18_E1gh7een_M4g4z1ne__2018_-_04.

esporra

F REE *

PI P E D

PI XI E S 2

Poi nty- b o o b e d

N at ali e milks a n ol d er

g uy wit h h er slit.

K aci’s m e aty p ussy

li ps dr a p e ar o u n d a

s h aft as it drills h er

h ol e. F oxy ri d es h er

pi a n o i nstr uct or’s

dick. Li n d a is a gi n-

g er s q uirt er, M axi

g ets c ov er e d i n c u m

a n d Lil a t ak es a bi g

c ock i n h er p al e ass!

1 2 5 Mi n. X X X R at e d

( Bl u-r a y a n d D V D)

4 0 C U M

S H O T S

R e a dy, ai m, fir e yo ur

sticky l o a d! S C O R E

pr es e nts t h e gr e at est

c oll ecti o n of c u m

s h ots ever p ut t o g et h-

er. Wit h t e e ns, MI L Fs

a n d bi g-titt e d b a b es.

T h es e 4 0 c u m-l ovi n g

h otti es us e t h eir tits,

fac es, p ussi es a n d

h u n gry m o ut hs t o

c atc h l o a ds of jizz. N o

c u m- d o d gi n g h er e!

8 3 Mi n. X X X R at e d

( D V D o nl y)

LI L’ PI S S E R S

T h es e f ull- bl a d d er e d

b a b es ar e u nl e as hi n g

g us hi n g str e a ms of

p e e. A dri a st a n ds o n

a gl ass t a bl e a n d l ets

l o os e s o t h at yo u c a n

l o ok ri g ht u p at h er

str e a m a n d h er

s m o ot h kitty. T h er e’s

s pr e a d p ussy s h ots

o ut d o ors, w h er e

n at ur e c alls yo u n g

girls t o r eli eve t h e m-

s elves. Pl us m or e!

9 7 Mi n. X X X R at e d

( Bl u-r a y a n d D V D)

• Or d er s s hi p i n di s cr e et p a c k a gi n g wit h tr a c ki n g.

• W e s hi p t o P. O. B ox e s. D eliv er y i s g u ar a nt e e d.

• O ur m aili n g li st i s n ev er s h ar e d.

• Y o ur p er s o n al i nf or m ati o n i s 1 0 0 % s e c ur e.

A p p r o xi m a t e C u r r e n c y C o n v e r si o n R a t e s

$ 1 9. 9 5 C $ 2 6. 9 5 £ 1 5. 9 5 g 1 8. 9 5

$ 2 9. 9 5 C $ 4 0. 9 5 £ 2 3. 9 5 g 2 7. 9 5

$ 3 4. 9 5 C $ 4 6. 9 5 £ 2 7. 9 5 g 3 2. 9 5

$ 3 9. 9 5 C $ 5 3. 9 5 £ 3 1. 9 5 g 3 7. 9 5

$ 4 4. 9 5 C $ 6 0. 9 5 £ 3 4. 9 5 g 4 1. 9 5

$ 5 9. 9 5 C $ 8 0. 9 5 £ 4 6. 9 5 g 5 5. 9 5

$ 6 9. 9 5 C $ 9 3. 9 5 £ 5 4. 9 5 g 6 5. 9 5

e B o o b St or e. c o m

Y o u

c o ul d b e

w at c hi n g

t h e s e m o vi e s

RI G H T N O W!

F A S T & S E C U R E

m o vi e str e a mi n g

C h e a p er N o s hi p pi n g c o st s!

Q ui c k er I n st a nt a c c e s s!

B ett er Hi g h e st r e s ol uti o n s!

I N T E R N E T O R D E R S e b o o b st or e. c o m U. S. & C A N A D A 1- 8 0 0- 4 21- 0 7 6 0 I N T E R N A TI O N A L +1- 3 0 5- 6 6 2- 5 9 5 9

F A X 3 0 5- 6 6 2- 5 9 5 2 W E S HI P I N 2 4 H O U R S! P L E A S E R E M E M B E R T O I N C L U D E S & H

M ail t o: T h e S C O R E Gr o u p, D e pt. E T 0 4 1 8, P. O. B o x 2 6 9 0 1 7, Mi a mi, F L 3 3 1 2 6- 9 0 1 7 U S A

❏ PI P E D PI XI E S 3 ( D V D) PI X 8 9 1 D $ 2 9. 9 5 . . . . . . . . . . . . . . . .❏ ( B L U- R A Y) PI X 8 9 1 B $ 3 4. 9 5

❏ H O N E Y C U N NI E S 4 ( D V D) V D 3 6 3 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 2 9. 9 5

❏ JI Z Z E D T E E N S 4 ( D V D) PI X 8 6 7 D $ 2 9. 9 5 . . . . . . . . . . . . . . .❏ ( B L U- R A Y) PI X 8 6 7 B $ 3 4. 9 5

❏ P U S S Y S H O W 2 ( D V D) V D 3 6 0 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 2 9. 9 5

❏ B U S H B A BI E S 3 ( D V D) V D 3 4 2 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 3 9. 9 5

❏ B E S T O F F L AT & F U C K E D ( D V D) PI X 8 3 6 D $ 3 9. 9 5 . . . . . .❏ ( B L U- R A Y) PI X 8 3 6 B $ 4 4. 9 5

❏ TI G H T & S T R E T C H E D 2 ( D V D) PI X 8 3 0 D $ 2 9. 9 5 . . . . . . . . .❏ ( B L U- R A Y) PI X 8 3 0 B $ 3 4. 9 5

❏ H O N E Y C U N NI E S 3 ( D V D) V D 3 3 0 D $ 2 9. 9 5 . . . . . . . . . . . . .❏ ( B L U- R A Y) V D 3 3 0 B $ 3 4. 9 5

❏ WI D E- O P E N A M AT E U R S 2 ( D V D) V D 3 3 8 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 2 9. 9 5

❏ N A U G H T Y FI R S T- TI M E R S 2 ( D V D) V D 3 1 5 D $ 2 9. 9 5 . . . . . . .❏ ( B L U- R A Y) V D 3 1 5 B $ 3 4. 9 5

❏ T E E N R E C T A L X X X A M S ( D V D) PI X530 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$19.95

❏ T E E N C U M T R A P S ( D V D) PI X 6 1 1 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 1 9. 9 5

❏ B O N E D AT H O M E 2 ( D V D) PI X 4 6 3 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 1 9. 9 5

❏ LI L’ PI S S E R S 2 ( D V D) PI X 8 3 7 D $ 3 9. 9 5 . . . . . . . . . . . . . . . .❏ ( B L U- R A Y) PI X 8 3 7 B $ 4 4. 9 5

❏ P RI V AT E S C H O O L S L U T S 2 ( D V D) V D 3 4 9 D $ 2 9. 9 5 . . . . . .❏ ( B L U- R A Y) V D 3 4 9 B $ 3 4. 9 5

❏ B A C K D O O R B R AT S ( D V D) PI X 5 8 3 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 1 9. 9 5

❏ G L A Z E D T E E N S 4 ( D V D) PI X 8 1 6 D $ 2 9. 9 5 . . . . . . . . . . . . . .❏ ( B L U- R A Y) PI X 8 1 6 B $ 3 4. 9 5

* F R E E 4 0 C U M S H O T S D V D WI T H Y O U R P U R C H A S E O F $ 3 9. 9 5 O R M O R E

Vi d e o S hi p pi n g & H a n dli n g: U. S. Pri orit y: $ 4 p er M ovi e – mi ni m u m 2. D elivery wit hi n 2- 3 d ay. O v er ni g ht: $ 4 0 f or u p t o 1 0 M ovi e s. D elivery n ext busi n ess d ay.

I nt er n ati o n al First Cl a s s: $ 1 6. 0 0 f or first M ovi e, t h e n $ 4 e a c h – mi ni m u m 2. D elivery wit hi n 1 0- 1 4 d ays. I nt er n ati o n al Pri orit y: $ 3 8 f or fir st M ovi e, t h e n $ 8 e a c h – mi ni m u m 3. D elivery wit hi n 7- 1 0 d ays

o S u bscri b ers g et a 1 5 % disc o u nt o n vi d e o p urc h as es. C a n n ot b e c o m bi n e d wit h B uy 3, G et 1 Fr e e offer. C ust o m er I D # O nly U. S. s u bscri b ers g et fr e e s hi p pi n g o n vi d e o or d ers. We acc e pt p ay m e nt i n

c as h ( £, € , C $ or U S $ b a nk n ot es), A m eric a n Ex pr ess Tr avel ers c h ecks d e n o mi n at e d i n U S f u n ds or c h ecks fr o m a C a n a di a n b a nk d e n o mi n at e d i n U S $ ( C a n a d a O nly.) M ake c h eck/ m o n ey or d er p aya bl e t o T h e S C O R E Gr o u p.

Fl ori d a r esi d e nts a d d 7 % s al es t ax. Cr e dit c ar d tr a ns acti o ns ar e bill e d i n $ at c urr e nt exc h a n g e r at e. Yo u m ust pr ovi d e cr e dit c ar d a n d m aili n g a d dr ess es if t h e t w o ar e differ e nt. U. S. or d ers s hi p vi a Pri ority m ail or Fe d Ex. R us h

d elivery avail a bl e: c all for d et ails. Vi d e o s al es ar e fi n al. D a m a g e d discs will o nly b e r e pl ac e d wit h a n ot h er of t h e s a m e titl e if r e p ort e d wit hi n 3 0 d ays of r ec ei pt. T h e S C O R E Gr o u p c a n n ot b e h el d r es p o nsi bl e for C ust o ms s eiz ur es.

By or d eri n g, yo u c ertify t h at yo u ar e at l e ast 1 8 ye ars ol d.

Pay m e n t: o C as h o C h eck o M o n ey/ Post al Or d er o M ast er C ar d/Acc ess/ E ur oc ar d/ Cirr us o VI S A/ Pl us o A m Ex o Disc over/ N ov us o M a estr o o J C B o Di n ers Cl u b o U ni o n Pay

N a m e A g e C ar d # Ex p.

S ec urity c o d e r e q uir e d (l ast 3 di gits a b ov e si g n at ur e) A m eric a n Ex pr ess ( 4 di gits a b ov e c ar d #)

W e s hi p t o P. O. B o x e s

❏ T E E N A N G E L S I N H E AT ( D V D) V D 1 5 1 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 1 9. 9 5

❏ N E W C U M M E R S ( D V D) PI X 5 2 8 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 2 9. 9 5

❏ T E E N L E Z ZI E S 4 ( D V D) PI X 7 7 3 D $ 2 9. 9 5 . . . . . . . . . . . . . . .❏ ( B L U- R A Y) PI X 7 7 3 B $ 3 4. 9 5

❏ B U S H B A BI E S 2 ( D V D) V D 2 9 9 D $ 3 9. 9 5 . . . . . . . . . . . . . . . .❏ ( B L U- R A Y) V D 2 9 9 B $ 4 4. 9 5

❏ N A U G H T Y N EI G H B O R S 6 ( D V D) PI X 8 0 9 D $ 3 9. 9 5 . . . . . . .❏ ( B L U- R A Y) PI X 8 0 9 B $ 4 4. 9 5

❏ TI G H T & S T R E T C H E D ( D V D) PI X 6 1 8 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 2 9. 9 5

❏ JI Z Z E D T E E N S 2 ( D V D) PI X 6 6 7 D $ 2 9. 9 5 . . . . . . . . . . . . . . .❏ ( B L U- R A Y) PI X 6 6 7 B $ 3 4. 9 5

❏ B E N D ‘ E M! B O N E ‘ E M! ( D V D) PI X 6 8 2 D $ 2 9. 9 5 . . . . . . . . . .❏ ( B L U- R A Y) PI X 6 8 2 B $ 3 4. 9 5

❏ A M A N D A’ S A N A L A D V E N T U R E S ( D V D) PI X 1 3 2 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 1 9. 9 5

❏ A F T E R S C H O O L S L U T C L U B 5 ( D V D) PI X800 D $29.95 . . . . . . . . . . .❏ ( B L U- R AY) PI X800 B $ 3 4. 9 5

❏ C R E A M PI E C U TI E PI E S 2 ( D V D) PI X 6 1 0 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 2 9. 9 5

❏ F U C KI N’ N E R D S 2 ( D V D) PI X 7 2 3 D $ 2 9. 9 5 . . . . . . . . . . . . .❏ ( B L U- R A Y) PI X 7 2 3 B $ 3 4. 9 5

❏ F U C KI N’ N E R D S ( D V D) PI X 2 8 4 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 1 9. 9 5

❏ T H E S E X T U T O R ( D V D) PI X 6 8 8 D $ 3 9. 9 5 . . . . . . . . . . . . . . .❏ ( B L U- R A Y) PI X 6 8 8 B $ 4 4. 9 5

❏ PI P E D PI XI E S 2 ( D V D) PI X 6 7 8 D $ 1 9. 9 5 . . . . . . . . . . . . . . . .❏ ( B L U- R A Y) PI X 6 7 8 B $ 3 4. 9 5

❏ LI L’ PI S S E R S ( D V D) PI X 7 6 7 D $ 3 9. 9 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . .❏ ( B L U- R A Y) PI X 7 6 7 B $ 4 4. 9 5

❏ 4 0 C U M S H O T S ( D V D) PI X 8 7 8 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .* F R E E

A d dr ess City St at e/ C o u ntry Zi p/ Post C o d e

P h o n e/ E m ail R e q uir e d Si g n at ur e R e q uir e d E T 0 4 1 8

C O U P O N E X PI R E S 4/ 3/ 1 8

More magazines by this user
Similar magazines