25.05.2019 Views

Passive Voice - Szenvedő szerkezet

szenvedő igemód kéttárgyas igék a szenvedő szerkezetben a szenvedő értelmezése magyarul szerepe a nyelvben

szenvedő igemód
kéttárgyas igék a szenvedő szerkezetben
a szenvedő értelmezése magyarul
szerepe a nyelvben

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TANANYAGCSOMAGOK PASSIVE VOICE MANAGE YOUR ENGLISH<br />

IGENEM<br />

Az igenem a mondat alanyának, tárgyának illetve határozójának a szerepét jelöli.<br />

Cselekvő igenemről beszélünk akkor, amikor a mondat alanya a cselekvés elvégzője, továbbá a mondat tárgya az, amire a cselekvés<br />

kihat, irányul, illetve ami elszenvedi a cselekvést.<br />

Például: Kate is reading a book. = Kati könyvet olvas.<br />

<strong>Szenvedő</strong> igenemről akkor beszélünk, amikor a mondat alanya nem cselekszik, illetve az alany lesz a cselekvés elszenvedője. Az<br />

ilyen típusú mondatokban a cselekvés végrehajtójára utalhatunk határozóval (by Peter = Péter által).<br />

Például: The car was repaired (by Peter). = Az autó megjavíttatott (Péter által).<br />

The Queen was killed. = Megölték a királynőt. (nem tudjuk, hogy ki, vagy nem ezt tartjuk fontosnak közölni)<br />

A fenti szabályokból következik, hogy szenvedő mondatokat csak tárgyas igéből lehet képezni.<br />

TÁRGYAS IGÉK<br />

Ahhoz, hogy a szenvedő <strong>szerkezet</strong>et megfelelően tudjuk használni, szükséges, hogy megértsük először is a tárgyas igék használatát<br />

az angol nyelvben. Megkülönböztetünk igéket egy, illetve két tárggyal (’two-object verbs’).<br />

A tárgyas igék tehát kétfélék lehetnek:<br />

Igék egy tárggyal<br />

eat an apple<br />

drive a car<br />

force him<br />

I ate all the apples yesterday.<br />

Tegnap megettem az összes almát.<br />

People don’t drive such cars in Europe.<br />

Európában az emberek nem vezetnek ilyen autókat.<br />

We will force him to help.<br />

Kényszeríteni fogjuk, hogy segítsen.<br />

shoe a horse<br />

watch a film<br />

open the door<br />

They haven’t shoed the poor horse.<br />

Szegény lovat még nem patkolták<br />

meg.<br />

I can’t watch the film in the afternoon.<br />

Nem nézhetem meg a filmet délután.<br />

You must open the door.<br />

Ki kell nyitnod az ajtót.<br />

How Magnificently <strong>Passive</strong> – Charles Dickens / The Surprise Party / Asimov: Foundation and Earth - The Decision / The Titanic Oldal 1/13


TANANYAGCSOMAGOK PASSIVE VOICE MANAGE YOUR ENGLISH<br />

Igék két tárggyal<br />

(olyan egy szótagból álló tárgyas igék, amelyeknél a cselekvés irányul valaki felé vagy felől)<br />

give a candy to Tom<br />

give Tom a candy<br />

Kate will give a candy to Tom.<br />

Kate will give Tom a candy.<br />

Kati adni fog egy cukorkát Tominak.<br />

Az angolban a ’candy’ mindkét szóösszetételben a cselevés direkt tárgya, míg az első szó<strong>szerkezet</strong>ben a ’to Tom’ határozó szerepét<br />

tölti be, a másodikban pedig ’Tom’ az úgynevezett indirekt tárgyét 1 . A magyar nyelvben csak egy fordítás létezik.<br />

további igék két tárggyal:<br />

egy-szótagú igék:<br />

send a letter to sy<br />

send sy a letter<br />

read the news to grandfather<br />

read grandfather the news<br />

get an aspirin for sy<br />

get sy an aspirin<br />

make a cake for sy<br />

make sy a cake<br />

We will send a letter to Ann.<br />

We will send Ann a letter.<br />

Küldeni fogunk Annának egy levelet.<br />

Tom can read the news to grandfather.<br />

Tom can read grandfather the news.<br />

Tomi fel tudja olvasni nagypapának a híreket.<br />

I’ll get an aspirin for you.<br />

I’ll get you an aspirin.<br />

Szerzek neked egy aszpirint.<br />

Mom made a cake for me yesterday.<br />

Mom made me a cake yesterday.<br />

Anyu készített nekem egy tortát tegnap.<br />

1 Az angol nyelvben indirekt tárgynak nevezzük azt a mondatrészt, amely felé a cselekvés irányul. Magyarra határozóval fordítjuk. (Pl.: him – neki, Tom –<br />

Tominak)<br />

How Magnificently <strong>Passive</strong> – Charles Dickens / The Surprise Party / Asimov: Foundation and Earth - The Decision / The Titanic Oldal 2/13


TANANYAGCSOMAGOK PASSIVE VOICE MANAGE YOUR ENGLISH<br />

sing the aria to her husband<br />

sing her husband the aria<br />

draw a picture to sy<br />

draw sy a picture<br />

buy a dress for sy<br />

buy sy a dress<br />

lend money to sy<br />

lend sy money<br />

teach a lesson to sy<br />

teach sy a lesson<br />

sew a dress to my mother<br />

sew my mother a dress<br />

Pavarotti sang an aria to the Queen.<br />

Pavarotti sang the Queen an aria.<br />

Pavarotti elénekelt egy áriát a királynőnek.<br />

We must draw a picture to our teacher.<br />

We must draw our teacher a picture.<br />

Rajzolnunk kell egy képet a tanárunknak.<br />

Her husband should buy a dress for her.<br />

Her husband should buy her a dress.<br />

A férjének kéne vennie számára egy ruhát.<br />

He never lends money to anybody.<br />

He never lends anybody money.<br />

Soha nem ad kölcsönt senkinek.<br />

I’ll teach a lesson to him.<br />

I’ll teach him a lesson.<br />

Majd én megmutatom neki! (kifejezés!)<br />

I want to sew a dress to my mother.<br />

I want to sew my mother a dress.<br />

Ruhát akarok varrni az édesanyámnak.<br />

két-, vagy több szótagú igék:<br />

A több szótagú kéttárgyas igéket csak egyféleképpen használhatjuk, azaz nincsen indirekt tárgyas, csak határozós <strong>szerkezet</strong>.<br />

explain the problem to sy<br />

explain sy the problem<br />

demonstrate the exercise to sy<br />

demonstrate sy the exercise<br />

I can’t explain the problem to you.<br />

Nem tudom elmagyarázni neked a problémát.<br />

We’ll have to demonstrate the drill to the people.<br />

Be kell majd mutatnunk a gyakorlatot az mebereknek.<br />

How Magnificently <strong>Passive</strong> – Charles Dickens / The Surprise Party / Asimov: Foundation and Earth - The Decision / The Titanic Oldal 3/13


TANANYAGCSOMAGOK PASSIVE VOICE MANAGE YOUR ENGLISH<br />

describe the thief to sy<br />

describe sy the thief<br />

suggest a good idea to sy<br />

suggest sy a good idea<br />

She couldn’t describe the thief to the policeman.<br />

Nem tudta leírni a tolvajt a rendőrnek.<br />

He always suggests good ideas to us.<br />

Mindig javasol nekünk jó ötleteket.<br />

A MONDATRÉSZEK SZEREPÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA<br />

AKTÍV MONDAT<br />

PASSZÍV / SZENVEDŐ MONDAT<br />

ALANY a cselekvés végrehajtója nem cselekszik, elszenvedi a cselekvést<br />

ÁLLÍMÁNY<br />

TÁRGY<br />

a cselekvés<br />

amire a cselekvés irányul<br />

CSELEKVŐ<br />

nem külön mondatrész, a<br />

cselevő maga a mondat alanya<br />

a cselekvés végrehajtója 2<br />

A SZENVEDŐ SZERKEZET SZEREPE AZ ANGOL NYELVBEN<br />

Az angol nyelvben, (nem úgy a magyarban) meghatározott szórendet kell alkalmaznunk. Ez azt jelenti, hogy bizonyos<br />

mondatrészeket nem hangsúlyozhatunk a szórend változtatásával, csak a mondat <strong>szerkezet</strong>ének megváltoztatásával. A szenvedő<br />

<strong>szerkezet</strong> használata egyik módja a hangsúlyozásnak.<br />

Tehát: a szenvedő <strong>szerkezet</strong>et az angol nyelvben h a n g s ú l y o z á s r a használjuk; amennyiben van a mondatban cselekvő,<br />

úgy a cselekvőt hangsúlyozzuk, ám cselekvő hiányában magára a cselekvésre esik a hangsúly.<br />

Példa:<br />

My car was stolen yesterday. (maga a cselekvés a fontos, nem ismerem a cselekvőt)<br />

This fatal mistake was made by the government. (a cselekvés végrehajtója hangsúlyos)<br />

2 A cselekvő mindig a ‘by’ szócskával kerül a szenvedő mondat végére. Például: This picture was painted by Picasso.<br />

How Magnificently <strong>Passive</strong> – Charles Dickens / The Surprise Party / Asimov: Foundation and Earth - The Decision / The Titanic Oldal 4/13


TANANYAGCSOMAGOK PASSIVE VOICE MANAGE YOUR ENGLISH<br />

A szenvedő mondat <strong>szerkezet</strong>e:<br />

alany állítmány (be 3 + being 4 + az ige 3. alakja) tárgy + cselekvő + határozók<br />

A ’be’ ige összes lehetséges ragozott alakja:<br />

I G E I D Ő K MÚLT JELEN JÖVŐ<br />

am<br />

FOLYAMATOS<br />

was<br />

is<br />

EGYSZERŰ<br />

were<br />

are<br />

will be<br />

BEFEJEZETT<br />

have been<br />

had been<br />

FOLYAMATOS BEFEJEZETT<br />

has been<br />

will have been<br />

USED TO / WOULD<br />

used to be<br />

would be<br />

BE GOING TO<br />

am / is / are / was / were going to be<br />

FELTÉTELES MÓD FŐMONDAT MELLÉKMONDAT (IF ... )<br />

JÖVŐ will be am, is, are<br />

JELEN would be were / was<br />

MÚLT would have been had been<br />

3 bármilyen időben, módban, stb.<br />

4 amennyiben a mondat folyamatos<br />

How Magnificently <strong>Passive</strong> – Charles Dickens / The Surprise Party / Asimov: Foundation and Earth - The Decision / The Titanic Oldal 5/13


TANANYAGCSOMAGOK PASSIVE VOICE MANAGE YOUR ENGLISH<br />

MÓDBELI SEGÉDIGÉK 5<br />

JELEN és MÚLT<br />

MÚLT<br />

can / could<br />

can have<br />

have to / had to<br />

could have<br />

must / mustn’t<br />

must have<br />

need to / needn’t<br />

might have<br />

be able to<br />

be<br />

should have<br />

been<br />

have got to / had got to<br />

mustn’t have<br />

may / might<br />

ought to have<br />

was / were to<br />

needn’t have<br />

ought to / should / would<br />

may have<br />

FORDÍTÁS / ÉRTELMEZÉS<br />

magyarról angolra:<br />

1. Ha a magyar mondatban többes szám harmadik személyű rejtett alany 6 van, az angol mondatot szenvedőre fordítjuk.<br />

Például: Szegény Hamupipőkét nem hívták meg a bálba.<br />

Poor Cinderella wasn’t invited to the ball.<br />

5 A módbeli segédigék többféle módon, és nem túlságosan logikusan változnak különböző időkben, stb. Például a ’can’ segédigének két múlt ideje lehet<br />

’could’ és ’can have’, természetesen különböző értelemben használjuk őket.<br />

6 Abban az esetben, ha rá tudunk mutatni a személyekre, akik a cselekvést végrehajtották (ők), a mondat aktív lesz. Például: Ők nem hívták meg szegény<br />

Hamupipőkét a bálba. / They didn’t invite poor Cinderella to the ball.<br />

A magyar nyelvben többes szám harmadik személyű rejtett alanyt használunk akkor, amikor nem tudjuk, ki hajtotta végre a cselekvést. Pl.: Ellopták a<br />

lovamat!<br />

How Magnificently <strong>Passive</strong> – Charles Dickens / The Surprise Party / Asimov: Foundation and Earth - The Decision / The Titanic Oldal 6/13


TANANYAGCSOMAGOK PASSIVE VOICE MANAGE YOUR ENGLISH<br />

2. Amennyiben a magyar mondatban van egy módbeli segédige + főnévi igenév (kell olvasni, lehet megnézni, nem<br />

szabad elvinni, stb.) az angol mondat szenvedő igenemű lesz.<br />

Például: Ezeket a gyerekeket nem szabad beengedni a játszótérre.<br />

These children mustn’t be allowed to enter the playground.<br />

3. Amennyiben a magyar mondatból nem derül ki egyértelműen a cselekvés végrehajtója, a mondatot angolra szenvedő<br />

<strong>szerkezet</strong>tel fordítjuk.<br />

Például: Ez a ház két éve épül.<br />

This house has been being built for two years.<br />

angolról magyarra:<br />

1. Ha az angol mondatban az alanyt szenvedő állítmány követi, a mondat alanyát magyarra tárgynak fordítjuk.<br />

Például: Kate will be sent on a business trip.<br />

Katit üzleti útra fogják küldeni.<br />

2. Ha az angol szenvedő mondatnak tárgya van, a mondat alanyát határozónak fordítjuk (rendszerint<br />

részeshatározónak, lásd igék két tárggyal).<br />

Például: Kate will be sent an invitation.<br />

Katinak küldeni fognak egy meghívót.<br />

IGÉK KÉT TÁRGGYAL A SZENVEDŐ SZERKEZETBEN<br />

Peter wasn’t sent the letter.<br />

The letter wasn’t sent to Peter.<br />

We won’t be bought the yacht<br />

The yacht won’t be bought for us.<br />

The bride was made the most beautiful cake.<br />

The most beautiful cake was made for the bride.<br />

Péternek nem küldték el a levelet.<br />

Nem fogják megvenni nekünk a jachtot.<br />

A menyasszonynak elkészítették a legszebb tortát.<br />

How Magnificently <strong>Passive</strong> – Charles Dickens / The Surprise Party / Asimov: Foundation and Earth - The Decision / The Titanic Oldal 7/13


TANANYAGCSOMAGOK PASSIVE VOICE MANAGE YOUR ENGLISH<br />

Everybody was explained the problem.<br />

The problem was explained to everybody.<br />

The police were described the thief.<br />

The thief was described to the police.<br />

Mindenkinek elmagyarázták a problémát.<br />

A rendőrségnek leírták a tolvajt.<br />

Fontos: Az első típusú <strong>szerkezet</strong>et akkor használjuk, ha a mondat tárgyát akarjuk hangsúlyozni, a másodikat pedig akkor, ha a<br />

személyt, aki felé a cselekvés irányul. A második változat gyakoribb, angolosabb.<br />

AKTÍV VAGY PASSZÍV?<br />

This is my favourite novel. Its title is: ’The Magic<br />

Mountain’. It was written by Thomas Mann.<br />

Ez a kedvenc regényem. Címe: ’A varázshegy’. Thomas<br />

Mann írta.<br />

Thomas Mann wrote many novels and short stories. One of<br />

the best ones is ’The Magic Mountain’. He wrote it in 1924.<br />

Thomas Mann sok regényt és novellát írt. Az egyik legjobb<br />

a ’Varázshegy’. 1924-ben írta.<br />

a regényről beszélünk, közben azt is megemlítjük, hogy ki írta<br />

az íróról és műveiről beszélünk, többek között megállapítjuk,<br />

hogy az egyiket mikor írta<br />

ALANY<br />

P É L D Á K A P A S S Z Í V / S Z E N V E D Ő M O N D A T O K S Z E R K E Z E T É R E<br />

ÁLLÍTMÁNY<br />

SEGÉDIGE being FŐIGE<br />

a to be ige<br />

bármelyik<br />

igeidőben,<br />

módban, stb<br />

folyamat<br />

os<br />

ige 3. alak<br />

Az alábbi táblázat mondatainak fordítását a 10-dik oldalon találja.<br />

TÁRGY CSELEKVŐ EGYÉB<br />

1. This house was built in the 19 th century<br />

2. This soup can’t be eaten<br />

How Magnificently <strong>Passive</strong> – Charles Dickens / The Surprise Party / Asimov: Foundation and Earth - The Decision / The Titanic Oldal 8/13


TANANYAGCSOMAGOK PASSIVE VOICE MANAGE YOUR ENGLISH<br />

ALANY<br />

ÁLLÍTMÁNY<br />

SEGÉDIGE being FŐIGE<br />

a to be ige<br />

bármelyik<br />

igeidőben,<br />

módban, stb<br />

folyamat<br />

os<br />

ige 3. alak<br />

TÁRGY CSELEKVŐ EGYÉB<br />

3. The papers will have been delivered by this time tomorrow<br />

4. The poor woman has been being examined by the best doctors for hours<br />

5. These children mustn’t be overburdened until they get better<br />

6. Thousands of whales have been killed off the Japanese coasts<br />

7. Nests are built for chicks<br />

8. Chicks are built nests by their parents<br />

9. Such questions shouldn’t be asked by young girls<br />

10. She wasn’t asked any questions by the policemen at the interrogation<br />

11. No questions were asked by the policeman<br />

12. The best films were made by this director in our studio<br />

13. This strange portrait may have been painted by Leonardo in Florence<br />

14. My students haven’t been given the tapes yet<br />

15. The tapes haven’t been given to my students<br />

16. The locomotive is being repaired at the moment<br />

17. Only one minister will be sent a mail bomb by the terrorist<br />

18. She is being watched all the time<br />

19. We are going to be given the award tomorrow<br />

20. These children are being taught the new poem<br />

How Magnificently <strong>Passive</strong> – Charles Dickens / The Surprise Party / Asimov: Foundation and Earth - The Decision / The Titanic Oldal 9/13


TANANYAGCSOMAGOK PASSIVE VOICE MANAGE YOUR ENGLISH<br />

Fontos: Az előző táblázatból láthatjuk, hogy:<br />

1. a cselekvés módját és idejét az igei részből tudjuk meg (csakúgy, mint az igei-névszói állítmányú mondatokban)<br />

2. ha a mondat folyamatos, a főige előtt mindig szerepel egy ’being’ segédige, azaz a segédigék között ez lesz az utolsó<br />

3. a főige kivétel nélkül mindig az ige 3. alakja<br />

A táblázat mondatainak fordítása:<br />

1) Ezt a házat a 19. században építették.<br />

2) Ezt a levest nem lehet megenni.<br />

3) Holnap ilyenkorra fogják házhoz szállítani az újságokat.<br />

4) Szegény asszonyt már órák óta vizsgálják a legjobb orvosok.<br />

5) Ezeket a gyerekeket nem szabad túlterhelni, amíg nem lesznek jobban.<br />

6) Bálnák ezreit ölték meg a japán partok mentén.<br />

7) Fészket szoktat építeni a fiókáknak.<br />

8) A fiókáknak fészket építenek a szüleik.<br />

9) Fiatal lányok nem szoktak feltenni ilyen kérdéseket.<br />

10) Neki egyetlen kérdést sem tettek fel a rendőrök a kihallgatáson.<br />

11) A rendőr egyetlen kérdést sem tett fel.<br />

12) A mi stúdiónkban ez a rendező készítette a legjobb filmeket.<br />

13) Lehet, hogy Leonardo festette ezt a furcsa arcképet Firenzében.<br />

14) A diákjaimnak még nem adták oda a felvételeket.<br />

How Magnificently <strong>Passive</strong> – Charles Dickens / The Surprise Party / Asimov: Foundation and Earth - The Decision / The Titanic Oldal 10/13


TANANYAGCSOMAGOK PASSIVE VOICE MANAGE YOUR ENGLISH<br />

15) A felvételeket még nem adták oda a diákjaimnak.<br />

16) Éppen most javítják a mozdonyt.<br />

17) A terrorista csak egy miniszternek fog levélbombát küldeni.<br />

18) Állandóan figyelik őt.<br />

19) Nekünk holnap fogják odaadni a díjat.<br />

20) A gyerekeknek most éppen az új verset tanítják.<br />

Fordítsa le a következő mondatokat angolra.<br />

Az alábbi gyakorlatban szerepelő mondatoknál el kell döntenie, hogy melyik igeidőt és igenemet (aktív vagy passzív) használja.<br />

Figyeljen a kéttárgyas igék használatára. A megoldásokat a feladat utáni megoldókulcsban találja.<br />

1. Mióta nem loptak autót ebben a kerületben?<br />

2. Mióta nem loptál autót ebben a kerületben?<br />

3. Lopni fognak neki egy Ferrari-t holnap.<br />

4. Éppen egy Ferrari-t lopott, amikor elfogták.<br />

5. Nekünk sem küldték még el az értesítést.<br />

6. Mi sem küldtük még el az értesítést.<br />

7. Éppen most műtik.<br />

8. Éppen most műti a minisztert.<br />

9. A tiszteket is tájékoztatni kell a legfontosabb eseményekről.<br />

10. Dave-nek kell tájékoztatnia a tiszteket a legfontosabb eseményekről.<br />

11. Mit nem lehet megenni?<br />

How Magnificently <strong>Passive</strong> – Charles Dickens / The Surprise Party / Asimov: Foundation and Earth - The Decision / The Titanic Oldal 11/13


TANANYAGCSOMAGOK PASSIVE VOICE MANAGE YOUR ENGLISH<br />

12. Mit nem ehetünk meg?<br />

13. Hová nem szabad a vegyszereket betenni?<br />

14. Hová nem tehetik be a takarítók a vegyszereket?<br />

15. Mit nem fognak megkérdezni a holnapi sajtótájékoztatón?<br />

How Magnificently <strong>Passive</strong> – Charles Dickens / The Surprise Party / Asimov: Foundation and Earth - The Decision / The Titanic Oldal 12/13


TANANYAGCSOMAGOK PASSIVE VOICE MANAGE YOUR ENGLISH<br />

1. Mióta nem loptak autót ebben a kerületben? How long haven’t cars been stolen in this district/area?<br />

2. Mióta nem loptál autót ebben a kerületben? How long haven’t you stolen a car in this district/area?<br />

3. Lopni fognak neki egy Ferrari-t holnap. She will be stolen a Ferrari tomorrow.<br />

4. Éppen egy Ferrari-t lopott, amikor elfogták. She was stealing a Ferrari when she was caught.<br />

5. Nekünk sem küldték még el az értesítést. We haven’t been sent the information, either.<br />

6. Mi sem küldtük még el az értesítést. We haven’t sent the information, either.<br />

7. Éppen most műtik. She is being operated.<br />

8. Éppen most műti a minisztert. She is operating on the minister.<br />

9. A tiszteket is tájékoztatni kell a legfontosabb eseményekről. The officers have to be / must be informed about the most<br />

important events.<br />

10. Dave-nek kell tájékoztatnia a tiszteket a legfontosabb<br />

eseményekről.<br />

Dave must / has to inform the officers about the most<br />

important events.<br />

The officers have to be / must be informed about the most<br />

important events by Dave.<br />

11. Mit nem lehet megenni? What can’t be eaten?<br />

12. Mit nem ehetünk meg? What can’t we eat?<br />

13. Hová nem szabad a vegyszereket betenni? Where mustn’t the chemicals be put in?<br />

14. Hová nem tehetik be a takarítók a vegyszereket? Where mustn’t the cleaners put the chemicals in?<br />

Where mustn’t the chemicals be put in by the cleaners?<br />

15. Mit nem fognak megkérdezni a holnapi sajtótájékoztatón? What won’t be asked at the tomorrow press conference?<br />

How Magnificently <strong>Passive</strong> – Charles Dickens / The Surprise Party / Asimov: Foundation and Earth - The Decision / The Titanic Oldal 13/13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!