16.09.2019 Views

Empfindungen

A collection of science imaging

A collection of science imaging

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1

Empfindungen

Science Imaging

HaddersGruson, januari 2019


2

Enige citaten uit Wachelder, Kwa en Porco(?)

‘De fotograaf P.H. Emerson (1856-1936) was gegrepen door het naturalisme. Zijn credo legde

hij neer in een boek getiteld Naturalistic photography jör students of the art (1889). Daarin

zette hij zich expliciet aftegen P.H. Robinson die in Pictorial effect in photography (1809) een

methode voor het maken van kunstfoto’s uiteen had gezet. Robinson beval een techniek aan

die neerkwam op het in één fotografisch beeld combineren van talloze (soms wel dertig)

negatieven. Emerson daarentegen bepleitte een naturalistische fototechniek.4 Hij realiseerde

zich echter dat het natuurgetrouw afbeelden van het object daarvoor niet langer volstond, maar

dat de subjectieve ervaring van het kijken in de fotografische afbeelding verdisconteerd moest

worden. Emerson maakte duidelijk dat om die reden naturalisme iets geheel anders was dan

realisme.’

‘By naturalism it will be seen that we mean a very different thing from realism. The realist

makes no analysis, he is satisfied with the moats and leaves out the sunbeam. He

will, in so far as he is able, paint all the veins on the leaves as they really are, and not as

they look as a whole. For example, the realist, if painting a tree a hundred yards off,

would not strive to render the tree as it appears to him from where he is sitting, but he 11

would probably gather leaves off the tree and place them before him, and paint as they

looked within twelve, inches of his eyes, and as the modern Pre-Raphaelites did, he

might even imitate the local colour of the things themselves. Whereas the naturalist painter

would care for none of these things, he would endeavour to render the impression

of the tree as it appeared to him standing a hundred yards off, the tree taken as a

whole, and as it looked, modified, as it would be by various phenomena and accidental

circumstances”


3

‘Maar Mach was ook gevoelig voor het theoretische probleem dat het naturalisme stelde. Mach

worstelde met de ontologische consequenties van de recent verworven inzichten. Hij trok de

conclusie dat het onderscheid tussen subject en. object niet langer ais vertrekpunt van reflectie kon

fungeren. In plaats daarvan stelde hij voor van Empfindungen (met een been in de buitenwereld, en

het andere in de waarnemer) uit te gaan. Terwijl het onderscheid tussen subject en object statisch,

is, gaat het bij Empfindungen uit de aard der zaak om veranderingen in de tijd, om continuïteit.’

“Microscopes and telescopes function as aids to vision in a way that neither the graphic

nor the chronographic methods can. A scientist looking through a telescope sees lo or

Ganymede and not pictures of them. In Marey’s procedures, the data are realized by the

machinery in the form of visualizations - inscriptions, graphs, pictures. There is no

moment during the operation of the instruments in which a scientist can take a peek 19

at anything that might remotely approximate the results of the mechanical, data

gathering operation.. In Marey’s program, the visualized data produced by the inscribing

mechanisms have no existence apart from their realization” .

‘Marey refers indifferently to the records produced by the methods as “curves”, “notations’”, and

“tracings”, though he sometimes lapses into saying they “represent” certain kinds of movements.

I do not want to be overly fastidious about the use of “represent”,but I do want to insist that these

records, if they are to be thought of as representations, are not to be confused with pictures. If

representation is a matter of re-presenting, it is difficult to imagine what the “re” might apply to in

cases like the inscriptions produced on a sheet of paper by pressurized rubber balls glued to the

hooves of an ambling horse”

‘De eerste manier van kijken, ontstaan aan het einde van de achttiende eeuw, waardeert de

natuurgetrouwheid (truth to nature). Een individu, bijvoorbeeld een vogel of een bloem, wordt

op zo’n manier afgebeeld dat we alle individuen van dezelfde soort erin kunnen herkennen. De

mechanische objectiviteit is de tweede manier: door gebruik te maken van fotografie of een

andere mechanische methode delegeren we de waarneming aan de techniek. De feilbare mens


4

zou daardoor – althans voor een heel stuk – uitgeschakeld moeten zijn. De derde manier van

kijken, trained judgement, ontstond vrij snel na de vorige, rond 1900. Deze methode is juist weer

optimistischer over het vermogen van de goed opgeleide onderzoeker om een correct oordeel te

vellen over wat hij waarneemt.’

‘De wil van Kant beleefde met de opkomst van het ideaal van het geoefende oordeel een

soort eerherstel. De nieuwste loot aan de stam der beelden die volgens dit ideaal worden

gemaakt, is die van de nanobuisjes en -draadjes. Deze beelden zijn geen ‘representatie van’, ze

refereren niet aan iets wat in de natuur zou bestaan. Ze zijn het gereedschap van zelfbewuste

technowetenschappers om vanuit de verbeelding te maken wat in de natuur zelf niet wordt

aangetroffen.’

‘The astronomical images we see on the web and in the media are usually ‘refined’ or

‘processed’ as compared to the raw data that the astronomers work on with their computers. In

‘pretty pictures’ all artefacts coming from the telescope or the detectors are for instance removed

as they do not say anything about the objects themselves. It is very rare that images are taken

with the sole intention of producing a ‘pretty’ colour picture. Most ‘pretty pictures’ are constructed

from data that was acquired to study some physical process, and the astronomer herself probably

never bothered to assemble the greyscale images to a colour image.’

‘When processing raw science images one of the biggest problems is that, to a large degree, you

are ‘creating’ the image and this means a colossal freedom within a huge parameter space. There

are literally thousands of sliders, numbers, dials, curves etc. to twist and turn.

Speaking of right and wrong, there really are no wrong or right images. There are some

fundamental scientific principles that should normally be observed, but the rest is a matter

of aesthetics — taste. Chromatic ordering of the exposures is one of the important scientific

principles.’


5


6

Deze verkenning is tot stand gekomen op basis van de zoektermen:

- Astronomie

- Deeltjesfysica

- Nanotechnologie

- Neurologie

- Celbiologie

- Genetica

- Kankeronderzoek

De beelden en filmpjes zijn op basis van bestandgrootte geplaatst; de

kleine aan het begin, de grootste op het eind en hier is maar sporadisch

de hand mee gelicht als het resultaat te veel ‘dubbelde’. De hierdoor

onstane ‘paren’ zijn dus volstrekt toevallig tot stand gekomen met

vaak een verassend resultaat. Hieruit valt - ondermeer - te leren dat

wetenschappelijk beeld vaak meer begint te ‘spreken’ in samenhang

met een andere ‘taal’.

Ook de grote hoeveelheid van beelden hierin opgenomen is belangrijk.

Indachtig de ‘willoosheid’ die wetenschappers aangeraden werd

te hanteren om de ware objectivistische blik te ontwikkelen, moet

men zich onderdompelen in beeld, onderwerp en techniek om een

‘inclusieve blik’ te verwerven. In plaats van een ‘exclusieve blik’, een

manier van kijken die bij voorbaat al bepaalde beelden zal uitsluiten.

Verder heb ik gemeend een gering aantal kunstwerken - overigens ook

via toeval - te plaatsen in de beeldenreeks. Niet vanuit de misvatting

dat Wetenschappelijk Beeld kunst zou zijn, maar vanuit de vaststelling

dat veel kunstenaars over een ‘wetenschappelijke blik’ beschikken.

Er is een lichte printversie en een zwaardere interactieve versie waarin

± 110 filmpjes afgespeeld kunnen worden. De filmpjes zij allen 3 tot 5

maal vertraagd om de opbouw beter te kunnen zien.

Gerard Hadders, 30 januari 2019


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220


221


222


223


224


225


226


227


228


229


230


231


232


233


234


235


236


237


238


239


240


241


242


243


244


245


246


247


248


249


250


251


252


253


254


255


256


257


258


259


260


261


262


263


264


265


266


267


268


269


270


271


272


273


274


275


276


277


278


279


280


281


282


283


284


285


286


287


288


289


290


291


292


293


294


295


296


297


298


299


300


301


302


303


304


305


306


307


308


309


310


311


312


313


314


315


316


317


318


319


320


321


322


323


324


325


326


327


328


329


330


331


332


333


334


335


336


337


338


339


340


341


342


343


344


345


346


347


348


349


350


351


352


353


354


355


356


357


358


359


360


361


362


363


364


365


366


367


368


369


370


371


372


373


374


375


376


377


378


379


380


381


382


383


384


385


386


387


388


389


390


391


392


393


394


395


396


397


398


399


400


401


402


403


404

Empfindungen

SMB_TB2_Survey_print

HaddersGruson, januari 2019

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!