin.

Câu 36: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ nhân tạo?

A. Tơ nilon-6,6. B. Tơ axetat. C. Tơ tằm. D. Tơ

capron

Đáp án B

Câu 37: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền

với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,... PVC được tổng hợp

trực tiếp từ monome nào sau đây?

A. Propilen. B. Acrilonitrin. C. Vinyl clorua. D. Vinyl axetat.

Đáp án C

Câu 38: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới)


A. amilopectin. B. PE. C. nhựa bakelit. D. PVC.


Đáp án C

Câu 39: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Poliacrilonitrin có thành phần hóa học gồm các

nguyên tố là

A. C, H. B. C, H, Cl. C. C, H, N. D. C, H, N, O.

Đáp án C.

Cau 40: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Polime nào dưới đây được đều chế bằng phản

ứng trùng hợp ?

A. tơ capron B. nilon – 6,6 C. tơ enang D. tơ lapsan

Đáp án A.

Câu 41: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Cho dãy các polime sau: polietilen, xenlulozơ,

nilon –6,6, amilozơ, nilon-6, tơ nitron, polibutađien, tơ visco. Số polime tổng hợp có trong dãy

là:

Đáp án D.

A. 3. B. 6. C. 4. D. 5

Câu 42: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Cho các phát biểu sau:

(1). Các amin đều phản ứng được với dung dịch HCl.

(2). Tripanmitin, tristearin đều là chất rắn ở điều kiện thường.

(3). Phản ứng thủy phân chất béo trong (NaOH, KOH) là phản ứng xà phòng hóa.

(4). Sản phẩm trùng ngưng metylmetacrylat được dùng làm thủy tinh hữu cơ.

(5). Các peptit đều có phản ứng màu biure.

(6). Tơ nilon – 6 có chứa liên kết peptit.

(7). Dùng H 2 oxi hóa glucozơ hay fructozơ đều thu được sobitol.

Tổng số phát biểu đúng là:

Đáp án B.

A. 6 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 43: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Polime nào sau đây được điều chế bằng phản

ứng trùng ngưng ?

Đáp án C.

A. PE B. PVC C. Tơ nilon-7 D. Cao su buna

Câu 44: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản

ứng trùng hợp?

A. Tơ nilon-6,6 B. Tơ nilon-6 C. Tơ olon D. Tơ lapsan

Đáp án C.

Câu 45: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Chất phản ứng với dung dịch NaOH loãng nóng?

A. Metyl amin B. Saccarozo C. Triolein D. Polietilen

Đáp án C.


Câu 46: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Trong các phát biểu sau, có mấy phát biểu

đúng?

(1) Đường fructozơ có vị ngọt hơn đường mía.

(2) Xenlulozơ được tạo bởi các gốc β–glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết β–1,6–glicozit.

(3) Chất béo lỏng chứa nhiều axit béo không no như oleic, linoleic.

(4) Glucozơ bị oxi hóa bởi nước brom tạo ra axit gluconic.

(5) Bột ngọt là muối đinatri của axit glutamic.

(6) Lysin là thuốc bổ gan, axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh.

(7) Nilon–7 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng axit ω–aminoenantoic.

A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Đáp án A.

Câu 47: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Tơ nilon -6,6 thuộc loại:

A. tơ nhân tạo. B. tơ bán tổng hợp.

C. tơ thiên nhiên. D. tơ tổng hợp.

Đáp án D.

Câu 48: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Polime X là chất rắn trong suốt, có khả năng cho

ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Tên gọi của X là:

A. poliacrilonitrin. B. polietilen.

C. poli(metyl metacrylat). D. poli(vinyl clorua).

Đáp án C.

Câu 49: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Cho các phát biểu sau:

(1). Bơ nhân tạo được điều chế bằng phản ứng hiđro hóa chất béo lỏng có trong dầu thực vật.

(2). Tơ nilon-6, tơ visco và tơ tằm đều thuộc loại tơ hóa học.

(3). Trong thành phần của gạo nếp lượng amylopectin rất cao nên gạo nếp dẻo hơn gạo tẻ.

(4). Đun nóng nước giếng bơm, lọc bỏ kết tủa thu được nước mềm.

(5). Đun nóng hỗn hợp gồm rượu trắng, giấm ăn và H2SO4 đặc thu được metyl axetat. Số phát

biểu đúng là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Đáp án B.


Câu 1: ( Chuyên lam sơn thanh hóa 2018) Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp?

A. Tơ visco. B. Tơ tằm. C. Tơ lapsan. D. Tơ nilon-6,6.

Câu 2 (CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA LẦN 2 -2018) Mô tả ứng dụng của polime

nào dưới đây là không đúng?

A. Poli(metyl metacrylat) làm kính máy bay, ô tô, đồ dân dụng, răng giả.

B. Cao su dùng để sản xuất lốp xe, chất dẻo, chất dẫn điện.

C. PE được dùng nhiều làm màng mỏng, vật liệu cách điện.

D. PVC được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa...

Câu 3 (CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA LẦN 2 -2018) Loại polime nào sau

đây không chứa nguyên tử nitơ trong mạch polime?

A. Tơ olon. B. Tơ lapsan. C. Tơ nilon-6,6. D. Protein.

Câu 4 (CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA LẦN 2 -2018) Polime nào sau đây chứa

nguyên tố nitơ?

A. Sợi bông. B. Poli (viyl clorua). C. Poli etilen. D. Tơ nilon-6.

Câu 5: (CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA LẦN 2 -2018) Phát biểu đúng là:

A. Tơ olon thuộc loại tơ tổng hợp B. Tơ olon thuộc loại tơ poliamid

C. Tơ olon thuộc loại tơ nhân tạo D. Tơ olon thuộc tơ thiên nhiên

Câu 6 ( Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh - Lần 1 – 2018) Cho phát biểu đúng là

A. Tơ olon thuộc tơ tổng hợp B. Tơ olon thuộc tơ poliamit

C. Tơ olon thuộc tơ nhân tạo D. Tơ olon thuộc tơ thiên nhiên

Câu 7 (Chuyên Bắc Giang - Bắc Giang – 2018)Polime được điều chế bằng phản ứng trùng

ngưng là

A. polietilen. B. poli(vinyl clorua). C. polistiren. D.

nilon-6,6.

Câu 8. (Chuyên Thoai Ngọc Hầu - An Giang - Lần 1 – 2018) Polime X là chất rắn trong

suốt, cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Monome

tạo thành X là

A. H 2 N[CH 2 ] 6 COOH. B.CH 2 =CHCN. C.CH 2 =CHCl. D.

CH 2 =C(CH 3 )COOCH 3 .

Câu 9 (Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - Lần 1 – 2018) Phân tử polime nào sau đây chỉ

chứa 3 nguyên tố C, H, N trong phân tử?

A. Polietilen. B. Poli(vinyl axetat).

C. Poli(ure - fomandehit). D. Poliacrilonitrin.


Câu 10 (Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - Lần 1 – 2018)Polime nào sau đây được điều chế

bằng phản ứng trùng ngưng?

A. Poli (etilen terephtalat). B. Polipropilen.

C. Polibutađien. D. Poli metyl metacrylat.

Câu 11 (Chuyên Thái Bình - Lần2-2018)Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?

lapsan.

A. Tơ nitron. B. Tơ tằm. C. Tơ axetat. D. Tơ

Câu 12 (Chuyên Thái Bình - Lần2-2018)Dãy polime đều được điều chế bằng phương pháp

trùng ngưng là

axetat.

A. Teflon, polietilen, PVC. B. Cao su buna, nilon-7, tơ

C. Nilon-6, poli vinyl ancol, thủy tinh plexiglas. D. Nhựa rezol, nilon-7, tơ lapsan.

Câu 13. (Chuyên Bắc Ninh Lần 2-2018)Trong các phản ứng giữa các cặp chất dưới đây,

phản ứng nào làm giảm mạch polime?

0

t

A. poli (vinyl clorua) + Cl 2 B. cao su thiên nhiên + HCl

0

t0

H ,t

C. amilozơ + H2O D. poli (vinyl axetat) + H 2 O


0

OH ,t


Câu 14. (Chuyên Biên Hòa - Lần 1- 2018) Khi đốt cháy polime X chỉ thu được khí CO 2 và

hơi nước với tỉ lệ số mol tương ứng là 1:1. Polime X là:

A. Polipropilen. B. Polivinyl clorua. C. Tinh bột. D.

Polistiren.

Câu 15. (Chuyên Biên Hòa - Lần 1- 2018) Trong các polime sau: (1) poli (metyl

metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon - 7; (4) poli (etylen-terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli

(vinyl axetat), (7) tơ nitron. Các polime là sản phẩm của phản ứng trùng hợp là:

A. (1), (2), (3), (7). B. (1), (2), (6), (7). C. (2), (3), (6), (7). D. (1),

(2), (4), (6).

Câu 16. Có một số hợp chất sau: (1) etilen, (2) vinyl clorua, (3) axit adipic, (4) phenol, (5)

acrilonitrin, (6) buta-1,3-dien. Những chất tham gia phản ứng trùng hợp là

A. (1), (2), (3), (4). B. (1), (4), (5), (6). C. (1), (2), (5), (6). D. (2),

(3), (4), (5).

Câu 17. (Chuyên Lương Văn Tụy -- Lần 1 -2018) Cho các polime: polietilen, xenlulozơ,

protein, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutađien. Dãy các polime tổng hợp là


A. Polietilen, polibutađien, nilon-6, nilon-6,6. B. Polietilen, xenlulozơ, nilon-6,

nilon-6,6.

C. Polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6. D. Polietilen, nilon-6, nilon-6,6,

xenlulozơ.

Câu 18. (Chuyên Lương Văn Tụy -- Lần 1 -2018) PVC được điều chế trong thiên nhiên

theo sơ đồ sau:

CH C H CH CHCl PVC

hs 15

% hs 95% hs 90%

4 2 2 2

Thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần lấy để điều chế ra một tấn PVC là bao nhiêu? Biết rằng

khí thiên nhiên chứa 95% metan theo thể tích, (hs là hiệu suất)

A. 6154 m 3 B. 1414 m 3 . C. 2915 m 3 . D.

5883 m 3 .

Câu 19Chuyên Hạ Long - Lần 1-2018). Polime có cấu trúc mạng lưới không gian là

A. polietilen. B. poli (vinylclorua). C. cao su lưu hóa. D.

amilopectin.

Câu 20. (Chuyên Hạ Long - Lần 1-2018) Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ

nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?

A. Tơ visco và tơ axetat. B. Tơ tằm và tơ enang.

C. Tơ visco và tơ nilon-6,6. D. Tơ nilon-6,6 và tơ capron.

Câu 21(Chuyên Hạ Long - Lần 1-2018). Cho sơ đồ chuyển hóa: CH 4 → C 2 H 2 → C 2 H 3 Cl →

PVC. Theo sơ đồ trên từ 448 m 3 khí thiên nhiên (ở đktc) thì tổng hợp được m kg PVC. Giá trị

của m là (biết CH 4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%)

A. 250. B. 300. C. 500. D. 360.

Câu 22 (CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU 2018) Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên

nhiên?

A. Polietilen. B. Tơ olon. C. Tơ tằm. D. Tơ axetat.

Câu 23 (CHUYÊN THÁI NGUYÊN 2018) Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp

là:

A. isopropan. B. isopren. C. ancol isopropylic. D. toluen.

Câu 24 (Chuyên Trần Phú - Lần 1-2018)Thủy tinh hữu cơ plexiglas là loại chất dẻo rất

bền, trong suốt, có khả cho gần 90% ánh sáng truyền qua nên được sử dụng làm kính ô tô,


máy bay, kính xây dựng, kính bảo hiểm,.... Polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ có tên

gọi là:

A. Poli (metyl metacrylat). B. poli acrilonitrin.

C. poli (etylen terephtalat). D. poli (hexametylen ađipamit).

Câu 25 (Chuyên Trần Phú - Lần 1-2018)Hợp chất nào dưới đây không thể tham gia phản

ứng trùng hợp?

A. Axit ɛ-aminocaproic. B. Caprolactam. C. Buta-1,3-đien. D.

Metyl metacrylat.

Câu 26 (CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ 2018) Polime được điều chế bằng phản ứng trùng

hợp là:

A. Polietilen. B. nilon-6,6. C. polisaccarit. D. protein.

Câu 27 (CHUYÊN CHUYÊN SƯ PHẠM 2018) Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ

(monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ

H 2 O) được gọi là phản ứng

A. trùng hợp. B. xà phòng hóa. C. trùng ngưng. D. thủy phân.

Câu 28 (CHUYÊN CHUYÊN SƯ PHẠM 2018) Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?

A. Tơ visco. B. Tơ nilon-6,6. C. Tơ nitron. D. Tơ tằm.

Câu 29 (CHUYÊN CHUYÊNHƯNG YÊN 2018) Loại tơ nào thường dùng để dệt vải, may

quần áo ấm hoặc bện thành sợi len đan áo rét?

A. Tơ nitron. B. Tơ capron. C. Tơ nilon-6,6. D. Tơ lapsan.

Câu 30 (CHUYÊN CHUYÊNHƯNG YÊN 2018) Polime nào có thể tham gia phản ứng

cộng với hiđro?

A. Poli(vinyl clorua). B. Cao su buna. C. Polipropen. D. nilon-6,6.

Câu 31: (CHUYÊN CHUYÊNHƯNG YÊN 2018) Cứ 5,668 gam cao su buna–S phản ứng

vừa hết với 3,462 gam Br 2 trong CCl 4 . Hỏi tỉ lệ butađien và stiren trong cao su buna–S là bao

nhiêu?

A. 2 : 3. B. 1 : 2. C. 3 : 5. D. 1 : 3.

Câu 32 (CHUYÊN CHUYÊN BIÊN HÒA 2018) Polime nào sau được tạo ra bằng phản

ứng trùng ngưng?

A. Nhựa poli(vinyl-clorua). B. Sợi olon.

C. Sợi lapsan. D. Cao su buna.


Câu 33 ( Chuyên Hà Giang 2018 ) Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng đồng

trùng hợp?

A. Nilon-6,6. B. Cao su buna-S. C. PVC. D. PE.

Câu 34 (CHUYÊN CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 2018) Polime nào sau đây được điều chế

bằng phản ứng trùng hợp?

A. Poli(etilen terephtalat). B. Poli(phenol fomanđehit).

C. Poli(metyl metacrilat). D. Poli(hexametilen ađipamit).

Câu 35: ( Chuyên Hưng Yên 2018 ) Polime nào sau đây có cấu trúc mạng lưới không

gian?

A. Amilopectin. B. Cao su lưu hóa. C. Xenlulozo. D. Amilozo.

Câu 36: ( Chuyên Hùng Vương 2018 ) Tơ lapsan thuộc loại tơ

A. poliamit. B. Vinylic. C. polieste. D. poliete.

Câu 37 ( Chuyên Trần Phú 2018 ) Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

A. nilon-6,6. B. poli(etylen-terephtalat).

C. xenlulozo triaxetat. D. polietilen.

Câu 38: ( Chuyên Bắc Giang – Lần 2-2018) Trong các polime sau: (1) poli ( metyl

metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon – 7; poli ( etylen- terephtalat); (5) nilon- 6,6; (6) poli

(vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là:

A. (1), (3), (6). B. (1), (2), (3). C. (3), (4), (5). D. (1), (3), (5).

Câu 39: (Chuyên Đại học Sư phạm lần 2 - 2018) Tên gọi của polime có công thức (-CH 2 -

CH 2 -) n là

A. polietilen. B. polistiren

C. polimetyl metacrylat. D. polivinyl clorua.

Câu 40: (Chuyên Thái Nguyên lần 2 - 2018) Tổng hợp 120 kg polimetylmetacrylat từ axit

và ancol thích hợp, hiệu suất của phản ứng este hóa là 30% và phản ứng trùng hợp là 80%.

Khối lượng của axit cần dùng là

A. 430 kg B. 160 kg C. 113,52 kg D. 103,2 kg

Câu 41: (Chuyên Thái Nguyên lần 2 - 2018) Polime nào sau đây là polime thiên nhiên?

A. Cao su isopren B. Nilon-6,6 C. Cao su buna D. Amilozo

Câu 42: (Chuyên Lê Khiết - lần 2 - 2018) Tơ lapsan là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng

giữa :

A. axit terephalic và etilen glicol B. axit terephalic và hexametylen diamin


C. axit caproic và vinyl xianua D. axit adipic và etilen glicol

Câu 43 (Chuyên Đại học Vinh– lần 3 - 2018) Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản

ứng trùng hợp?

A. Poli(hexanmetylen-ađipamit). B. Amilozo.

C. Polisitren. D. Poli(etylen-terephtalat).

Câu 44 (Chuyên Sơn La– lần 3 - 2018) Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp?

A. Tơ visco. B. Tơ xenlulozơ axetat.

C. Sợi bông. D. Tơ nilon- 6,6.

Câu 45: (Chuyên Chu Văn An– lần 3 - 2018) Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân

nhánh?

A. Cao su thiên nhiên. B. Polipropilen. C. Amilopectin. D. Amilozơ

Câu 46: (Chuyên Chu Văn An– lần 3 - 2018) Polime nào sau đây được điều chế bằng phản

ứng trùng ngưng?

A. Poliacrilonitrin. B. Poli ( etylen- terephtalat).

C. Poliisopren. D. Poli ( metyl metacrylat).

poli ( etylen- terephtalat)

Câu 47 (Chuyên Phan Bội Châu – lần 3 - 2018) Loại polime có chứa nguyên tố halogen là:

A. PE. B. PVC. C. cao su buna. D. tơ olon.

Câu 48: (Chuyên Sư phạm Hà Nội – lần 3 - 2018) Polime thuộc loại tơ thiên nhiên là

A. tơ visco. B. tơ nitron. C. tơ tằm. D. tơ nilon-6,6.

Câu 49: (Chuyên Sư phạm Hà Nội – lần 3 - 2018) Polime X là chất rắn trong suốt, có khả

năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Tên gọi của

X là

A. polietilen. B. poliacrilonitrin.

C. poli(vinyl clorua). D. poli(metyl metacrylat).

Câu 50: (Chuyên Chuyên Bắc Ninh – lần 3 - 2018) Phân tử polime nào sau đây chứa ba

nguyên tố C, H và O ?

A. Xenlulozơ. B. Polistiren. C. Polietilen. D. Poli (vinyl clorua).

Câu 51 (Chuyên Vinh – lần 3 - 2018) Polime nào sau đây trong thành phần hóa học chỉ có hai

nguyên tố C và H?

A. Poliacrilonitrin. B. Polistiren.

C. Poli(metyl metacrylat). D. Poli(vinylclorua).


Câu 1: Đáp án A

Câu 2 Đáp án B

Câu 3 Đáp án B

Câu 4 Đáp án D

Câu 5: Đáp án A

Câu 6 Chọn đáp án A

Khi tiến hành phản ứng trùng hợp vinyl xianua (thường gọi là acrilonitrin), thu được polime

dùng để sản xuất tơ nitron (olon) theo phản ứng:

⇒ Tơ olon thuộc loại tơ tổng hợp

Câu 7 Chọn đáp án D

Câu 8. Chọn đáp án D

+ Thủy tinh hữu cơ được tạo thành từ phản ứng trùng hợp metyl metacrylat.

+ Mà metyl metacrylat có công thức hóa học là CH 2 =C(CH 3 )COOCH 3 .

⇒ Chọn D

+ Trùng ngưng H 2 N[CH 2 ] 6 COOH → Tơ nilon-7

+ Trùng hợp CH 2 =CHCN → Tơ nitron (tơ olon).

+ Trùng hợp CH 2 =CHCl → Poli (vinyl clorua) hay còn gọi tắt là P.V.C

Câu 9 Chọn đáp án D

Câu 10 Chọn đáp án A

Câu 11 Chọn đáp án C

Tơ nhân tạo hay tơ bán tổng hợp xuất phát từ polime thiên nhiên nhưng

được chế biến thêm bằng phương pháp hóa học như tơ visco, tơ axetat,...⇒ chọn C.

Câu 12 Chọn đáp án D

A loại vì tất cả đều được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

B loại vì chỉ có nilon-7 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

C loại vì thủy tinh plexiglas được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

⇒ chọn D.

Câu 13. Chọn đáp án C


0

t

A. [-CH 2 -CH(Cl)-]n + nCl 2 [-CH 2 -C(Cl) 2 -] n + nHCl ⇒ phản ứng giữ nguyên

mạch polime.

B. Cao su thiên nhiên là polime của isopren [-CH 2 -C(CH 3 )=CH-CH 2 -] n .

[-CH 2 -C(CH 3 )=CH-CH 2 -] n + HCl

0

t


[-CH 2 -C(CH 3 )(Cl)-CH 2 -CH 2 -] n ⇒ phản ứng

giữ nguyên mạch polime.

C. Amilozơ là polisaccarit, gồm các gốc α-glucozơ nối với nhau bởi liên kết α-1,4-

glicozit → chuỗi không phân nhánh.


0

H ,t

(C 6 H 10 O 5 ) n (amilozơ) + nH 2 O nC 6 H 12 O 6 (glucozơ) ⇒ phản ứng phân cắt mạch

polime ⇒ chọn C.


0

OH ,t

D. [-CH 2 -CH(OOCCH 3 )-] n + nH 2 O [-CH 2 -CH(OH)-] n + nCH 3 COOH ⇒ phản

ứng giữ nguyên mạch polime.

Câu 14. Chọn đáp án A

Vì n CO2 = n H2O .

⇒ Số nguyên tử H gấp đôi số nguyên tử cacbon ⇒ Chọn A

+ Vì polipropilen có CTPT (C 3 H 6 ) n

Câu 15. Chọn đáp án B

Những monome có liên kết đôi hoặc vòng kém bền trong phân tử

⇒ Có thể phản ứng trùng hợp được.

Các polime là sản phẩm của trùng hợp là

(1) CH 2 =C(CH 3 )COOCH 3

(2) C 6 H 5 CH=CH 2

(6) CH 3 COOCH=CH 2

(7) CH 2 =CH(CN)

⇒ Chọn B

Câu 16. Chọn đáp án C

Điều kiện để có phản ứng trùng hợp đó là có liên kết đôi hoặc vòng kém bền.

⇒ Chọn etilen, vinyl clorua, acrilonitrin, buta – 1,3 – đien ⇒ Chọn C

Câu 17. Chọn đáp án A


⇒ chọn đáp án A. ♥.

Câu 18. Chọn đáp án D

Ta có hiệu suất tổng = 0,9 × 0,95 × 0,15 = 0,12825.

+ Bảo toàn nguyên tố cacbon ta có: 2CH 4 → CH 2 =CHCl.

+ Ta có m PVC = 1000 kg ⇒ n PVC = 16 kmol.

⇒ n CH4 cần dùng = 16 × 2 ÷ 0,12825 ≈ 249,51 kmol.

⇒ V Khí thiên nhiên cần dùng = (249,51 ÷ 0,95) × 22,4 ≈ 5883m 3 .

⇒ Chọn D

Câu 19 Chọn đáp án C

+ Mạng không gian gồm có: Cao su lưu hóa và nhựa bakelit.

⇒ Chọn C

Câu 20. Chọn đáp án A

Tơ tằm là tơ tự nhiên.

Tơ nilon-6,6, tơ capron, tơ enang là tơ tổng hợp.

Tơ visco và tơ axetat là tơ bán tổng hợp hay còn gọi là tơ nhân tạo.

⇒ Chọn A

Câu 21. Chọn đáp án A

Bảo toàn nguyên tố ta có: 2CH4

H50


⇒ nPVC = nCH4 ÷ 2 × 0,5 × 0,8 = 4 kmol

⇒ mPVC = 4×62,5 = 250 kg ⇒ Chọn A

Câu 22 Đáp án C

C2H3Cl.

Polime thiên thiên phổ biến đó là tinh bột, xenlulozo, tơ tằm

Câu 23 Đáp án B

Vì isopren trong CTCT chưuas nối đôi C=C.

⇒ Isopren có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp

Câu 24 Chọn đáp án A


Poli (metyl metacrylat) – Thủy tinh plexiglas
§Æc tÝnh: chÊt r¾n trong suèt, cøng, bÒn nhiÖt, cho ~90% ¸nh s¸ng truyÒn qua

øng dông: chÕ t¹o kÝnh m¸y bay, « t«, kÝnh x©y dùng, kÝnh bo hiÓm,...

Câu 25 Chọn đáp án A

+ Vì axit ε-aminocaproic trong ctct k có liên kết π và vòng kém bền.

⇒ Axit ε-aminocaproic không đủ điều kiện để tham gia phản ứng trùng hợp.

⇒ Chọn A

Câu 26 Đáp án A

Câu 27 Đáp án C

Câu 28 Đáp án A

Tơ nhân tạo hay tơ bán tổng hợp xuất phát từ polime thiên nhiên

nhưng được chế biến thêm bằng phương pháp hóa học (VD: tơ visco, tơ xenlulozơ triaxetat).

||⇒ chọn A. (B và C là tơ tổng hợp, D là tơ thiên nhiên).

Câu 29 Đáp án A

Câu 30 Đáp án B

Chọn B vì cao su buna là (-CH 2 -CH=CH-CH 2 -) n còn chứa π C=C .

Câu 31: Đáp án B

Cao su buna-S có dạng [-CH 2 CH=CHCH 2 -CH 2 CH(C 6 H 5 )] n .

||⇒ dù trùng hợp theo tỉ lệ nào thì Br 2 chỉ cộng vào gốc butađien.

⇒ n butađien = n Br2 ≈ 0,022 mol ⇒ n stiren = (5,688 – 0,022 × 54) ÷ 104 = 0,043 mol.

► n butađien ÷ n stiren = 0,022 ÷ 0,043 ≈ 1 : 2

Câu 32 Đáp án C

Sợi lapsan được tạo ra bằng phản ứng trùng ngưng etilen glicol và axit terephtalic.

nHOC 2 H 4 OH + nHOOCC 6 H 4 COOH

Câu 33 Đáp án B

Câu 34 Đáp án C

Câu 35: Đáp án B

Câu 36: Đáp án C

xt,t ,p


[-OC 2 H 4 OOCC 6 H 4 COO-] n + 2nH 2 O


Câu 37 Đáp án D

Tơ lapsan được điều chế bằng phản ứng trùng hợp nên là polieste.

Câu 38: Đáp án C

các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là: (3) nilon – 7, (4) poli (etylen-

terephtalta), (5) nilon – 6,6

Câu 39: Đáp án A

Câu 40: Đáp án A

H 1 30% H 2 80%

120

CH2 C COOH CH2 C COOCH3

po lim eetylmetacrylat n 1, 2k mol

100

| |

CH3 CH3

80 30

naxit acrylic

1,2.86 : : 430 kg

100 100

Câu 41: Đáp án D

Aminlozo là tinh bột có dạng mạch thẳng.

Câu 42: Đáp án A

Câu 43 Đáp án C

A,B, D đều được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng, chỉ có C là được điều chế bằng phản

ứng trùng hợp

Câu 44 Đáp án D

Tơ visco, tơ xenlulozo axetat: tơ bán tổng hợp

Sợi bông: tơ thiên nhiên

Tơ nilon – 6,6 : tơ tổng hợp

Câu 45: Đáp án C

Câu 46: Đáp án B

Trùng ngưng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ ( monome) thành phân tử lớn ( polime)

đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác

t

n(p-HOOC-C 6 H 4 -COOH) + nHO – CH 2 -CH 2 -OH (-CO-C 6 H 4 -CO-O-CH 2 -CH 2 -O-) n +

2nH 2 O

Câu 47 Đáp án B

PE: (-CH 2 =CH 2 -) n

PVC: -(CH 2 -CHCl-) n

Cao su buna: (-CH 2 -CH=CH-CH 2 -) n

Tơ olon (tơ nitron): (-CH 2 -CHCN-) n


. Câu 48: Đáp án C

Câu 49: Đáp án D

Câu 50: Đáp án A

(C 6 H 10 O 5 ) n có 3 nguyên tố C, H, O

Câu 51 Đáp án B

CH3

CH2 CH

CH

n

2

CH n

|

A. | B. | C. CH2 C

D.

n

CN

C6H5

|

COOCH

=> Polistiren chỉ chứa 2 nguyên tố C và H

3


CH

CH

|

Cl


2 nCH

CH2 n

B. | chỉ chứa 2 nguyên tử C, H.

C H

6 5

C. (-CH 2 -CH 2 ) n chỉ chứa 2 nguyên tố C, HCH CH 2 n

D. | có 3 nguyên tố C, H, Cl

Cl


Câu 1: (THPT Việt Yên - Bắc Giang - Lần 1 - Năm 2018) Để điều chế 60kg poli (metyl

metacrylat) cần tối thiểu m 1 kg ancol và m 2 kg axit tương ứng. Biết hiệu suất của cả quá

trình là 75%. Giá trị của m 1 , m 2 lần lượt là

A. 60 và 60 B. 51,2 và 137,6 C. 28,8 và 77,4 D. 25,6

và 68,8

Chọn đáp án D

Phản ứng este hóa: CH 2 =C(CH 3 )COOH + CH 3 OH ⇋ CH 2 =C(CH 3 )COOCH 3 + H 2 O

sau đó trùng ngưng este:

60 kg polime ⇔ 0,6 × 10 3 mol mắt xích metyl metacrylat. Với hiệu suất 75% ta có:

• n ancol = 0,6 × 10 3 ÷ 0,75 = 0,8 × 10 3 mol → m ancol = 0,8 × 10 3 × 32 = 25,6 × 10 3 gam ⇋

25,6 kg.

• tương tự n axit = 0,8 × 10 3 mol ⇒ m axit = 0,8 × 10 3 × 86 = 68,8 × 10 3 g ⇋ 68,8 kg. Chọn

D.

Câu 2: (THPT Nguyễn Thị Giang - Vĩnh Phúc - Lần 1 - Năm 2018)Poli (vinyl axetat)

(PVA) được dùng để chế tạo sơn, keo dán. Monome dùng để trùng hợp PVA là

A. CH 3 COOCH=CH 2 B. CH 2 =CHCOOCH 3 C. HCOOCH=CH 2 D.

CH 3 COOCH 3

Chọn đáp án A

Poli (vinyl axetat) (PVA) được điều chế từ monome: vinyl axetat CH 3 COOCH=CH 2 :

Theo đó, đáp án cần chọn là A.

Câu 3: (THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa - Lần 1 - Năm 2018) Một phân tử polietilen có

khối lượng phân tử bằng 56000u. Hệ số polime hóa của phân tử polietylen này là:


A. 20000. B. 2000. C. 1500. D. 15000.

Chọn đáp án D

Câu 4: (THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa - Lần 1 - Năm 2018) Polime có cấu trúc mạng

lưới không gian là:

A. Polietilen. B. Poli(vinyl clorua). C. Amilopectin. D. Nhựa

bakelit.

Chọn đáp án D

Câu 5: (THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa - Lần 1 - Năm 2018) Khẳng định nào sau đây

đúng?

A. Đun nóng tinh bột với dung dịch axit thì xảy ra phản khâu mạch polime.

B. Trùng hợp axit ω-amino caproic thu được nilon-6.

C. Polietilen là polime trùng ngưng.

D. Cao su buna có phản ứng cộng.

Chọn đáp án D

Câu 6: (THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa - Lần 1 - Năm 2018) Nhận xét nào sau đây

đúng?

A. Đa số các polime dễ hòa tan trong các dung môi thông thường.

B. Đa số các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

C. Các polime đều bền vững dưới tác động của axit, bazơ.

D. Các polime dễ bay hơi.

Chọn đáp án B

Câu 7: (THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa - Lần 1 - Năm 2018) Brađikinin có tác dụng làm

giảm huyết áp, đó là một nonapeptit có công thức là: Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-

Arg. Khi thủy phân không hoàn toàn peptit này, thu được bao nhiêu tripeptit mà trong

thành phần có phenyl alanin (Phe)?

A.4 B. 3. C. 6 D. 5

Chọn đáp án D

Câu 8: (THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa - Lần 1 - Năm 2018) Poli (vinyl clorua) được điều

chế từ khí thiên nhiên (chứa 95% metan về thể tích) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất

(H) như sau:

H15% H95% H90%

Me tan axetilen vinyl Poli

clorua (vinyl clorua)

Thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần để điều chế được 1 tấn poli (vinyl clorua) là


A. 5589,08 m 3 . B. 1470,81 m 3 . C. 5883,25 m 3 . D.

3883,24 m 3 .

Chọn đáp án C

H

1.H 2.H

2n

3

C2H3Cl 3

- Ta có: H 0,12825 nCH

0, 25.10 mol

4

100 H

n

V .22,4 5883, 25 m

CH4

0,95

CH4

3

trong tù nhiªn

Câu 9: (THPT Đội Cấn Vĩnh Phúc - Lần 1 - Năm 2018) Cho một số tính chất: có dạng

sợi (1); tan trong nước (2); tan trong nuosc Svayde (3); phản ứng với axit nitric đặc (xúc

tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thủy phân trong dung dịch

axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là

A. (2), (3), (4) và (5) B. (1), (3), (4) và (6)

C. (1), (2), (3) và (4) D. (3), (4), (5) và (6)

Chọn đáp án B

Câu 10: (THPT Tứ Kì - Hải Dương - Lần 1 - Năm 2018) Loại tơ nào sau đây đốt cháy

chỉ thu được CO 2 và H 2 O?

A. Tơ Lapsan. B. Tơ nilon-6,6. C. Tơ tằm. D. Tơ

olon.

Chọn đáp án A

Câu 11: (THPT Quảng Xương 1 - Thanh Hóa - Lần 1 - Năm 2018) Polime nào sau đây

được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

A. Poliacrilonitrin. B. Poli(metyl metacrylat).

C. Nilon-6,6. D. Poli(vinyl clorua).

Chọn đáp án C


Câu 12: (THPT Quảng Xương 1 - Thanh Hóa - Lần 1 - Năm 2018) Cho các phát biểu

sau:

(1) Tất cả các dung dịch amin đều làm quỳ tím đổi màu.

(2) Cao su là vật liệu polime có tính đàn hồi.

(3) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

(4) Tinh bột bị thủy phân trong môi trường bazo

(5) Saccarozo là một đisaccarit.


Số phát biểu không đúng là

A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

Chọn đáp án B

Câu 13: (THPT Triệu Sơn - Thanh Hóa - Lần 2 - Năm 2018) Trong những năm 30 của

thế kỉ XX, các nhà hóa học của hãng Du Pont (Mỹ) đã thông báo phát minh ra một loại

vật liệu “mỏng hơn tơ nhện, bền hơn thép và đẹp hơn lụa”. Theo thời gian, vật liệu này đã

có mặt trong cuộc sống hàng ngày của con người, phổ biến trong các sản phẩm như lốp

xe, dù, quần áo, tất, ... Hãng Du Pont đã thu được hàng tỷ đô la mỗi năm bằng sáng chế

về loại vật liệu này. Một trong số vật liệu đó là tơ nilon-6. Công thức một đoạn mạch của

tơ nilon-6 là

A. -(-CH 2 CH=CH-CH 2 -) n - B. -(-NH[CH 2 ] 5 CO-) n -.

C. -(-NH[CH 2 ] 6 NHCO[CH 2 ] 4 CO-) n -. D. -(-NH[CH 2 ] 6 CO-) n -.

Chọn đáp án B

Câu 14: (THPT Triệu Sơn - Thanh Hóa - Lần 2 - Năm 2018) Polime X có công thức

Tên của X là

A. poli vinyl clorua. B. poli etilen. C. poli (vinyl clorua). D. poli

cloetan.

Chọn đáp án C

Câu 15: (THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2018) Tơ nào sau đây thuộc loại tơ

thiên nhiên ?

A. Tơ nitron. B. Tơ nilon-6. C. Tơ nilon-6,6. D. Tơ

tằm.

Chọn đáp án D

Tơ thiên nhiên là tơ có sẵn trong thiên nhiên.

A, B và C là tơ tổng hợp ⇒ chọn D.

Câu 16: (THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2018) Tơ nào sau đây là tơ nhân

tạo?

A. Tơ visco. B. Tơ nitron. C. Tơ nilon-6,6. D. Tơ

tằm.

Chọn đáp án C


Câu 17: (THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2018) Phân tử polime nào sau chỉ

chứa hai nguyên tố C và H ?

A. Polietilen. B. Poliacrilonitrin. C. Poli(vinyl doma). D.

Poli(vinyl axetat).

Chọn đáp án A

A. (-CH 2 -CH 2 -) n ⇒ chọn.

B. [-CH 2 -CH(CN)-] n ⇒ loại.

C. [-CH 2 -CH(Cl)-] n ⇒ loại.

D. [-CH 2 -CH(OOCCH 3 )-] n ⇒ loại.

Câu 18: (THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2018) Polime dùng để chế tạo thuỷ

tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp monome là

A. CH 2 =CHCOOCH 3 . B. C 6 H 5 CH=CH 2 .

C. CH 2 =C(CH 3 )COOCH 3 . D. CH 3 COOCH=CH 2 .

Chọn đáp án C

Thủy tinh hữu cơ (plexiglas) được chế tạo từ poli (metyl metacrylat)

⇒ được trùng hợp từ monome là metyl metacrylat hay CH 2 =C(CH 3 )-COOCH 3 .

Câu 19: (THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2018) Cho các polime sau: (1)

xenlulozo; (2) protein; (3) to nilon-7; (4) polietilen; (5) cao su buna. Số polime có thể

tham gia phản ứng thủy phân là

A. 5. B. 2. C. 3 D. 4.

Chọn đáp án C

(1) Xenlulozơ bị thủy phân trong môi trường axit tạo thành glucozơ.

(2) Protein bị thủy phân trong môi trường axit hoặc bazơ tạo thành các α-amino axit.

(3) Tơ nilon-7 bị thủy phân trong môi trường axit hoặc bazơ tạo thành amino axit (axit 7-

aminoheptanoic) hoặc muối tương ứng.

(4) và (5) không bị thủy phân ⇒ chỉ có 3 polime có thể tham gia phản ứng thủy phân ⇒

chọn C.

Câu 20: (THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2018) Cho các loại tơ sau: (1) tơ

nilon-6,6 ; (2) tơ nilon-6 ; (3) tơ xenlulozơ axetat; (4) tơ olon. Tơ thuộc loại poliamit là

A.(1), (2), (3). B. (2), (3), (4). C. (1), (2). D. (1),

(2), (3), (4).

Chọn đáp án C

Muốn là tơ poliamit thì phải chứa liên kết CO-NH.


(1) Tơ nilon-6,6: [-HN-(CH 2 ) 6 -NH-OC-(CH 2 ) 4 -CO-] n ⇒ thỏa.

(2) Tơ nilon-6: [-HN-(CH 2 ) 5 -CO-] n ⇒ thỏa.

(3) Tơ xenlulozơ axetat: [C 6 H 7 O 2 (OOCCH 3 ) 3 ] n .

(4) Tơ olon: [-CH 2 -CH(CN)-] n .

⇒ chọn C.

Câu 21: (THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2018) Polime dùng làm tơ nilon-

6,6: -(-HN-[CH 2 ] 6 -NHOC-C 4 H 8 -CO-) n - được điều từ các monome

A. axit adipic và hexametylenđiamin. B. axit ɛ-aminocaproic.

C. axit adipic và etylenglicol. D. phenol và fomandehit.

Chọn đáp án A

Nilon-6,6 [-HN-(CH 2 ) 6 -NH-OC-C 4 H 8 -CO-] n được điều chế từ: H 2 N-(CH 2 ) 6 -NH 2 và

HOOC-C 4 H 8 -COOH.

Nói cách khác được điều chế từ các monome là axit ađipic và hexamtylenđiamin.

Ps: Sở dĩ "6,6" là vì được tạo bởi các monome đều chứa 6C!

Câu 22: (THPT Tân Châu - Tây Ninh - Lần 1 năm 2018) Polime X được sinh ra trong

quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất

màu xanh tím. Polime X là

A. xenlulozơ. B. saccarozo. C. glicogen. D. tinh

bột.

Chọn đáp án D

Polime X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh.

Biết X còn đổi màu dung dịch iot → xanh tím ⇒ X là tinh bột

⇒ Chọn D

Câu 23: (THPT Tân Châu - Tây Ninh - Lần 1 năm 2018) Polime có công thức -(-CH 2 -

CH(CH 3 )-) n - được điều chế bằng cách trùng hợp chất nào sau đây?

A. Stiren. B. Buta-1,3-đien. C. Propilen. D. Etilen

Chọn đáp án C

Từ CTCT của mắt xích pilime là –(–CH 2 –CH(CH 3 )–) n –

⇒ Monome tạo nên polime có CTCT là CH 2 =CH–CH 3

⇒ Chọn C

Propilen.

Câu 24: (THPT Tân Châu - Tây Ninh - Lần 1 năm 2018) Tơ nào sau đây thuộc loại tơ

thiên nhiên?


A. Tơ nilon-6,6. B. Tơ tằm. C. Tơ nitron. D. Tơ

nilon-6.

Chọn đáp án B

+ Tơ tằm là 1 loại tơ thiên nhiên ⇒ Chọn B

Câu 25: (THPT Tân Châu - Tây Ninh - Lần 1 năm 2018) Quá trình kết hợp nhiều phân

tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ

khác (thí dụ H 2 O) được gọi là phản ứng

A. thủy phân. B. xà phòng hóa. C. trùng hợp. D. trùng

ngưng.

Chọn đáp án D

+ Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng

thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H 2 O) được gọi là phản ứng trùng

ngưng ⇒ Chọn D

Câu 26: (THPT Tân Châu - Tây Ninh - Lần 1 năm 2018) PVC là chất rắn vô định

hình, cách dẫn điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải

che mưa,...PVC được tổng hợp trực tiếp từ monome nào sau đây?

A. Vinyl clorua. B. Vinyl axetat. C. Acrilonitrin. D.

Propilen.

Chọn đáp án A

+ Tên của PVC bắt nguồn từ tên của monome tạo ra nó đó là Poli (Vinyl Clorua).

⇒ Chọn A

+ Vinyl clorua có CTCT là CH 2 =CHCl

Câu 27: (THPT Tân Châu - Tây Ninh - Lần 1 năm 2018) Loại tơ nào dưới đây thường

được dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi "len" đan áo rét?

A. Tơ capron. B. Tơ lapsan. C. Tơ nitron. D. Tơ

nilon-6,6.

Chọn đáp án C

+ Vì tính chất của tơ nitron là dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt nên

thường được dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi len đan áo rét.

⇒ Chọn C

Câu 28: (THPT Yên Định 2 - Thanh Hóa - Lần 1 năm 2018) Poli (vinyl axetat) được

điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. CH 2 =C(CH 3 )COOCH 3 . B. CH 2 =CHCOOCH 3 .


C. CH 3 COOCH=CH 2 . D. C 2 H 5 OH=CH 2 .

Chọn đáp án C

Câu 29: (THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - Lần 2 năm 2018)Polime được điều

chế bằng phản ứng trùng ngưng là

A. polipeptit. B. polipropilen.

C. poli (metyl metacrylat). D. poliacrilonitrin.

. Chọn đáp án A

A. Polipeptit được điều chế bằng cách trùng ngưng các α-amino axit:

0

xt,t ,p

nH 2 N-CH 2 -COOH (-HN-CH 2 -CO-) n + nH 2 O.

B. Polipropilen được điều chế bằng cách trùng hợp propen:

0

xt,t ,p

nCH 2 =CH-CH 3 [-CH 2 -CH(CH 3 )-] n .

C. Poli (metyl metacrylat) được điều chế bằng cách trùng hợp metyl metacrylat:

0

xt,t ,p

nCH 2 =C(CH 3 )COOCH 3 [-CH 2 -C(CH 3 )(COOCH 3 )-] n .

D. Poliacrilonitrin được điều chế bằng cách trùng hợp acrilonitrin:

0

xt,t ,p

nCH 2 =CH-CN [-CH 2 -CH(CN)-] n .

⇒ chọn A.

Câu 30: (THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - Lần 2 năm 2018)Monome được

dùng để điều chế polistiren (PS) là

A. C 6 H 5 CH=CH 2 . B. CH 2 =CH-CH=CH 2 .

C. CH 2 =CH 2 . D. CH 2 =CH-CH 3 .

Chọn đáp án A

Polistiren được điều chế bằng cách trùng hợp stiren:

0

xt,t ,p

nC 6 H 5 CH=CH 2 [-CH 2 -CH(C 6 H 5 )-] n ⇒ chọn A.

Câu 31: (THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - Lần 2 năm 2018)Polime X có khối

lượng phân tử là 400000 g/mol và hệ số trùng hợp là n = 4000. X là

A. –(–CH 2 CH(CH 3 ) –) n –. B. –(–CH 2 CH(Cl) –) n –.

C. –(–CF 2 CF 2 ) n –. D. –(–CH 2 CH 2 –) n –.

Chọn đáp án C

0

xt,t ,p

nA (-A-) n (X) || M X = 400000 g/mol; n = 4000.


⇒ M A = 400000 ÷ 4000 = 100 ⇒ A là CF 2 =CF 2 ⇒ chọn C.

Câu 32: (THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - Lần 2 năm 2018)Các polime:

polietilen, xenlulozo, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutađien. Dãy các poli me tổng hợp


A. polietilen, xenlulozơ, nilon-6,6. B. polietilen, xenlulozơ, nilon-6,

nilon-6,6.

C. polietilen, nilon-6, nilon-6,6, polibutađien. D. polietilen, tinh bột, nilon-6,

nilon-6,6.

Chọn đáp án C

A và B loại vì xenlulozơ là polime thiên nhiên.

D loại vì tinh bột là polime thiên nhiên.

⇒ chọn C.

Câu 33: (THPT Yên Định 1 - Thanh Hóa - Lần 1 năm 2018) Trùng hợp vinyl xianua

(acrilonitrin) thu được chất nào trong các chất sau?

A. Cao su buna-N. B. Tơ nitron (hay olon). C. Tơ capron. D. Tơ

lapsan.

Chọn đáp án B

Trùng hợp vinyl xianua (acrilonitrin) thu được tơ nitron (tơ olon).

0

xt,t ,p

nCH 2 =CH-CN [-CH 2 -CH(CN)-] n ⇒ chọn B.

Câu 34: (THPT Yên Định 1 - Thanh Hóa - Lần 1 năm 2018) Tơ nào sau đây thuộc

loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)?

A. Bông. B. Tơ nilon-6,6. C. Tơ tằm. D. Tơ

visco.

Chọn đáp án D

A và C là tơ thiên nhiên. B là tơ tổng hợp ⇒ chọn D.

Câu 35: (THPT Yên Định 1 - Thanh Hóa - Lần 1 năm 2018) Polime được điều chế

bằng phản ứng trùng ngưng là

A. poli (vinyl clorua). B. polietilen.

C. poli (metyl metacrylat). D. nilon-6,6.

Chọn đáp án D

A. Poli (vinyl clorua) được điều chế bằng cách trùng hợp vinyl clorua:

0

xt,t ,p

nCH 2 =CH-Cl [-CH 2 -CH(Cl)-] n .


B. Polietilen được điều chế bằng cách trùng hợp etilen:

0

xt,t ,p

nCH 2 =CH 2 (-CH 2 -CH 2 -) n .

C. Poli (metyl metacrylat) được điều chế bằng cách trùng hợp metyl metacrylat:

0

xt,t ,p

nCH 2 =C(CH 3 )COOCH 3 [-CH 2 -C(CH 3 )(COOCH 3 )-] n .

D. Nilon-6,6 được điều chế bằng cách trùng ngưng hexametylenđiamin và axit

ađipic:

nH 2 N(CH 2 ) 6 NH 2 + nHOOC(CH 2 ) 4 COOH

+ 2nH 2 O.

⇒ chọn D.

0

xt,t ,p


[-HN(CH 2 ) 6 NH-OC(CH 2 ) 4 CO-] n

Câu 36: (THPT Yên Định 1 - Thanh Hóa - Lần 1 năm 2018) Quá trình kết hợp nhiều

phân tử nhỏ (monme) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử

nhỏ khác (thí dụ H 2 O) đuợc gọi là phản ứng

A. thủy phân. B. xà phòng hóa. C. trùng ngưng. D. trùng

hợp.

Chọn đáp án C

Câu 37: (THPT Yên Định 1 - Thanh Hóa - Lần 1 năm 2018) Sản phẩm hữu cơ của

phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp?

A. Trùng hợp vinyl xianua.

B. Trùng hợp metyl metacrylat.

C. Trùng ngưng axit ɛ-aminocaproic.

D. Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic.

Chọn đáp án B

Trùng hợp metyl metacrylat thu được poli (metyl metacrylat):

nCH 2 =C(CH 3 )COOCH 3

0

xt,t ,p


[-CH 2 -C(CH 3 )(COOCH 3 )-] n

Câu 38: (THPT Yên Định 1 - Thanh Hóa - Lần 1 năm 2018) Cho dãy các chất:

CH 2 =CHCl, CH 2 =CH 2 , CH 2 =CHCH=CH 2 , H 2 NCH 2 COOH. Số chất trong dãy có khả

năng tham gia phản ứng trùng hợp là

A. 1. B.2 C. 4. D. 3.

Chọn đáp án D

Các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp chứa liên kết đôi C=C hoặc vòng

kém bền.


⇒ chỉ có H 2 NCH 2 COOH không thỏa (chỉ có khả năng tham gia phản ứng trùng

ngưng) ⇒ chọn D.

0

xt,t ,p

● nCH 2 CHCl [-CH 2 -CH(Cl)-] n .

0

xt,t ,p

● nCH 2 =CH 2 (-CH 2 -CH 2 -) n .

0

xt,t ,p

● nCH 2 =CH-CH=CH 2 (-CH 2 -CH=CH-CH 2 -) n .

Câu 39: (THPT Yên Định 1 - Thanh Hóa - Lần 1 năm 2018) Tơ nilon-6,6 là sản phẩm

trùng ngưng của

A. etylen glicol và hexametylenđiamin. B. axit ađipic và etylen glicol.

C. axit ađipic và glixerol. D. axit ađipic và

hexametylenđiamin.

Chọn đáp án D

Câu 40: (THPT Yên Định 1 - Thanh Hóa - Lần 1 năm 2018) Đồng trùng hợp buta-1,3-

đien với acrilonitrin (CH 2 =CHCN) theo tỉ lệ tương ứng x : y, thu được một loại polime.

Đốt cháy hoàn toàn một lượng polime này, thu được hỗn hợp khí và hơi (CO 2 , H 2 O, N 2 )

trong đó có 58,065% CO 2 về thể tích. Tỉ lệ x : y khi tham gia phản ứng trùng hợp là bao

nhiêu?

x 2

x 1

x 3

A.

B.

C.

D.

y 3

y 3

y 2

Chọn đáp án C

xt,t ,p

Giả sử x = 1 ⇒ 1C 4 H 6 + yC 3 H 3 N C 4+3y H 6+3y N y .

Đốt cho: (4 + 3y) mol CO 2 ; (3 + 1,5y) mol H 2 O và 0,5y mol N 2 .

4 3y

► %V CO2 = 0,58065 ⇒ y = 2 / 3 .

4 3y 3 1,5y 0,5y


0

x 3


y 5


⇒ x : y = 1 ÷ 2 / 3 = 3 / 2 ⇒ chọn C.

Câu 41: (THPT Tân Yên Số 1 - Bắc Giang - Lần 1) Tơ nilon-6,6 là

A. hexacloxiclohexan.

B. polieste của axit ađipic và etylen glicol.

C. poliamit của axit ɛ-aminocaproic.

D. poliamit của axit ađipic và hexametylen điamin.

Chọn đáp án D

Nilon-6,6 được điều chế bằng cách trùng ngưng hexametylenđiamin và axit ađipic.

xt,t ,p

nH 2 N-(CH 2 ) 6 -NH 2 + nHOOC-(CH 2 ) 4 -COOH [-HN-(CH 2 ) 6 -NH-OC-(CH 2 ) 4 -

CO-] n + 2nH 2 O.

Nilon-6,6 chứa liên kết CO-NH ⇒ là poli amit ⇒ chọn D.

Câu 42(THPT Tân Yên Số 1 - Bắc Giang - Lần 1): Phân tử khối trung bình của poli

(vinyl clorua) (PVC) là 75000. Hệ số polime hóa của PVC là

A. 1200. B. 1500. C.2400. D. 2500.

Chọn đáp án A

Poli (vinyl clorua) là [-CH 2 -CH(Cl)] n ⇒ n = 75000 ÷ 62,5 = 1200 ⇒ chọn A.

Câu 43: (THPT Tân Yên Số 1 - Bắc Giang - Lần 1) Trong các polime sau: (1) poli

(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli (etylen- terephtalat); (5) nilon-6,6;

(6) poli (vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là

A. (1), (3), (5). B. (1), (3), (6). C. (1), (2), (3). D. (3),

(4), (5)

Chọn đáp án D

(1) Poli (metyl metacrylat) được điều chế bằng cách trùng hợp metyl metacrylat.

0

xt,t ,p

CH 2 =C(CH 3 )COOCH 3 [-CH 2 -C(CH 3 )(COOCH 3 )-] n .

(2) Polistiren được điều chế bằng cách trùng hợp stiren.

0

xt,t ,p

C 6 H 5 CH=CH 2 [-CH 2 -CH(C 6 H 5 )-] n .

(3) Nilon-7 được điều chế bằng cách trùng ngưng axit 7-aminoheptanoic.

0

xt,t ,p

nH 2 N-(CH 2 ) 6 -COOH [-HN-(CH 2 ) 6 -CO-] n + nH 2 O.

(4) Poli (etylen - terephtalat) được điều chế bằng cách trùng ngưng etylen glicol và

axit terephtalic.

0


xt,t ,p

nHOCH 2 CH 2 OH + nHOOC-C 6 H 4 -COOH (-OCH 2 -CH 2 OOC-C 6 H 4 -CO-) n .

(5) Nilon-6,6 được điều chế bằng cách trùng ngưng hexametylenđiamin và axit

ađipic.

xt,t ,p

nH 2 N-(CH 2 ) 6 -NH 2 + nHOOC-(CH 2 ) 4 -COOH [-HN-(CH 2 ) 6 -NH-OC-(CH 2 ) 4 -

CO-] n + 2nH 2 O.

(6) Poli (vinyl axetat) được điều chế bằng cách trùng hợp vinyl axetat.

0

xt,t ,p

nCH 3 COOCH=CH 2 [-CH 2 -CH(OOCCH 3 )-] n .

⇒ chọn D.

Câu 44: (THPT Tân Yên Số 1 - Bắc Giang - Lần 1) Trong số các loại tơ sau tơ tằm, tơ

visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân

tạo?

A. tơ tằm, tơ enang. B. tơ visco, tơ axetat.

C. tơ nilon-6,6, tơ capron. D. tơ visco, tơ nilon-6,6.

Chọn đáp án B

Tơ nhân tạo hya tơ bán tổng hợp xuất phát từ polime thiên nhiên nhưng được

chế biến thêm bằng phương pháp hóa học như tơ visco, tơ axetat,...⇒ chọn B.

Câu 45: (THPT Tân Yên Số 1 - Bắc Giang - Lần 1) Cho các tơ sau: tơ xenlulozơ axetat,

tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ poliamit?

A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.

Chọn đáp án A

Tơ poliamit có các mắt xích nối với nhau bằng các nhóm amit -CO-NH-.

⇒ tơ capron; tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ amit ⇒ chọn A.

Câu 46: (THPT Tân Yên Số 1 - Bắc Giang - Lần 1) Phát biểu nào sau đây sai?

A. Bản chất cấu tạo hóa học của tơ nilon là poliamit.

B. Tơ nilon, tơ tằm, tơ rất bền vững với nhiệt.

C. Quần áo nilon, len, tơ tằm không nên giặt với xà phòng có độ kiềm cao.

D. Bản chất cấu tạo hóa học của sợi bông là xenlulozo.

Chọn đáp án B

B sai vì tơ nilon kém bền với nhiệt ⇒ chọn B.

0

0


Câu 47: (THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang - Lần 1) Thuỷ phân 1250 gam protein X thu

được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100.000 đvC thì số mắt xích alanin

có trong phân tử X là

A. 328. B. 479. C. 453. D. 382.

Chọn đáp án D

n X = 1250 ÷ 100 000 = 0,0125 mol; n Ala = 425 ÷ 89 mol.

⇒ số mắt xích Ala = (425 ÷ 89) ÷ 0,0125 382 ⇒ chọn D.

Câu 48: (THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang - Lần 1) Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng

phản ứng trùng ngưng

A. H 2 N(CH 2 ) 5 COOH. B. HOOC(CH 2 ) 2 CH(NH 2 )COOH.

C. HOOC(CH 2 ) 4 COOH và HO(CH 2 ) 2 OH. D. HCOO(CH 2 ) 4 COOH và

H 2 N(CH 2 ) 6 NH 2 .

Chọn đáp án D

Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

hexametylđiamin và axit ađipic như sau:

Câu 49: (THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang - Lần 1) Trong các polime: tơ tằm, sợi bông,

tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, những polime có nguồn gốc từ xenlulozo là

A. tơ tằm, sợi bông và tơ nitron. B. tơ visco và tơ nilon-6.

C. sợi bông, tơ visco và tơ nilon-6. D. sợi bông và tơ visco.

Chọn đáp án D

Câu 50: (THPT Yên Hòa - Hà Nội - Lần 1 năm 2018) Quá trình kết hợp nhiều phân tử

nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác

(thí dụ H 2 O) được gọi là phản ứng

A. thủy phân. B. xà phòng hóa. C. trùng ngưng. D. trùng

hợp.

Chọn đáp án C


Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime)

đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H 2 O)

được gọi là phản ứng trùng ngưng. ⇒ Chọn C

Câu 51: (THPT Yên Hòa - Hà Nội - Lần 1 năm 2018)

Trong các phản ứng giữa các cặp chất sau, phản ứng nào làm giảm mạch polime?

t°.

A. Poli (vinyl clorua) + Cl 2 /t 0 . B. Poli (vinyl axetat) + H 2 O/OH – ,

C. Cao su thiên nhiên + HCl/t°. D. Amilozo + H 2 O/H , t°

Chọn đáp án D

Nhận thấy phản phản ứng thủy phân amilozơ trong môi trường H +

là một trong số các phản ứng làm giảm mạch polime ⇒ Chọn D

______________________________

Sản phẩm khi thủy phân amilozơ đến cùng đó là các α–glucozo.

Câu 52: (THPT Yên Hòa - Hà Nội - Lần 1 năm 2018) Từ 4,2 tấn etilen người ta có thể

thu được bao nhiêu tấn PVC biết hiệu suất của cả quá trình là 80%?

A. 5,7 tấn. B. 7,5 tấn. C. 5,5 tấn. D. 5,0

tấn.

Chọn đáp án B

Vì 1 C 2 H 4 → 1 C 2 H 3 Cl

⇒ Ta có m PVC =

4,2

28

× 0,8 × 62,5 = 7,5 gam ⇒ Chọn B

Câu 53: (THPT Di Linh - Lâm Đồng - Lần 1 năm 2018) Tơ visco thuộc loại tơ?

A. Poliamit. B. Polieste. C. Thiên nhiên. D. Bán

tổng hợp.

Chọn đáp án D

Phân loại tơ?


⇒ Tơ visco thuộc loại tơ bán tổng hợp. Chọn đáp án D. ♠.

Câu 54: (THPT Di Linh - Lâm Đồng - Lần 1 năm 2018) Quá trình kết hợp nhiều phân

tử nhỏ (monome) tạo thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng các phân tử nhỏ

(thí dụ H 2 O) là phản ứng

A. tổng hợp. B. trùng hợp. C. trung hòa. D. trùng

ngưng.

Chọn đáp án D

Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) tạo thành phân tử lớn (polime)

đồng thời giải phóng các phân tử nhỏ (thí dụ H 2 O) là phản ứng ⇒ Chọn D

Câu 55: (THPT Di Linh - Lâm Đồng - Lần 1 năm 2018) Để điều chế 1 tấn nilon-6 cần

m tấn axit ɛ-aminocaproic (H 2 N-[CH 2 ] 5 -COOH). Biết hiệu suất của quá trình là 90%, giá

trị của m gần đúng là

A. 1,043. B. 1,828. C. 1,288. D. 1,403.

Chọn đáp án A

Quy về 1 phân tử để thuận tiện cho việc tính toán:

⇒ Có phản ứng: H 2 N–[CH 2 ] 5 –COOH → (–HN–[CH 2 ] 5 –CO–) + H 2 O

1

⇒ n Tơ nilon–6 = ⇒ n H2N–[CH2]5–COOH =

113

⇒ n H2N–[CH2]5–COOH =

1.131

113.0,9

1

113.0,9

≈ 1,288 tấn ⇒ Chọn A

Câu 56: (THPT Chu Văn An - Hà Nội - Lần 1 năm 2018) Polime nào sau đây được

tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?


A. Poli (phenol-fomanđehit). B. Poli (metyl metacrylat).

C. Poli (vinyl clorua). D. Polietilen.

Chọn đáp án A

+ Nhận thấy poli(metyl metacrylat), poli(vinyl clorua) và polietilen được điều chế

bằng phản ứng trùng hợp.

+ Poli(phenol-fomanđehit) điều chế bằng phản ứng trùng ngưng ⇒ Chọn A

Câu 57: (THPT Chu Văn An - Hà Nội - Lần 1 năm 2018) Phân tử khối trung bình của

polietilen (PE) là 420000. Hệ số polime hóa của PE là

A. 20000. B. 17000. C. 18000. D. 15000.

Chọn đáp án D

Polietilen có dạng –(–CH 2 –CH 2 )– n .

420000

⇒ Hệ số polime hóa = n = = 15000.

28

⇒ Chọn D

Câu 58: (THPT Chu Văn An - Hà Nội - Lần 1 năm 2018) Polime nào sau đây không

chứa nitơ trong phân tử?

6.

A. Poli (vinyl clorua). B. Poliacrilonitrin. C. Nilon-6,6. D. Nilon-

Chọn đáp án A

● Poli(vinyl clorua) chứa các nguyên tố là C, H và Cl.

● Poliacrilonitrin chứa các nguyên tố là C, H và N.

● Nilon-6,6 chứa các nguyên tố C, H, O và N.

● Nilon–6 chứa các nguyên tố C, H, O và N.

⇒ Chọn A

Câu 59: (THPT Lương Tài Số 2 - Bắc Ninh - Lần 2 năm 2018)Chất nào sau đây thuộc

polime thiên nhiên?

A. Tơ nilon-6,6. B. Tơ nitron. C. Poli (vinyl clorua). D.

Xenlulozơ.

Chọn đáp án D

Tơ nilon-6,6, tơ nitron và poli(vinyl clorua) là polime tổng hợp.

+ Xenlulozo là polime thiên nhiên ⇒ Chọn D


Câu 60: (THPT Lương Tài Số 2 - Bắc Ninh - Lần 2 năm 2018)Polime nào sau đây

được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

A. Poli (vinyl clorua). B. Nilon-6,6.

C. Poli (etylen terephtalat). D. Polisaccarit.

Chọn đáp án A

+ Poli(vinyl clorua) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

+ Tơ nilon-6,6, poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

+ Polisaccarit như xenlulozo và tinh bột là polime thiên nhiên

Câu 61: (THPT Hậu Lộc 2 - Thanh Hóa - Lần 1 năm 2018)Thể tích của dung dịch axit

nitric 63% (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất được 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu

suất 80%) là

A. 42,34 lít. B. 42,86 lít. C. 34,29 lít. D. 53,57

lít.

Chọn đáp án D

⇒ V HNO3 = 59,4 ÷ 297 × 3 × 63 ÷ 0,63 ÷ 1,4 = 42,86 lít. Chọn B. ♦.

Câu 62: (THPT Hậu Lộc 4 - Thanh Hóa năm 2018) Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây

tạo ra polime dùng để sản xuất cao su buna?

A. Buta-1,3-đien. B. Penta-1,3-đien

C. But-2-en. D. 2-metylbuta-1,3-đien.

Đáp án A

Cao su buna là: –(–CH 2 –CH=CH–CH 2 –)– n

Phản ứng trùng hợp: n(CH 2 =CH–CH=CH 2 )

⇒ Monome cần dùng là Buta–1,3–đien

,


P T

xt

(–CH 2 –CH=CH–CH 2 –)– n

Câu 63: (THPT Hậu Lộc 4 - Thanh Hóa năm 2018) Polime dùng để chế tạo thủy tinh

hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. CH 3 COOCH=CH 2 . B.

CH 2 =C(CH 3 )COOCH 3

C. CH 2 =CHCOOCH 3 . D. C 6 H 5 CH=CH 2 .


Đáp án B

Thủy tinh hữu cơ(plexigas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp metyl metacrylat.

Metyl meacrylat có công thức hóa học là CH 2 =C(CH 3 )COOCH 3

Câu 64: (THPT Hậu Lộc 3 - Thanh Hóa - Lần 1 năm 2018) Polime có cấu trúc mạng

lưới không gian là:

A. Polietilen . B. Poli(vinyl clorua). C. Amilopectin. D. Nhựa bakelit.

Đáp án D

Polime có cấu trúc mạng lưới không gian gồm cao ssu lưu hóa và nhựa bakelit

Câu 65: (THPT Hậu Lộc 3 - Thanh Hóa - Lần 1 năm 2018) Một phân tử polietilen có

khối lượng phân tử bằng 56000u. Hệ s ố polime hóa của phân tử polietilen này là:

A. 20000. B. 2000. C. 1500. D. 15000.

Đáp án B

Polietilen có dạng –(–CH 2 –CH 2 )– n .

56000

⇒ Hệ số polime hóa = n = = 2000.

28

Câu 66: (THPT Hậu Lộc 3 - Thanh Hóa - Lần 1 năm 2018) Khẳng định nào sau đây

đúng ?

A. Đun nóng tinh bột với dung dịch axit thì xảy ra phản ứng khâu mạch polime.

B. Trùng hợp axit ε-amino caproic thu được nilon-7.

C. Polietilen là polime trùng ngưng.

D. Cao su buna có phản ứng cộng.

: Đáp án D

Đáp án A là phản ứng thủy phân để giảm mạch.

Đáp án B là phản ứng tạo ra tơ capron.

Đáp án C là polime trùng hợp.

Câu 67: (THPT Hậu Lộc 3 - Thanh Hóa - Lần 1 năm 2018) Nhận xét nào sau đây đúng

?

A. Đa số các polime dễ hòa tan trong các dung môi thông thường.

B. Đa số các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

C. Các polime đều bền vững dưới tác động của axit, bazơ.

D. Các polime dễ bay hơi.


Đáp án B

Các polime được tạo từ nhiều monome. tùy vào chiều dài của mạch mà nhiệt độ nóng

chảy của chúng sẽ khác nhau. Vì vậy nhiệt độ nóng chảy của polime thường ở trong 1

khoảng khá rộng

Câu 68: (THPT Hậu Lộc 3 - Thanh Hóa - Lần 1 năm 2018) Poli(vinyl clorua) được

điều chế từ khí thiên nhiên (chứa 95% metan về thể tích) theo sơ đồ chuyển hoá và hiệu

suất (H) như sau :

H15% H95% H90%

Me tan Axetilen Vinylclorua Poli vinyl clorua

Thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần để điều chế được 1 tấn PVC là :

A. 5589,08 m 3 . B. 1470,81 m 3 . C. 5883,25 m 3 . D. 3883,24 m 3 .

Đáp án C

+ Bảo toàn nguyên tố cacbon ta có: 2CH 4 → CH 2 =CHCl.

+ Ta có m PVC = 1000 kg ⇒ n PVC = 16 kmol.

Ta có hiệu suất tổng = 0,15 × 0,95 × 0,9 = 0,12825.

⇒ n CH4 cần dùng = 16 × 2 ÷ 0,12825 ≈ 249,51 kmol.

⇒ V Khí thiên nhiên cần dùng = (249,51 ÷ 0,95) × 22,4 ≈ 5883m 3 .

Câu 69: (THPT Hoàng Hoa Thám - TP Hồ Chí Minh năm 2018) PVC là chất rắn vô

định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước,

vải che mưa...PVC được tổng hợp trực tiếp từ chất nào sau đây?

A. Vinyl clorua. B. Etilen. C. Vinyl xiarua. D. Vinyl axetat.

Đáp án A

+ Tên của PVC bắt nguồn từ tên của monome tạo ra nó đó là Poli (Vinyl Clorua).

⇒ Chọn A

+ Vinyl clorua có CTCT là CH 2 =CHCl

Câu 70: (THPT Yên Định 1 - Thanh Hóa năm 2018) Polime X là chất rắn trong suốt,

có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng để tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas.

Tên gọi của X là

A. polietilen. B. poli(vinyl clorua).

C. poli(metyl metacrylat). D. poliacrilonitrin.

Đáp án C

Câu 71: (THPT Yên Định 1 - Thanh Hóa năm 2018) Polime nào sau đây được điều chế

bằng phản ứng trùng ngưng?


A. Poli(etylen-terephtalat). B. Poli (vinyl clorua).

C. Polistiren. D. Polietilen.

Đáp án A

Câu 72: (THPT Nguyễn Đăng Đạo - Bắc Ninh - Lần 2 năm 2018)

Polime nào sau đây thuộc loại poliamit?

A. Polibutađien. B. Polietilen. C. Nilon-6,6. D. Poli (vinyl clorua).

Đáp án C

Vì trong CTCT của nilon–6,6 có chứa liên kết –CO–NH–.

⇒ Nilon–6,6 thuộc loại poliamit

Câu 73: (THPT Nguyễn Đăng Đạo - Bắc Ninh - Lần 2 năm 2018) Polime nào sau

đây không phải là thành phần chính của chất dẻo

A. Poli (vinyl clorua). B. Poli (metyl

metacrylat).

C. Poliacrilonitrin. D. Polietilen.

Đáp án C

Poliacrilonitrin được dùng để tổng hợp tơ nitron vì nó có tính chất là dai, bền với nhiệt và

giữ nhiệt tốt nên thường được dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi "len"

đan áo rét

Câu 74: (THPT Nguyễn Đăng Đạo - Bắc Ninh - Lần 2 năm 2018) Cao su lưu hóa (loại

cao su được tạo thành khi cho cao su thiên nhiên tác dụng với lưu huỳnh) có khoảng

2,0% lưu huỳnh về khối lượng. Giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở cầu metylen trong

mạch cao su. Vậy khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu đisunfua- S-S-?

A. 44. B. 50. C. 48. D. 46.

Đáp án D

Cao su thiên nhiên có công thức là –(–C 5 H 8 –)– n .

Ta có phản ứng: (C 5 H 8 ) n + 2S → (C 5n H 8n–2n )S 2 .

64

⇒ %m S/Cao su = × 100 ≈ 46

68n 62

Câu 75: (THPT Kim Liên - Hà Nội - Lần 1 năm 2018) PVC là chất rắn vô định hình,

cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che

mưa,… PVC được tổng hợp trực tiếp từ monome nào sau đây?

A. Vinyl axetat. B. Vinyl clorua. C. Acrilonitrin. D. Propilen.


Đáp án B

Poli (vinyl clorua) (PVC) được tổng hợp trực tiếp từ vinyl clorua.

nCH 2 =CH-Cl

xt,t ,p


[-CH 2 -CH(Cl)-] n

Câu 76: (THPT Kim Liên - Hà Nội - Lần 1 năm 2018) Polime được điều chế bằng

phản ứng trùng hợp là

A. polietilen. B. xenlulozơ triaxetat.

Đáp án A

C. poli (etylen-terephtalat). D. nilon-6,6

A. Polietilen được điều chế bằng cách trùng hợp etilen ⇒ chọn A.

nCH 2 =CH 2

xt,t ,p

(-CH 2 -CH 2 -) n . (Dethithpt.com)

B. Xenlulozơ triaxetat được điều chế bằng cách este hóa xenlulozơ bằng anhidrit axetic.

[C 6 H 7 O 2 (OH) 3 ] + 3(CH 3 CO) 2 O

xt,t ,p

[C 6 H 7 O 2 (OCOCH 3 ) 3 ] + 3CH 3 COOH.

C. Poli (etylen-terephtalat) được điều chế bằng cách trùng ngưng etylen glicol và axit

terephtalat. (Dethithpt.com)

nHOCH 2 CH 2 OH + nHOOCC 6 H 4 COOH

xt,t (-OCH 2 CH 2 OOCC 6 H 4 COO-) n +

2nH 2 O.

D. Nilon-6,6 được điều chế bằng cách trùng ngưng hexametylenđiamin và axit ađipic.

nH 2 N(CH 2 ) 6 NH 2 + nHOOC(CH 2 ) 4 COOH

xt,t ,p

[-HN(CH 2 ) 4 NHOC(CH 2 ) 4 CO-] n +

2nH 2 O.

Câu 77: (THPT Kim Liên - Hà Nội - Lần 1 năm 2018) Khi clo hoá PVC ta thu được

một loại tơ clorin có chứa 66,7% clo về khối lượng. Hỏi trung bình một phân tử clo tác

dụng với bao nhiêu mắt xích PVC?

A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.

Đáp án D

PVC hay Poli (vinyl clorua) là (C 2 H 3 Cl) n hay C 2n H 3n Cl n .

► 1 mắt xích ứng với n = 1 ⇒ CT của 1 mắt xích: C 2 H 3 Cl.

kC 2 H 3 Cl + Cl 2 → C 2k H 3k–1 Cl k+1 + HCl.

||⇒ %m Cl =

35,5. k 1


100% 66,7% k 2

12.2k 1. 3k 1 35,5, k 1

⇒ trung bình 1 phân tử Cl 2 tác dụng với 2 mắt xích


Câu 78: (THPT Kim Thành - Hải Dương - Lần 1 năm 2018) Ở một loại polietilen (-

CH 2 -CH 2 -)n có phân tử khối là 420000. Hệ số trùng hợp của loại polietilen đó là

A. 15290. B. 17886. C. 12300. D. 15000.

Đáp án D

Polietilen có dạng –(–CH 2 –CH 2 )– n .

420000

⇒ Hệ số polime hóa = n = = 15000.

28

Câu 79: (THPT Kim Thành - Hải Dương - Lần 1 năm 2018) Tơ nào sau đây có nguồn

gốc tự nhiên?

A. Nilon-6. B. Tơ tằm. C. Tơ nitron. D. Nilon-7.

Đáp án B

Tơ tằm là một loại protein ⇒ có nguồn gốc tự nhiên ⇒ chọn B.

A, C và D là tơ tổng hợp ⇒ không có nguồn gốc tự nhiên ⇒ loại.

Câu 80: (THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Lần 3 năm 2018) Tơ nilon–6,6 được điều chế

bằng phản ứng trùng ngưng

A. H 2 N[CH 2 ] 5 COOH. B. HOOC[CH 2 ] 4 COOH

và HO[CH 2 ] 2 OH.

C. HOOC[CH 2 ] 4 COOH và H 2 N[CH 2 ] 6 NH 2 . D.

HOOC[CH 2 ] 2 CH(NH 2 )COOH.

Đáp án C

Câu 81: (THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Lần 3 năm 2018) Poli(vinyl axetat) là polime

được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. CH 3 COOCH=CH 2 . B. CH 2 =CHCOO-CH 3 . C.

CH 2 =CHCOOC 2 H 5 . D. C 2 H 5 COOCH=CH 2 .

Đáp án A

Câu 82: (THPT Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh - Năm 2018 năm 2018) Polime thuộc loại

polime nhân tạo là

A. Polietilen B. Tơ visco C. Tơ nilon-6 D. Tơ tằm

Đáp án B

– A và C là polime tổng hợp ⇒ loại.

– D là polime tự nhiên (có nguồn gốc protein) ⇒ loại.


Câu 83: (THPT Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh - Năm 2018 năm 2018) Thủy phân hoàn toàn

200 gam hỗn hợp tơ tằm và lông cừu thu được 31,7 gam glyxin. Biết thành phần phần

trăm về khối lượng của glyxin trong tơ tằm và lông cừu lần lượt là 43,6% và 6,6%. Thành

phần phần trăm về khối lượng tơ tằm trong hỗn hợp kể trên là

A. 75% B. 25% C. 62,5% D. 37,5%

Đáp án B

Đặt m tơ tằm = x; m lông cừu = y ⇒ m hỗn hợp = a + b = 200(g).

m glyxin = 0,436x + 0,066y = 31,7(g) ||⇒ giải hệ cho: x = 50(g); y = 150(g).

► %m tơ tằm = 50 ÷ 200 × 100% = 25%

Câu 84: (THPT Quảng Xương - Thanh Hóa - Lần 1 - Năm 2018) Tơ có nguồn gốc từ

xenlulozơ là

A. tơ olon. B. tơ nilon-6,6. C. tơ axetat. D. tơ tằm.

Đáp án C

Câu 85: (THPT Quảng Xương - Thanh Hóa - Lần 1 - Năm 2018) Khối lượng của một

đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch PVC là 9500 đvC. Số lượng

mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và PVC nêu trên lần lượt là

A. 113 và 152. B. 121 và 114. C. 113 và 114. D. 121 và 152.

Đáp án D

– Tơ nilon-6,6 là [-HN(CH 2 ) 6 NHOC(CH 2 ) 4 CO-] n ⇒ n = 27346 ÷ 226 = 121.

– PVC là [-CH 2 CH(Cl)-] n ⇒ n = 9500 ÷ 62,5 = 152 ||

Câu 86: (THPT Đô Lương 1 - Nghệ An năm 2018) Loại polime nào sau đây khi đốt

cháy hoàn toàn chỉ thu được CO 2 và H 2 O?

A. Polietilen B. Tơ olon C. Nilon-6,6 D. Tơ tằm

Đáp án A

Câu 87: (THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - Lần 3 năm 2018)Trong các phản ứng dưới

đây, phản ứng nào làm giảm mạch polime?

H

A. amilozơ + H 2 O ,t


B. cao su thiên nhiên + HCl

t

C. poli (vinyl clorua) + Cl 2 D. poli (vinyl axetat) + H 2 O

Đáp án A

tOH ,t


Câu 88: (THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - Lần 3 năm 2018)Polime có công thức

CH CH CH được điều chế bằng cách trùng hợp chất nào sau đây?

2 3 n


A. Etilen. B. Stiren. C. Buta-l,3-đien. D. Propilen.

Đáp án D

Câu 89: (THPT Lê Văn Hưu - Thanh Hóa - Lần 1 năm 2018) Tơ nào sau đây thuộc

loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)

A. Tơ visco. B. Tơ nilon-6,6. C. Tơ tằm. D. Bông

Đáp án A

Câu 90: (THPT Liên trường - Nghệ An - Lần 1 năm 2018) Tơ tổng hợp không thể

điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

A. tơ lapsan B. tơ nitron. C. tơ nilon-6 D. tơ nilon - 6,6.

Đáp án B

Câu 91: (THPT Liên trường - Nghệ An - Lần 1 năm 2018) Cao su buna có công thức

cấu tạo thu gọn là

A. –(–CH 2 –CH=CH–CH 2 –) n –. B. –(–CH 2 –CHCl–) n –.

C. –(–CH 2 –CH 2 –) n –. D. –(–CH 2 –CHCN–) n –.

Đáp án A

Câu 92: (THPT Liên trường - Nghệ An - Lần 1 năm 2018) Tiến hành phản ứng đồng

trùng hợp giữa stiren và buta–1,3–đien (butađien), thu được polime X. Cứ 2,834 gam X

phản ứng vừa hết với 1,731 gam Br 2 . Tỉ lệ số mắt xích (butađien : stiren) trong loại

polime trên là

A. 2 : 3. B. 1 : 3. C. 1 : 1. D. 1 : 2.

Đáp án D

Cao su buna-S có dạng (C 4 H 6 ) a .(C 8 H 8 ) b .

2,834 gam (C 4 H 6 ) a .(C 8 H 8 ) b + 0,0108 mol Br 2

• n (-C4H6-) = n Br2 = 0,0108 mol.

⇒ m (-C8H8-) = 2,834 - m (-C4H6-) = 2,834 - 0,0108 × 54 = 2,2508 gam

→ n (-C8H8-) = 2,2508 : 104 = 0,0216 mol.

⇒ a : b = 0,0108 : 0,0216 ≈ 1 : 2

Câu 93: (THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - Lần 2 năm 2018)Dãy nào gồm các polime có

cấu trúc mạch phân nhánh?

A. Nhựa rezol; cao su lưu hóa. B. Aminopectin; glicogen.

C. Tơ nilon- 6,6; tơ lapsan; tơ olon. D. Cao su Buna – S; xenlulozơ; PS.

Đáp án B


Câu 94: (THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - Lần 2 năm 2018)Cao su lưu hóa có 2% lưu

huỳnh về khối lượng. Số mắt xích isopren có một cầu đisunfua −S−S− là (giả thiết rằng S

đã thay thế cho H ở cầu metylen trong mạch cao su)

A. 46. B. 50. C. 23. D. 32.

Đáp án A

Cao su thiên nhiên có công thức là –(–C 5 H 8 –)– n .

Ta có phản ứng: (C 5 H 8 ) n + 2S → (C 5n H 8n–2n )S 2 .

64

⇒ %m S/Cao su = × 100 ≈ 46

68n 62

Câu 95: (THPT Nguyễn Khuyến năm 2018) Cho các polime sau: poliacrilonitrin,

polietilen, poli(vinyl clorua), poli(etylen terephtalat), polibuta-1,3-đien. Số polime được

dùng đề sản xuất tơ là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

Đáp án A

Câu 96: (THPT Nguyễn Khuyến năm 2018) X là một peptit mạch hở có công thức phân

tử C13H24NxO6. Thực hiện các phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol các chất):

(X) + 4NaOH → (X 1 ) + H 2 NCH 2 COONa + (X 2 ) + 2H 2 O

(X 1 ) + 3HCl → C 5 H 10 NO 4 Cl + 2NaCl

Nhận định nào sau đây đúng?

A. (X 2 ) tác dụng với dung dịch HCl theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3.

B. X là một tetrapeptit.

C. (X 1 ) được ứng dụng làm mì chính (bột ngọt).

D. Trong dung dịch (X 1 ) làm quỳ tím hóa đỏ.

: Đáp án A

Câu 97: (THPT Phan Đăng Lưu - Nghệ An năm 2018) Loại tơ nào sau đây thường

dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi "len" đan áo rét?

A. tơ lapsan. B. tơ nitron. C. tơ nilon-6,6. D. tơ axetat.

Đáp án B

Câu 98: (THPT Phan Ngọc Hiển - Cà Mau năm 2018) Cho các polime sau đây: (1) tơ

tằm; (2) sợi bông; (3) sợi đay; (4) tơ enang; (5) tơ visco; (6) nilon-6,6; (7) tơ axetat. Loại

tơ có nguồn gốc xenlulozơ là

A. (1); (2); (6). B. (2); (3); (5); (7). C. (5); (6); (7). D. (2); (3); (6).


Đáp án B

Câu 99: (THPT Yên Lạc - Trần Phú - Vĩnh Phúc năm 2018) Polietilen là sản phẩm

của phản ứng trùng hợp

A. CH 2 =CH-CH=CH 2 . B. CH 2 =CH-CH 3 . C. CH 2 =CH 2 . D.

CH 2 =CH-Cl.

Đáp án C

Câu 100: (THPT Yên Lạc - Trần Phú - Vĩnh Phúc năm 2018) Tơ nào dưới đây thuộc

loại tơ nhân tạo?

Đáp án C

A. Tơ nilon-6,6. B. Tơ capron. C. Tơ axetat. D. Tơ tằm

Câu 101: (THPT Yên Định 1 - Thanh Hóa - Lần 2 năm 2018) Sản phẩm phản ứng

trùng ngưng nào sau đây tạo ra tơ nilon-6,6?

A. axit ađipic và glixerol. B. Axit phtalic và etylen glicol.

C. Axit phtalic và hexametylenđiamin. D. Axit ađipic và hexametylenđiamin.

Câu 102: (THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa năm 2018)Polime nào sau đây được sử dụng

để sản xuất cao su buna?

A. poli butadien. B. poli etilen.

C. poli stiren. D. poli (stiren-butadien).

Đáp án A

Câu 103: (THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An - Lần 1 năm 2018) Polime nào sau đây

không được được dùng làm chất dẻo?

A. Polietilen. B. Poli(vinyl clorua).

C. Poli(metyl metacrylat). D. Poli acrilonitrin.

Đáp án D

Câu 104: (THPT QG trường Chu Văn An - Hà Nội - lần 1 năm 2018) Polime nào sau

đây có mạch phân nhánh?

A. Amilozo. B. Polietilen. C. Amilopectin. D. Poli(vinyl clorua).

Đáp án C

More magazines by this user
Similar magazines